Hotărârea nr. 116/2020

HCLS3 nr.116 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 338265/CP/28.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 338019/27.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fiîndamentare nr.2733/27.04.2020 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 338027/27.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:
 • -   Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:
 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, prin majorarea investițiilor, în valoare totală de 58.613,70 mii lei cu suma de 2.798,43 mii lei, suma totală devenind 61.412,13 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate șî Deszăpezire S3 SRL în urma rectificării, va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5 carfe fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce 1 prezentei hotărâri.


NR.
DIN 29.04.2020CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3.CALEA VITAN NR154 158, PARTER,BIROUL NR 2 Cod unic de înregistrare 37804020


ANEXA Nrxi


BUGETUL DEVENITURI $1 CHELTUIELI pentru anul 2020INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N +2=2022)

%

9 = 7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

_L_

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

105.949,98

93.092,00

0,88

104.263,04

116.365,00

1,12

1,12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

105.880,73

93.020,00

0,88

104.182,40

116.275,00

1,12

1,12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

«DIV/01

0,00

0,00

«OIV/OI

«DIV/01

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

'0,00

«DIV/Ol

0,00

0,00

«DIV/01

4DIV/0I

2

Venituri financiare

5

69,25

72,00

1,04

80,64

90,00

1,12

1,12

3

Vțnituri extraordinare

6

0,00

0,00

«DIV/01

0,00

0,00

W0IV/01

«DIV/OI

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

103.474,57

92.643,82

0,90

99.128,89

106.540,39

1,07

1,07

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

103.374,98

92.643,82

0,90

99.128,89

106.540,39

1,07

1,07

A.

; ... c <: 3

0,66

7.882,80

8.472,17

1,07

1,07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

165,95

40,00

0,24

42,80

46,00

1,07

1J07

C

cheltuieli cu personalul, din care:

ii

636,61

44.479,00

69,87

47.592,53

51-150,85

1,07

1,07

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

609,00

41.892,00

68,79

44.824,44

48.175,80

1,07

1,07

CI

ch.cu salariile

13

609,00

39.600,00

65,02

42.372,00

45.540,00

1,07

1,07

C2

tonusuri

14

0,00

2.292,00

«DIV/Ol

2.452,44

2.635,80

1,07

1,07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

«DIV/O!

0,00

0,00

roiv/oi

«DiV/01

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările

16

0,00

0,00

#DIV/0l

0,00

0,00

«DIV/Ol

«DIV/01

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orgai

17

0,00

487,00

«DIV/01

521,09

560,05

1,07

1,07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

27,61

2.100,00

76,06

2.247,00

2.415,00

1,07

1,07

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

91.431,42

40.757,72

0,45

43.610,76

46.871,38

1,07

1,07

2

Cheltuieli financiare

20

99,59

0,00

0,00

0,00

0,00

doiv/of

«DIV/Ol

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

#DIV/0l

0,00

0,00

«DIV/01

«DIV/01

III

1EZULTATUL BRUT (proflt/pterdere)

22

2.475,41

448,18

0,18

5.134,15

9.824,61

/11,46

1,91


IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-34,89

71,711

-2,06

821,46

1.571,94

11,46

1,91

r\

/o /

vZ

UL/

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULU

24

2.510,30

376,47

0,15

4.312,69

8.252,67

11,46

1,91

1

Rezerve legale

25

125,52

22,41

0,18

215,63

412,63

9,62

1,91

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0,00

0,00

HDIV/0!

0,00

0,00

liDIV/0!

HDIV/OI

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0,00

0,00

HDIV/01

0,00

0,00

HDIV/01

HDIV/01

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele ct

28

2.384,79

354,06

0,15

0,00

6,00

0,00

ND1V/01

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

HDIV/01

0,00

0,00

HDIV/OI

HDIV/OI

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

30

0,00

0,00

HDIV/01

4.097,05

7.840,04

«DIV/01

1,91

7

Participarea safariațllor la profit în limita a 10% din profitul nt

31

0,00

0,00

HDIV/OI

0,00

0,00

HDIV/OI

gL 1 5

*

8

Minimum 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul

32

0,00

0,00

HDIV/01

0,00

0,00

BDiV/01

I o

«Div/oKq

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

0,00

4DIV/0I

0,00

0,00

HDIV/OI

HDIV/OI

b)

- dividende cuvenite bugetului focal

33a

0,00

0,00

HDIV/01

0,00

0,00

HDIV/01

HDIV/01

c}

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

0,00

HDIV/01

0,00

0,00

HDIV/OI

HDIV/OI

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 33

35

0,00

0,00

HDIV/01

0,00

0,00

HDIV/OI

HDIV/OI

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

SDIV/0!

0,00

0,00

S01V/0!

HDIV/OI

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0,00

0,00

HDIV/01

. 0,00

0,00

HDIV/OI

HDIV/OI

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

0,00

HDIV/01

0,00

0,00

HDIV/OI

HDIV/OI

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

0,00

HDIV/01

0,00

0,00

HDIV/OI

HDIV/01

c)

cheltuieli privind prestările de servldl

40

0,00

0,00

HDIV/OI

OjOC

0,00

ttDIV/O!

HDIV/OI

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

d,bo

0,00

HDIV/01

o,oc

0,00

HDW/01

HDIV/01

e)

alte cheltuieli

42

0,00

d,oc

HDIV/01

o,oc

0,00

HDIV/OI

HDIV/01

VIII

ȘtiiftSI FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: fl-- <         ------ ------- -------------------

43

71.011,13

131.945,90

1,80

o,oc

/ 0,00

0,0C

HDIV/Ol

1

1

Alocații de la buget

44

0,00

0,00

HREFl

0,00

0,00

4REFI

4REF1

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii i

45

0

0,00

IIDIV/OI

0,00

0,00

lîDIV/OI

flREFI

UW»

MB

0,50

0,95

_x_

DATE DE FUNDAMENTARE                 .....

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

795,00

827,00

1,04

885,00

947,00

1,07

1,07

2

Nr. mediu de salariațl total

49

742,00

820,00

1,11

877,00

938,00

1,07

1,07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe

50

68,40

4.257,32

62,24

4.522,29

4.544,32

1,06

1,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană} determinat pe

51

X

X

0,00

0,00

0,00

HVALUE!

SDIV/OI

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m<

52

142,70

28,36

0,20

118,79

123,96

4,19

1,04

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal nu

53

0,00

0,00

#DiV/0l

0,00

0,00

«DIV/OI

4DIV/01

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal medi

54

0,00

0,00

#DIV/0l

0,00

0,00

HDIV/O!

8D1V/0I

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd, IJxlOOO

55

976,64

995,19

1,02

950,76

915,57

0,96

0,96

9

Plăți restante

56

0,00

0,00

8DIV/01

0,00

0,00

SDJV/DI

80IV/01

10

Creanțe restante

57

0,00

0,00

#oiv/oi

0,00

0,00

HDIV/Ol

«OIV/OJ

CONDUCĂTORUL unității,
i ON5UUH local stno» 3 «uamsn

Opnrarnrul erjmamk. SC sUWINISrfcARE ?X1WC SH U)fi 1 SRI «edail/Arlresa Briajrevti, Sector X Cafea Viî-in, NM4*

Cod unic rfc» Hiregfstrarc R< » W9/9R


fanicalntitar economico fimuwviri prrvânrțî în bugetul de venlud și nhettulcli șî repartizarea pe trimestre a acestor^ANEXA Nr.l.î

IfîOK AÎOfti

Nr. id.

Keabzjțan

(N2-7018}

Prcecdei l an preț

(N I- 2019

ccfetH

l-iuj)uneiiar. cuicM țN~ ?CliQF

AprolMl

Pre iniiniit/

Realizat

din rai e

7^5/5

P -J h/.iu

fonlorm UCIS 3

conform

Hotârani

CA.

Ewcutie

TliiUl

Inip li

Trirn IU

Trlm IV

An

0

1

2

3

îa

4

4a

5

’6a

6b

fîc

Sd

6

7

8

1.

VENITURI TOTAlE (nj. 2 * rd. 22 1 2«J

1

a33

14,197.00

12,200.00

105,945-98

473ÎH0U

15.258.00

15s758.(!»

15.298.00

9X09240

0.88

311,060.55

_1_

Venituri tolat«dv> «■«planare(rd 3 ird. B*rd.9+<d. 12 + rd. IJ trăiai.

2

arii

■MJ57.00

M, 137.00

105.880.73

47,300.00

15.24(100

15,240.00

15.240.00

S3.020.i»

tOIV/O!

a)

dhi nroducfla vându» («1.4 *r<L 5-» rd (ud. 71. din cat»

5

<WU

13,0-17.00

13.047.(3»

4.29S.AJ

12,30000

12,240.00

12,240.00

J3,?6aOO

^020.00

11*0

601V/OI

al)

din vânzarea produselor

4

0.G0

i’.G3

AW/DJ

x»/W

.121

dîn servicii prestate

5

10.027.00

10.022.00

4,776.72

12,000.00

13,000,00

12,000.00

i2,ooa«)

-IS.OOOIW

72.71

WMU!

EL-

din redewvițe p riiinl

6

3.025,00

3.0253»

3iA37

300.00

240.00

2-1D.D0

24C0D

3J0

tawni

a4)

alte venituri

7

2A4.ll

&di>

ttOfl

iL

din vânzare»} iulir fui ilar

a

0.0!

TOAW!

WiV/Of

c)

din «ibuunțo ;i yaiMfenui ite <J<P <afa<c .-.(etnnte rilrni dr afareri note Ir J. li)

«j

ftuij

0,00

0.00

CvJ9

OM

o.ce

0 PI)

cod

iwiww

»Dțy/of

ft

subvenții, cf. m ewcfcrilor lezate in vutuare

Ift

ano

noiv/or

IOtV/0!

ci

traiulerwi. cf. ixevederilcs legate in vieoan>

u

Of»

mw

SOM0I

dl

din producția de imobilizări

u

100.00

100.00

LW

mwoi

m/0!

-£L

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

aoa

uav/oi

filIV/OI

_!L

alKWniturtffinrwptcniaretrd. 15 ud. Ui • sd. 19+rd.20« ră311.dințase:

14

0.00

1.050.00

1J150.OT

101,581.03

3S.00U3M

J.IMO.OO

3.0UC.C0

’.OlB.t»

44,eas«>

Q.43

HOIV/OI

HI

riin omenii $i pwisfoâa

IS

0.00

209

ADIV/Q*

/rn/ni

fii

din vânzarea activelor și oft s opet ații de captai tuf. W •» ni. 19L din tam

1fi

•i5.2S7.22

32,000.00

i2,a»oo

034

SW/(i!

- active corporale

1/

95.282.22

32,0004»

0-M

tofW

■ active mg» por ale

18

aw

eotwci

fntVfOt

O)

din subvenții pentru investiții

05*?

tfDIV/Of

r«i

dîh v.ilorificarcrt l« tătarelor COÎ

£1.90

SOtV/G!

uoiv/O!

ftl

fiice venituri

za

1.050,00

1.0S0.I»

'5,000.00

3.CCUGD

iâoo\(X)

5.300.00

i.’.iioano

1.01

ifOiV/Qi

1

Venituri financiare fr<1.23 +ră 24 + rd. 25 I rd 76 + nl. 27), din case:

22

U.33

0.011

3.00

69.25

ia.oo

iaci!

1W

J3.VD

?zsti

1.04

209.35

nj

din imobilizări flnîsncrare

23

o.t»

8WV/»!

gfMV/Q!

jy

dm investiții financiari*

74

ace

»av/o!

OtUVftl!

L*)

din diferențe de curs

2S

X00

6.66

3.00

3.00

3.00

ion

I_W

3.80

«OIV/OI

0)

din dobânzi

76

0.33

62.59

isxa

15.00

15.C0

0.96

199.67

<0

»iHe venituri finaiicidi e

77

025

a0IV/0!

i

Vc^hiws extraordinare

28

(Avu

«cuv/m

fi

CHUF'JILLI rvTMi'IW. » • of. 1.16 -. «1. 1441

2-»

S.49LD0

8,49.1-00

103.-174.53

■i6.934.CS

15.356.58

JS.’.U.b?

iț?,6r)ÎK2

om

1

aKlwfelictetfxptoalarefrdLji -id 7Sml.86 •rd.l?0),iiinmie:

3U

a,4«a.«o

J03.J74.98

402 W,

is5.n-w:

LSJ31..^

92.IÎWS2

o.m

___4ZU?

A. < hclhrirli 4 n tunuri și tavr'ii îid. 32 - ni. ■ rd. 4&J din cătc:

’ î kV

1.7CS.OO

■iJ'li’iXMJ

‘UH.GO

1.845.6’5

1JWJ5

7..46ZW

0.65

Al

Chftlțwcr privind ^«xufiieOd. B » /d * T, 37 *rd ‘Jy r rd *$j din ciur*’

»•

/3

2.500011

652373

Î.S2V0

l 5U1J0

l'.SV

310

i5*

a*

heirutelt tu ttiauuhîe Mme

33

v’.«C

HWOI


bl

r          c »i ff»iti-rkik î?Gfl «Piăi’-k . £«, ■     .

vi

h-i

theltuicli CU jKViflc- do țrhnr.l.

3:.

W)

< hetaneit cu rciisiwtiliilii

%

rrvxJuit.ti •.!■ nî*v.«r«-Jl? o v.v»toi£îâÎHle

FArr

’.}

duilluicli privind mmeriilteteJv iritvKi          dțj iiwaiiMi

ST

d)

tihnliweS privind crwvgiîi >f apa

38

JL

Cheltuieli privind mdrturili;

1MJ

A?.

Cheltuieli privind «jrvJdite execulaie de terți (id. *11 + rd. 42 + rd 4SL d'U

■IG

<■>)

rheltuinli cu întreținerea si rcți.irațilte

41

w

cbekuleb privind chiriile (rd- «3 * rd.44} din care:

42

mi n

- cîlre operatori ru upllal Intepal/maJoHEar de stat

43

W|

■ către operator: cu capital privat

44

d

prhneda asigurare

45

A3

Cheltuieli cu alte servirii mrurate de terți (rd.47 4 rd. 4B »rd. 50 * rd. 57 -

45

cheltuieli cu colaboratorii

47

!>)

cheltuieli privind CDiTiisioune^ ;• onorariul, dincare

•U

bl) (cheltuieli privind cornulwnU juridica

49

«0

cheltuieli de protocol, reclam^ y public*e (rd. M * id. 93Q, ifin care:

5Q

ei)

cheltuieli du prowcoL «lin care:

- ticlww cadou potrivii k-^gii or. 19372C-C5> tu maiHficarite ulierioaie

52

21

cheltuieli de reclamă >i publicitate, din care:

$3

‘tiehete cadou pir. cheltuieli de rerhmgțt publicitate potrivii legii nr-

ISKJ/lUOb, țu modoiisiile ulterioare

54

- tithete cadou pib canipwâi de maiheiitig, studiul piețfli, promovarea pe piețe eâstcniesuu rw. potrivit l.egir tu. 103/2006, ci; mudiScâdl? ulturtosie

55

- di de promovare a produielot

5b

«1

Ch. cu Sponțuriparea, potrivit 0II <î w» 2,91115(><i tâ i rd. 5$ r rd fii),din care:

5/

SI»

ch- de spontomare m cîotwcntul meditat si s3n&ate

sa

<I2)

ch. de sponsori tare in donwniile educație, invăjăniant, sorini $1 spprt, din rare:

53

«13)

- ix-’Hi ru rîubtu He i|«u tive

tu

iM)

ch. de iponsorixare pentru alrt- acțiuni țraahitJU

61

pj

dwtwieii cu transportul debuturi a persoane

f!

duSuifalt cîr avplasao. ‘ttuțur* uancfîi'. din caiv

63

’ CiwIhiieli cu Qiunia J. o‘j - rd bri), tfin "“e,ra

riz

‘ i*Kt IT»w                     ziTO S-~L/V/X

IA

;?î

tnctîu

7 W     \

67

rcli OOjwilcwtWWHS’^kTOmuriil.tiyf jfc.7               \& \4P

VB5 ac

..iVtS’kl

1

U0KA)

4.SXSffi'

80.23

*1 U

MJ-w

1335.1):

VI. 1'.

?.c3

>6a

3.00

:.un

U35

8.29

nci.

ÎSC.OO

150.00

io.zj

SCO

5.00

5.U)

s.'X>

î.«z

.'St-

• 1 dX'4)

£2«îȘri

■^ZQtî.lX)

i.’oaăa

4DIW0!

un

200.(10

■IOO-jC

&.0-I3.19

S.OU

S/X)

5!»

Mi»

0.00

H3dV.82

15.00

isw

75.55

KIOGO

jnaoo

300.00

30000

15.85

ifDlV/t)!

12!»

6oe

0.00

WWW

W

290.00

290.00

1J144

ii.U-J

11.00

11.!»

1ÎX»

+I(M

0J9

24.40

no ot

17(U!D

72.80

SflO

s.oci

5-00

S.00

?aoc

0.27

mv/oi

■4.b’j

W-OT

60 DO

4ttG4

61»

6.W)

6.00

c.'6o

24.05

0.58

8.74

co.co

60.00

21.74

ux

2.00

2.0D

2.00

8K1

0.37

mvfl>!

4,6 S

1&90

4,«i

4.00

4.00

4.00

f&M

0.8S

4.06

110.60

110.00

âoo

MCHV/Ql

8DIV/01

3.44

M75.GO

1.47S.M

4,50183

3ii.es

333.15

6)8.15

3OS.15

L26JJO

0.28

IJ0S.2S

365.63

WiSDO

HM

HONfiJ!

UONfOl

y,*w

SV(jO

SflOfl

7.67

2,00

?..O6

2,00

9-50

17.43

0.4-1

50.00

5UOO

7.67

ion

0.00

17A3

(L(K>

lO.Cî)

10.00

0.5%

tsn

1.1»

UMi

MW

5-SO

10.00

mv/ai

0.55

âiv

aa»

una

ffDW/Cț

mv/t!

at»

0.00

fl.CG

C.05

0X0

0.00

0.00

L'Sf

Jftw/i)!

umftt

0.W

WIV/0!

^0>V/0!

•mM*

iOIV/Oț

ftCu

Wtv/Ol

«U1V/0!

GJW

0.00

000

UCIO

3.03

a(Hi

C.CI3

aoo

ato

^fW/0!

f-MV/O!

acu

floiv/O!

tOIV/O!

au#

OD/V/Oț

W.W.

•ac-a

sav/o!

UlW/iJt

5WIZ/W

KlXV/Oț

0.01

100

0.50

0.50

0.31?

2‘lt>

250.00

ftDIV/Ol

55.00

55 OQ

Sfii

«a*

0.00

«w>w

C.WJ

□ 00

QtC

ui

ICC

uo

jj.es

SOIV/O!

HDtVjOI

2/JO

i.cC

1.01»

S'cP

amvftn

frnmt

/Hfl

o.ro

i orc

6.09

WV/OJ

HDIV/Ol

?.(*)

ÂOt)

13.45

.t-SC*

’-M!

/ -’.W

J.SO

aso

2DIV/0!

theium4i rj • wvici'î-î u-hM<.rr > j-hn’trtr

uf-

Uil

; rid

7JXI

17*:

1J5

LZS

1.7?

1.05

4

M'tc           n, wiwniln e»fci.rh>ie cteturți, «ir» *arv;

v1*

r.Cv

J96.0U

3W4t*

Î25.4O

Î00.4U

lihX-to

f.,WC6

099

HW/O!

<1!

cheltuidi dfc râgurarfc ș» p*!Ă

;c

200-6)

2CO.fiO

I.980.W

ICC Ci)

ÎCOit»

looxo

70O.C0

t,2itîj.CC

Q-8?

12)

cheltuieli uriwic mtreV^'fr) 5< farKlwwiea tehnicii tterak ui

ri

180.02

180X0

liW

0.1'11

0.20

0.20

0.20

Oft:

3.00

tmv/oi

li]

r.nritiiicli cu piepăbrea poțMicwate

/?

10. t»

1Q.W

£1S

25,00

?sco

7.J.K

IU1V/0I

i.1)

cheltuirii cu reevaluarea imobiiirâritoi un putute^ nccorperale. Jsu care:

73

«im

WMQ!

mv/o!

aferente bunurilor de natura domeniului public

K

o.w

HBIV70!

wnv/oi

iSI

cheltuieli cu prestațiile efectuate de fiwate

75

oeo

tttxvfix

ițav/o!

Iii)

cheltuieli privind recrutarea vi plasarea personalului de conducere cf, t>dorionțd de uqpntâ a Guvernului nr. 509/2011

76

GW

mvt

iWW

17)

cheltuieli cu anunțurile privind hdtațiite $i alte anunțuri

77

G.00

6.00

0.20

0.20

6.20

0.2(1

080

>t»VM

ffltV/Ol

A

alte cheltuieli

78

2.69

90 CO

90-00

3,088.11

O0O

OM

MWjoo

B Cheltuieli cu impvâte, laxețl vjrsSmîole asimilate (rd. BO + rd. Bt * rd, 82 > rd.

79

0.00

52.UG

52.00

165.95

1000

10.00

10.00

10.00

W.00

OM

ifOiV/0!

A]

ch. cu laxa pt. activitatea du exploatare a r&ursdai minerale

80

ooo

IWV/0'.

mv/o!_

M.

eh. cu reitaiența pentru «ncesmnarca hunii ritor publice ți resursele minerale

83

atx)

MW/0!

HW/0!

d

ch. cu taxa de iicențâ

«?.

o.oo

mv/a<

emWoi

cil. eu taxa de auiorirsre

81

0.00

zav/ot

ODIV/O!

±L

di. cu taxa de mediu

84

0.W

Mivm

K0W0!_

ț)

cheltuieli cu uite taxe $f hnpoate

«J>

S2.O0

52.1X1

165.95

laoo

10.00

lllflO

lO.t»

40.0G

0.24

«urw

__£■ Cheltuieli r.it permndul (rd. 8.* -• rd. 100 < rd. îOA t rd, 113). rlin rare:

Bt»

205*70

i.81ți.XXl

1.815.00

636.61

11.119.00

11, nația

ii.J20.dri

44,4/9.00

t&.W

3JO

CO

Cheltuieli rte twlurâ salariate (rd, 38 + rd- 92)

87

61.00

860*00

860.00

609.00

*0.473.00

10473.00

IU/ 7X00

W#47X0d

41,892.00

os:to

9.*»

CI

Cbdluieli cu salariile (rd. 89 rrrf. 90 Td. 91), din rare:

Kfi

61.03

860 CO

rKjqo

«B.00

9.509.0C

9,900.90

9,90000

9,900.00

39,6CW

6SJU

9.!M

a) Afllarii de baaă

«9

61.00

8GO.OQ

S60.D0

609.CI)

9,900.00

95MM-O0

9.900.00

8,900.00

e&.oz

9.98

b j spoiuri. prime ți alic- benilirații aferente salariului de bară (conform CCM)

90

cui?

nomi

JfOiW

c) alte bonificații (conform CCM) ’

ai

mv/ot

ItOIV/O!

C2

Bsnusmi (rd. 83 s rd. 96 *nf. 97* rd. as * rd. 99), din care:

92

U.W

U.DC

0,00

O.(B>

57300

579.00

573.00

573.Q0

WMOf

mvfoi

a) che luieli sociale pwfcute la ari. 25 din legea nr 227/2015 orwinp Codul

03

000

o.ixi

(L00

and

0.1X1

0.00

aixt

0.00

asii

tiDlV/Of

H0>V/0!

tfcheie alt? crejâ. cf Legtr nr. 193/21)06. cu modificările ulterioare;

94

OUIV/VI

mw/flt

tidiere cadou jjtnhy dkltafeli sociale potrivit Legii nr. 193/2OK, cu iwdilfcar iteulterioai e;

QC

000

eW/Oi

»f»VAV

b) iWiEteileowsă;

•Mi

57300

573. CD

S71.00

573,00

2.29ZOO

raK/a.'

«XV/Ol

4 voud'Mire de vacant;

97

OOO

urn/oi

HDIV/O!

d} di. privind partfcîptffti 5âî^iîa|Uui ia profitul abținui in amil precedent

9K

C.HD

oav/ot

e) alto chebufeii conform «M.

99

âco

tm/o!

»avfli

<3

Ah» cbeituieii cu personalul țtd. IUI *rd. 102 ■ jJ. 1Q3), din care:

1(K)

udo

o“do

0.00

0.00

dio

aoc

«00

JWO

Ort?

iwv/o!

KMOt

a) ch. cu plSțikr compensatorii afetentedi^ponibljh.lrilorde personal

XO1

w

mwo!

m-j/o!

b) ch. țu dre&lurite salariate cuvenite în baza unorhntereri judecătorești

102

w.co

OOIV/O!

mvft»

c) cheltuieli de natură satariahi aferente rus Un ciurdei, privatirirS.

“03

t?.a?

nixv/aț

mtv/o’

01

Cheitui&’i irietent» ceremetulul de ntendat $ia altoi organe de cnndurere fî

>04

W«Z7

919.(10

mec

lîjjO

ui.ee

V72.C0

122.UO

1?2.<S

48/ 7J

HON/0!

OM

M pentru dijctteri/diteț.toiai

105

106.77

150.00

150.00

C.O?

O.OC

0.00

o.co

O.«!

WV/fS>

aoo

ciunpnnrnu feri

•Î16

11^77

150.00

i50.cn

w

t/DWdț

0.00

conwouentovariabili

W7

CuO

IWM

HDIVJOI _

bl pi’ntau cuntihul <ie srinHniSri<iJie/cuns>?:iii

108

0.CO

7C9.0U

769-00

GOG

1MXX)

122.00

HfOO

122.00

-ISZtf)

m/0'.

B0I7/0I

|

iIută

109

/bl).OU

M M

uiw

122.00

l'JlM

122.00

iw/oi

HOtVjtl!
■ vJinpiiGOfUu faiubÎM

1W

cj puntul A&n :<-p;crt

IU

<H P«*nli u «iie WrmMi Si iurtele L'Mi^lituîie pntfivu Iftfiu

îl?

C5

Clttflutali cu i'Vj’iriluiiiîk' dator al* dc «nj;aijțcr

113

;) Alte cht:Ittheîi dtr wpfoawefrd HS • ni 12 K* id. 119 » r<L 12Q~fd. 121 *«L

il’-l

ni

cheUw«î‘ cu maijc.râri u perwiiilftV «rd. 1?? * riî 123|r din cam.

Ub

- cSine Lugelu;      icnwmW

116

- fTitrc aii» atdituri

H7

cheltuieli privind activei* tnwrinfrKite «date

t)

r.Mhi-.’ăfl tderunte traMferurib? pentru plata personalului

H9

<i)

alte cheltuieli

120

«îl

ch, cu juiuriuiti inwbflrEJritoi corporale .'i rwcorperale

121

n

rijusrări $i deprecieri pentru pierde» u de vataarc ți proul/taane (iti. 123-1(1. 1261. din care:

122

fll

chelttiieli privind ajustările ți priwizioArwle

123

fi 1)

'Provkioane privind participarea te profit a salar taților

I2d i

fl.2)

- provizioane in iQjțJhna cu tuni'dn-lulefemandat

125

Q}

venituri din provrdosni» și ajiittfr! pfîmm dcprc?ck*m sau picftferi de valoare, (fin care;

126 1

Bi.lJ

(Im anularea școvi^oaneior (rd.      «L129 *rd. 13â), <fin cnw.

V?

- din par Lkiparea salariajilor la profit

123

- din depreciere hrwbiftrâritor crvocualft ;i a w;țivehw țircufarito

1J9

- venituri din alupravr/famc

130

2

Chulțuieii financiare |rd. 132 «id. 136 * *d. 13$, din care:

131

a)

cheltuieli privind dob^fiole. din care:

132

ai|

aferente creditelor pentru investiții

133

iașii

ij««hfu activitatea coruntÂ

134

bl

cheltuieli dip diferente de c ură valutar. din care:

13S

aferente creuitetor pentru investiții

15*3

|M)

tteiuru activitatea curontâ

157

c)

alte cheltuieli financiare

13«

3

dielluich exuaordinart'

139

m

REZULTATUL ttKJl iprofir/iiiwdere) (><l l-uLÎSi

;40

venituri rtâimpoiabHc

'41

diehuiuli nedc.duttihllr- h'sca!

1-12

IV

IMPOZIT PE PROFIT

M3

V

date de fundamentare

1

Venituri totale din exploatare, din cw<? ț?d. 2)

»>

• venituri din subvenții p n aiufai u>«

b)

- alte venituri care nu se inu In cakul U dateisiiiriurc^ productivlrftțli riwniLn,

146

3

• heltuiel» denaiurd salariala (rt). 8-7). tfjncare?. *4|

•4?

âj

148

b_>

149

‘1

ISO

3

CiwîtutoH cusd.i'tiiț pu 5d)

151

-1

Hr, depwiW precizat 1* linei»;

'5/

5

Mi, nisdiu d» YateriBțî                f ♦ /

\* \

153

!                   \ o\

\ tfî \ l-J M i /c 4? /

-..... —

----

imWO-'

AW/0‘

9-Xi

aoiv/oi

MWJ0I

WJO

tmv/ut

KW»!

37.-11

•io.a

'1D.CQ

£Abi

525,00

5251X1

5Z>.n»

52W1C

Zfwa»

76.t»

0.74

2.3 5101

2.352.1»

91.431.42

33,94913

2,269.4 J

.',269 ■■j

U68>43

A4S

HB.899J4

oct

Mii

0.®

11XH

-2.U0

U.UQ

>00

'JCQ

oue

0.00

HDîV/Qt

miv/ol

»mv/nt

1 i.0-1

34»

U.00

miv/ni

8O/J4O.61

3i,isaan

J.LSSUIV)

0.3^

mv!

936

a0IV/0‘.

10WOI

2,05

0<X

0.00

mv/oi

aus

7..352JJ0

23S2.G0

11.077.72

‘ ; 2,269143

.Ll,M9.<li

Ht077J2

QJit

12,58832

0.00

WK

o.ao

0,00

04»

000

ooo

0.00

W

mv/ot

COIV/O!

0,00

o.oa

0.00

0.00

o.do

D.UOi

kSb

0.03

uavfl»

nbiW

390

mv/ol

euiv/ol

ai»

HOIV/OI

aoN/oț

O.W

o.co

0.00

aou

CU»

aoo

aoo

aoo

0.00

»txv/o!

hoiv/oi

aoc

O.tX)

O.GD

0.00

o.un

0.00

O.Wr

O.OU

aw

«mKi

Hf.llV,VI

040

mv/oi

COIV/Ol

OM

itOMOl

VDIV/Qf

OM

nav/o!

ntVWll

O.ffil

3.00

3.00

95»!®

0.00

0.00

n.(îii

0.00

OOQ

p.on

tWVfl)!

0.00

0.00

0-4X1

aoo

0.00

C.00

b.nu

000

b.M

MV/O!

KtIV/OI

Oi

liOIV/OI

fflV/Ql

ronyoi

IUHV/0!

aoc

3W

3.00

99.59

0.®

0<J0

af«

0.03

U30

u.ao

mi'j/oi

■mki

3.M!

«.59

O.<£

0.00

twnt

0.00

tniv/o!

rntv/o!

0.00

IfOiV/O!

HWfOt

Q.M

#w<v

eoivfi)!

>18-07

4706.00

5.709.09

2.475 41

■ :'<-.393ă3

*£»î

lb.il

. 26.-U

44S.lt

Odâ

■113r.

aori

o.6b

acn

0.00

a.®

aoa

O.iK)

04X1

o.S0

mw>!

«MW

0.90

0.00

o-co

9.00

0.M

aii

aii

P.QO

iî£O

iUIVfi.'!

mv/oi

•34459

9’2.96

91MI

J‘16.07

63.03

0.23

4.23

4.23

?L/J

045

-1L35

(100

144S7.C0

105,380.73

47,’UO.CO

J5.24U.OO

r;,2«M>u

S3.U20.W

6.8#

tavfii

u.uo

0.00

uxo

aco

Q.on

0.00

0.00

0,60

miv/oi

«0090.'

a<JO

mw/bi

flWW

Sl.QO

860.00

860.CC

btHjXî

KW

ÎO.473.CO

J0.473.CX)

10.47300

68.79

9.S8

6.M

auiv/O!

ffilMDt

0.00

tiitv/o.'

aav/0!

oso

WWO!

mv/w

61.00

860.00

860JÎC

o.oocjs:

9,wu

s.yoii.c»

9.9U0.UG

bi.OA

V.0S

■ 846;00

816.0Q

■ 8145.00

- 7«S.W)

«27.00

83200

8174X1

a?7,ao

82XCU

l.O-t

0.84

• 7274»

799:00

730.00

742 00

V2U.0L-

Siîj.ljti

muu

$20.00

MW

S.J1

r.

C'V'âguhiwiifi 'unarpr sutvirM              tata minatțîfeiXK*

1W

A04

va?;.

'iii /J!

K

K

X

* Z57.

6Z24

azr

b)

C      mediu «uo«v pe. sai.<r4[ (l«i/pen.fdirict minat pe IhtU

î<^

Ctsl

iOJV/ti!

tuiv/et

t

Ai

Pwdac K‘zîr;j<?a inimtii in .,iurnii t^lotiixr pe luwî p’fSctial mc<t«v V«t«

iau

uw

ÎW

W.5rJ

1S.S?

0.20

w

Pi ediieiiviratea muncii in unități fafc»<« î?e cutai perwm.i?«uediu >cm#L JaU

15/

W’S

tMW/0>

euivAU

0

Pjoțfcciivi taiLid muiuiî âi uuiiuU («h.*.-   wtal pn Minai uiudin (uuitiraut

i-îl.

nfnv/Qf

H0iV/0!

■1)

Fituw;

Jts tip cakui al pioduclivJldjii tâimcii in umidu rijltf*. din rare

IVJ

JlDtV/O!

«itir/O!

- CfVitrUlQO fle precfuM? îfirftQ iQPrj

fisîfl

ew/a!

mv/a

- preț mediu (pi

Ini

nav/ot

tioiwb*

- valoare *» Ql'b x p

l<>'

OiM

uimvau

ncnwui

- prindere «i venitul i tuta» de eipkielarii •■ irl. 159/i d, 1

163

e.tw

nixv;c!

JiDiV/01

fi

wați restante

IW

OOi)

0.00

0.00

O.oo

O.CO

0-00

0.00

OOT

o.tw

iOIV/O!

KOIV/01

9

Creau]

e restante, din care:

16S

o.oo

0.00

O.«i

0.00

li.OO

0.00

0.00

Di»

iti»

«Dlll/O!

mv/0!

’ de la aoeralori ai capital integrsl/majoritar de stat

166

0.00

arai

U.GD

0.00

0.00

0.1»

OjDCI

aao

aoo

w»w

fOIWOI

- de Io operatori «i capital privat

16?

0.00

0.00

0.00

aoo

0,00

O-CG

0.00

0.00

aoo

HQtV/Ol

WIV/01

• de ta bunelul de itat

162

auo

o.ao

0,00

0.00

0.00

O.OU

aoo

0(10

ftfjd

HOIV/OI

»av/0!

pile la bugetul local

169

ătjo

C-t»

0.00

o.nb

0.00

0.00

0.00

ăi»

iî-ft»

»av,'ot

ftUV/O!

- ds la alte entități

no

ox»

o.oo

0.00

0.00

aoo

0.00 •

0X0

aoo

0.W

WiVfi)î

mv/oi

10

Credite pentru CranțutCTaf.Kviln|h cinp.ite (soldul rărrasuft rambursat)

j?’s

aoo

0.00

0.00

aoo

OJ»

0.1»

0.00

0.00

nao

fOWO!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SLB SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR154-158, PARTER,BIROUL NR 2

Cod unic de înregistrare 37804020

Gradul de realizare a veniturilor totale


ANEXA Nr.1.3                    Â .

_____________                    -miile»-

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N -2

544 = 3/2

prevederi an precedent (N-l)

%7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

i

L

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

.591.50

0.33

0.00

14,197.00

105,949.98

7.46

1

Venituri din exploatare*)

544.31'

0.00

0.00

14,197.00

105,800.73

7.46

2

Venituri financiare

47.19

0.33

0.01

0.00

69.25

l/DIV/0!

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

6.00

0.00

CONDUCĂTORUL UMlTĂJU,
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC 5D3 SALUBRITATE $1 DE2APEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR 154-158, PARTER,BIROUL NR 2

Cod unic de înregistrare 37804020


Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

3   ,//g /S9,O‘t.AoM ___________

Data

an precedent 2019

Valoare

INDICATORI

finalizării investiției

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an N ■» 1

an N + 2

râă

2

3

4

5

6

7

8

i

SURSE DE ANANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

77.037,00

71.011,13

131.945,90

0,00

0,00

i

Surse proprii, din care:

19.579,00

13.553,13

9.525,90

0,00

0,00

a) • amortizare

19.579,00

• ili0>7,72

>. 9.077,"72

b) - profit

2.475,41

448,18

c) - încasarea din vanzarea unor active

2

Alocații de Ia buget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

57.458,00

57.458,00

122.420,00

0,00

0,00j

- majorarea capital

57,458,00

• 53:458,00

■.•i22;42'C,D0

0,00

0,00)

Conform Anexa 1

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0,00

0,00

61.41^3

30.706,07

29.306,85)

Investiții în curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

’' '■ 9-00

0,00

0,00

0,00

3

- Hala statie sortare

- (denumire obiectiv}

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1       0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

61.412,13

30.706,07

29.306,85

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

61.412,13

30706,07

29306,85

Conform Anexa 1

61.412,13

30.706,07

29.306,85

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

w

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

.... .. .

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cefe din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

a) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic 5C SD3 SALUBRITATE SI OE2APEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, CALEA VITAN NR 154-1S8, PARTER,BIROUL NR2 Cod unic de înregistrare 37804020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plățiior restante

5-hCLS3 M.//i6/,£Sl<94.A>40    _____________________________________-miiioi-

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

AnN+1

An N+2

Preiiminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

■ 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.i

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

i

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n ...

X

X

X

X

X

X

x

X

TOTAL pct. 1

X

X

' X

X

X

X

X

X____

Pct. 11

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTALpct.il

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct- HI

TOTAL GENERAL pct. I + petitANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE                              ;

rectificare la BVC aprobat prin HCLS3 nr. 88/30.03.2020                                              .

Nr.

Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar vechi (HCLS 88 din 30.03.2020)

Preț unitar (fără TVA)

Valoare

TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (fara TVA)

Preț total (cu TVA)

1

Abrollkipper cu macara

3

buc.

483193.28

1071850.00

203651.50

1,275,502

3,215,550

3,826,505 |

2

Sistem de vidanjare pe cadru de Hook-lift cu capacitate de 8000L compatibil cu autosasiu Iveco tip IG190EL2CA (varianta comerciala 180E)

1

buc.

103,200.00

140650

26723.5

167373.5

140650

167373.5 !

_

3

Achiziționare compresor aer

1

buc.

X

90,000.00

17,100.00

107,100.00

90,000.00

107,100.00

1 4

Achiziționare miniexcavator

1

buc.

X

165,000.00

31,350.00

196,350.00

165,000.00

196,350.00

5

Amenajări spatii de depozitare si birouri, mobilier si rafturi hale Splaiul Unirii si consolidare atic rampa transfer

1

buc.

X

650,000.00

123,500.00

773,500.00

650,000.00

773,500.00 |

6

Mașina de seilizat

1

buc.

X

60,000.00

11,400.00

71,400.00

60,000.00

71,400.00

7

Mașina de debitat

1

buc.

X

15,000.00

2,850.00

17,850.00

15,000.00

17,850.00 |

8

Mașina de decojit cabluri

1

buc.

X

| 15,000.00

2,850.00

17,850.00

15,000.00

_ 17,850.00 [

| 1552779.832 j

4,351,200

5,177,928.00!

Diferența suplimentare (4.351.200 -1.552.779,832):   2,798,420
CABINET PRIMAR


TELEFON țocwj oai) jiS 03 23 - 28 FM (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabîfietprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Secîorj, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N, '2%2.(2

^.££.2^

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire 53 SRL

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-fînanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Creșterea eficienței economice a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ca întreprindere publică la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat.

Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL urmărește să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, evitării și minimizării pierderilor operaționale și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de operare deșeuri și resturi menajere.

Rectificarea planului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cuprinde majorarea investițiilor în valoare totală de 58.613,70 mii lei cu suma de 2.798,43 mii lei, suma totală devenind 61.412,13 mii lei, necesară pentru:

 • 1. achiziționare compresor aer;

 • 2. achiziționare minîexcavator;

 • 3. achiziționare mașină de sertizat;

 • 4. achiziționare mașină de debitat;

 • 5. achiziționare mașină de decojit cabluri;

 • 6. amenajare spații de depozitare și birouri, mobilier și rafturi pentru halele situate în Splaiul Unirii, consolidare atic rampă de transfer;

 • 7. modificare costuri achiziție abrollkipper cu macara;

 • 8. modificare costuri achiziție sistem de vidanjare pe cadru de Hook-Lift;

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.338019/27.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat


PRIMĂRIA


WWW.primariej.ro


E-MAIL guvernantacarp0rativa@primaritf3.ro

Sir. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 338019/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București este reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate pubfică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 3.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4.  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6.  organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

  PRIMĂRIA^J


  SECTORULUI <


  BUCUREȘTI .>


 • 7. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare;

 • 2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a

întreprinderilor publice;

 • 6. Legea nr. 5 /2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere:

-adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. cu nr.2726/27.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr.337726 /27.04.2020

-HCLS 3 nr. 32 din 10.02.2020 de aprobare a BVC pentru anul financiar 2020

-HCLS3 nr. 88 din 30.03.2020 de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020

 • - Anexa 1 - Programul de investiții rectificat pentru anul 2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/27.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/27.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020

 • - Nota de fundamentare nr. 2733/27.04.2020 de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 • - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 - Anexele 1-5

în conformitate cu prevederile:

-art. 10, alin. (2) litera f) din Ordonanța nr. 26/2013: “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-fînanciari aprobați, astfel: “f) în alte situații impuse de prevederile legale”

 • - art. 12.1., lit h) din Actul Constitutiv al societății: “Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)’’

-art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății: “Adunarea Generală ma Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

Rectificarea planului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 cuprinde majorarea investițiilor pentru anul 2020 în valoare totală de 58.613,70 mii lei cu suma de 2798.4J mii lei, suma totală devenind 61.412,13 mii lei, necesară pentru:

 • 1. achiziționare compresor aer;

 • 2. achiziționare miniexcavator;

 • 3. achiziționare mașină de sertizat;

 • 4. achiziționare mașină de debitat;

 • 5. achiziționare mașină de decojit cabluri;

 • 6. amenajare spații de depozitare și birouri, mobilier și rafturi pentru halele situate în Splaiul Unirii, consolidare atic rampă de transfer;

 • 7. modificare costuri achiziție abrollkipper cu macara;

 • 8. modificare costuri achiziție sistem de vidanjare pe cadru de Hook-Lift;

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege (Anexele 1.1-1.5).

Având în vedere cele de mai sus propunem spre analiză și dezbatere proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Compartiment Guvemanță Corporativă Silviu Hondola

DESZĂPFZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, n C.U.I.tRO 37804020 email: salubritate.s3;<f yalioo

SECTOR 3

r. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București Reg. Com: .140/9896/21.06.2017

rom       email: sakibrit:ites3.runosirt amail.com

CABINET PRIMAR

Nr

... .

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării planului de investiții și a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării planului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății): m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA

pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui un, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

In prezent, societatea își desfășoară activitatea conform Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr. 88 din data de 30.03.2020.

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativa teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este o societate care își desfășoară activitatea in baza prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară conform unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2.  operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeuri le similare;

 • 3.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4.  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5.  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6.  organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 7.  administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9.  colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

Luând în considerare contextul economic, se impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor administrative, care să ducă la creșterea eficienței societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., dat fiind faptul că întreprinderile publice și societățile comerciale la care statul deține participațiuni integrale sau parțiale reprezintă un segment important al economiei naționale și în consecință funcționarea acestora are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, în considerarea faptului că eficiența unor operatori economici depinde în mod determinant de performanța managementului acestuia în corecta implementare.

SIKSZAPEZIHLS3

-.st--

în funcționarea societății a mecanismelor de management și bună administrare, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. trebuie să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate. în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

în susținerea celor de mai sus, rectificarea planului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 cuprinde următoarele modificări:

 • - rectificarea programului de investiții pentru anul 2020 în valoare totală de 58.613,70 mii lei cu suma de 2798.4^ mii lei, suma totală devenind 61.412,13 mii lei, necesară pentru:

 • - achiziționare compresor aer:

 • - achiziționare miniexcavator;

 • - achiziționare mașină de sertizat;

 • - achiziționare mașină de debitat;

 • - achiziționare mașină de decojit cabluri;

 • - amenajare spații de depozitare și birouri, mobilier și rafturi pentru halele situate în Splaiul Unirii, consolidare atic rampă de transfer;

modificare costuri achiziție abrollkipper cu macara;

 • - modificare costuri achiziție sistem de vidanjate pe cadru de Hook-Lift:

La prezenta adresă anexam:

 • - Anexa 1 - Programul de investiții rectificat pentru anul 2020

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/27.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/27.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020

 • -  Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020 - rectificare

~ Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 - Anexele 1-5

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea planului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Cu considerație,

Președinte C.A.

MiliaiNițu, SD3 Salubritate și^Deszăpepre S3 S.R.L.

Sediul Social; Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 18/27.04.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:
 • 1. Se adoptă cu 6 voturi pentru, o abținere(D-l Ciobîcă Marius Daniel) și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA (Consiliu Local Sector 3) in vederea Rectificării Planului de Investii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 in vederea achiziționării:

-1 compresor aer - in valoare de 90,000 lei fiara TVA

-1-miniexcavator— in valoare de 165,000 lei fiara TVA

Modificarea prețului de achiziție la următoarele utilaje:

-Abrollkipper cu macara SH de la prețul de 483.193.28 lei la 1.071.850 lei fora TVA pentru utilaj nou.

-Sistem de vidanjare pe cadru de hooklifit de la prețul de 103.200 lei la 140.650 lei fiara TVA

-Amenajări spatii de depozitare si birouri, mobilier si rafturi hale Spliul Unirii si consolidare atic rampa transfer in valoare de 650.000 lei fiara TVA

-Achiziționarea a 3 mașini de:

-serUzat in valoare de 60.000 lei fora TVA

-debitat in valoare de 15.000 lei fora TVA

-decojit cabluri in valoare de 15.000 lei fiara TVA

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 19/27.04.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

Se adoptă cu 6 voturi pentru, o abținere(D-l Ciobîcă Marius Daniel) și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA (Consiliu Local Sector 3) in vederea Rectificării Planului de Investii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 in vederea achiziționării:

 • 1. -Amenajări spatii de depozitare si birouri, mobilier si rafturi hale Spliul Unirii si consolidare atic rampa transfer in valoare de 650.000 lei far a TVA

 • 2. -Achiziționarea a 3 mașini de:

-sertizat in valoare de 60.000 lei fara TVA

-debitat in valoare de 15.000 lei fara TVA

-decojit cabluri in valoare de 15.000 iei fara TVA

PreședinteC.A.

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com    email: salubritates3.runos@fimail.com

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2020 - RECTIFICARE

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. rectificat pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificările și completările ulterioare. Dc asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2018, și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului dc venituri și cheltuieli, precum și a anexelor dc fundamentare a acestuia.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli presupune următoarele ajustări:

• La capitolul “Investiții” prin suplimentarea sumei de 58.613,70 mii Iei cu suma de 2798.4Ș mii lei, necesară pentru:

 • - achiziționare compresor aer;

 • - achiziționare miniexcavator;

 • - amenajare spații de depozitare și birouri, mobilier și rafturi pentru halele situate în Splaiul Unirii, modernizare rampă de transfer;

 • - achiziționare mașină de sertizat;

 • - achiziționare mașină de debitat;

 • - achiziționare mașină de decojit cabluri;

 • - modificare costuri achiziție abrollkipper cu macara;

 • - modificare costuri achiziție sistem de vidanjare pe cadru de Hook-Lift;

  ® SALUBRITATE

  Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com    email: salubritates3.runos@gmail.com

Vă prezentăm atașat BVC rectificat la 2020, pentru capitolele de venituri și cheltuieli, inclusiv anexa 4 - pentru activitatea de investiții rectificată potrivit notei de fundamentare.

Luând în considerare cele expuse anterior, propunem introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 București a proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, astfel cum este anexat prezentei, în vederea analizării și înaintării spre aprobare.

Nițu Mihai, Președinte C.A.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Wvnv.primerie3.r0E-MAIL guvern3filacorporativa(§)primanej.Tc

Str. Intrarea Odobețti nr, 5-7, Sector 3.032158. București


Nr. 338027/27.04.2020Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru! anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment

Guvemanță CorporativăDalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor ierți in baza unui lentei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată $i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul —...... de pe or suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                       .......... în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ............... de pe ordinea de zi / suplimentarea-/ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR:               ’ (/J

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:                     1 /T

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NTCOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIV1U

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punctul 5

 • A. Da             7/20 ( 35%)

 • B. Nu         0/20 ( 0%)

 • C. Abținere      2/20 ( 10%)

No Answer 11/20 ( 55%)

A

B

C

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

1 1

Valerica Hontaru

1 x

Neacsu Florentina - PS3 Baetica Nicoleta

1 x

1 1

Adriana Paunica

Pelinaru Cornel

Gutium Narcisa             |

Văduvă luliana             |

Alexandru Dobre            |

Cristian Petrescu          |

1 x

1 1

1 i

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 X I

Cristi Tudorache j Fatu Adrian | Ioana Marinescu | constantinradu038 | lonut Moldoveanu | User | Mariana Vasiliu | Alin Panait |

! 1

1

X 1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1 X I

1 1

1

1

1

romeo popescu              |

X 1

1

fleancu florin             |

X 1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

tui

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extr-aordnrare din data de..........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         în sistem de

videoconferințâ, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 3. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/esetraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:     ___.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferințâ, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR               t

VASILIU MARIANA             f                  

MEMBRI:

PELINARU CORNEL                            .....................

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA                   

DOBRE ALEXANDRU                        .....................

PĂUNICĂ ADRIANA                               

IACOB CEZAR                                .....................

ENE STELIAN-BOGDAN                         .....................

VOINEAINOCENȚIU-IOAN                       

1.Comisia 6 - Punctul 5

 • A. Da             5/16 ( 31%)

 • B. Nu         0/16 ( 0%)

 • C. Abținere      0/16 (  0%)

No Answer 11/16 ( 69%)

ABC

Valerica Hontaru | | | Neacsu Florentina - PS3 j j j Baetica Nicoleta | X j | Adriana Paunica j X | j Pelinaru Cornel | X | | Gutium Narcisa | | | Văduvă luliana j X | | Alexandru Dobre | X j j Fatu Adrian | | j Ioana Marinescu | | j constantinradu038 j | | lonut Moldoveanu | | | User | | | Mariana Vasiliu | [ j Alin Panait | j | romeo popescu | | |