Hotărârea nr. 114/2020

HCLS3 nr.114 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către

Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 337260/CP/27.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 3535/27.04.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  Adresa nr. 3536/27.04.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art 2 din Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărare a ordinii publice și respectare a drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate salubritate și control.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Art.2. Direcția Generală de Salubritate Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. _£Vț__

DIN 29.04.2020


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 oăi) 318 03 23 - 28 FAX (004 cai) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar®primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, BucureștiSECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE | Data.................................. -I

a proiectului de hotărâre privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate

publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357 din 14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 358 din 14.08.2018 privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Astfel, având în vedere cele de mai sus, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 are obligația de a asigura continuitatea prestării serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3, întrucât orice întrerupere a prestării acestui serviciu creează riscuri semnificative cu privire la sănătatea populației și a mediului, iar domeniul de activitate al instituției fiind în continuă evoluție, suferind fluctuații cantitative, este necesară achiziționarea de bunuri, servicii și/sau lucrări în termene foarte scurte și de la agenți economici care să poată garanta acestea din punct de vedere calitativ.

Totodată, având în vedere că entitățile au aceeași autoritate tutelară, Sectorul 3 al Municipiului București, fapt care conduce la o comunicare interistituțională mai eficientă, la posibilitatea de negociere mult mai ridicată a clauzelor contractuale și a reducerii riscului cu privire la o îndeplinire defectuoasă a contractului pentru autoritatea contractantă, consider oportună aprobarea acordului de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către direcția mai sus menționată.

Luând în considerare cele prezentate și ținân al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobare Consiliului Local Sector 3.ma de raportul de specialitate nr. 3535/ 27.04.2020 tul proiect de hotărâre pe care îl supun spre


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 este o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, având calitatea de ordonator terțiar de credite, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 și care are dată în administrare furnizarea/ prestarea Serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului București prin HCL Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018.

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 358/14.08.2018 activitățile specifice serviciului de salubrizare care au fost date în administrare instituției, sunt următoarele:

 • 1.  Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.în conformitate cu Regululamentul Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, Municipiul București aprobat prin HCLS3 nr. 358/ 2018, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 are obligația de a asigura continuitatea prestării serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3, întrucât orice întrerupere a prestării acestui serviciu creează riscuri semnificative cu privire la sănătatea populației și a mediului.

întrucât domeniul de activitate al instituției este în continuă evoluție, suferind fluctuații cantitative, este necesară achiziționarea de bunuri, servicii și/sau lucrări în termene foarte scurte și de la agenți economici care să poată garanta acestea din punct de vedere calitativ.

Prin Hotărârea de Consiliu Local S3 nr. 433/14.09.2018 Direcția Generala de Salubritate Sector 3 a primit acordul referitor la atribuirea către Întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sector 3 al Municipiului București, a contractelor/ acordurilor-cadru avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii/ furnizare produse.

în conformitate cu prevederile Art. 31 din Legea nr. 98/2016 - Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate).DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR

Totodată, prin dispozițiile alin. (3) ale aceluiași articol se prevede că:

Excepția de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

în vederea aplicării art. 2 din Instrucțiunea nr, 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice emisa de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională Pentru Achiziții Publice ((1) Atunci când autoritatea contractantă are nevoie de anumite produse, servicii sau lucrări, aceasta are, de regulă, două opțiuni pentru satisfacerea nevoilor apărute:

 • a) să le achiziționeze de pe piața liberă prin aplicarea unei proceduri de atribuire sau prin achiziție directă, în condițiile legii; sau

 • b) să le realizeze intern, cu resursele proprii sau ale unei persoane juridice în condițiile art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare

Decizia de a urma una dintre variantele prevăzute la alin. (1) este exclusiv a autorității contractante, din perspectiva necesității îndeplinirii în mod eficient a anumitor sarcini și a unor obiective legate de interesul public.)

Direcția a analizat opțiunile și concluzionat că realizarea unor contracte pe plan local, cu resursele unei persoane juridice a cărui acționar majoritar este Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, în condițiile art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ajuta autoritatea contractanta la îndeplinirea în mod eficient a anumitor sarcini și a unor obiective legate de interesul public, pentru următoarele motive:


DIRECȚIA CEI DE SALUBRITATE


IERALA

SECTOR • -   Entitățile au aceeași autoritate tutelară, Sectorul 3 al Municipiului București, fapt care ar conduce la o comunicare interistituțională mai eficientă;

 • -   Riscul contractului cu privire la o îndeplinire defectuasă a contractului pentru autoritatea contractantă este scăzut semnificativ datorită autorității tutelare comune;

 • -   Posibilitatea de negociere a clauzelor contractuale este mult mai ridicată;

 • -  Se reduce riscul de prelungire atermenelor de achiziționare ca urmare a contestării cu reacredință de către operatori economici a documentației în vederea obținerii unei documentații favorabile acestora;

Având în vedere situația de fapt și de drept expusă în cadrul prezentei considerăm oportună adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 3 prin care să se aprobe prioritizarea de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3 a întreprinderilor publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București în procesul de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru având ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii/ furnizarea de produse.

Urmare a adoptării unei atfel de hotărâri, înainte de demararea unei proceduri de achiziție publică, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 va întreba întâi întreprinderile publice care au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București dacă au posibilitatea prestării serviciilor/ furnizării produselor sau executării lucrărilor necesare instituției. Dacă una sau mai multe astfel de entități au posibilitatea satisfacerii necesităților instituției, atunci Direcția va realiza obiectul contractului prin una dintre acestea aplicând normele procedurale interne. Dacă niciuna dintre entități nu poate realiza necesitățile instituției, atunci Direcția va proceda la demararea unei proceduri de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, Sectorul 3 al Municipiului București a identificat aceeași necesitate expusă în cadrul prezentei, ce a fost materializată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 303/ 17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.


DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR


Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea deDirector DirectiaAdmmistrativă Septimiu Mi


Șef Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte Ana Putan
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTOR 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,


în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 pri rugăm să ne sprijiniți prin inițierea unui proiect de hotărâre privii^^or întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Secto București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat
Director Direcți dministrativă

Septiny


Șef Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte Ana Putan

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de-zL/ suplimentarea rdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                   .........

în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....2>....... de pe ordinea de zi / suplimentarea/Ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferințeL

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR:                ‘

HONȚARU VALERIC A        ’

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punctul 2

 • A. Da             7/20 ( 35%)

 • B. Nu         0/20 ( 0%)

 • C. Abținere      1/20 (  5%)

No Answer 12/20 ( 60%)

A

B

C

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1

Valerica Hontaru

1 X

1 1

Neacsu Florentina - PS3

1 1

Baetica Nicoleta

1 X .

Adriana Paunica

1 X |

Pelinaru Cornel

1

Gutium Narcisa

1 1

Văduvă luliana

Alexandru Dobre

Cristian Petrescu

1 X I

I 1

1 1

Cristi Tudorache

1

1 X I

Fatu Adrian                 |

1 1

Ioana Marinescu            |

1 1

constantinradu038         |

X I

lonut Moldoveanu           |

1

1 1

User                           j

1

Mariana Vasiliu            |

Alin Panait                |

1

fleancu florin             |

X 1

1

romeo popescu              ]

1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice șl respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....2..... de pe ordinea de~zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinar e/extraurdinare din data de .

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdmate, și consideră că acesta A FOST / NU A FOSTÎTitocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:         ----

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELIN ARU CORNEL

BAEȚICA NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

A-
VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 2

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 10/16 ( 63%)

6/16 ( 38%)

0/16 (

0/16 (

A

0%)

0%)

B

c

Valerica Hontaru

1

1

1

Neacsu Florentina - PS3

Baetica Nicoleta

1 x

Adriana Paunica

1 X

Pelinaru Cornel

1 X

1

Gutium Narcisa

1

1

Văduvă luliana

1 X 1

1

Alexandru Dobre

1 X I

Fatu Adrian

1

Ioana Marinescu

1

constantinradu038

1

' 1

lonut Moldoveanu

User

1

Mariana Vasiliu

1 X I

Alin Panait

romeo popescu

1 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe 0rdineaTle~zI7

suplimentar^&rdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ............ de pe ordinea de zi / suplimentarea ’&dinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST ANILAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL

PREȘEDINTE, POPESCU


j.....

p-

1.......

"■p......

.........

P'""

P


1.Comisia 7 - Punctul 2

 • A. Da             6/25 ( 24%)

 • B. Nu          0/25 ( 0%)

 • C. Abținere      2/25 (  8%)

No Answer 17/25 ( 68%)

ABC

Antonio Ciprian Corneanu | X |

Valerica Hontaru            |    |

Neacsu Florentina - PS3

Baetica Nicoleta            [    j

Daniela Belu-Sima          | X |

Adriana Paunica            |

Pelinaru Cornel            |

Gutium Narcisa              |

Marineata Marcel           | X |

Văduvă luliana

Alexandru Dobre             |    |

Alin Voicu                    | X |

Cristian Petrescu          |

Cristi Tudorache           |

alexandr.bunescu

direcon                        |

Fatu Adrian

Ioana Marinescu             |    |

constantinradu038          |

lonut Moldoveanu

User                                  |     |

Mariana Vasiliu             |    |

Alin Panait

fleancu florin              [ X j

romeo popescu                | X |