Hotărârea nr. 121/2020

HCLS3 nr.121 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr.342377/CP/04.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 341983/04.05.2020 al Serviciului Corp Control -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

  • -  Adresa nr. 341986/04.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 29 alin. (1), art. 641 și art. 644 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCLS 3 nr. 785/19.12.2019 privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant;

  • -  HCLS 3 nr. 51/26.02.2020 privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consilului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL;

  • -  Art. 13. pct.13.1 și art. 14 pct.14.5 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.356/25.08.2017, cu modificările și compeltările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant de membru (administrator 1 - studii superioare juridice și vechime de 5 ani în domeniu) în Consiliul de administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în condițiile și termenele aprobate prin art. 2-4 din HCLS 3 nr. 785/19.12.2019.

Art.2. (1) Procedura de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant in Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.


Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Corp Control - Compartimep't Guvemanță Corporativă, membrii Comisiei de selecție și societatea Smart City Invest S3 S îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Conți


as^mnează | entru legalitate 'Secretar general \ ițflarius Mihăiță

NR. 421

DIN 08.05.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 3’8 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@lprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 785/19.12.2019 Consiliul Local Sector 3 a declarant vacant postul de membru în Consilul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL-Administrator 1 studii superioare juridice și a aprobat declanșarea procedurii de selecție a unui nou membru, scrisoarea de așteptări, componența Comisiei de selecție a candidaților, precum și Regulamentul Comisiei.

Având în vedere că, după finalizarea procedurii de selecție demarate, în condițiile HCLS3 nr. 785 din 19.12.2019 nu a existat un candidat declarat admis, Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr. 51 din 26.02.2020 a aprobat reluarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.

Ținând seama de faptul că la încheierea perioadei destinate înscrierii candidaților ca urmare a reluării procedurii de selecție prin HCLS3 nr. 51/26.02.2020, nu a existat niciun dosar depus, astfel cum reiese din raportul Comisiei de selecție nr.8/21.04.2020, se impune reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant - Administrator 1 studii superioare juridice, în condițiile aprobate prin art. 2-4 ale HCLS 3 nr.785/19.12.2019, respectiv scrisoarea de așteptări, componența Comisiei de selecție a candidaților și Regulamentul Comisiei.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.341983/04.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.E-MAIt guvemantecorp0ralhra@primarh3.ro

Str, Intrarea Odobeșli nr. 5-7, Sector 3.03215$, București

Nr. 341983/04.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Prin HCLS 3 nr. 785 din 19.12.2019 s-a luat act de încetarea mandatului de membru-Administrator 1 studii superioare juridice- în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL și s-a declanșat procedura de selecție a candidaților, în vedera ocupării postului rămas vacant.

Procedura de selecție declanșată prin hotărârea sus menționată a fost reluată prin hotărârea Colnsiliului Local Sector 3 nr. 51/26.02.2020, întrucât nicîun candidat nu a îndeplinit condițiile specifice (studii superioare juridice și vechime 5 ani în domeniu) pentru a putea fi declarat admis în etapa de selecție a dosarelor. Astfel procedura de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant, a fost reluată în condițiile aprobate prin HCLS 3 nr. 785/19.12.20219

în conformitate cu prevederile:

-Art.13.1 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L.: “ Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.”

-Art. 14.5 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L.: „ în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 641din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare”

-Art 644^ alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”.

- Art. 641 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în

Conform art 29 alin. (1) din OUG 109/201 l:”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”

Conform raportului înregistrat cu nr. 8 din 21.04.2020 a comisiei de selecție a canditaților pentru ocuparea postului rămas vacant, în perioada destinată înscrierii candidaților pentru ocuparea postului rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, nu a fost depus niciun dosar, astfel se impune reluarea procedurii de selecție a candidaților în vederea ocupării postului vacant, respectiv:

a) Administrator 1- studii superioare de lungă durată în domeniul juridic;

Deasemenea propunem ca procedura de selecție să se desfășoare în condițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 785/19.12.2019

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în pozițiile de Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime 5 ani în domeniul juridic.

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.

întocmit;

Compartiment Guvemanță Corporativă

Nr. 8/21.04.2020

Registru Comisie de Selecție


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de

Administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL

RAPORT

Cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL - Administrator 1 studii juridice și vechime 5 ani în domeniu

Comisia constituită în baza HCLS 3 nr. 51 din 26.02.2020 a constatat că la încheierea perioadei destinate înscrierii candidaților pentru poziția vacantă nu a fost depus niciun dosar. Ca urmare, procedura de selecție se încheie fără o propunere de numire în consiliul de administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL..

Comisia de selecție:


Membru: Pintilie Izabela 5^' T-

Membru: Șerban Gheorghe

Secretar: Bejenaru Raluca


E-MAIL guvernantacorporaliva@prim2rie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 341986/04.05.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

* Proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de raportul înregistrat cu nr. 8/21.04.2020 al comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris


de pe ordinea de zi / lata de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data deC^....^...'...^^?.\..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......r........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

cudiftare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:               \

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA »

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terii in baza unui temei legal justificat. Va pute|i exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

2