Hotărârea nr. 113/2020

HCLS3 nr.113 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 337266/CP/27.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 336996/27.04.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 336998/27.04.2020 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 alin. (2) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.229.106,93 mii lei se majorează, cu suma de 123,00 mii lei, devenind 1.229.229,93 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.229.229,93 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 144.930,73 mii lei, precum și estimările 2021 - 2023 conform Anexei nr. 11/04, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2021 - 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 380.457,91 mii lei și credite de angajament în sumă de 294.269,67 mii lei, conform Anexei nr. 11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

NR.

DIN 29.04.2020

AMENDAMENT la punctul 1 -suplimentare I

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

‘‘Ținând cont de criza determinată de răspândirea infecției cu virusul SARS-CoV-2, pentru asigurarea sumelor necesare achiziționării materialelor parafarmaceutice la DGASPC Sector 3, propunem virarea sumei de 150 mii lei în cadrul subcapitolului - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - 68.02.50.50, astfel:

 • - de la articolul bugetar 20.05.30 reprezentând obiecte de inventar, prin diminuarea cu 150 mii lei (trim.II)

 • - la articolul bugetar 20.04.02 reprezentând materiale sanitare, prin majorarea cu 150 mii lei (trim.II). ”

Păunică Adriana - Consilier local al Sectorului 3 -

Extras din procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.04.2020

22 voturi pentru

 • 1 împotrivă

 • 2 abțineri

5 consilieri nu au votat

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 • z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prirnarie3.ro Calea Dudețti nr. 151, Sector 3,031084, București

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 336996 din 27.04.2020 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

 • •  Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.229.106,93 mii lei se majorează cu suma de 123,00 mii lei devenind 1.229.229,93 mii lei;

 • •  Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.106,93 mii lei se majorează cu suma de 123,00 mii lei, devenind 1.229.229,93 mii lei, astfel:

  Nr. crt.

  INDICATORI

  Cap. bag.

  HCLS3nr. 71/2020 si V5

  Propuneri rectificare

  Influente (+/-)

  CHELTUIELI-TOTAL

  50.02

  1.229.106,93

  1.229.229,93

  123,00

  1

  Autoritatî publice și acțiuni externe

  51.02

  224.626,35

  224.453,35

  1.827,00

  2

  Alte servicii publice generale

  54.02

  7.826,10

  7.826,10

  0,00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  89.619,50

  81.919,06

  -7.700,44

  4

  Apărare

  60.02

  85,30

  85,30

  0,00

  5

  Ordine publica și siguranță națională

  61.02

  6.475,68

  6.582,68

  107,00

  6

  învățământ

  65.02

  238.867,15

  240.966,65

  2.099,50

  7

  Sănătate

  66.02

  135,00

  2.135,00

  0,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  165.841,36

  167.691,36

  1.850,00

  9

  Asigurări șî asistență socială

  68.02

  174.705,24

  175.605,24

  900,00

  10

  Locuințe, servicii și dezvoltare publică

  70.02

  114.077,00

  107.077,00

  -7.000,00

  11

  Protecția mediului

  74.02

  165.123,00

  165.123,00

  0,00

  12

  Transporturi

  84.02

  41.725,25

  49.765,19

  8.039,94

• De asemenea, se propune aprobarea rectificării bugetului creditelor interne aprobat în sumă 109.327,57 mii lei, care se majorează cu suma de 35.603,16 mii lei, ca urmare a hotărârilor CAIL de aprobare a tragerilor din credite pentru anul 2020, acesta devenind 144.930,73 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în,concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, e care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.                                        /


w

A A      PRIMĂRIA’1'^


TELEFON (004 Oii) 318 03 23 - 28 FAX (004 O2t) 318 03 04 E-MAIL economîc®primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084. București


Nr.            1 27.04.2020

RAPORT

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3

pe anul 2020

In conformitate cu :

 • •   Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •   Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020.

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.106,93 mii lei, se majoreaza cu suma de 123.00 mii lei, devenind 1.229.229,93 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a previziunilor pentru veniturile ce urmeaza a fi incasate din derularea proiectelor din fonduri externe nerambursabile reestimate de către DGASPC Sector 3.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3 nr.71/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

877.317,37

869.564,82

-7.752,55

1. VENITURI CURENTE, din care:

876.598,37

868.845,82

-7.752,55

Impozite si taxe locale

258.581,00

258.581,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

108.780,00

108.780,00

0.00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

693.872,00

693.872,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

719,00

719,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-184.634,63

-192.387,18

-7.752,55

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

351.789,56

359.665,11

7.875,55

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)

184.634,63

192.387,18

7.752,55

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM.

ACORDATE                   (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

21.106,53

21.129,53

23,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.                        (45.02)

0,00

0,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

146.048,40

146.148,40

100,00

TOTAL VENITURI buget local

1.229.106,93

1.229.229,93

123,00

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr.71/2020 si V5

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (*/-)____

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1.229.106,93

1.229.229.93

123,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

877.317,37

869.564,82

-7.752,55

Cheltuieli de personal

10

191.297,70

191.297,70

0,00

Bunuri si servicii

20

252.510,73

252.458,62

-52,11

Dobânzi

30

89.607,00

81.906,56

-7.700,44

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

156.306,17

156.306,17

0,00

Alte transferuri

55

26.575,00

26.575,00

0,00

Asistenta sociala

57

61.503,00

61.503,00

0,00

Alte cheltuieli

59

25.660,00

25.660,00

0,00

Rambursări de credite

81

73.553,40

73.553,40

0,00

Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-195,63

-195,63

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

351.789,56

359.665,11

7.875,55

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

14.570,83

14.570,83

0,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile

56+58

8.150,76

8.275,76

125,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

206.205,80

220.956,35

14.750,55

Rambursări de credite

81

123.023,17

116.023,17

-7.000,00

Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-161,00

-161,00

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

> Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 1.827,00 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare diminuare cu 204,00 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 2.031,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții.

. SECTORULUI <

'      BUCU REȘTI

 • > Capitolul 55 - Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi -sumele prevăzute inițial se diminuează cu suma de 7.700,44 mii lei ca urmare a aplicării Ordinului nr. 1799/2020 pentru creditele de trezorerie, la secțiunea de funcționare - dobânzi, suma totala devenind 81.919,06 mii lei.

 • > Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranța Naționala se majoreaza cu suma de 107,00 mii lei la secțiunea de dezvoltare investiții pentru Politia locala (laptopuri si licențe).

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 2.099,50 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 102,50 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (utilitati) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 1.997,00 mii lei cheltuieli de capital, pentru unitățile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie - majorare cu 1.850,00 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 1.250,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si funcționare iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 600,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții pentru parcul Pantelimon (PT+SF).

 • > Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 900,00 mii lei la secțiunea de dezvoltare, proiecte si investiții la DGASPC Sector 3 (creșterea eficientei energetice la crese).

 • > Capitolul 70.02 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica - se diminuează cu suma de 7.000,00 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare cheltuieli pentru rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE, rate diminuate ca urmare a aplicării Ordinului nr. 1799/2020 pentru creditele de trezorerie.

> Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 8.039,94 mii lei, din

care: la Secțiunea de funcționare diminuare cu 1.200,61 mii lei la bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 9.240,55 mii lei cheltuieli de investiții la străzi (expertize, studii, SF uri, echipamente etc).

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 71/2020 si V5

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1.229.106,93

1.229.229.93

123,00

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

223.625,35

224.453,35

1.827,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.826,10

7.826,10

0,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

89.619,50

81.919,06

-7.700,44

4

Aparare

60.02

85,30

85,30

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

6.475,68

6.582,68

107,00

6

Invatamant

65.02

238.867,15

240.966,65

2.099,50

7

Sanatate

66.02

2.135,00

2.135,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

165.841,36

167.691,36

1.850,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

174.705,24

175.605,24

900,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

114.077,00

107.077,00

-7.000,00

11

Protecția mediului

74.02

165.123,00

165.123,00

0,00

12

Transporturi

84.02

41.725,25

49.765,19

8.039,94

> Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 228.591,88 mii lei ramane nemodificat.

• Bugetului creditelor interne aprobat in suma de in suma de 109.327,57 mii lei se majoreaza cu suma de 35.603,16 mii lei ca urma a hotarariilor CAIL de aprobare a tragerilor din credite in anul 2020, devenind 144.930,73 mii lei.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care: credite bugetare in suma de 380.457,91 mii lei si credite de angajament in suma de 294.269,67 mii lei, conform modificărilor mai sus

SECTORULUI <4


BUCUREȘTI


menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Director Economic, /1                        Director Investiții Achiziții,

Octavian Ghețu /                           Irina Gina Sorocea nu

Gina So


■—— www.primarie3.rt>'TELEFON (004 oti) 318 o, 23 ■ 28 FAX (004 oai) 318 03 04 E-MAIL economic© primariej.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr.          2?


04.2020


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi L suplimentarea^jrdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..............  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ......1........ de pe ordinea de zi / suplimentarea? ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU ArTOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

::=^^

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

PĂUNJCA ADRIANA

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA           /

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 1

 • A. Da             8/21 ( 38%)

 • B. Nu          1/21 ( 5%)

 • C. Abținere      0/21 (  0%)

No Answer 12/21 ( 57%)

A

B

Antonio Ciprian Corneanu

1 x

1 1

Valerica Hontaru

1 x

1 1

Neacsu Florentina - PS3

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 x

1 1

Adriana Paunica

1 x

1 1

Pelinaru Cornel

1 1

Gutium Narcisa

1 1

1 1

Văduvă luliana

1 1

1 1

Alexandru Dobre

1 1

1 1

Cristian Petrescu

1 x |

1

Cristi Tudorache direcon                      |

1 X I

1

Fatu Adrian                 |

1 1

1

Ioana Marinescu            |

1 1

1

constantinradu038         |

X 1

1

lonut Moldoveanu           |

1

1

User                           |

1

Mariana Vasiliu            |

Alin Panait                 |

fleancu florin             |

X 1

1

romeo popescu              |

X 1

1