Hotărârea nr. 117/2020

HCLS3 nr.117 din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dud ești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlu! „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 08.05.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 343016/CP/04.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 342696/04.05.2020 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;

 • -  Adresa nr. 342707/04.05.2020 a Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergența, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă proiectul cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny"- Corp B și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BL

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul .^Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny"- Corp B, în cuantum de 5.116.982,90 lei (inclusiv TVA), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 102.339,66 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny"- Corp B.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, precum și Direcția Economică, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR.

DIN 08.05.2020
ww

■HCtS 3 oft, ii?- lo&oștjgM


AoWfam

MMUmiRE

CHaTUIEU EUOBILZ + !CEUQ1BIL£

CHELTUI EU EUGCIlf

CHELTUI EU WSUGlWLE

BAZA

TVA

TUVM

TVA

TOTAL

BAZA ]     TVA

TOTAL

1

__

>

__«KW1__

Ml-4)         •

1.L- QhtkwTW cl ■nuraUnt ttftftUkil

momi irataiW* Mtultia, dedări ratata *■ irtaa tf dh ainpluMM st H ta ta hnn MW> ee/ifem HS. K77/M16.

Ix Amma^m terenaU

•4

MX

am

0.00

01»

_MX

IM

aoo

tun

aa>

Qida*VDtaWvraM»MirM ipataor Brta H aduearw *«*J te nu taMUa.

LI Amaujlri panbu         raediufeii jl

■ducerea taranuM ta (tare* InlțtaS

11

»

uz, «un

21586.40

UI,MM0

111560X0

213BM0

133.946.40

0.00

om

I.L-

TOTAL

■HWOXO

21,W6.40

U9,M&40

112,560®

Z1306.40

119,94040

aoo

0JM

1

Nlfltfa twa vt ftttțnor nacaa ara «MecthuM

CMhM ifmnta racordul ta ra idada u*>U îl Ura ttau>1 da mda uua loara.

2_ OieSutai pen tru uLjwaru uuMildar nrnrțirrobtettindui

13

«

0.00

am

O.U>

0.00

0.00

0X0

TOTAL

QJ»

OOO

0.00

0.00

a oo

am

aoo

01»


Li. ■ Pndactara țJuManțd tatmM_________________________________________________I

CWtad ■ hrirt» lUdtof M tem Ipwhnkț      taapaMfce

Mro*<nbifea, k*»nn»t«», bpdviftta ta ita-rtatPtan ■ tiran uhJ pe cm

3J.Studii

’.d

42

2.1X0.00

380.®

oxo

2,3400)

2XML0O

38a®

23=0®

01»

itadlipeelftaa.

CbtaaM afmrM avtata» a atonfiala-kSiyUta |tato hp.

32. Documentațil-t^xxi ți rf»stu<4 pantro obținerea de atare, acorduri p ac tnrttapi-c» DU--

14

30000

si.no

357X0

«un

57.®

357®

i>to

3.2.DocUriCTlițlhMțxxtd rhatuHi pentru oițlnerea de ata». aeoiApl jl rUwtu p - Ara TVA

’■

43

4^4000

0.00

4>oo.oq

4,50100

4,5001»

ow

0.M

aoo

QtaWt* iFtrama tim-L'n-i taM» ■ amaudfc. ham»,■rtructxfcr (dm n, a prakdpcr tahnfca h eonfonr^ta cu prmOrik litTta Mh alfEm);

ChataA* rttawrta ci tifiart parter» “

ChatMa* atentata daterv* tuturor tndo.

 • 1.3. Erpertrtira ttankJ

  • 3.4. Cartflta-ri perfcțrnințai mriBtkep aadtd ewțtdc 11 dSdHo.

14

44

42,594. <3

a^M.»

OM

50,647.60

42,544.69

BJHL99

W,687.«

an

oxn

CTUUHrtrM. atataantel MriCi 4 kl p*t*a praMm Mul pa m riooda meu») ‘“'rt'

3D l Atbtanp tabddl rUnpertti proUAirltai

44

21.513.36

3,607.35

jsjij.h

'”>,512.36

5,G0T.3S

ib.in.7l

aoo

0X0

CTafoAH tta»nta «r*»7 da dHp Uita di ante ml(m ta M paripidi DacuM

---

ILT-Wlgenjiadaprrtter

• •

44

29,511.16

5,607.35

35^19.71

29.512.36

5,607.35

35,119.71

0X0

TOTAL

108,41041

■v~a.

120,164.10

106X1941

19,744^5

120,16010

aoo

OJM


1X0

ll.4.-k»«ftiadabaz*                                                                                                                                                                                                               |

4 J.ConunKp ți tratata|M

4 2. Monta]utlaX «hktamente toirkJo/ci p tlMțfanile

15

59

3,4n^32,u

«2,7*9.10

4,L5V15.22

3,443^52.12

562,733.10

4451.11S.71

OW

an

4» Wrai» 'ta. da daanadiwt vaniuta. da rw^il Htartom, da rantanta, d ■ wH aiura, U tratau};

OWiAM ilwinta radta AZ vtW<X.

«Hpa-m na*r       J finind»

CtahrJ itarma c dtata lor, artd|MMa ■■*■ da nni»cvt, KhAtantatatafar ta hmtaffca rf hrafomfa «ara nacela mnW ri Mior ora nUAaMdaimW;

CWtutaHafirarra doMbrnacaMH pan<ru k jna feretfan^rta ■ dadkt

43. IHtafa, adilpaiacnte Mmolofloa gi Itaeqfonilecwenaeadll montaj

4.4. IRita ja,aeHpa■■ Bite tehra>k>(lcr(l ftietțÂiiaTe care AU Mxadtl montaj gl eeft Ijwn entA da tttaufirț

4.5 DrtJri

13

M

1U>6C.U

23X195.07

144,66547

12156440

13JI9*.®

144,66637

aoo

aoo

aoo

TOTAL

â,«»,fca,92

6*5,8814.7

4^âS,7»2fl9

3^09,900.92

8*5, m. 17

4,295,79X09

aoo

aoo

an

lt.5, ■ OntanbarM da țantier, comteloi

■na, «na, tMt, wstd cred+titarf |T t*MrM

napnadur

3J1

CMaM rCManta caturi da lanKta nacaura narata tonta-

5JJ. 1 tarfri de coratnKtS jJ tnstatajiiaiBerrte

!■

4'

54J44.S1

IO^U.22

64,436.73

54444.51

UUSLU

84,436,73

000

OtattuM coma cr^*nr« da n dar,

5 .1.?. Chcftukl ctHtaxa orțanfrlrl de }a nder

M

sa

u. uo

aoo

«ta

a on

aoo

aoo

OJK

Otal uM iftaan tndcraM i*4n

pwi ru Kzrduri, rvtta conMnta * lukrbM, mrfoffli liprtalWi m M**a.

b-2.Comldoana,cota, ton, codul credtUU

17

47J15.52

47,515.52

47,51b. 52

47>lk52

DJ»

0X0

Qw ieM AeraafnapMauuta h btaua «*________________

5.3 ■ Oxltu tai Avne p neprevlnita

13

M

363,746.27

69,111.79

41225*.®

363,746.17

■MH.79

412^54.06

aoo

aoo

TOTAL

465,41030

7M®un

544,51031

465,41090

79,40001

544,81031

aoo

am


11.5. - Informai» țl puWefttt»

OtahuiU rftranM Mnfcifor di riomm. # ptaitataKa pan n protto. ki eisifiaiitaita cu 6h*luUaai.tartiA4

5.4ChdudeUdetafonump p>Akdtate Rea Uza rea de panouri da kt farm are Reiltaa ru da atiAHe Mtoooiaa ta

17

9^xn.®

1.71000

10,718®

9.000.00

1,710.®

10,710X0

am

CbaftjM aftaoita amk*( da Informare p prMtara panW protact, M COitfiaiitaata oi flNduUacfeurXAA

5.4 cWbde* de ta formar» p ptiAcitate Amj/cominkacda pul r»Mnd twcpcm proiectilul

Anunț/nxnunlcitdo prad ta «mizarea EfOkCBlUl________________________________

*

19

sjioan

57800

3.570.®

2,008 00

570.®

3,570®

0X0

oxn

am

TOTAL

12,MCUM

2,10000

14,-MOJM

12,00000

a san un

14,280X0

<100

0X0

477X1030 AUMaW                   559,05031   477,410»

61680.01

559X90-U       a®        aoo       0.00

TOTAL 6EWHLAL                        | *308^90.131 SM.0X27

| 5,110,001001430*,290.63

•00,002,27

8,1163*2^0 [_______0.001________ax»

-------issi


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CABINET PRIMAR

TELEFON {004 025) 31603 23 - 28 FAX (004 021) 3^8 03 04 E-MAIL cabinelprirriari^primariej.ro


Calea Dudești nr. 191, Sector3. 03Î0S4. București

SECTOR 3                 |

CABINET PRIMAR

„ 3S30/6

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny"- Corp B și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional $1 tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Infrastructura școlară la nivelul Sectorului 3 este parțial adaptată la normele europene de calitate, însă autoritățile locale doresc să ridice considerabil nivelul unităților de învățământ, pentru a asigura elevilor și cadrelor didactice un mediu cât mai bun pentru desfășurarea activității.

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny"- Corp B ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI, vizează lucrări de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare la Colegiul Anghel Saligny- Corp B din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul profesional și tehnic din Sectorul 3, prin:

 • •  îmbunătățirea infrastructurii Colegiul Anghel Saligny corp B pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii

 • •  Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic prin îmbunătățirea condițiilor de studiu al elevilor, în vederea dobândirii unei calificări;

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

  Având în vedere cele prezentate și ținând 342696/04.05.2020 al Direcției Dezvoltare Durabilă^ proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării


• Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene;

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny"- Corp B.

seama de raportul de specialitate nr. nabilitate Urbană, am inițiat prezentul I Sectorului 3.


DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ SI SUSTENABILITATE URBANĂ 1                                                                                    I


TELEFON (004 O2r) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04E*MAIL strategii® prim ariG3,ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031034, București

KJt.           (o't-OS'. 2oZO

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Proiectul cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI, vizează lucrări de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare la Colegiul Anghel Saligny Corp B din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul profesional si tehnic din Sectorul 3, prin:

 • •  Imbunatatirea infrastructurii Colegiul Anghel Saligny Corp B pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii.

 • •  Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, prin imbunatatirea condițiilor de studiu al elevilor, in vederea dobândirii unei calificări.

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ SI SUSTENABILiTATE URBANĂ

J                                                                                   T

Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B, în cuantum de 5,116,982.90 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 102,339.66 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare -Colegiul Anghel Saligny”- Corp B, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană Sef Serviciu Implementare Proiectelor

Al PRIMĂRIA


-------www.primarie3.r0


DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ SI SUSTENABIL1TATE URBANĂ

>                                                                       T

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

CĂTRE

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B si „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Tuculescu” - Corp C2 și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Referatele de aprobare

-Proiecteled de hotărâre

Direcția Dezvoltare Durabilă și,

ustenabilitate Urbană


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............. de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a șcdințoinordinare/extraordinare din data de ...^..^.^...'.?f?.s5..:

Comisia de administrație publică locală, juridică- apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ....., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ............ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

wtfeare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, \ VĂDUVA IULIANA \

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA 5

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

jBupiirnentarea ordinii de zi a ședinței ordmane/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..........xf .7./J...... , a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....k?.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordiaare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe,HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPR1AN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

>

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN