Hotărârea nr. 120/2020

HCLS3 nr.120 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Provider Plus Services SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 339072/CP/28.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.338966/28.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. /28.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 Ht.m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Provider Plus Services SRL, având ca obiect servicii de instalare a sistemului de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru situat în str.Lunca Vișagului nr. 42-60, cu o valoare totală de 1.080.165,77 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare                  {'■

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘED IULIANA

NR DIN 08.05.2020CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprirtiar^primaneS.rc

Calea Dudeștî nr im, Sector 3,031084, București

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Provider Plus Services SRL

Societatea Algorithm Residential S3 SRL prin adresa nr. 1248/28.04.2020 înregistrată cu nr. 338825/CP/28.04.2020, solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în vederea încheierii unui contract cu societatea Provider Plus Services SRL având ca obiect servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru din strada Lunca Vișagului nr.42-60.

Comisia de evaluare a constatat că propunerea financiară este corelată cu propunerea tehnică prezentată de operatorul economic Provider Plus Services SRL. Nu au fost identificate erori aritmetice, propunerea financiară se încadrează în valoarea estimată a achiziției, prețul propus nu este neobișnuit de scăzut în raport cu ce urmează a fi livrat. Rezultatul evaluării se regăsește în procesul-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice.

în urma evaluării propunerii financiare, a fost declarată admisibilă și conformă oferta prezentată de societatea Provider Plus Services SRL cu o valoare de 1.080.165,77 lei fără TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 338966/28.04.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.E-MAtL guvemanlatorporativa@prirn3rie3.ro

Str. Intrarea Odobeștî nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 338966/28.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL în vederea încheierii unui contract cu PROVIDER PLUS SERVICES SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 1248/28.04.2020 înregistrată la Primăria Sector 3 cunr. 338825/28.04.2020

 • -  Draftul contractului având ca obiect servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor;

 • -  Proces-verbal de evaluare a documentelor privind îndeplinirea cerințelor de calificarenr. A 75/21.04.2020;

 • -  Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini nr. A 169/27.04.2020;

Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice nr. A 173/27.04.2020;

 • -  Raportul procedurii nr. A 174/27,04.2020;

 • -  cererea de ofertă publicată în “ Anunțul”:

La cererile de oferte a răspuns SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL prin adresa înregistrată la sediul companiei cu nr. 862 / 16.04.2020.

Estimarea făcută de serviciul tehnic al societății Algorithm Residențial S 3 SRL are o valoare de 1.127.000,00 lei fără TVAiar oferta licitată de PROVIDER PLUS SERVICES SRL este 1.080.165,77 lei fără TVA.

în conformitate cu prevederile:

- art. 12.1 lit m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 S.R.L.: „Simt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare conform căruia: ” Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. ”

în prezent Algorithm Residential S3 S.R.L. execută lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București

 • 2. Amenajare și dotare cantină coip C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”

 • 3. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”

 • 4. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”

 • 5. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal

 • 6. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București

 • 7. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”

 • 8. Lucrări instalare delimitatoare metalice

Societatea declarată câștigătoare este PROVIDER PLUS SERVICES SRL cu un preț de 1.080.165,77 lei fără TVA

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea încheierii contractului de achiziție cu având ca obiect servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru aflat în strada Lunca Vișagului nr.42-60, cu o valoare de 1.080.165,77 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

A|g°! Jthm

Residențial S3 srl


S.CALGORITHMRESIDENȚIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,       «TSJS. -iSTX.S.r

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București Și


1 ^*160^18 RKSiCSîlnAL 33 SRL


dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Aigorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului cu societatea PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L., având ca obiect servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru din strada Lunca Vișagului nr.42-60

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Aigorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mim. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând prevederile Actulului Constitutiv, art. 12.1 - Adunarea Generală a Asociaților lit.m) sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, înaintează prezenta:

Solicitare pentru acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Aigorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului cu societatea PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L., având ca obiect servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru din strada Lunca Vișagului nr.42-60, cu o valoare de 1.080.165,77 lei fără TVA.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Aigorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 169 din Codul fiscal.

- ru

Algonthm

Residențial S3 s r.l


S.C ALGORITHMRESIDENȚIAL S 3 SRL  Q

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Conform programului de activitate al societății Algonthm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea desfășoară 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Algonthm Residențial S3 S.R.L. execută în prezent lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • 3. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”;

 • 4. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 5. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 6. Corn plex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 7. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”:

 • 8. Lucrări instalare delimitatoare metalice;

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminarii și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, Algonthm Residențial S3 S.R.L. respectă Regulamentul privind încheierea contractelor de achizițe de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare.

In vederea atribuirii contractului, având ca obiect servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor, au fost publicate invitațiile de participare pe:

 • - site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri;

 • - site-ul www.anuntul.ro;

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APUCĂRII PROCEDURII DE LICITAȚIE COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI AVÂND CA OBIECT SERVICII DE INSTALARE SISTEME DE STINGERE A INCENDIILOR

Residential S3 s h i_


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., sediul în Bucure.ti, str. Calea Vitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: achizitii@algorithmresidential.ro, în calitate de beneficiar organizează procedura de licitație competitivă cu respectarea prevederilor art. 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipilului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea unui contract de servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru din strada Lunca Vișagului nr.42-60, București pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.

Sursa de finanțare: Bugetul societarii;

 • 1. Obiectul contractului : Contract de servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru din strada Lunca Vișagului nr.42-60, București pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., în conformitate cu documentația de aribuire atașată;

 • 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;

 • 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

 • 4. Durata contractului: 90 zile începând cu data semnării contractului de ambele părți;

 • 5. Criteriul utilizat pentru achiziți sus menționată: prețul cel mai scăzut

 • 6. Valoare estimata totala contractului: 1.127.000 Iei fără TVA.

 • 7. Coduri CPV: 35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2);

 • 8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 20.04.2020 ora 10 30.

 • 9. Data și ora deschiderii ofertei: 20.04.2020, ora 11 00.

în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor nimime, următorul ofertant a îndeplinit condițiile de participare:

PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L. - oferta în valoare de: 1.080.165,77 lei, fără TVA

Propunerile tehnice au fost evaluate de comisia de evaluare în raport cu cerințele minime din Caietul de Sarcini pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, iar rezultatul evaluării se regăsește în Procesul-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini în procesul verbal nr. Al 69 / 27.04.2020 care este parte a dosarului achiziției.

Comisia de evaluare a constatat că propunerea financiară este corelată cu propunerea tehnică prezentată de operatorul economic PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L., nu au fost identificate erori aritmetice, propunerea financiară se încadrează în valoarea estimată a achiziției, prețul propus nu este neobișnuit de scăzut în raport cu ce urmează a fi livrat, rezultatul evaluării se regăsește în Procesul-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice înregistrat la Algoritm Residential cu nr A173 / 27.04.2020, care este parte a dosarului achiziției.

în urma evaluării propunerii financiare, a fost declarată admisibilă și conformă oferta prezentată de societatea PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L.

CUI 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala P«tldiomn            Tel. 0314 334 452

Rcg.ComM0.H8l/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                             Fax 0314 334 451

RO70RNCB0M7157546060002 - EUR                    alconthm naidefitial@gmail corn

crmttnwtiui ro

Algoril:hm

Residential S3


S.C ALGORITHM RESIDENTIALS 3 SUL

Sediul Social; București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        *TS!;xS

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Criteriul de atribuire este aplicat doar ofertei admisibile și luând în considerare informațiile prezentate de Ofertanți în oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara) și documentele care însoțesc oferta.

Membrii comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată de ofertantul societatea PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L. ca ofertă câștigătoare pentru procedura de atribuire Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru din strada Lunca Vișagului nr.42-60, București pentru societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., Cod/Coduri CPV Principal - 35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2), în urma aplicării criteriului de atribuire și verificarea documentelor suport aferente probării informațiilor prezentate.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

 • -  Draftul contractului de contractului, având ca obiect servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor;

 • -   Proces-verbal de evaluare a documentelor privind Îndeplinirea cerințelor de calificare;

Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini;

 • -   Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice;

 • -  Raportul procedurii;

Pentru toate aceste considerente, înaintăm spre aprobare propunerea subscrisei privind emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului cu societatea PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L., având ca obiect servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru aflat în strada Lunca Vișagului nr.42-60, cu o valoare de 1.080.165,77 Iei fără TVA.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu - Alin în calitate de PresedintefLAn Algorithm Residențial'S3S.R.L.

%


«ESlDENT/ALsaJ

& SRL J

Algorithm RcsidoiUal 53 SRL

Calea Vitan nr 142 Bucurați Sector 3 031293


C UI 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Panieliomn            Tel 0314 334 4 J2

Reg. Cum M0/Î48I/20I7 RO977U4CB(X)S7l575460&>t»l-Roc                               Fax. O3I4334.4SI

R070RNCB0087157346060002 • EUR                      algorithui.ra>denttiil@sinail cwn

coutructiu3 ro

CONTRACT DE SERIVICII DE INSTALARE SISTEM DE STINGERE A INCENDIILOR Nr.din

Părți contractante

între

ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 S.R.L^ cu sediul în București, Sector 3, Calea Vîtan nr. 242, Camerele C3, C4, C5, Parter, telefon: 0764 423 250, cod fiscal RO 37409960, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/5481/2017, reprezentată legal prin ......................... având

funția de...........................................pe de o parte, în calitate de achizitor,

si

S.C...........................SRL , cu sediul in str.________, Bl_______Județul____________,

telefon/fax, cont trezorerie__________________________reprezentat prin

funcția.................  în calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract

Definiții

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • b) achizitor și furnizor - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d) produse - echipamentele, mașinile, utilajele și orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului;

 • e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție șî orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

 • g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h) destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 2. Obiectul și prețul contractului

  • 2.1. - Furnizorul se obligă ca. in baza contractului încheiat cu achizitorul, sa furnizeze si sa monteze echipamentelee de mai jos, in termen de maxim 30 zile de la încheierea prezentului contract in condițiile convenite in prezentul contract de furnizare de produse cu montaj inclus.

  • 2.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare si montare a produselor.

  • 2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de ......................lei/fara TVA, la care se adauga TVA....................lei, .....................lei cu TVA.

2.4. Cantitățile și prețurile unitare sunt următoarele:

Nr.

CrL

Denumire serviciu/produs

U.M.

Cantitate

Preturi unitare

Valoare

I

Total

TVA                                                                            '*

TOTAL cu TVA

 • 3. Durata contractului

 • 3.1 - Durata prezentului contract este de 90 de zile, începând de la data intrării în vigoare a contractului.

 • 4. Aplicabilitate

  • 4.1. - Executarea contractului începe, la data semnării de către ambele parti.

 • 5. Documentele contractului

  • 5.1. - Documentele contractului sunt:

 • a) propunerea tehnica și propunerea financiară;

 • b) caietul de sarcini.

 • c) alte documente (daca este cazul)

 • 5.2 - în cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

 • 6. Standarde

  • 6.1. - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

  • 6.2. - Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

 • 7. Obligațiile principale ale furnizorului

 • 7.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa monteze produsele la standardele st/sau performantele prezentate in propunerea tehnica

 • 7.2 — Furnizorul se obliga sa furnizeze sis a monteze produsele in termenul de livrare prezentat in propunerea tehnica.

 • 8. Obligațiile principale ale achizitorului

 • 8.1 - Achizitorul se obliga sa recepționeze produsele in termenul convenit.

 • 8.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca prețul produselor livrate si montate către furnizor.

 • 9. Alte clauze:

 • 9.1 Prezentul contract produce efecte juridice doar daca suma prevăzută la art 3 a fost prevăzută in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al societarii Algorithm Residential S3 S.R.L care a fost aprobat de către A.G.A si respectiv Consiliul Local Sector 3 București.

 • 9.2 Achizitorul/Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 10 zile lucratoare de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute Ia data încheierii contractului, sub condiția notificării Furnizorului, efectuata in scris, cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de momentul denunțării. în acest caz Furnizorul are dreptul la plata sumelor pentru produsele furnizate până în acel moment si/sau a materialelor achiziționate pentru buna desfășurare a contractului (dovedite cu documente justificative).

 • 10. Drepturi de proprietate intelectuală

  • 10.1. - Furnizorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura , aferente , cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 11. Recepție, inspecții și teste

  • 11.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din oferta tehnica prezentata.

  • 11.2. - Inspecțiile și testele din cadrul recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

  • 11.3. ~ Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a fiice toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 11.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 12. Modalități de plată

  • 12.1. - Achizitorul va efectua plata in lei către furnizor in termen de maxim 60 de zile de la înregistrarea la beneficiar a facturilor emise conform proceselor-verbale de predare-primire(receptie produse).

 • 12.2 - Nu se accepta actualizarea prețului contractului.

 • 13. întârzieri în îndeplinirea contractului

  • 13.1. - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare in perioada de valabilitate a acestuia.

  • 13.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în termenul angajat se face cu acordul părților, prin act adițional.

  • 13.3. - Cu excepția prevederilor clauzei de forța majora și în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 17.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 18.

 • 14. Penalități, daune-intcrese

  • 14.1. - în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1%/ zi întârziere din prețul produselor nelivrate..

 • 15. Modalitati de încetarea a contractului

 • 15.1- Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 15.2- Neindeplinirea culpabila si repetata a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parii, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fara intervenția instanței si fara punere in întârziere.

 • 15.3- Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensație, daca acesta din urma da faliment, cu condiția ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunțării unilaterlae a contractului.

 • 16. Subcontractanti

  • 16.1. -(1) Furnizorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. Activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente livrărilor, sunt cuprinse în contractul de achiziție publică.

 • 16.1 - (2) Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publica sau la momentul introducerii lor in contract, produselor livrate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant.

 • (3) Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, furnizor și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, furnizorul blochează confirmarea prestării obligațiilor asumate de subcontractant.

 • (4) Dispozițiile prevăzute la alin. (l)-(3) nu diminuează răspunderea furnizorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică

 • 16.2. - (1) Funizorul are obligația de a prezenta Ia încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe ia contract.

163. - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract.

 • 16.4. - (1) Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă activităților subcontractate. care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.

 • 16.4 - (2) - Subcontractanți! schimbați au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

 • 16.4 - (3) Contractele de subcontractare și declarațiile vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanți

 • 16.4 - (4) Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

 • 17. Forța majoră

 • 17.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 17.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

t 17.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 17.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 17.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 18. Soluționarea litigiilor

 • 18.1 .Părțile convin ca litigiile decurgând sau in legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare Ia valabilitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, sa fie soluționate pe cale amiabila intre părțile semnatare sau in mod excepțional, de către instanța judecătoreasca competenta teritorial, de la sediul vanzatorului-fumizor.

 • 19. Comunicări

  • 19.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 20. Legea aplicabilă contractului

 • 22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 21. Dispoziții finale

  • 21.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 • 22. Protecția datelor cu caracter personal

  • 22.1. Furnizorul autorizează Achizitorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe $ite-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligațiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016,

 • 1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

 • 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau Împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

 • • informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Executantului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

 • • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

 • 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

 • 4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • • vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

 • • vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

 • • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

 • • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care oiganisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

 • • se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

 • • se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;

 • • se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.”

ACHIZITOR

FURNIZOR


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

          Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. A75 / 21.04.2020

Proces-verbal privind evaluare a documentelor privind îndeplinirea cerințelor de calificare

încheiat astazi 21.04.2020 cu ocazia evaluării ofertelor depuse depuse in vederea atribuirii contractului de Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru Strada Lunca Visagului nr 42-60, sector 3, București pentru SC Algorithm Residential S3 SRL, Coduri CPV: Principal - 35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2), prin procedura de licitație competitiva, in temeiul Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017.

Comisia de evaluare numita prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 118 din data de 21.04.2020, compusa din:

 • 1. Director General - Daniel Banu                                     - președinte;

 • 2. Sef Departament tehnic - Tascan Dorel                           - m embru;

 • 3. Birou Achiziții - Daniela Ropan                                 • membru;

 • 4. Contabil Sef- Moldovan Doinita                                - membru;

 • 5. Inginer instalații - Osnea Marius                                    - membru.

a procedat astazi 21.04.2020, ora 1100, la sediul Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., din sediul in București, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3, la evaluarea ofertelor depuse.

Valoarea estimata a contractului: 1.127.000,00 lei fara TVA;

Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor comisiei de evaluare au fost semnate de către aceștia pe propria răspundere, in data de 21.04.2020. Prin aceste declarații pe propria răspundere, aceștia s-au angajat sa respecte confidențialitatea asupra conținutului

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

ofertelor, precum si asupra oricăror altor informații prezentate de ofertanți si au confirmat ca nu se afla intr-o situație care implica existența unui conflict de interese.

La anunțul procedurii pentru operatorii economici interesați, postat pe site-ul companiei au răspuns următorii operatori economici:

■ SC PROV1DER PLUS SERVICES SRL prin adresa înregistrata Ia sediul companiei cu nr. 862 / 16.04.2020.

Comisia de evaluare consemnează mai jos documentele de calificare depuse de operatorul economic SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL

Situația personala a candidatului sau ofertantului

Nr. Formular

CERINȚA

PROVIDER PLUS SERVICES

Formular 1

Informații generale

Informații generale- Formular I, semnat si stampilat, datat 16.04.2020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 3

Declarație privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese

A prezentai Declarație privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese - Formular nr. 3, semnat si stampilat, datat 16.04.2020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 4

Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 8, cap. 10 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipîluhii București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCL Secor 3 nr 6)4/27.11200117

A prezentat Declarația privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 8, cap. 10 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipalului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCL Secor 3 nr 614727.11.200117 - Formular nr. 4, semnat si stampilat, datat 16.04.2020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 7

Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca

A prezentat Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca Formular nr. 7, semnat si stampilat, datat 16.04.2020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 8

împuternicire privind autorizarea semnării ofertei

A prezentat împuternicire privind autorizarea semnării ofertei pentru persoana desemnata Mihai Margineanu.

Formular 9

Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

A prezentat Declarație de acceptare a condițiilor contractuale - Formular nr.9, semnat si stampilat la data de 16.04.2020

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București* Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Formular 10

Declarație privind inexistenta stării de faliment

A prezentat Declarație privind inexistenta stării de faliment - Formular nr. 10, semnat si stampilat, datat 16.04,2020.

cerință Îndeplinită

Formular 11

Experiența similara Contracte experiența similara

A prezentat Formular nr. 11 din care reiese Experiența similara:

- contractul nr.12 din 31.01.2019 încheiat cu Multiconsult Adventure SRL - valoare 7.600 lei fura TVA, obiectul cotractului: lucari instalații pentru imobil de locuințe colective din strada Alexandru Cutieru nr.25 A, sector 6, București.

cerință Îndeplinită

Formular 12

Declara|ie privind lista principalelor livrări de produse in ultimii 3 ani

A prezentat Declarație privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani -Formular 12 semnat si stampilat, datat 16.04.2020

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Capacitatea de exercitare a activitetii profesionale

certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau acontributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

A prezentat Declarație prin care isi suma pe proprie răspundere ca nu figurează cu datorii restante la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

cazierul judiciara! operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

A prezentat Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale pentru administrator si operatorul economic SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Cerința privind capacitatea de exercitare a activitatii Profesionale.

A prezentat copie CUI pentru SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL.

Se vor solicita clarificări cu privire la Certificatul Constatator pentru SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL.

In urma verificării documentelor de calificare comisia de evaluare decide:

Se vor solicita clarificări pentru SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL după cum urmează:

 • 1. Prin intermediul documentației de atribuire, a fost solicitata Cerința privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Va solicitam sa prezentați Certificatul

  Alg


  Resldenttal S3 mi


S.C ALGORITHM RESIDENTL4L S3SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Constatator pentru SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL, actualizat la momentul prezentării ofertei.

Data limita a depunerii este 24.04.2020.

Drept pentru care s-a Încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare:

Președinte - Daniel Banu

Membru - Dorel Tascan

Membru -   Ropan Daniela

Membru -   Moldovan Doinita

Membru -   Osnea Marius


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


B9MWJDW BH1A1 tHttOWT


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Valoarea estimata a contractului: 1.127.000,00 lei fara TVA;

Situația personala a candidatului sau ofertantului

Nr.

Formular

CERINȚA

PROVIDER PLUS SERVICES

Formular I

Informații generale

Informații generale - Formular I, semnat si stampilat, datat 16.04.2020.

CERINȚA ÎNDEPLINITĂ

Formular 3

Declarație privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese

A prezentat Declarație privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese -Formular nr. 3, semnat si stampilat, datat 16.04.2020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 4

Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 8, cap.l 0 din Regulamentul privind incheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipilului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCL Secor 3 nr 614/27.11.200117

A prezentat Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 8, cap. 10 din Regulamentul privind incheierea contractelor de achiziție de produse, servicii sî lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipilului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCL Secor 3 nr 614/27.11.200117 - Formular nr. 4, semnat si stampilat, datat 16.04.2020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 7

Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din

A prezentat Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca

S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Sacial; București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

domeniile mediului, social si al relațiilor de munca

Formular nr. 7, semnat si stampilat, datat 16.04.2020.

cerință Îndeplinită

Formular 8

împuternicire privind autorizarea semnării ofertei

A prezentat împuternicire privind autorizarea semnării ofertei pentru persoana desemnata Mihai Margineanu.

Formular 9

Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

A prezentat Declarație de acceptare a condițiilor contractuale - Formular nr.9, semnat si stampilat la data de 16.04.2020

Formular 10

Declarație privind inexistenta stării de faliment

A prezentat Declarație privind inexistenta stării de faliment - Formular nr. 10, semnat si stampilat, datat 16.04.2020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 11

Experiența similara

Contracte experiența similara

A prezentat Formular nr. 11 din care reiese Experiența similara:

- contractul nr.12 din 31.01.2019 încheiat cu Multiconsult Adventure SRL - valoare 7.600 lei fara TVA, obiectul cotractului: lucari instalații pentru imobil de locuințe colective din strada Alexandru Cutîeru nr.25A, sector 6, București.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 12

Declarație privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani

A prezentat Declarație privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani - Formular 12 semnat si stampilat, datat 16.04.2020

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Capacitatea de exercitare a activitetii profesionale

A prezentat Declarație prin care isi suma pe proprie răspundere ca nu figurează cu

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


»■—> ir* UD 14Ml JVte CMtfM OMlâMT


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

datorii restante la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat.

CERINȚA ÎNDEPLINITĂ

cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din

certificatul

constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

A prezentat Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale pentru administrator si operatorul economic SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Cerința privind capacitatea de exercitare a activitatii

Profesionale.

A prezentat copie CUI pentru SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL.

Se vor solicita clarificări cu privire la Certificatul Constatator pentru SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL.

Operatorul economic a răspuns la solicitarea de clarificări prin adresa nr. A136/ 23.04.2020 prin care a prezentat certificat constatator pentru SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL nr. 217710/21.04.2020 emis deONRC Număr de ordine Registrul Comerțului J40/12094/2018 atribuit in data de 25.08.2018.

CUI 39788738

Certificat de înregistrare B3935875

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Activitatea autorizată:

4322 - Lucrări instalatiii sanitare, de încălzire si de aer condiționat.

In urma verificării documentelor de calificare comisia de evaluare declara admisibile ofertele depuse de:

- SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare:

Președinte - Daniel Banu

Membru - Dorel Tascan

Membru - Ropan Daniela

Membru - Moldovan Doinita

Membru - Osnea Marius


5. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C 5, Sector 3.


Nr. A169 / 27.04.2020

Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini

încheiat astazi 27.04.2020 cu ocazia evaluării ofertelor depuse depuse in vederea atribuirii contractului de Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru Str. Lunca Visagului nr 42-60, București pentru SC Algorithm Residential S3 SRL, Coduri CPV: Principal - 35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2), prin procedura de licitație competitiva, in temeiul Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017.

Comisia de evaluare numita prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 118 din data de 21.04.2020, compusa din:

 • 1. Director General - Daniel Banu                                     ~ președinte;

 • 2. Sef Departament tehnic - Tascan Dorel                           - membru;

 • 3. Birou Achiziții - Daniela Ropan                                 - membru;

 • 4. Contabil Sef- Moldovan Doinita                                - membru;

 • 5. Inginer instalații - Osnea Marius                                   - membru.

a procedat astazi 27.04.2020, Ia sediul Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., din sediul in București, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3, la evaluarea propunerilor tehnice depuse in vederea atribuirii contractului de Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru Str. Lunca Visagului nr 42-60, București pentru SC Algorithm Residential S3 SRL, Coduri CPV: Principal -35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2), prin procedura de licitație competitiva, in temeiul Regulamentului privind Încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017.

Valoarea estimata a contractului: 1.127.000,00 Iei fara TVA;

Evaluarea propunerilor tehnice.

Procesul de evaluare se realizează pe baza informațiilor preliminare prezentate de Ofertanți în oferta și a documentelor suplimentare identificate în Oferta prezentată. Principalele aspecte ale evaluării propunerilor tehnice sunt prezentate mai jos, in timp ce aspectele detaliate se regăsesc în anexe la prezentul proces verbal, identificate după cum urmează:

Cerințe minime din Fisa de date și caietul de sarcini

Ofertant

SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL

1. SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DESCRIEREA SERVICIILOR NECESARE:

CONDUCTE SI FITINGURI

PĂSTRAREA MATERIALELOR

Păstrarea materialelor pentru instalații sanitare se va face în spații de depozitare amenajate în acest scop, ferite de condițiile atmosferice. Capetele conductelor, in special cele cu capete filetate, vor fi protejate împotriva loviturilor accidentale cu piese protectoare din materiale plastice.

Materialele asupra cărora condițiile atmosferice nu au practic influență se pot depozita pe platforme amenajate în aer liber. CALITATEA MATERIALELOR

Materialele și aparatele utilizate la executarea instalațiilor sanitare vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele de stat sau normele de fabricație a unităților producătoare. Ele vor fi însoțite de certificatul de calitate și de grementare tehnică al furnizorului.

MONTAREA CONDUCTELOR

Montarea conductelor trebuie să se realizeze astei încât să respecte traseele indicate pe planuri, iar punerea lor pe poziții trebuie realizată cu profesionalism, astfel încât sâ prezinte și un aspect îngrijit, după montare. La montarea a doua sau mai multe trasee apropiate, se va acorda atenție tronsoanelor conductelor, astfel încât acestea să fie paralele; acolo unde se formează saci, se va prevede puncte de golire.

Ofertantul a declarat în propunerea tehnică ca isi asuma următoarele:

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DESCRIEREA SERVICIILOR NECESARE:

CONDUCTE SIFITINGURI

PĂSTRAREA MATERIALELOR

Păstrarea materialelor pentru instalafii sanitare se va face în spatii de depozitare amenajate în acest scop, ferite de condifiile atmosferice. Capetele conductelor, in special cele cu capete filetate, vorfi protejate împotriva loviturilor accidentale cu piese protectoare din materiale plastice.

Materialele asupra cărora condifiile atmosferice nu au practic influentă se pot depozita pe platforme amenajate în aer liber. CALITATEA MATERIALELOR

Materialele și aparatele utilizate la executarea instalafiilor sanitare vor avea caracteristicile și tolerantele prevăzute în standardele de stat sau normele de fabricație a unităților producătoare. Ele vor fi însofite de certificatul de calitate și de agrementare tehnică al furnizorului.

MONTAREA CONDUCTELOR

Montarea conductelor trebuie să se realizeze astei încât să respecte traseele indicate pe planuri, iar punerea lor pe poziții trebuie realizată cu profesionalism, astfel încât să prezinte și un aspect îngrijit, după montare. La montarea a doua sau mai multe trasee apropiate, se va acorda atenție tronsoanelor conductelor, astfel încât acestea să fie paralele

Traseele conductelor vor urmări elementele de construcție, respectiv liniile pereților, a pardoselilor si a tavenelor. Distanta minimă între conducte (sau izolația lor) și suprafața finită a pardoselii sau a plafonului va fi de 75 mm, iar față de suprafața pereților sau față de conducte alăturate va fi de 25 mm.

Tubulatura (conductele) vor fi tăiate în unghi drept, iar apoi suprafața tăiată va fi alezată, abraziunile vor fi îndepărtate iar suprafața de contact a conductei va fi astfel pregătită pentru o nouă îmbinare pe poziție.

In cazul în care traiectoria conductelor deviază de Ia o linie dreaptă, atunci, manual, se poate construi traseul curb (deviat) al conductei, acordandu-se o atenție sporită secțiunii conductei, care trebuie să rămână în permanență circulară. Astfel de modificări aduse traseului conductelor vor fi făcute la rece, pentru conducte de otel negru cu diametre sub 65 mm ; peste acest diametru, devierea conductei în funcție de traseu se face la cald.

Pe durata execuției, capetele conductelor vor fi protejate împotriva loviturilor. Conductele nu se vor monta în pereți, pardoseală sau plafon decât dacă acest lucru este specificat pe planuri, de către proiectant

Instalația de distribuție se traseaza conform proiectului.

La montarea conductelor in plasa pe un singur rând sau pe mai multe rânduri, se va lașa spațiu suficient intre rândurile de conducte si elementele de construcții pentru plecările derivațiilor, manevrarea robinetelor precum si pentru întreținere, revizii, reparații, etc. Distante minime intre conducte montate pe traseu paralel:

Referința

Distante minime (cm)

Intre conturul conductelor neizolate

3

Intre conturul conductei neizolate si construcția finita                     3

; acolo unde se formează saci, se va prevede puncte de golire.

Traseele conductelor vor urmări elementele de construcție, respectiv liniile perelilor, a pardoselilor si a tavenelor. Distanta minimă între conducte (sau izolația lor) și suprafața finită a pardoselii sau a plafonului va jl de 75 mm, iar față de suprafața pereților sau față de conducte alăturate va fi de 25 mm.

Tubulatura (conductele) vor fi tăiate in unghi drept, iar apoi suprafața tăiată va fi alezată, abraziunile vor fi îndepărtate iar suprafața de contact a conductei vafi astfel pregătită pentru o nouă îmbinare pe poziție.

In cazul în care traiectoria conductelor deviază de la a linie dreaptă, atunci, manual, se poate construi traseul curb (deviat) al conductei, acordandu-se o atenție sporită secțiunii conductei, care trebuie să rămână în permanență circulară. Âstfel de modificări aduse traseului conductelor vor fi făcute la rece, pentru conducte de otel negru cu diametre sub 65 mm ; peste acest diametru, devierea conductei în funcție de traseu se face la cald.

Pe durata execuției, capelele conductelor vor fi protejate împotriva loviturilor.

Conductele nu se vor monta în pereți, pardoseală sau plafon decât dacă acest lucru este specificat pe planuri, de către proiectant. Instalația de distribuție se traseaza conform proiectului.

La montarea conductelor in plasa pe un singur rând sau pe mai multe rânduri, se va lașa spațiu suficient intre rândurile de conducte si elementele de construcții pentru plecările derivațiilor, manevrarea robinetelor precum si pentru întreținere, revizii, reparații, etc. Distante minime intre conducte montate pe traseu paralel:

Referința

Distante minime (cm) Intre conturul conductelor ne izolate

3

Intre conturul conductei neizolate si construcția finita                      3

Intre fetele exterioare a conductelor izolate

Intre fata exterioara a izolației si construcția finita

Intre (lansete armaturilor a doua conducte apropiate

La conductele izolate, poziția armaturilor va fi decalata astfel incat distanta intre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolația acesteia sa fie > 3cm.

Conductele vor fi susținute prin suporți suspendați. Se pot utiliza si alte tipuri de susțineri cu condiția acceptării lor de către proiectant Suportii de susținere a conductelor trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului.

Punctele fixe daca nu sunt precizate ca

poziție prin proiect

se vor monta după cum

urmeaza (I- 9 - 94, pentru conducte din otel):

Diametrul nominal

Distanta intre

suportii fixi I m ]

temp. 40*C

temp. 60"C

1 1/4"

90

100

2"

100

115

3”

130

150

Se vor respecta cu strictele toate masurile impotriva transmiterii zgomotelor si anume:

 • - bratari de susținere la conductele din metal cu strat antifonic (cauciuc sau pasla 0«3...Q,8mm)

racorduri elastice intre conductele de distribuție si agregatele hidromecanice

 • - izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor hidromecanice, de elementele fixe ale construcției (pardoseli, socluri din beton, etc.)

Intre fetele exterioare a conductelor izolate                                  4

Intre fata exterioara a izolației si construcțiafinita

4

Intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate                  3

La conductele izolate, poziția armaturilor va fi decalata astfel incat distanta intre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolația acesteia safie > 3cm.

Conductele vor fi susținute prin suporți suspendați. Se pot utiliza si alte tipuri de susțineri cu condiția acceptării lor de către proiectant. Suportii de susținere a conductelor trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului.

Punctele fixe daca nu sunt precizate ca poziție prin proiect se vor monta după cum urmeaza (I-

9 - 94, pentru conducte din otel):

Diametrul nominal

Distanta

intresuportiifixi [m]

temp.

40’C         temp, 60’C

11/4"

90

100

2”

100

115

3"

130

150

Se vor respecta cu strictele toate masurile impotriva transmiterii zgomotelor si anume:

 • - bratari de susținere la conductele din metal cu strat antifonic (cauciuc sau pasla 0,3...0,8mm)

racorduri elastice intre conductele de distribuție si agregatele hidromecanice

 • - izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor hidromecanice, de elementele fixe ale construcției (pardoseli, socluri din beton, etc.)

TUBURI DE PROTECȚIE PENTRU CONDUCTE LA TRECEREA PRIN ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE

Atunci când conductele traversează pereți, pardoseli și plafoane, atunci sunt necesare mansoane (tuburi) de protecție.

In cazul în care conductele care trec prin aceste mansoane pot avea o mișcare de translație datorată dilatărilor, atunci tuburile de protecție vor avea un diametru mai mare, care să permită deplasarea conductei la dilatare.

In vederea evitării transmiterii vibrațiilor, mansoanele de protecție vor fi suplimentar completate de umpleri de vată minerală, în special atunci când conductele traversează stații de pompare etc. La treceri prin pereți antifoc, manșoanele de protecție vor fi completate cu materiale de umplutură necombustibile. In cazul acestor tipuri de maușoane, se va considera că acestea nu permit mișcări de translație datorită dilatării conductelor.

CONEXIUNI       FINALE       ALE

ECHIPAMENTELOR

Echipamentele vor fi racordate după momentul finalizării rețelelor de conducte.

Echipamentele utilizate în instalație vor fi legate la instalație prin conexiuni cu flanșe sau mufe.

MONTAREA PUNCTELOR FIXE DE SUSȚINERE A CONDUCTELOR

Susținerea conductelor se va face prin brățări sau console. La susținerea conductelor de tavan se folosesc reazeme suspendate. Coloanele se fixează pe elementele de construcție prin brățări, montate de regulă câte una pe etaj dar nu la mai puțin de 3,50 m una de alta.

Puncte fixe suplimentare se vor prevede pe conducte în vecinătatea tuturor armăturilor, robinetelor de golire, astfel încât armătura poate fi izolată și extrasă din instalație pentru întreținere, reparații sau chiar înlocuire, iar conductele instalației să rămână susținută corect de elementele de construcție.

DISTANTA INTRE CONDUCTE

Conductele vor fi amplasate astfel încât să se respecte o distanță minimă de 25 mm între suprafața exterioară a conductelor și suprafața finită a pereților și o distanță minimă de 100 mm

TUBURI DE PROTECȚIE PENTRU CONDUCTE LA TRECEREA PRIN ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE

Atunci când conductele traversează pereți, pardoseli și plafoane, atunci sunt necesare mansoane (tuburi) de proiecție.

In cazul în care conductele care trec prin aceste mansoane pot avea o mișcare de translație datorată dilatărilor, atunci tuburile de proiecție vor avea un diametru mai mare, care săpermită deplasarea conductei la dilatare.

In vederea evitării transmiterii vibrațiilor, mansoanele de protecție vor fi suplimentar completate de umpleri de vată minerală, în special atunci când conductele traversează stații de pompare etc. La treceri prin pereți antifoc, manșoanele de protecție vor fi completate cu materiale de umplutură necombustibile. In cazul acestor tipuri de manșoane, se va considera că acestea nu permit mișcări de translație datorita dilatării conductelor.

CONEXIUNI FINALE ALE ECHIPAMENTELOR

Echipamentele vor fi racordate după momentul finalizării rețelelor de conducte.

Echipamentele utilizate în instalație vor fi legate la instalație prin conexiuni cu flanșe sau mițfe.

MONTAREA PUNCTELOR FIXE DE SUSȚINEREA CONDUCTELOR

Susținerea conductelor se va face prin brățări sau console. La susținerea conductelor de tavan se folosesc reazeme suspendate. Coloanele se fixează pe elementele de construcție prin brățări, montate de regulă câte una pe etaj dar nu la mai puțin de 3,50 m una de alta.

Puncte fixe suplimentare se vor prevede pe conducte în vecinătatea tuturor armăturilor, robinetelor de golire, astfel încât armătura poate fi izolată și extrasă din instalație pentru întreținere, reparații sau chiar înlocuire, iar conductele instalației să rămână susținută corect de elementele de construcție.

DISTANTA INTRE CONDUCTE

ISOIMfrlJOM SDtntMOl

de la suprafața finită a pardoselii până la punctul de cotă minimă a instalației (conductei).

Distanța intre conducte poate fi modificată astfel încât să se evite decuparea plăcilor de ceramică de pe pereți sau pardoseală.

Fata de conductorii electrici (< 1000V) sau conductele de gaze combustibile, traseele conductelor Instalațiilor de apa vor fi montate la distantele normate prin normativele 1-7 si respectiv 1-6/86.

Conductele trebuie amplasate în ghene verticale sau sub plafoane astfel încât să fie posibilă orice intervenție legată de întreținerea sau înlocuirea unui tronson de conductă, fără ca celelalte conducte să fie afectate.

Conductele care trebuie izolate vor fi montate în așa fel încât se va permite aplicarea stratului de izolație pe toată circumferința lor, și totodată, se va păstra o distanță minimă de 25 mm față de suprafața exterioară a suprafeței izolației conductelor sau a suporturilor conductelor învecinate.

ÎMBINĂRI ALE CONDUCTELOR

 • 1. Se va evita montarea conductelor zidit în perete și amplasarea legăturilor între tronsoane în grosimea pereților, a pardoselilor sau în orice altăpoziție inaccesibilă accesului ulterior.

 • 2. Toate legăturile cu flanșe vor fi etanșate cu garnituri specializate, omologate, sau in lipsa altor indicații în proiect cu garnituri confecționate din carton STAS 1733, unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit în ulei de in dublu fiert

 • 3. Toate îmbinările înfiletate se vor etanșa cu materiale specializate, omologate, sau în lipsa altor specificații în proiect, cu fuior de cânepă, miniu de plumb sau pasta de grafit în ulei de in dublu fiert. Materialul de umplutură nu trebuie să fie expus pe tronsoanele de conductă în afara legăturii

Se utilizează fitinguri zincate executate conf. STAS 838, din fonta maleabila Fm35, STAS 569, cu filet interior sau interior exterior.

Filetele interioare sunt cilindrice STAS 402,iar cel exterioare conice (1:6) STAS 1765.

Conductele vor fi amplasate astfel încât să se respecte o distanță minimă de 25 mm între suprafața exterioară a conductelor fi suprafața finită a pereților și o distanță minimă de 100 mm de la suprafața finită a pardoselii până la punctul de cotă minimă a instalației (conductei).

Distanța între conducte poate fi modificată astfel încât să se evite decuparea plăcilor de ceramică de pe pereți sau pardoseală.

Fata de conductorii electrici (< 1000V) sau conductele de gaze combustibile, traseele conductelor instalațiilor de apa vor fi montate la distantele normate prin normativele 1-7 si respectiv 1-6/86.

Conductele trebuie amplasate în ghene verticale sau sub plafoane astfel încât să fie posibilă orice intervenție legată de întreținerea sau înlocuirea unui tronson de conductă, fără ca celelalte conducte să fie afectate.

Conductele care trebuie izolate vor fi montate în așa fel încât se va permite aplicarea stratului de izolație pe toată circumferința lor, fi totodată, se va păstra o distanță minimă de 25 mm față de suprafața exterioară a supretfeței izolației conductelor sau a suporturilor conductelor învecinate.

ÎMBINĂRI ALE CONDUCTELOR

 • 1. Se va evita montarea conductelor zidit în perete și amplasarea legăturilor între tronsoane în grosimea pereților, a pardoselilor sau în orice altăpoziție inaccesibilă accesului ulterior.

 • 2. Toate legăturile cu flanșe vor fi etanșate cu garnituri specializate, omologate, sau in lipsa altor indicații in proiect cu garnituri confecționate din carton STAS 1733, unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit în ulei de in dublu fiert.

 • 3. Toate îmbinările înfiletate se vor etanșa cu materiale specializate, omologate, sau în lipsa altor specificații în proiect, cu fuior de cânepă, miniu de plumb sau pasta de grafit in ulei de in dublu fiert. Materialul de umplutură nu trebuie să fie expus pe tronsoanele de conductă în afara legăturii.

Flansele se utilizează numai la racordarea cu aparate sau armaturi cu flanse. Flansele sunt din otel rotunde cu guler, Pn=10, STAS 2402. Filetul flanselor trebuie sa corespunda STAS 402.

Conductele se vor monta după ce in prealabil s-a făcut trasarea lor. Țevile din otel zincat sudate longitudinal se vor monta astfel incat Îmbinarea sudata sa fie vizibila pe toata lungimea ei.

Filetul țevilor va corespunde STAS 402 si trebuie sa permită înșurubară pieselor cu mana pana la cel puțin 1/2 si cei mult 3/4 din lungimea "L" a Bietului piesei de asamblare pentru conductele din mase plastice se vor utiliza materiale specializate, omologate.

In locurile in care se considera ca sunt necesare intervenții frecvente in timpul exploatării se vor folosi imbinari demontabile, prevăzute numai in locuri accesibile, vizitabile. In porțiunile in care conductele traversează elementele de construcții, nu se admit îmbinări. CONDUCTE DIN ȚEAVA DE OȚEL NEAGRĂ

Conductele din țeava de oțel negru cu diametre până la 150 mm vor fi conform standardelor românești, respectiv STAS 7656/80, și vor avea capetele tăiate la unghi drept și polizate în vederea operației de sudură, sau vor avea capete filetate pentru îmbinări cu mufe, sau flanșe plate, pentru conectarea echipamentelor. Calitatea îmbinărilor executate trebuie verificată prin supunerea instalației la testul de presiune. CONDUCTE DIN ȚEAVĂ DE OȚEL GALVANIZATĂ

Conductele din țeavă de oțel neagră de diametre până la 150 mm inclusiv vor fi în conformitate cu STAS 7656/80, îmbinate cu fitinguri din fontă maleabilă, prin infiletare sau sudură; țevile din oțel galvanizat vor fi îmbinate cu fitinguri prin infiletare sau sudură prin brazare. Toate sistemele de îmbinare se vor realiza conform standardelor în vigoare. SISTEME DE ANCORARE A CONDUCTELOR

In vederea asigurării dilatării corecte a tronsoanelor de conducte, se vor utiliza sisteme de ancorare din oțel care trebuie să asigure

Se utilizează fitinguri zincate executate conf. STAS 838, din fonta maleabila Fm35, STAS 569, cu filet interior sau interior exterior.

Filetele interioare sunt cilindrice STAS 402,iar cel exterioare conice (1:6) STAS 1765.

Flansele se utilizează numai la racordarea cu aparate sau armaturi cu flanse. Flansele sunt din otel rotunde cu guler, Pn=10, STAS 2402. Filetul flanselor trebuie sa corespunda STAS 402.

Conductele se vor monta după ce in prealabil s-a făcut trasarea lor. Țevile din otel zincat sudate longitudinal se vor monta astfel incat îmbinarea sudata sa fie vizibila pe toata lungimea ei.

Filetul țevilor va corespunde STAS 402 si trebuie sa permită insurubara pieselor cu mana pana la cel puțin 1/2 si cel mult 3/4 din lungimea "L" a filetului piesei de asamblare pentru conductele din mase plastice se vor utiliza materiale specializate, omologate.

In locurile in care se considera ca sunt necesare intervenții frecvente in timpul exploatării se var folosi imbinari demontabile, prevăzute numai in locuri accesibile, vizitabile.

In porțiunile in care conductele traversează elementele de construcții, nu se admit imbinari. CONDUCTE DIN TEA VĂ DE OȚEL NEAGRĂ Conductele din țeavă de oțel negru cu diametre până la 150 mm vor fi conform standardelor românești, respectiv STAS 7656/80, și vor avea capetele tăiate la unghi drept și polizate în vederea operației de sudură, sau vor avea capete filetate pentru îmbinări cu mufe, sau flanșe plate, pentru conectarea echipamentelor. Calitatea îmbinărilor executate trebuie verificată prin supunerea instalației la testul de presiune.

CONDUCTE DIN ȚEAVĂ DE OȚEL GALVANIZATĂ

Conductele din țeavă de oțel neagră de diametre până la 150 mm inclusiv vor fi în conformitate cu STAS 7656/80, îmbinate cu fitinguri din fonta maleabilă, prin infiletare sau sudură; țevile din oțel galvanizat vorfi îmbinate cu fitinguri prin infiletare sau sudură prin


deplasarea conductelor prin dilatare fără modificarea geometriei traseului.

Diametrul suportului de tip U va avea diametre după cum urmează:

brazare. Toate sistemele de îmbinare se vor realiza conform standardelor în vigoare.

SISTEME    DE    ANCORARE    A

CONDUCTELOR

In vederea asigurării dilatării corecte a tronsoanelor de conducte, se vor utiliza sisteme de ancorare din oțel care trebuie să asigure deplasarea conductelor prin dilatare fără modificarea geometriei traseului.

Diametrul suportului de tip U va avea diametre după cum urmează:

Pentru conducte cu diametru până la 50 mm 10 mm

Pentru conducte cu diametre cuprinse intre 65 mm și 150 mm 12.5 mm

Pentru conducte cu diametru până la 200 mm 15 mm

Pentru conducte cu diametru până la și peste 250 mm     20 mm

Sistemele de ghidare a conductelor trebuie să asigure planeitatea sistemelor de dilatare cu sistemele de susfinere și cu traseele conductelor, și cănu se pot forma zone de aer captiv la umplerea instalațiilor.

Sistemele și detaliile de susținere se vor realiza conform detaliilor omologate dacă nu sunt prevăzute prin proiect. Se pot utiliza suporți propuși de constructor cu condiția acceptării lor de către proiectant.

ARMATURI

Se vor prevedea armaturi:

 • - de trecere

 • - de închidere si reglaj

 • - de golire

 • - de reținere

 • - de siguranța,

in pozițiile indicate, cerule prin desenele proiectului.

Armaturile prevăzute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect pentru apa potabila:

-se vor utiliza robinete de trecere cu cap sferic cu presetupa pe garnitura de teflon, cu mufe filetate pentru asamblarea cu țevi de otel (I/2"...2n).

Pentru conducte cu diametru până la 50 mm

10 mm

Pentru conducte cu diametre cuprinse între 65 mm șl 150 mm

12.5 mm

Pentru conducte cu diametru până la 200 mm

15 mm

Pentru conducte cu diametru până la și peste 250 mm

20 mm

Sistemele de ghidare a conductelor trebuie să asigure planeitatea sistemelor de dilatare cu sistemele de susținere și cu traseele conductelor, și cănu se pot forma zone de aer captiv la umplerea instalațiilor.

Sistemele și detaliile de susținere se vor realiza conform detaliilor omologate dacă nu sunt prevăzute prin proiect. Se pot utiliza suporți propuși de constructor cu condiția acceptării lor de către proiectant.

ARMATURI

Se vor prevedea armaturi:

 • - de trecere

 • - de închidere si reglaj

 • - de golire

 • - de reținere

 • - de siguranța,

in pozițiile indicate, cerute prin desenele proiectului.

Armaturile prevăzute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect pentru apa potabila:

-se vor utiliza robinete de trecere cu cap sferic cu presetupa pe garnitura de teflon, cu mufe filetate pentru asamblarea cu țevi de otel (l/2"„2").

Pentru racordarea la punctele de consum (baterii amestecatoare sau robinete de seviciu) se vor monta armaturi de Închidere si reglaj:

 • - col tar < 1/2" cu racord pentru țevi de cupru lOxlmm (la bateriile obiectelor sanitare)

 • - drept l/2"..3/4" cu mufe filetate pentru țevi de otel (Ia puncte de consum montate pe perete)

Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect

Robinetele de golire vor fi drepte cu cep, STAS 1602, corp din alama pentru turnat AmTl si mufa filetata pentru racordarea la țevi de otel la un capat si racord olandez pentru racordul piesei port furtun la celalalt capat. Se vor utiliza robinete de golire cu dop filetat din AmTl, cu lanț pentru protecția racordului pentru port furtun.

Se vor monta armaturi de reținere (sens unic)

- cu ventil si scaun, mufe filetate pentru țevi de otel, corp din alama AmTl, PnlO, dn <     2”

la racordarea aparatelor de prepararea apei calde (STAS 1516)

Se vor monta armaturi de siguranța, corp din alama AmTl, mufe filetate pentru țevi de otel, cu contragreutate (<2" STAS 5735 tipizare), la aparatele pentru prepararea apei calde. Armaturile se vor monta ținând seama de următoarele condiții:

 • - ușor accesibile

 • - ușor demontabile

Toate armaturile vor fi montate in poziția incbis. ARMATURI DE DEZAERISIRE SI GOLIRE ROBINETE DE GOLIRE

In punctele de cotă minimă a instalațiilor se montează robinete de golire; de asemenea, robinete de golire se montează și pe conductele de legătură a echipamentelor. Atunci când un echipament este dotat cu robinete de izolare montate pe conductele de legătură a echipamentului Ia instalația generală de apă, atunci robinetul de golire pentru echipament va fi amplasat astfel încât să permită doar golirea echipamentului, după ce acesta a fost izolat de restul instalației prin închiderea robinetelor de legătură.

Dotarea cu echipamente de aerisire si golire trebuie să fie suficientă pentru golirea si aerisirea întregii instalații.

Armaturi de dezaerisire In general, armaturile de dezaerisire se vor utiliza în instalațiile de încălzire sau de răcire, de stins incendiu cn sprinklere, și în instalațiile de preparare apă caldă menajeră; alte indicații

Pentru racordarea la punctele de consum (baterii amestecatoare sau robinete de seviciu) se vor monta armaturi de inchidere si reglaj:

 • - coltar < 1/2" cu racord pentru țevi de cupru 10x1 mm (la bateriile obiectelor sanitare)

 • - drept 1/2 ”.,.3/4 " cu mitfefilatatepentru țevi de otel (la puncte de consum montate pe perete) Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect.

Robinetele de golire vor fi drepte cu cep, STAS 1602, corp din alama pentru turnat AmTl si mufa filetata pentru racordarea la țevi de otel la un capat si racord olandez pentru racordul piesei port furtun la celalalt capat. Se vor utiliza robinete de golire cu dop filetat din AmTl, cu lanț pentru proiecția racordului pentru port furtun.

Se vor monta armaturi de reținere (sens unic)

 • - cu ventil si scaun, mufe filetate pentru țevi de otel, corp din alama AmTl, PnlO, dn < 2" la racordarea aparatelor de prepararea apei calde (STAS 1516)

Se vor monta armaturi de siguranța, corp din alama AmTl, mufe filetate pentru țevi de otel, cu contragreutate (<2" STAS 5735 tipizare), la aparatele pentru prepararea apei calde.

Armaturile se vor monta ținând seama de următoarele condiții:

 • - ușor accesibile

 • - ușor demontabile

Toate armaturile vor fi montate in poziția inchis.

ARMĂTURI DE DEZAERISIRE SI GOLIRE ROBINETE DE GOLIRE

In punctele de cotă minimă a instalațiilor se montează robinete de golire; de asemenea, robinete de golire se montează și pe conductele de legătură a echipamentelor. Atunci când un echipament este dotat cu robinete de izolare montate pe conductele de legătură a echipamentului la instalația generală de apă, atunci robinetul de golire pentru echipament va fi amplasat astfel încât să permită doar golirea echipamentului, după ce acesta a fost izolat de restul instalației prin închiderea robinetelor de legătură.


privind utilizarea acestor echipamente va fi trecută pe planuri.

Echipamente automate de dezaerisire

Echipamentele automate de dezaerisire se vor conecta la instalația de alimentare cu apă caldă în punctele prin intermediul unui teu egal montat pe conducta principală, cu eventualele reducții necesare.

Echipamentele automate de dezaerisire montate pe rețeaua de alimentare cu apa calda vor fi fin materiale neferoase, cu elemente componente necorodabile.

Echipamentele automate de dezaerisire vor avea, fiecare, pe conducta de legătură la instalație, câte un robinet de izolare sau un robinet de închidere de 15 mm, montat langa echipamentul de dezaerisire.

Pentru utilizarea dezaerisitoarelor automate se cere este de recomandat obținerea unui accept din partea clientului.

La stabilirea punctelor de golire a instalației, trebuie să se ia în considerare faptul că dispozitivele de dezaerisire defecte pot determina scăpări de apă caldă.

Punctele de evacuare a dezaeratoarelor nn trebuie să deverseze în jgheaburi colectoare, sifoane de pardoseală san pe acoperiș.

Robinetele de golire vor fi cu cep, STAS 1602, cu corp din alamă și mufă filetată pentru racordarea la țevi de oțel la un capăt și racord olandez pentru racord olandez pentru racordul port-furtun la celălalt capăt

Se vor utiliza robinete de golire cu dop filetat, cu lanț pentru protecția racordului pentru port furtun.

Se vor monta armături de golire în toate punctele cerute de proiect (rezervoarele de acumulare de apă și echipamente din instalația sanitară).

Instalații de protecție cu apa contra incendiului Sprinklere.

Instalațiile cu sprinklere se compun din următoarele elemente principale:

- sprinklere pentru detectarea și stingerea incediului, de tip standard,  k!15, montate cu capul in sus;

Dotarea cu echipamente de aerisire si golire trebuie să fie suficientă pentru golirea si aerisirea întregii instalații.

Armaturi de dezaerisire In general, armaturile de dezaerisire se vor utiliza In instalațiile de încălzire sau de răcire, de stins incendiu cu sprinklere, și în instalațiile de preparare apă caldă menajeră; alte indicații privind utilizarea acestor echipamente va fi trecută pe planuri. Echipamente automate de dezaerisire Echipamentele automate de dezaerisire se vor conecta la instalația de alimentare cu apă caldă în punctele prin intermediul unui teu egal montat pe conducta principală, cu eventualele reduc[ii necesare.

Echipamentele automate de dezaerisire montate pe rețeaua de alimentare cu apa calda vor fi fin materiale neferoase, cu elemente componente necorodabile.

Echipamentele automate de dezaerisire vor avea, fiecare, pe conducta de legătură la instalație, câte un robinet de izolare sau un robinet de închidere de 15 mm, montat langa echipamentul de dezaerisire.

Pentru utilizarea dezaerisitoarelor automate se cere este de recomandat obținerea unui accept din partea clientului.

La stabilirea punctelor de golire a instalației, trebuie să se ia în considerare faptul că dispozitivele de dezaerisire defecte pot determina scăpări de apă caldă.

Punctele de evacuare a dezaeratoarelor nu trebuie să deverseze în jgheaburi colectoare, sifoane de pardoseală sau pe acoperiș.

Robinetele de golire vor fi cu cep, STAS 1602, cu corp din alamă și mufa filetată pentru racordarea la țevi de oțel la un capăt și racord olandez pentru racord olandez pentru racordul port-furtun la celălalt capăt.

Se vor utiliza robinete de golire cu dop filetat, cu lanț pentru protecția racordului pentru port furtun.

Se vor monta armături de golire în toate punctele cerute de proiect (rezervoarele de acumulare de apă și echipamente din instalația | sanitară).


 • -  rețele de conducte ramificate sau inelare pe care se montează sprinklerele;

 • - aparate de control și semnalizare (ACSJî

 • -  conducte principale de alimentare cu apă;

 • - surse de alimentare cu apă compuse din:

o branșament;

o rezervoare           pentru

acumularea (stocarea) rezervei intangibile de apă pentru         combaterea

incendiului;

o stații de pompare a apei cuplate la rezervoarele de acumulare și cu recipiente de hidrofor;

o racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu.

Instalația cu sprinklere trebuie să fie permanent sub presiune iar sprinklerele se vor monta cu deflectorul în sus; sistemul va fi de tip aer-apa.

Pentru a evita colmatarea orificiului sprinklerului, acesta se va monta pe ramură (ramificație) prin legarea superioară a racordului sprinklerului.

Sprinklerele se montează sub plafon și la nivelele intermediare.

La amplasarea și montarea sprinklerelor se vor respecta următoarele distanțe:

 • - distanța dintre deflector șt tavanul continuu, măsurată în plan vertical, va fi de minim 8cm și de maxim 40 cm. Dacă obiectele existente în încăpere sunt stivuite, introduse sau depozitate pe etajere (exceptând cazul depozitelor cu stive înalte), spațiul liber în jurai deflectoarelor trebuie să fie de 0,90 m (emisferă cu raza de 0,90 m sub deflector);

 • - la acoperișurile înclinate sau la luminatoare, sprinklerele se amplasează în poziție verticală 1 cel mult 90 cm sub coama acestor elemente de construcție;

Instalații de protecție cu apa contra incendiului. Sprinklere.

Instalafiile cu sprinklere se compun din următoarele elemente principale:

 • -      sprinklere pentru detectarea și stingerea incediului, de tip standard, kll5, montate cit capul in sus;

rețele de conducte ramificate sau inelare pe care se montează sprinklerele;

aparate de control și semnalizare (ACS);

conducte principale de alimentare cu apă;

surse de alimentare cu apă compuse din:

o     branșament;

o     rezervoare    pentru acumularea

(stocarea) rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului;

o stafii de pompare a apei cuplate la rezervoarele de acumulare și cu recipiente de hidrofor;

o racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu.

Instalația cu sprinklere trebuie să fie permanent sub presiune iar sprinklerele se vor monta cu deflectorul în sus; sistemul va fi de tip aer-apa. Pentru a evita colmatarea orificiului sprinklerului, acesta se va monta pe ramură (ramiftcalie) prin legarea superioară a racordului sprinklerului.

Sprinklerele se montează sub plafon și la nivelele intermediare.

La amplasarea și montarea sprinklerelor se vor respecta următoarele distante:

 • - distanta dintre deflector și tavanul continuu, măsurată în plan vertical, va fi de minim 8cm și de maxim 40 cm. Dacă obiectele existente în încăpere sunt stivuite, introduse sau depozitate pe etajere (exceptând cazul depozitelor cu stive înalte), spațiul liber în junii deflectoarelor trebuie să fie de 0,90 m (emisferă cu raza de 0,90 m sub deflector);

 • - la acoperișurile înclinate sau ia luminatoare, sprinklerele se amplasează în poziție verticală spri tilde rele montate în dreptul grinzilor pot avea deflectorul situat la minimum 2,5 cm sub partea inferioară a grinzii;

- la spațiile de depozitare cu stive sau stelaje înalte, amplasarea sprinklerelor se face atât la tavan cât și la nivelele intermediare dintre stive sau la nivelul acestora. Distanța dintre deflectorul sprinklerului și stive va fi de 45-90 cm, funcție de forma jetul ni, distanța pe orizontală între elementele de construcții, instalații sau utilaje, așa încât să nu fie împiedicată dispersarea normală a jetului.

Ramificațiile (ramurile rețelei) se prevăd la capete, cu armături care permit aerisirea și curățarea periodică a conductelor.

in punctele cele mai ridicate ale rețelei de sprinklere, corespunzător fiecărui sector de sprinklere se va prevedea un robinet de închidere cu portfurtun pentru spălarea conductelor și un ștuț cu robinet și mufă pentru montarea unui manometru.

Pentru eliminarea aerului sau a apei din rețelele de sprinklere, acestea se montează cu pante de 294» + 5 pantele mai mari luându-se pentru cele cu diametral mai mic. în cazul în care mai multe încăperi, situate pe același nivel sau pe diverse niveluri, sunt protejate de aceeași instalație, trebuie să se poată localiza intrarea în funcțiune a sprinklerelor pe fiecare ramură a instalației. Acest lucru se poate realiza prin montarea unor indicatoare de trecere a apei instalate pe fiecare ramură a instalației.

Aparatele de control și semnalizare tip aer-apă împreună cu dispozitivele anexe, se montează pe conducta principală de alimentare cu apă a sectorului de sprinklere, într-o încăpere proprie, langa gospodăria de apa.

încăperea trebuie să asigure spațiul necesar servirii și reparării aparatelor de control și semnalizare, să fie încălzită șl cu acces direct din spațiile de circulație comună.

Aparatul de control și semnalizare trebuie montat în poziție verticală, ținând seama și de indicațiile producătorului.

la cel mult 90 cm sub coama acestor elemente de construcție;

sprinklerele montate în dreptul grinzilor pot avea deflectorul situat la minimum 2,5 cm sub partea inferioară a grinzii;

- la spațiile de depozitare cu stive sau stelaje înalte, amplasarea sprinklerelor se face atât la tavan cât și la nivelele intermediare dintre stive sau la nivelul acestora. Distanța dintre deflectorul sprinklerului și stive va fl de 45-90 cm, funcție de forma Jetului, distanța pe orizontală între elementele de construcții, instalații sau utilaje, așa încât să nu fie împiedicată dispersarea normală a Jetului.

Ramificațiile (ramurile rețelei) se prevăd la capete, cu armături care permit aerisirea și curățarea periodică a conductelor.

în punctele cele mai ridicate ale rețelei de sprinklere, corespunzător fiecărui sector de sprinklere se va prevedea un robinet de închidere cu portfurtun pentru spălarea conductelor și un ștuț cu robinet și mufa pentru montarea unui manometru.

Pentru eliminarea aerului sau a apei din rețelele de sprinklere, acestea se montează cu pante de 2%o + 5 %o; pantele mai mari luându-se pentru cele cu diametru! mai mic. în cazul în care mai multe încăperi, situate pe același nivel sau pe diverse niveluri, sunt protejate de aceeași instalație, trebuie să se poată localiza intrarea în funcțiune a sprinklerelor pe fiecare ramură a instalației. Acest lucru se poate realiza prin montarea unor indicatoare de trecere a apei instalate pe fiecare ramură a instalației.

Aparatele de control și semnalizare tip aer-apă împreună cu dispozitivele anexe, se montează pe conducta principală de alimentare cu apă a sectorului de sprinklere, într-o încăpere proprie, langa gospodăria de apa.

încăperea trebuie sâ asigure spațiul necesar servirii și reparării aparatelor de control și semnalizare, să fie încălzită și cu acces direct din spațiile de circulație comună.

Flanșa robinetului principal, aflat pe conducta de alimentare a stației, trebuie să se afle la înălțimea de 0,6 m fața de pardoseală.

Clopotele sistemelor de semnalizare se montează pe elementele de construcție verticale, de regulă spre exterior, sau astfel încât semnalul să fie recepționat cu ușurință de ocupanții clădirii, asigurându-se și semnalizarea electrică (optică și acustică) la încăperea serviciului de pompieri sau la un punct de supraveghere permanent.

în lipsa indicațiilor producătorului, distanța pe orizontală dintre stație și turbina hidraulică nu trebuie să fie mai mare de 25 m, iar pe verticală mai mare de 6 m (deasupra nivelului supapei stației).

Pentru alimentarea cu apă a instalației cu sprinklere de la pompele mobile de incendiu se prevăd 2 racorduri fixe tip B, amplasate în exterior, in locuri ușor accesibile utilajelor de intervenție, considerând 15 1/s pentru fiecare racord. Legătura cu rețeaua de sprinklere se face la distribuitorul stației de pompare.

Pe fiecare racord se montează câte un racord de reținere.

Pentru a putea controla în permanență presiunea apei și a aerului se montează manometre în diferite puncte ale instalației, cum sunt: deasupra aparatului de control și semnalizare, sub robinetul principal de închidere (pe conducta principală cu apă), precum și în punctul cel mai îndepărtat și mai înalt (cel mai dezavantajat) a fiecărui sector.

Manometrele vor fi montate astfel încât să se poată asigura citirea ușoară a indicațiilor, iar pe cadran se va însemna domeniul presiunilor de lucru al instalației.

Probele hidraulice ale instalației cu sprinklere se execută Ia 13 ori presiunea de regim.

Pentru reducerea pagubelor se recomandă să se asigure evacuarea din clădire a apei provenite de la instalația de sprinklere, fie la teren, fie la instalația de canalizare.

IZOLAREA, VOPSIREA SI IDENTIFICAREA ELEMENTELOR INSTALAȚIILOR

Aparatul de control și semnalizare trebuie montat m pozifle verticală, ținând seama și de indicațiile producătorului.

Planșa robinetului principal, aflat pe conducta de alimentare a stafiei, trebuie să se afle la înălțimea de 0,6 m fată de pardoseală.

Clopotele sistemelor de semnalizare se montează pe elementele de construcfie verticale, de regulă spre exterior, sau astfel încât semnalul să fie recepționat cu ușurință de ocupanții clădirii, asigurându-se și semnalizarea electrică (optică și acustică) la încăperea serviciului de pompieri sau la un punct de supraveghere permanent.

în lipsa indicațiilor producătorului, distanța pe orizontală dintre stație și turbina hidraulică nu trebuie să fie mai mare de 25 m, iar pe verticală mai mare de 6 m (deasupra nivelului supapei stației).

Pentru alimentarea cu apă a instalației cu sprinklere de la pompele mobile de incendiu se prevăd 2 racorduri fixe tip B, amplasate în exterior, în locuri ușor accesibile utilajelor de intervenție, considerând 15 l/s pentru flecare racord. Legătura cu refeaua de sprinklere se face la distribuitorul stafiei de pompare.

Pe fiecare racord se montează câte un racord de reținere.

Pentru a putea controla in permanentă presiunea apei și a aerului se montează manometre în diferite puncte ale instalației, cum sunt: deasupra aparatului de control și semnalizare, sub robinetul principal de închidere (pe conducta principală cu apă), precum și în punctul cel mai îndepărtat și mai înalt (cel mai dezavantajat) a fiecărui sector. Manometrele vor fi montate astfel încât să se poată asigura citirea ușoară a indicațiilor, iar pe cadran se va însemna domeniul presiunilor de lucru al instalației.

Probele hidraulice ale instalației cu sprinklere se execută la 1,5 ori presiunea de regim.

Pentru reducerea pagubelor se recomandă să se asigure evacuarea din clădire a apei provenite de la instalația de sprinklere, fie la teren, fie la instalația de canalizare.

Residentlal S3 *.».?

GENERALITĂȚI

Toate materialele utilizate în lucrările de izolație, vopsire și identificare trebuie să fie conforme cu legislația, standardele și normele românești.

Izolația termică și lucrările de finisare vor fi din materiale necombustibile.

Vopsirea conductelor si a instalațiilor se va face in culori corespunzătoare fluidului transportat, in conformitate cu STAS 8589.

Toate materialele de izolație vor fi depozitate, pe timpul lucrărilor, în încăperi Iară umiditate.

Se vor lua măsuri de protecție a lucrărilor și instalațiilor pe durata aplicării izolației.

Toate materialele de izolație asociate lucrărilor de izolație vor fi aplicate urmărind recomandările fabricantului.

Acolo unde conductele ce urmează a fi izolate străpung pereți sau plafoane, izolația se va opri la 20 mm de perete, iar terminația izolației se va realiza conform instrucțiunilor fabricantului.

Măsuri speciale se vor prevedea atunci când o conductă izolată va intra în clădire; in acest caz, se vor lua măsuri speciale de izolare hidrofugă a străpungerii peretelui clădirii.

Prestatorul va fi responsabil pentru protejarea tuturor echipamentelor, și este obligat să lase aria de depozitare curată, după terminarea lucrărilor.

Izolarea se va monta complet, cu toate sistemele de prindere și fixare, de către o persoană calificată în acest scop.

Cantitățile de materiale de izolație, inclusiv adezivi, rețele de prindere, bande adezive etc vor fi asigurate suplimentar, luândn-se în considerare pierderile de materiale datorate tăierii benzilor izolante, a degradării capetelor materialelor izolante etc. Materialele se vor proteja împotriva degradării.

Toate materialele vor fi înmagazinate astfel încât vor fi protejate împotriva deteriorării înainte de momentul instalării lor, și vor corespunde standardelor de calitate.I

IZOLAREA, VOPSIREA SI IDENTIFICAREA ELEMENTELOR INSTALAȚIILOR GENERALITĂȚI

Toate materialele utilizate în lucrările de izolație, vopsire și identificare trebuie să fie conforme cu legislația, standardele și normele românești.

Izolația termică și lucrările definisare vor fi din materiale necombustibile.

Vopsirea conductelor si a instalațiilor se va face In culori corespunzătoare fluidului transportai, in conformitate cu STAS 8589.

Toate materialele de izolație vor fi depozitate, pe timpul lucrărilor, in încăperi fără umiditate. Se vor lua măsuri de protecție a lucrărilor și instalațiilor pe durata aplicării izolației.

Toate materialele de izolație asociate lucrărilor de izolație vor fi aplicate urmărind recomandările fabricantului.

Acolo unde conductele ce urmează a fi izolate străpung pereți sau plafoane, izolația se va opri la 20 mm de perete, iar terminația izolației se va realiza conform instrucțiunilor fabricantului.

Măsuri speciale se vor prevedea atunci când o conductă izolată va intra în clădire: în acest caz, se vor lua măsuri speciale de izolare hidrofugă a străpungerii peretelui clădirii. Prestatorul va fi responsabil pentru protejarea tuturor echipamentelor, și este obligai să lase aria de depozitare curată, după terminarea lucrărilor.

Izolarea se va monta complet, cu toate sistemele de prindere și fixare, de către o persoană calificată in acest scop.

Cantitățile de materiale de izolație, inclusiv adezivi, rețele de prindere, bande adezive etc vor fi asigurate suplimentar, luându-se în considerare pierderile de materiale datorate tăierii benzilor izolante, a degradării capetelor materialelor izolante etc. Materialele se vor i proteja împotriva degradării.

Toate materialele vor fi înmagazinate astfel încât vor fi protejate împotriva deteriorării

Nu se va lua in calcul sub nici o formă izolația termică a materialelor de finisare a suprafeței exterioare a materialelor de izolație.

Izolația nu va fi aplicată elementelor de instalație și echipamentelor decât după realizarea tuturor testelor.

Vopsirea conductelor și izolațiilor se va face în culori corespunzătoare fluidului transportat în conformitate cu STAS 8589. înainte de aplicarea izolației, Prestatorul trebuie să verifice calitatea acoperirii cu vopsea.

Izolațiile aplicate pe rezervoare vor fi decupate în dreptul plăcuțelor Indicatoare, in scopul ușurării identificării elementelor componente ale instalațiilor.

Materialele izolante trebuie să fie concentrice și cu grosimi constante; nu se admit materiale izolante deformate, ondulate, sau cu zone deteriorate. Izolația trebuie să fie fixată rigid pe conducte.

Grosimea materialului izolant pentru conductele care transportă fluide reci sau calde trebuie să aibc grosimi indicate în tabelul de mai jos.

GROSIMEA IZOLAȚIEI CONDUCTELOR

înainte de momentul instalării lor, și vor corespunde standardelor de calitate.

Nu se va lua în caicul sub nici o formă izolația termică a materialelor de finisare a suprafeței exterioare a materialelor de izolație.

izolația nu va fi aplicată elementelor de instalație și echipamentelor decât după realizarea tuturor testelor.

Vopsirea conductelor și izolai iilor se vaface în culori corespunzătoare fluidului transportat în conformitate cu STAS 8589. înainte de aplicarea izolației, Prestatorul trebuie să verifice calitatea acoperirii cu vopsea. Izolațiile aplicate pe rezervoare vor fi decupate în dreptul plăcuțelor indicatoare, în scopul ușurării identificării elementelor componente ale instalațiilor.

Materialele izolante trebuie să fie concentrice și cu grosimi constante; nu se admit materiale izolante deformate, ondulate, sau cu zone deteriorate. Izolația trebuie să fiefixată rigid pe conducte.

Grosimea materialului izolant pentru conductele care transportă fluide reci sau calde trebuie să albe grosimi indicate în tabelul de mai Jos.

GROSIMEA IZOLAȚIEI CONDUCTELOR Diametru nominal al conductei Grosimea izolației, pentru instalațiile de alimentare apă rece și caldă de consum mm  mm

15    20

20    20

25    25

32    25

40    25

50    32

65    32

80    32

100   32

125   32

150   32

200   50

250   50

300   50

Diametru nominal al conductei

Grosimea izolației, pentru instalațiile de alimentare apă rece și caldă de consum

mm

mm

15

20

20

20

25

25

32

25

40

25

50

32

65

32

80

32

100

32

125

32

150

32

200

50

250

50

300

50

Nota: Grosimea izolației este dată în milimetri și reprezintă grosimea minimă.

Suprafața exterioară a materialelor izolante preformate trebuie să fie în bună stare, uniformă, fermă, și fără fisuri.

In cazul în care materialul izolant este deteriorat de către constructor, acesta va suporta cheltuielile de înlocuire a materialului izolant. Se admit variații în grosime și excentricitate a materialului izolant de maxim 6 mm, în orice punct al izolației.

Nu se admit materiale ce conțin azbest. IZOLAREA ECHIPAMENTELOR SI INSTALAȚIILOR

Se vor izola următoarele echipamente și elemente ale instalațiilor sanitare:

 • i)      rețelele de alimentare cu apă rece și caldă de consum

 • ii)     rezervoarele de alimentare cu apă pentru consum menajer

 • iii)    armături amplasate pe traseul conductelor izolate

IZOLAȚIA CONDUCTELOR

Conductele vor fi izolate cu vată minerală, cu caracteristici termice minime conform standardelor în vigoare.

Proprietățile termice se vor respecta pe toată suprafața materialului izolant In zona suporților conductei, se va utiliza material izolant cu densități mai ridicate.

Suporturile instalației trebuie să cuprindă suprafața exterioară a izolației montate pe conducta, exterioară a izolației. Intre izolație și punctul fix, se inserează o bandă metalică care are rolul de a proteja izolația pe suprafața de contact între punctul fix și izolație.

Materialul izolant trebuie decupat în dreptul cotarilor și teurilor astfel încât să protejeze complet aceste piese de legătură.

Fianșele și robinetele vor fi izolate cu materiale izolante care să poată acoperi diametrul mărit (secțiunile mărite) în zona de amplasare a acestor armături. Materialul izolant pentru armături se va suprapune peste materialul [

Nota: Grosimea izolației este data în milimetri și reprezintă grosimea minimă.

Suprafața exterioară a materialelor izolante preformate trebuie să fie m bună stare, uniformă, fermă, șifărăfisuri.

In cazul în care materialul izolant este deteriorat de către constructor, acesta va suporta cheltuielile de înlocuire a materialului izolant. Se admit variații în grosime și excentricitate a materialului izolant de maxim 6 mm, în orice punct al izolației.

Nu se admit materiale ce conțin azbest.

IZOLAREA ECHIPAMENTELOR SI INSTALAȚIILOR

Se vor izola următoarele echipamente și elemente ale instalațiilor sanitare:

 • i)      rețelele de alimentare cu apă rece și caldă de consum

 • ii)     rezervoarele de alimentare cu apă pentru consum menajer

 • iii)    armături amplasate pe traseul conductelor izolate

IZOLAȚIA CONDUCTELOR

Conductele vor fi izolate cu vată minerală, cu caracteristici termice minime conform standardelor în vigoare.

Proprietățile termice se vor respecta pe toată suprafața materialului izolant. In zona suporților conductei, se va utiliza material izolant cu densități mai ridicate.

Suporturile instalației trebuie să cuprindă suprafața exterioară a izolației montate pe conductă, exterioară a izolației. Intre izolație și punctul fix, se inserează o bandă metalică care are rolul de a proteja izolația pe suprafața de contact între punctul fix și izolație.

Materialul izolant trebuie decupat în dreptul cotarilor și teurilor astfel încât să protejeze complet aceste piese de legătură.

Fianșele și robinetele vor fi izolate cu materiale izolante care să poată acoperi diametrul mărit (secțiunile marile) în zona de amplasare a acestor armături. Materialul izolant pentru armături se va suprapune peste materialul izolant al conductelor de legătură pe o distanță de 75 mm pe ambele direcții. Se vor aplica benzi protectoare în zonele de suprapunere a izolațiilor.

Acolo unde suprafața izolației poate fi afectată de lovituri, respectiv în stații de pompare, se vor aplica folii de aluminiu pentru protecție. Pentru conductele verticale, protecția cu folii aluminiu se va aplica până la o înălțime de 2 m.

Acoperirea cu folii de aluminiu va fi decupată și presată pe conductele ce trebuie îmbrăcate. Decuparea foliilor se va face astfel încât să acopere și zonele de intersecție ale conductelor, la diametrele becesare.

îmbinările longitudinale ale foliilor de aluminiu precum și îmbinările între folii, pe direcție transversală liniei firului conductei se vor realiza prin asigurarea unei suprapuneri între folii de 50 mm.

Pe conducta principală de alimentare cu apă rece, îmbinările între foliile de aluminiu vor fi asigurate suplimentar cu mastic cu barieră de vapori.

Capetele izolației în dreptul flanșelor, robinetelor, vanelor etc vor fi protejate cu o căptușeală de aluminiu.

IZOLAȚIA ECHIPAMENTELOR

Rezervoarele se vor izola termic cu spumă poliuretanică. Toate zonele decupate în izolație (pentru aparatura de măsură etc) vor fi etanșate cu bandă adezivă de 100 mm, de aluminiu.

Izolația trebuie să aibe o densitate recomandată în intervalul 35-50 kg/m3 și o conductivitate termică de app. 0,045 W/mK.

Grosimea izolației trebuie să fie de cel puțin 38 mm.

REȚELE DE CONDUCTE ÎNGROPATE

Toate conductele de apă exterioare clădirii și amplasate îngropat dar la o adâncime redusă, se vor izola după cum urmează.

Pentru traseele amplasate deasupra terenului, expuse înghețului, se recomandă încălzire electrică a conductelor, după cum urmează:

Diametrul conductei mm

15-25        32 - 50          75-100

izolant al conductelor de legătură pe o distanță de 75 mm pe ambele direcții. Se vor aplica benzi protectoare în zonele de suprapunere a izolațiilor.

Acolo unde suprafața izolației poate fi afectată de lovituri, respectiv în stații de pompare, se vor aplica folii de aluminiu pentru protecție. Pentru conductele verticale, protecția cu folii aluminiu se va aplica până la o înălțime de 2 m. Acoperirea cu folii de aluminiu va fi decupată și presată pe conductele ce trebuie îmbrăcate. Decuparea foliilor se va face astfel încât să acopere și zonele de intersecție ale conductelor, la diametrele becesare.

îmbinările longitudinale ale foliilor de aluminiu precum și îmbinările între folii, pe direcție transversală liniei firului conductei se vor realiza prin asigurarea unei suprapuneri între folii de 50 mm.

Pe conducta principală de alimentare cu apă rece, îmbinările între foliile de aluminiu vor fi asigurate suplimentar cu mastic cu barieră de vapori.

Capetele izolației în dreptul flanșelor, robinetelor, vanelor etc vor fi protejate cu o căptușeală de aluminiu.

IZOLAȚIA ECHIPAMENTELOR

Rezervoarele se vor izola termic cu spumă poliuretanică. Toate zonele decupate în izolație (pentru aparatura de măsură ele) vor fi etanșate cu o bandă adezivă de 100 mm, de aluminiu.

Izolația trebuie să albe o densitate recomandată in intervalul 55-50 kg/m3 și o conductivitate termică de app. 0,045 W/mK.

Grosimea izolației trebuie să fie de cel puțin 38 mm.

REȚELE DE CONDUCTE ÎNGROPA TE

Toate conductele de apă exterioare clădirii și amplasate îngropat dar la o adâncime redusă, se vor izola după cum urmează.

Pentru traseele amplasate deasupra terenului, expuse înghețului, se recomandă încălzire electrică a conductelor, după cum urmează:

Cantit. căldură             W/m

10           15                 20

Izolația va fi protejată cu o folie de 0,8 mm grosime din material poli-isobutilen cu o rezistență a suprafeței de minim 3.4 MN/m2. Acest material trebuie să fie aderent pe suprafața exterioară a izolației. Toate sistemele de etanșare și fixare vor fi cele recomandate de producător. IZOLAȚIA IN DREPTUL SUPORTURILOR CONDUCTELOR

In dreptul suporturilor conductelor, izolația trebuie perforată pe distanța 10 până la 20 mm. DETERIORAREA IZOLAȚIEI

In cazul în care, accidental, izolația este parțial afectată, zona respectivă trebuie local remediată. In unele cazuri stabilite de proiectat, este posibil să fie necesar ca izolația să fie înlocuită pe o zonă mai largă. IZOLAȚIE SUPLIMENTARA

Proiectantul poate să menționeze în planuri necesitatea izolării unor trasee de conducte și echipamente suplîmetare, nemenționate în caietul de sarcini. PROTECȚIE SUPLIMENTARA A IZOLAȚIEI In cazul în care există o probabilitate mare ca o porțiune de conductă izolată să fie expusă deteriorării datorită amplasării ei într— un spațiu expus loviturilor accidentale, atunci acest traseu se protejează cu o tablă subțire din țeava galvanizată.

REȚELE DE CONDUCTE AMPLASATE IN PLAFON FALS SAU PRIN PARDOSEALA

Izolația conductelor trebuie să fie din vată minerală sau fibră de sticlă, de grosimi corespunzătoare, conform standardelor.

Izolația se va fixa pe conducte cu ajutorul unor benzi de aluminiu.

Pentru conductele de alimentare cu apă rece și caldă de consum, materialul pentru izolație mai poate fi reprezentat prin cochilii preformate rigide, din fibră de sticlă sau vată minerală.

Caracteristicile recomandate pentru izolație sunt următoarele:

Diametrul conductei

mm

15-25

32-50

75-

100

Cantit. căldură

W/m

10

15

20

Izolafia va fi protejată cu o folie de 0,8 mm grosime din material poli-isobutilen cu o rezistență a suprafeței de minim 3.4 MN/m2. Acest material trebuie să fie aderent pe suprafața exterioară a izolației. Toate sistemele de etanșare șifixare vor fi cele recomandate de producător.

IZOLAȚIA IN DREPTUL SUPORTURILOR CONDUCTELOR

In dreptul suporturilor conductelor, izolația trebuie perforată pe distanța 10 până la 20 mm. DETERIORAREA IZOLAȚIEI

In cazul în care, accidental, izolația este parțial afectată, zona respectivă trebuie local remediată. In unele cazuri stabilite de proiectat, este posibil să fie necesar ca izolația să fie înlocuită pe o zonă mai largă.

IZOLAȚIE SUPLIMENTARA

Proiectantul poate să menționeze în planuri necesitatea izolării unor trasee de conducte și echipamente suplimetare, nemenționaie în caietul de sarcini.

PROTECȚIE SUPLIMENTARA A IZOLAȚIEI In cazul în care există o probabilitate mare ca o porțiune de conductă izolată să fie expusă deteriorării datorită amplasării ei într—un spațiu expus loviturilor accidentale, atunci acest traseu se protejează cu o tablă subțire din țeava galvanizată.

REȚELE DE CONDUCTE AMPLASATE IN PLAFON FALS SAU PRIN PARDOSEALA Izolația conductelor trebuie să fie din vată minerală sau fibră de sticlă, de grosimi corespunzătoare, conform standardelor.

Izolația se va fixa pe conducte cu ajutorul unor benzi de aluminiu.

Pentru conductele de alimentare cu apă rece și caldă de consum, materialul pentru izolație mai poate fi reprezentat prin cochilii preformate rigide, din fibră de sticlă sau vată minerală.

Densitatea izolației:                         90

kg/m3

Conductivitatea termică la 50 0C

0.036 W/mK

OBSERVAȚII TEHNICE SUPLIMENTARE

Prestatorul trebuie sa verifice temeinic, Înaintea contractării comenzii, daca materialele consemnate in descrierea lucrărilor sunt omologate si utilizabile. Obiecțiile trebuie anunțate si argumentate in scris.

Prestatorul va prezenta la cerere si neremunerat, mostre de materiale ce urmeaza a fi utilizate.

Prestatorul va iniția si realiza colaborarea si coordonarea lucrărilor cu toate firmele implicate in execuția obiectivului.

Prestatorul va clarifica, Înaintea si in timpul execuției, cu toti participantii Ia construcția obiectivului realizarea tehnica si termenele care trebuie respectate.

Conductele care traversează pereții antifoc si tavane trebuie protejate conform normelor de protecția incendiilor

Conductele se vor proteja întotdeauna individual, adica nu se vor monta niciodată mai multe conducte intr-un manșon izolator.

Prestatorul trebuie sa predea, împreuna cu factura definitiva, si o confirmare scrisa privind respectarea dispozițiilor referitoare la izolațiile termice.

Prestatorul este obligat sa controleze, înaintea realizării comenzii, daca materialele prezentate in descrierea proiectului sunt omologate si utilizabile.

Toate obiectele sanitare si utilajele, inainte de a fi comandate, trebuie vizionate Împreuna cu beneficiarul sau cu reprezentantul nominalizat al acestuia si verificate daca sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută.

Materialele, obiectele sanitare si utilajele livrate trebuie depozitate imediat in interiorul clădirii. Depozitarea in aer liber este complet interzisa.

Caracteristicile recomandate pentru izolafie sunt următoarele:

Densitatea izolației :

90kg/m3

Conductivitatea termică la 50 0C 0.036 W/mK

OBSERVAȚII TEHNICE SUPLIMENTARE Prestatorul trebuie sa verifice temeinic, înaintea contractorii comenzii, daca materialele consemnate in descrierea lucrărilor sunt omologate si utilizabile. Obiecțiile trebuie anunțate si argumentate in scris.

Prestatorul va prezenta la cerere si neremunerat, mostre de materiale ce urmeaza a fi utilizate.

Prestatorul va iniția si realiza colaborarea si coordonarea lucrărilor cu toate firmele implicate in execuția obiectivului.

Prestatorul va clarifica, înaintea si in timpul execuției, cu toti participantii la construcția obiectivului realizarea tehnica si termenele care trebuie respectate.

Conductele care traversează pereții antifoc si tavane trebuie protejate conform normelor de protecția incendiilor

Conductele se vor proteja întotdeauna individual, adica nu se vor monta niciodată mai multe conducte intr-un manșon izolator. Prestatorul trebuie sa predea, împreuna cu factura definitiva, si o confirmare scrisa privind respectarea dispozițiilor referitoare la izolațiile termice.

Prestatorul este obligat sa controleze, înaintea realizării comenzii, daca materialele prezentate în descrierea proiectului sunt omologate si utilizabile.

Toate obiectele sanitare si utilajele, inainte de a fi comandate, trebuie vizionate impreuna cu beneficiarul sau cu reprezentantul nominalizat al acestuia si verificate daca sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută.

Materialele, obiectele sanitare si utikyele livrate trebuie depozitate imediat in interiorul

Toate conductele, canalele, aparatura si celelalte parti ale instalațiilor trebuie fixate conform Normativului 19/1994 pe corpul clădirii, luandu-se masurile necesare de izolație fonica conform Normativului C-125. In cazul materialelor cu rezonanta acustica se interzice contactul direct cu corpul clădirii.

Toate componentele instalațiilor trebuie protejate pe timpul execuției contra murdăriei si deteriorării.

Obiectele sanitare din porțelan vor li montate numai după încheierea lucrărilor principale de montaj si amenajare. Caditele de dus si celelalte compartimente similare vor fi protejate pe toata durata contra deteriorărilor.

Prestatorul poarta in totalitate responsabilitatea încheierii la termen a lucrărilor, a execuției, respectând normele de protecție fonica - conform "Instrucțiuni tehnice de proiectare si execuție privind protecția fonica a clădirilor - C 125", precum si ale funcționarii ireproșabile a instalațiilor.

Pentru eventuale lucrări necesare suplimentare se va inainta spre aprobare conducerii șantierului, înainte de inceputui lucrărilor de execuție, o oferta suplimentara, cu probe de calculatie pe baza ofertei principale. IDENTIFICARE. ETICHETE PENTRU IDENTIFICARE

Fiecare element al instalației - trasee, echipamente - va fi identificat și etichetat.

Acolo unde legislația în vigoare o cere, este necesară prezentarea regulilor de protecție a muncit

In afara etichetei de identificare a unui echipament, este necesară figurarea vizibilă a parametrilor de funcționare a echipamentului, date privind fabricantul echipamentului, seria echipamentului, precum și informații privind tipul acestuia.

Etichetele nu vor fi amplasate pe echipamente a căror suprafețe depășesc +60 0C. De asemenea, robinetele și vanele vor fi etichetate.

clădirii. Depozitarea in aer liber esle complet interzisa.

Toate conductele, canalele, aparatura si celelalte parti ale instalațiilor trebuie fixate conform Normativului I 9/1994 pe corpul clădirii, luandu-se masurile necesare de izolație fonica conform Normativului C-125. In cazul materialelor cu rezonanta acustica se interzice contactul direct cu corpul clădirii.

Toate componentele instalațiilor trebuie protejate pe timpul execuției contra murdăriei si deteriorării.

Obiectele sanitare din porțelan vor fi montate numai după încheierea lucrărilor principale de montaj si amenajare. Caditele de dus si celelalte compartimente similare vor fi protejate pe toata durata contra deteriorărilor. Prestatorul poarta in totalitate responsabilitatea încheierii la termen a lucrărilor, a execuției, respectând normele de protecție fonica - conform "Instrucțiuni tehnice de proiectare si execuție privind protecția fonica a clădirilor - C 125", precum si ale funcționarii ireproșabile a instalațiilor.

Pentru eventuale lucrări necesare suplimentare se va inainta spre aprobare conducerii șantierului, înainte de inceputui lucrărilor de execuție, o oferta suplimentara, cu probe de calculatie pe baza ofertei principale.

IDENTIFICARE. ETICHETE PENTRU IDENTIFICARE

Fiecare element al instalatei -- trasee, echipamente -va fi identificat și etichetat. Acolo unde legislația in vigoare o cere, este necesară prezentarea regulilor de pro tec fie a muncii.

In afara etichetei de identificare a unui echipament, esle necesară figurarea vizibilă a parametrilor de funcționare a echipamentului, dale privind fabricantul echipamentului, seria echipamentului, precum și informații privind tipul acestuia.

Etichetele mi vor fi amplasate pe echipamente a căror suprafețe depășesc +60 0C. De asemenea, robinetele și vanele vor fi etichetate.

Motoarele electrice vor avea, de asemenea, etichete vizibile care să poată fi citite în timpul foncționării.

Conductele trebuie etichetate astfel încât să se menționeze tipul de fluid transportat, direcția de curgere și sectorul din instalație pe care îl deservesc. De asemenea, pe traseul conductelor, la distante liniare de cel puțin 25m, aceste etichete se vor repeta.

Componentele instalației cu trasee pe plafon var avea atașate etichete care să poată fi vizibile.

Suplimentar, conductele vor avea etichete de identificare la toate schimbările de direcție, în dreptul vanelor, precum și în toate zonele de străpungere a elementelor de construcție, la intrare sau ieșire din clădire, pe fiecare parte a peretelui sau plafoanelor.

In camerele tehnice, echipamentele vor fi însoțite de scheme de funcționare, îmbrăcate în folie de plastic pentru protecție.

Planuri de amplasare a echipamentelor

In fiecare din camerele în care sunt amplasate echipamente, sunt necesare planuri vizibile de amplasare și identificare a echipamentelor, împreună cu o schemă tehnologică.

MASURI DE REDUCERE A ZGOMOTELOR SI VIBRAȚIILOR

GENERALITĂȚI

Toate materialele sau metodele de punere în operă vor corespunde standardelor și legislației românești.

VIBRAȚII PROVENITE DIN CAMERELE TEHNICE

Echipamentele din stațiile tehnice nu trebuie să transmită vibrații clădirilor sau instalațiilor la care sunt conectate.

Acolo unde este nevoie, echipamentele trebuie montate pe elemente izolatoare, astfel încât să se atingă un nivel eficient de izolație împotriva vibrațiilor. Elementul Izolant trebuie să aibe o durată de viață cel puțin egală cu dublul duratei de viață a echipamentului izolat Elementele izolatoare trebuie să fie rezistente Ia

Motoarele electrice vor avea, de asemenea, etichete vizibile care să poată fi citite în timpul foncționării.

Conductele trebuie etichetate astfel încât să se menfioneze tipul de fluid transportat, direciia de curgere și sectorul din instalație pe care îl deservesc. De asemenea, pe traseul conductelor, la distante liniare de cel puțin 25m, aceste etichete se vor repeta.

Componentele instalafiei cu trasee pe plafon var avea atașate etichete care să poată fi vizibile.

Suplimentar, conductele vor avea etichete de identificare la toate schimbările de direc(ie, în dreptul vanelor, precum și în toate zonele de străpungere a elementelor de construcție, la intrare sau ieșire din clădire, pe fiecare parte a peretelui sau plafoanelor.

In camerele tehnice, echipamentele vor fi insolite de scheme de funcționare, îmbrăcate in folie de plastic pentru protecție.

Planuri de amplasare a echipamentelor

In fiecare din camerele în care sunt amplasate echipamente, sunt necesare planuri vizibile de amplasare și identificare a echipamentelor, împreună cu o schemă tehnologică.

MASURI DE REDUCERE A ZGOMOTELOR SI VIBRAȚIILOR

GENERALITĂȚI

Toate materialele sau metodele de punere în operă vor corespunde standardelor și legislației românești.

VIBRAȚII PROVENITE DIN CAMERELE TEHNICE

Echipamentele din stațiile tehnice nu trebuie să transmită vibrații clădirilor sau instalațiilor la care sunt conectate.

Acolo unde este nevoie, echipamentele trebuie montate pe elemente izolatoare, astfel încât să se atingă un nivel eficient de izolație împotriva vibrațiilor. Elementul izolant trebuie să aibe o durată de viață cel puțin egală cu dublul duratei de viață a echipamentului izolat. Elementele izolatoare trebuie să fie rezistente la acțiunea acțiunea apei și uleiului, și a acțiunii temperaturilor extreme.

Conexiunile finale între rețelele de conducte și echipamente se vor realiza astfel încât să se evite transmiterea vibrațiilor, prin utilizarea de racorduri elastice (flexibile).

Toate rețelele de conducte vor fi fixate corespunzător în secțiunile de conectare a racordurilor flexibile, respectând recomandările fabricantului, astfel încât să se asigure utilizarea corectă racordurilor flexibile. Conductele metalice vor avea brățările de susținere cu strat antifonic (cauciuc sau pâslă 03 - 0,8 mm).

NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot al echipamentelor nu trebuie să depășească valorile specificate în fișele tehnice, pe toată durata de funcționare.

TRECERI ALE CONDUCTELOR PRIN ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE

In zonele de străpungere a elementelor de construcție, pereți sau plafoane, conductelele vor fi protejate prin tuburi de trecere (de protecție), iar spațiul de trecere va fi umplut cu mastic cu densitate ridicată.

CONECTORI FLEXIBILI PENTRU INSTALAȚIE

Pompele vor fi conectate la instalație cu ajutorul unor elemente conectoare flexibile din neopren sau similar, agrementate.

Se va acorda atenție specială temperaturii de operare pentru conectoarele flexibile, care trebuie să corespundă temperaturii fluidului circulat prin instalație; presiunea pentru care sunt dimensionate racordurile flexibile trebuie să fie dublul presiunii de lucru; instalarea lor se va face respectând prescripțiile producătorului. PIESE IZOLATOARE ÎMPOTRIVA VIBRAȚIILOR

Pentru pompele antrenate de motoare cu putere mai mare de 3kW se vor lua măsuri speciale de protecție împotriva transmiterii vibrațiilor. Izolarea fonică pentru agregate se realizează prin utilizarea unor tampoane de cauciuc montate sub soclul flotant a agregatelor hidromecanice, pe elementele fixe ale construcției.

ECHIPAMENTUL DE POMPARE

apei și uleiului, și a acțiunii temperaturilor extreme.

Conexiunile finale între rețelele de conducte și echipamente se vor realiza astfel încât să se evite transmiterea vibrațiilor, prin utilizarea de racorduri elastice (flexibile).

Toate rețelele de conducte vor fi fixate corespunzător în secțiunile de conectară a racordurilor flexibile, respectând recomandările fabricantului, astfel încât să se asigure utilizarea corectă racordurilor flexibile. Conductele metalice vor avea brățările de susținere cu strat antifonic (cauciuc sau pâslă 0,3 -0,8 mm).

NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot al echipamentelor nu trebuie să depășească valorile specificate în fișele tehnice, pe toata durata de funcționare.

TRECERI ALE CONDUCTELOR PRIN ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE

In zonele de străpungere a elementelor de construcție, pereți sau plafoane, conductelele vor fi protejate prin tuburi de trecere (de protecfie), iar spațiul de trecere va fi umplut cu mastic cu densitate ridicată.

CONECTORI FLEXIBILI PENTRU INSTALAȚIE

Pompele vor fi conectate la instalare cu ajutorul unor elemente conectoare flexibile din neopren sau similar, agrementate.

Se va acorda atenție specială temperaturii de operare pentru conectoarele flexibile, care trebuie să corespundă temperaturii fluidului circulat prin instalație; presiunea pentru care sunt dimensionate racordurile flexibile trebuie să fie dublul presiunii de lucru; instalarea lor se va face respectând prescripțiile producătorului.

PIESE IZOLATOARE ÎMPOTRIVA VIBRAȚIILOR

Pentru pompele antrenate de motoare cu putere mai mare de 3kW se vor lua măsuri speciale de protecție împotriva transmiterii vibrațiilor.

Izolarea fonică pentru agregate se realizează prin utilizarea unor tampoane de cauciuc montate sub soclul flotant a agregatelor


GENERAI

Este responsabilitatea Prestatorului sa verifice valorile hidraulice ale pompei, în comparație eu necesarul de debit și înălțime de pompare necesară în instalația deservită de pompa respectivă. Pompele trebuie să fie agrementate, testate în concordanță cu legislația în vigoare. Pompele trebuie să fie însoțite de fișe tehnice care să conțină caracteristicile de performanță a acesteia. Corpul pompei și cel al motorului trebuie să fie separate astfel încât defecțiuni ale corpului pompei să nu afecteze motorul acesteia.

Fiecare din pompele instalate trebuie să poată asigura înălțimea de pompare specificată în fișa sa tehnică, și trebuie să fie rezistentă la eroziune, coroziune și trebuie să corespundă lichidului pe care îl vehiculează.

Fiecare pompă trebuie să aibe vizibile următoarele elemente:

 • i)     Numele producătorului

 • ii)     Tipul constructiv al pompei

Iii)    Numărul seriei pompei

 • iv)    Debitul pompei (l/s)

 • v)    înălțimea de pompare (kpa)

 • vi)    Numărul de rotații în unitatea de timp.

Pompele trebuie echilibrate de către producător, după asamblarea tuturor elementelor componente.

Pentu conexiuni ale pompei care depășesc 40 mm, conductele se vor îmbina cu flanșe, iar pentru diametre sub 40 mm, se vor utiliza îmbinări filetate. Pe conductele de aspirație și refulare ale pompei se vor monta mauometre. INSTALAREA POMPELOR

La montarea pompelor, se vor utiliza sisteme de preluare a vibrațiilor. De asemenea, acolo unde este cazul, se vor monta pe blocuri -postament pentru mărirea inerției.

Pentru reducerea transmiterii vibrațiilor și a zgomotului, se vor monta legături flexibile între pompă și armăturile de izolare a pompei; aceste racorduri flexibile trebuie să corespundă presiunii și temperaturii fluidului vehiculat de pompă.

hidromecanice, pe elementele fixe ale construcției.

ECHIPAMENTUL DE POMPARE

GENERAL

Este responsabilitatea Prestatorului sa verifice valorile hidraulice ale pompei, în comparație cu necesarul de debit și înălțime de pompare necesară în instalația deservită de pompa respectivă. Pompele trebuie să fie agrementate, testate în concordanță cu legislația în vigoare. Pompele trebuie să fie însoțite de fișe tehnice care să conțină carecteristicile de performanță a acesteia. Corpul pompei și cel al motorului trebuie să fie separate astfel încât defecțiuni ale corpului pompei să nu afecteze motorul acesteia.

Fiecare din pompele instalate trebuie să poată asigura înălțimea de pompare specificată în fișa sa tehnică, și trebuie să fie rezistentă la eroziune, coroziune și trebuie să corespundă lichidului pe care îl vehiculează.

Fiecare pompă trebuie să aibe vizibile următoarele elemente:

 • i)     Numele producătorului

 • ii)     Tipul constructiv al pompei

 • iii)    Numărul seriei pompei

 • iv)     Debitul pompei (l/s)

 • v)     înălțimea de pompare (kpa)

 • vi)     Numărul de rotații în unitatea de timp. Pompele trebuie echilibrate de către producător, după asamblarea tuturor elementelor componente.

Pentu conexiuni ale pompei care depășesc 40 mm, conductele se vor îmbina cu flanșe, iar pentru diametre sub 40 mm, se vor utiliza îmbinări filetate. Pe conductele de aspirație și refulare ale pompei se vor monta manometre. INSTALAREA POMPELOR

La montarea pompelor, se vor utiliza sisteme de preluare a vibrațiilor. De asemenea, acolo unde este cazul, se vor monta pe blocuri - postament pentru mărirea inerției.

Pentru reducerea transmiterii vibrațiilor și a zgomotului, se vor monta legături flexibile între pompă și armăturile de izolare a pompei;

Fiecare pompă va fi dotată cu armături de izolare pe conducta de aspirație și refulare. Suplimentar, pe conducta de refulare a pompelor se montează o clapetă de direcție. Montarea pompelor se va face între mufe sau flanșe, astfel încât să fie posibilă izolarea acesteia în vederea îndepărtării din instalație în cazul unei defecțiuni, fără să fie necesar să se golească întreaga instalație.

Acolo unde este nevoie, se vor utiliza reducții, în apropierea vanelor; reducțiile orizontale vor fi excentrice, în mod special pe conducta de aspirație, astfel încât să se evite zone de aer captiv pe aspirația pompelor.

INSPECȚIA, PROBE SI PUNEREA IN FUNCȚIUNEA INSTALAȚIEI

INSPECȚIA SI TESTAREA SISTEMELOR

Acest capitol se referă la o parte din responsabilitățile pe care le are contractantul, pe durata contractului, cu accent pe lucrările de finalizare și testare a instalației, în vedea depistării eventualelelor defecte ale instalației pe perioada de garanție a componentelor instalațiilor, în vederea înlocuirii acesteia.

 • a)     Inspecția lucrărilor

 • b)     Testarea instalației

 • c)     Predarea instalației clientului

 • d)     Responsabilități pe perioada de garanție a lucrărilor

 • e)     Servicii speciale

DATE GENERALE

Testarea materialelor și echipamentelor-toate materialele și echipamentele utilizate în instalație vor fi avea certificate de agrementare care să certifice calitatea materialelor în conformitate cu legislația românească.

Testarea instalațiilor - respectiv testarea sistemelor puse în operă, în vederea asigurării siguranței în exploatare a instalațiilor.

Punerea în funcțiune a instalației -respectiv trecerea instalațiilor din regim static în regim dinamic de funcționare, în vederea asigurării parametrilor de funcționare necesari. Aceasta presupune atât punerea în funcțiune cât și replarea funcționării instalațiilor, în vederea aceste racorduri flexibile trebuie să corespundă presiunii și temperaturii fluidului vehiculat de pompă.

Fiecare pompă va fi dotată cu armături de izolare pe conducta de aspirație și refitlare. Suplimentar, pe conducta de refitlare a pompelor se montează o clapetă de direcție. Montarea pompelor se va face între mufe sau flanșe, astfel încât să fie posibilă izolarea acesteia în vederea îndepărtării din instalație în cazul unei defecțiuni, fără să fie necesar să se golească întreaga instalare.

Acolo unde este nevoie, se vor utiliza reduc[ii, în apropierea voitelor; reducțiile orizontale vor fi excentrice, în mod special pe conducta de aspirație, astfel încât să se evite zone de aer captiv pe aspirația pompelor.

INSPECȚIA, PROBE SI PUNEREA IN FUNCȚIUNEA INSTALAȚIEI

INSPECȚIA SI TESTAREA SISTEMELOR

Acest capitol se referă la o parte din responsabilitățile pe care le are contractantul, pe durata contractului, cu accent pe lucrările de finalizare și testare a instalației, în vedea depistării eventualelelor defecte ale instalației pe perioada de garanție a componentelor instalațiilor, în vederea înlocuirii acesteia.

 • a)     Inspecția lucrărilor

 • b)      Testarea instalației

 • c)      Predarea instalației clientului

 • d)     Responsabilități pe  perioada de

garanție a lucrărilor

 • e)     Servicii speciale

DATE GENERALE

Testarea materialelor și echipamentelor - toate materialele și echipamentele utilizate în instalație vor fi avea certificate de agrementare care să certifice calitatea materialelor în conformitate cu legislația românească.

Testarea instalațiilor ~ respectiv testarea sistemelor puse în operă, în vederea asigurării siguranței în exploatare a instalațiilor.

Punerea în funcțiune a instalației - respectiv trecerea instalațiilor din regim static în regim dinamic de funcționare, în vederea asigurării parametrilor de funcționare necesari. Aceasta

Ale hm

R«sl derulai S3

asigurării funcționării instalației la parametrii necesari.

Punerea în funcțiune reprezintă procesul de punere mișcare a sistemelor statice.

Reglarea instalației reprezintă procesul de modificare și ajustare a debitelor de fluide vehiculate în instalație la presiunile cerute, considerând un interval de toleranță relevant pentru parametrii reglați.

Testarea performanțelor instalației reprezintă măsurarea și înregistrarea performanțelor instalației inspectate,

TESTE ALE MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR UTILIZATE IN INSTALAȚIE

Echipamentele și materialele vor fi testate de producător, în vederea obținerii certificatelor de agrementare, in laboratoare specializate.

In cazuri speciale, se poate cere testarea echipamentului, in laboratorul de încercări a producătorului materialului, în vederea verificării specificației tehnice a acestuia.

Un echipament nu va fi instalat în sistem până nu sunt prezentate certificatele de testare a acestuia. TESTAREA INSTALAȚIEI

înainte de testare și inspecției, elementele instalației trebuie curățate atât pe suprafețele interioare cât și cele exterioare.

Acolo unde este necesar, se vor utiliza dezinfectând chimici, recomandați de prescripțiile tehnice în vigoare (de exemplu pentru rezervoare si instalații de alimentare cu apă potabilă)

Scopul testor sistemelor statice este acela de a asigura siguranța îți funcționare a instalației respective. Aceste teste include calitatea sudurilor precum șnivelul de zgomot provocat de instalații, în timpul funcționării.

După terminarea operațiilor de curățare și dezinfectare a instalației de alimentare cu apă rece, aceasta se va supune unui test hidraulic de verificare a presiunii de lucru. Orice element al instalației sau echipament care nu corespunde presiunii de lucru va fi izolat și eliminat din instalație, în scopul remedierii defecțiunii.

presupune atât punerea în funcțiune cât ți replarea funcționării instalațiilor, în vederea asigurării funcționării instalației la parametrii necesari.

Punerea în funcțiune reprezintă procesul de punere mișcare a sistemelor statice.

Reglarea instalației reprezintă procesul de modificare și ajustare a debitelor de fluide vehiculate în instalație la presiunile cerute, considerând un interval de toleranță relevant pentru parametrii reglați.

Testarea performanțelor instalației reprezintă măsurarea și înregistrarea performanțelor instalației inspectate.

TESTE ALE MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR UTILIZATE IN INSTALAȚIE

Echipamentele și materialele vor fi testate de producător, în vederea obținerii certificatelor de agrementare, în laboratoare specializate.

In cazuri speciale, se poate cere testarea echipamentului, in laboratorul de încercări a producătorului materialului, in vederea verificării specificației tehnice a acestuia.

Un echipament nu va fi instalat în sistem până nu sunt prezentate certificatele de testare a acestuia.

TESTAREA INSTALAȚIEI

înainte de testare și inspecției, elementele instalației trebuie curățate atât pe suprafețele interioare cât și cele exterioare.

Acolo unde este necesar, se vor utiliza dezinfectant) chimici, recomandați de prescripțiile tehnice în vigoare (de exemplu pentru rezervoare si instalații de alimentare cu apa potabilă)

Scopul testor sistemelor statice este acela de a asigura siguranța în fimcționare a instalației respective. Aceste teste include calitatea sudurilor precum șnivelul de zgomot provocat de instalații, în timpulfuncționării.

După terminarea operațiilor de curățare și dezinfectare a instalației de alimentare cu apă rece, aceasta se va supune unui test hidraulic de verificare a presiunii de lucru. Orice element

Toate tronsoanele de conducte care urmează a fi înglobate în elementele de construcție sau vor fi îngropate vor fi supuse testelor înainte de a fi acoperite.

Toate testele de presiune se vor desfășura înainte de aplicarea izolației termice.

INSPECȚIA INSTALAȚIILOR

Toate procedurile de testare și inspectare a instalațiilor vor fi desfășurate de către Contractor, ca parte a contractului.

Dacă în urma inspecției, apar defecte ale materialelor sau defecte de instalare, atunci toate aceste nereguli vor fi remediate; după remediere, se va repeta oerația de testare.

Prestatorul va întocmi o comisie de specialiști care să conducă toate testele necesare inspectării performanțelor sistemelor.

Toate echipamentele și elementele componente ale instalației vor fi supuse operațiilor de curățare, lubrificare și verificare în vederea utilizării imediate după terminarea testelor și inspecției.

Inspecția finală a sistemelor va fi condusă de de specialiști care vor regla și echilibra instalațiile.

Toate conductele sistemelor instalate;

 • - apa rece

 • - apa calda

 • - canalizare gravitaționala

 • - canalizare pompata

 • - instalația contra incendiului, vor fi supuse încercărilor:

 • - de etanșeitate ia presiune, la rece

 • - de funcționare la Instalația de apa rece si calda.

 • - de etanșeitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de recircuiatie.

VERIFICĂRI ANTERIOARE INSPECȚIEI FINALE .

In vederea realizării inspecției finale, Prestatorul va urmări următoarele:

 • i) Se vor realiza testele de presiune pentru verificarea etanșeității traseelor.

al instalației sau echipament care nu corespunde presiunii de lucru va fi izolat și eliminat din instalație, în scopul remedierii defecțiunii.

Toate tronsoanele de conducte care urmează a fi înglobate in elementele de construcție sau vor fi îngropate vor fi supuse testelor înainte de a fi acoperite.

Toate testele de presiune se vor desfășură înainte de aplicarea izolației termice.

INSPECȚIA INSTALAȚIILOR

Toate procedurile de testare și inspectare a instalațiilor vor fi desfășurate de către Contractor, ca parte a contractului.

Dacă în urma inspecției, apar defecte ale materialelor sau defecte de instalare, atunci toate aceste nereguli vor fi remediate; după remediere, se va repeta oerufia de testare.

Prestatorul va întocmi o comisie de specialiști care să conducă toate testele necesare inspectării performantelor sistemelor.

Toate echipamentele și elementele componente ale instalatei vor fi supuse operaților de curățare, lubrificare și verificare în vederea utilizării imediate după terminarea testelor și inspecției.

Inspecfia finală a sistemelor va fi condusă de de specialiști care vor regla și echilibra instalafiile.

Toate conductele sistemelor instalate:

 • - apa rece

 • - apa calda

■ canalizare gravitaționala

 • - canalizare pompata

 • - instalația contra incendiului, vor fi supuse incercarilor:

 • - de etanșeitate la presiune, la rece

 • - de funcționare Ia instalația de apa rece si calda.

 • - de etanșeitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de recircuiatie.

VERIFICĂRI ANTERIOARE INSPECȚIEI FINALE

 • ii)     Verificarea tuturor zonelor din instalație pentru realizarea cărora s-au întâmpinat dificultăți»

 • iii)    Instalarea completă a tuturor vanelor, atenuatoarelor de vibrații conform planurilor proiectantului și specificațiilor producătorilor de echipamente; verificarea instalării corecte a tuturor componentelor instalației, a inscripționării lor complete pe plăcuțele de identificare și funcționării lor la parametrii corecți.

 • iv)    Verificarea motoarelor pompelor.

CERINȚELE INSPECȚIEI PE PERIOADA. LUCRĂRILOR, DE CĂTRE CONTRACTOR

 • a)     Se va inspecta, de către constructor, calitatea lucrărilor de instalare a echipamentelor, pe durata lucrărilor;

 • b)    Protecția echipamentelor, a aparatelor de-a lungul depozitării si după instalare, înainte de punerea în funcțiune

 • c)     Protecția echipamentelor împotriva ruginii, coroziunii și a pătrunderii obiectelor străine

 • d)     Inspecția și testarea îmbinărilor sudate sau cu fîtinguri

 • e)     Desfășurarea testelor de presiune în întreaga instalație

 • f)     Prestatorul trebuie să pună la dispoziție caracteristicile pentru pompe

 • g)     Inspectarea completă a instalațiilor înainte de testarea finală și punerea în funcțiune, inclusiv desfășurarea operațiilor de spălare și dezinfectare a instalațiilor

 • h)     Umplerea instalațiilor

 • i)     Verificarea rezervoarelor de apă

 • j)      Verificarea circuitelor  electrice  ale

echipamentelor

Prestatorul va fi responsabil pentru verificarea zilnică a lucrărilor desfășurate de echipa sa de muncitori.

Prestatorul va pune la dispoziție proiectantului toate documentele de testare hidraulică eliberate de producătorii materialelor și echipamentelor ce urmează a fi utilizate în instalație. In cazul în care standardele și normele

In vederea realizării inspecției finale. Prestatorul va urmări următoarele:

 • i)      Se vor realiza testele de presiune pentru verificarea etanșeității traseelor.

 • ii)     Verificarea tuturor zonelor din instalație pentru realizarea cărora s-au întâmpinat dificultăți.

 • iii)    Instalarea completă a tuturor vanelor, atenuatoarelor de vibrații conform planurilor proiectantului fi specificațiilor producătorilor de echipamente; verificarea instalării corecte a tuturor componentelor instalației, a inscripționării lor complete pe plăcuțele de identificare și funcționării lor ia parametrii corecți.

rv) Verificarea motoarelor pompelor.

CERINȚELE INSPECȚIEI PE PERIOADA LUCRĂRILOR, DE CĂTRE CONTRACTOR

 • a)     Se va inspecta, de către constructor, calitatea lucrărilor de instalare a echipamentelor, pe durata lucrărilor;

 • b)     Protecția echipamentelor, a aparatelor de-a lungul depozitării si după instalare, înainte de punerea în funcțiune

 • c)     Protecția echipamentelor împotriva ruginii, coroziunii și a pătrunderii obiectelor străine

 • d) _ Inspecția și testarea îmbinărilor sudate sau cufîtinguri

 • e)     Desfășurarea testelor de presiune în întreaga instalație

 • f)     Prestatorul trebuie să pună la dispoziție caracteristicile pentru pompe

 • g)     Inspectarea completă a instalațiilor înainte de testarea finală și punerea în funcțiune, inclusiv desfășurarea operațiilor de spălare și dezinfectare a instalațiilor

 • h)      Umplerea instalațiilor

 • i)      Verificarea rezervoarelor de apă

 • j)       Verificarea circuitelor electrice ale echipamentelor

Prestatorul va fi responsabil pentru verificarea zilnică a lucrărilor desfășurate de echipa sa de muncitori.

o cer, se vor furniza corespunzător certificate suplimentare necesare.

Prestatorul va lua toate măsurile necesare de protecție a instalațiilor împotriva înghețului; se vor lua măsuri de golire a tuturor părților instalației cu excepția celor care au primit avizul favorabil al comisiei de inspectare sau cele indicate de proiectant

Prestatorul va fi responsabil pentru cheltuielile de refacere (înlocuire sau rectificare) a porțiunilor instalației care au fost afectate de îngheț, înainte de momentul inspecției generale și certificării calității lucrărilor.

Conform contractului, tablourile de comandă electrice vor fi furnizate de fabricant într-o formă definită, urmând ca să se realizeze de către contractor toate legăturile electrice de Ia echipament la tabloul său de comandă.

Prestatorul va fi responsabil pentru realizarea unei inspecții complete a tuturor instalațiilor și echipamentelor, până la data inspecției generale finale.

Se va verifica dacă toate sistemele an fost curățate pe suprafețele interioare, și acolo unde este posibil, curățarea suprafețelor exterioare în dreptul îmbinărilor, flanșelor și mufelor.

Se va permite executarea următoarelor lucrări pe circuitelor și sistemelor de apă:

 • a)     Spălarea instalațiilor de apă prin utilizarea punctelor de consum ale instalațiilor de apă.

 • b)     Realizarea, în instalație, a debitelor maxime de consum, în vederea spălării instalației.

 • c)     Asigurarea spălării interioare a instalației prin utilizarea consumatorilor cu debite mari, în vederea începerii procesului de spălare a instalației.

 • d)     Continuarea procesului de spălare până în momentul în care apa de spălare devine curată.

 • e)     întreruperea, ocazională, a procesului de spălare, și reluarea acestuia, astfel încât să se favorizeze dizlocarea oricăror particule de impurități de pe pereții interiori ai conductelor.

1) Se vor izola porțiunile de conducte și echipamente care sunt sensibile fa murdărie respectiv pompe, orificii cu diametre reduse etc.

Prestatorul va pune la dispoziție proiectantului toate documentele de testare hidraulică eliberate de producătorii materialelor și echipamentelor ce urmează a fi utilizate în instalație. In cazul în care standardele și normele o cer, se vor furniza corespunzător certificate suplimentare necesare.

Prestatorul va lua toate măsurile necesare de protecție a Instalațiilor împotriva înghețului; se vor lua măsuri de golire a tuturor părților instalației cu excepția celor care au primit avizul favorabil al comisiei de inspectare sau cele indicate de proiectant.

Prestatorul va fi responsabil pentru cheltuielile de refacere (înlocuire sau rectificare) a porțiunilor instalației care au fost qfectate de îngheț, înainte de momentul inspecției generale și certificării calității lucrărilor.

Conform contractului, tablourile de comandă electrice vor fi furnizate de fabricant, într-o formă definită, urmând ca să se realizeze de către contractor toate legăturile electrice de la echipament la tabloul său de comandă.

Prestatorul va fi responsabil pentru realizarea unei inspecții complete a tuturor instalațiilor și echipamentelor, până la data inspecției generale finale.

Se va verifica dacă toate sistemele au fost curățate pe suprafețele interioare, și acolo unde este posibil, curățarea suprafețelor exterioare în dreptul îmbinărilor, flanșelor și mufelor.

Se va permite executarea următoarelor lucrări pe circuitelor și sistemelor de apă:

 • a)     Spălarea instalațiilor de apă prin utilizarea punctelor de consum ale instalațiilor de apă.

 • b)      Realizarea, în instalație, a debitelor maxime de consum, în vederea spălării instalației.

 • c)     Asigurarea spălării interioare a instalației prin utilizarea consumatorilor cu debile mari, în vederea începerii procesului de spălare a instalației.

 • d)     Continuarea procesului de spălare până în momentul în care apa de spălare devine curată.

 • g)     Isolarea bazinelor și rezervoarelor care ar fi putut acumula cantități mai mari de murdărie in timpul procesului de fabricație și instalare.

 • h)    După spălarea instalației, urmează dezinfectarea acesteia.

CERINȚELE COMISIEI DE TESTARE SI INSPECȚIE

Comisia trebuie să anunțe beneficiarului intenția sa de a realiza testele de verificare a sistemelor de conducte și echipamente.

Testul final al întregii instalații sau a unei părți a instalației va avea loc în prezența beneficiarului, care va fi anunțat, în scris, înainte de momentul testării, conform contractului semnat intre parii.

Prestatorul va fi responsabil pentru umplerea și golirea instalației, verificarea acesteia, și va executa toate remedierile defectelor rezultate în urma verificărilor. Porțiunile de instalații și echipamente care au prezentat defecte, după remediere, vor fi din nou supuse testării, până în momentul eliminării tuturor defectelor. Defectele de fabricație vor avea drept consecință aplicarea condițiilor din contractele de garanție.

Prestatorul va fi responsabil pentru acoperirea tuturor cheltuielilor care privesc remedierea pagubelor provocate de echipa de executanți ai Prestatorului în timpul testelor.

Prestatorul va pune Ia dispoziție toate materialele, echipamentele, aparatele șt asistența necesară* instrumente certificate și calibrate, racordurile la energia electrică, alimentarea cu apă etc necesare desfășurării testelor.

înainte de începerea lucrărilor de testare, Prestatorul se va asigura că există suficiente resurse (combustibil, electricitate, apă etc) necesare desfășurării testelor, și va realiza toate lucrările necesare asigurării acestor resurse.

Toate rețelele de conducte ce vehiculează fluide vor fi testate la o presiune egală cu cel puțin odata si jumătate presiunea de regim descrise in memoriul tehnic. In timpul acestor probe, toate armăturile de siguranță și măsurare a presiunii

 • e) întreruperea, ocazională, a procesului de spălare, și reluarea acestuia, astfel încât să se favorizeze dislocarea oricăror particule de impurită(i de pe peref ii interiori ai conductelor. J) Se vor izola porțiunile de conducte și echipamente care sunt sensibile la murdărie respectiv pompe, ortficti cu diametre reduse etc.

 • g)     Isolarea bazinelor și rezervoarelor care ar fi putui acumula cantități mai mari de murdărie în timpul procesului de fabricație și instalare.

 • h)     După spălarea instalației, urmează dezinfectarea acesteia.

CERINȚELE COMISIEI DE TESTARE SI INSPECȚIE

Comisia trebuie să anunțe beneficiarului intenția sa de a realiza testele de verificare a sistemelor de conducte și echipamente.

Testulfinal al întregii instalații sau a unei părți a instalației va avea loc în prezența beneficiarului, care va fi anunțat, în scris, înainte de momentul testării, conform contractului semnat intre parti.

Prestatorul va fi responsabil pentru umplerea și golirea instalației, verificarea acesteia, și va executa toate remedierile defectelor rezultate în urma verificărilor. Porțiunile de instalații ți echipamente care au prezentat defecte, după remediere, vor fi din nou supuse testării, până în momentul eliminării tuturor defectelor. Defectele de fabricație vor avea drept consecință aplicarea condițiilor din contractele de garanție.

Prestatorul va fi responsabil pentru acoperirea tuturor cheltuielilor care privesc remedierea pagubelor provocate de echipa de executanți ai Prestatorului în timpul testelor.

Prestatorul va pune la dispoziție toate materialele, echipamentele, aparatele și asistența necesară, instrumente certificate și calibrate, racordurile la energia electrică, alimentarea cu apă etc necesare desfășurării testelor.

înainte de începerea lucrărilor de testare,

I Prestatorul se va asigura că există suficiente

resurse (combustibil, electricitate, apă etc) necesare desfășurării testelor, și va realiza toate lucrările necesare asigurării acestor resurse.

Toate rețelele de conducte ce vehiculeazăfluide vor fl testate la o presiune egală cu cel puțin odaia si jumătate presiunea de regim descrise in memoriul tehnic. In timpul acestor probe, toate armăturile de siguranță și măsurare a presiunii vor fl izolate de sistem sau chiar eliminate din instalai ie pe perioada testării.

Testul de presiune vafl menținut celpuțin o oră, timp în care presiunea trebuie să rămână constantă. Se vor controla și la nevoie, se vor rectifica toate zonele în care apar scăpări de apă, în cazul în care valoarea presiunii nu rămâne constantă Testul se va repeta până la obținerea unui rezultat pozitiv de menținere a presiunii de testare.

Se admite testarea unor părți izolate a instalațiilor, sau a unor grupuri (sectoare) din instalație, astfel încât să permită continuarea lucrărilor de apl;icare a izolației.

RAPORTUL COMISIEI DE INSPECȚIE SI TESTARE

După testarea sistemelor trebuie întocmite rapoarte scrise și procese verbale, conform prescripțiilor în vigoare.

STATIA DE POMPARE

Probele de funcționare ale agregatelor de pompare se fac in prezenta furnizorului care preia garanțiile stabilite prin contract.

Probe de funcționare la instalația de pomparea apei pentru consum menajer:

 • -  se deschid robinetele consumatorilor prevazuti prin proiect

 • - pompele pentru consum menajer trebuie sa intre succesiv in funcțiune asigurând parametrii ceruti prin proiect

 • - se închid consumatorii - pompele pentru consum menajer trebuie sa se oprească succesiv.

Operațiunea se repeta de cel puțin doua ori observând daca pompele agregatului la fiecare pornire si oprire isi schimba ordinea de funcționare.


vor fi izolate de sistem sau chiar eliminate din instalație pe perioada testării.

Testul de presiune va fi menținut cel puțin o oră, timp în care presiunea trebuie să rămână constantă. Se vor controla și la nevoie, se vor rectifica toate zonele în care apar scăpări de apă, în cazul în care valoarea presiunii nu rămâne constantă. Testul se va repeta până la obținerea unui rezultat pozitiv de menținere a presiunii de testare.

Se admite testarea unor părți izolate a instalațiilor, sau a unor grupuri (sectoare) din instalație, astfel încât să permită continuarea lucrărilor de apl;icare a izolației.

RAPORTUL COMISIEI DE INSPECȚIE SI TESTARE

După testarea sistemelor trebuie întocmite rapoarte scrise și procese verbale, conform prescripțiilor în vigoare.

STATIA DE POMPARE

Probele de funcționare ale agregatelor de pompare se fac in prezenta furnizorului care preia garanțiile stabilite prin contract.

Probe de funcționare la instalația de pomparea apei pentru consum menajer:

 • - se deschid robinetele consumatorilor prevazuti prin proiect

 • - pompele pentru consum menajer trebuie sa intre succesiv in funcțiune asigurând parametrii ceruti prin proiect

 • - se închid consumatorii - pompele pentru consum menajer trebuie sa se oprească succesiv.

Operațiunea se repeta de cel puțin doua ori observând daca pompele agregatului la fiecare pornire si oprire isi schimba ordinea de funcționare.

Rezultatele se consemnează in scris.

Probele de funcționare ale pompelor de ape uzate se fac prin umpleri si goliri succesive.

Se observa sistemele:

 • - de semnalizare la lipsa de energie electrica

 • - de acționare a pompelor

-de etanșeitatea racordului Rezultatele se vor consemna in scris.

CONDUCTE DE APA RECE PENTRU COMBATEREA INCENDIULUI

Conductele de apă rece pentru combaterea incendiului vor fi supuse la următoarele încercări:

încercarea de etanșeitate la presiune rece; încercarea de funcționare la apă rece.

încercarea de etanșeitate la presiune ia rece va fi egală cu l,5xpresiunea de regim, indicată în proiect pentru instalația respectivă de alimentare cu apă, dar nu mai mare de 12 bar.

Conductele se vor menține sub presiune, timpul necesar verificării tuturor traseelor și îmbinărilor, dar nu mai puțin de 20 min. Nu se admite scăderea presiunii.

Presiunea în conducte se va realiza cu o pompă de încercări hidraulice și se va citi pe un manometru montat pe o pompă care se va amplasa în punctul cel mai de jos al conductelor.

încercarea de funcționare se va executa după montarea armăturilor cu conductele sub presiunea hidraulică de regim.

Se va verifica prin deschiderea succesivă a armăturilor de alimentare dacă apa ajunge la presiunea de utilizare Ia fiecare punct de consum în parte.

Verificarea se va face prin deschiderea numărului de robinete de consum corespunzător simultaneității și debitului de calcul.

Pentru verificarea funcționării conductelor de circulație se va măsura temperatura apei în conducta de apă caldă la ieșirea din aparatul de preparare și din conducta de circulație înainte de racordarea la aparat.

încercarea de funcționare se va efectua având echipamentele în funcționare se va efectua având echipamente în funcțiune conform prevederilor din proiect

CONDUCTE DE CANALIZARE

Instalațiile interioare de canalizare vor fi supuse următoarelor încercări:

~ Încercare de etanșeitate

- încercare de funcționare

încercarea de etanșeitate se va face controlând traseele conductelor si punctele de îmbinare.

Rezultatele se consemnează in scris.

Probele de funcționare ale pompelor de ape uzate se fac prin umpleri si goliri succesive.

Se observa sistemele:

 • - de semnalizare la lipsa de energie electrica

 • - de acționare a pompelor

 • - de etanșeitatea racordului Rezultatele se vor consemna in scris. CONDUCTE DE APÂ RECE PENTRU COMBATEREA INCENDIULUI

Conductele de apă rece pentru combaterea incendiului vor fi supuse la următoarele încercări;

încercarea de etanșeitate la presiune rece; încercarea de funcționare la apă rece, încercarea de etanșeitate la presiune la rece va fi egală cu 1 fxpresiunea de regim, indicată în proiect pentru instalația respectivă de alimentare cu apă, dar nu mai mare de 12 bar.

Conductele se vor menține sub presiune, timpul necesar verificării tuturor traseelor și îmbinărilor, dar nu mai puțin de 20 min. Nu se admite scăderea presiunii.

Presiunea în conducte se va realiza cu o pompă de încercări hidraulice și se va citi pe un manometru montat pe o pompă care se va amplasa în punctul cel mai de Jos al conductelor.

încercarea de funcționare se va executa după montarea armăturilor cu conductele sub presiunea hidraulică de regim.

Se va verifica prin deschiderea succesivă a armăturilor de alimentare dacă apa ajunge la presiunea de utilizare lafiecare punct de consum în parte.

Verificarea se va face prin deschiderea numărului de robinete de consum corespunzător simultaneității și debitului de calcul.

Pentru verificarea fimcționării conductelor de circulație se va măsura temperatura apei în conducta de apă caldă la ieșirea din aparatul de preparare și din conducta de circulație înainte de racordarea la aparat.

fMgorithm

B ResJdentisi S3 u

In timpul Încercării de etanșeitate instalațiile se umplu cu apa, după cum urmeaza:

 • -  instalația de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea clădirii

 • - instalația de canalizare menajera pe inaltimea dintre nivelele Ia care se face racordarea obiectelor sanitare si a sifoanelor de pardoseala.

încercarea de funcționare se va face prin punerea in funcțiune a obiectelor sanitare capabile sa realizeze debitul de calcul al instalației

Cu priitul incercarii de funcționare se vor controla si pantele, piesele de curățire, susținerile, existenta pieselor de curățire conform proiectului si normativului 19-94.

Toate incercarile se organizează si se efactueaza de către constructor in prezenta reprezentantului beneficiarului conform prevederilor din normativul I 9-94. Rezultatele vor fi consemnate intr-un proces verbal.

încercarea de funcționare se va efectua având echipamentele în fimcționare se va efectua având echipamente în funcțiune conform prevederilor din proiect. CONDUCTE DE CANALIZARE

Instalațiile interioare de canalizare vor fi supuse următoarelor încercări:

 • - încercare de etanșeitate

 • - incercare de funcționare

încercarea de etanșeitate se va face controlând traseele conductelor si punctele de imbinare.

In timpul incercarii de etanșeitate instalațiile se umplu cu apa, după cum urmeaza:

 • - instalația de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea clădirii

 • - instalația de canalizare menajera pe inaltimea dintre nivelele la care se face racordarea obiectelor sanitare si a sifoanelor de pardoseala.

încercarea de funcționare se va face prin punerea in funcțiune a obiectelor sanitare capabile sa realizeze debitul de calcul al instalației

Cu prilejul incercarii de funcționare se vor controla si pantele, piesele de curățire, susținerile, existenta pieselor de curățire conform proiectului si normativului 19-94.

Toate incercarile se organizează si se efactueaza de către constructor in prezenta reprezentantului beneficiarului conform prevederilor din normativul 19-94. Rezultatele vor fi consemnate intr-un proces verbal.

RESPONSABILITATEA PRESTATORULUI Prestatorul va fi responsabil pentru funcționarea corectă a echipamentului și a instalațiilor. "

Cerință îndeplinită.

RECEPȚIA GENERALA A INSTALAȚIILOR

Recepția lucrărilor de instalații sanitare se efectuează în conformitate cu prevederile normativelor și reglementărilor privind colectarea și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente și anume:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

Operatorul economic a declarant cu privire la receptive generala a instalațiilor ca: “Recepția lucrărilor de instalații sanitare se efectuează în conformitate cu prevederile normativelor și reglementărilor privind

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, indicație C36;

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, nr. 273/1994.

In vederea recepției se va urmări dacă executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu prevederile din proiect, a reglementărilor tehnice privind execuția lucrărilor aferente precum și instrucțiunilor de montaj ale producătorului de echipamente.

Se vor avea în vedere în special condițiile tehnice privind:

echiparea cu obiecte sanitare și aparate corespunzătoare;

 • -      folosirea         echipamentelor

prevăzute în proiect;

respectarea             traseelor

conductelor;

fiincționarea normală a echipamentelor din stația de ridicare a presiunii la parametrii prevăzuți;

montarea și funcționarea corespunzătoare a obiectelor sanitare și a armăturilor aferente de alimentare cu apă și de scurgere și a pieselor auxiliare,

 • -      rigiditatea fixării elementelor de instalații de elemente de construcții;

asigurarea dilatării libere a conductelor;

modul de amplasare al armaturii și aparatelor de reglare, măsură și control și accesibilitatea acestora;

echiparea și funcționarea corespunzătoare a instalațiilor pentru stingerea cu apă a incendiilor conform prevederilor din proiect și a indicațiilor producătorului echipamentelor;

aplicarea măsurilor pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor;

calitatea izolațiilor și vopsitoriilor;

 • -       aspectul estetic al instalațiilor.

în vederea diminuării posibilităților de coroziune și a prelungirii duratei de funcționare a instalațiilor se va face obligatoriu rodajul instalațiilor de apă caldă de consum timp de 60 zile, la temperatura de regim de 45°C după darea în folosință a instalațiilor și recepționarea lucrărilor.

Pentru lucrările ascunse se va face verificarea calității materialelor utilizate și a colectarea și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente și anume:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, indicație C.56;

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, nr. 273/1994.

In vederea recepției se va urmări dacă executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu prevederile din proiect, a reglementărilor tehnice privind execuția lucrărilor aferente precum și instrucțiunilor de montaj ale producătorului de echipamente.

Se vor avea în vedere în special condițiile tehnice privind:

echiparea cu obiecte sanitare și aparate corespunzătoare;

folosirea echipamentelor prevăzute în proiect;

respectarea traseelor conductelor;

funcționarea normală a echipamentelor din stafia de ridicare a presiunii la parametrii prevăzuți;

montarea și funcționarea corespunzătoare a obiectelor sanitare și a armăturilor aferente de alimentare cu apă și de scurgere și a pieselor auxiliare,

rigiditatea fixării elementelor de instalații de elemente de construcții;

 • -      asigurarea dilatării libere a conductelor;

 • -      modul de amplasare at armăturii și aparatelor de reglare, măsură și control și accesibilitatea acestora;

echiparea și funcționarea corespunzătoare a instalațiilor pentru stingerea cu apă a incendiilor conform prevederilor din proiect și a indicațiilor producătorului echipamentelor;

aplicarea măsurilor pentru diminuarea zgomotelor și vibraf iilor;

calitatea izolațiilor și vopsitoriilor; aspectul estetic al instalațiilor.

execuției și se vor efectua probele înainte de izolare și mascare și se vor încheia procese verbale pentru lucrări ascunse. După terminarea completă a lucrărilor de execuție se va executa o probă generală pe întreaga ei lungime, în regim de exploatare

Din prezentul caiet de sarcini fac parte și standardele și normativele românești și internaționale privind execuția terasamentelor, a sprijinirii, a montării tubulaturilor, a lipirii tubulaturilor, probelor de presiune, protecția muncii pe perioada execuției etc.

în vederea diminuării posibilităților de coroziune și a prelungirii duratei de fimefionare a instalațiilor se va face obligatoriu rodajul instalațiilor de apă calda de consum timp de 60 zile, la temperatura de regim de 45; C după darea în folosință a instalațiilor și receplionarea lucrărilor.

Pentru lucrările ascunse se va face verificarea calității materialelor utilizate și a execuției și se vor efectua probele înainte de izolare și mascare și se vor încheia procese verbale pentru lucrări ascunse. După terminarea completă a lucrărilor de execuție se va executa o probă generală pe întreaga ei lungime, în regim de exploatare

Din prezentul caiet de sarcini fac parte și standardele și normativele românești și internaționale privind execuția terasamentelor, a sprijinirii, a montării tubulaturilor, a lipirii tubulaturilor, probelor de presiune, protecția muncii pe perioada execuției etc. ”

Cerință îndeplinită.

Condiții de execuție

 • 1.     Prestatorul este obligat sa controleze documentele cu tot simțul responsabilității si sa faca modificările necesare numai cu avizul beneficiarului sau împuternicitului acestuia.

 • 2.     La executarea serviciiloe se vor utiliza numai materialele specificate prin proiect Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant și aprobată de proiectant și beneficiar.

 • 3.     Prestatorul are obligația de a întocmi schite si desene de montaj, luând in considerare stadiul cel mal recent al proiectării construcției, materialele pe care le oferă si coordonarea detaliata (a cărei responsabilitate ii revine) cu ceilalți colaboratori sau firme implicate in procesul de construcție.

 • 4.    Suplimentar regulamentelor de angajare si legilor care se refera la aceasta, Prestatorul trebuie sa preia toate documentele referitoare la execuție si sa le ia in considerare in calculatia sa.

 • 5.     Imediat după primirea comenzii, Prestatorul trebuie sa întocmească planuri de execuție (schite si desene de montaj), sa se consulte temeinic cu firmele implicate In

Operatorul economic a declarant cu privire la Condițiile de execuție ca:

“Condiții de execuție

 • 1.      Prestatorul este obligat sa controleze documentele cu tot simțul responsabilității si sa faca modificările necesare numai cu avizul beneficiarului sau împuternicitului acestuia.

 • 2.      La executarea serviciiloe se vor utiliza numai materialele specificate prin proiect. Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant și aprobată de proiectant și beneficiar.

 • 3.     Prestatorul are obligația de a întocmi schite si desene de montaj, luând in considerare stadiul cel mai recent al proiectării construcției, materialele pe care le oferă si coordonarea detaliata (a caret responsabilitate ii revine) cu ceilalți colaboratori sau firme implicate in procesul de construcție.

im

OKUS

realizarea construcției, sa coordoneze procesul si sa pună la dispoziție tuturor firmelor partenere toata documentația necesara funcționarii ireproșabile a instalațiilor si amenajărilor obiectivului.

 • 6.      Beneficiarul si Împuternicitul acestuia trebuie informați asupra acestor activitati.

 • 7.     Prestatorul trebuie sa pună permanent la dispoziția beneficiarului si a împuternicitului acestuia desenele valabile de montaj.

 • 8.     Modificările necesare trebuie efectuate si aduse imediat la cunoștința.

 • 9.     Abaterile de la plan sau comanda trebuie comunicate imediat in scris si din proprie inițiativa beneficaruiui si împuternicitului acestuia. Aceasta privește atat planificarea, cat si execuția.


 • 4.     Suplimentar regulamentelor de angajare si legilor care se refera ia aceasta, Prestatorul trebuie sa preia toate documentele referitoare la execuție si sa le ia in considerare in calculatia sa.

 • 5.     /mediat după primirea comenzii, Prestatorul trebuie sa întocmească planuri de execuție (schite si desene de montaj), sa se consulte temeinic cu firmele implicate in realizarea construcției, sa coordoneze procesul si sa pună la dispoziție tuturor firmelor partenere toata documentația necesara funcționarii ireproșabile a instalațiilor si amenajărilor obiectivului.

 • 6.      Beneficiarul si împuternicitul acestuia trebuie informați asupra acestor activitati.

 • 7.     Prestatorul trebuie sa pună permanent la dispoziția beneficiarului si a împuternicitului acestuia desenele valabile de montaj.

S. Modificările necesare trebuie efectuate si aduse imediat la cunoștința.

9. Abaterile de la plan sau comanda trebuie comunicate imediat in scris si din proprie inițiativa beneficaruiui si împuternicitului acestuia. Aceasta privește atat planificarea, cat si execuția. ”

Cerință îndeplinită.


în urma verificării si analizării propunerilor tehnice pe baza informațiilor prezentate de ofertanți, comisia de evaluare a concluzionat:

Operatorul economic SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini:

- a respectat Cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire pusă la dispoziția operatorilor economici si in temeiul Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017, Comisia de evaluare considera oferta depusa de operatorul economic:

> S.C. PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L. conformă;

Comisia de evaluare continua prin evaluarea ofertei financiare a ofertei depusă de S.C. PROVIDER PLUS SERVICEL S.R.L.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare:

Președinte - Daniel Banu Membru - Dorel Tascan Membru - Ropan Daniela Membru - Moldovan Doinita

Membru - Osnea Marius


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, CamereleC3,C4,C5,Sector 3.

Nr. Al73 / 27.04.2020

Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice

încheiat astazi 27.04.2020 cu ocazia evaluării ofertelor financiare depuse depuse in vederea atribuirii contractului de Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru Str. Lunca Vîsagului nr 42-60, București pentru SC Algorithm Residential S3 SRL, Coduri CPV: Principal - 35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2), prin procedura de licitație competitiva, in temeiul Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017.

Comisia de evaluare numita prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 118 din data de 21.04.2020, compusa din:

 • 1. Director General - Daniel Banu                                     - președinte;

 • 2. Sef De parlament tehnic - Tascan Dorel                           - membru;

 • 3. Birou Achiziții - Daniela Ropan                                 - membru;

 • 4. Contabil Sef- Moldovan Doinita                                - membru;

 • 5. Inginer instalații - Osnea Marius                                    - membru.

a procedat astazi 27.04.2020, la sediul Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., din sediu! in București, str. CateaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3, la evaluarea ofertelor financiare in conformitate cu cerințele tehnice depuse in vederea atribuirii contractului de Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru Str. Lunca Visagului nr 42-60, București pentru SC Algorithm Residential S3 SRL, Coduri CPV: Principal - 35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2), prin procedura de licitație competitiva, in temeiul Regulamentului privind incheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, _____________Camerele C3, C4, C5, Sector 3._____________ Municipiului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor

atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017.

Valoarea estimata a contractului: 1.127.000,00 lei fara TVA;

Evaluarea propunerilor financiare

Cerința minimă din Caietul de sarcini

Ofertant

SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL

Ofertantul va completa Formularul de oferta care va fi exprimata în lei, fara TVA si va cuprinde valoarea totala, fara TVA, în lei.

Propunerea financiara va fi întocmită cu maxim 2 (doua) zecimale

Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru Str. Lunca Visagului nr 42-60, București

Ofertantul a completat Formularul de Oferta, declarând că va furniza si presta Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru Str. Lunca Visagului nr 42-60, București la valoarea de 1.080.165,77 lei ftră TVA, la care se adauga TVA in valoare de 205231,50 lei.

Cerință îndeplinită.

Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toata durata de valabilitate stabilita    de    autoritatea

contractanta, iar prețul exprimat   în   propunerea

financiara a ofertantului va cuprinde pe lângă preturile unitare    ale    produselor

ofertate toate cheltuielile

Ofertantul declară că în prețul prezentat sunt incluse achiziția, livrarea, amplasarea, montarea și punerea în funcțiune.

Cerință îndeplinită.

S.C ALGORITMM RESIDEN TI AL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vîtan ur. 242, Parter, __________Camerele C3, C4, C5, Sector 3.__

ocazionate de livrarea acestora (cheltuieli de transport,       manipulare,

depozitare).

Oferta financiara va conține

Formularul de oferta si Centralizatorul de preturi.

Ofertantul a prezentat Formularul de oferta si centralizatorul de preturi.

Cerință îndeplinită.

Valabilitate oferta: 90 zile

Ofertantul s-a angajat sa mențină valabila oferta pentru o durata de 90 de zile pana la data de 20.07.2020.

Cerință îndeplinită.

Valoare estimată fără

TVA 1.127.000,00 lei fără

TVA

Valoare ofertată: 1.080.163,77 Iei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 205.231,50 lei.

Cerință îndeplinită.

Cmc\'


noiiMHMU mmi imiw BO wcr:


Comisia de evaluate a constatat ca propunerea financiara este corelata cu propunerea tehnica prezentata de operatorul economic SC PROV1DER PLUS SERVICES SRL, nu au fost identificate erori aritmetice , propunerea financiara se încadrează în valoarea estimată a achiziției, prețul propus nu este neobișnuit de scăzut în raport cu ce urmează a fi livrat

în urma evaluării propunerii financiare și pe baza informațiilor prezentate de ofertantul SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL, comisia de evaluare declara oferta depusa conforma.

în urma aplicării criteriului de atribuire, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire, clasamentul rezultat este:

SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL

1.080.165,77


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare:


Președinte - Daniel Banu

Membru - Dorel Tascan

Membru - Ropan Daniela

Membru - Moldovan Doinita

Membru - Osnea Marius
S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL      @

AlfaC^Pi'+ hm SediulSocial: București,Calea Vitan nr.242,Parter,ofiSSUS» Residențigl S3 $Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. Inreg. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L

Al 74/27.04.2020

Aproljat'de’l

PreședințpOmsiliu de Administrație /Alin - Radu Panațț

Raportul procedurii

 • 1. Referințe:

Procedura de atribuire: Licitație competitiva

Contract de achiziție publică:

Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru Strada Lunca Visagului nr 42-60, sectar 3 București pentru SCAlgorithm Residential S3 SRL

Cod/Coduri CPV

Principal - 35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2);

Anunț de participare:

Invitație de participare către OPERATORII ECONOMICI INTERESAT! regăsit pe site-ul: www.constructiis3 .ro

Valoarea estimată a achiziției: 1.127.000,00 Iei Sara TVA

 • 2. Informații generale despre procedura de atribuire

  • 2.1. Legislația aplicabilă

CUI 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA Sucunsals Rmlclionui            Tel 0314 334 452

Rcg t om 340'5411'301?   RO9?RNCBD0S7l5754f»600ni-Ron                               Fax 0314 334 451

ROKRNCBOOB7157546060002 - EUR                      o1|țontliin tesidcntial'apnml.com

cmsnucliisî n


Residential S3 s r i_


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL (@) Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Legislația aplicata : Licitație competitiva conform art. 7 din Regulamentul privind incheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipilului București este asociat unic f majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3.

 • 3. Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Comisia de licitație competitivă numita prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 118 din data de 21.04.2020, compusa din:

 • 1.1. Director General - Daniel Banu                                 - președinte;

 • 2. Sef Departament tehnic - Tascan Dorel                           - membru;

 • 3. Birou Achiziții - Daniela Ropan                                 - membru;

 • 4. Contabil Sef- Moldovan Doinita                                - membru;

 • 5. Inginer instalații - Osnea Marius                                    - membru.

Având ca membri de rezervă pentru comisia numită:

Nicoleta Baetica - Birou Achiziții;

Andrada Baroga - Birou contabilitate;

Andreea Popescu- Birou Achiziții.

Nu au fost solicitate clarificări cu privire la documentația de atribuire.

Operatorii economici care au depus oferta:

1. SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL - Scrisoare de înaintare înregistrată ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cu nr. 862/16.04.2020, ora 15l“;

 • 4. Procesul de evaluare a ofertelor

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 4.1. Calificarea ofertanților

Procesul de verificare a fost detaliat în procesele verbala, anexate prezentului raport după cum urmeaza:

- Proces-verbal privind evaluare a documentelor privind îndeplinirea cerințelor de calificare din data de 21.04.2020 înregistrat la Algorithm Residential cu nr. A75/ 21.04.2020 si din data de 27.04.2020 înregistrat la Algorithm Residential cu nr. Al68/ 27.04.2020 ;

în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime următorii ofertanți au îndeplinit condițiile de participare:

- SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL

Nr. crt.

Ofertant

Motivele care au stat la baza deciziei

1

SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL

îndeplinește condițiile de calificare

 • 4.2. Evaluarea propunerilor tehnice

Propunerile tehnice au fost evaluate de comisia de evaluare în raport cu cerințele minime din Caietul de Sarcini pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, iar rezultatul evaluării se Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini în procesul verbal nr. Al69 / 27.04.2020 care este parte a dosarului achiziției.

în urma evaluării propunerilor tehnice, comisia de evaluare a declarat:

oferta depusa de SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL a fost declarată conforma ;

Nr. crt

Ofertant

Motivele care au stat la baza deciziei

1

S.C PROVIDER PLUS

SERVICES SRL

Operatorul economic SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini:

a respectat Cerințele minime prevăzute în documentația de

CUI. 37409960

Rug Corn 340'5481/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Pantdiomn R097RNCB00871575460M001 -Ran RO7DRNC30087157546060002 - EUR

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL iQ Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

atribuire pusă la dispoziția operatorilor economici si in temeiul Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017

 • 4.3. Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a constatat ca propunerea financiara este corelata cu propunerea tehnica prezentata de operatorul economic SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL, nu au fost identificate erori aritmetice, propunerea financiara se încadreaza în valoarea estimată a achiziției, prețul propus nu este neobișnuit de scăzut în raport cu ce urmează a fi livrat, rezultatul evaluării se regăsește în Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice Înregistrat la Algoritm Residential cu nr Al73 / 27.04.2020, care este parte a dosarului achiziției

 • 4.4 Rezultatul evaluării ofertelor

în urma evaluării propunerii financiare, a fost declarata admisibila si conforma oferta prezentata de S.C. PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L.

5. Aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea clasamentului ofertanților

Criteriul de atribuire este aplicat doar ofertei admisibile si luând în considerare informațiile prezentate de Ofertanți în oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara) și documentele care însoțesc oferta.

în urma aplicării criteriului de atribuire, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire, clasamentul rezultat este identificat mai jos:

Nr.

Ofertant

Prețul ofertat lei tara

Clasament

Aigorilhm Raidentul SI SRL     CUI 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA Sucutula PuKdiomn           Td 0314 334452

Cafea Vllan Uf. 242               Rqj Corn MO'5481/2017   RO97RNCB0047157546060001 -Ron                               Fax 9314 334451

București Sțdor 3 031295                                   R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algonllim resideuliolSiniuul corn

conunicuiiJ ro

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

I n        1*1 m Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

IS3 s Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


crt

TVA

1

SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL

1.080.165,77 lei

I

 • 5.1. Informații din cadrul ofertelor declarate declarate de ofertând ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală (în sensul prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice/sectoriale)

Ofertantul SC PROVIDER PLUS SERVICES SRL nu a declarat că din oferta prezentata are informații confidențiale:

 • 6. Conflict de interese

Pe durata derulării procedurii de atribuire nu au fost identificate situații de conflict de interese.

 • 7. Concluzii și semnături

Membrii comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată de ofertantul S.C. PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L. ca ofertă câștigătoare pentru procedura de atribuire Servicii de instalare sistem de stingere a incendiilor pentru lucrarea din punctul de lucru Strada Lunca Visagului nr 42-60, sector 3, București pentru SC Algorithm Rezidențial S3 SRL, Cod/Coduri CPVPrincipal - 351II500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2), in urma aplicării criteriului de atribuire și verificarea documentelor suport aferente probării informațiilor prezentate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii într-un singur exemplar original pentru a fi inclus in dosarul achiziției.

Comisia de evaluare:

Președinte - Daniel Banu

Membru - Dorel Tascan

Membru - Ropan Daniela

Membru -   Moldovan Doinita

Membru Osnea Marius


CUI 37409900        BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursali PUItdiann           Td 0314 334.432

Rcg. Corn J40 34(1 2017   RO97RNCB0087I37343060001 -Ron                                Fix 0314 .134431

ROTORNCBOOB7137344060002 > EUR                      dgonillttl rcsidenttalȘ'gniail corn

co»tnictn,3 n>


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvern an tucorp0rativa@pnrnarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7» Sector 3, 032)58, București


Nr. 339006/28.04.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de achiziție cu PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L., în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterți în baza unui temei legal justificat. Vă puteti exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016'679, prinlr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordîîîeil de-zf suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinar e/extraordina^e din data de................ J...

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii puWice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ........în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul............de pe erdîTnJU de-sai /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exti aurilii iare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

SECRETAR               j

VASILIU MARIANA           '                .................Z.......................

MEMBRI:


p

1.

4-


PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA 5

DOBRE ALEXANDRU

PÂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul....*........ de pe o suplimentarea^rdinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                      ............în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ........ de pe ordinea-de - zi / suplimentarca/țirdiiui de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit-c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIC1 ADRIANA

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Punctul 1 Suplimentarea 2

 • A. Da             5/18 ( 28%)

 • B. Nu         0/18 ( 0%)

 • C. Abținere      2/18 ( 11%)

No Answer 11/18 ( 61%)

ABC

EUGENIA OANCEA              |    |

Dobrescu Dana               j    |

Antonio Ciprian Corneanu  |    ]

constantinradu038          j    |

Adriana Paunica            j X |

Mariana Vasiliu            | X j

Neacsu Florentina - PS3    |    j

Văduvă luliana              j x |

Valerica Hontaru            |    ]

Baetica Nicoleta           |

Alin Voicu                    |    |

fleancu florin              |    j

Elena Tudor                   |    j

Alin Panait                   |    |

Alexandru Dobre            | X |

Pelinaru Cornel             | X j

liviu malureanu             |    |

Cristian Petrescu

1.Comisia 1 - Punctul 1

Suplimentarea 2 5/16 ( 31%) 0/16 ( 0%) 3/16 ( 19%)


 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 8/16 ( 50%)

A

B

c

EUGENIA OANCEA

1 1

1 1

Dobrescu Dana

1 1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 x |

1 1

constantinradu038          |

1 x |

1 1

Adriana Paunica

1 X 1

Mariana Vasiliu

Neacsu Florentina - PS3 |

1 1

Valerica Hontaru           |

1 X I

1 1

Baetica Nicoleta           |

1

1 X 1

fleancu florin             j

X I

1 1

Elena Tudor                 |

1

1 1

Alin Panait                 |

1 1

liviu malureanu            |

1

1 X 1

Cristian Petrescu          |

X 1

Inocentiu Voinea           |

1

Ioana Marinescu            |

1

1