Hotărârea nr. 122/2020

HCLS3 nr.122 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.343009/CP/04.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.342663/04.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

Adresa nr.342687/04.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă desemnarea PFA Rădulescu Georgeta în calitate de auditor statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL.

(2) Se ia act de termenii și condițiile contractului de prestări servicii încheiat între societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL și PFA Rădulescu Georgeta având ca obiect servicii de audit, prevăzut în Anexa care


face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 421

DIN 08.05.2020
-4N6XA- Ia MS3 MJi liA/oJ.cs&Zu

încheiat între:


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr              /


. S i- Â4i..MîM!îfiîl                           :

18îBARIfr <&O

AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., cu sediul in București, Sector 3, strada Calea Vitan nr. 242, corp C, Etaj 1, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/9897/20! 7, cod fiscal RO 37&04080, coiitm. R073UGB10000022031824 RON, deschis la GARANT! BANK Sucursala Unirii, reprezentată legal prin Roxana Bălăceam), având funcția de Președinte Consiliu de Administrație, denumit în continuare BENEFICIAR, pe de o parte

Și

RADULESCU GEORGETA auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 4906, persoana fizica autorizata, cod unic de înregistrare 27241469,

denumita în continuare Prestator, pe de altă parte,

fiecare numit în continuare individual „Parte»” și colectiv „Părțile’ ,

Prezentul Contract de Prestări Servicii șî Termenii și Condițiile Standard pentru Audit anexare ("Termeni fetatudard”), formează împreună întregul Contract dintre Părți (denumit in continuare ‘'Contractul”). Dacă apar diferențe între prevederile prezentului Contract de Prestări Servicii și cele din Termenii Standard anexați, cele din urmă vor prevala, cu excepția cazului m care există prevederi specifice în acest Contract de Prestări Servicii care modifică în mod expres o anumită clauză cuprinsă în Termenii Standard.

Articolul i OBIECTUL CONTRACTULUI

 • i.i Prezentul Contract de Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către Beneficiar, a următoarelor servicii (denumite în continuare „Servicii”):

s.1,1 Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare ale societății ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 SRL , pentru exercițiul financiar cere se încheie ta data de 31.12.2019 întocmite de Beneficiar în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

 • i.s.a ISA impun ca Prestatorul să citească orice raport anual al Beneficiarului sau alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei proceduri este de a stabili dacă există alte informații cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare. în cazul în care Beneficiarul va decide să emită un asLfel de document, Prestatorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adițional la prezentul Contract.

 • 1.1.3 De asemenea, conform OMFP 1802/2014, Prestatorul trebuie să raporteze asupra Raportului Administratorilor al Beneficiarului, emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Prestatorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorilor conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Prestatorul nu va audita Raportul Administratorilor Beneficiarului.Articolul 3 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTEIA

g.î Onorariul Prestatorului.a fost calculat în funcție de numărul estimat de ore ce urmează a fi lucrate de personalul implicat în audilt de nivelul de pregătire și de responsabilitățile acestuia.

 • 3.2    în baza celor de mai sus, Părțile convin să stabilească onorariul Prestatorului pentru serviciile prevăzute în prezentul contract, la 9.500 lei. Tariful nu include TVA.

 • 3.3    Plata de 50% din valoarea contractului se va face la semnarea acestuia si diferența de 50% după predarea Raportului de audit.

Articolul 4 DISPOZIȚII FINALE

 • 4.1 Toate notificările, corespondentele și comunicările în baza prezentului Contract se vor efectua în scris, cu confirmare de primire și vor fi trimise la următoarele adrese:

 • -  pentru Beneficiar: București, Str. Calea Vitan nr. 242 ,et. 1, corp C. sector 3. telefon 0771.270.332, e-matl: contabilitate@as3-strazi.ro;

miEabcia.pomparau@as3-strazi.ro;

 • -  pentru Prestator: Radulescu Geoigeta,

Orice: modificare a adreselor/numerelor de telefon de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părți în cei mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la data Sa care modificarea în cauză devine aplicabilă; în caz contrar, comunicările/notificăriie trimise la adresa/numărul de telefon inițiale vor fi opozabile pârția care nu îndeplinește obligația menționată in termenul de mai sus.

Comunicările verbale vor fi valabile numai dacă sunt confirmate în scris.

4,a Prin semnarea prezentului Contract de Prestări Servicii și a Termenilor Standard (care împreună formează „Contractul" dintre Părți), fiecare Parte, prin reprezentantul său legal, declară că a negociat, înțelege pe deplin și. conform ari. 1203 din Codul civil, acceptă în med expres toate prevederile acestui Contract și astfel încheie Contractul în scopul de a dobândi drepturile și de a-șî asuma obligațiile prevăzute în acesta, pe care le consideră echitabile.

4-3 Semnatarii Contractului declară că fiecare dintre ei are dreptul și deplina capacitate legală ie a încheie Contractul în mod valabil pentru și în numele entității pe care o reprezintă și de a angaja legal respectiva entitate fată restricții în acest scop.

4-4 Prezentul Contract reprezintă întreaga voință a Păstor, prevalează asupra oricăror alte înțelegeri, înscrisuri, documente pre-contractuale sau negocieri dintre Părți, anterioare semnării prezentului Contract și în legătura cu obiectul acestuia. Nu mai există alte elemente secundare/externe aferente prezentului Contract sau înțelegere între Părți • 1. ț.4 ÎSA impun că Prestatorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun,

către persoanele însărcinate cu guvemanța, deficiențele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul âudilului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunr suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii.

 • 1.2 Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a audituhii care nu este reglementată de prezentul Contract de Prestări Servicii (de exemplu, întocmirea unui raport de audit asupra situațiilor financiare ale unei unități sau divizii a Beneficiarului) va face obiectul unor negocieri ulterioare între Părți. Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris. Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii si condițiile din prezentul Contract sc vot aplica acestor lucrări suplimentare.

Articolul 2 DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR

 • 2.1    Prezentul Contract intră in vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți, până la data de 15.04.2020. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare, dar munca de teren va începe numai în momentul în care Beneficiarul confirmă că:

 • 2. £.i  au fost întocmite și însușite situațiile financiare asupra cărora Prestatorul

trebuie să-și exprime opinia sa de audit,

 • 2.1.2  conducerea Beneficiarului a revizuit situațiile financiare și este salisfiiculâ că acestea oferă o imagine fidelă, cu privire fa toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare, rezultatului operațiunilor și fluxurilor de trezorerie ale Beneficiarului,

 • 2.1.3  situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și principiile contabile, și

 • 2.1.4  toate documentele justificative aferente situațiilor financiare supuse auditului au fost întocmite dc către Beneficiar și revizuite de conducerea acestuia.

 • 2.2    Părțile vor conveni datele de începere și de încheiere ale misiunilor de audit interimar și respectiv pentru sfârșitul anului, iar ambele părți vnr depune toate eforturile rezonabile pentru a sc conforma termenelor stabilite.

 • 2.3    Auditiil va fi considerat încheiat pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii Raportului dc Audit. După transmiterea Raportului dc Audit, Prestatorul nu va mai aveanicio responsabilitate directă în ceea cc privește situațiile financiare.care să nu fie inclusă în acesta.

4.5 Prestatorul autorizează Beneficiarul privind dreptul acestuia de a tace publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu $: implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport eu obligațiile contractuale și ale RegiilamcnUtlui IJE.679/2OI6.

Prezentul Contract a fost întocmit astazi                  în 2 exemplare cu valoare de

original, câte un exemplar pentru fiecare Parte.

Contractul, î'omia^ din Contractul de Prestări Servicii și Termenii Standard anexați, a fost semnat astăzi^ftZsft^.,., în 2 exemplare cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare Parte> toate având putere egală.

TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD PENTRU AUDI!

Termenii și Condițiile Standard pentru Audit, Contractul de Prestări Servicii și orice modificări la acesta, la care sunt anexați Termenii Standard (formând împreună “Contractul"), după semnarea de ambele părți iconstituic totalitatea acordului / contractului între Beneficiar și Prestator, privitul serviciile descrise in Contract.


Articolul 1 SERVICIILE

Prestatorul va furniza Beneficiarului serviciile prevăzute în Contract.

Articolul a DESCRIEREA AUD1TULU1 ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
 • 2.1 Prestatorul arc responsabilitatea profesională de a raporta către Consiliul de. Administrație daca,.în opinia sa, situațiile financiare oferii o imagine fidelă, in toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare a Beneficiarului pentru exercițiul financiar care sc încheie la 31 decembrie. 2019, în conformitate cu OMFT’ 1802/2014 («Raport de Audit").

 • 2.2    Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și vor include acele teste asupra tranzacțiilor și/sau privind existența, proprietatea și modul de evaluare u activelor și pasivelor pc care Prestatorul Ie consideră necesare. Prestatorul va analiza sistemele contabile și de control financiar intern astfel încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și darii Beneficiarul a păstrat evidențe contabile adecvate.

 • 2.3    Prestatorul va obține dovezile adecvate pe care le va considera suficiente pentru a-i permite să formuleze condurii rezonabile. Natura și amploarea procedurilor șale vor varia în funcție de evaluarea proprie a sistemului contabil al Beneficiarului și, iu cazul în care Preria torul dorește să se bazeze pe acesta, în funcție de sistemul financiar dc control intern. Legat de auditarea situațiilor financiare ale Beneficiarului, Prestatorul vn solicita să î se pună din timp la dispoziție toate documentele sau declarațiile care vor fi emise împreuna eu acestea.

 • 2.4    Prestatorul are responsabilitatea de a informa Beneficiarul în cazul în care identifică aspecte care nu sunt în concordanță cu situațiile financiare supuse auditului.

a-5 Activitatea Prestatorului poate varia în funcție de constatările sale. în consecință, Prestatorul poate alterna ariile de interes și poate propune anumite aspecte pentru u analiza speciala, după cum impun circumstanțele specifice,

2.6 Auditul include evaluarea estimărilor semnificative și a deciziilor conducerii pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru a stabili dacă politicile contabile sunt adecvate r-ircumstanțelor Beneficiarului, sunt aplicate consecvent și prezentate în mod adecvat. Pentru a-și forma o opinie', Prestatorul va evalua, de asemenea, prezentarea generală a informațiilor din situațiile financiare.

2.7


Pe baza rezultatelor auditului, Prestatorul va întocmi un raport al auditorului, care poate include o opinie fară rezerve, cu rezerve, contrară, sau imposibilitatea exprimării unei opinii. De asemenea. Prestatorul poate ajunge la concluzia că au este posibilă emiterea unui raport de audit Dacă Prestatorul formulează o opinie cu rezerve, sau contrara în raportul auditorului, sau exprimă imposibilitatea formării unei opinii de audit ori nu emite un raport de audit. aceasta nu înseamnă că Prestatorul tiu și-a îndeplinit obligațiile de auditor. In cazul unei opinii cu rezerve, contrară sau al imposibilității de exprimare a opiniei ori al neprezentăriî raportului de audit, Prestatorul este îndreptățit să primească onorariul integral și rambursarea cheltuielilor, așa cum este prevăzut în Articolul 3 al Contractului de Prestări Servicii.

 • 2.8    Un audit nu este neapărat conceput să identifice deficiențele semnificative ale sistemului financiar de control intern al Beneficiarul ui. Cu toate acestea, Prestatorul va raporta în scris conducerii Beneficiarului, în urma finalizării procedurilor dc audit, asupra acelor deficiențe semnificative din sistemele contabile și de control intern ale Bcnefieîaralui, sau asupra altor probleme legate de activitatea acestuia din urmă care i-au atras atenția în cursul normal al activității dc audit șt care, în opinia Prestatorului, necesită atenția conducerii.

 • 2.9    Niciun raport sau alt material întocmit de Prestator nu poate fi pus la dispoziția vreunui terțe părți, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Prestatorului, Acest acord se poate acorda necondiționat, condiționat, ori se poate refuza după cum decide Prestatorul, în temeiul prevederilor legale in materie; în orice situație, Părțile convin în mod expres că respectivele rapoarte / materiale sunt întocmite fără a avea în vedere interesul nimănui altcuiva decât al Beneficiarului și că Prestatorul mi își asumă nicio responsabilitate sau răspundere de orice natură față de nicio altă par Le.

 • 2.10   Analika sistemelor contabile și de control intern ale Beneficiarului este efectuată numai în măsura, necesară pentru a exprima o opinie eu privire la situațiile financiare ale Benefieiamitn, prin urmare comentariile Prestatorului cu privire la aceste sisteme nu put identifica toate îmbunătățirile care ar putea fi sugerate în urma unei analize speciale amănunțite,

 • 2.11   Rapoartele de audit și rapoartele menționate în prezentul Articol 2 vor fi întocmite in iiuiba română.

 • 2.12   Prestatorul poate utiliza serviciile consultanților săi, sau ale altor firme de audit sau zic consultanlficr acestora, în situația in care ar*.est lucru este considerat necesar de către Prestator.

Articolul 3 UTILIZAREA OF ÎNEEi DE AUDIT / RAPORTULUI DE AUDIT
 • 3.1 Raportul de audit al Prestatorului este realizai pentru a fi utilizat in mod exclusiv de către cei cărora li se adresează. Audiiuî nu va fi planificat sau efectuat prin prisma faptului că vreun terț s-ar putea baza pe raportul de audit, și nici cu referire la o anumită tranzacție. Prestatorul nu își :asvmă responsabilitatea de nici un fel față de niciun Lerț căruia 1 s-ar pune la dispoziție sau cere ar intra în posesia opiniei de uudit/raportului de audit (sau a orieănir iuformații cuprinse în acestea). Prin urmare, posibile demente de Interes pentru terți nu vor fi abordate în mod expres și pot exista clemente pe cure un terț le-ar evalua in mod diferii, posibil in legătură eu anumite tranzacții. Conducerea Beneficiarului poate dori să includă opinia de audit și situațiile financiare în cadrul unei oferte de instnimente de capital sau de obligațiuni. Conducerea Benefiriaralui este de acord ca opinia de audit a Prestatorului, și orice referire la aceasta, să nu fie inclusă intr-un asifel de doct-naeul fără acordul prealabil scris al Prestatorului. Orice acord cu privire la prestarea de lucrări aferente unei oferte, inclusiv un acord pentru a oferi o astfel de permisiune, va constitui o misiune separată și va face obiectul unui contract separat.

  3*


Documentele întocmite de către Beneficiar în vederea publicării, inclusiv’ pentru a fi postate pe site-uri, și care fac referire la Prestator sau care conțin situațiile financiare audilate sau extrase din acestea, inclusiv traduceri, nu vor n publicate tară consimțământul prealabil expres al Prestatorului. Acest consimțământ poate fi acordat de Prestator după revizuirea întregului material relevant ce va fi publicat, peni ni eonfonnitatea cu situațiile financiare audilate, șî după ce au fost efectuate toate modificările recomandate.


 • 3.3    După obținerea aprobării din partea Prestatorului, Beneficiarul poate publica, dezvălui sau pune la dispoziția terților, potrivit acestui acord, documentele/rapoartcle/opmiile întocmite de Pjustator doar integral și în forma primită de Ia Prestator, Beneficiarul sc obligă în mod expres ea, exceptând cazurile în care legea prevede altfel sau Prestatorul îi permite în scris altfel, orice publicare, dezvăluire sau transmitere către terți a rapoartelor/opiniilor întocmite de Prestator în baza prezentului Contract se> prevadă expres faptul că niciun terț nu se va putea baza pe raportul/opinia Prestatorului, acestea fiind adresate exclusiv cnlilățîlor/persoanclor menționate expres in documentele respective. Obligațiile Beneficiarului din prezentul Articol 3 vor rămâne in vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului

Articolul 4 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA
 • 4.3     Benssficiarul va plăti Prestatorului onorariul stabilit în Contract. Onorariul nu include cheltuielile ocazionate de deplasarea echipei de audit, cu excepția situațiilor în care Contractul prevede altfel. Beneficiarul este de acord să plătească Prestatorului cheltuielile înregistrate în mod rezonabil în legătură cu Serviciile, Onorariul nu indude TVA.

 • 4.2 Onorariul presupune accesul deplin la informațiile solicitate ți cooperarea deplină din partea conducerii și personalului Beneficiarului, existența unor evidențe contabile corespunzătoare, precum și deplina disponibilitate a conducerii Beneficiarului de a răspunde în mod prompt și detaliat cererilor de prezentare de informații solicitate, necesare pentru finalizarea uudîtidui în termenul stabilit.

4-3 Dacă în timpul desfășurării activității dc audit se constată că ipotezele luate în calcul la stabilirea onorariului nu mai sunt valabile, Prestatorul va informa imediat Beneficiarul și se va conveni o ajustare corespunzătoare 2 onorariului. Această ajustare se va realiza în funcție de timpul suplimentar necesar peisiru prestarea serviciilor, la rate orare echivalente cu cele folosite la calculul onorariului inițial. I» exemplu, în cazul în care conducerea și/sau petsonnlid Beneficiarului nu dau curs solicitărilor Prestatorului 'm mod corespunzător, sau an loc evenimente neobișnuite, cum ar fi o întârziere importantă fa furnizarea informațiilor, acces limitat la conducerea și/sau personalul Beneficiarului sau dificultăți in obținerea unor documente necesare activității de audit, Prestatorul va discuta imediat cu Beneficiarul consecințele în ceea ce privește termenul de prestare a serviciilor și onorariul. Prevederile nrt

 • 5.3 de mai jos se vor aplica în mod corespunzător.

 • 4.4    OncC activități efectuate de Prestator la solicitarea Beneficiarului, legate de alte obiective, care no sunt prevăzute în Contract, vor fi plătite de Beneficiar conform tarifelor obișnuite ale Prestatorului, în funcție de funcția și Experiența personalului implicat. Termenii de referință specifici, precum și onorariul pentru aceste activități vor fi convenite in prealabil în scris,

 • 4.5    Termenul de prescripție pentru obligațiile de plată aferente snmc’or facturate de Prestator este de 5 ani de. la data la care acesta devin scadente.

Articolul 5 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

5-1Conducerea Beneficiu ralul este responsabila pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiile financiare pentni exercițiul financiar care sc încheie la data dc 31 decembrie 2019 în conformitate cn OMFP 1302/2014. Această responsabilitate cuprinde: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate și realizarea de estimări contabile credibile în circumstanțele date. Auditui situațiilor financiare nu exonerează conducerea de această responsabilitate. Conducerea este de asemenea responsabilă pentru

punerea la dispoziția Prestatorului, in forma și la termenul solicitate, a tuturor evidentelor contabile ale Beneficiarului, a tuturor celorlalte evidențe relevante, inclusiv procesele verbale și respectiv hotărârile luate în cadrul tuturor adunărilor/ședințelor conducerii și ale asociaților/acționarilor Beneficiarului, precum și informațiile și explicațiile pe care Prestatorul le consideră necesare in vederea îndeplinirii îndatoririior sale de auditor.

 • 5.2    Informațiile folosite de conducerea Beneficiarului la întocmirea situațiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidențiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obișnuite de audit ale Prestatorului, se va solicita conducerii Beneficiarului să confirme în scris acele fapte sau aprecieri, precum și orice alte declarații verbale pe care Prestatorul le primește de la conducere pe parcursul auditului privind.aspecte care au un efect senniificătiv asupra situațiilor financiare. De asemenea, Prestatorul va solicita confirmarea în scris de către conducerea Beneficiarului a faptului că toate informațiile importante și relevante au fost aduse Ia cunoștința sa. Beneficiarul se obliga sa răspundă, în mod corect și in forma șl termenul solicitate, tuturor cererilor Prestatorului potrivit prezentului paragraf.

 • 5.3    Beneficiarul este răspunzător pentru protejarea bunurilor sale, pentru menținerea unor controale interne adecvate și pentru prevenirea și detectarea deturnărilor de fonduri, a fraudelor și neregulilor, a erorilor și a nerespectârii legislației și reglementarilor. Prestatorul va depune diligente pentru a-și planifica auditul astfel încât să poată detecta, în mod rezonabil, denaturările semnificative în situațiile financiare sau evidențele contabile (inclusiv orice denaturări semnificative rezultate din deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și nereșpeclmei: legislației și reglementărilor), dar nu se poate considera că examinarea sa va putea detecta toate aceste denaturări semnificative sau fraude, erori sau cazuri de ueiespectâre a legislației și reglementărilor. în cazul în care, in examinarea sa, Prestatorul va descoperi deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și razuri de nerespectare a legislației și n reglementărilor aplicabile, le va raporta Beneficiarului. Dacă astfel de aspecte vor fi identificate, poate fi de asemenea necesară și raportarea externă a acestora în conformitate eu cerințe legislative în rigoare. în prezent.

 • 5.4    Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru a se asigura că Beneficiarul respectă pe deplin legislația fiscală din România în ceea ce privește întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale la termenele legale, precum și in ceea cc privește plata la scadență a impozitelor, taxelor și contribuțiilor. Obiectivul examinării de către Prestator a situației fiscale a Beneficiarului în cadrul auditului este de a obține clemente probante cit sumele legale de soldurile conturilor fiscale înregistrate în situațiile financiare, ale Beneficiarului nu sunt denaturate în mod semnificativ îu relație cu situațiile financiare luate în ansamblu. Scopul Serviciilor prestate nu este ‘de a descoperi toate erorile sau omisiunile care pot exista în poziția fiscală a Beneficiarului, in generai, sau pe anumite tipuri de impozifrîn particular.

 • 5.5    Prestatorul nu își asumă mcîo responsabilitate de orice natură în legătură eu orice consecință care ar putea rezulta din nerespectarea de către Beneficiar a reglementărilor fiscale care (indiferent dacă sunt sau nu evidențiate de activitatea Prestatnnîhîi) in opinia sa nu afectează prezentarea generală fidelă a situațiilor financiare.

 • 5.6    Beneficiarul se obligă să plătească în mod corect și la timp onorariul șî sumele facturate de Prestator iu baza Contractului.

  5*7Pentru ca Prestatorul să își poată desfășura activitatea în mod eficient și corespunzător și să își poată îndeplini la timp obligațiile, Beneficiarul se obliga sa pună la dispoziția Prestatorului toate documentele și infonnațiile relevante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului. în acest sens, Beneficiarul se obliga să pună la dispoziția Prestatorului, după cum ii este cerut dc acesta, imite documentele sale contabile, analizele șî documentația aferente conturilor și tranzacțiilor selectate, și orice alte documente sau acte ale Beneficiarului,

i1 Uv'

incluzând toate procesele verbale ți hotărârile tuturor Adunărilor Generale alt' Acționarilor și ale, Consiliului dc Administrație, precum și informațiile și explicațiile necesare peni ni realizarea obiectului prezentului Contract

Beneficiarul se obligă să permită în timp ulii accesul Prestatorului la toate documentele sau declarațiile caic însoțesc situațiile financiare.

Beneficiarul se obligă să asigure disponibili lalea personalului său pentru a asista Prestatorul în furnizarea serviciilor, să se asigure eă personalul chele, inclusiv contabilul șef și directorul financiar, sunt disponibili pe parcursul auditului, și să asigure Prestatorului acces nelimitat la persoanele din cadrul organizației Beneficiarului de la care Prestatorul consideră necesar șă obțină dovezi dc audit.

Pentru îndeplinirea îndatoririlor sale. Prestatorului i se vor pune la dispoziție de către Beneficiar spații adecvate de lucru, cn acces la internet, la sediul Beneficiarului.

Beneficia nil sc obligă să respecte, programul de lucru și calendarul ședințelor care vor fi convenite împreună cu angajat,» Prestatorului, Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părți.

Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că posibilitatea Prestatorului de a furniza serviciile și dc a-și îndeplini obligațiile contractuale în mod corect și Ia timp depinde în mod esențial de modul în care Beneficiarul îș: execută propriile obligații contractuale. In acest sens, Beneficiarul este de acord că obligațiile pe care și le asumă în Articolele 2 ți 3 din Contractul de Prestări Servicii anexat, precum și cele prevăzute la Articolele 2.3,4,5 și 7 din prezentul și îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a acesteia sunt importante pentru scopul prezentului Contract și au, deci, un caracter esențiai/senmificaiiv (Obligații semnificative).

Beneficiarul înțelege și acceptă câ, în cazul în care încalcă oricare dintre Obligațiile semnificative prin neîndeplinire, îndeplinire cu întârziere sau necorespunzătoare, Prestatorul va putea întârzia sau suspenda, integral sau parțial, executarea obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract, în urma unei simple notificări către Beneficiari intr-un astfel de caz, Prestatorul va avea dreptul la o majorare a onorariului pentru munca suplimentara efectuata ca rezultat al acestor încălcări și va putea relua executarea obligațiilor sale după îndeplinirea corespunzătoare dc către Beneficiar a obligației respective sau după înlăturarea de către Beneficiar- a cauzei respectivei întârzieri sau suspendări, și în orice caz după ce Prestatorul va dispune de resursele necesare în acest scop. De asemenea, prevederile Articolului 13 de mai jos se var aplica în mod corespunzător.

Simpla expirare a termenului pentru îndeplinirea oricăror obligații tle plată asumate în prezentul Contract va reprezenta punerea Beneficiarului de drept în întârziere, fără nicio altă formalitate.

Iul 6 LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI

Asemenea multor organizații de profil, practica standard a Prestatorului este de a introduce, in contractele sale o clauză de limitare u răspunderii civile. Prestatorul va depune toate diligențele pentru a răspunde așteptărilor Beneficiarului. Cu toate acestea, prin derogare de la orice dispoziție contrară din prezentul Contract, Beneficiatul înțelege și accepta că, în măsura maximă permisă de lege, în niciun caz răspunderea totală (rezultând din tonte cererile și pretențiile de orice lip, acțiunile și procedurile de orice fel ctc.) a Prestatorului, a partenerilor sau angajaților săi, sau a subcontraclanților săi, indiferent dacă aceasta este de natură contractuală sau de altă natura, în legătura eu prezentul Contract (sau orice modificare sau completare a acestuia), uu poate depăși contravaloarea onorariului de riudii stabilit în

Contract, Beneficiarul, prin semnarea prezentului Contract, acceptă în mod expres faptul că prezentul paragraf stabilește.litaila absoluta a răspunderii Prestatorului conform Contractului sau in legătură cu acesta, și că orice altă răspundere este. în mod expres exclusă. în particular, dar nelimitativ, este exdusă răspunderea pentru mărirea costurilor sau cheltuielilor, nereaîizarea de profit, pierderile indirecte inclusiv, nelimitativ, pierderile economice sau nerealizarea economiilor sau beneficiilor planificate.

 • 6.2    în nicinn caz Prestatorul nu va răspunde în nici un fel pentru nîcio pierdere, daună, cost, prejudiciu sau cheltuieli de orice natură rezultând în orice fel din, ori în legătură cu acte de neglijență sau omisiune, fraudă, ori declarații neadevărate sau eronate sau conduită ilegală deliberată ale Beneficiarului, sau ale conducerii acestuia sau ale oricărei alte entități afiliate. Beneficiantî poartă întreaga răspundere pentru integritatea și legalitatea, precum și pentru veridicitatea și acuratețea informațiilor și documentelor primite de Prestator de la Beneficiar sau în numele acestuia din urmă, întrucât Prestatorul nu va efectua nîcio verificare/analiză a acestora ce depășește sfera serviciilor de audiL

 • 6.3    Activitatea desfășurată de Prestator pentru întocmirea rapoartelor descrise mai sus va include testarea unor eșantioane ale tranzacțiilor și soldurilor semnificative. Semnificativ înseamnă "un eveniment sau o tranzacție care ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor”. Prin urmare, este posibil ca testarea să nu identifice toate, erorile existente în evidențele contabile ale Beneficiarului. Benefici anii acceptă că responsabilitatea pentru orice impozit, taxă sau alte penalizări rezultând din astfel de erori îi revine lui și nu Prestatorului

 • 6.4    Părțile sânt dc acord că onorariul pentru Serviciile prestate în baza prezentului Contract au fost stabilite și reflectă limitările convenite în prezentul Articol 6,

 • 6.5    Orice opinii sau rapoarte exprimate verbal sau în variantă dc lucru sau preliminară pe care Prestatori) le-ar putea furniza nu constituie opinii sau concluzii definitive. Prestatorul va fi răspunzător față de Beneficiar exclusiv în ceea ce privește varianta finală a raportului de nudit care conține opinia și concluzia echipei de audit și pentru ideio altă varianta țintermediarâ, variantă de lucru, preliminară etc.).

 • 6.6    Ambele părți sunt <ie acord că nkio acțiune a Beneficiarului, a organismelor sale de supraveghere sau a acționarilor săi, dacă este cazul, care rezultă din neexecutarea sau executarea neeorespunzăteare ori cu întârziere a acestui Contract nu va fi înamtată în mod direct împotriva angajaților, partenerilor, reprezentanților legali sau ai organismelor de supraveghere ale Prestatorului, înainte de a informa, în prealabil, Prestatorul.

 • 6.7    Prevederile Articolului 6 vor rămâne în vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului din orice motiv.

Articolul 7 ALTE OBLIGAȚII
 • 7.1 După emiterea raportului de audit. Prestatorul nu mai are niciu responsabilitate direelâ cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul financiar 01.01 .2019-31.12.2019. Beneficiarul îl va informa pe Prestator în legătura cu orice eveniment semnificativ care are Inc între data raportului Prestatorului și data publicării situațiilor financiare și care poale afecta sihiațiilc financiare, Prestatorul urmând să aplice prevederile Standardelor Internaționale de Audit (ISA) aplicabile.


  ir


 • 7.2 în baza acestui Contract, din motive care țin de respectarea principiilor de independență a auditorului, Beneficiarul se obligă ea, pe o perioadă de un an de la dau Raportului de Audit să nu facă nicio ofertă de angajare și să nu încheie niciuti contract cit nici un angajat actual sau un fost angajat sau subcontractant al Prestatorului care a participat la auditul situațiilor financiare ale Beneficiarului, fără a avea acordul scris prealabil al Prestatorului. tn cazul încălcării acestei obligații, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatnmhii cu titlu de penalitate pentru nerespectarea obligației menționate o sumă egală cu costrd/sumclc totale plătite de către Prestator, direct sau indirect, în legătură cu contractul dintre Prestator și persoana respectivă în ultimii doi aui în care contractul a fost în rigoare. încetarea pentru orice motiv u Contractului nu va afecta valabilitatea prevederilor prezentului art. 7, caic vor continua sa rămână în vigoare.

Articolul 8 ALTE SERVICII
 • 8.1    Serviciile legate de consultanța fiscală nu fac parte din sfera de aplicabilitate a Contractului.

 • 8.2    Asistența la întocmirea situațiilor financiare nu face parte din misiunea de audit, dai' Prestatorul va discuta cu reprezentanții Beneficiarul principiile contabile aplicate de Beneficiar, în special în zonele problematice, iar Prestatorul poale sugera ajustări pe care Beneficiarul să le aibă în vedere .

Articolul 9 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9-« Prestatorul poate crea programe informatice, inclusiv foi de calcul, documente, baze de date și alte ixâtnimeute pe suport electronic pentru a-i fi de folos în cadrul proiectului său. în unele cazuri aceste Instrumente pot fi oferite Beneficiarului la cerere. Deoarece aceste programe sunt freate de Prestator în special pentru propriile scopuri și fără 3 avea in vedere un scop anume în care ar putea fi utilizate de către Beneficiar, ele se pot pune la dispoziție, „ca atare" numai pcutro uzul Beneficiarului și tiu trebuie distribuite sau făcute cunoscute niciunui terț, în plus, Prestatorul nu oferă nicio garanție sau declarație care ar confirma faptul că programele informatice sunt suficiente sau adecvate vreunui scop in care iir putea fi utilizate de către Beneficiar. Orice program informatic creat special pentru uzul Beneficiarului vu face obiectul unui contract separat

 • 9.3    Documentele de lucru și dosarele prezentului angajament create de Prestator în timpul auditului, inclusiv documentele sau dosarele pe suport electronic, sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului.

 • 9.3    Drepturile de proprietate intelectuală asupra rapoartelor și materialelot întocmite în buza prezentului Contract se nasc și rămân în patrimoniul Prestatorului, chiar și după achitarea Onorariilor prevăzute la Articolui 3 din Contractul de Prestări Servicii anexat.

 • 9.4    Prevederile Articolului 9 vor rămâne ta rigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului din orice motiv.

Articolul ift CONFIDENȚIALITATE; INDEPENDENȚĂ; SERVICII PRESTATE ÎN BENEFICIUL ALTOR CUENȚI

10.1


Prestatorul se asigura ca toți angajați! săi vor respecta cu strictețe Codul etiir ai profesioniștilor contabili. Prin urmare, atât Prestatorul cât și angajați) săi vor 1 rata ca strict confidențiale toate informațiile obținute pe parcursul îndeplinirii obligațiilor lor profesionale. Această clauză de confidențialitate va continua să producă efecte pe timonelimitat de la încetarea prezentului Contract.

lo<2 în baza relației contractuale cu Beneficiului, inclusiv a oricărei prevederi din prezentul Contract, Prestatorului nu ise va interzice să presteze servicii în beneficiul altor clienți și nu va ti restricționat în acest sens. Procedurile standard de control intern ale Prestatorului sunL menite să asigure păstram confidențialității informațiilor comunicate acestuia în timpul angajamentului. Prestatorul a discutat eu Beneficiarul aceste proceduri ți Beneficiarul este de acord, că procedurile sunt suficiente și adecvate acestui Contract,

 • 10.3   Obligațiile de confidențialitate nu se vor aplica informațiilor care: (i) sunt cunoscute în mod legal de către Prestator înainte sii-i fi fost prezentate de către Beneficiar; [ii) sunt aduse la cunoștința oricărei alte persoane sau entități de către Beneficiar, fără nici o restricție; (iii) suni produse independent de către Prestator firii a utiliza sau a se baza pe informații confidențiale; (iv) sițnt sau devin publice, fără a încălca obligația de confidențialitate; sau (v) pot fi obținute în mod legal de Prestator de la orice terț.

 • 10.4   Divulgarea oricăror informații colectate pe parcursul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract va fi de asemenea posibila și în următoarele cazuri:

 • 10.4.1 Prestatorul poate comunica informații colectate pe parcursul prestării Serviciilor conform prezentului Contract, atunci când sunt necesare, consultanților și furnizorilor de servicii implicați în furnizarea Serviciilor ce foc obiectul prezentului Contract;

 • 10.4.2 Datorită cerințelor legate de reglementare, managementul riscurilor și de verificările calității serviciilor la nivel intern, Prestatorul poate divulga informații colectate pe durata prestării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract conform prevederilor legale și a Codului etic al Profesioniștilor Contabili, emis de 1ESBA,

 • 10.-5 Prestatorul va lua măsuri rezonabile în vederea protejării confidențialității informațiilor colectate pe parcursul prestării serviciilor ce fee obiectul prezentului Contract și a informării tuturor persoanelor care primesc aceste informații asupra caracterului lor confidențial.

10.fi   [ Cu excepția cazului în care o Firmă din cadrul rețelei Prestatorului este contractată direct de

Seueffciar sau de o entitate din cadrul grupului acestuia în vederea furnizării oricăruia dintre Serviciile care fee obiectul prezentului Contract, furnizarea de servicii rămâne responsabilitatea exclusiv a Prestatorului. Prin urmare, orice alta Firmă din cadrul rețelei Prestatorului care colaborează cu Beneficiarul pe parcursul furnizării Serviciilor acționează in numele Prestatorului, j

 • 10.7   în măsura în care relațiile dintre părți implica și transmiterea de către Beneficiar a unor inforniații deținute de/sau în legătură cu entități afiliate, sau implică prezentarea de către entitățile afiliate a unor informații direct către Prestator. Beneficiarul autorizează transmiterea și transmiterea informațiilor conform celor prevăzute. în prezentul Articol 10 și confirmă faptul că Beneficiarul arc dreptul de a acționa în acest sens.

 • 10.8   Exceptând cazurile în care aceste informații sunt identificate în mod expres ea fiind confidențiale, Prestatorul poate menționa clienților săi sau potențialilor clienți efectuarea serviciilor furnizate Beneficiarului, ca dovadă a experienței sale profesionale, Beneficiarul este de acord ca Prestatorul are dreptul de a utiliza denumirea și logo-ul Beneficiarului în prezentarea experienței sale profesionale.


Serviciile se încadrează în categoria reglementată de legislația în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. în cazul în care. în decursul furnizării Serviciilor, partenerii sau personalul Prestatorului suspectează implicarea nriciii în spălarea de bani sau finanțarea terorismului. Prestatorul are obligația să raporteze aceste uspiciuni Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Spălarea de baui cuprinde o gamă largă de acte șl fapte în legătură eu câștiguri obținute din activități de. natura penală. Obligația de a raporta există indiferent dacă suspiciunile sunt asupra unor acte și fapte ale unui client sau ale ținui terț și indiferent dc locul de desfășurare al acestora.

Articolul U PROTECȚIA DATELOR
 • I. 1.1    Beneficiarul este de acord că Prestatorul poate colecta, stoca, dezvălui și transfera la nivel

internațional date cu caracter personal referitoare la angajații, reprezentanții, ccjntractanții. clienții Beneficiarului, precum și la alte persoane, în scopul prestării adecvate de Servicii și în scopurile descrise referitor le dezvăluirea de informații, astfel cum sunt prevăzute în Ari. 10.

 • II. 2    Părțile convin sa respecte normele si obligațiile impuse de dispozițiile in vigoare, privind

protecția datelor cu caracter personal

 • 11.3 Părțile sunt conștiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricărui operator de date sau împuternicit situat in Uniunea Europeana si oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau carele furnizează servicii.

1L4 Prin urmare, Părțile confirma respectarea deplina a următoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

 • • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

 • • wfqrniarea in caz dc breșa de date a tuturor destinatarilor relevanți, intr-un interni maxim de 72 «re:

 • •  Îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016,

 • 11.5    Părțile pot utiliza datele personale aie semnatarilor iu limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legala a prelucrării orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat dc prelucrare a datelor, încheiat intre Parii. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract ea te limitata la perioada corespondenta realizării obiectului principal al contractului.

Datele cu caracter personal schimbate între Parii nu pol deveni accesibile sau comunicate unor ierte parti neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare intr-un alî mod. Prin urmare, Parifle vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce privește obligațiile asumate prin aceasta clauza:

 • • vor împiedica persoanele imautorizate sa obțină acces la sistemele de prelucrarea dalelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

<■ vor preveni utilizarea fere autorizație u sistemelor de prelucrare a datelor;

 • • se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizație in cursul prelucrării sau utilizării si după stocare;

 • • se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pol fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizație in timpul transmiterii electronice Sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabilească către care organisme se dorește sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

 • • se vor asigura ca pot verifica si stabili data si de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/âin sistemele de prelucrare a datelor;

 • • se vor asigura ca, in cazul nuci acțiuni de prelucrare a datelor eu caracter personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentai contractai ineheiat intre Parii;

e se vor asigura ca datele cu caracter personaj sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala sc vor asigura ca datele colectate iu scopuri diferite put fi prelucrate separai.

 • 11.6   în ceea ce privește datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar Prestatorului în legatara cu Serviciile, Beneficiarul confirmă câ procesarea acestor date in conformitate eu clauzele prezentului Contract nu va cauza încălcarea vreunei reglementari referitoare la protecția datelor cu caracter personal de către Prestator,


Articolul 12 MODIFICAREA CONTRACTULUI


 • 12.1   Contractul poate fi modificat numai în baza unui act adițional semnal de ambele Părți contractante.

Articolul 13 ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • 13.1   Contractul încetează în următoarele cazuri1

 • 13.1.1  Prin acordul scris al ambelor Părți;

 • 13.1.2 Prin denunțarea unilaterală, ]a inițiativa fie a Beneficiarului, fie a Prestatorului, iu orice moment, cu un preaviz de minimum 30 zile calendaristice anterior datei la care intri în vigoare încetarea Contractului, fără obligația invocării vreunui motiv /explicații de către partea care inițiază denunțarea; intr-un astfel de caz, prezentul Contract va înceta automat, la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice menționate mai sus. Intr-un astfel de caz, partea care notifica încetarea Contractului mi va avea nicio obligație față de partea cealaltă in ceea ce privește încetarea Contractului în acest mod;

 • 13.1.Ș Prin îndeplinirea obiectului Contractului,

 • 13.1.4 Prestatorul are dreptul de a rezilia prezentai Contract în situații care includ, neUmitativ, următoarele!

 • a. Beneficiarul îi furnizează Prestatorului informații caic nu sunt credibile în scopul

audituluî;

 • b.  Beneficiarul împiedică Prestatorul să efectueze procedurile necesare de audit;

 • c.  Beneficiatul nu acordă Prestatorului asistența necesară pentru furnizarea Serviciilor și prevăzută în prezentul Contract, sau

 • d.  Beneficiarul nu îndeplinește» sau nu îndeplinește la timp și/sau în mod corespunzător oricare dintre Obligațiile semnificative asumate în acest Contract,

în oricare dintre cazurile menționate mai sus ia literele a) pana la dl, dacă Beneficiarul nu remediază sau îndepărtează respectivii încălcarc/neexecuiare a obligației în cauza, în cazul tn care acesta poate fi corectată/remediata, îhlr-un termen rezonabil notificat de către Prestator, acesta din urmă are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract conform articolului 1552 din Codul Civil, în baza unei simple notificări de reziliere a contractului („Notificare de Reziliere") trimise Beneficiarului. Intr-un astfel de caz, rezilierea Contractului se va produce „de plin drept”, larii necesitatea vreunei formalități suplimentare san a intervenției instanței, la primirea de către Beneficiar a Notificării dc Reziliere menționate mai sus,

 • 13.1.5 Daca evenimentul de forță majoră depășește 220 de rilr sau în alte cazuri expres prevăzute de legea romană pentru Încetarea contractului.

 • 13.1.6 Beneficiarul cât și Prestatorul au obligația să informeze organismul de supraveghere publică (Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile) conform prevederilor OL'Q nr.<)0/20oS în lectură cn demiterea sau demisia intervenită pe durata mandatului de audit.13-2 în țoale cazurile, dacă legea nu prevede altfel, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului onorariul, calculat proporțional pentru serviciile prestate până în mumental încetării prezentului Contract.

13-3 Prevederile Articolului 13 nu vor afecta sau limita în nici un mod drepturile Prestatorului de a obține dcspăgubirile/compensațiile Iu care are dreptul conform prevederilor legale sau prezentului Contract

 • 13.4 Prevederile Articolului 13 nu vor afecta clauzele contractuale care sunt menite ori convenite de Părți prin prezentul să rămână în vigoare și după încetarea prezentului.

Articolul 14 FORȚA MAJORĂ Șl CAZURILE FORTUITE

>4-1   Cazul fortuit exonerează Partea afectată de acestea de obligațiile și răspunderea asumate prin

prezenta, cn condiția notificării valabile a celeilalte Părți și a furnizării de dovezi corespunzătoare în acest sens. Evenimentele de forță majora declarate valabil de către autoritățile competente de asemenea exonerează Partea afectată de acestea de râspundi întreaga durată a acestora.


Articolul 15 COMUNICAREA PE SUPORT ELECTRONIC

>5-1 Pe patcuraul prestării Serviciilor, părțile pol dori să comunice pe cale electronică folosind adresele de e-mail menționate în Contractul de servirii. Cu toate acestea, transmiterea dc informați: pe cale electronică nu poate fi garantată a fi sigură sau lipsită de erori, iar aceste informații pot fi interceptate, alterate, pierdute, distruse, furate, pot ajunge la destinatar cn întârziere sau pot să fie altfel afectate in tnod negativ, incomplete sau nesigure pentru a fi utilizate. în acest sens, fiecare Parte convine să utilizeze proceduri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a efectua verificări în legătură cu cei inai rtinoscuți viruși la acel niomen l, precum și pentru a verifica integritatea acestor date înainte de a transmite informații pe cale electronică celeilalte părți. Cu toate acestea, fiecare parte este dc acord că aceste proceduri mi pot garanta că aceste comunicări vor fi lipsite de viruși informatici. Este responsabilitatea părți*tare primește informații pe cale electronica dc «a cealaltă să efectueze o verificare a atașamentdor pentru detectarea virușilor înainte dc a accesa orice document în formal electronic, mdîfetent dc suportul pe care este primit.

Articolul 16 LEGEA CONTRACTULUI, SOLUȚIONAREA LITIGIU OR
 • 16.1 Prezentul Contract este guvernat de legea română.

 • 16.2. Părțile convin prin prezentul ca orice neînțelegere în legătură cu valabilitatea, încheierea, interpretarea, executarea și/sau încetarea prezentului Contract să fie .soluționată pe calc amiabilă, conform reglementărilor românești aplicabile. Dacă neînțelegerile intervenite intre părți jșu se pot soluționa pe cale amiabilă în maximum 30 de zile de la data apariției acestora, litigiile dintre părți vor fi soluționate de instanțele competente din bucurești.

Articolul 17 ALTE DISPOZIȚII
 • 17.1 Titlurile articolelor d cadrul Contractului dc Prestări Servicii și al prezenților Termeni Standard sunt incluse numai pentru a facilita referirile lu articole, și nu foc parte din Contract, nici nu afectează sensul interpretării condițiilor și clauzelor contractuale.

17-2 Dacă oricare dintre prevederile prezentului Contract va li declarată ilegală, nulă sau neaplieabilă conform prevederilor legislative în vigoare, aceasta nu va afecta legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract. Părțile convin ea IXW\

orice astfel de prevedere să Ce înlocuită cu o clauză al cărei cuuțiuut să păstreze pe cât posibil sensul prevederii inițiale. Prin semnare, fiecare dintre Părți îți asumă riscul înțelegerii greșite a oricărei clauze a Contractului,

17.3 Articolul 17,3 este ultimul articol al prezenților Termeni Standard.

BENEFICIAR


PRESTATOR


Președinte Consiliul de Adminisi


Roxana BÂLÂCE AN


Contabil Șef Mar ia Mirabria Pom pârău'Responsabil cu Protecția Bâtelor Mariana $iina(PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTICABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar®îprimarie3 ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 59/16.02.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat contractarea de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, serviciilor de audit financiar a activității anuale a acestora.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice „entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice", în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Pentru entitățile mijlocii și mari, respectiv entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • a) totalul activelor: 22.659.241,31 lei;

 • b) cifra de afaceri netă: 61.535.411,25 lei;

 • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Astfel, ținând seama de prevederile art. 47 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților și luând în considerare faptul că societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL îndeplinește aceste condiții, prin adresa nr.277/30.04.2020 înregistrată cu nr.341928/CP/04.05.2020, societatea a solicitat desemnarea PFA Rădulescu Georgeta în calitate de auditor statutar pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, anexând în acest sens Contractul nr.268/26.03.2020 având ca obiect servicii de audit, cu o valoare totală de 9.500 lei fără TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.342663/04.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.SECTORULUI

R Ut U RF ȘT I


www.pnmarie^.ro


E-MAIL guvfrrianîaforporahv^^pnmarir-î ru

Sti intf&*ea Odobeșli ni 5-7, Si-ctor 3, 032158, Bucuroșii

Nr. 342663/04.05.2020


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL

Având în vedere:

 • - adresa societății AS 3 Administrare Străzi S 3 S.R.L. cu nr.277/30.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. /04.05.2020

 • - Contractul de prestări servicii audit nr. 268/26.03.2020 încheiat cu dna. Radulescu Georgeta, auditor financiar

 • - Actul adițional nr. 1 din 15.04.2020 la contractul de prestări servicii

Conform prevederilor:

-art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

 • - art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

 • - art. 3. din Ordinul MFP 3781/2019 „Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. ”

 • - punctul II - A din Anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 3781 /2019 reglementează cerințele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, diferențiate, în funcție de tipul entității: pct. 2.1.- microîntreprinderile pct. 2.2. - entitățile mici pct. 2.3. - entitățile mijlocii și mari La pct. 2.6., pentru entitățile mijlocii și mari se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

 • - Ordinul MFP nr. 3781/2019 - III-pct.3.1. - alin. (1) lit.a) - termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv 29 mai 2020;

 • - Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 • - art. 34 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative care stabilește conținutul raportului de audit statutar

 • - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic sau majoritar;

 • - Art. 47 din OUGnr. 109/2011 (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. (1') Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

Societatea se încadrează în categoria entităților mijlocii și mari cu un total al activelor de 22.659.241,31 lei iar cifra de afaceri în valoare de 61.535.411,25 lei și are obligația de a efectua auditul statutar.

Auditorul cu care societatea deja are un contract de prestări servicii este dna. Rădulescu Georgeta, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 4906, persoana fizică autorizată, cod unic de înregistrare 27241469, iar valoarea serviciilor de auditare a situației financiare pentru 2019 este de 9.500 lei fără TVA. Contractul s-a încheiat numai pentru anul 2019 deoarece volumul mare de documente care trebuie verificate depășește resursele doamnei auditor.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL.

Compartiment Guvemanța Corporativă.

Silviu Hondola

*41^

ADMINISTRARE

STRĂZI SECTOR


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

AS3-Admlnistrare Străzi S3 S.R.L.

INTRARE f!l.

r-

IEȘIRE .......  •«•••

ZluaJS.. Luna     ........AnulTi^-Ș*

SECTOR 3


CABINET PRIMARCătre: Consiliul Local al Sectorului 3 București Cabinet Primar

Sediul: Calea Dudești nr. 191, sect. 3, București

Având în vedere:

 • - HCL S3 nr. 241/12.06.2017 pentru înființarea societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

 • - HCL S3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

 • - Ordinul MFP nr. 3781/2019

 • - Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991

 • - Art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice

Subscrisa AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L,, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 3, strada Calea Vitan nr. 242, corp C, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9897/2017, cod fiscal RO 37804080, reprezentată legal prin doamna Roxana Bălăceanu, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând prevederile Actului Constitutiv, art. 12.1. - Adunarea Generală a Asociaților li.d) „hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”; lito) „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hoărâri de Consitiu Local având ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL, pentru exercițiul financiar 2019.

Pentru respectarea HCL S3 nr. 59 din 16.02.2020 și HCL S3 nr. 151/26.04.2020, privind obligația organizării auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, subscrisa a încheiat contractul de prestări servicii nr. 268/26.03.2020, cu o valoare de 9500 lei fără TVA, pentru întocmirea raportului de audit extern pentru anul fiscal 2019.

Menționăm faptul că contractul de prestări servicii nr. 268/26.03.2020 s-a încheiat doar pentru auditarea anului 2019, întrucât doamna auditor financiar Rădulescu Georgeta consideră că volumul de documente care trebuie verificate, cât și timpul alocat pentru realizarea misiunii de audit, depășesc


ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR


/ĂS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:$ecreta riat@as3-$trazi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

disponibilitatea resurselor sale în vederea încheierii unui contract de prestări servicii pe un termen mai lung.

Având în vedere adresa transmisă cu nr. 322085 din 02.04.2020 de Asociatul majoritar prin Cabinet Primar, subscrisa se încadrează în categoria entităților mijlocii și mari și are obligația realizării auditului statutar, îndeplinind următoarele criterii:

 • a) Totalul activelor - 22.659.241,31 lei

 • b) Cifra de afaceri netă - 61.535.411,25 Iei

Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL se încadrează în precederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform Programului de activitate al societății, aceasta desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Atașăm prezentei Contractul de prestări servicii nr. 268/ 26.03.2020 și Actul adițional nr. 1/15.04.2020.

Cu deosebită considerație, Roxana Bălăceanu

Președinte al Consiliului de Administrație

1/

.administrase

STRĂZI Sî *


ADMIIWME O

STRÂZISECTflR O


453 -ADMINISTRARE STRĂZI 53 S.R.L.

C.UJ.S RO 37BtMO8O, Reg. Com: J40/9897/2017

SediulSodak Colea Wtai> nr.242. Carp C. etoji, Sector 3,AS3-=Administrare Străzi S3 S.R.L.


Capitol social subscris p vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 (MC dgll E-mailsecreRriat@as3-strazLra Web: www.as3-straii.ro


JSggg’B. Nr. ............

a‘Wl£Ș......A.W


ACT ADfTlONALNR. 1/15.04.2020

Partite contractante

AS3-ADM1NTSTRARE STRĂZI S3 &RA., cu sediul în București, Sector 3. strada Calea Vitan nr. 242, coip C, Etaj 1. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 340/9897/2017, cod fiscal RO 37804080, cont nr. R073UGBI0000022031824 RON, deschis Ia GARANT1 BANK Sucursala Unirii, reprezentată legal prin doamna Roxana Bălăceanu, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, in calitate de Beneficiar

Si

RADULESCU GEORGETA, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu număr de autorizație 4906, persoana fizica autorizata, CUI 27241469,                                                                    , in

calitate de Prestator

Au hotarat de comun acord uicheiereaprezentului act adițional ia contractul de prestări servicii nr. 268/ 26.03.2020, cu următoarele clauze

Art. 1 Se prelungește durata contractului pana ia data de 29.05.2020 si se va preda inclusiv raportul de audit.

Art. 2 Restul clauzelor contractuale taman neschimbate.
C. 6*2 M/ Q/r

>

<LOSJ9/C/^ f.Aj^-(^/CL

^OXt^AJ-A /^(~ll f-rt^7


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .4..........de pe or

suplimentarea ordinii de zi a ședinței jjidiaare/gxtraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică— apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....^?......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

XffdiftareTextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, | VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....L...... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.......d/J?./.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                     ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....T:........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICĂyWRIANA

MEMBRI:   [

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA