Hotărârea nr. 115/2020

HCLS3 nr.115 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect „ Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, nitrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 337716/CP/27.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 337265/27.04.2020 al Direcției Servicii Publice;

 • -  Proces verbal nr. 331534/15.04.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr.310630/19.03.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a contractului având ca obiect "Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări";

 • -  Adresa nr. 337283/27.04.2020 a Direcției Servicii Publice;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul

3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit. f) din Actul Constitutiv al societății OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economio-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului-Verbal de analiză și atribuire, întocmit de comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea OPS 3 -Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea OPS 3 -Ordine și Protecție S3 SRL având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”, în valoare de 613.528,12 lei, inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr.3, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să fumizeze/achiziționeze bunurile/materialele pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect .Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări' în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcția Servicii Publice să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Servicii Publice, și societatea OPS 3 - Ordine

NR.

DIN 29.04.2020Nr. 331534/15.04.2020

AfJ&xA . 4.

+>cts 3 (Vh . 445'/<?9.<0^ &&


Aprobat,

Primar Robert Sorin NegoițăPROCES-VERBAL DE ANALIZĂ al comisiei de analiză numită prin Dispoziția Primarului nr. 1459/03.04.2020

încheiat astăzi 15.04.2020, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L având ca obiect::"Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”

Nr. Invitație de participare: 322247/02.04.2020

Valoarea estimată totală (cu TVA) este de: 515.569,85 lei fara TVA, 97.958,27 lei reprezentând TVA și 613.528,12 total lei cu TVA, conform Referat de angajare nr. 309449/18.03.2020.

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția Primarului nr. 1459/03.04.2020 privind constituirea Comisiei de analiză a documentației în vederea atribuirii către Societatea SC OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL, întreprindere publică având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de achiziție ce are ca obiect: ” Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”, compusă din:

Președinte Comisie — Alexandru ȚICARAT - Inspector de specialitate - Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări;

Membru/ Secretar Comisie — Anda MANOLACHE - Inspector de specialitate - Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări;

Membru - Robert GĂLĂȚANU - Consilier juridic - Serviciul Legislație și Avizare Contracte, Direcția Juridică;

Membru - ILIE Constanța - Expert - Serviciul Proceduri de Achiziții, Direcția Investiții și Achiziții;

Membru - Camelia Dana GAVRILĂ - Referent superior - Biroul Control Financiar Preventiv, Direcția Economică.

Membrii supleanți:

 • - Adrian Nicolae PETRE - Inspector de specialitate - Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări;

 • - George ISTUDOR - Inspector de specialitate - Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări.

Având în vedere:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Anunțul de intenție al societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. nr. 381/18.03.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 309179/18.03.2020;

 • -  Caietul de sarcini, instrucțiunile de ofertare și Nota privind valoarea estimată a contractului, anexe ale acestuia, aprobat de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului def’Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”, către societatea OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L;

 • -  Modelul de contract întocmit de către compartimentul care gestionează contractul și avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică și Direcția Juridică;

Referatul nr. 321683/01/04/2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea SC OPS3 -

ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L a contractului având ca obiect: "Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări" ;

- Existenta în Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 309453/18.03.2020 a contractului și a modalității de atribuire (poz. 25 la Anexa la SAAP nr. 310630/19.03.2020);

Referatul de angajare nr. 309449/18.03.2020 emis de către Direcția Servicii Publice privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului;

- Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 1459/03.04.2020, emisă de către Primar;

Oferta depusă de societatea SC OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., înregistrată cu

nr. 328297/10.04.2020;Proces verbal de deschidere nr. 329884/13.04.2020

încheiat astăzi 15.04.2020, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC OPS 3 -ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L

EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate, comisia de analiză constată următoarele:

 • • SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. nu a depus Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire Ia plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării, acestea fiind înlocuite cu o Declarație pe propria răspundere dată de către dl. Alexandru Răzvan BUNESCU reprezentant împuternicit al societății SC OPS3 Ordine și Protecție S 3 SRL datată din 06.04.2020 prin care își asumă faptul că se încadrează în condițiile solicitate prin Invitația de participare nr. 322247/02.04.2020 și a Instrucțiunilor de ofertare însă în contextul stării de urgență își asumă că vor transmite certificatele solicitate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de finalizarea contractului.

Raportat la cele propuse in ședința din data de 13.04.2020, Comisia a luat act de modificările aduse clauzelor contractuale, motiv pentru care considera cerința îndeplinita sub rezerva îndeplinirii obligațiilor contractuale.

EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare și al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

 • • SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare (pag 1-89 din „Dosarul Documente de calificare” conform numerotării ofertantului) și a propunerii tehnice prezentate (pag. 1-3 din „Dosarul Propunere t”hnică” conform numerotării ofertantului).

• EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară (pag. 9 din „Dosarul cu Propunerea Financiară” conform numerotării ofertantului), a fost evaluată de comisia de analiză pentru corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea listei materialelor necesare operației de trasare/ retrasare parcări în Sectorul 3, solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanți).

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr. 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiza a analizat și a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate în oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz ”, și „ având in vedere că prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând în calcul atât datele și informațiile cu caracter orientativ cuprinse în Notă privind valoarea estimată a contractului cât și Referatul de angajare nr.309449/18.03.2020 emis de către Direcția Servicii Publice privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.


OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) V

Propunere financiară SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Elementele principale ale propunerii financiare:

> Formularul de ofertă (Formularul nr. 7) - pag. 9 (din dosarul Propunerea financiară, conform numerotării ofertantului):

Nr. crt.

Denumire produs

UM

Cantitate

Preț per UM (fără TVA)

Preț (fără TVA)

1

Vopsea albă pentru marcaj rutier

kg

37.000

9,65

357.050,00

2

Vopsea neagră pentru marcaj rutier

kg

3.800

9,78

37.145,00

3

Vopsea roșie pentru marcaj rutier

kg

3.493

16,13

56.342,09

4

Diluant pentru vopsele de marcaj

litri

3.800

11,70

44.460,00

5

Trafalet, lungime rolă 10 cm

buc

40

15,66

626,38

6

Role pentru trafaleți, lungime 10 cm

buc

3.001

2,90

8.712,95

7

Pensulă pentru vopsea - 4 cm (mâner lemn)

buc

170

12,24

2.081,40

8

Mătură cu coadă din lemn

buc

60

18,38

1.102,74

9

Butelie gaz, 190 gr.

buc

100

5,79

579,42

10

Șpaclu inox - 6 cm

buc

60

7,98

478,50

11

Ruletă cu bandă din fibră de sticlă - 60 m

buc

8

136,98

1.095,80

12

Ruletă - 10 m

buc

20

25,69

513,85

13

Mănuși de protecție, din nylon -mărimea 10

buc

600

4,51

2.707,56

14

Vopsea spray, capacitate 500 ml - portocaliu

buc

40

22,45

898,16

15

Sfoara de iuta 3m (2gheme)

buc

80

14,23

1.138,00

16

Lampa gaz (autoaprindere)

buc

10

63,80

638,00

TOTAL (FĂRĂ TVA)

515.569,85

TVA

Ul

£

TOTAL GENERAL (CU TVA)

613.528,12

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează în valoarea de 613.528,12 lei cu TVA, prevăzută și aprobată de Primarul Sectorului al Municipiului București prin Referatul de angajare nr. 309449/18.03.2020 elaborat de către Direcția Servicii Publice privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a proiectului de „Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”.

Urmare celor expuse mai sus,

/ \ -

COMISIA DE ANALIZĂ             f S

I ol

numită prin Dispoziția nr. 1459 din data 03.04.2020, formulează următaaMe:r^®ij/ fi \OY\

1. Procedura de analiza a ofertei depuse de societatea SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE 83

S.R.L având ca obiect: ^Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări” a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub

4 aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art. 9 alin. (3) lit. a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect .Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”.

 • 3. Comisia de analiză a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • - Referatul de angajare nr. 309449/18.03.2020 emis de către Direcția Servicii Publice privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului,

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 309453/18.03.2020 a contractului si a modalității de atribuire.

 • 4. Comisia de analiză declară oferta SC OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

 • 5. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de SC OPS3 — ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

 • 6. Comisia de analiză consideră că au fost îndeplinite cerințele înscrise în Caietul de sarcini și în Instrucțiunile de ofertare, atrăgând atenția obligativității societății de a depune Certificatele Constatatoare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de încheierea contractului.

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de negociere, în două exemplare originale, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 515.569,85 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 97.958,27 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 613.528,12 lei, prețuri rezultate în urma analizării ofertei financiare depuse.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe.

Comisia de analiză a documentației:

Președinte Comisie - Alexani Amenajare Parcări;


ȚICARAT - Inspector de specialitate - Serviciul Gestionare și

Membru/ Secretar Comisie - $nda MANOLACHE - Inspector de specialitate - Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări;


Membru - Robert GĂLĂȚANU -Direcția Juridică;

iciul Legislație și Avizare Contracte,


Membru - Camelia Dana GAVRILA - Referent superior - Biroul Control Financiar Preventiv, Direcția Economică.                         (_>


Anexa la procesul verbal de analiza nr. 331534/15.04.20201. Situația personala a ofertantului

CERINȚE DE CALIFICARE

Documente prezentate de: SC OPS3 Ordine și Protecție S 3 SRL

CONCLUZIE COMISIE DE ANALIZĂ numită prin Dispoziția Primarului nr. 1459/03.04.2020

a) Declarație privind îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile       publice       (completarea

Formularului 1)

- Formularul 1 - Declarație pe proprie răspundere dată de către dl. Bunescu Alexandru Răzvan reprezentant împuternicit al societății SC OPS3 Ordine și Protecție S 3 SRL - Fără număr de înregistrare si datată din 06.04.2020, pag. 1 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului)

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

b) Declarație privind identificarea conflictului de interese (completarea Formularului 2)

- Formularul 2 - Declarație pe proprie răspundere dată de către dl. Bunescu Alexandru Răzvan reprezentant împuternicit al societății SC OPS3 Ordine și Protecție S 3 SRL - Fără număr de înregistrare si datată din 06.04.2020 - pag.2 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului)

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

- Declarație pe propria răspundere dată de către dl. Alexandru Răzvan BUNESCU reprezentant împuternicit al societății SC OPS3 Ordine și Protecție S 3 SRL - Fără număr de înregistrare si datată din 06.04.2020 - pag.3 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului) prin care Ofertantul își asumă faptul că se încadrează în condițiile solicitate prin Invitația de participare nr. 322247/02,04.2020

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ SUB CONDIȚIA PREZENTĂRII CERTIFICATELOR


--

însă în contextul stări ; urgență își asumă că vor transmite certificatele solicitate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de încheierea contractului.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția Primarului nr. 1459/03.04.2020, a analizat Declarația ofertantului prin care își asumă că va transmite certificatele solicitate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de încheierea contractului și declară că cerința este îndeplinită conform instrucțiunilor de ofertare.

 • d) C.U.I.

 • e) Actul constitutiv al societății

 • - C.U.I.: 37410026 din data de 19.04.2017 ; J40/5480/19.04.2017 certificat Seria B nr. 3439304/25.07.2017 - copie semnată și ștampilată, inclusiv conform cu originalul (pagina 4 din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului)

 • - Act Constitutiv al Societarii OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL - reprezentata de dl. Alexandru Razvan Bunescu în calitate de președinte al CA /

 • - fără număr și dată - pag. 5-18 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului) copie semnată și ștampilată, inclusiv conform cu originalul.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

f) Hotărârea de înființare a societății

H.C.L.S. 3 nr. 98/29.03.2017 privind înființarea societății SC OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, copie semnată și ștampilată (inclusiv conform cu originalul) pag. 19-59 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului)

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

2. Capacitatea economica si financiara

a) Cifra de afaceri

Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății

-Hotărârea nr. 244 din 16.04.2019 - privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și al Programului de activitate pe anul 2019 al societarii SC OPS 3 -Ordine și Protecție S3 SRL, pag. 60-61 (din

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

dosarul Documente le calificare, conform numerotării ofertantului), copie semnată și ștampilată, inclusiv conform cu originalul;

-Bilanț prescurtat la data de 31.12.2018 - pag. 62 -64 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului), copie semnată și stampilată pe fiecare pagină) ;

-Contul prescurtat de profit șî pierdere la data de 31.12.2018 - pag. 65 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului).

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională

a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

 • - Programul de activitate pe anul 2019 al Societății 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL pag. 66-72 din Dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului, copie semnată și ștampilată pe fiecare pagină;

 • - Formularul nr. 3 din data de 06.04.2020 semnat de către dl. Bunescu Alexandru Răzvan -conținând:

 • - nr. personal angajat - 252;

 • - din care 1 persoană de conducere - pag. 73 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului).

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

1V

/CCreȘî

JXjuuj

\ \

l-J 1 Io 1 rar f A) /

b) Declarație și Lista privind personalul/organismul     tehnic     de

specialitate de care dispune operatorul pentru     îndeplinirea     contractului

(completarea Formularului 4)

- Formularul 4 din data de 06.04.2020 semnat de către dl. Bunescu Alexandru Răzvan - pag. 74 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului);

-Anexă la Formularul 4 - Lista cu personalul propus pentru îndeplinirea contractului - pag. 75 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului);

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică. (completarea Formularului 5)

 • - Formularul 5 - (au declarat că NU ESTE CAZUL)- pag.88 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului);

 • - Anexa la Formularul 5 - (au declarat că NU ESTE CAZUL)- pag.89 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului)

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Comisia de analiză numită prin Dispoziția ’rimarului nr. 1459/03.04.2020, a analizat situația conform căreia ofertantul a declarat că nu este cazul ca în implementarea acestui contract să fie implicate și utilaje. Luând în considerate obiectul contractului: furnizare materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări, Comisia a concluzionat că obiecția ofertantului este validă și cerința este îndeplinită.

Personal calificat în vederea realizării proiectului

/ e/          \*\

! of //Wow r 1

L Lo>^

 • - Diplomă de licență seria C nr. 0203247 din data de 19.12.2011 a domnului Mihail I. loan Bogdan cu titlul de Licențiat în Științe Economice în dimeniul Contabilitate, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune - pag. 76-77 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului);

 • - Curriculum Vitae: loan Bogdan MIHAIL, pag 78

 • -  83 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului);

 • - Decizia nr. 80/06.04.2020 cu privire la numirea

în funcția de Manager de Proiect a domnului loan Bogdan MIHAIL       pentru proiectul

"Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări” - pag 84 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului);

 • - Raportul de salariat al domnului loan Bogdan MIHAIL prin care se certifică faptul că acesta este angajatul SC OPS 3 - Ordine și Protecție S 3 SRL pag 85 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului).

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

4. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice)

Ofertantul a prezentat propunerea tehnică astfel:

- Societatea SC OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL va furniza materialele necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări de pe raza

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

prevăzute în cadrul - 3tului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini

Sectorului 3 al Mun. - iului București descrise în Caietul de sarcini, pag. 1- 3 din dosarul Propunere Tehnică, conform numerotării ofertantului

5. Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului

 • a) Proceduri/manual de , calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifhcat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare

 • b)   Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare

Zv?-ar-r\*\

/ * / \ \ r /                Y* \

V c>\                    /

 • -  Certificat ISO SR EN 9001:2015 nr 11146/04.08.2017 emis de SR AC VALABIL PÂNĂ LA DATA DE 03.08.2020 pentru următoarele activități: - Mentenanță clădiri; Activități de protecție și pază; Executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale; Activități de testări și analize tehnice (Activități de testări RSVTI și verificări PRAM) - pag. 86 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului);

 • -  Certificat ISO     SR EN 14001:2015

nr.5461/24.07.2019 emis de SR AC valabil până la data de 23.07.2022 pentru următoarele activități:

 • - Mentenanță clădiri; Activități de protecție și pază; Executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale; Activități de testări și analize tehnice (Activități de testări RSVTI și verificări PRAM) - pag. 87 (din dosarul Documente de calificare, conform numerotării ofertantului);

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în Iei cu

Ofertantul prezintă propunerea financiară în original.

Oferta financiară este exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA, respectiv ofertantul declară faptul că va furniza materialele necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București,

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Oferta financiară v. .. ' exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA (detaliere în Formularul 7)

pe raza Sectorului 3 Municipiului București, pentru suma de 515.569,85 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 97.958,27 lei astfel încât valoarea totală cu TVA fiind: 613.528,12 lei (pag. 1 și 9 din dosarul Propunere financiara).

Altele

Ofertantul va redacta o scrisoare de înaintare a ofertei (completarea Formularului 6);

Ofertantul a redactat formularul nr. 6 (pag. 8 conform numerotării ofertantului) astfel încât oferta depusă de societatea SC OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înregistrată cu nr. 328297/10.04.2020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

• Conform art. 12.1 din draft-ul de contract avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică și Direcția Juridică, Comisia de Analiză atrage atenția obligativității Ofertantului de a constitui garația de bună execuție în conformitate cu prevederile legale în vogoare.

Comisia de analiză:


Președinte - Alexandru ȚICARAT — Inspector de specialitate - Direcția Servicii Publice;

Membru/Secretar comisie - Anda MANOLACHE - Inspector de specialitate - Direcția Servicii Publice;

Membru


Membru


Membru


- Camelia Dana GAVRILĂ - Direcția Economică;

- Constanta ILIE - Direcția Investiții și Achiziții;

- Robert Alexandru GĂLĂȚANU - Direcția Juridică.

SC OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L , reprezentață ^&ĂIexandru Răzvan’BUNESCU

PRI MĂRITELEFON (004 021) 3404011 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL 5ervicii.publice@primarie3.ro

Șos, Mrhai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București


AVfc/4 ■ &-

■hcls s ajîi llt> /&% Ok- &>£oNOTĂ JUSTIFICATIVĂ NR. XLt..<f£/....LL..^.£&.? ® 2 0

privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”

In conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu exi stă participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal de analiză al comisiei de analizăm. 331534/15.04.2020 pentru atribuirea către SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a contractului de furnizare având ca obiect „Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”, Proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, se constată următoarele:

■ în temeiul Hotărârii nr. 98/29.03.2017, Consiliu Local Sector 3 a aprobat înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuți ilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului

 • 3. Mai exact, prin Hotărârea mai sus menționată s-a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și S.C. Adminsitrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea înființării SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.. în același timp, prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, a fost aprobat și capitalul social al SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, astfel Sectorul 3 având calitatea de acționar majoritar.

Având în vedere cele expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art. 31, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

■ în ceea ce privește condiția prevăzută la art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al SC OPS 3 -ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. de 99%, implicit face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor. Potrivit art. 12 din Actul constitutiv al societății SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. - Adunarea Generală a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale” și are următoarele atribuții principale:

 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • - examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

 • - numește cenzorii Societății, le stabilește renumerația, îi descarcă de gestiune și îi revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • - hotărăște asupra investițiilor importante ale societății, care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;


hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 244/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SC OPS 3 — ORDINE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L. reiese faptul că, pentru anul 2020, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2019, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de atribuire a contractului având ca obiect „Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări” se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Servicii Publice a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.

DIRECTIA SERVIțSîfPUBLICE

DIRECTOR ADJUNCT Raluca BĂRGĂUNAȘ4JCLS3

V               ' CONTRACT DE FURNIZARE


Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

Ținând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect „Achiziționarea de materiale neceasre efectuării operației de trasare/retrasare parcări”;

între

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA,

în calitate de achizitor, pe de o parte

Ș>

 • B. OPS 3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL denumire operator economic, adresa sediu__Calea

Vitan nr. 154 - 159, Clădire Administrativa, Sector 3, , telefon/fax  număr de înmatriculare J40/5480/2017 cod fiscal 37410026 contțtrezorerie, bancă)

reprezentat prin Președinte Consiliu de Administrație (denumirea conducătorului) funcția Alexandru Bunescu în calitate de furnizor, pe de altă parte s-a încheiat prezentul Contract de furnizare

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor


  Avizat, ff

  DIRECȚIA ECONOlynCĂ DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GWȚU


  Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ


  SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE


  ȘEF SERVICIU,


  GEORGETA VIȘAN


 • c. furnizor - persoana juridică, lega) constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele Ia prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i. document scris - orice document intocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confîrmt de primire, care are legătura cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

 • j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

 • k. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul contractului

  • 4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare, conform anexelor Ia prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de lei

515.569,85 fără TVA, respectiv 613.528,12 lei cu TVA.

 • 6. Durata contractului
  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2020.

  • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în funcție de necesitățile beneficiarului, în termen de 10 zile de Ia comanda fermă (nota de comandă în care se va preciza materialul necesar și cantitatea aferentă), în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.

 • 7. Documentele contractului

 • 7.1. Documentele contractului sunt:                                        / §

I °

 • i.   Anexa 1 - Caietul de sarcini;                                          l                  k j

 • ii.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii.   Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv.   garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizoraTtpa semnarea contractului de către ambele părți);

 • v.   Proces-verbal de analiză;

 • vi.  H.C.L.S 3 nr............. din ............. privind atribuirea către ................................. a

contractului având ca obiect furnizarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare;

 • vii.   orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 7.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 7.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului

  • 8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

  • 8.2. (1) Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

(2) Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.3. Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 10 zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.6 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.7 Furnizorul se obliga ca in termen de 4 luni de la semnarea prezentului contract sa pună la dispoziția achizitorului certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

 • 8.8 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

  Avizat, j

  DIRECȚIA SERVICII PUBLICE DIMCIQR ApJtJNCT, RALUCA B.ĂRGĂUNAȘ


  Avizat, / / DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GMBȚU


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN

 • a) reclamați! și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate ctc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

 • 9.1 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract,

către furnizor în contul deschis la Trezoreria.................

 • 9.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

 • 9.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor furnizorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a produselor.

 • 9.4 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise furnizorului.

 • 9.5 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 9.6 Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin furnizarea unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 9.7 (1) Achizitorul va recepționa produsele și serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite funizorului.

 • 9.8 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

 • 10. Modalități de plată

 • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

 • 10.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

 • 10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua furnizarea, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 10.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

Avizat,                                           Avizat,                                                  Avizat,

11. Sancțiuni pe

Avizat,

DIRECȚIA SERVICII PU DIRECTOR ADJUNCT, RALUCA BĂRGÂUNAȘDIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,, OCT AVLAN GHEȚU Â


NCT, .UNAȘ • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului

 • 12.1 Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare 25,778.49 de lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanție (36 luni).

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

DIRECȚIA SERVICII PU DIRECTOR ADJUNCT, RALUCA BĂRGÂUNAȘ


LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE • 13. Recepție, inspecții și teste

  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, fiimizorui va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

Pentru defecte aparate ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de reprezentanții desemnați de către achizitor și reprezentații fimizorului.

-Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifica faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta cu caietului de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului si ai furnizorului, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

 • 14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 14.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate.

 • 14.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

 • 15. Asigurări

  • 15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 16. Perioada de garanție

  • 16.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si insotite de documentele de certificare a cal itatii si de garanție emise de producător.

  • 16.2. (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este în conformitate cu documentele normative obligatorii aprobate de organismele abilitate, precum și standardele în vigoare sau echivalent. Perioada de garanție va intra în vigoare de la data Procesului verbal de recepție, respectiv după livrare.

(2) Perioada de garanție pentru îndeplinirea contractului este de 12 luni, de la semnarea procesului verbal de recepție.

 • 16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

 • 16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 10 zile lucrătoare sau de a înlocui produsele în perioada convenită, Iară costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

 • 16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

 • 17. Ajustarea prețului contractului

  • 17.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 18. Conflictul de interese

  • 18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

  • 18.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea

Avizat, DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV/ OCTAVIAN GHEȚUZ


^-"Avizat,

HRECȚIA SERVICII PUBLICE

«RECTOR ADJUNCT, ALUCABĂRGĂUNAȘ


Avizat,

DIRECȚIA JURIDICĂ

IUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE

\ ȘEF SERVICIU,

i-A GEORGETA VIȘAN

executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.


19. Amendamente


19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun


acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

19.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin


act adițional semnat de către părțile contractante.

19.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.


20. încetarea contractului

20.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentul și legislației aplicabile; • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 20.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 20.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 20.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 20.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 20.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între


părțile contractante.

 • 20.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 20.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica furnizorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.


21. Rezilierea contractului

21.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptulJUNCT, "UN AȘAvizat,

DIRECȚIA ECONOMIC DIRECTOR EXEC OCTAVIAN GHE


Avizat, DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘANpărții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 21.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i.   Furnizorul nu furnizează produsele în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii.   în cazul în care împotriva furnizorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 21.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 22. Forța majoră

  • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

  • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 23. Soluționarea litigiilor

  • 23.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 23.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 24. Dispoziții finale

 • 24.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

 • 24.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.
  \ ȘEF SERVICIU, * \ GEORGETA V1ȘAN • 24.3 Fuziunea/divîzarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

 • 24.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

 • 25. Răspunderea contractuală

  • 25.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 26. Limba care guvernează contractul

  • 26.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 27. Comunicări

 • 27.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 27.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 27.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 27.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 27.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 27.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 28. Legea aplicabila contractului

  • 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 29. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprtmar9primarte3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București


REFERAT DE APROBARE


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

^2/^2^


a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect „ Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări"

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București în ceea ce privește componenta de parcări este necesară achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modoficările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și ținând cont de prevederile HCLS 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, Direcția Servicii Publice prin Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări a demarat o procedură de atribuire a contractului având ca obiect "Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări" către societatea OPS 3 - Ordine Și Protecție S3 SRL.

în urma anunțului de intenție nr. 381/18.03.2020, înregistrat cu nr. 309179/CP/18.03.2020, societatea și-a exprimat intenția de a participa la procedura de evaluare și atribuire a respectivului contract de furnizare.

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea OPS 3 - Ordine Și Protecție S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 515.569,85 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 97.958,27 lei, rezultând o valoare totală de 613.528,12 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 337265/27.04.2020 al Direcției Servicii Publice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.


TELEFON (004 021} 340 4011 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL servi ci i.publice@Jprimarie3.ro

Șos, Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 337265/ 27.4.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea către SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”

în vederea îmbunătățirii calității și efîcientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București în ceea ce privește componenta de parcări este necesară achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modoficările ulterioare.

în urma anunțului de intenție nr. 381/18.03.2020 al SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București Cabinet Primar cu nr. 309179/18.03.2020, societatea și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului în baza art. 31. din Legea nr. 98/2016 privind "Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr, 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 310630/19.03.2020 a contractului și a modalității de atribuire (poz. 25 la Anexa la SAAP nr. 310630/19.03.2020 ) aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 244/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale SC OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL, reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2019, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3.

 • - Anunțul de intenție nr. 381/18.03.2020 al SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr. 309179/18.03.2020;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 309179/18.03.2020 privind întocmirea Modelului de contract, caietului de sarcini și instrucțiunilor de ofertare;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către SC OPS 3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.în ceea ce privește ” Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”

 • - Referatul nr. 321683/01.04.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea SC OPS3 — ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect: ”Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări” cât și Anexa la Referat aprobare procedură "Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări” cu privire la determinarea valorii estimate a achiziționării de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări;

 • - Referatul de angajare nr. 321683/01.04.2020 emis de către Direcția Servicii Publice privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiza nr. 1459/03.04.2020

 • - Invitația de participare nr. 322247/02.04.2020 transmisă de Direcția Servicii Publice către SC OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • -  Scrisoarea de înaintare a ofertei înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 328297/10.04.2020;

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 329884/13.04.2020;

 • - Proces verbal de analiza al comisiei de analiză nr. 331534/15.04.2020;

 • - Nota justificativă nr. 337190/27.04.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Comisia de analiză, în procesul verbal de analiza nr. 331534/15.04.2020, în urma comparării valorii totale estimate respectiv de 613.528,12 total lei cu TVA, cu valoarea ofertată de SC OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., în valoare de 515.569,85 lei fără TVA, la care se adauga TVA in suma de 97,958,27 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 613.528,12 lei, constată că valoarea ofertată de SC OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. se încadrează în valoarea totală estimată prevăzută în Referatul nr. 309449/18.03.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr.331534/15.04.2020, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare, în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 337190/27.04.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art , 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor /acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează: "Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de negociere și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ",

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către SC OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a contractului de furnizare având ca obiect "Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”, respectiv:

- aprobarea prețului aprobat prin Procesul-verbal de analiza nr. 331534/15.04,2020aferent proiectului având ca obiect "Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”,

 • -  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • -  aprobarea încheierii contractului având ca obiect "Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”, cu SC OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3’ S.R.L.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect „Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”.


întocmit,

Anda Manolache

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE


TELEFON (004 021) 34040 11 / 341 07 n FAX (004 021} 318 03 37E-MAIL servicil.publice@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București


Nr. 337283/27.04.2020


Către, Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. OPS ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „ Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 337265/27.04.2020 al Serviciului Gestionare si Amenajare Parcari nota justificativă nr. 337190/27.04.2020. a Serviciului Gestionare si Amenajare Parcari și proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect „ Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări „

D(W£CȚIA£ERVICII PUBLICE

ADJUNCT^—'

/Ralucț/ BĂRGĂUNAȘ

întocmit,

Anda MANOLACHE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


5

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ....^.^„..^.^.'...^..1.^...

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................ în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....5-...... de pe ordinea- de zi / suplimentarea/ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / hFU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferința, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, EÂtNÎCÂADRIANA

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LWIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punctul 3

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 12/20 ( 60%)

7/20 ( 35%)

c

0/20 ( ( 1/20 (

A

0%)

5%)

B

Antonio Ciprian Corneanu | X

1

1 1

Valerica Hontaru

1 x

1 1

Neacsu Florentina - PS3 |

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 x

1 1

Adriana Paunica

1 x

1

Pelinaru Cornel

1

Gutium Narcisa

1

1 !

Văduvă luliana

1

1 1

1 1

Alexandru Dobre

1 1

1 1

Cristian Petrescu

1 x

1 1

1

Cristi Tudorache

1

1 X I

Fatu Adrian

1

1 1

Ioana Marinescu

1 1

1 1

1

constantinradu038

1 X I

1 1

1

lonut Moldoveanu

1 1

User

1 1

Mariana Vasiliu

f 1

1

1

Alin Panait

1 1

1

1

fleancu florin

1 X I

1

romeo popescu

1 1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL ,,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                    ........; în sistem de videoconferință, a analizat

proiectul de hotărâre înscrisja punctul.............de pe ordinea de zi / suplimentareajyxiinii de zi a

ședinței ordinare/exjraofHmare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin, (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR TUDOR ELENA MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO TUDORACHE LIVIA MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL


ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1.Comisia 3 - Punctul 3

( 23%)

A.Da             6/26

B.Nu            0/26

( '

0%)

8%)

B

c

C.Abținere      2/26

(

A

No Answer 18/26 ( 69%)

Antonio Ciprian Corneanu Valerica Hontaru

1

1 x

1

[

1

1

Neacsu Florentina - PS3 Baetica Nicoleta Daniela Belu-Sima Adriana Paunica Alin Panait Pelinaru Cornel Gutium Narcisa Marineata Marcel Văduvă luliana Alexandru Dobre Alin Voicu Cristian Petrescu Livia Tudorache Cristi Tudorache           j

alexandr.bunescu          |

direcon                      |

Fatu Adrian                 |

Ioana Marinescu            |

constantinradu038         |

1

1

1 X

1

1

1

1 X

1

1 1

1 1

[ 1

1

1

X 1

1

1

1 i

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 X

lonut Moldoveanu           j

User                          |

Mariana Vasiliu            |

fleancu florin             |

romeo popescu              |

1

X 1

X 1

1

1

1

X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe de zl / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .......în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .... ........de pe ordinea dc~zt /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA >

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 3

A. Da

5/16

(

31%)

B.Nu

0/16

(

0%)

C.Abținere

0/16

(

0%)

No Answer 11/16 ( 69%)

A

B C

Valerica Hontaru | | | Neacsu Florentina - PS3 | | | Baetica Nicoleta j X j | Adriana Paunica [ X [ j Pelinaru Cornel | X | j Gutium Narcisa | | | Văduvă luliana | X j | Alexandru Dobre | X | | Fatu Adrian | | | Ioana Marinescu | j j constantinradu038 | | | lonut Moldoveanu j j | User j j | Mariana Vasiliu | | | Alin Panait | | | romeo popescu j | |