Hotărârea nr. 112/2020

HCLS3 nr.112 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Cafea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr.335927/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.335757/23.04.2020 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă

 • -  Adresa nr. 532/21.04.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr.334741/CP/22.04.2020;

 • -  Adresa nr.334719/22.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:
 • -  Art. 194 alin.(l) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 litd), g) și h) și art. 13, pct.13.6, alin (3), lit.e) din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:
 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndepinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Art.6. Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. HI
DIN 29.04.2020

Semnătura electronica

RADU LESCU M. G EORGETA

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare In Registrul ASPAAS

CIF/CU1

4906

[2|7|2|4| l|4|ti|9| | | | 1 1

Mu 1_____________/yWwi \

4/C13 3 nJi IUL/J&WIMo          11 MBM f J Fio-pag.i

BILANȚ PRESCURTAT VkJitJ vnXx.    s J

X>A$5cnEț=£v b%

Cod 10                             la data de 31.12.2019                                . iei.

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. dincoLB)

Nr.rd. OMFP nr37Bi 12019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

_________________________A________________

A. ACTIVE IMOBILIZATE

B

1

2

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (Ct.2O1+203+205+206+2071+4094 +208-280-290-4904)

01

8.094

6.413

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231 +235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02

02

598.512

468.130

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)

03

03

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) B. ACTIVE CIRCULANTE

04

04

606.606

474543

’• STOCURI (ct301 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332 441+345+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+Z-378 +381+7-388+4091 - 391 - 392-393-394-395-396-397-398 - din 0,4428 - 4901)

05

05

472391

27.301

«.CREANȚE

1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453" +456**+4582+461+4662+473** -491 -495-496-4902 +5187)

06

06a (301)

1.850.673

2393.209

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (o. 463)

07

06b (302)

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

06

1.850.673

2393.209

III. INVESTIȚI! PE TERMEN SCURT

(Ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

IV. CASAȘI CONTURI LA BĂNCI (ct508*+ 5112+512+531+532+541+542)

10

08

1.769.962

2.812440

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

4,093.026

5.232.950

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd.11+12)

12

10

10.484

32.896

Sume de reluat Intr-o perioadă de până la un an (ct 471*)

13

11

10.484

32.896

Sume de reluat Intr-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)

14

12

1. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PĂNĂ lA UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)

1S

13

1.218.780

1.401.985

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

2.884.730

3.863.861

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)

17

15

3.491.336

4338.404

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+4S6***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

1, VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

1. Subvenții pentru investiții (ct 475), [rd.20+21)

21

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)

22

20

Sume de reluat Intr-o perioadă mai mare de un an (ct475*)

2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) (rd.23+24)

23

24

21

22

Bifați numai

O Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

S1003_A1X).0 24X122020   Tip situație financiară; BS

J"] Sucursala

An               Anul 2019

este cazul:

Q GIE-grupuri de interes economic

□ Activ net mal mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control |___________4.000.000___________

Entitatea   SC 0PS3 ORDINE Sl PROTECȚIE 53 SRL

Județ


tn

2


Sector

București

Sector 3

București

Strada____________________________________________________________ Nr.            Bloc Scara Ap.          Telefon

CALEA VJTAN

154-158


Număr din registrul comerțului


J40/5430/2017

Forma deproprfetate


Cad unic de înregistrare


12-Sodetati cu capital Integral de stat

Activitatea preponderenta (cod sl denumire dasa CAEN)

8010 Activități de protecție {i gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire dasa CAEN)

8010 Activități de protec|le $1 gardă


Situații financiare anuale

(entități al csmr ™irxițlu Rn*ndir țoiruld» cu anul calendaristic)


a Entități mțjfocii. nuri *i wfiSp de" iTturvi public ____________ " „

B*cnirtați-m~.ti_     ~ Z _

IC*. Micronntitiii


Entități de

O intens public


O< Raportări anuale


1. entitățile cm au optat pentru unexerdțtu financiar diferit de anul calendaristic, efort 27 din Legea antabifltițlinr. 82/1991

|~} 2. persoanele juridice aflate tnlkMdeve,potrMtfegf/

n \ 3. subunitățile deschise Tp România de sodettți razMante In state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute Ia pct9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările ți completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele sl prenumele____________________

|BUNE5CU alexandru razvan


Numele si prenumele


] MOLDOVEANU IONELA


ÎNTOCMITCalitatea 12-CONTABILSEF


Semnătura___________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional


.       -             f'; Semnat digital de

 • I Ofl 613        ; Ionela Moldoveanu

Moldoveanu-^“2o °408 09:31:20 +03'00'


Entitatea «• obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

O DA !@ NU

Entitatea a optai voluntar pentru audltarea situațiilor finandare anuale?

O DA @ NU

[ Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii


AUDITOR


FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)

25

23

Sume de reluat Intr-o perioada mal mare de un an (ct 472*)

26

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct 478) (rd.26+27)

27

25

Sume de reluat Intr-o perioadă de până la un an (ct. 478*)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)

29

27

Fondul comercial negativ (ct2075)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

11

29

4.000.000

4.000.000

1, Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

4.000.000

4.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

IV. REZERVE (ctl 06)

39

37

21.610

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D (ctl 17)

44

42

739.541

508.664

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

45

43

230.877

847.068

SOLD D(Ct 121)

46

44

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

21.610

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-44-45)

48

46

3.491336

4338.404

Patrimoniul public (ct 1016)

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017) jj

50

48

CAPITALURI - TOTAL {rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

3.491.336

4338.404


Suma de control FIO: 80616720/4039978Q9


•) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. H) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*•*) Solduri creditoare ale conturilor respective.


1)$e va completa de către itltățlle cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice fi al ministrului delegat pentru buget nr. 648/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea fi actualizarea Inventarului centraRat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului fi a drepturilor reale supusa Inventarierii, cu modificările fi completările ulterioare.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele sl prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN


Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELACalitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura_______V

Nr.de înregistrare in^e

|ganl9nul profesional


AMEX-A' (uh £


Hcl£ 3 ruh JU /JL9 O^MSc                           - Pas-1

y<QWM/V>

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE/*^ "

la data de 31.12.2019


/ «/

°\

Cod 20

Denumirea indicatorilor

(formuleledecalcul se refera la Nr-rd.dincol.8)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

--

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

1Z399.362

19.303.122

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

02

12.346.970

18.380.543

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

52.392

922.579

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției Tn curs de execuție (ct711 +712)

SoldC

06

07

SoldD

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct751 +758+7815)

12

13

502.706

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (cL7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11 +12+13)

15

16

12.902.068

19.303.122

8. a) Cheltuieli cu materiile prime $1 materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

350.166

2.065.716

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

132.021

83.876

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

18

19

167.422

230.829

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

33.335

827.928

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul [rd. 23+24)

21

22

8.941226

12.045.864

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644)

22

23

8.682.474

11.712.000

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

258.752

333.864

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale șl necorporale (rd. 26-27)

24

25

195.074

205.641

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817+ din ct.6818)

25

26

195.074

205.641

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

---------------/*/

/ st

1 zl

i V*

k        I —1

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct654+6814 + din ct.6818)       \ "A

-----.-------------------------------------------------------\ <y\

1 2B

29

b.2) Venituri (ct754+7814 + din ct.7B18)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)           Xiiuix'

30

31

2.852.41 S

2.925.514

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

31

32

2.355.755

2.669.206

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ți vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

194.113

249.192

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct, 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile ți alte evenimente similare (ct 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

302.551

7.116

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 * 41)

37

39

- Cheltuieli (ct6812)

38

40

> Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)

40

42

12.671.663

18.385.368

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

230.405

917.754

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

43

45

- dfn care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

472

698

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

,5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

46

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

472

698

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare ți investițiile fina nciare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52-59)

58

60

472

698

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE {rd. 16 + 52)

60

62

12.902.540

19.303.820

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

12.671.663

18.385.368

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 -63)

62

64

230.B77

9187)52

- Pierdere (rd. 63-62}

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

71.384

21. Impozitul specific unor activități (ct 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET{Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68}

67

69

230.877

847.068

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64}

68

70

0

0

Suma de control F20 : 252106382/4Q3997809

"} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind șl drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 «Cheltuieli cu colaboratorii*, analitic «Colaboratori persoane fizice*.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 «Cheltuieli reprezentând transferuri șl contribuții datorate In baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate Tn baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA


Numele si prenumele

-UNESCO ALEXANDRU RAZVAN

i_____________________________________________________________________________________________________________________________


Calitatea 12-CONTABILSEF
Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ~[


DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019          F30 'pag1

30 (formulele decalcul se refera Ia Nr.nl. dincolo)                                                                           -lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Mr.nL OMFP nr3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

i

847.068

î

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

urnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

03

05

-peste 30 de zile

06

06

-peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale-totalfrd.lO la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

V

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

f c I 2

\<

rl

- alte datorii sociale

14

14

l ?

k

/c

Obligații restante fota de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

ÎS

15

V

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

-contribuțiaaslguratoriepentru munca

18

17a 001)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariat!

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariat!

20

19

259

267

Numărul efectiv de salariat! exlstenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                       |

21

20

271

320

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevenți minieră plătită la bugetul de stat

24

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

F30 - pag. 2

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale $i/sauîn actele normative în vigoare, din care:

35

34

-

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

J. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei}

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

976.725

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariat!!

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare * dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31 «12,2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare;

«

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

-dinfonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd, 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neaflliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

409.181

409.181

Acțiuni deținute Ia entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ți obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidentl

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni sl part! sociale emise de nerezidenți,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezldenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

409.181

409.181

-creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

409.181

409.181

- creanțe imobilizate în valută (din ct 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate *irnizorilor șl alte conturi asimilate, în sume brute

±4091 +4092 + 411 +413 + 41B), din care:

64

57

1.412.868

1.854.615

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți ți alte conturi asimilate, în sume brute In relație cu neaffliații nerezidenți (din ct.4091 + din O.4092 + din ct 411 +din 0.413 +din 0.418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afillați nerezidenți ți alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu afiliațll nerezidenți (din 0.4091 + din ct 4092 + din ct. 411 + din 0.413 +din ct 418)

66

58a

(308)

Creanțe nelncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct, 413)

67

59

40.624

Creanțe în legătură cu personalul șl conturi asimilate (0.425+4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din Ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

30.540

150.856

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (0.431+437+4382)

70

62

29.161

133.308

- creanțe fiscale in legătura cu bugetul statului (0.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

1.379

17.548

- subvenții de lncasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsamlnte asimilate (ct447)

73

65

- alte creanțe in legătura cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

/ j:/

\*\

ot/kWuAjiW___\___V_______________

Creanțele entități! în relațiile cu entitățile afiliate (ct451), din care:

75

67

1 -1 1 o

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (Ct, 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd.72la74)

79

71

10.484

32.896

- decontări privind Interesele de participare rdecontari cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătura cu persoanele fizice si persoanele Juridicei altele decât creanțele In legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct 461 + din ct 471 + din ct473+4662)

81

73

10.484

3Z896

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ți nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

83

75

-de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a

(313)

/

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor _ .-conomici *“*)

86

77

_

oy

\eO l ]_] 1 P /

investiții pe termen scurt în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezldenti

88

79

- părți sociale emise de rezident!

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei $1 în valută (rd.85+86}

93

84

3.571

2568

-In lei (ct. 5311)

94

85

3.571

2.568

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei ți în valută (rcf.88+90)

96

87

1.765.895

2.809.857

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

1.765.895

2509557

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct 5124), din care:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci ți acreditive, (rd.93+94)

TOT

92

- sume în curs de decontare, acreditive ți alte valori de încasat în lei (ct 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare ți acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+103 +106 + 108+110+111 + 116+119 + 122 + 128)

104

95

1.218.780

1.401.985

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de Ia Instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mal mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este maî mare sau egală cu 1 an) (dinct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag.5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 +din ct. 1682)

111

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd.104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

1.087

-valoarea concesiunilor primite (din ct 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

184.589

223325

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezldenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafil rații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct 404 din ct 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

/<

/ */

/ s/ 1 I z

£

\co 1

i—1 1

datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct 401 + din ct. 403 + din ct 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

1309)

l \>

1

/& f

Datorii în legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

417.594

491.345

Datori) în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului (ct 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

615,510

687.315

-datorii In legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

261.688

305.672

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

337.007

363.443

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

16.815

18.200

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

atoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a (310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor/ asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților persjuridlce

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din Ct,462+4661+din ct.472+dln ct.473)

135

124

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiar si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cllențl (ct 478)

138

127

10^

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

— F

-J p

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct 4538)

141

128b

(314)

7 A

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici **”)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

4.000.00C

4.000.000

-acțiuni cotate 4)

144

131

-acțiuni necotate 5)

145

132

j - părți sociale

146

133

4000.000

4.000.000

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

14?

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

ISO

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea irivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12,2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%7}

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145 +149 + 150 + 151 +152)

154

141

4.000.000

X

4.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

4.000.000

100,00

4.000.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de Instituții publice de subord. locală

157

144

4.000.000

100,00

4.000.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

-cu capital Integral de stat

159

746

-cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

-deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile ți regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

ies

155

- către alți acționari la care stătul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indlrect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților fi al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

-către instituții publice centrale

172

159

-către Instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indlrect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

Zc

Sf

XA

• dividende/vărsăminte din profitul exerdțlllor financiare anterioare anului precedent din care virate:

175

162

%

/o /

__uZ.L______________

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indlrect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr.

rd,

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate a)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018          j

________2019_________

F30 - pag. 8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1S1

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole virww v ]

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

ras

170

Suma de control F30: SZ45ZSÎlâQ3SSZSQS


ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele


BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN


SemnăturăNumele sl prenumele


MOLDOVEAN U IONELA


Calitatea


F30 - pag.9


12—CONTABIL SEF

Semnătură

Formular

VALIDAT


Nrxle inregistrarefin organismul profesional:

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                               _ |ei -

Elemente de imobilizări

Nr rd.

Valori brute                                       I

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final {col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

8

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte Imobilizări

02

15.082

3.122

1.656

X

16348

.vansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

15.082

3.122

1.656

X

16548

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

9.870

9.870

Instalații tehnice si mașini

08

542.791

8.026

10.475

540.342

Alte instalat)!, utilaje si mobilier

09

221.935

62.430

284.365

Investiții Imobiliare

10

Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

.nobilizarl corporale in curs de execuție

13

investiții imobiliare In curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

774.596

70.456

10.475

834.577

HUmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

789.678

73.578

12.131

851.125

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte Imobilizări

20

6.988

4.803

1.656

10.135

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

OTAL (rd. 19+20+21)

22

6.988

4.803

1.656

10.135

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

103

1234

1.337

Instalații tehnice si mașini

25

109.656

140.303

13,325

236.634

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

66325

62.151

128.476

investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

176.084

203.688

13.325

366.447

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

183.072

208.491

14.981

376.582

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd,

Sold Inițial

Ajustări constituita In cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

■.imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34}

35

HJmobilizari corporale

trenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

Alte Instalații, utilaje si mobilier

38

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

/7

v\

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

(li

Investiții imobiliare In curs de execuție

44

4/

TOTAL (rd.36 la 44)

45

^<4-1 UL^

III.Imobilizări financiara

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

JTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40: Z52S214

Z4Q1

397809

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL5EF jj

Semnătura IjJr_________________________

Nr.de înregistrare m organismul profesional:

ATENȚIEI

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019,Tn vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 In format Mrtie ți In format electronic sau numai fn formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul CU extensia tip va conține si prima ormina din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negrv, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea


 • 1. Situații financiare anuale, potrfvitart. 28 alin. (1) din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale; potrivit art 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiva anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin cu modificările și completările ulterioare;

 • -   entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

 • -   subunitățile deschise In România de societăți rezidente In state aparținând Spațiului Economic European; persoanele Juridice aflate In lichidare, potrivit legii -Tn termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale ți raportări contabile anuale:

-   entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,

cu modificări le ți completările ulterioare; țl

entitățile care au optat pentru un exerdțiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din leg contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

•termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse In situațiile financiare anuale țl raportările contabile anuale - se poate efectua doar In condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse Tn situațiile financiare anuale ți raportările contabile anuale depuse de operatorii economici ți persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările ți completările ulterioare.

Erorile contabile, ața cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective, Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuate/faportări contabile anuale corectate.

C Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unul exerdțiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea Iți alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic; se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea ți completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei Insțilnțărt In acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea tți modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile blianțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele centurilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului finandar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul finandar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

 • -   pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

 • -   pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asodatl -se efectuează în contul 455 31 .Sume datorate acționarilor/asodațitor',

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se Înregistrează în contul 451 .Decontări Intre entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu finandar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc Ia nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exerdțiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile blianțiere cuprinse Tn situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar ruinele conturilor de venituri țl cheltuieli corespund exercițiului finandar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, in acest sens; prevederile pet 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționarl/asociați la dispoziția entității, precum ți dobânzile aferente, calculate In condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 .Acționari/ asodați -conturi curente", respectiv contul 4558 .Acționari/ asodați - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectat! mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mici


1011 SC(+)F10S.R3l


î

(ultimul rând sau nrxr. rând nccompletatj

Nrxr.

Cont

Suma

1Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

4 000 000.00

0.00

0.00

0.00

4 000 000.00

0.00

4 000 000.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

0.00

0.00

21 610.00

0.00

21 610.00

0.00

21 610.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP J PiREDERE NEACOP.

739 540.74

0.00

0.00

0.00

739 540.74

230 876.79

508 663.95

0.00

121

PROFIT Sf PIERDERE

0.00

230 876.79

1 823996.59

1 690 820.04

18 687 629.15

19 534 697.12

0.00

847 067.97

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

21 610.00

0.00

21 610.00

0.00

21 610.00

0.00

167

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0.00

1 087.28

0.00

0.00

1 087.28

1 087.28

0.00

0.00

TeWaume clasa 1           739 540.74     4 231 964.07     1 845 606.59     1 712 430.04     19449 867.17    23 788 271.19     530 273.95    4 868 677.97

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

15 081.80

0.00

2 857.07

0.00

18 204.41

1 656.23

16 548.18

0.00

212

CONSTRUCȚII

9 870.00

o.oo

0.00

0.00

9 870.00

0.00

9 670.00

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

20 875.46

0.00

0.00

0.00

28 902.07

10475.46

18426.61

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

521 915.80

0.00

0.00

0.00

521 915.80

0.00

521 915.80

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CâRPORALE

221 935.31

0.00

0.00

0.00

284 364.95

0.00

284 364.95

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

409 180.62

0.00

0.00

0.00

409 160.62

0.00

409180.62

0.00

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE. UCENTE, MĂRCI COMERCIALE

0,00

6 988.28

o.otr

395.07

1 656.23

11 791.78

0.00

10135.55

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

102.81

0.00

102.81

0.00

1 336.53

0.00

1 336.53

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR. MU. DE TRANSPORT

0.00

109 655.89

0.00

11 201.44

13325.46

249 959.08

o.oo"

238 633.62

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

66 325.41

0.00

5 635.47

0.00

128 476.37

0.00

128476.37

2 857.07

Tefal auma clasa 3

470474.31

0.00

200 215.94

386 808.19

2811 620.40

2805 762.77

5 857.63

0.00

401

FURNIZORI

0.00

100447.18

1 578 875.13

860163.06

7794402.24

7 926 012.23

0.00

131 609.99

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

100150.02

0.00

339 068.70

339 068.70

0.00

0.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

65 941.98

6 525.00

0.00

-72 675.00

0.00

0.00

72 675.00


Total suma clasa 2


1 198 858.99       183 072.39

17 334.79      1 287419.54      403 695.45    1 260 306.16     376 582.07

3024

PIESE DE SCHIMB

353674.00

0.00

14659.67

20 014.92

1346 550.76

1 345 778.26

772.50

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

76696.12

0.00

169 848.51

201 123.20

555 404.58

550 580.88

4 823.70

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

39 276.80

0.00

4 839.37

4 839.37

81 476.03

81 476.03

0.00

0.00

371

MĂRFURI

827.39

0.00

10 868.39

160 830.70

828 189.03

827 927.60

261.43

0.00


Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

409

FURNIZORI - DEBITORI

0.00

0.00

0.00

15 585.85

19 585.85

19 585.85

0.00

0.00

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

1 916.43

0.00

-141 910.03

0.00

23 359.00

1 915.94

21 443.06

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

34 743.92

0.00

-7 495.37

23.80

1 248.55

23.80

1 224.75

0.00

4111

CLIENT!

1376 208.54

0.00

1 807237.21

3 770 766.39

24138 861.69

22 478 701.05

1 660 1 60.64

0.00

418

CLIENT! - FACTURI DE ÎNTOCMIT

0.00

0.00

171 787.59

0.00

171 787.59

0.00

171 787.59

0.00

419

CLIENT!-CREDITORI

0.00

18 199.76

0.00

0.00

0.00

19 040.10

0.00

19 040.10

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

406 706.00

838 372.41

838 326.80

10 245 594.09

10 649 875.80

0.00

404 281.71

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

0.00

1 263.59

4 260.00

32 894.38

104 145.00

0.00

71 250.62

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

10 887.70

17 010.00

14 662.00

144 068.75

159 881.70

0.00

15 812.95

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

187 225.00

220 137.00

218 726.00

2 684 440.00

2 903166.00

0.00

218 726.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

74463.00

87113.00

86 946.00

1060 374.00

1 147 320.00

0.00

86 946.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

16 791.00

19618.00

19 561.00

238774.00

258 335.00

0.00

19 561.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

29161.00

0.00

4 260.00

0.00

133 308.00

0.00

133 308.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

0.00

71 384.00

0.00

71 384.00

0.00

71 384.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

272 868.66

267 107.00

216 033.97

2 783 839.00

2 999873.00

0.00

216 034.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

72 433.38

72 433.38

908 093.01

908 093.01

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

288 314,19

288 314.19

3635 677.88

3 635 677.88

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

1 379.13

0.00

17111.83

25269.35

300 763.39

283 215.59

17 547.80

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

47 347.00

57 560.00

56 464.00

694 353.00

750 817.00

0.00

56 464.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAM1NTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

640.00

640.00

0.00

0.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

16 815.00

18 408,00

18 200.00

246 634.00

264 834.00

0.00

18 200.00

4551

ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

200 000.00

200 000.00

0.00

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

0.00

2 300.00

2 300.00

41 745.68

41 745.68

0.00

0.00

471_________

| CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

10 484.14

0.00

17 448.97

1 720.15

62 027.47

29131.47

32 896.00

0.00

|ș121


Total «urne etan 4

1 453 893.16

1 217 692.28

5 443 626.92

6 581 139.94

55828 865.27

55192482.80

2 038 367.84

1 401 985.37

CONTURI LA BANCA IN LEI

1 785 895.36|

o.oo|

9 853 040.751

8 646196.89 [

38 677 940.06

35 868 083.3&I

2 809 856.68

0.001


Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rut > perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

5311

CASA IN LEI

3 571.18

0.00

45 643.56

47 275.98

529421.36

526 853.21

2 568.15

0.00

5328

ALTE VALORI

495.00

0.00

79 395.00

79 200.00

904 065.00

904 050.00

15.00

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

2 300.00

2 300.00

48 362.76

48 362.76

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

6116 808.00

8116808.00

14 737 880.70

14 737 880.70

0.00

o.oo

Total aunw data 5         1760 961.54            0.00    16 087 187.31    14 891 780.87     54 897 669.88    52 085 230.05    2 812 439.83           0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

14301.62

14 301.62

169 399.69

169 399.69

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

20 014.92

20 014.92

1 345 778.26

1 345 778.26

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

201 123.20

201 123.20

550 538.03

550 538.03

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

4 839.37

4 839.37

81 476.03

81 476.03

0.00

0.00

6'

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 400.00

2400.00

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

21 358.89

21 358.89

230 828.77

230 828.77

0.00

0.00

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

0.00

0.00

160 830.70

160 830.70

827 927.60

827 927.60

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

o.oo

0.00

2 027.11

2 027.11

49 207.15

49 207.15

0.00

o.oo

612

CHELT. CU REDEVENTE. LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

1 719.97

1 719.97

229 337.40

229 337.40

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

3 643.74

3 643.74

30 871.74

30 871.74

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

42 051.00

42051.00

505167.00

505 167.00

0.00

0.00

623

CHELT, DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

-512.10

-512.10

13165.66

13165.66

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

0.00

21.01

21.01

549.35

549.35

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

5 619.05

5 619.05

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

11 053.66

11 053.66

159 336.74

159 336.74

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

354.73

354.73

2 477.43

2477.43

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERT1

0.00

0.00

271 968.67

271 968.67

2178641.53

2176641.53

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

o.oo

0.00

18307.10

18 307.10

249 192.35

249 192.35

o.oo

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

627326.00

827 326.00

10 230108.00

10230108.00

0.00

0.00

6422

CHELT, CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIAT1LOR

0.00

0.00

72675.00

72 675.00

976 725.00

976 725.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE

0.00

0.00

42611.00

42 611.00

92 320.00

92 320.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rul iperie

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

SI PROTECȚIA SOCIALA

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA '

0.00

0.00

19 561.00

19 561.00

241 544.00

241 544.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

0.00

0.00

7115.00

7 115.00

0.00

0.00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

1.21

1.21

121

131

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

o.oo

0.00

17 334.79

17 334.79

20564137

205 641.37

0.00

0.00

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

71384.00

71 384.00

71 384.00

71 384.00

0.00

o.oo

Total sumo clasa 6

0.00

0.00

1 823 996.59

1 823 996.59

18 456 752.36

18 456 752.36

0.00

0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

1 497 945.37

1497945.37

17 996 966.09

17 996 966.09

0.00

0.00

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

o.oo

19464.00

19464.00

383 576.70

383 576.70

0.00

o.oo'

707

VEN. DIN VANZARI DE MĂRFURI

0.00

0.00

173 301.24

173 301.24

922 579.03

922 579.03

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

0.31

0.31

0.31

0.31

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBENZI

0.00

0.00

109.12

109.12

69830

698.20

0.00

0.00

Total eumadaaa 7

0.00

0.00

1 690 820.04

1 690 820.04

19 303820.33

19 303 820.33

0.00

0.00

Totaklri:         5632728.74    5 632 728.74   2710431046    2710431048    17203801435 172 038014.36    664724841    3 647 24841

întocmit.

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile ait.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitate: SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, CALEA VITAN, nr. 154-158

Număr din registrul comerțului; J40/5480/2017

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010- Activități de protecție si garda.

Cod unic de înregistrare: 37410026

Subsemnatul BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN, in calitate de reprezentant legal, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


SC 0PS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL
RC J40/5480/2017
CUI: 37410026

RAPORT DE GESTIUNE pentru activitatea anului 2019

Societatea s-a înființat in anul 2017, conform certificatului de înmatriculare J40/5480/2017.

In anul 2019 societatea a înregistrat următoarele:

- VENITURI TOTALE:    19.303.820 lei

- CHELTUIELI TOTALE : 18.456.752 lei

- PROFIT


847.068 lei

In urma verificării si analizării activitatii economico-fmanciare a societarii desfășurate in anul 2019 a rezultat următoarele:

 • -   capitalul social subscris al societății a fost varsat integral;

 • -   este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementele patrimoniale ale societarii;

 • -   evidenta contabila este tinuta corect si la zi;

 • -   in bilanțul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta intr evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost întocmite pe baza balanței d verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestui si anexelor sale.

 • -  evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creanțele si obligațiile societății si s-au luat masuri pentru încasarea creanțelor si plat obligațiilor.

Obligațiile fata de bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale au fost corect stabilite.


CONTABIL SEF, MOLDOVEANU IONELA

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

VALOAREA BRUTA

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold Ia 31.12.2019

Alte imobilizări necorporale

15.082

3.122

1.656

16.548

Terenuri

Construcții

9.870

9.870

Instalații tehnice si mașini

542.791

8.026

10.475

540.342

Alte instalații, utilaje si mobilier

221.935

62.430

284.365

Imobilizări corporale in curs de execuție

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

Imobilizări financiare

Total

789.678

73.578

12.131

851.125

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

AJUSTĂRI DE VALOARE

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la 01.01.2019

Ajustări inregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold Ia 31.12.2019

Alte imobilizări necorporale

6.988

4.803

1.656

10.135

Instalații tehnice si mașini

109.656

140.303

13.325

236.634

Alte instalații, utilaje si mobilier

66.325

62.151

128.476

Construcții

103

1.234

1.337

Total

183.072

208.491

14.981

376.582

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal.In bilanțul contabil sunt înregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009

Denumirea provizionului

Sold la 01.01.2019

Transferuri

Sold la

31.12.2019

In cont

Din cont

Societatea nu a constituit provizioane, nefîind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA

SUMA

Profit net de repartizat

847.068

-rezerva legala

21.610

-alte rezerve

0

-acoperirea pierderii contabile

508.664

-dividende

0

-alte repartizări

0

Profit nerepartizat

338.404

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL

EXERCIȚIUL PRECEDENT

EXERCIȚIUL CURENT

0

1

2

A.Venituri din exploatare

12.902.068

19.303.122

1.. Cifra de afaceri neta

12.399.362

19.303.122

2.AIte venituri din exploatare

502.706

B. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5

12.671.663

18.385.368

3. Cheltuielile activitatii de baza

12.671.663

18.385.368

4. Cheltuielile activităților auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)

230.405

917.754

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administrație

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9J

230.405

917.754

NOTA 5


SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILORCREANȚE

SOLD LA

31.12.2019

TERMEN DE EXIGIBILITATE

SUB IAN

PESTE 1 AN

Total, din care:

2.447.549

2.447.549

Clienți și conturi asimilate

1.831.948

1,831.948

Avansuri cumpărări de bunuri acordate furnizorilor

21.443

21.443

Creanțe cu bugetul statului

150.856

150.856

Alte creanțe imobilizate

409.181

409.181

Dobânzi de incasat

Cheltuieli in avans

32.896

32.896

Avansuri servicii acordate furnizorilor

1.225

1.225

DATORII

SOLD LA

TERMEN DE EXIGIBILITATE

31.12.2019

SUB IAN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

Total, din care:

1.401.985

1.401.985

Furnizori și conturi asimilate

223.325

223.325

Salarii si conturi asimilate

491.345

491.345

Obligații fata de bugetul asigurărilor sociale si fonduri speciale

305.672

305.672

Obligații fata de bugetul de stat

363.443

363.443

Fonduri speciale

18.200

18.200

SC 0PS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)___________

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 10/2019privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și â raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului. Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care simt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile fmaniare ale societății este efectuata in raport cu următoarele principii:

 • 1.   Principiul continuității activitatii. In situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atat capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2020, situație care conduce la concluzia ca esta corect si potrivit sa se intocmeasca situațiile financiare in baza principiului continuității activitatii.

 • 2.   Principiul permanentei metodelor. Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea consecventa a metodelor si estimărilor semnificative făcute.

 • 3.   Principiul prudentei. Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciari prin constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercițiului anului 2019.

 • 4.   Principiul independentei exercițiului. Situațiile financiare anule au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2019. Cheltuielile in avans si veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile anuale.

 • 5.   Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicata.

 • 6.   Principiul intangibilitatii. Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

 • 7.   Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor.

 • 8.   Principiul pragului de semnificație. Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale.

Imobilizări

(I)


Cost


Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc Ia o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

(li) Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate Ia diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Aparate si instalații de măsura si control

Ani 3-4


Mobilier, aparatura si alte active corporale Imobilizări necorporale

4-8


3-5

(iii)


Imobilizări necorporale


Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3-5 ani. în cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuiește anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

- Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, creanțele persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor, cât și în devize.

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în Iei și în valută.

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2019 a fost de 16%.

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situație in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

NOTA 7
PARTICIP ATU SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

Capitalul social este de 4.000.000 lei și divizat in 800 parti sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.

Asociati:

1 .SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,

reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

 • 2.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exercițiului nu au fost acordate credite sau alte facilitați directorilor si administratorilor.

De asemenea nu s-au constituit garanții in numele acestora.

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ______________ ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.

1. Indicatori

2. Exercițiul curent 2019

I.

Indicatori de lichiditate

1

Solvabilitate generala Active circulante Datorii curente

3,73

5.232,950

1.401.985

2

Solvabilitate imediata Active circulante - stocuri Obligații

3,71

5.232.950-27.301

1.401.985

3

Solvabilitate patrimoniala

Capitaluri

Capitaluri +credite bancare

1

4.338.404 4.338.404+0

II

Indicatori de risc

4

Rata generala a Îndatoririi Datorii totale x 100 Capitaluri

32,32 1.401.985x100 4.338.404

6

Perioada de colectare a creanțelor

Debitori comerciali x țfes

Cifra de afaceri

34,64

1.831.948x365

19.303.122

IV

Indicatori de profitabilitate

8

Rata rentabilității veniturilor

Profit brut x 100

Venituri totale

4,76 918.452x100

19.303.820

9

Rata rentabilității capitalului

Profitul brut x 100 Capital propriu

21,17

918.452 xlOO

4.338.404

NOTA 10


ALTE INFORMAȚII

Natura activității

SC 0PS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL este înființată și înregistrată în România in anul 2017. Activitatea principala a societății este cea de activități de protecție si garda, cod CAEN 8010. Sediul principal se află în București, Sector 3, Calea Vitan ,Nr.l54-I58.

Angajamente privind plăti viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire Ia activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. în România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile si activ itatii contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. în consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. în plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea Ioc In România și efectele acestora asupra situației financiare si asupra rezultatelor din exploatare.

PREȘEDINTE C.A. \ BUNESCU ALEXAN


RU-RAZ VAI


CONTABIL SEF, MOLDOVEANU IONELA

aS3-

■■’îwtectiesî

Bl. ,

■■’îwtectiesî

Bl. ,SC 0PS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL RC J40/5480/2017

CUI: 37410026

PROCES VERBAL

AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

încheiat astazi ...................

Adunarea generala a membrilor asociaților s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil incheiat la data de 31.12.2019 cu anexele si contul rezultatului exercițiului

Descărcarea de gestiune (activitate) a administratorului

In urma prezentării bilanțului contabil si a contului exercițiului s-a luat in unanimitate absoluta următoarea

HOTARARE
 • A. S-a aprobat bilanțul contabil incheiat la data de 31.12.2019 cu anexele.

 • B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descărcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2019.

 • C. Se aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 508.664 lei din exercițiile anilor 2017 si 2018.

 • D. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 21.610 lei.

 • E. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 338.404 lei.

ASOCIATI:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin: PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA


SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL reprezentat prin: PREȘEDINTE C.A D-nul CORBULEANU FLORENTIN

OPS3 - ORDINE SI PROTECi IE S3 S.R.L.

Culca Vitan 154-158. Clădire Aduihiiiilnithiu București,Sectar 3

CAM. RO 37410026

J 40'5480/19.04.2017


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


NIL 8331 -03.2020

Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECȚII? S3 S.R.L. din Calea VUan, nr. 154-158. Svdoi 3. București, înregistrau ia Oficiu) Registrului Comerțului cu tir. J40/54W 19.04.2017, avand CUI RO 37410026. legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31'19911, privind societățile comerciale, republicata, iti urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L


HOTĂRĂȘTE:


Lin unanimi late, aproba transmiterea Bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat 2019 al societății 0PS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.Limpreuna cu anexele


sale, către autoritatea tutelara: Consiliul Local ai Sectorului 3, București.


MEMBRI C.A.


BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN


TLORESCU ADRIAN CONSTANTIN


GRIGORAS ANDREI

PETRESCU ANAMAR1A CLEMA NS


SLAMNESCU DORIN DANIEI


VISUMIIIAELA


AZOITEI FLORINA CARMEN
AM€X4 n5i.3 JUWtSâ


OPS3 - ORDINE SI PRO 1ECÎ11. S.î SRL St;. Calea Vihln. nr. 154-15"', Clădire Administrativă Brrcim-ui. Sector 3, C.C.I. RO 37410026. J 4f»/54!?rt'1<U<4.2fir


RAPOR1UL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Pentru exercițiul financiar 2<IJ9

Prezentul rapon a ;'o<i întocmit în conformitate cu prevederile l e?ii n:.3î '1 99t". privind societățile comen’iale. repsthiicată. ct» modificările și completările interioare, ale O.ILG* nrJ09C?««l i privind guvemența i-r»rpr>r*»Ti- ă a întreprinderilor publice, modificată prin 1 caca nr. 111/3016. sie Le«ii cantabilității nr.l>2/î99t rcptiNiisfrl cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementarilor menționate mai sus. adrnmh'niîririi JwirielSții au oHîpțis de a întocmi, pentru fiecare excrctțio financiar încheiat, im raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata cxerciținliri financiar ;-i a rintației sale la încheierea acestuia.

 • I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea OI’S3*URDINE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cit sediul in Municipiul București. Sectorul 3. Calea Vitau. tir. 154-158. Clădite Administrativă, inregisitatâ la Oficiul Registrului Utimeițulut București sul? tir. 140/5480'19.04.2017. având CUI 37410026 și este reprezentată legal de dl. Buitcscu Alcvandru-Râziait. în calitate de Președinte al Consiliului dv Adniinistrațiv.

OPS3-ORD1NE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L.. a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată cure este constituită și funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, axând ca asociat majoritar Sectorul 3 ai Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S-C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activ ități de proiecție șî gardă - cod CAEN S010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și proiecție, mentenanțâ și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

Sediu Social: < alea Vhan nr. 154-158. Clădire Administrativă

Punct de kieni: Bulevardul Irnergetieieniiar nr.5. Ccnln.il Sportiv' “Apollo”

Capitalul social; Capitalul social til societății OPS3-Ordîne și Protecție S3 SRL cslc de de 4.000.000 lei fermii! din 800 părți sociale cu o valoare nominalii de 5.000 Ici. cotele de participare la capitalul Miciși fiind i.TTn.’înwrek:

OPS3


OPS3 - ORDIKH SI PROTECȚfF SS SRL Sir. Caira Vitan. jn. 154-158, Clădite Administrativă Bînmrcțti, Sector 3, C.U.I. RO 3741f»02fi. J 4O/54Stir'1<iJJ4.2rtr


 • •   W.K75 - Sectorul 3 al Municipiu lut Btieiiiesli. ptiu Consiliul 1 .ocal Sector 3 <799 pani socstde.

in valoare de .L995.0U'1 lei):

 • •   0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRI (1 parte socială. în valoare de 5(M(! leit

Activitatea desfiștșmtâ în ținui 20 iQ s-a efectuat conform staiuiului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/Î99J și Legii nr 111C016 pemry aprobarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea siniațîîîcir financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea îți desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe iot parcursul activității desfășurate in anul 2019 s-nu respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2019, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:


Președinte GA.:


Membrii Consiliu de Admiuistratif


Grigoraș Andrei


Vișu Mihaela
["conform CU i hSriginalul I
OPS3 - ORDINE SI PROTECȚII- S i SRL Str. (Ia!c:i Viian. nr. 154-15$, Clădire AdminisTranvâ Bnnirc«tt, Sector 3, C.l'.L RO 37410026. j 4(>/54S<lZmi|,ftn7

/ */?—4S?—1 / «7 OMO

II. CADRU LEGAL

• Legea societă’Hor comerciale nr.3


i/J9Gi. tu modifivările ți completările ulterioare: • Ordonanța de Urgență nr. 109.201 1 cu modificările ți coiwpk-turik- uiierio^ic. privind guvenianța corporativă a întreprinderilor publice:

 • • Legea nr.l I 1/2016. pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.lUWMl 1,2011. privind guvernanții corporativii a întreprinderilor publice;

 • • Hotărârea F-r.722'2016. pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011. privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Actul constitutiv al SC. OPS 3 Ordine și Protecție S3 S.R.l..

 • • Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

 • • Legea nr. 511/2001 eu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile dc interes public;

 • • Ihtîâiătca iL guv-ent nr. 12LC0r>2 ■ Nortîuw i.iu-Udo£rfîkc- ;iv apILare a Legii nr. 544'2001, privind liberul atee* te informațiile de interes public:

» Legea Nr. j33.'2(M»3 privind paza obiectiv ciot, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

> II.G. nr. 301:7013. ru modificările și nimpkrtSrilc ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru de^fiișurarea activităților în domeniul pazei ș: pjoiecțtei.

’ Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 16-2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informați Hor clasificate și pentru modificarea șî completarea Legii nr. 333'2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valcrihr și pretenția pcisosneîor. publicată în Moîiitonil Oficia! al României. Partea L rr. 205 cin !(■ manie 2005. aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005. publicată în MojjIituI Ofickd al României, Partea L nr. 441 din 25 mai 2005; Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333'2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicata :n Monitorul Oficial a) României. Partea 1. nr. 3U din 17 ianuarie 2007:

Conform cb i
OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sir. Culca Vitun. nr. 154-15S, Clădite Administrativă Rurun sti, SrrtnrA, C.U.l. RO 37410036, J 40/54RH/19.04.2017

• Legea nr. 4>V2OlO pentru modilieaiea și compleiatea Legii m. 3J3 2O'J3 plivind paza cbicctivelos. btmurilirr. ’• nlorilnrși protecția persoanelor. pubîfcală in Monitorul Ofici.il sil României. partea 1. nr. î53 din 9 tr.iirtîC 20 IU:

■ Legea rr. 187 201?. pciilrti punerea in aplicate c Legii nr. 286'2*709 privind Codul Penal. publicată in MoniOrisi Oficial a! României. Partea I. nr. 757 din 12 noiembrie 2012. rectificată, cu modificările ullerîuuic.


• Regulamentul ll|: 2016/679

 • 1. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚI!

Confonn reglementărilor în domeniu. Adunarea Generală a Acționarilor este cel mai înalt forum decizional al societății. care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comerciala. în acest sens. Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind puvernanța corporativă a întreprinderilor publice. în baza unei selecții efectuate de Consiliul I ocal al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează Adunarea Generală a Acționarilor sunt următoarele:

decide modificarea Actului Constitutiv:

decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;

decide majorarea sau reducerea capitalului social:

decide in xederea însușirii rezultatelor anuale:

decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății:

numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;

numește cenzorii societății, le stabilește remunerația. îi descărca de gestiune și si revocă:

decide cu privire Im acționarea în justiție a Administratorilor și.'șau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății

examinează, aprobă și modifică bilanțul șt contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului dc administrație'


rțouFORMCUi

l r ' • ■ t > 'J1.1OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SR1

Slr. Calea Vitan, nr. 1S4-1SS, Clădire .Administrativi București, Srrnr 3, C.E.T. RO 374Î0026, J 4fi/MSfi/19.(iL.'W7

aprobă ptc-gumul de activiu’e ?i bugetul societății. modifică pUntd de activitate și bugetul sncieiîîiii. Mah'Jeșie p.tljța tic prețuri;

decide in ceea ce prii ește nnpi uimiturile bancare și acordarea de guenții:

decide asupra operațiunilor juridice ale societății cttre depășesc v;th»area de I 00.090 El fRG

exclușii e LA ..A. valoarea afieremâ fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succede.

Membrii Consiliului de Administrație. în calitate de mandatari au tbst împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului I pcal șî să administreze OPS3 - Ordine și Proiecție S3 SRL în condiții de eficiență și performantă.

La sfârșitul anului 2019. componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Slămncseii Dorin-Daniel, I’trtrcscii Anamaria Clemans, Grîgaraș Andrei, Biincscu Alexandru-■Râzvan, Florescu Adrian Constantin. Vișu Mihacla, Azoiței Florina Carmen

Atribuțiile cvusiltului de administrație:

u? Consiliul de administrație adoptă. în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație^ pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este căzui, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs.

bl în termen de maximum 30 de Zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare. în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

c; Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-I pe unul dintre ei director general.

d l Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoana implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății. în căzu ^oricăror situații care nu sunt prevăzute în competenta exclusivă a Consiliului de Administrație. Intre administratorii membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă. în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării SC OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.l .

e) Sunt In competența Președintelui Consiliului de Administrație diviziile privind:


0PS3 - ORDINE SI PROTECȚIE $3 SRL Str. Calea Vitan, or. 154-ÎEK, Clădire Administrativă

Bt» un ști. Sector 3, C.l'.l. RO 37410026, J 40/5IRO/O.OI.201"

r determinarea liniilor diiectvare esențiale in dezvoltarea sotretuțit. în wuîoi ini Lite cu ubhxtu) și scopurile aclivfrății arcsiei:r

r aprobarea planurilor șt înătuiiloi plivind histroirea patronalului angajat al socicuiții precum și aprobarea ruplinicniării personalului angajat sau a desfacerii conuacielnr individuale de muncă:

 • >  înaintarea de propuneri .Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație:

 • >  numirea persoanelor ce vor ocupă funcțiile de Director Generat Director Executiv. Dhecioi Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

 • > aprobarea planurilor lunare și îrimcsrriaîc de încasări șî plăți;

 • > aprobarea încheierii de ude juridice in numde și în cuuutl societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau înstrăifwi-. să înebiritve. sis schimbe ori să constituie în garanție bunuri aliate in patrimoniul sociciăiii, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei dc I țXt.bHt! dc Euro incluși'. TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în leî a sumei de 100.003 de Eure inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale:

r încheierea (ie acte juridice în numele și in contul societății cu profesioniști, ake entități juridice privind prestarea de serv icii necesare OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

fj Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

 • > stabilirea nivelului dc salarizare ș: alte drepturi. în condițiile legii, pentru personalul angajat;

 • > aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționari a societății precum șî modificarea organigramei societății condiționată dc neecsitfiîes restructurării societății;

’r adoptarea Regulamentului dc Ordine Interioară, precum și orice alie regulamente necesare în buna 1 urdicpero a socit-lătii:


/C I fp / rW-x >4%/ OPiiî-ORDINESI PROTECȚIE S3 SRL

X^CijreșYqX Str. Calea Viran, nr. 1M-15S, Clădire Administrativa ^4UiliKÎuir<-if(i. Sector 3, C.U.I. RO 37410026, J 40/5*80/1^.01.2017

r aprobarea sancțiunilor pecuniare sat» de alta natura pentru personalul angajat:

 • >  siipuneren. în fiecare an. în atenția Adunării Generale în termen de cci mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program dc activimie și a proiectului ce buget de venituri ți cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

r mutarea sediului social si înființarea / desființarea de filiale si sedii secundare - sucursale.

• , « y

reprezentanțe, agenții, puncte de luent sau alte asemenea unitâti iară personalitate juridică:

 • >  executarea oricăror alic acțiuni date în cuiupclcnța sa. potrivit legii. de către' Adunarea Generală:

g) Consiliul de Administrație j,c reunește cri de cate ori este necesar, fa sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cei puțin o dată pe lună la sediul Societății sau uri dc câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de .Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau Ia cererea Adunării Generale.

hl Convocarea consiliului de administrat ic va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte dc ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi. dala și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. în realizarea procedurii dc convocare a Consiliului dc Administrație. Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

ii Consiliul de Administrație deliberează ți hotărăște asupra, problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

j)  La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal. în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sai: de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.

k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesara prezența a cel puțin doi membrii ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționala de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membriiprezenii. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotarari in lipsa întrunirii majorității dc voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

Ij Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice. nt: mai târziu de data de 31 mai a anului următor cehii cu privire ia care se raportează, Ranonul se publică pe pagina dc internet :t întreprinderii publice.OFS5- ORDINE SI PROTECȚIE <tf SRL Sir. Calea Vitau, tir. 114-158, Clădire Administrativă Bwciin-Sfit Sector 3, C.V.L RO 37410926, J 49/5480/19.04.2917

ist) Consiliul de administrații.- in cazul in care conducerea cxetulhu este cxtrciUilu de directori, are obligația să transmită Ministerațui Finanțelor Publice și auiuiilății publice tutelare, trimestrial ți uri de câte ori se solicita. lujidamcnlări, analize, situații, raportări și orice ahe in formați i referitoare la activitatea întreprinderii publice. în formatul și la termcneL stabilite prin ordine sau circulare ale benei jeturilor.

t:i Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei traitzecții încheiate cu o ah?. întreprindere publica ori cu auioritaiea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-p serie de tranzacții, o valoare de cel puțin cciiivalentid în Ici depășește valoarea de i 00.00(1 tuna sută mii) HURO exclusiv ‘I.V.A.. rnenționândit-se, imr-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. în rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a acrului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plata, precum și alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;

o) Prezintă semestrial în cadrai adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor dc mandat ale directorilor, detalii cu prix îre ia activitățile operaționale, la performantele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului fi nane iar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale » acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pc pagina proprie de internei și cuprinde cel puțin informații privind:

 • -  structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe:

 • -  criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă s remunerației, raportul dîntre performanța realizată și remunerație;

* eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate:

uxistdeieutele ee justifică or ice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ncbăttești;

 • -   informații privind durata contractului. perioada de preaviz negociată, cuantumul daunclor-interese pentru revocare fără justă cauză.

q) întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului dc administrație trebuie sâ publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente ți informații:

hotărârile udunâi                       irilor în termen dc 48 dc orc dc hi data adunării:


* situațiile firmei^ anuale, ui termen de 48 de ore de ia aprobare;

 • -   raportările rentabile sem: slriule. în termen de 45 de zile de In încheierea $CfflL’<trnlt!i;

 • -   raportul de audit armai:

adminisirait'rifrir și :■. directorilor, C’V-urtle membrilor consiliului de adminEutrție ți ak directorilor:

rapoartele consiliului de administrație;

 • -   raportul anual cu privite la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor șî directorilor în cursul imului fintriteiat;

 • -  Codul de etică. în 4S de r-re d; l<ț adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an. în cazul ret izuirîi acestui;».

rl Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROFRIU-Z1SÂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

în anul 2019. Consiliul de Administrație al OPS3 - Online și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a 21 ședințe in care au fost analizate și luate hotărâri consiituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de 30 hotărâri, după cum urmează:

 • 1.  Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 45/18.01.2019 - aprobă tran>mttetvu Raportului Consiliului de Adminkltație al Societății OPS3 - ORDINI: ȘJ PROIECȚII. Sector 3 S.R.1. aferent semestrului H al arcului 20Î 8 către autoritatea tutelară: Consiliu! I -cal al Sectorului 3.

 • 2. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 46/25.01.2019 - aprobă acordarea ajutorului de deces în valoare de 1000 lei (pentru iude de gradul D .

 • 3. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 47/05.02.2019 — în unanimitate. aprobă modificarea statului de funcții al Societății OPS? - ORDINE Șl PRO1 ECȚIE S3 S.R.I .


!? /


0PS3 “ ORDINE SI PROTF.CriF. S3 SIÎI■ fiu. Calea Vitau, iu, 154-158, Clădire Administrativă Bi« un-șii, Sertoi 3, C.T7.L RO 37410926, J40/5480/19.04.2017

 • 4. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 48/18.02.2019 - aprobarea cererii ck- împrumut ui valoare de 21)0.000 kî către SC Administrare Active Sector 3 SRL pcntni buna funcționale a societății. însemnând plata salarii și' sau furnizori.

 • 5. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 49/I8.02.2B19 • aprobă abordarea ajutorului de deces în valoare de 10UU iui (pentru rude de gradul 1).

 • 6. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 50 /04.03.2019 - api «batea modificai ii stalului de funcții ai Societății OPS3 — ORDINE ȘI Pktl fECȚlh S3 S.R.L..

 • 7. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 51/04.03.2019 - în unanimitate, aprobarea transmiterii unei cereri către autoritatea tutelară Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului și Administrare Active Sector 3 SRL prin care tarifa! de referință pentru asigurarea mentenantei Unităților Administrate de către Consiliul Le-ul i» Sectorului 3 să fie de 3.6 lei/mp'lună contractuală, valoarea contractuală fiind calculată prin înmulțirea prețului cu număre! de mp ce necesită întreținere și cu numărul de luni contractate,

 • 8. Hotărârea Consiliului de Administrație NR- 52/64.03.2019 - în unanimitate, aprobă transmiterea unei cereri către autoritatea tutelară Sectorul 3 ai Municipiului București prin Consiliul Local a? Stelarului 3 și Admiriisttare Active Sector 3 SRL. prin cute tariful de referință pentru asigurarea pazei asupra Unităților Administrate de către Consiliul Local a! Sectorului 3 s£ fie do 17.69 Ier eră. valoarea contractuală fiind calculată prin înmulțirea prețului cu numărul de ore și numărul de posturi pentru care se prestează serviciul de pază.

 • 9. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 53/22.03.2019 - în unanimitate, aprobă acordarea ajutorului de deces în valoare de 1000 lei (pentru i ude de gradul I).

 • 10. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 54/02.04.2019 - în unanimitate, aprobă transmiterea Rupuilclte Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății OPS3 ORDINE Șl PRC1 ECȚIE S3 S.R.l..pentru exercițiul financiar 21118. precum și a Proiectului de Program dc Activ itatc pentru anul 2019 către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3.}<\ xyjiLz zo /

OPS3 - ORDINE Sî PROTECȚIE S3 SRL XSAUReEtC f

l lStr, Csdca Vitan, nr. 154,155', Clădire Administrativii

București, Sector), C.V.L RO 37410026. J 4(l/54Stl/19.(M.2917

 • 11. Hotărârea Conciliului de Administrație NR. 55/02.04.2019 - în unanimitate. ripr.xbâ transmiterea R.ipudiiltii de Attdii rimau tar îinpreiir.â iu anexa acestuia pciilin exercițiul financiar mc-hmi la 31 Decembrie 2018 al societății OPSj -URDJNL Șl PROILCIJL S3 S.R.L.. către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3

 • 12. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 50/02.04.2019 - în unanimitate, aproba transmiterea Bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat 2018 ai societății OPS3 -ORDINI; ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L,împreună cu anc.xelL sale, către autoritatea tutelară: l’nin.<rî;t Sectorului 3

 • 13. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 57/02,04.2019 - în unanimitate, aprobă transmiterea Notei de Fundamentare plivind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 201V td societății OPS- ORDINE ȘI PROTECȚIE ST S.R.L împreună cu anexe!? salr. către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3.

 • 14. Hotăra rest Consiliului de Administrație NR. 58/15.04.2019 - în unanimitate, aprobă măsura de recompensare ți motivare a structurii de personal cu ocazia sărbătorilor Pascale aferente anului 2019, respectiv o bonificație în valoare de [50 lei/ angajat , respectând prevederile legale în vigoare.

 • 15. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 59/03.05.2019 - în unanimitate, aprobă înaintarea anunțului de intenție privind Proiectul tehnic și iticrări de reparații la Liceu! Drnaonrir Hurmuzescu către Sectorul 3 al .Municipiului București.

 • 16. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 60/13,05.2019 aproba înaintarea unei solicitări de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Lecai penirti acordarea unui mandat Președintelui de Administrație &l OPS.-LOrdine Și Protecție S3 SRL . in vederea achiziției de mărfuri din categoria rfcccricc furnizate' de către SC. ELBl ELECTRIC & TJGHTTNG SRL, achiziții ce pot depăși plafonul de I00.UU0 Euro inclusiv 1 VA.

 • 17. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 61/03.0(>.2U19 - hi unaiiintilutc, apiobă înaintare;;
OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sir. Calea Vii.m, nr. 134-158, Clădire Administrativă Bmim Sti, Sen«»r 3, C.C.T. RO 37410026, J 40/MWI./10.04.3017

anunțului de intenție privind Proiectarea și execuția inslf.Dt:ik>r de caze h blocurile aflate în admir>isir:ire:i Consiliului l ocal Sector 3.

 • 18. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 62/28.06.2019 - in unanimitate. a decis aprobarea

int difuării .statului de funcții al Societății OPS3 ORDINE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • 19. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 64O5.0".2W19 se aprobă in unanimitate adăugarea urmaluaiclui coduri CAEN

46/3 - Intermedieri în comerțul cu materia/ lemnos yr materiale de constnrcții

46/5 - Intermedieri în cmnerțul cu tnobilu, articole de menaj și d? fierărie

4643 - Comerț cit ridicata a! îmbrăcămintei și încălțămintei

4647- Comerț cu ridicata al mobilei, eovoarelorșl articoleltir de iluminat

4652 ■ Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4665 - Comerț eu ridicata ai mobilei de birou

 • 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a! materialelor de construcții și

echipamentelor sanitare

 • 4674 ~ Comerț cu ridicata al echipamentelor șifurniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și

dc încălzire

4690 - Comerț cu ridicata nespcciiilîzat

474/ - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice, șt sofiware-tdui în magazine

specializate

 • 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

 • 4743 - Comerț eu amănuntul al echipamentelor audio/ video în magazine specializate

4~51 - Comerț cu amănuntul a! textilelor, fa magazine specializate

4752 ~ Comerț cu amănunt ui al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă șl al celor pentru

vopsit, în magazine specializate

4 759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al urtieolelor de iluminat și ttl articolelor de uz casnic

tt.c.a., în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4799 - Comerț cu antăminiul efectuat în ajura magazinelor, stamiitri/or, ditoșcitrUor piețelor

 • 20. ilutârâreu Consiliului tic Adniiitistrație NR. 65/15.07.2019 - în unanimiuie. aprobă împuternicirea dlui.Runescu Alexandru Rărvan, Președinte al Consiliului de Administrație al (Jl*S3-l»rdine Protecție S3 SRL pentru achiziționarea inatcrblektt/echipamente!-ar ucceșare îndeplinirii (.antractului nr.?SS953 din 21.12.20JS.

 • 21. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 66/25.07.2019 In unanimitate, aprobă transmiterea Bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat aferent semestrului 1 2019 al socjetâții UPS3 - ORDINE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L.împreună cu anexele sale, către autoritatea tutelară: Consiliul Local Sector 3

 • 22. Hotărârea Consiliului de Administrație NR, 67/25.1)7,2019 - în unanimitate, apicbă transmiterea Raportului Consiliului de Administrație al societății OPS3 - ORDINE Șl PROTECȚIE $3 S R I...pentru exercițiul financiar încheia), aferent semestrului I al anuhtt 2019 către autoritatea tutelară: Consiliul Loca! Sector 3.

 • 23. Hotărârea Consiliului dc Administrație NR. 68/25.07.2019 - în unanimitate, aprobă începerea procedurilor pentru implementarea unei soluții adecvate în ceea ce privește sistemul de ventilare pentru obiectivul ,.Nerva Traian" din str. Nerva Traian. nr. L bloc Kfi. tronson ÎL sector?. București.

 • 24. Hotărârea Consiliului dc Administrație NR. 69 /08.08.2019 - în unanimitate, acceptarea înlocuirii sistemului de ventilare propus inițial pentru obiectivai I situat în str. Ncrva Traian nr.l bl-k6- TR.1I,sector? București.

 • 25. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 70 /08.1ML2019 - în unanimitate, transmiterea unei cereri de sistare a lucrărilor către beneficiar, pentru obiectivul situat in Mr, Nen a Traian or.Lbl.k6. TR.IL sector 3 București, pe o perioadă de 30 de zile.0PS3 - ORDINE SI PROTECȚIE 83 SRI, Sin Culca Titan, nr. 154-15$, Clădite Administrativă Buron ști, Sorim \ C,1 :,I. RO .17410026, J 40/5480/10,flt,2tl17

 • 26, Hotărârea Consiliului de Administrații: NR. 71 H2.09.2019 - în unanimitate, apiubâ comunicarea finalizării lucrărilor asupra Liceului rehnologic Dragcmiir Hurinuzescu cituforra srt.16.2 pct.l din conlmcitil nr.451346/18.06,2019 către Primăria Sectorului 1 și convocare» comisiei du recepție.

 • 27. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 72 /19.00.2019 . în unanimitate. acceptarea invitației de participare tu.62971G din data de i 6.09.2019 pentru procedura conform art3l din Ieșea 98^2014? privind : ..Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare retrasare parcări” și depunerea ofertei până la data de 23.09,2019.

 • 28. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 73 /21.10.2019 - în i-sianitrdtsrc. se aprobă modificarea statului de funcții al Socîețății OPS3 ORDINE .Șl PROTECȚIE S3 S.R.I..

 • 29. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 74/26.11.2019 - în unanimifete. aproba acordarea ajutorului de deces în valoare de 1000 Ici (pentru rude de gradul I) pentru un angajat al societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • 30. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 75/13.12.2019 - în unanimitate, majorarea tarifelor de pază de la data de 01.01.2020 pentru cot;)raclele extrabugetare de l« 17.69 lei/oră I3râ TVA la î8.60 lei/onl larii TVA.

INDICAT ORI CHEIE DE PERFORMANT A

! SI ADii L DE i.XDLi’LlSÎRE A INDICĂ 1 ORILOR CÎiLIE DL 1‘ERl ORMÂNIÂ SEM J-SE5ÎL2 21H9 (%}

1 A f 1.VD1C.A tOlil FINANCIARI a 1

j

___J ....., .

: CALCUL

IXLHCA) OR

SEM 1

CALCI-L INDICATOR

SKM 11

1        !

•IXțjlAiA MEDIE DL ÎNCASARE A CREANȚELOR DE LA

nJENTt

172.55

49.52OPS3 -ORDINESJ PKOTEC! JE S3 SRI

Str, Calea Viran. nr. 134-158, Clădire Administrativă netitvțti, 3, C.U.I. RO 37410026, J 40/54-Sn/19.OI.2(HT

R \T X OF !«A A GI A SI Oft l<£l OR

;        7-i,,v>

JUtG

f

Li< IIIDITAIJ ( URI NTAf HSI Avii»

;       3,6!

3.“5

•4

RI-.X l ABILI l Alt A C Al’H AU W» INVi MII. ROIC

H.5T

»

£

(.ASlJUUL NĂIMI DE DuBÂNZLKAiL.DLfkLCiERb St

AMORTIZARE» ITsITDA%

t.                   .

l-.t#

i h

INDICATORI MIIINĂNCIAKl

SILM 1

SLM 11

■ >

F.t.i.'U.l i Al h DE SAMSE

12.84'11

19.6‘SA

! *•

ANGAJAȚI Rl r'R"XI.! OI’. CATIGORIA GRHH^’i GR VULNERABILI;

ir

p i

T’MPL'L MEDIU DE R ASFUNS DE L A DATA SOLICITĂRII

:,59T>

U*‘7        î

H ■

I

1 5 ------ ;

r ntCATOR Dl* cai iTA~r a suRvirur o?< df. froitcttf si

FAZA

ut?

1

134

: ‘ !

PE AXCPJK |,A I liCRARti EȘ 1 i C H i.ATl

CtjC11'

jv.-: i

r :■

nnS'ILOSAK FKIVj‘ț|> «ÎKADI I. Di EStJ'Lf AILMAS!: ,A ■ LEGiSLAML! PRIVIND OLA EKXANLA (.URPURAHX A______

95,8.;%    ;

i

PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
 • I. Veniturile totale estimare a se realiza anul acesta sunt în suma de 22.624,08 mii lei.

Structura x editurilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate

22.598,08 mii Ici,

26.00 mit lei.


21.742.64 inii lei.
OI’S3 - ORDINE S) PROTECȚIE S3 SRL Str. Calea Vitan, nr. 154-J5R, Clădire Adminisirarivâ Rwnmșii, S. c tm 3, C.F.T, RO >7410026, J 40 '5480/19.(14.201"


2. Venituri din redevențe și chirii


3. Ahc venituri


4. Venituri din vânzarea mărfurilor


Ahe menituri din exploatare449.44 ii jj iei.


20,00 mii lei.


.’OtUX1 mii iei.


80.00 miji Ier.


Venituri Jttt sen teii prestate vur fi realizate conform domeniului de activ iute pi incipallLcdd CAEN 80IU-,Activități de protecție și gardă" și celorlalte domenii de activități secundare , dintre care specificam: cod CAEh? 432 i-.,Lucrări de instalații electrice'’, cod CAEN 4322-.,Lucrări de insularii sanitare,de încălzire <i de aer condițional" .cod CAEN 4329.,Alte lucrări de instalații pentru ccnstrucuții

ÎL Veniturile financiare sunt structurate astfel

L Venituri financiare din dobânzi                                   26.00 mii lei.

ÎL CheltBielile totale estimate a sc realiza anul acesta sunt în suma de 22.362,64 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 22.342,64 mii Iei

 • B. Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare:

Al.Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 6.520,04 mii lei;

1 Cheltuieli privind stocurile în su:nâ dv 3.200,84 mii Ici.din care

cheltuieli cu materialele ccnș imabMe în suma de 2.230.00 mii Ici .din caretchclttiidi cu piesele Je schimb în suni.i <k 532.00 mii lei și chclîuicli cu combustibilul în ssimii ik 258.00


OPS3-ORDINH SI PRO ITCțlH S3 SRL Str. Calea Viian, nr, 154-1SS, Clădite Administrativă Buntu-ju'. Si-etor 3, CJU. RO 37410026, J 40/5480/19.04.2017

mii î"i.

-cheltuieli privind materialele dc natura obicUclor dc inventai în suma de -170,84 mii lei

 • b. cheltuieli privind energia și apa în suma de 300.00 mii iei.

 • c. cheltuieli privind mărfurile în stima de 200.00 mii iei

 • 2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 405.88 mii iei din care:

 • - cheltuieli ru întreținerea și reparațiile însuma de 74,04 mii lei.

 • - chvltuivli privind chiriile in suma de 282,72 mii ici.

-cheltuieli eu primele de asigurare în suina de 109,12 mii lei.

 • 3 Cheltuieli cu alte sei vicii executate de terți în suma de 2.853.32 mii lei vizează

 • - cheltuieli priv ind consultanța juridică în suma de 50.00 mii lei.

-cheltuieli de protocol în suma de 38.36 mii lei

-cheltuieli cu transportul de bunuri și personal in suma de 5.00 mii lei.

-cheltuieli de deplasare.detașare în suma de 194.20 mii lei,

 • - cheltuieli poștale și dr telecomunicații în suma de 189,28 mii Ici -cheltuieli cu sen teii bancare și asimilate în suma de 17,08 mir lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 299,20 mii Ici și cuprind celtuicli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul in suma dc 19.20 mii lei.cheltuîeli cu pregătirea profesională in suma de 280,00 mii lei, -alte cheltuieli in suma de 2.060.20 mii lei.

 • B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm iute asimilate in suma de 491,40 mii lei ,din care:

  • a) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 50,00 mii lei:

  • b) Cheltuieli cu taxa ne autorizare în suma de 70,00 mii lei: cî Cheltuirii alic laxe și impnz’tc în suma de 371.4 mii lei. • C. Cheltuieli de personal în suma de 14.809,00 mii Ici.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in -umn dc 11.803,92 mii Ici:


OPS3 - ORDINE SI J’RO l'EC I IE M SRI

Str. Cah-a V»t.m. nr. 154-158, Clădite Administrativă București, Scrinr3, C.U.T. RO 37410026,} 40/5480/19,(11.201"

b* Sporuri. prime și alte bumitcalh alcrei i le salariului dc baza in suma de 250.12 mii ki;

c? Alte baiiiticați: cimk«rm t CM in suma de 109.40 mii iei:

di Bonusiiri în suma de L3S7.U0 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227 21'15 în suma de6-i.tr* mii lei și tichete de trasă ir, suma de 1.323.00 mii lei;

ci Cheltuieli aferente cmfilmlui de administrație în știma de 87432 mii Ici;

1) Cheltuieli cu contribuțiile datorate dc augajâlcu it< suma de 294.24 mii lei,

în Ceea ce privește fondul de salariu precizăm ca suim necesare pentru continuarea acftvhâtii societății și suni aferente unui nunțiii dc- 370 angajați. euafurm organigrama și stat dc funcții. Fetidul dc salarii este calculat conform normelor legale in vignare.

în ceea ce privește bimusuri. respectiv tidiete de masa. în siimtt de 1.323,00 mii lei precizam că sunt necesare pentru domeniul <k- activitate- pr tndpalâ, «J CAEN 8010-,-Activități de protecție și garda" si simt, aferente trnut număr Jc 380 Engâjfițt. coctfomt organigrama și s*at de finirii.

Referitor fa chdftucltk aferente contractuitii de nunchl și 4 alter urbane de conducere și control, comisii și comitete adic.it pentru consiliu l dc administruțic precizăm cu aceste cheltuieli sunt content, statutului societății,

Cîipktdcii cu ccmtrilrițifk datorate dc angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului dc administrație

 • D.Altc cheltuieli dc exploatare în suina de 522.20 mii lei.

a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 30.00 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și nccorporalc în suma de 492.20 m


li.Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile în suma dc 10,00 inii ici.

B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 10.00 mii Iei.

Operațiunileecnnomice derulate în semestrul 1! 2019. au fost înregistrate în contabilitate și se prezintă astfel:

OPS5- ORDINE SI PRO1TCȚIK S3 SRI Sir. Calea Viian. nr. 154-158, Clădire Administrativă Btt< iiteyti, Sertor 3, C.C.I. HO 37410026,] 40/54S(l/19.04.2t)I7

1. Venituri totale:

Dit! caic:

A. Venituri din exploatare

14. Venituri financiare


11.452,33 mii lei


I!, Cheltuieli totale:

Din care:

A, Cheltuieli ru exploatarea11.452.03 mii lei

0,30 mii lei


10.125,16 mii Ici


10.125,16 mii lei.


Cheltuieli cu exploatarea in sumă 10.125,16 mii lei au urmaioarea structura:

 • 1.  Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 3.600.67 mii ici:

 • 2.  Cheltuieli cu taxe impozite și vărsâmime asimilate în sumă de 123.49 mii Ies:

 • 3.  Cheltuieli cu personalul în sumă de 6.226,59 mii Ici din care: Cheltuieli de natură salariată în sumă de 5.849.09 miî iei. Cheltuieli pentru consiliul de administrație în sumă de 252.54 mii lei și Cheltuieli pentru contribuțiile datorate de angajator în sumă de 124,96 mii lei:

 • 4.  Alte cheltuieli de exploatare in sumă de J(:5.48rrJi iei.

 • 5.  Cheltuieli pmind impozitul pe profit 68.93 mii lei-

 • III.   Activ net/Capital propriu; 4338.404400000(1                -1.08

 • IV.   Profit net 2019:            847.068 lei

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

 • • Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.

 • • S-a respectat cu strictețe disciplina munci), (mandată, principiile contabilității;

 • • <JI’S3-Ordine și Protecție S3 S.R.L.. și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul •Consolidatăl Statului;  OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Str. Călea Vilun, nr. 1S1-15S, Clădire Adriiiuistiatix A JJiuuicsu, Sector 3, C.lJ.l. RO 3741W26, J 4t</54Sf)/19.fH.2()J7


  • 0PS3-4>rd*ne și Proiecție S? S.RJ,.. și-a achitat în totalitate obligațiile contractuale către funiiztjrii de uliiitâți, partenerii comerciali etc:


  PROPUNEREA CONSH .JFI.UI DE ADMINISTRAȚIE


  în contextul diticior prtM/ute în pnerentid raport de acth frate. Consiliul de administrație al OPS?-Ordinc și Protecție S? S.R I . propune Adtmâni Gcnertilc a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar aferent annhii 2010.


  Președinte C,A.:

  Bun eseu Alexu n ti i u «Râzt a u  Membrii Consiliu dv Administrație:

  Mureseu Adrian-Cuitstanfiit  Pctrcscu Anatnai ia-Cl


  Grigoraș Andrei


  Slâmnescu Dorin-Daniel  Vișu Mîhacla

  Azoitei Florina Carmen

OPS3 - ORDINE SI PROIECȚII N3 S.R.I..

( alea Vitali 154-158. Clădiri Administrativa, București, Sector 3

 • C.V.I. RO 3’410026

J 40 548019-04.2(117

IIOTARAREA CONSILIITUIDE ADMINISTRAȚIE

NR. 8131.03.2020

Sutimici OPbl ORDINE SI PROIECȚIE S3 S.R.l . Jii; C.tk-a Vitan, ni. 154-158, Sector 3. București, inregîsiiuta Iu Oficiul Registrului Comerțului cu tu. Jdt) 54.80 i‘>.u4.2(tl7. avand CUI RO j"410020. legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31 1990. privind societățile comerciale. republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 ORDINE bl PROTI-CTIF S’3 S.R.l.

HOTĂRĂȘTE:

l.ln unanimitate, aproba transmiterea Rapeilului Consiliului de Administrație cu privire Ia activitatca societarii OPS3 - ORDINE SI PROTE.CTIE S3 S.R.l pentru exercițiul financiar 2019.

MEMBRI CA.

BUKESCU AI F.XANDRU RAZVAN

FEQRESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI

SLAMNESCU DORIN DANIELVISU MIHAE1.A

AZOITEI FLORINA CARMENAM0G4- (Hh. 4, 8a ■KclS 3 dA . II&/.2J3.0^. Solo

OPS3 - ORDINI-. SI PROTECȚII’ S3 SRL Sir. Calea Viran , nr. 154-15-S Clădire Admini'tr.niva

Buemesii, <ertor 3 C.fU. RO 37-110026 J 40/54Sf)/lfJ Ji4.2017


PROIECTPROGRAM DE ACTIVITATE 2020

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL


CUPRINSi) INTRODUCERE

 • II)  INFORMAȚII GENERALE

 • III) PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN

PERIOADA 01.01.2020 -31.12.2020

 • IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII

IN PERIOADA 01.01.2020 - 31.12.2020

 • V)  OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

 • VI) CONCLUZIIOPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Str. Calea Vilan , nr. 154-15R, Clădire Administrairva Bnrurrati, ?ccrnr3 01.1. RO 3743<K)26 J W54SO/T1.(M.2R17

1) IN”1 KonUCERE

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat in haza Ordonanței de urgență nr. î00'20li privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Parte;» i iir. 8X3/M. 12.2U 1?). eu respectarea prevederilor Legii nr. 5-14 200i ptivind liberii acces ia inlbrmațiik- de interes public, cu modificârik și completă!ilc ulterioare. Iu sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de așteptare a aulurilatii publice tutelate, Sectorul 3 al Municipiului București. Consiliul de Administrație, supune, în licoare an. spre aprobare Asociatului Majoritar. în termen de cel mult 3 Juni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privite la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Proiectul ce cuprinde programul de activitate pentru anul 2020 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societarii în tonei rditiiță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilii in Pluuul de dministraie cât ți cu dorințele acționarilor. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanta de atins, in lumina obicctivcbi pc care Primăria Sector 3 si le-a propus. respectiv paza si proiecția obiectivelor afk’ie in raza sectorului 3.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație a societății OPS3 - ORDINE Șl PROTECȚIE S3 S.R.L., are ca si reper :

 • 1)    Continuarea activitatii de j.izj si protecție, mentcuanță asupra obiectiv dur sectorului 3.

 • 2)    Transparenta, eficienta si eficacitate in implementarea proiectelor demarate:

 • 3)    Economicitate in îndeplinirea obiectivelor:0FS3 - ORDINE SI PRO IECȚIE S3 SRL Sîr. Calea Vitan , jir. JM-JâS , Clădire Administrativa Bm’tiresti, sertar 3 C.DJ. RO -TM10026 J 40/5480/10.04.2017

II)  IM-ORMATJI GENERALE

Societatea OPS3-OR.DJNK SI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cit .sediul în Mim. București. Sectorul 5. Calea Vhan. nr. 154* I5S. Clădire Administrativa . înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub jir. .UI! '54X0'19.04.2017. cviSnd CI ;l 37410026 sî este reprezentată k-gal de dl. Bunexni Alesandrn-Razvan, în calitate de Președinte a) Consiliului de Administrație.

OPS*-ORD|NE SI PROTECȚIE S3 S.R.L..n fost înființata in baza Hotărârii Consiliului I ocaf Sector 3 nr. 98 29.03.2017 societate ni răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederi ici Legii nr. 31/1990 privind societățile citmerciulc. republicată, modificată si completată, avand ca a^-eict majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 si SC. Administrare Active Sector 3 SRL si ohiect principal de activitate: Activități de protecție și rai dă cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfasoara activitati de ptva :.î protecție, meittenanta si nu nurnaî, asupra dîicriiilor obiective de pe raza sectorului 3 al mtiitiiripiului București.

Adresa:

Sediu Social; Calea Vitan nr. 154 158 Clădire Administrativa

Sediu Secundar: Bulevardul Energetic ivirilor nr.5. Centrul Sportiv “Apcillo"

 • III) PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN PERIOADA 01.01.2020-31.112020

Misiunea OFS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE s3 S.R.L..respectiv Sectorul 3 al Municipiului București, pe anul 2020. raportat la obiectul priscipai de activitate: Paza si protecția obiectivelor dc pe raza scctoruhii 3 - cod CAHN Șt)H).este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3. în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Socieîiîka se va axa pe oferire;: unor servicii dc înalta calitate oferind in același timp condiții de muncă adecvate pentru angajați: societății. iar pe de altă parte, pe armonizarea practicilor manageriale și de administrate cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgența a Guvernului m.lU920I! privind guv creanța corporativă a întreprinderilor publice0PS3 - ORDINE SI PROIECT IE 83 SRL Sir. Calea Viran , :ir. 154-158, Clădire Adtnrnictraiiva Bneutesti, senar 3 C.ILI. RO 37410026 J 4(1/5480/19.04.2017

 • IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII IN PERIOADA 01,01.2020-31.12.2020

Pornind tic la așteptările uutoiitatîi publice tutelare. Sectorul 3 al Municipiului București. pe termen scurt mediu si lung.. OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. isi propune ea obiectivele ce unnăreșe realizarea aciivitalilor societății pe anul in curs sa respecte: legislația în vigoare privind activitatea desfășurată, activitatea prestata și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor, rezolvarea prompta a solicitărilor, performanță, stabilitate și motivare in relația cu nngajatii .instruirea permanentă a personalului, achitarea către bugetul dc stat și bugetul Inciți, cu prioritate a obligațiilor sociale. creșterea cifrei de afaceri, reducerea datoriilor la bugetul de stat st nu in ultimul rând stabilirea investițiilor necesare cm claie eu obiectivele propuse.

Având în vedere situația actuala provocata de către ..COV1D-I9*' Managementul societății va acorda atenție sporita pentru a oferi in cuiitinoare siguranța si stabilitate angajatilcr șui, fiind probabil cel mai motivant factor pentru aceștia in lunile ce vor urma. Un angajai ce are siguranța zilei de mâine, este un angajat productiv.

Pentru ca activitatea sa se desfasoare corespunzător vor fi analizate diferite masuri in funcție de sintetic, masuri precum , maximizare lichidități, minimizare facturi lunare, identic sporita asupra investițiilor etc.

 • V) OBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

Pentru anul 2020, OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. are ca ?i obiective, paza si proiecția imobilelor aflate in administrarea Primăriei Sector 3 pe de o parte.iar pe de alta parte mentenanta si intrelincrca acestora, în baza contractelor încheiate cu Primăria Sector 3.

Toate aceste activ itatl voi fi desfășurate cu respectarea pașilor, procedurilor, cerințelor legale in domeniu.

Din perspectiva reglementarilor in domeniu si a actului constitutiv, președintele consiliului de administrație va publica pe anul in curs, pe pagina proprie dc internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului. următoarele documente și informații:

hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de orc de la data adunării;

situațiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de Ia aprobare;

raportările contabile semestriale. în termen de 45 de ziîo ce la încheierea semestrului: rap<nlui de audît anualiO I ■ 5. ■:

 • *  lisks administratorilor și a directorilor. CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

 • *  rapoartele consiliului de administrație:

® raportul anual cu privire la remunerațiile și akc avantaje acordate administratorilor și dircctot iloj în cursul anului financiar:

 • *  Codul de etică. în 48 de oie de la adoptare, respectiv la dala de 31 mai a fiecărui an. în cszul revizuirii acestuia.

Membrii Consiliului de Administrativ ai OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL. in calitate de mandatari împuterniciți, in limitele prevăzute prin contractul de mandat si a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare. Asociatului Majoritar. în anul 2020. următoarele:

 • •  raportul cu privire la adiviudtvt societâțmprokKr d programului dc activitate și proiectul de buget dc venituri și cheltuieli pc excr* ițiul financiar următor:

 • •  structura organizatorica și mimând de posturi necesare în vederea bunei luncționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată dc neces itatea restructurării societății;

 • •  raportul anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului fisraneiar;

 • •  Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernantă corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății:actualizarea actului constitutiv.

Dc asemenea, vor informa asociatul majoritar asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, dacă tranzacția arc o valoare, individual sau intr-o scrie de tranzacții, ec depășește valoarea dc 100,000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A.. incnlionăn du~.se. intr-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administra|ie, actele juridice încheiate;

 • VI) Concluzii

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiecth clor in amil 2020. al OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL. viz.caza continuarea aetivitatii de paza si protecție, mentenanta si i:itictincre asupra hiivbilctar aflate iu administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. Peste 80% din activitatea Societății OI’S? ORDINE Șl PROTEC j IE 53 SRL se va dcslasuru asupra imobileliu aliate in administrarea Consiliului Local aJ Sectorului

 • 3.SoJettiiea. prin Consiliul de administrație si saluriatii ei vor monitoriza criterii Ic de realizare a indicatorilor de perlbrmanta. stabiliți in contractele de mandat ale administratorilor ăi in Planul de Administrare, prin respectarea cu strictele a disciplinei muncii, financiare, a principiilor contabilității:

De asemenea OPS3 ORDINE $1 PROTECȚIE S3 SRL. își propune m anul 2020. să «chite în loialitate obliguțiilc fiscale către Bugetul Consolidat al Statului: obligațiile contractuale către furnizorii de utilități, parteneri comerciali ele:

In egală măsură administrația societății va urmări înca^aiea la termen a creanțelor șl va dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, precum și alte măsuri necesare pentru rezolvai ea altor situații la cererea asociatului majoritar. Consiliul Local Sector 3 București.

Președinte C.A.:

B« ncscu Alexti rt d ru “Razia ti


Membrii Consiliu de Administrație


Slamneseu Dorin-Da nici


Visa Miluit* la

Azoitei Florina Carmen
OFS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Culca Vitari 154*158, Clădire Adniimstniiivu, București, Sector 3

GUI. RO 37410026

.140'5480'10.04.2017

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 84/31.03.2030

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.I., din Calea Vitan, nr. 154*158, Srtlor 3, București, înregistrata la Oiiciul Registrului Comerțului eu nr. J40.5480'19.04.2017. avand CUI RO 37410026. legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr, 31/1990, privind si’uetatik comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROrtCTIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

Lin uiunimliatc, aproba transnutereu, Proiectului de Program de Activitate pentru anul

2020 către autoritatea tutelara: Consiliul Loca! al Sectorului 3. București.

MEMBRI CA.


BUNESCU ALEXANDRU RAZA AN

FLORE.scTJ ADRIAN CONSTANTIN

PETRESCl IANAMARTA CLEMANS

SLAMNTSCl'DORIN DANIEL

VISUM1I1AELA

AZO1TE1 FLORINA CARMEN


A NtX A-   . 5 jfoi UotS 3 o* //£/s3-0>t.


AUDITOR FINANCIAR RADULESCU GEORGETA Autorizație CAFR nr.4966/2014 CIF27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii.

ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL


CUI 37410026'■

Opinie

1, Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL ("Societatea”), cu 'teribil in București, Etr, Calea Vitrin, nr.151 158, sector 3, identificata prin codul unic de Înregistrare fiscala 37410026, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative,

2.Situatiile financîareîndividuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

■ Activ net/Total capitaluri proprii:                             4-344.094 Ici

 • *  Profitul exercițiului financiar                                   8S2.758 lei

 • •  Capital'social. subscris varsat                                  4.000.000 Ici

3.1n opinia mea, situațiile financiare- individuale anexate oferă o imagine fidela a- poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare pentru exercițiul financiar Încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014. cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opiate 4.Am -desfășurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA”) si Legea nr. 162/2017 ("Legea”). Responsabilitățile mele in baza.acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare’'’ din raptului meu. Sunț independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis.de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili ( codul 1ESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in România, inclusiv Legea, si mi-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA, Consider ca probele de audit pe care le-am obținui sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.


Aspectele cheie in audit

□.Aspectele cheie in audit'surit acele aspecte care, in baza raționamentului meu profesional, au avut cca mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate iri contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei melc asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire taaceste aspecte,

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in adel context o descriere a modului in care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

[ Aspecte cheie dc audit

Activitatea desfășurată de Societate este o activitate care consta în activitatî de protecție si garda ca obiect principal dar, avand si alte obiecte secundare-pentru desfasurarea activitatii. Desfasurarea activitatii pe-perioada exercițiului financiar1 a fost condiționată dc respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei-Societăți private, dar care este'finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia. Activitatea Societarii s-a desfășurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al -Sectorului 3 nr.243/16I04;201.9.

Bugetul de vcniluri.si cheltuieli pentru anul 2019 a fost copceput cu o .deosebita rigurozitate astfel incat sa ^stabilească .premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării principiilor dc economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in nriul 2019 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare '‘importanta pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit,-

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate.dc control intern si b mai atenta supraveghere din partea managementului cu responsabilități mult mâi precise si mai detaliate.

Ncpartîcipand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere;

In semestrul I al anului 2019 Societatea si-a- îndeplinit toti indicatorii de performanta stabiliri de AGĂ. Indicatorii chele de performanta surit prezentări in tabelul următor.

INDICATORI SEMESTRUL! 2019

DURATA MEDIE DE ÎNCASARE DE LA CLIENT!

soldcreantesfarsit PERIOADA DE RAPORTARE/ VANZARI TOTALE *365.

_ȘOLD CREANȚE                              ”

3711544

VANZARI TOTALE

7851096

CALCUL INDICATOR

172.55 ZILE

JUNTA INDICATOR SEMI 2018

65

INDICATORI FINANCIARI ÎNDEPLINIȚI IN PROPORȚIE DE

neindeplinit
RATA DE ROTATIE A STOCURILOR

SOLD MEDIU ‘ COSTUL STOCURILOR VÂNDUTE *365

SOLD MEDIU STOCURI

17^874,70

COSTUL STOCURILOR VÂNDUTE

856057 _____

CALCUL INDICATOR__________________________

74,56 ZILE

TINTA INDICATOR SEM I 2019.

60

ÎNDEPLINIT IN PROPORȚIE DE______________________

124,27%

LICHIDARE CURENTA

ACTIVE CURENTE-STOCURJ/PASIVE CURENTE

ACTIVE CURENTE

4399804

STOCURI

2619

ACTIVE CURENTE -STOCURI

4397183

PASIVE CURENTE

1218605

CALCUL INDICATOR

3,61         J

TINTA INDICATOR SEM12019

i.oi

■ neindeplimt

RENTABILITATEA CAPITALULUI INVESTIT ROIC

PROFIT NET/TOTAL CAPITALURI PROPRII *100

PROFIT NET

-477651

TOTAL CAPITALURI PROPRII

3013685

CALCUL INDICATOR

-15,85%

TINTA INDICATOR SEM 12018

2,2%

neindcplînîl

E8ITDA

VENIT -CHELTUIELI (FARA DOBÂNZI, AMORTIZARE, DEPRECIERE, IMPOZIT)/VENIT *100

VENIT

7B5I490

CHELTUIELI (FARA DOBÂNZI, AMORTIZARE, DEPRECIERE, IMPOZIT)

7226863

CALCUL INDICATOR

95,44%.

TINTA INDICATOR SEM 12018

2.9%

neindepiinft


EGALITATE DE SANSE

NR. ANGAJAU DE GEN FEMININ / NR. TOTAL DE ANGAJAȚI

NR. ANGAJATJDE GENFEM1NIN

43

NR, TOTAL DE ANGAJAȚI .

335

CALCUL INDICATOR

12.84%

TINTA INDICATOR'SEM 1203 8

20%

ÎNDEPLINIT

64,18%
ANGAJAȚI RECRUTAT! DÎN CATEGORIA GRUPURILOR VULNERABILE

Număr somenZstudcntiVpcrsoane cu dlzabilitali

0

Calcul Indicator

0

Ținta indicator

0

îndeplinit

100%PLÂNGERI LA LUCRĂRILE EFECTUATE

Lucrări efectuate

1635

Plângeri__,_______

26

■ Oltul indicator

1,39%

■ Ținta indicator

-<10%

| Îndeplinit________________________________________

100%

TIMPUL MEDIU DE RĂSPUNS DE LA DATA SOLICITĂRII

: Calcul Indicator

1,41-7

Ținta Indicator

£2

Îndeplinit

100%

CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECȚIE SI PAZA

Total punctai

2609

Ținta indicator

>2340

Ind opinii

ioo%-

Chestionar privind gradul de implementare n legislației | privind Cuvernântn Corporativa

Ținta Indicator

100%

i Calcul Indicator                                                        i

95.83%

1 GradjliLijuilepHnifC

In semestrul II al anului 2019 Societatea si-a îndeplinit totl indicatorii de performanta stabiliți de AGA. Indicatorii cheie de performantă sunt prezentări în tabelul următor

INDICATORI SEMESTRUL II 2019

DURATA MEDIEDE ÎNCASARE DE LA CLIENT! i

SOLD CREANȚE SFARSJT PERIOADA DE RAPORTA RE / VANZARJ TOTALE *365

SOLDCREANȚE

1831949

VANZAR1 TOTALE

13503852

CALCUL INDICA TOR

49,52 ZILE

TINTA INDICATOR SEN ii 2019.

58

INDICATORI FINANCIARI ÎNDEPLINIȚI IN PROPORȚIE DE    ________________________________

îndeplinit


RATA DE ROTATIE A STOCURILOR

SOLD MEDIU/COSTUL STOCURILOR VÂNDUTE *365

SOLD MEDIU STOCURI

156155             |

COSTUL STOCURILOR VÂNDUTE

1868230            -

CALCUL INDICATOR

30,51 ZILE

TINTA INDICATOR SEM 112019

63

ÎNDEPLINIT IN PROPORȚIE DE-

îndepliniiLICHIDARE CURENTA

ACTIVE CURENTE-STOCURl / PASIVE CURENTE

ACTIVE CURENTE

5232701

.STOCURI

5858

.ACTIVE CURENTE -STOCURI

5226843

PASIVE CURENTE

1393472

'CALCUL INDICATOR :                        7-1

ț TINTA INDICATOR SEM112019

1.02

i                                                                                          .

îndeplinitRENTABILITATEA CAPITALULUI INVESTIT ROIC

PROFIT NET/TOTAL CAPITALURI PROPRII *100

PROFIT NET

849521             1

TOTAL CAPITALURI PROPRII

4340858           ;

CALCUL INDICATOR

1957%         :

TINTA INDICATOR SEM JI2019

5,2%

îndeplinit             ;

EBITDA

VENIT -CHELTUIELI (FARA DOBÂNZI. AMORTIZARE.

DEPRECIERE, IMPOZIT) ■' VENIT ' 100

VENIT

11452330

CHELTUIELI (FARADOBÂNZI, AMORTIZARE, DEPRECIERE. IMPOZIT)

9952864

CALCUL INDICATOR

13,09%

TINTA INDICATOR SEM II2019

22%

neindeplinit________

egalitate DE sanse

NR. ANGAJAT! DE GEN FEMININ 1 NR.7 OTAL DE ANGAJAȚI

NR. ANGAJAȚI DE GEN FEMININ

63

NR. TOTAL DE ANGAJAT!

320

CALCUL INDICATOR

19,69%

TINTA INDICATOR SEM II2019

26%

ÎNDEPLINIT

75,72%

ANGAJAT! RECRUTAT! DIN CATEGORIA GRUPURILOR VULNERABILE

Număr someri/studenti/persoanc cu dizabilltati

0 _               I

Calcul indicator

0                   1

Ținta indicator

0                     i

Îndeplinit

100%         j


PLÂNGERI LA LUCRĂRILE EFECTUATE

Calcul indicator

1.69%

Ținta Indicator

<10%

îndeplinit

100%          |


TIMPUL MEDIU DE RĂSPUNS DE LA DATA SOLICITĂRII

Calcul Indicator

1,34

Ținta Indicator

<2

îndeplinit_______

100%1 CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECȚIE SI PAZA

j Calcul Indicator

3031

| Ulița indicator

>2340

1 Jndcpinir__;__• » W0%______________


Chestionar privind gradul dc implementare a legislației privind Guvernanta Corporalii’»_______________________

Ținta Indicator

100%

Calcul indicator

95.83%

'Gradde IndenJinite

_Tn scopul rentabilizării aciivitatîi Societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare in anul 2020 semnificativa fata de anul 2019: La întocmirea bugetului s-a tinut cont de previziunile privind evoluția situației financiare si de dezvoltare strategica, in conformitate cu .prevederile legale. Criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea plăților si creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profilului, a cifrei de afaceri, precum si creșterea productivității muncii.

Achizițiile in cadrul ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. in anul 2019 s-au realizat conform Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București ește acționar majoritar. In ședința din 03.05.2019 prin Hotararea nr.59 sc aproba Proiectul tehnic si lucrări de reparații la liceul Dragomir Hurmuzescu din sectorul 3.

In ședința din 03.06.2019 prin Hotararea nr.61 se aproba Proiectarea si execuția instalațiilor dc gaze la blocurile aflate in administrarea Consiliului local al Sectorului 3. In ședința din 25.07.2019 prin Hotararea nr.68 se aproba începerea procedurilor pentru implementarea unei soluri! adecvate in ceea ce privește sistemul de ventilare pentru obiectivul „ Nerva Traian". In data dc 08.08.2019 s-a aprobat înlocuirea sistemului dc ventilare propus inițial pentru obiectivul „Nerva Traian”; In ședința din 13.12.2019 prin Hotararea nr.75 se aproba majorarea tarifelor de paza pentru.contractele extrabugetare.

Abordare aspectelor cheie in nudit

Procedurile melc de audit'.cit privire’la evaluarea respectării principiilor dc economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus urmotoarelc:

 • -  Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative f dc ex: contracte, facturi,deconturi, chitanțe, state dc salarii, clc.);

 • -  Am purtai discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectării principiilor dc economicitate, eficienta si eficacitate menționate mai sus;

 • -  Am verificat daca au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul Societății;

 • -  Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata în conformitate cu legislația in vigoare;

* Am urmărit respectarea legaiîtatii si regularității in administrarea patrimoniului Societății;

ic««


Alte informații - Raportul administratorului

6.Administratorii sunt responsabili pentru intocnurea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declarația ne financiara.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acopera aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie dc asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare .pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie '.2019, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informații si, in acest demers, sa apreciez daca acele .alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pc care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratori lor, am citit si raportez daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cuOrdinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din.Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In baza .exclusiv â activilatîlor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia mea:

a) Informațiile prezentatefii Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare:

bj Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In plus, în baza cunoștințelor si înțelegerii mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la-data de 31 decembrie 2019, mi se ccre.sa raportez daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situariilejinanciarc

7.Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 si pentru acel control intern pe nare conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie dc frauda, fie dc eroare.

8,ln întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor

referitoare la continuitatea acri vitalii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societateasau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

S.Persoancle responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societății.

Hesponsalulhatîle auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

lO.Obicclivele melc constau ih obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile fianciare, în ansamblu, Sunt lipsite dc denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum st in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezintă, un nivel ridicat.de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca sc poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestorsituatii financiare.

 • 11.Ca parte a vnuî audit in conformitate cti ISA, exercit raționamentul profesional si mențin scepticismul profesional pe parcursul audifuliiL De asemenea:

 • •  Identific si evaluez riscurile dc denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectez si execut proceduri dc audit ca răspuns la respectivele riscuri si pbtin;probc de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedețedare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de ncdelectarc a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenlionate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțeleg controlul interii relevant pentru audit. in vederea proiectării dc proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fată a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Sociclalit

 • •  Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile ulilizâte.si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • •  Eoimulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza Continuității activitetii si determin, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa,- trebuie, sa- atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt ncadecvate. sa îmi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pc probele de audit obținu ic pana la dața raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sâ nu isi mat desfasoare activitatea in baza principiului continuității activității.• Evaluez prezentarea, structura si conținutul situațiilor Financiare, inclusiv al prezentărilor de informații si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

l2.Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte .aspecte, aria planificata si programarea iii timp a unditului, precum si principalele constatări ale audîluiui. inclusiv orice deficiente' semnificative ale controlului intern, pe-care le identific pe parcursul auditului.

Dc asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independenta si le comunic toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si, unde este cazul: masurile dc siguranța aferente:

Alte aspecte

 • 13.Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societarii in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societarii adele aspecte pc care trebuie sa le raportam intr-un raport.de audit si nu in alte scopuri. In mașura permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea dccal fata de Societate și de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra- situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formala.

AUDITOR FINANCIAR  J *

Radulescu Gcorgeta      /V

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 490^2014


București .30,03.2020


L? Radutescu sil n Georgnfcj ie. Nr 490S


OPS3 - ORDINE SI PROTEC1 IE S3 S.R.L.

Calea V'ituit 154-158, Clădire Administrathu, București. Sector 3

C.U.l. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTĂRÂREA CONSILIU-UI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 82/31.03.2020

ScKictatea OPS3 ORDINE SI PRO J ECTIE S3 S.R.I.. din Calea Vil.sn. nr. 154-158, Sectar 3, București, înregistrata Ia Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 140'5480.I9.04.2Ul7, ai and CUI RO 37410026. legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINI. SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

l.In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar împreuna cu anexa acestuia pentru exercițiul financiar încheia! la 31 Decembrie 2019 al societarii OPS3 -ORDINE SI PROTECȚIE 53 S.R.L.. către autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3. București.

MEMBRI C A.BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

1T.ORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI - .

/

PETRESCi; ANAMAR1A Cl.EMANS^

SLA.MNESCU DORIN DANIeL^^ ‘ .

ViSU M1HAELA

AZO1TE1 FLORINA CARMEN


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar9primarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Datai

REFERAT DE APROBARE " a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mal profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 847.068 lei.

Anual, autoritatea publică tutelară primește un raport din partea Consiliului de Administrație părivind execuția mandatului administratorilor și a activității societății, care are la bază planul de administrare care este corelat cu scrisoarea de așteptări.

Programul de activitate al societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2020, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar,în urma efectuării acestui audit la societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.335757/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E^AIL guv4rnaniacorporat1vz@pr1mar1e3.ro

Str, Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 335757/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr, 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Prin adresa nr. 532/21.04.2020, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 334741/22.04.2020, societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL propune spre aprobare:

 • 1. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului ( anexa 5)

 • 2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3)

 • 3. Programul de activitate al societății pentru anul 2020 (anexa 4)

1. Bilanțul contabil anual- conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în foma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Consiliul de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL prin hotărârea nr. 83/31.03.2020 a aprobat transmiterea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 către Sectorul 3 al Munciphilui București pentru aprobare.

Situația financiară a societății este prezentată sintetic in tabelul următor cu date extrase din bilanțul cu anexele sale și sitația contului de profit și pierderi pentru extercițiul financiar 2019.

A. Elemente de bilanț

lei

Activ

Sold la 01.01.2019

Sold la 31.12.2019

Active imobilizate-total din care:

606.606

474.543

- Imobilizări necorporale

8.094

6.413

- Imobilizări corporale

598.512

468.130

- Imobilizări financiare

0

0

Active circulante-total din care:

4.093.026

5.232.950

- stocuri

472.391

27.301

- creanțe

1.850.673

2.393.209

- investiții pe termen scurt

0

0

- disponibilități în casă și banei

1.769.962

2.812.440

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnal! și datata transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.                         1

Pasiv

Sold 01.01.2019

Sold 31.12.2019

Capitaluri proprii-total din care

3.491.336

4.338.404

- capital social și subscris

4.000.000

4.000.000

- rezerve

0

21.610

- profitul sau pierderea exercițiului financiar

230.877

847.068

B. Contul de profit și pierderi

Indicator

2018

2019

Venituri totale din exploatare

12.902.068

19.303.122

Cheltuieli totale din epolatare

12.671.663

18.385.368

Rezultat din exploatare

230.405

917.754

Venituri financiare

472

698

Cheltuieli financiare

0

0

Rezultat financiar

472

698

Venituri totale

12.902.540

19.303.820

Cheltuieli total

12.671.663

18.385.368

Rezultat Brut

230.877

918.452

Cheltuieli cu impozitul pe profit

0

71.384

Rezultatul net

230.877

847.068

în cadrul exercițiului financiar 2019. societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, a realizat un profit în valoare de 847.068 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02,2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, motiv pentru care societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL a dus la îndeplinire prevederile hotărârii menționate, pentru anul financiar 2019.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „în opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.”

Bilanțul societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale:

 • > Art. 28, alin 1 din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare ..Persoanele prevăzute la art.l au obligația să întocmească sitații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.”

 • > Art. 194, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „ Adunarea asociaților are următoarele atribuții principale: să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului.”

 • > Art. 12, pct. 12.1” Adunarea Generală a Asociatților are următoarele atribuții:

 • > lit.d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • > lit.g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.”

> Art 17, pct.17.1 din actul constitutiv al societății „ Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății vor fi întocmit prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.”

 • 2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Sectorul 3 al Municipiului București în exercitarea rolului său de asociat majoritar trebuie să ofere maximă transparență cu privire Ia politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

Anual autoritatea publică tutelară primește un raport din partea Consiliului de Administrație părivind execuția mandatului administratorilor și a activității societății.

La elaborarea raportului de activitate, stă Ia bază planul de administrare, scrisoarea de așteptări și prezintă misiunea, obiectivele, resursele, indicatorii de performanță financiară și nefinanciari pentru anul precedent

Membri Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție prin HCLS 3 nr. 342/27.07.2017, nr. 693/28.12.2017 și nr. 557/28.11.2018 în următoarea componență:

 • > Bunescu Alexandru Răzvan deține calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație;

 • > Florescu Adrian-Constantin;

 • > Grigoraș Andrei;

 • > Petrescu Anamaria-Clemans;

 • > Slămescu Dorin Daniel;

 • > Visu Mihaela;

 • > Azoiței Florina-cannen.

Raporul de activitate al Consiliul de Administrație pentru anul 2019 conține următoarele informații:

 • -  Prezentarea generală a societății,

Informații cu privire la bazele legale de cosntituire, capitalul social, structura acționariatului.

Conducerea și administrarea societății

informații cu privire la atribuțiile AGA, administrarea societății, atribuțiile consiliului de administrație;

 • -  informații cu privire la activitatea pe care a desfășurat-o Consiliul de Administrație al societății în anul 2019, respectiv s-au întrunit în cadrul a 21 de ședințe în care au fost analizate diferite aspecte ce țin de buna desfășurare a activității societății și luate 30 de hotărâri, s-au elaborat documente suport pentru activitatea executivă a societății;

 • - prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019

 • - gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

Elaborarea raportului de activitate respectă următoarele prevederi legale:

Art. 56 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice,, Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

Totodată, se solicită descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

SECTORULUI

BUCUREȘTI

 • 3. Programul de activitate al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL pentru anul 2020

- A fost elaborat luându-se în considerare un trend ascendent al societății? prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, precum și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată societatea.

Obiective stabilite pentru anul 2020

 • - Generarea de venituri si înregistrarea de profit, prin continuarea activității de pază și protecție, mentenanță asupra obiectivelor aflate pe raza Sectorului 3 al Muncipiului București;

 • - Eficiență și eficacite în implementarea proiectelor demarate;

 • - Publicarea pe site-ul propriu al societății a tuturor informațiilor de interes, astfel incât să fie promovată transparență și informarea corectă asupra activității societății, într~un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.

 • - Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanță.

 • - Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, pentru a oferii servicii de înaltă calitate;

 • - armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative a întreprinderilor publice;

Potrivit programului de activitate, rezultă că în anul 2020 peste 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Conform art. 12 pct. 12,1 lit. h) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții; aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri(remunerația pentru activitățile societății)”.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate ai Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății OPS3-ordine și Protecție S3 SRL.

întocmit,

Compartiment Guvsmanța Corporativă, Bejenani Raluca

Ralucj


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data.

Către

Consiliul Local al Sectorului 3 București                              53^.___

dl.Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudesti, nr.191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanțului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercițiul financiar incheiat 2019 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., te care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pentru anul 2019, a Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020, precum si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019.

Stimate domnule Primar / Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanțului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercițiul financiar incheiat 2019 al societarii OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societarii OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pentru anul 2019, a Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020, precum si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda, cod CAEN 8010.

Conform prevederilor Legii societarilor comerciale nr.31/1990 privind societățile comerciale, Adunării Generale a Asociaților ii revine obligația de a aproba situația financiara anuala, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor(art.l94 lit.a)

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

-art.12 pct.12.1 lît.d)hotaraste asupra insusirii rezultatelor anuale;

-art.12 pct.12.1 lit.g)examineaza , aproba si modifica bilanțul si contul de profit si pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

-art.l2 pct.12.1 lit.h)aproba Programul de activitate si bugetul Societatii(inclusiv investitiilt si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si stabilește politica de preturi(remuneratia pentru activitatile Societății)

Pentru aceste considerente solicitam promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe Bilanțul contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercițiul financiar incheiat 2019 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., Ia care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pentru anul 2019, a Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020, precum si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019.

Anexam prezentei adrese armatoarele documente:

 • 1. Bilanțul Contabil cu anexele sale si Contul de Profit si pierderi pentru anul 2019 al OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

  file


  "•

  $ file

  ■<0 file


 • 2. Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație al OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

 • 3. Proiectul de Program de Activitate pentru anul 2020 al OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

 • 4. Raportul de Audit Financiar pentru anul 2019 al OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L.


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Nr. 335761/23.04,2020

Către,

CABINET PRIMAR

E-MAIL guvern an tacorporalr/agJpnman&î.fo

St/. Intrarea Od obosit nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

* proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.532/21.04.2020 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL. înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 334741/22.04.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvernanța Corporativă, Bej aluca


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


IX

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul...!.........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii ^î.g ședinței ordinare/extraordinare din data de ......

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 2fQi<-20!to...........\......, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

PREȘEDINTE, DRIANAFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LJVIU

ENE STEI.IAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 13

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 10/20 ( 505

7/20 ( 35%)

0/20 (

0%)

15%)

B

c

3/20 0

(

A

Neacsu Florentina -Pelinaru Cornel Baetica Nicoleta Valerica Hontaru

PS3

1

1 x

1 x

1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu Mariana Vasiliu fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu Stelian Ene

Elena Tudor                |

Elena Petrescu             |

Gutium Narcisa             |

1 X

1

1 X

1 X

1

1

1

1 1

1 1

1 1

! 1

1

1 X

X

romeo popescu Văduvă luliana Fatu Adrian Ionela Marinescu

X

1

1

1

Paunica Adriana

1

X

Cristi Tudorache

1

1

1

X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       i

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi /

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordisare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art, 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVOR ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 13

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 15/24 ( 635

5/24 ( 21%)

1/24 (

3/24 ( fi)

A

4%) 13%)

B

c

Neacsu Florentina -Pelinaru Cornel Baetica Nicoleta Valerica Hontaru

PS3

1

1 x

1

1

1 X

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Mariana Vasiliu fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu Stelian Ene Elena Tudor Elena Petrescu Cristi Tudorache Gutium Narcisa Alexandru Dobre

1

1

1 X

1

1 1

1 1

[ 1

1

1

1

1 X

1

1

romeo popescu

Văduvă luliana

X

1

Fatu Adrian Ionela Marinescu Paunica Adriana Inocentiu Voinea Cezar lacob Cristian Petrescu

1

1

X

1

x I

1

1

X