Hotărârea nr. 119/2020

HCLS3 nr.119 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 338170/CP/28.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 337767/27.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

Adresa nr. 337768/27.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

Art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. (1) Se aprobă desemnarea PFA Rădulescu Georgeta în calitate de auditor statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

(2) Se ia act de termenii și condițiile contractului de prestări servicii încheiat între societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și PFA Rădulescu Georgeta, având ca obiect servicii de audit anul 2019, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


-htcS 3 ®uh. Il5/'af.05-2o£o


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr             /

încheiat între:

RADULESCU GEORGETA auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 4906, persoana fizica autorizata, cod unic de înregistrare 27241469, <

denumita în continuare Prestator,pe de o parte,

si

SOCIETATEA SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. cu sediul în Municipiul București, Sector 3, Calea Vitan, nr, 154-158, parter, birou nr. 2, Sector 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/9896/21.06.2017, CUI RO 37804020, cont bancar deschis la BCR, nr. ROI 1RNCB0831157072210001, e-mail salubritate.s3@yahoo.com/ salubritates3.runos@gmail.com, reprezentata legal prin Nitu Mihai in calitate de Președinte C.A., denumit in continuare, BENEFICIAR, pe de altă parte,

fiecare numit în continuare individual „Partea” și colectiv „Părțile”,

Prezentul Contract de Prestări Servicii și Termenii și Condițiile Standard pentru Audit anexate (“Termeni Standard”), formează împreună întregul Contract dintre Părți (denumit în continuare “Contractul”). Dacă apar diferențe între prevederile prezentului Contract de Prestări Servicii și cele din Termenii Standard anexați, cele din urmă vor prevala, cu excepția cazului în care există prevederi specifice în acest Contract de Prestări Servicii care modifică în mod expres o anumită clauză cuprinsă în Termenii Standard.

Articolul i OBIECTUL CONTRACTULUI

 • i.i Prezentul Contract de Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către Beneficiar, a următoarelor servicii (denumite în continuare „Servicii”):

 • 1.1.1              Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit

(„ISA”) situațiile financiare ale Beneficiarului, pentru exercițiul financiar care se încheie la data de 31.12.2019 întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 eu modificările ulterioare ,

 • 1.1.2              ISA impun ca Prestatorul să citească orice raport anual al Beneficiarului sau

alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei proceduri este de a stabili dacă există alte informații cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare. în cazul în care Beneficiarul va decide să emită un astfel de document, Prestatorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adițional la prezentul Contract.


1.1.3


1.1.4


1.2


2.1


2.1.1


2.1.2


2.1.3


De asemenea, conform OMFP 1802/2014, Prestatorul trebuie să raporteze asupra Raportului Administratorilor al Beneficiarului, emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Prestatorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorilor conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Prestatorul nu va audita Raportul Administratorilor Beneficiarului.

ISA impun că Prestatorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu guvemanța, deficiențele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii.

Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a auditului care nu este reglementată de prezentul Contract de Prestări Servicii (de exemplu, întocmirea unui raport de audit asupra situațiilor financiare ale unei unități sau divizii a Beneficiarului) va face obiectul unor negocieri ulterioare între Părți. Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris. Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii si condițiile din prezentul Contract se vor aplica acestor lucrări suplimentare.

Articolul 2 DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR

Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți si este valabil 36 de luni. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare, dar munca de teren va începe numai în momentul în care Beneficiarul confirmă că:

au fost întocmite și însușite situațiile financiare asupra cărora Prestatorul trebuie să-și exprime opinia sa de audit,

conducerea Beneficiarului a revizuit situațiile financiare și este satisfăcută că acestea oferă o imagine fidelă, cu privire la toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare, rezultatului operațiunilor și fluxurilor de trezorerie ale Beneficiarului,

situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și principiile contabile, și

2.1.4


toate documentele justificative aferente situațiilor financiare supuse auditului au fost întocmite de către Beneficiar și revizuite de conducerea acestuia.


2.2 Auditul va fi considerat încheiat pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii Raportului de Audit. După transmiterea Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare.


Articolul 3 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA


3.1 Onorariul Prestatorului a fost calculat în funcție de numărul estimat de ore ce urmează a fi lucrate de personalul implicat în audit, de nivelul de pregătire și de responsabilitățile acestuia.


3.2 în baza celor de mai sus, Părțile convin să stabilească onorariul Prestatorului pentru serviciile prevăzute în prezentul contract, la 15.000 lei pentru fiecare an. Tariful nu include TVA.


33


Plata de 50% din valoarea contractului se va face la semnarea acestuia si diferența de


50% după predarea Raportului de audit.


Articolul 4 DISPOZIȚII FINALE4-1


Toate notificările, corespondențele și comunicările în baza prezentului Contract se vor efectua în scris, cu confirmare de primire și vor fi trimise la următoarele adrese:


pentru Beneficiar:..............................................................................................

pentru Prestator: Radulescu Georgeta,


Orice modificare a adreselor/ numerelor de telefon de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părți în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care modificarea în cauză devine aplicabilă; în caz contrar, comunicările/notifîcările trimise la adresa/numărul de telefon inițiale vor fi opozabile părții care nu îndeplinește obligația menționată în termenul de mai sus.


Comunicările verbale vor fi valabile numai dacă sunt confirmate în scris.


4.2 Prin semnarea prezentului Contract de Prestări Servicii și a Termenilor Standard (care împreună formează „Contractul” dintre Părți), fiecare Parte, prin reprezentantul său legal, declară că a negociat, înțelege pe deplin și, conform art.1203 din Codul civil, acceptă în mod expres toate prevederile acestui Contract și astfel încheie Contractul în scopul de a


dobândi drepturile și de a-și asuma obligațiile prevăzute în acesta, pe care le consideră echitabile.

 • 4.3         Semnatarii Contractului declară că fiecare dintre ei are dreptul și deplina capacitate legală de a încheia Contractul în mod valabil pentru și în numele entității pe care o reprezintă și de a angaja legal respectiva entitate fără restricții în acest scop.

 • 4.4        Prezentul Contract reprezintă întreaga voință a Părților, prevalează asupra oricăror alte înțelegeri, înscrisuri, documente pre-contractuale sau negocieri dintre Părți, anterioare semnării prezentului Contract și în legătură cu obiectul acestuia. Nu mai există alte elemente secundare/externe aferente prezentului Contract sau înțelegere între Părți care să nu fie inclusă în acesta.

 • 4.5        Prestatorul autorizează Beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului U.E.679/2016.

Prezentul Contract a fost întocmit astăzi.......

, în 2 exemplare cu valoare de


original, câte un exemplar pentru fiecare Parte.

Contractul, format din Contractul de Prestări Servicii și Termenii Standard anexați, a fost semnat astăzi................... în 2 exemplare cu valoare de original, câte un exemplar pentru

fiecare Parte, toate având putere egală.

PRESTATOR


BENEFICIAR

Ec. Georgeta Radulescu


Auditor Financiar

CABINET PRIMAR

www.prîmarieț.ro


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■■ 28 FAX (004 021) 378 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 0310844, București

SECTOR 3

REFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR


Nr...^.5£/rfe?

Data.


a proiectului de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar

pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 59/16.02.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat contractarea de

către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, serviciilor de audit financiar a activității anuale a acestora.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice „entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, Inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice", în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Pentru entitățile mijlocii și mari, respectiv entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

 • b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

 • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Astfel, ținând seama de prevederile art. 47 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților și luând în considerare faptul că societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL îndeplinește aceste condiții, prin adresa nr. 2725/27.04.2020 înregistrată cu nr. 337720/CP/27.04.2020, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a solicitat desemnarea PFA Rădulescu Georgeta în calitate de auditor statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021, anexând în acest sens oferta cu nr. 2692/24.04.2020 având ca obiect servicii de audit pentru situațiile financiare de la 31.12.2019, cu o valoare de 15.000 lei fără TVA, pe an financiar.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 337767/27.04.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.E-MAIL guvern an Jicorpor3Liva@primatie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7. Sector 3. 032158. București

Nr. 337767/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Prin Hotararea nr. 240/12.06.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „Colectarea deșeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811”.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice "entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice”, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Cerințele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale sunt reglementate la pct. II - A din Anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 3781/2019, diferențiate, în funcție de tipul entității: pct. 2.1.- microîntreprinderile pct. 2.2. - entitățile mici pct. 2.3. - entitățile mijlocii și mari La pct. 2.6., pentru entitățile mijlocii și mari se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Prin urmare, având în vedere:

 • - Ordinul MFP nr. 3781/2019 - lll-pct.3.1. - alin. (1) lit.a) - termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv 29 mai 2020; - Situațiile financiare anuale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice numai după aprobarea acestora de către adunarea generală a asociaților;

 • - Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 • - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • - Art. 47 din OUG nr. 109/2011 - auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților pentru o perioadă de minimum 3 ani, contractarea serviciilor auditorului statutar de către întreprinderea publică urmând să se realizeze cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016;

PRIMĂRIA^!

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL se încadrează în prevederile legale referitoare la entitățile mijlocii și mari și se supune auditului statutar, întrucât la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • a) Totalul activelor: 17.500.000 lei ( echivalentul a 3.946.953 euro)

 • b) Cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

 • c) Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50

motiv pentru care, prin adresa nr. 2725/27.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 337720/27.04,2020, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL solicită desemnarea PFA Rădulescu Georgeta în calitate de auditor statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021. Valoarea totală a contractului va fi de 45.000 lei fără TVA.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

întocmit,


Compartiment Guvemanța Corporativă, Bejenara Raluca

Către

Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 și acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract în valoare de 45.000 lei fără TVA, cu PFA Rădulescu Georgeta.


Sediul Social: Calea Vîtan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


C.U.I.: RO 37804020


email: salubri


^ahoo.com


Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

"embil: salubritates3.runos@gmail.com


CABINET PRIMAR

N,Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație respectând prevederile Actulului Constitutiv, art. 12.1 - Adunarea Generală a Asociaților lit. d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”; lit. o)„hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 și acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract în valoare de 45.000 lei fără TVA, cu PFA Rădulescu Georgeta.

Având în vedere adresa cu nr. 322085, transmisă în data 02.04.2020 de la Cabinet Primar, în care se solicită întreprinderea demersurilor necesare pentru contractarea serviciilor auditorului statutar și înaintarea, de urgență, a documentelor necesare în vederea numirii acestuia de către Adunarea Generală a Asociaților (Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3), societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a luat măsurile necesare pentru îndeplinirea acesteia.

Astfel, s-a constatat că subscrisa are obligația realizării auditului statutar, îndeplinind următoarele criterii:

ca ibp TfiT           Sediul Social; Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

Șl DESZĂPEZIRES3 C,U I" R0 37804020                 Reg. Com: 140/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@Rmail.com

 • 1. cifra de afaceri netă: peste 35.000.000 iei

 • 2. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: peste 50;

 • 3. totalul activelor: peste 17.500.000 lei

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3. Art. 209. Art. 212. Atl. 213. Art. I 169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase. cod CAEN 3811.

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr, 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Atașăm prezentei:

- Adresa transmisă subscrisei cu nr. 322085 din 02.04.2020;

Oferta selectată, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2692 din data de 23.04.2020 emisă de către Rădulescu Georgeta PFA, în valoare de 45.000 lei fără TVA;

Oferta primită de Ia M&E Expert S.R.L. în valoare de 15.000 euro + TVA înregistrată cu nr. 2686/23.04.2020;

• Oferta primită de la societatea D&C Conta S.R.L. înregistrată cu nr. 2674/23.04.2020, în care se menționează faptul că societatea nu are capacitatea necesară pentru îndeplinirea acestei misiuni.

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care sa se aprobe desemnarea auditorului statutar al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 și acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract în valoare de 45.000 lei fără TVA., cu Rădulescu Georgeta PFA.

Cu considerație,

Președinte C.A. Mihai Nițu,

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

CĂTRE’.

SD3 SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3SRL BUCUREȘTI

RG.J40/9896/2617

CUI 3780402b


Oferta servicii audit financiar statutar

RcferitOr tat                     ;                                              _ .., '

Auditul Situațiilor financiareafțrenteexercițiului finaneiar2D19^ inioenrite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme eu directivele europene.cu modificările si completările ulterioare.

sohcîlarii dunmcavPastra prin adresa din .22.04,2020 va transmit oferta duci RADUIxESClJGEGRGETA in dc'^aiiciiț^r         cu s«>diu ia Bucurași

pentru serviciiledeaudit financiar.

In realizarea                       la^teȘwe»                         Vom efectua

alte procedurii noastre asupra situațiilor fi ai iare. De asemenea, vom evalua principiile contabile fdloshc si-estimările semnificatfire                            si p^^tiE^;-^'âns^Dblu'‘u situațiilor

financiare.

Raportul nostru va fi adresat -acționarilor Societății.■ .Mai jos surit prereptațcdetalii w privira Ja smidile pc țari?UPbl prașța conform modului in care ani înțeles cerințele dumneavoastră; <

I. Efectuarea audrtului financiaipenxru Situațiile fihapciare întocmite de societatea dumneavoastră pitiri;dfe              2019*sîexprimarea unei opinii

asupra acestora                                  r-i;./ *         '       ■■ ■ :■'■

2; Auditul se va ef&ctua m corformitate cu Standaidșle de Avdiț eiabotatc dțș Camera ■ ■ ^^.tpriiriF                                  șurrit; ^^^^:; pcf;SteȘ|^a^ie CTiteMȚțati<^afe de

Au^t Ar^st^ sț^ți^ frnpun, râgjeeiama sț^ ,j dle| piabțfiicarea și

financjare.Âtidttui d®&uat de noi :consta. in

Si îii^rrriafiile'e^iiriuid bt sfi^d^.jfii^ciâre^ i^e£tȘflea:^            bazeaza pe

judecata prpfesinnak a auditorului, indluzand evdlii&rca risculm (Existentei unor demdwarisemnifiiațjvcin sițuaiiitefînaficiare infiifertsnidâdasuntdatorâteetorilor sau fraudei. In efectuarea acestei, evaluări a riscului, auditorul ia iri' considerare controlul intern relevant pentț-u intocmirea si prezentarea fidda a situatiilor financiare cu scopul W stabili                                                                   cu

scopul de a exprimat) opinie asupra eficacității                  de control al Societății.

3. Audilul situatîiloF financiare , va preșupime, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite, ragcștiȘbyitalea esfiiniiritâr conducerii,. pictura si examinarea.

prezentării de ansamblu a acestora.

 • 4,  Auditorul se- va asigura ca Situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar suiri in conformitate cu prevederile Legii fir. 82/1991, republicata si eu prevederile OMF.P.m- 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare.

 • 5. Asigurarea obținută de auriii va fi baza exprimării in raportul de audit a opiniei asupra reflectării in Situațiile financiare întocmite de societatea dumneavoastră a poziției financiare. performantei fluxurilor de trezorerie și a modificărilor capitalului propriu,

fi. In cazul unor abateri de la prevederi, raportul de auriii va conține opinia asupra prevederii de la care îhafecut abatere, natura acesteia, tratamentul contabil solicitat de reglementari ce a fost considerat nccorespunzaior in împrejurările respective,, precum si tratamentul adoptat.

7. Angajamentul nostru va include sî revizuirea confonnitatii Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 cu situațiile financiare anuale prezentate.

Onorariul se buzeaza pe timpul necesar dsemnat penttu acest angajament, si variata in funcție de gradul de responsabilitate implicat precum si de experiența si calificarea necesare. Pc baza informătiilor noastre despre Societate s» a cerințelor de mai sus; oferta financiara este de 15.000 iei.

Estimarea timpului necesar pentru realizarea activiiarii si a onorariilor corespunzătoare s-a făcui luând in considerare îndatoririle noastre în calitate de auditori si va fi de 30 zile.

Ne angajam sa menținem oferta valabi la pentru o durata de 30 (treizeci) zile, si ca va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 23.04.2020

Cu stima,

Ec,RADULE8CU GEORGET AUDITOR FIN ANCIAR ( EXPERT CONTABIL

SC MM EXPERT SRL

Cif.RO 12015994

Reg. Corn. 140/6808/1999

București,

Str Labirint nr 149 seci 3

Mițțirt țiiiid>eșcu^'itie’‘p.i?ț 1.i m


OFERTA AUDIT.

Către: Asociații

SD3 Salubritate si DestapetueSă SRL

Societatea M&E EXPERT SRL, cu sediu! in București, str.Labirint, nr 149. sector 3( înregistrata la Registrul Comerțului cu nr J40/6808/1999, Clf RO 12015994, reprezentata prin Administrator Marja Tanasescu. va comunica oferta de preț de 5000 Euro (fara TVA} pentru flecare an auditat. Oferta este valabila pentru efectuarea auditului statutai pe anii 2019, 2020, 2021-

Termenul de realizare a raportului de audit este de 25 iile calendaristice de la primirea situațiilor finanriaie cat si a celorlalte cerințe pe care urmeaza sa vi le trimit, in măsură in care oferta noastre de preț este acceptata

Cu privire ia modalitatea de plata, t are va fi cuprinsa si în contractul de prestări servicii audtt, va facem cunoscut ta dorim avans 50% după semnarea contractului si restul de 50% la depunerea Raportului de audit. Raportul de audit va fi insolit de un proces verbal de predare primire.

Persoana de contact: Mana TanasMturtelefon

SC M&E EXPEfU SRL

Auditor

Mana Taiiasescii

D & C CONTA SRL

5D3 »           SI

DESZĂPEZIRE £3SJyL.

INTRARE Ki.      <■&~T


București, Str. ialomicroarei nr. 26, Sector 1 CUI; RO 13736190

Reg. Corn.: J40/2136/2001

Capital social: 5.000 lei

Nr. 121/23.04.2020

Către,

SD3 SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3 SRL

Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, București

Stimați Domni,

Vă mulțumim pentru cererea de ofertă pe care ne-ați adresat-o în legătură cu auditarea situațiilor financiare individuale ale Societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Regretăm să vă informăm că în acest moment nu avem capacitatea necesară pentru acceptarea acestei misiuni.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru solicitări viitoare.

Cu stimă,

Daniel SanduSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvcrnantlcarporalivaiSJprimariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 337768/27.04.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.2725/27.04.2020 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 3337720/27.04.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,


Compartiment Guvepianța Corporativă, Bej Raluca


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20 i 6'679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ft dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteji exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pc adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....Z...... de pe ordinea <1 suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare/extracrdmare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., în sistem de vîdeoconferința, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ....T........ de pe ordinea de zi / suplimentarea/ordinii de a a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

==

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferința, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NTCOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul de pe ordini suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.......i

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea <3rdinn publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  Zoi.€?.            îh sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......zX.....de pe ordinea de zi-V

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOS1 intocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:          —

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 1 - Punctul

4

A. Da

8/21

(

38%)

B.Nu

0/21

(

0%)

C.Abținere

1/21

(

5%)

No Answer 12/21 ( 57%)

A

B

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

Valerica Hontaru

1 x

1

Neacsu Florentina - PS3 Baetica Nicoleta

1 X

Adriana Paunica

1 X

1

Pelinaru Cornel Gutium Narcisa Văduvă luliana Alexandru Dobre Cristian Petrescu Cristi Tudorache

! x

1 1

1

1

Fatu Adrian

Ioana Marinescu            |

constantinradu038         j

lonut Moldoveanu           |

User                          j

Mariana Vasiliu            |

Alin Panait                |

X 1

1

1

1

romeo popescu              |

X 1

fleancu florin             j

romeo popescu              |

X 1

1.Comisia 6 - Punctul 4

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 11/16 ( 69%)

31%)

0%)

0%)


Valerica Hontaru | Neacsu Florentina - PS3 j Baetica Nicoleta j Adriana Paunica | Pelinaru Cornel j Gutium Narcisa | Văduvă luliana | Alexandru Dobre | Fatu Adrian | Ioana Marinescu | constantinradu038 | lonut Moldoveana | User | Mariana Vasiliu | Alin Panait | romeo popescu |