Hotărârea nr. 118/2020

HCLS3 nr.118 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țucidescu” - Corp C2 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

 • - Referat de aprobare nr. 343013/CP/04.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 342667/04.05.2020 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;

Adresa nr. 342707/04.05.2020 a Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, în conformitate cu prevederile:

 • - Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • - Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții;

 • - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă proiectul cu titlul ..Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu” - Corp C2 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu ” -Corp C2, în cuantum de 4.764.340,20 lei (inclusiv TVA), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 95.286,80 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea -Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu ” - Corp C2.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea -Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu” - Corp C2, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Primarul Sectorului 3, prin Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, Direcția Investiții, Achiziții și învățământ și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


NR. 1^8

DIN 08.05.2020OiataMa»             Fd *4 hm

{hnaddetanHnta,de

 • 4.1. CnnucțO |> (rata (1 țl 1

 • 4.2. MOit la. ullbja, add ^aiurita tafntoglee ți funcționa a

2,niAO5JB

57OA42J6

3J22J4U11

2,781 fCSjCB

S30.44198

532L24WH

0.00

noc

(LOC

M redatari*, da iitaaaua,danaatai|; Mn*dl dratr nnațrtu

rthmctlomh,

MMHr'iwu ut tyitor achlpnaHtakr da-Lnrapwt.

otorcn au narea*» W**L ft^atililuuila delator nireraa

(MMH fajMtacUOMMrta a daM

4 J. k) tT aja. ad9pa mana tdndoflca * Fjrcponila carr lariMJtl W114

4 A U tc al», acNpa nunta tahnoM»/ Timcfln le a r» nu ntcedd montaj tl ■dlpunarla Irarapor-.

4AtH«r1

531^07»

M.4MJ1

■2^975.71

m^aiaa

K/U6.7L

823375,71

oxn

CsOO

TOTM

3J15J14U

6DJMJ7

Si.M5l229J2

MLF31U5

S29.MM7

XM542M1

thOO

OJali

tu»

17 M
W555J1â^TTSfi


55,097.131


403,4*737 W,597.52


40,44737 M». 597.52


IC®

eMMafwta wvfcaor da BnfanMfcțl publdCMa patitai pralait, kmrisiabaitJidl wMan*!,

5 4 OMftLilel 1 oa Mama re jt pilii IcJote RM1 una da Mnouf da In lamura Raal tarea da «Vdu ta »rtO«da nta

1

17

9JB0.OT

LTUUX)

1D,710.00

93000

1,7100

1O7W.0

00

<un

5J> ChaluM da kitanura (1 pubddlala *rraitfoomuni=at da pohI ocWnd rneaparaa pnfactuU AJXJTS/Kr^jr Sat da p.«J laftuLaraa

14

3.0000)

57000

3J7O1M1

33001»

57030

137O01

00

Wwnwra» pridUMa pann tasua. In aontonnUa cu GMtMul raifcaartvld

TOTAL

12300-00

X2ML00

M2MLM

12300,0

24M.0

1A2J030

0,00

(Mfl

o.m

1

473,S4ttS     .   □>               5S3W.W 47J34&65

5033(2 87

563,877.51      0.00          4UX7        ttO7

TOTALGENHUL                        | 4.-"

*, 76*3411401 4,0033*742

7«M9ÎM

4,H434ft20| O*KJ

OJ®

_______°=rol


CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI


www.primarie3.r0


TELEFON (004 osi) 318 03 23 - 28 FAX (004 cal) 318 03 04 E-MAIL cabinetpria1ar48primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu" - Corp C2 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

în vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, continuare a demersului inițiat în cadrul Programul Operațional Regional 2007-2013, proiectul cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu ion Țuculescu" - Corp C2 ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI, vizează lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare la Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu - Corp C2 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul profesional si tehnic din Sectorul 3, prin:

 • •  îmbunătățirea infrastructurii Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu - Corp C2 pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii.

 • •  Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic prin îmbunătățirea condițiilor de studiu al elevilor, in vederea dobândirii unei calificări.

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 342667/04.05.2020 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SECTORULUI <

BUCUREȘTI JTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 oîi) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Glt oV .2-o2o

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu”

- Corp C2 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 -Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu” - Corp C2 ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI, vizează lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare la Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu - Corp C2 din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul profesional si tehnic din Sectorul 3, prin:

 • •  hnbunatatirea infrastructurii Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu -Corp C2 pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii.

 • •  Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, prin imbunatatirea condițiilor de studiu al elevilor, in vederea dobândirii unei calificări.

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu” - Corp C2 ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu” - Corp C2, în cuantum de 4,764,340.20 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 95,286.80 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu” - Corp C2.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu ■ sediu Ion Tuculescu” ■ Corp C2, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu” - Corp C2 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană Sef Serviciu Implementare Proiectelor Bjanca^EffDOR

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ SI SU STEN ABILITATE URBANĂ 1 »

www.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

CĂTRE.

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B si „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu” - Corp C2 și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Referatele de aprobare

-Proiecteled de hotărâre

Direcția Dezvoltare Durabilă sustenabilitate Urbană


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       g

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de

suplimentarea ordinii derzr a ședinței ordin are/extraordinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLJ-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNIGĂABRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...x?.......de pe ordini

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                  ........a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.....3....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN