Hotărârea nr. 123/2020

HCLS3 nr.123 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii de către Sectorul 3 al Municipiului București și Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor contracte tripartite cu societățile Eco Sud SA și Iridex Group Import Export SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 346060/CP/ 07,05.2020 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 345797/07.05.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • - Adresa nr. 345817/07.05.2020 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • - Adresa nr. 4128/06.05.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3 înregistrată cu nr. 345376/06.05.2020;

 • -  HCLS 3 nr. 358/14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, cu modificările ulterioare;

In conformitate cu prevederile:

Art. 10 alin. (3) și ale tabelului 5.3 din Anexa nr. 5 a HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare;

 • -  Art 22 alin. (2) și Anexei nr. 2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • -  Art. 8 alin. (3) lit. i) și art. 9 alin. (2) lit. e) dm Legea nr. 51/20U6 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

 • - HGR nr. 942/20.12.2017 privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor; HCGMB nr. 101/23.03.2020 privind delegarea către Consiliile Locale ale Sectorelor 1-6 ale municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza Municipiului București;

Luând în considerare:

~ Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea de către Sectorul 3 al Municipiului București și Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor contracte tripartite cu societatea Eco Sud SA și societatea Iridex Group Import Export SRL, având ca obiect eliminarea deșeurilor prin depozitare.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze contractele prevăzute la art. 1.

Generală de


Art.3. Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, și Direcția Salubritate Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează peitru legalitate

Secretar general Marius Mi hă iță

nr. _423_

DIN 08.05.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004021) 318 03 23 -28 FAX (004021) 318 03 o.- E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 Calea Dud


^K?âhȘBCtor3OÎ1°84'Bucure!


CABINET PRIMAR


ti


REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Sectorul 3 al Municipiului București

și Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor contracte tripartite cu societățile Eco Sud SA și Iridex Group Import Export SRL

Consiliul General al Municipiului București a hotărât, prin Hotărârea nr. 101 din 23.03.2020, delegarea către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1- 6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza Municipiului București, contracte care se vor încheia după ajungerea la termen a contractelor încheiate între Primăria Municipiului București și societatea EcoSud SA și societatea Iridex Group Import Export SA, în limita prevederilor autorizațiilor integrate de mediu deținute de cele două depozite.

Până în prezent, deșeurile colectate de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București au fost depozitate la cele două depozite în baza contractelor încheiate între Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și cei doi operatori, în conformitate cu prevederile HCLS3 3 nr. 358/ 14.08.2018 și ale HCGMB nr. 82/ 2015 privind aprobarea strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen lung și mediu a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 ne aduce la cunoștință, prin adresa nr. 4128/06.05.2020, înregistrată cu nr. 345376/06.05.2020, faptul că contractul cu societatea Iridex Group Import Export SA a ajuns la termen, iar cel cu societatea EcoSud SA va trebui încetat la data de 12.07.2020, atunci când va ajunge la termen, motiv pentru care se impune găsirea unei soluții, în regim de urgență, astfel încât să se asigure fluxul de depozitare a deșeurilor colectate de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Astfel, având în vedere prevederile art. 8 alin. 3 lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, potrivit cărora ,,/h exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: i) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente", ale art. 9 alin. 2 lit. e din același act normativ: „în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) autoritățile administrației publice locale au, în relația cu operatorii serviciilor de utilități publice, următoarele drepturi: e) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat" precum și atribuțiile stabilite Direcției Administrarea Domeniului Public prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, Secțiunea XIX, conform cărora aceasta implementează și monitorizează programul de salubrizare, în vederea transparentizării și monitorizării prestării serviciului de eliminarea deșeurilor prin depozitare propunem încheierea unor contracte tripartite cu cei doi operatori sus menționați.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate al Direcției

Administrarea Domeniului Public Sector 3 nr. 345797 spre aprobare Consiliului Local Sector 3.am inițiat prezentul proiect pe care îl supun

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


TELEFON (004 021) 341 07 15 ■ 28 FAX (004 Oîl) 341 07 i5E-MAILdomeniu.public@primarie3.ro

Str, Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

^3^94-/0^-032 2020


RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind împuternicirea Sectorului 3 și a Direcției Generale de Salubritate Sector 3 pentru încheierea unor contracte tripartite având ca obiect eliminarea deșeurilor prin depozitare

în data de 07.04.2020 prin adresa nr. 325933 Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a comunicat Primăriei Sectorului 3 - Direcției Administrarea Domeniului Public Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 101/ 23.03.2020 și a solicitat în acest sens asigurarea cadrului legal pentru încheierea unui contract având ca obiect eliminarea prin depozitare a deșeurilor colectate de pe raza Sectorului 3.

Prin Hotărârea nr. 101/ 23.03.2020, Consiliul General al Municipiului București a hotărât delegarea încheierii contracetelor de depozitare a deșeurilor către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6.

în textul Hotărârii sus menționate, este prevăzut faptul că aceste contracte se vor încheia după ajungerea la termen a contractelor încheiate între Primăria Municipiului București și SC EcoSud SA și Iridex Group Import Export SA, în limita prevederilor autorizațiilor integrate de mediu deținute de cele două depozite.

în conformitate cu adresa Primăriei Municipiului București înregistrată la Primăria Sectorului 3 cunr. 335678/ 23.03.2020 suntem informați de următoarele:

 • -  Contractul nr. 955/ 11.03.1999 încheiat între Municipiul București și Iridex Grup Import - Export SRL ajunge la termen în data de 30.04.2020;

 • -  Contractul nr. 22268/ 14.07.1999 încheiat între Municipiul București și Eco Sud SA ajunge la termen în data de 12.07.2020

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 3 lit i din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, potrivit cărora „în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: i) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. e din același act normativ: „în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) autoritățile administrației publice locale au, în relația cu operatorii serviciilor de utilități publice, următoarele drepturi: e) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat”.

De asemenea, conform atribuțiilor stabilite Direcției Administrarea Domeniului Public prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, Secțiunea XIX, aceasta implementează și monitorizează programul de salubrizare.

în conformitate cu art. 15 și art. 22 din Caietul de Sarcini al Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, Municipiul București- Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 358/14.08.2018:

Art. 15. - Depozitele de deșeuri în care se va depozita fracția inutilizabilă sunt Eco sud SA -Vidra și Iridex Grup Import - Export SRL - Chiajna.

Art. 22. - Deșeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială de operare care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate sunt depozitate controlat în următoarele depozite de deșeuri: Eco sud SA - Vidra și Iridex Grup Import - Export SRL - Chiajna -Anexa nr. 4.

ttț

Până în prezent, deșeurile colectate de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București au fost depozitate la cele două depozite în baza contractelor încheiate între Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și cei doi operatori, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 358/ 14,08.2018 și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/ 2015 privind aprobarea strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen lung și mediu a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, eliminarea prin depozitare este imperios necesară Direcției Generale de Salubritate Sector 3 în vederea prestării în condiții optime a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea nr, 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, conform căruia operatorul de salubritate are obligația de a transporta deșeurile doar la depozitele de deșeuri unde a fost arondată localitatea, în speță Municipiul București, coroborate cu prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor din 20.12.2017 aprobat prin HG nr. 942/20,12.2017, conform cărora depozitele din județul Ilfov deservesc și Municipiul București, contractele având ca obiect eliminarea deșeurilor prin depozitare nu pot fi încheiate decât cu cei doi operatori, Eco sud SA - Vidra și Iridex Grup Import - Export SRL - Chiajna, nemaiexistând alți operatori pe raza județului Ilfov care să îndeplinească aceste criterii.

în vederea transparentizării și monitorizării prestării serviciului de eliminare prin depozitare propunem încheierea unor contracte tripartite cu acest obiect cu cei doi operatori sus menționați.

Contractele vor avea ca părți contractante Sectorul 3 al Municipiului București, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 în calitate de operator de salubritate și operatorul depozitului de deșeuri.

în conformitate cu contractual ce se va încheia părțile vor avea următoarele obligații principale:

Sectorul 3 al Municipiului București:

Urmărirea contractului tripartit;

Plata facturilor aferente contractului.

Direcția Generală de Salubritate Sector 3, în calitate de operator:

- Colectarea și transportarea deșeurilor către depozitul de deșeuri;

• Transmiterea către Primăria Sectorului 3 a documentelor necesare urmăririi contractului.

Operatorul depozitului de deșeuri:

Eliminarea prin depozitare a întregii cantități transportate cu această destinație.

Având în vedere adresa Direcției Generale de Salubritate Sector 3 nr. 345376/06.05.2020, anexata prezentului, precum și faptul că în data de 30.04.2020, contractul nr. 955/ 11.03.1999 încheiat între Municipiul București și Iridex Grup Import - Export SRL a ajuns la termen, este necesară adoptarea cu celeritate a unei hotărâri a Consiliului Local Sector 3 în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 101/ 23.03.2020.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind împuternicirea Sectorului 3 și a Direcției Generale de Salubritate Sector 3 la încheierea unor contracte tripartite având ca obiect eliminarea deșeurilor prin depozitare.

DIRECTOR EXECUTIV,

MANEA FLORINEI /

în atenția domnului Florin Manea - Director Executiv,

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08,2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3 ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizârii/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

 • 1.     Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.     Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.     Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4.     Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5.     Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

în temeiul prevederilor Cap. III.3.D.8. din H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a procedat la încheierea contractelor cu cele două depozite ecologice în care se realizează eliminarea finală a deșeurilor:

 • •  Depozitul Ecologic Vidra, deținut de către S.C. ECO SUD S.A. - Contractul de prestări servicii nr, 1505/ 12.03.2019;

 • •  Depozitul Ecologic Chiajna, deținut de către S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L. - Contractul de prestări servicii nr. 3047/ 16.05.2019.

Totodată, la încheierea acestor contracte au fost respectate și prevederile art. 15 și art. 22 din Caietul de Sarcini al Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, Municipiul București- Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018:

"Art. 15. - Depozitele de deșeuri în care se va depozita fracția inutilizabilă sunt Eco Sud SA - Vidra și Iridex Grup Import - Export SRL - Chiajna.

Art. 22. - Deșeurile municipale generate în aria administrativ-!eritorială de operare care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate sunt depozitate controlat în următoarele depozite de deșeuri: Eco sud SA - Vidra și Iridex Grup Import - Export SRL - Chiajna - Anexa nr. 4"

în conformitate cu Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 82/2015, încheierea acestor contracte privind eliminarea prin depozitare cu cele două depozite ecologice a fost condiționată de valabilitatea contractelor de servicii încheiate de către Municipiul București și cele două societăți, după cum urmează:

 • •  Contractul de servicii nr. 955/ 11.03.1999 încheiat între Primăria Municipiului București și S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. pentru Depozitul Ecologic Chiajna;

 • •  Contractul nr. 22268/14.07.1999 încheiat între Primăria Municipiului București și S.C. ECO SUD S.A. pentru Depozitul Ecologic Vidra.

în data de 23.03.2020, Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea cu nr. 101/ 23.03.2020 prin care a fost aprobată delegarea către Consiliile locale al Sectoarelor 1 - 6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza Municipiului București. încheierea acestor contracte se va face odată cu ajungerea la termenul final al contractelor pentru activitatea de depozitare, respectiv Contractul de servicii nr. 955/ 11.03.1999 încheiat între Primăria Municipiului București și S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. pentru Depozitul Ecologic Chiajna, precum și Contractul nr, 22268/ 14,07.1999 încheiat între Primăria Municipiului București și S.C. ECO SUD S.A. pentru Depozitul Ecologic Vidra, cât și în limita prevederilor Autorizațiilor Integrate de Mediu deținute de cele două depozite.

Prin adresa cu nr. 762/ 23.04.2020 emisă de către Administrator Public - Primăria Municipiului București, ce a fost înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 335678/ 23.04.2020 și la Direcția Generală de Salubritate Sector 3 cu nr. 3434/ 23.04.2020, am fost încunoștințați despre adoptarea H.C.G.M.B, nr. 101/ 23.03.2020, a prevederilor acesteia, precum și a datelor la care cele două contracte încheiate de către Municipiul București cu cele două depozite ecologice vor ajunge la termen, respectiv:

• Contractul de servicii nr. 955/ 11.03.1999 încheiat între Primăria Municipiului București și S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. pentru Depozitul Ecologic Chiajna, ajunge la termen în data de 30.04.2020;

« Contractul nr. 22268/14.07.1999 încheiat între Primăria Municipiului București și S.C. ECO SUD S.A. pentru Depozitul Ecologic Vidra, ajunge la termen în data de 12.07,2020.

în prezent, Contractul de prestări servicii nr, 3047/ 16.05.2019 încheiat între Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L (Depozitul Ecologic Chiajna) a încetat de drept pentru activitatea de eliminare prin depozitare, întrucât Contractul de servicii nr. 955/ 11.03.1999 încheiat între Primăria Municipiului București și S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. pentru Depozitul Ecologic Chiajna, a ajuns Ia termen în data de 30.04.2020.

Totodată, vă comunicăm faptul că pentru activitatea de eliminare finală prin depozitare, în prezent, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 mai are un singur contract de prestări servicii în derulare, respectiv Contractul de prestări servicii nr. 1505/ 12.03.2019 încheiat cu S.C. ECO SUD S.A. pentru Depozitul Ecologic Vidra, care va trebui încetat la data 12.07.2020, atunci când va ajunge la termen Contractul nr. 22268/ 14.07.1999 încheiat între Primăria Municipiului București și S.C. ECO SUD S.A.

Având în vedere cele expuse în cadrul prezentei se impune găsirea unei soluții, în regim de urgență, astfel încât să se asigure fluxul de depozitare a deșeurilor colectate de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, în scopul eliminării riscurilor pentru sănătatea populației, precum și în scopul conservării și protecției mediului încojurător.

Cu deosebită considerație,

, Director .General,

Marius D:

/

i P- 7^

'ristian


Consilier Juridic

Laurenfiu-Cristian Toma


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


TELEFON (004 011) 341 07 15 -18 FAX (004 011) 341 07 15 E-MAIL domeniu.publk@primarie3.r0

Str. Intrarea Odobestl nr. 5-7, Sector 3, 032158, București
Către.


CABINET PRIMAR


Referitor: împuternicirea Sectorului 3 și a Direcției

Sector 3 pentru încheierea unor contracte tripartite având ca obiect eliminarea

deșeurilor prin depozitare”

Prin prezenta, va transmitem alăturat următoarele documente:

 • -  Proiectul de HOTĂRÂRE privind împuternicirea Sectorului 3 și a Direcției Generale de Salubritate Sector 3 pentru încheierea unor contracte tripartite având ca obiect eliminarea deșeurilor prin depozitare;

 • -  Raportul de specialitate nr. 345797 din 07.05.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pc adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe-ordin ca-dc zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de...

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A~FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUMCĂyWJRTANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de................~.......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinareTextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^A-POST'lntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, 1


VĂDUVA IULIANA \

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul...........de pe ordineaHe zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței orcți


re/extraordinare din data de             ..........2.

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de..Og...CS..2S2c... a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.................de pe

ordinee-de ztT"suplimentarea ordinii de zi a ședinței oxdiaare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NJLFA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI.

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL