Hotărârea nr. 12/2020

HCLS3 nr.12 din 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2011 încheiată între Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder) și Sectorul 3 al Municipiului București, aprobată prin HCLS 3 nr.10/31.01.2011

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referat de aprobare nr. 26710/CP/23.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 22061/21.01.2020 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult:

9                           9                     9                   9                                9                                7

 • -  Adresa nr. 22083/21.01.2020 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

9                           9                     9                   9                                 9                                "

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.59 și art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 129/2010 privind darea în folosință gratuită Fundației Ronald S. Lauder -România, pe o periodă de 49 de ani, a imobilului situat în str. Cluceru Udricani, nr. 12, sector 3, destinat activității de învățământ;

 • -  HCGMB nr. 319/2010 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Ronald S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare /reabilitare a imobilului situat în str. Cluceru Udricani, nr. 12, sector 3;

 • -  HCLS 3 nr. 10/31.01.2011 privind cooperarea cu Fundația Ronald S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr. 12, sector 3, destinat activității de învățământ.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2011 încheiată între Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S.Lauder) și Sectorul 3 al Municipiului București, prin încheierea Actului Adițional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional al Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2011 încheiat între Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S.Lauder) și Sectorul 3 al Municipiului București.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 12

DIN 31.01.2020

ACT ADIȚIONAL NR.l                 ^/,

LA CONVENȚIA DE COLABORARE NR.1391/01.03.2011

Având în vedere:

 • • Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 10/31.01.2011 privind cooperarea cu Fundația Ronald S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani nr.12, sector 3, destinat activității de învățământ

 • •  Adresele Fundației Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder România):

-nr.1504/17.09.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.632336/17.09.2019 privind propunerea de revizuire a Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2011,

-nr.2186/13.11.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.710361/14.11.2019 privind completarea propunerii de revizuire a Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2011, -nr.2355/17.12.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.760987/18.12.2019 privind completarea propunerii de revizuire a Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2011

• Adresele Primăriei Sectorului 3 București - Direcția învățământ Cultură:

-nr.659143/07.11.2019 privind propunerea de modificare a Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2011

-nr.710361/26.11.2019 privind propunerea de modificare a Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2011

-nr.760987/07.01.2020 privind propunerea finală de modificare a Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2011

Conform dispozițiilor art.5.1. din Convenția de colaborare nr.1391/01.03.2011,

Părțile convin modificarea Convenției nr.1391/01.03.2011 prin prezentul act adițional, cu următoarele clauze:

Art.l Se modifică art.I Părțile contractante, ce va avea următorul conținut:

„I.Părțile contractante:

 • 1. Fundația Reut, cu sediul în București, str. Iuliu Barasch nr.15, sector 3, reprezentată legal prin președinte Tova Ben Nun-Cherbis,

și

 • 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, Calea Dudești nr.191, sector 3, prin reprezentantul său legal Primarul Sectorului 3- Dl. Robert Sorin Negoiță, am încheiat prezenta convenție de colaborare, în următoarele condiții stabilite de comun acord:”

Art.2 Se modifică și se completează art.3.1, ce va avea următorul conținut:

“Prin prezenta convenție Fundația Reut se obligă să asigure în fiecare an școlar un număr de minim 3 burse la clasa a IX-a, astfel încât să se asigure finanțarea unui număr total de 12 burse pentru ciclul liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potențialului intelectual la standarde și condiții de elită, conform condițiilor prevăzute în Anexa


Avizat,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef serviciu,


Georgeta Vis

nr.l la prezentul act adițional, parte integrantă din acesta, începând cu anul școlar 2020-2021, astfel:

 • a) Bursă integrală ce acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

 • b) Bursă parțială ce acoperă nivelul bursei de 7800 EURO net/an, părinții contribuind cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.”

în tot cuprinsul Convenției nr.1391/01.03.2011 Fundația Ronald S. Lauder România se va citi Fundația Reut.

Celelalte clauze ale Convenției nr.1391/01.03.2011 rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,......................, prezentul act adițional, în două exemplare,

câte unul pentru fiecare parte.


Avizat,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef serviciu, Georgeta Vișan


Anexa nr.l la Actul adițional nr.l la Convenția de colaborare nr.1391/01.03.2011 începând cu anul școlar 2020-2021 condițiile de primire și păstrare a bursei pentru un elev sunt:

a) Bursa integrală ce acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

 • - se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău” susținut la disciplinele română, matematică și limba engleză

 • - se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcție de profil) și media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, pentru elevii din această categorie vor trece la bursa parțială, descrisă mai jos la punctul b) sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condițiile bursei parțiale.

 • b) Bursa parțială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art.3.3 din Convenția de colaborare nr.1391/01.03.2011, adică 7800 EURO net/an, părinții având obligația să contribuie cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.

 • - se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău” susținut la disciplinele română, matematică și limba engleză

 • - se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcție de profil) și media 10 la purtare

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, pentru elevii din această categorie vor pierde bursa parțială.

La sfârșitul anului școlar, dacă sunt îndeplinite condițiile bursei integrale prevăzute la pct.a, elevii din această categorie pot trece la bursa integrală în anul școlar următor.


Avizat,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare^ontracte Șef serviciu, Georgeta Vișan


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar(g)primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


REFERAT DE APROBARE


• SECTOR 3

j CABINET PRIMAR

Data.


a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2011 încheiată între Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder) și Sectorul 3 al Municipiului București, aprobată prin HCLS 3 nr.10/31.01.2011

Consiliul Local al Sectorului 3 a fost împuternicit prin HCGMB nr. 319/2010 să hotărască cu privire la cooperarea propusă de către Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România) pentru dezvoltarea proiectului destinat activității de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3, ca o alternativă de succes pentru promovarea unui învățământ la standarde și referințe de înaltă calitate.

Urmare a aprobării de către Consiliului Local al Sectorului 3 a Hotărârii nr. 10 din 31.01.2011 a fost inițiat Programul "O șansă pentru viitorul tău” de cooperare între Sectorul 3 al Municipiului București și Fundația Reut (fosta Fundația RonaldS. Lauder România) în vederea derulării proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr.12, Sector 3, destinat extinderii instituției de învățământ privat de elită patronată de către fundație.

Astfel, prin Convenția de Colaborare nr. 1391/01.03.2011 s-au stabilit următoarele:

Sectorul 3 al Municipiului București se obliga să finanțeze proiectul de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr.12, Sector 3, destinat activității de învățământ preuniversitar, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 3;

Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România) se obligă să asigure anual 10 burse anuale integrale de studiu la Complexul Educațional Laude-Reut (fostul Complexul Educațional Lauder S. Reut) pe durata studiilor obligatorii copiilor provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potențialului intelectual la standarde și condiții de elită;

Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România) va acorda bursele anuale integrale de studiu în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut (fostul Complexul Educațional Lauder-Reut) începând cu anul școlar 2011-201;

Valoarea unei burse integrale de studiu pentru școlarizarea pe durata studiilor obligatorii în Complexul Educațional Laude -Reut (fostul Complexul Educațional Lauder-Reut) este de 7.800 EURO net/an;

Durata convenției se încheie pe o perioadă de 20 de ani;

Până la acest moment Fundația Reut (fosta Fundația RonaldS. Lauder România) a asigurat un număr de 172 burse în doar 9 ani de colaborare.

Termenul de bursă integral se referă la faptul că bursa în valoare de 7800 EURO net/an va fi asigurată anual pe toată perioada studiilor, indiferent de valoarea taxei de școlarizare, în condițiile de păstrare a bursei conform Regulamentului.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

CABINET PRIMAR

Ținând cont de faptul că valoarea bursei nu a fost stabilită în funcție de taxa de școlarizare, ci ca o valoare fixă, aceasta reprezentând, de fapt, o formă de sprjin material, respectiv o reducere a taxei de școlarizare, precum și de solicitările unor părinți cu privire la analizarea posibilității de asigurarea a unor burse care să acopere 100% taxa de școlarizare, Primăria Sectorului 3 împreună cu Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România ) au stabilit necesitatea revizuirii Convenției de Colaborare nr.1391/01.03.2011, după cum urmează:

Prin prezenta convenție Fundația Reut se obligă să asigure în fiecare an școlar un număr de minim 3 burse la clasa a IX-a, astfel încât să se asigure finanțarea unui număr total de 12 burse pentru ciclul liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potențialului intelectual la standarde și condiții de elită, conform condițiilor prevăzute în Anexa nr.l la prezentul act adițional, parte integrantă din acesta, începând cu anul școlar 2020-2021, astfel:

aj Bursa integrală ce acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar:

 • -  se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău" susținut la disciplinele română, matematică și limba engleză

 • -  se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcție de profil) și media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, pentru elevii din această categorie vor trece la bursa parțială, descrisă la punctul b) sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condițiile bursei parțiale.

b) Bursa parțială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art.3.3 din Convenția de colaborare nr.1391/01.03.2011, adică 7800 EURO net/an, părinții având obligația să contribuie cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.

 • -  se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău" susținut la disciplinele română, matematică și limba engleză

 • -  se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcție de profil) și media 10 la purtare

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, pentru elevii din această categorie vor pierde bursa parțială.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 22061/21.01.2020 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


N^GOIȚĂTELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@prtmarie3.r0 Șes. Mihai Bravo nr. 428, Sector 3. 030328, București


Raport de specialitate

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Convenției de colaborare încheiată între Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder) și Sectorul 3 al municipiului București, aprobată prin H.C.L.S3 nr.10/31.01.2011

Programul “O șansă pentru viitorul tău” a fost inițiat în anul 2011 ca urmare a cooperării dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România) pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr. 12, sector 3, destinat activității de învățământ.

Prin Convenția de Colaborare cu nr. 1391/01.03.2011 s-au stabilit următoarele:

Sectorul 3 al Municipiului București se obliga să finanțeze proiectul de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr.12, sector 3, destinat activității de învățământ preuniversitar, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 3,

Fundația Reut (fosta Fundația RonaldS. Lauder România) se obliga să asigure anual 10 burse anuale integrale de studiu la Complexul Educațional Laude-Reut (fostul Complexul Educațional Lauder S. Reut) pe durata studiilor obligatorii copiilor provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potențialului intelectual la standarde și condiții de elită.

Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România) va acorda bursele anuale integrale de studiu în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut (fostul Complexul Educațional Lauder-Reut) începând cu anul școlar 2011-2012.

Valoarea unei burse integrale de studiu pentru școlarizarea pe durata studiilor obligatorii în Complexul Educațional Laude -Reut (fostul Complexul Educațional Lauder-Reut) este de 7.800 EURO net/an.

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzuteDIRECȚIA INVAȚAMANT CULTURA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Durata convenției se încheie pe o perioadă de 20 de ani.

Ținând cont de faptul că valoarea bursei nu a fost stabilită în funcție de taxa de școlarizare, ci ca o valoare fixă, aceasta reprezintă de fapt o formă de sprjin material, respectiv o reducere a taxei de școlarizare.

Termenul de bursă integral se referă la faptul că bursa în valoare de 7800 EURO net/an va fi asigurată anual pe toată perioada studiilor, indiferent de valoarea taxei de școlarizare, în condițiile de păstrare a bursei conform Regulamentului.

Până la acest moment Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România) a asigurat un număr de 172 burse în doar 9 ani de colaborare.

Având în vedere solicitările unor părinți cu privire la analizarea posibilității de asigurarea a unor burse care să acopere 100% taxa de școlarizare, Primăria Sectorului 3 împreună cu Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România ) au stabilit necesitatea revizuirii Convenției de Colaborare nr.1391/01.03.2011.

în urma corespondenței purtate între reprezentanții Primăriei Sectorului 3 și reprezentanții Fundației Reut, propunem revizuirea Convenției de Colaborare nr.1391/01.03.2011 prin Act Adițional, conform dispozițiilor art.5.1. din convenție, astfel încât să se asigure burse, după cum urmează:

a) Bursă integral ce acoperă 100 % taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare

an școlar

b) Bursă parțială ce acoperă nivelul bursei de 7800 euro net/an, părinții contribuind cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar. Anexam propunerea de Act Adițional la Convenția nr. 10/31.01.2011.

Director Executiv Adjunct

Mihaela Nagy RăducaruiNr.inreg.: 710361

Data inreg.: 14.11.2019

Ora inreg.: 10:22:16             t

Proveniența: THE LAUDE-REUT EDUCAȚIONAL COMPLEX - THE MAGNA CUM LAUDE -REUT FOUNDATION-

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Răspuns adresa 659143/2019

Adresa: București, Str. Barasch Iuliuk, nr. 5, sector. 3

Adresa Lucrare:București, strada

Observații:

Nr. File:2

Termen de rezolvare: 30 zile 1

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon                         ,

Biroul Relații cu Publicul Calea Dude'sti nr, 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711 Y

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760noiembrie 2019Honorary Prezident:

H.E. David Saranga Ambassador of Israel io Romania

Diplomats:

Tamar Samash Israel

Emil Hurezeanu

Germany


Corporates:

Mariorie Federbush

USA


Către:


Adrian Barbu

Direcția învățământ - Primăria sector 3,

Austria

București                                      Muguri

Romania


Luca Niculescu

France

Adrian Cioroianu

France

Herman Berkovits

Israel

Cristian Diaconescu

Romania

Lazăr Comănescu

Romania


în atenția: Domnului Primar, Robert Negoiță

Domnului City Manager, Honorius Circa

Doamnei Director Executiv Adjunct, Mihaela


Șerban Matei Romania

Comeliu Cherbis

Romania

Casia Hoszko Romania

Carlo Burci

USA & Italy


Horia Mihălcescu

Romania


Avi Mii lo

Israel

Andi-Lucian Criștea Romania

Academics:

Jonathan Davis

Israel & USA


Nagy-Răducanu


Michael Schmidt

Cîermany Romania

Lawyerz:

Alice Drâghici

Romania

Alexandru Morăre; Romania


Radu Bălănescu

Românie

Alexandru Flori an

Romania

Daniei Rosner

Romania

Liviu Rotman

Romania

Aura Răducu

Romania

Madlen Șerban

Romania

Mat Messerschmidt

USA

Journalists & Media:

Ion M. Ioniță

Romania

Radu Tudor

Romania


Re: Susținerea programului O Șansă pentru Viitorul Tău Romania


- burse pentru elevii din comunitatea locală în baza Romania


Convenției de colaborare nr. 1391/ 01.03.2011 privind Romania


acordarea de burse în cadrul Complexului Educațional

Laude-Reut - Răspuns la adresa nr. 659143/07.11.2019


Mădălina Roșu

Romania

Jesvish Organizations:

Silvio Joskowicz

Israel

Amon Mantver Israel


Jose lacobescu Romania

Irina Sanda Marin Romania

Paul Schwartz Romania


5 luliu Barasch St., District 3. Bucharest. Romania. tel.: +40722506845. +40722201705; tova@incs.ro. www.laudc-rei

t


* IDC

HERZUYA
Honorary President:

H.E. David Saranga Ambassador ofIsrael to Romania

Diplomats:

Tamar Samash Israel

Emil Hurezeanu Germany

Luca Niculescu

France

Adrian Cioroianu

France


Ca urmare a adresei nr. 659143/07.11.2019, revenim la dumneavoastră cu acest răspuns și vă transmitem mai jos modificările pe care dorim să le aducem propunerii de text pentru actualizarea Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2011, privind acordarea de burse în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut.


Astfel, Art. 2 care modifică și completează art. 3.1, va avea următorul conținut:


Herman Berkovits

Israel

Cristian Diaconescu i Romania


Lazăr Comănescu

Romania

Avi Millo

Israel

Andi-Lucian Cristea

Romania

Academics:


"Prin prezenta Convenție, Fundația Reut se obligă să asigure în fiecare an școlar un număr de minim 3 burse la clasa a IX-a, astfel încât să se asigure finanțarea unui număr total de 12 burse pentru ciclul liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potențialului intelectual la standarde și condiții de elită, conform condițiilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, parte integrantă din acesta, începând cu anul școlar 2020-2021, astfel:


a)


b)


Corporates:

Mariorie Federbush

0S4


Adrian Barbu

Swirzerland


Dante Stein

Austria


Mugur Șteț

Romania

Serban Matei Romania


Comeliu Cherbis Romania


Jonathan Davis Israel <ț- USA

Radu Bălănescu

Romania

Alexandru Florian

Romania


Bursă integrală ce acoperă 100% din taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar             , <

Bursă parțială ce acoperă nivelul bursei de 7800 EUR net/an, părinții contribuind cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar."


Casia Hoszko Romania

Carlo Burci

USA & Italy

Horia Mihălcescu Romania

Michael Schmidt

Germany <?■ Romania

Lawyers:

Alice Drăghici

Romanța


Daniel Rosner

Romania

Liviu Rotman

Romania


în tot cuprinsul Convenției nr. 1391/01.03.2011, Fundația Ronald S. Lauder România se va citi Fundația Reut.


Aura Răducu

Romania

Madlen Șerban

Remania

Mat Messerschmidt USA

Journalists & Media:

Ion M. Joniță

Romania

Radu Tudor

Romania


Celelalte clauze ale Convenției nr. 1391/01.03.2011 rămân neschimbate și se adaugă Anexa 1, precum a fost definită în adresa nr. 659143/07.11.2019.

t: :    ■ ■

Așteptăm aprobarea dumneavoastră și semnarea actului adițional și Anexei nr. 1 pentru Convenția nr. 1391/01.03.2011.


Cu multe mulțumiri, vă asigur de întreaga noastră considerație,


/ Președinte,&Fondator Cornplexul Educațional Laude-Reut Fundația Magna cLnxLaude-Reut / Fundația Reut


Alexandru Morăresct Romania

Lucian Dan Vlădescu Romania

Doru Mihai Giugula

Romania

Laurențiu Mihăilă

Romania


Mădălina Roșu

Romania


Jewish

Organizations:

Silvio Joskowicz

Israel


Amon Mantver

Israel


Jose-Iacobescu Romania*

IrinaJîanda Marin Ca

Ronfdnia

-Paul Schwartz Romania


5 luliu Barasch St.. District 3. Bucharcst. Romania. tel.: +40722506845. +40722201705; tova@incs.ro. www.laudc-rcut.r


* IDC


Nr.inreg.: 760987

Data inreg.: 18.12.2019

Ora inreg.: 11:56:49

Proveniența: FUNDAȚIA RONALD S. LAUDER ROMANIA

Telefon: 0722 201 705

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Răspuns adresa 710361/2019

Adresa-.București, Str. Barasch Iuliu, bl. 5, sector. 3

Adresa Lucrare:București, strada

Observații:

Nr. File:6

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760


' Wej     > Wiâ® Lgy;<e><eMt taMfe

With the support of ihe Israeli Ministry of Education Senior Division for Externai Relations and UNESCO

fit.


BOARD OF


TRUSTEES:


Honorary President:

H.E. David Saranga

Ambassador of Israel io Romania

Diplomats:

Tamar Samash Israel

Emil Hurezeanu

Germanv

Luca Niculescu

France


Către:


Direcția învățământ

București


Adrian Cioroianu

France


Herman Berkovits

Israel

Cristian Diaconescu Romania

Lazăr Comănescu

Romania


Avi Mii lo

Israel

Andi-Lucian Cristea Romania

Academics:


Jonathan Davis Israel & USA


Radu Bălănescu Romania

Alexandru Flonan Romania

Daniel Rosner Romania

Liviu Rotman

Romania

Aura Răducu Romania

Madlen Șerban

Romania

Mat Messerschmidt

USA

Journalists & Media:

Jon M. Ioni(ă

Romania

Radu Tudor

RomaniaTRUSTEES:


- Primăria sector 3,


Corporates:

Mariorie Federbush USA

Adrian Barbu

Switzerland

Dante Stein

Austria

Mugur Ș tej

Romania


ierban Matei

'.omania


Comeliu Cherbis Romania


în atenția: Domnului Primar, Robert Negoiță

Domnului City Manager, Honorius Circa


Doamnei Director Executiv Adjunct, Mihaela


Nagy-Răducanu


Re: Susținerea programului O Șansă pentru Viitorul Tău - burse pentru elevii din comunitatea locală în baza


Casia Hoszko

Romania

Carlo Burci

USA Italv

Horia Mihălcescu Romania


Michael Schmidt

Germanv <C- Romania

Lawyers:

Alice Drăghici

Romania


Alexandru Morărescu Romania


Lucian Dan Vlădcscu Romania


Doru Mihai Giugula

Romania

Laurențiu Mihăilă

Romania

Mădălina Roșu

Romania


Convenției de colaborare nr. 1391/ 01.03.2011 privind J^i7atiOS: acordarea de burse în cadrul Complexului Educațional zSoJoskowicz

Laude-Reut - Răspuns la adresa nr. 710361/06.12.2019 Mant cr

Jose Iacobescu

Romania


Irina Sanda Marin Caj

Romania


Paul Schwartz Romania


5 luliu Barasch St.. District 3, Bucharest. Romania. tel.: +40722506845. +40722201705: tova@ines.ro. www.laudc-rcul.r


* ♦ * IDCTire Wgihâ! LM^'e=R‘eM


With thc support of the Israeli Minislry of Education Senior Division for Externai Relations and UNESCO


ESI


BOARD OF


TRUSTEES.


BOARD OF TRUSTEES:


Honorary Prezident:

H.E. David Saranga Ambassador ofIsrael lo Romanța

Diplomats:

Tamar Samash

Israel

Emil Hurezeanu Germany

Luca Niculescu

France


17 decembrie 2019


Stimate Domnule Primar Robert Negoiță,


Corporales:

Mariorie Federbush

USA

Adrian Barbu

Swirzerland

Dante Stein

Austria

Mugur Șteț

Romania

Șerban Matei

Romania


Adrian Cioroianu

France Ca urmare a adresei nr. 710361/06.12.2019, revenim la dumneavoastră cu acest Herman Berkovits răSpuns șj vg transmitem atașat modificările pe care dorim să le aducem propunerii


Comeliu Cherbis

Romania

Casia Hoszko Romania


Cristian Diaconescu Romania

Lazăr Comănescu

Romania


de text pentru actualizarea Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2011, privind acordarea de burse în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut.


Carlo Burci

USA Itaiy

Horia Mihălcescu

Romania


Avi Millo

Israel


Michael Sciimidt

Germany &■ Romania


Andi-Lucian Cristea

Romania

Academics:

Jonathan Davis

Israel USA

Radu Bâlăncscu

Romania

Alexandru Florian

Romania

Daniel Rosner

Romania

Liviu Rotman

Romania

Aura Răducu

Romania

Madlen Șerban

Romania

Mat Messerschmidt

IZS4

Journalists&

Media:


Așteptăm aprobarea dumneavoastră și semnarea actului adițional și Anexei nr. 1 pentru Convenția nr. 1391/01.03.2011.


Cu multe mulțumiri, vă asigur de întreaga noLawyers:

Alice Drăghici Romania

xandru Morărescu ania

ian Dan Vlădescu ania


n NunJCherbis


i            Complext/I Educațional JZude-Reut

Fundația Magna cum


ru Mihai Giugula mania

aurențiu Mihăilă

Romania

Mădălina Roșu

Romania

Jewish

Organizations:

Silvio Joskowicz

Israel

Amon Mantver

Israel

Jose lacobescu Romania


Ion M. loniță

Romania

Radu Tudor Romania


Irina Sanda Marin Caja

Romania

Paul Schwartz

Romania


5 luliu Barasch Si.. District 3, Bucharest. Romania. tel.: +40722506845. +40722201705: tovafrtjincs.ro. tvww.laudc-reut.ro


* IDC


ACT ADIȚIONAL NR.1

LA CONVENȚIA DE COLABORARE NR.1391/01.03.2011

Având în vedere:

•Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 10/31.01.2011 privind cooperarea cu Fundația Ronald S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani nr.12, sector 3, destinat activității de învățământ

• Adresele Fundației Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder România):

-nr. 1504/17.09.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.632336/17.09.2019 privind propunerea de revizuire a Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2019,

-nr.2186/13.11.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.710361/14.11.2019 privind completarea propunerii de revizuire a Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2011,

-nr........... înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.............privind aprobarea propunerii finale

de modificare a Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2011

• Adresele Primăriei Sectorului 3 București - Direcția învățământ Cultură:

-nr.659143/07.11.2019 privind propunerea de modificare a Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2011

-nr.710361/26.11.2019 privind propunerea finală de modificare a Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2019

Conform dispozițiilor artS.l. din Convenția de colaborare nr.1391/01.03.2019,

Părțile convin modificarea Convenției nr.1391/01.03.2011 prin prezentul act adițional, cu următoarele clauze:

Art.l Se modifică art.I Părțile contractante, ce va avea următorul conținut: „I.Părțile contractante:

 • 1. Fundația Reut, cu sediul în București, str. Iuliu Barasch nr.15, sector 3, reprezentată legal prin președinte Tova Ben Nun-Cherbis,

Și

 • 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, Calea Dudești nr.191, sector 3, prin reprezentantul său legal Primarul Sectorului 3- Dl. Robert Sorin Negoiță, am încheiat prezenta convenție de colaborare, în următoarele condiții stabilite de comun acord:”

Art.2 Se modifică și se completează art.3.1, ce va avea următorul conținut:

“Prin prezenta convenție Fundația Reut se obligă asigure în fiecare an școlar un număr de minim 3 burse la clasa a IX-a, astfel încât să se asigure finanțarea unui număr total de 12 burse pentru ciclul liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potențialului intelectual la standarde și condiții de elită, conform condițiilor prevăzute în Anexa nr.l la prezentul act adițional, parte integrantă din acesta, începând cu anul școlar 2020-2021, astfel:

Propunere modificare:

“Prin prezenta convenție Fundația Reut se obligă asigure în fiecare an școlar un număr de minim 3 burse la clasa a IX-a, astfel încât să se asigure finanțarea unui număr total de 12 burse pentru ciclul liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potențialului intelectual la standarde și condiții de elită, conform condițiilor prevăzute în Anexa nr.l la prezentul act adițional, parte integrantă din acesta, începând cu anul școlar 2020-2021, astfel:

 • a) Bursă integrală ce acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

 • b) Bursă parțială ce acoperă nivelul bursei de 7800 EURO net/an, părinții contribuind cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.”

în tot cuprinsul Convenției nr.1391/01.03.2011 Fundația Ronald S. Lauder România se va citi Fundația Reut.

Celelalte clauze ale Convenției nr.1391/01.03.2011 rămân neschimbate și se adaugă Anexa 1.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,......................, prezentul act adițional, în două exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE7TI

FUNDAȚIA REUT


PREȘEDINTE,

TOVA BEN NUN-CHERBIS


PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MIHAELA NAGY RĂDUCANU

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII DIRECTOR EXECUTIV,

IRINA GINA SOROCEANU

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

GEORGETA VIȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEȚU

întocmit,

Anexa nr.l la Actul adițional nr.l la Convenția de colaborare nr.1391/01.03.2011 începând cu anul școlar 2020-2021 condițiile de primire și păstrare a bursei pentru un elev sunt:

a) Bursa integrală ce acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

 • - se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău” susținut la disciplinele română, matematică și limba engleză

 • - se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcție de profil) și media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, pentru elevii din această categorie există riscul să treacă la bursa parțială, descrisă mai jos la punctul b) sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condițiile bursei parțiale.

Propunere modificare:

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, elevii din această categorie vor trece la bursa parțială, descrisă mai jos la punctul b) sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condițiile bursei parțiale.

 • b) Bursa parțială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art3.3 din Convenția de colaborare nr.1391/01.03.2011, adică 7800 EURO net/an, părinții contribuind cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.

Propunere modificare:

b) Bursa parțială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art.3.3 din Convenția de colaborare nr. 1391/01.03.2011, adică 7800 EURO net/an, părinții având obligația să contribuie cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.

 • - se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău” susținut la disciplinele română, matematică și limba engleză

 • - se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcție de profil) și media 10 la purtare

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, pentru elevii din această categorie există riscul să piardă bursa parțială.

Propunere modificare:

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, elevii din această categorie vor pierde bursa parțială.

Dacă sunt îndeplinite condițiile bursei integrale prevăzute la pct.a, elevii din această categorie pot trece la bursa integrală.

La sfârșitul anului școlar, dacă sunt îndeplinite condițiile bursei integrale prevăzute la pct.a, elevii din această categorie pot trece la bursa integrală în anul școlar următor.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI              FUNDAȚIA REUT

PRIMAR,

PREȘEDINTE,

TOVA BEN NUN-CHERBIS


ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MIHAELA NAGY RĂDUCANU

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

DIRECTOR EXECUTIV,

IRINA GINA SOROCEANU

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU,

GEORGETA VIȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

OCTAVIAN GHEȚU

întocmit,

Nr.inreg.: 632336

Data inreg.: 17,09.2019

Ora inreg.: 14:06:55

Proveniența: THE LAUDE-REUT EDUCAȚIONAL COMPLEX

Telefon: 0722 506845

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa .'București, strada

Adresa Lucrare:București, strada

Observații: Adresa-transmitere propunere de revizuire a Convenției de colaborare

nr. 1391/01.03.2011 privind acordarea de burse in cadrul Complexului Educațional Laude-Reut Nr. File:2

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760


The Laude-Reut Educațional Complex The Magna Cum Laude-Reut Foundation


With ihe suppon of ihc Isracli Mimstry of Educaiion Senior Dhision for Externai Reiations and l N’ESCOBOARD OF

TRVSTEES:


Honorary Presidertt: Către:

Hi’ David Saranga

în atenția:

Diplomat*:

lanuir Sainash Ist axl

I.’niil Hurezeanu

GcrWkWr

CC:

i.uea Nicukscu fiimi e

Adi ian C ioi ouinu

l'tvmre

Ilennan Beikoviis

tsi.tel


Cttshan Diaconcscu Romanța

I .azăr Coinăticscu RoifhlHHi

Avi Miilo Israel

\ndt-l ucj in Ci istca

Rwtwwa


Re:


Z/W/17 septembrie 2019

PRIMĂRIA SECTORULUI 3, BUCUREȘTI

Domnului Honorius Circa, City Manager

Doamnei Mihaela Nagy-Răducanu, Director Executiv Adjunct, Direcția învățământ

Domnului Dan Șandru, Director de studii, Complexul Educațional Laude-Reut

Doamnei Mariana Rosner, Director adjunct ciclul liceal, Complexul Educațional Laude-Reut

Convenția de colaborare nr. 1391/ 01.03.2011 privind acordarea de burse în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut - PROPUNERE DE REVIZUIRE


BOARD OF

TRUSTEF.S:


Corporale*:

Manorie Fcderbuxh rs.r

Adrian Barbu

Danie Stcin instrui

Sorin Mindm|cscu Rwwawa

Mugur Șteț

Romanța

Șcrban Matei

KMtWttio

Corncliu Chcrhis

România

Casta Moxzko

Rootmiia

Ciu lo Burci

I S i A Iftdy

i {oria Mihălceseu RmHanm

Michael Schmidt

mntwt, 4 Rumunia


Academic*:


Jonalhan l)av i»

Israel <V r XI


Radu Bălănescu

Rotn.tnia

Alexandrul lorwn

RiiHKinta


Stimate domnule Honorius Circa,


Daniel Rosner llrniMlMi

I iv iu Roimun Ibmwnta


Aura RiSdueu

Rnn ulii a

MaJicn Serbări

Romanța


Complexul Educațional Laude-Reut, prin Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder România) vă trimite atașat propunerea de revizuire a Convenției de colaborare nr. 1391/ 01.03.2011 privind acordarea de burse în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut, în urma solicitării noastre de revizuire a acestui document.


Așteptăm răspunsul dumneavoastră și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.


Mat Mcsserschtnidt

(Si


.fourituiisf* &. Media:


Alexandru CuinpuiMsu

RtiHMKh.


Cu multe mulțumiri și cele moțiune gânduri,

TovajBep Nun-Cherbis


Radu ludor

Rumanta


Președinte & Fondator

Complexul Educațional Laude-Reut

Fundația Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder România)


Lawytrrs:

Alice Drăghici

Romanța

Alexandru Morăreseu

Runtailia

1 uciun Dan V’lădescu Rwttttnia

Doru Mihai Gitigula

Romiitlia

I.aurentiu Mihăilil Rotnunia

Mâdăhna Roșu

Romanța

Jewish

Organizations:

Silvio Jvskmvtcz hrtte!

Ai nun Mantver

kiwi

Cri la Ben-Uar

L-iwl

A laba Weissnian

fantei

Jose laeohescu

Romanța

luna Sanda Marin (. ajal

Rtiutanui

Paul Sehwartz

Romanța


1 ■<iu B:n isi,li M l)i->tfi. ’ Bucharv-i. Rufnania ici.: îu7?2?u6K-l5,  -li)~222u|7O5; locui iucs.io, nww IdaJu-tcul iu


* IDC


HERZLIYA


lllk i .upfi; :> iCaui

țllM ț li it.ltia

< he K.tp)w:- Rei.«i.)ti tul '■. vi llw 1 J.:i Schi* . ut (iovcrrnv.i.! Dipiont.tc, ;iî»J Miau

1’0 Box !<>' Henrii •?<)■>•» !■ ,.l tvivaidi .11

The Laude-Reut Educațional Complex The Magna Cum Laude-Reut Foundation

With thc support of the Isracli Ministry ol’ Educaiion Senior Division for Externai Relations and UNESCOPROPUNERE DE REVIZUIRE a Convenției de colaborare nr. 1391/ 01.03.2011 privind acordarea de burse în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut

Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România) acordă minim 10 burse (integrale și/sau parțiale) la ciclul liceal al Complexului Educațional Laude-Reut, prin programul O șansă pentru viitorul tău,

Anual, Consiliul de Administrație al Complexului Educațional Laude-Reut va analiza posibilitatea de a acorda suplimentar burse peste numărul celor 10 stabilite în total pe ciclul liceal prin Convenția nr. 1391/01.03.2011, anexă la HCLS 3 nr. 10/31.01.2011.

Condiții de primire și păstrare a bursei pentru un elev:

A. BURSA INTEGRALĂ acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar.

 • •  Se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul O șansă pentru viitorul tău, susținut la disciplinele limba română, matematică și limba engleză

 • •  Se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcție de profil) și media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, pentru elevii din această categorie există riscul să treacă la bursa parțială, descrisă mai jos, la punctul B, sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condițiile bursei parțiale.

B. BURSA PARȚIALĂ acoperă nivelul bursei conform Convenției nr. 1391/01.03.2011, adică 7800 EUR/an, la care părinții se obligă să contribuie cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare ia valoarea curentă din fiecare an școlar.

 • •  Se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul O șansă pentru viitorul tău, susținut la disciplinele limba română, matematică și limba engleză

 • •  Se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie, în funcție de profil) și media 10 la purtare.

Elevii din această categorie nu pot trece la bursă integrală și există riscul să piardă bursa parțială, dacă nu sunt îndeplinite condițiile.

' iulfu Baruseti St. District 5. Bucharcsl. Remania, tel.; +40722500845.  10722201705; tovadinc5.ro. w un,latidt-rcui.ro

* 1DC


HCRZLIYA


hKeuii’.i.tpliivm Ceiv..

■HM i lletfziiva

I hs: R.iphad kecanan ini i Sdwi f isc l aude; SthiHiî o! (imeniireni OipiiMnaey and Straiegy

Ilos ifv Heiizlna        iM.tel

idi av ii

Complexul Educațional “Laude-Reut’*

in atenția: Doamnei Președinte Tava Ben Nun Cherbis

Urmare a adreselor dumneavoastră eu nr. 1504/17.09.2019 și 2006/07.10.2019, înregistrate la Primăria Sectorului 3 București cu nr.632336/17.09.2019 respectiv (>59143/08.10.2019, referitoare la încheierea unui aci adițional la Convenția de colaborare nr. 1391/01,03.2011 privind acordarea de burse, vS comunicării următoarele;

Având în vedere prevederile Art.5.1. ale Convenției de Colaborare nr. 1391 /01.03.2011:

“Art. 5.7. Modificarea prezentei convenții se va realiză numai prin acordul părților, prin acte adiționale, iar denunțarea unilaterală pentru moine întemeiate va produce efecte în termen de 15 zile de ia data înștiințării celelilate părți. ”

Luând în considerare discuțiile purtate cu privire la revizuirea convenției și propunerea dumneavoastră transmisă prin adresa cu nr. 1504/17.09.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 București cu nr. 632336/17.09 2019, vă transmitem propunerea noastră de modificare a Convenției de Colaborare nr.1391/01.03.2011, respectiv diafuil Actului Adițional, în vederea transmiterii acordului dumneavoastră referitor la modificările aduse.

Vă aducem la cunoștință faptul că pentru încheierea Actului Adițional la Convenția de

Colaborare nr.1391/01.03.2011, se va iniția un proiect de hotărâre în vederea aprobării acestuia


ACT ADIȚIONAL NR.l

LA CONVENȚIA DE COIABORARE NR.1391/OL03.20I1

Având în vedere:

 • • Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.10/31.01.2011 privind cooperarea cu Fundația Ronald S. Uiuder România pentru derularea proiectului de renovare,-reabilitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani nr.12, sector 3, destinat activității de învățământ

 • • Adresa Fundației Reut (fostă Fundația Ronald S. Laudsr România) nr.1504/17.09.21)19, înregistrată ia Primăria Sectorului 3 sub nr.632336/17.09.2019 privind propunerea de revizuire a Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2019,

Conform dispozițiilor art.5,1. din Convenția de colaborare nr.1391/0.1.03.2019,

Părțile convin modificarea Convenției nr. 1391/01.03.2011 prin prezentul act adițional, cu următoarele clauze:

Art.1 Sc modifică art.l Părțile contractante, ce va avea urnătortil conținut:

„l.Pârțile contractante:

 • 1. Fundația Reut. cu sediul in București, str. luliu Barasch nr.15, sector 3, reprezentată legal prin președinte Tova Ben Nun-Chexbîs,

 • 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, Calea Dudești nr.191, sector 3, prin reprezentantul său legal Primarul Sectorului 3- Dl. Robcrt Sorin Negoiță, am încheiat prezenta convenție de colaborare, în următoarele condiții stabilite de comun acord:”

Art.2 Se modifică și se completează arl.3.1, ce va avea următorul conținut:

‘ Prin prezenta convenție Fundația Reut se obligă asigure anual 10 burse de studiu la Complexul Educațional Laude - Reut, pe durata ciclului liceal copiilor provenind din comunitatea locală, pt'nirti dezvoltarea jtotențialului intelectmd la standarde și condiții de elită, confonneondițiiior prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adiționai, parte integrantă din acesta, începând cu anul școlar 2020-2021, astfel:

 • a) Bursă integrală ce acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

 • b) Bursă parțială ce acoperă nivelul bursei de 7800 EURO net/an, părinții contribuind cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.”

în tot cuprinsul Convenției nr. 1391/01.03.2011 Fundația Ronald S. Lauder România se va citi Fundația Reut.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, unul pentru fiecare parte.

prezentul act adițional, în două exemplare, câte


SECI 0RU1.3 AL MUNICIPIULUI BUCURE?'!!


PRIMAR, ROBERT SORIN NEGOIȚÂ


FUNDAȚIA REUT


PREȘEDINTE,

TOVA BENNUN-CHERBIS


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT.

MIH.AELA NAGY RĂDUCÂNU

DIRECȚIA INVESTIȚII $1 ACHIZIȚII DIRECTOR EXECUTIV,

HUNA GINA SOROCEANU

DIREG [IA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGLSLAȚIE $1 AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU,

GEORGETA V1ȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

0CTÂV1AN GHEIU

 • l. I. Începând cu anul școlar 2020-2021 condițiile de primire și păstrare a bursei pentru un elev sunt:

 • a) Bursa integrală ce acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

 • - se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul -,O sansă pentru viitorul tău” susținui la disciplinele română, matematică și limba engleză

 • - se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică'istorie, în funcție de profil) și media 10 la purtate

 • 1.2. Dacă nu suni îndeplinite condițiile, pentru elevii din această categorie există riscul să treacă la bursa parțială descrisă mai jos Ia punctul b) sau să piardă bursa dacă nu se înscriu în condițiile bursei parțiale.

 • 1.3. Prin excepție, beneficiarii burselor obținute în anii anteriori anului școlar 2020-2021, pot beneficia de bursa integrală care acoperă 100% taxa dc școlarizare, în condițiile cu privire la păstrarea bursei.

 • b) Bursa parțială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art.3,3 diu Convenția de colaborare ni. 139.1/Ol.03.2011. adică 7800 EURO net/an, părinții contribuind cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.

 • - se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul „O sansă pentru viitorul tău’’ susținut la disciplinele română, matematică și limba engleză

■■ se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, mitteinatică/islorie, in funcție de profil) și media 10 la purtare

 • 1.4. Elevii din această categorie nu pot trece la bursa integrală și există riscul să piardă bursa parțială, dacă nu sunt îndeplinite condițiile.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE’/TI PRIMAR.

FUNDAȚIA REUT PREȘEDINTE, TOVA BEN NUN-CHERBIS


ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, M1HAELA NAGY RĂDUCANU

DIREC Ț1A INVESTI ȚII ȘI ACHIZIȚII

DIRECTOR EXECUTIV,

IRINA OINĂ SOROCEANU

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

GEORGFTA V1ȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV.

OCTAVIAN GHEȚUoiRgcpA Învățământ cultura SERVICIUL AtlMINtSTRARE UNITĂȚI »ț ÎNvAȚĂMĂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE CC <111,1

ItUFONț          04 2/1&* ;e ^0304 l-MÂllsr.v4tin'jrț’<>A

Șa*       fc-it/a nr 428. StsJ/rt ?     p»‘. E aețt-

Nr.710361/06.12.2019

Către,

Complexul Educațional “Laude-Keut”

în atenția : Doamnei Președinte Tova Ben Nun Cherbis

Urmare a adresei dumneavoastră cu nr.2186/13,11.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 București cu nr.710361/14.11.2019, referitoare la modificările pe care doriți să le aduceți propunerii noastre ~ conform adresei cu nr.659143/07.11.2019, pentru actualizarea Convenției de Colaborare nr. 1391/01.03.2011, privind acordarea de burse in cadrul Complexului Educațional l^ude-Rețit, vă comunicăm următoarele:

Suntem de acord cu propunerile dumneavoastră de modificare a draftului Actul Adițional la Convenția de Colaborare nr.1391/01.03.201, transmis către dumneavoastră prin adresa cu nr.659143/07.11.2019.

Prin urmate, vă transmitem propunerea finală de modificare a Convenției de Colaborare nr.1391/01.03.2011, respectiv draftid Actului Adițional +Anexa 1, în vederea transmiterii acordului dumneavoastră referitor la modificările aduse de către ambele părți.


ACT ADIȚIONAL NRJ

LA CONVENȚIA DE COLABORARE NR.1391/OL03.20I1

Având in vedere:

 • • Hotărârea Consiliului Locai Sector 3 nr. 10/31.01.2011 privind cooțwrarea cu Fundația Ronald S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat in Sir, Clucerului Udricani nr.12, sector 3, destinai activității de învățământ

 • •  Adresele Fundației Reut (fostă Fundația Ronald S. Lauder România):

-nr.1504/17.09.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.632336/17.09.2019 privind propunerea de revizuire a Convenției de colaborare jir. 1391701.03.2019,

nr.2186/13.11.2019. înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.710361/14.11.2019 privind completarea propunerii de revizuire a Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2011,

-nr.........., înregistrată la Primăria Sectoixdui 3 sub nr.............privind aprobarea propunerii finale

de modificare, a Convenției de colaborare nr. 1391/01.03.2011

• Adresele Primăriei Sectorului 3 București - Direcția învățământ Cultură:

■nr,659143/07.11.2019 privind propunerea de modificare a Convenției de colaborare nr.J391/01.i)3.20U

-nr.7IO361/26.i 1.2019 privind propunerea finală de modificare a Convenției de colaborare nr.1391/01.03.2019

Conform dispozițiilor art.5.1. din Convenția de colaborare nr.1391/01.03.2019,

Părțile convin modificarea Convenției nr.1391/01.03.2011 prin prezentul act adițional, cu următoarele clauze:

Arii Se modifică art.I Părțile contractante, ce va avea următorul conținut:

.jl.Parțite contractante:

 • 1. Fundația Reut, cu sediul în București, str. luliu Barasch nr.15, sector 3. reprezentată legal prin președinte Tova Ben Nun-Cberbis,

și

 • 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul in București, Calea Dudeștî nr.191, sector 3, prin reprezentantul său legal Primarul Sectorului 3- Dl. Robert Sorin Negoiță, am încheiat prezenta convenție dc colaborare, în următoarele condiții stAbilite de comun acord:”

Art.2 Se modifică și se completează nrL3.1, ce va avea următorul conținut:

‘ Prin prezenta convenție Fundația Reut se obligă asigure în fiecare an școlar un număr de minim 3 btlisc la clasa a IX-a. astfel încât să se asigure finanțarea tutui număr total de 12 burse pentru ciclul liceal, pentru copiii provenind din comunitatea locală, pentru dezvoltarea potențialului intelectual la standarde și condiții de elită, conform condițiilor prevăzute în Anexa nr.l la prezentul act adițional, parte integrantă din acesta, începând cu anul școlar 2020-2021, astfel:

 • a) Bursă integralii ce acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

 • b) Bursă parțială ce acoperă nivelul bursei de 7800 EURO nci/an, părinții contribuind cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.”

în tot cuprinsul Convenției nr.1391/01.03.2011 Fundația Ronald S. Lauder România se va citi Fundația Reut

Celelalte dauze alt- Convenției nr.1391/01.03.2011 rămân neschimbate și se adaugă Anexa 1.

Păr țile au înțeles să încheie astăzi,...................... prezentul act adițional, în două exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE7TI

FUNDAȚIA REUT


PREȘEDINTE,

TOVA BEN NUN C11ERBIS


PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

DIRECȚIA 'ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MIHAELA NAGY RĂDUCANU

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII DIRECTOR EXECUTIV, 1RINA GIN’A SOROCEANU

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGLSLAȚIE SI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU,

GEORGETA VTȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIREC TOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEȚU

Anexa nr.l ia Actul adiționai nr.l la Convenția de colaborare nr.139V01.03.2011 începând cu anul școlar 2020-2021 condițiile de primire și păstrare a bursei pentru un elev sunt:

 • a) Bursa integrală ce acoperă 100% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

 • - se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul ,,O sansă pentru viitorul tău" susținut la disciplinele română, matematică și limba engleză

 • - se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/isiurie, în funcție de profil) și media 1(1 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, pentru elevii din această categorie există riscul să treacă la bursa parțială, descrisă mai jos la punctul b) sau să piardă bursa dacă nu se înscriu in condițiile bursei parțiale.

 • b) Bursa parțială ce acoperă nivelul bursei conform prevederilor art.3.3 din Convenția de colaborat e nr. 1391/01.1)3.2011, adică 7800 EURO net/an, părinții contribuind cu diferența până la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare aD școlar.

 • - se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul „O sansă pentm viitorul tău” susținut la disciplinele română, matematică și limba engleză

 • - se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba română, limba engleză, matematică/istorie. în funcție de profil) și media 10 la purtare

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, pentru elevii din această categorie există riscul să piardă bursa parțială.

Dacă sunt îndeplinite condițiile bursei integrale prevăzute la pct.a, elevii din această categorie pot trece la bursa integrală.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURE?T1 PRIMAR,

FUNDAȚIA REUT

PREȘEDINTE,

TOVA BEN NUN-CHERBfS


ROBER P SORIN NEGOIȚA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

MIHAF.LA NAGY RÂDUCANU

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

DIRECTOR EXECUTIV,

[RINA G1NA SOROCEANU

DIRECȚI A JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU,

GEORGETA VIȘAN

DIREG] IA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTI V.

OCTAVLAN GHEȚUComplexul Educațional “Laude-Reut*’

/» atenția: Doamnei Președinte Tava Den Nun Cherbis

Urmare a adresei dumneavoastră cu nr.2355/17.12.2019. înregistrată la Primăria Scuturului 3 București cu nr,760987/18.12.2019, referitoare la modificările pe care doriți să le aduceți propunerii noastre - conform adresei cu nr.710361/06.12.2019, peniru actualizarea Convenției de Colaborare nr. 1391/Ol.03.2011. privind acordarea de burse în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut, vă comunicăm următoarele:

Suntem de acord cu propunerile dumneavoastră de modificare a draftului Actul Adițional la Convenția de Colaborare nr. 1391/01.03.201. transmis către dumneavoastră prin adresa eu nr.2355/17.12.2019.

Vă aducem la cunoștință faptul cft pentru încheierea Actului Adițional la Convenția de Colaborare nr. 1391/01.03.2011, se va iniția un proiect de hotărâre în vederea aprobării acestuia de către Consiliul I.ixal al Sectorului 3 București, în ședința ordinară din luna ianuarie 2020.

PRIMAR >

Robert Sorin Nuțjbiț& 7/

/1 J

Director Executiv Adjunct Mihaela Nagy Răducahu


f- >’ •*   -4* cuc:'- -t-M 5-      0 $ hi conjur ••ewî. .hînrvMvi tn.p EețOWBC          b

'          ■ t -1’ O*»-" JptrF.         . UnvWV./țjJnbriZt itttVUnwwr .v J •    .»■ Vrijxu: țr«rxwr -tu ;\«țV4»viț 4»v


G .nerr ' a' .Uintcii .1 :n ’. nci/i iî

HOlÂKÂKt

pir :i imput crricireo Cons iului Loca! Sector 3 să hotărască cu privire ia

<   . -rar. - ci î undăția RcrnaJd S Laude; pentru derularea proiectului 00

renovai e/reab- tare a imobiiufui situat In

■ C c< 1., ■ ’d cari! nr 12. sector 3 destinat activ.tâții de învățământ

Avane în vedere expunerea de motive « Primarului Genera! al Municipiul!.. București și (aportul de specialitate al Direcției Geneiaic Dezvoltau. și lnve> liții - Direcția Cultură, învățământ. Turism;

Vă zeu     raportul Comisiei pentru relații cu organizații

r.^guvernameutaie și alți parteneri sociali, raportul Comisiei pentru reiatii mterr.sțjon Je, cooperare și asociere cu alte autorități publice rapr rt-ul Cu liisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei sănătate ș protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General a! Municipiului București;

In temeiul pievedetilOr ari. 36 alin (1), art 45 alin. (2) lit. 0 și art. 81 a . (2) Iii. q)isi alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE•

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local Sector 3 să hotărască cu ; rivire la cooptarea cu Fundația Ronald S. l.auder pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a imobilului situat in Str. Cluceru lldricam 12 sccior 3 destinat activității de învățământ, imobil aflat în folosința grm.jiîa 3 Fundației Ronald S. Lauder pe o perioadă de 4S de ani conformitate cu Hotărârea C.G.M B nr 129/2010.

Art 2 Cheltuielile aferente desfășurării acestui proiect se vor incaora în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 3

Art 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primaiulu •.Ser ai ai p unicipiului București ș» Consiliul Local al Sectorului 3. vc ac..:ce te îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului Bucuiești din data de 17 11.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINT^T't •. SECRETAR GENERAL

ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Murg Călin

București. 17/ '      '

Nr 319'


11 201p-Tudor Toma

r


*-


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

HOTĂRÂRE privind cooperarea cu Fundația Ronald S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare/reabiiitare a imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr. 12, sector 3, destinat activității de învățământ.

Având in vedere;

Raportul de specialitate nr.652/31.01.2011;

Cererea nr. 7040/06,10,2010 adresată Primăriei Sectorului 3 de Fundația Ronald R. Lauder;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București tir. 129/2010 privind darea în folosința gratuită Fundației Ronald S. Lauder -România, pe o period?! de 49 de ani, a imobilului situat în str. Clucer# Udricani, nr. 12, sector 3, destinat activității de învățământ;

Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 319/2010 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 să hotărască cu pri vire la cooperarea cu Fundația Ronald S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare /reabilitare a imobilului situat în str. Cluceru Udricani, nr. 12, sector 3;

Prevederile ari. 35 alin 1 din legea nr. 273/22006 privind finanțele publice locale;

Prevederile legii învățământului nr. 84/1995;

- Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Raportul comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

In temeiul prevederilor ari. 45 alin. 1. alin 2, lit.f și art. 81 alin.2, lit.q din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, completată și modificata,

CONSILIUL WCAL SECTOR 3

HOTĂRĂȘTE;

Artl Se aprobă cooperarea cu Fundația Ronald S. Lauder România pentru derularea proiectului de renovare/rcabilitare in condițiile Certificatului de Urbanism nr. 2119/964313 din 30.12.2010 la imobilului situat in Str. Quceru Udricani, nr. 12, sector 3, destinat activității de învățământ, pentru extinderea instituției de învățământ privat, și anume Complexul Educațional Lauder-Reut, prin finanțarea lucrărilor de proiectaret studiu de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism 1 P.U.Z. studiu istoric. expertiză tehnică, proiect tehnic, detalii de execuție D.E.E., studiu de fezabilitate) și executarea lucrărilor, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consilitdui Urcai Sector 3.

Art.2 Se aprobă convenția de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Fundația Ronald S. Lauder- România pentru cooperarea la proiectul de renovare/reabilitare a imobilului situat în Sir. CliKSriu Udricani, nr 12, sector 3, destinat extinderii instituției de învățământ privat, și anume Complexul Educațional l^uder-Reut, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta.

Art.3 Primarul Sectorului^ și compartimentele dp'Specialitate din cadrul Primăriei Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei’hotărâri.z         '      "*

Art. 4 Prezenta hotărâre intri în vij

nr.2-4. sector 3.

NR. 10

DIN 31/11.2011
HCus


(ONAE.MH IM-.(Ol XBORARI

i. Părțile contractante:


i. i-undațiu Penala S. Laudei Romama. cu seair.s ui Biuuresti. luiiu Barase i> sector 5. reprezentata legal prin președinte lava Bcn Nun-l "herb!>

si

2 Si -tuiul - .ii Munu piului București. țu sediul m București Mi Parfumului, ni ' 4. actor 4 prin reprt eniatui său legal Primarul Sectorului 3. bl. i hm Negnita. am încheiat prezenta convenție de colaborare. m următoarele condiții stabilite de comun acord:

II. Obiectul convenției de colaborare

/Xrt.l t mvenția de colaborare dintre pâih are ca obiect cooperare.» m vederea der .mii proiectului tk renovare reabilitare a imobilului situai in su. Clucerii Udncani. m. i_ >cct<u destinat aernitâlu de învățământ preunivctMtar. prcuim si cooperare-;, in dcnicmul hn âlâmântuiui premii versitar de calitate destina, c-nnunitâtii locale a sectorului în coti fonii itaie cu I K l. S > nr.

III. Drepturile și obligațiile pârtilor

Art.2.1 Prin prezenta convenție Sectorul ? al Municipiului București se obligă •>?. finanțeze proiectai ac renov arcreabiliuirt a imobilului situat in slr. Clucerii i‘drieani. rn sector \ desunu activității de învățământ prcunrvetsiiat. în limiiek- bugetului tic eniiun cheilmeh ,i < or. ..lin ;i i.octd Sucim 3. conform ari..' din l J(<»MB ni " i‘> 2uțd, respect •

a hic? »rik »k proiectare -studiu de oportunitate pentru întocmirea docmncmatici <u. UibîttihsmiPl /u

 • - uikumeniaiia <k urbanism’ PI /

■ studiu istoric'

• expertiză tehnk.i;

 • - proivui tehnic:

 • - deialii tic execuției D.l 1 j

 • - studiu <k tc/ahiUUilc

Uter lied. executau pentr i rcnov ajcatcnhiimnca înmbilulm situat in 4r ( icem i vh nan;. fir. 12. sector t dt'iinal activ hătii <k imălaniant penii £ i xurmei ■.-. imumiim de immani pnvatt’ omțvVi. I ducaiionel . .ludcr-Rv.u n umdit ic legii .1 .1 do. uincniatic- de urbanism aprobau

xrt. 2.2 xă colabhteze cu reptc/enmnții ? mutației Ronald *» I undei in veduica ican/ărn omccuvu iui propus.

Xrt.3.1 Prin prezenta conver ții- 1 undați.1 Roimid S județ R« 111..1 ■    1 oblige -><: asigtm

anual > huisc anuale rnlegrak dc ludiu i. t i injdcxui ! do».rt >n,. .audei S Ren |\ du? iui'dudiik’i obligatori: copiii»»: provenind di:: loniumcat. h i... nunnu j» aica potențialului intelectual ia standarde y. condiții du cil;

An. 3.2 I andalia Ronald S. Laudcr Remania \.i aconla mirscie anuali integrali di studiu in cadrul t ompicxnlui I dutaponal i.aiidcr-Rem imcp.ind fc 1 anu -<dai 2<J ->0

Arh 3.3. Val mea unei burse integrale de studiu pentru .șcmar’/.nc.i pc duram studiilor obligatorii ir t omplexul i ducațional I auder S Reul tsie di »SOu I Ri » net .ui

An. 3.4. 'artilc de comun acord.»a mentifice si să Iacă propuneri.c nominale de copii provenind din coinunitaica sectorului 3 si din ala?ara .k,i <ki<i. va? voi beneficia di bursele de studiu trierile de f undația Ronald S I.auler România, pe oaza critcnuhn urnii re'uitate bune și foarte bune la învățătura.

Ari. 3.5. Sâ colaboreze vti reprezentanții Scciuruiu: 3 al Mutiicipiuhii București in vcdeica rcair/âiii obiectivului propus.

An. 3.6. Părțile w desemna. la începutul .iccărui an școlar, câte au repri -emani in t onsiîiui de Administram; ai ( omplexubn Educațional Laudcr-Reui. Reprc/.eniamui l-undațic? iu ( onsiJm este președintele acesteia, care îndeplinești- <i ’unelia dc mcscdinti executiv al ( omplexumj I dueatronal Lauder-Rem

l\ Durata convenției de colaborare

Xfi. 4. I’rc/ci.i.t convenție se încheie pe o penonda dc di an \.i inim in •< moaie di

1 'C n 1 .. cu posibditaica prelungirii.

\ . Dispoziții finale

Ari. 5.L Modificarea prezentei convenții se va realiza numai pun acordul părților, prin acte adiționale, iar denunțarea unilaterală pentru mmn. întemeiate a produce circ c m tcinien de 15 zile de ia data înștiințării celeilalte parii

Ari. 5.2. Colaborarea încetează prin ajungerea la termen a convenției de colaborare .Cea părțile nu convin altfel.

Ari. 5.3. Soluționarea litigiilor decurgând din aplicarea piczentci vonvenții .se va pe cate amiabilă, iar ui cazul in care nu .se va ajunge la soluții convenabile, părțile se vot adresa instanțelor de judecară competente

I I NIMHA RONAl„DS, I.Al OFR ROMÂNIAPREȘEDINTEDIRECȚIA INVESII [ II $1 ACHIZțTHl)IRE< IOK EXECUT/

//

/


Alina SoCobcan
Lucian Enedirecția învățământ cultură SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


 • 1) privind organizarea rețelei unităților de în vățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2020 - 2021

 • 2) privind modificarea și completarea Convenției de colaborare încheiată între Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder) și Sectorul 3 al municipiului București, aprobată prin HCLS 3 nr. 10/31.01.2011

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Rapoartele de specialitate

Referatele de aprobare

Proiectele de hotărâri

Adresă, anexe.

Director executiv adjuAct,

Mihaela Nagy RăducamuDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016'670 în

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul...../.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordiniLd^'zFa ședinței ordinare/extraeftfinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....4.......de pe

ordinea de zi / suplimentareâ»rdmu de zi a ședinței ordinare/ext-ratSrdinare, și consideră că acesta A FOST / NUîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEIAX/Ol^ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU w

MEMBRI:            U

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi / . o

suplimentarea ordinii de zia ședinței ordinare/qxtraordinare din data de                    '

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .......^....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței

ordinare/extraprdirrare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NBFAV9RABIU proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: