Hotărârea nr. 111/2020

HCLS3 nr.111 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro iară TVA ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 335743/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 335377/23.04.2020 al Serviciului Control Intem-Compartiment Guvemanțâ Corporativă;

 • -  Adresa nr. 335379/23.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit.m) și o) din actul constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă derularea de către societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL a contractelor cu valoare de peste 100.000 (una sută mii) euro fără TVA, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în


vigoare.


Art.2. Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, va


prezentei hotărâri.


duce la îndeplinire prevederile


NR. 111

DIN 29.04.2020/

i

t

i l

1

Contrasei

■sdi

___LMai

3 să per ge ’ias Mii

tru legalitate neral ăiță

k


Anexa la HCLSnr..W.Zf^.?'^ ^0^9

Nr.

Crt

Denumire

OBIECT

VALOARE ESTIMATĂ

1

SOFINSTAL PROIECT SRL

servicii de întreținere, servicii de RSVTI lunare și reparații a echipamentelor de încălzire-centrale termice

>100.000 euro fără TVA

2

LFG GRUP SRL

servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

>100.000 euro fără TVA

3

GREEN KNOWLEDGE SRL

furnizare saci și pungi din polietilenă pentru deșeuri

>100.000 euro fără TVA

4

KEY ACCOUNT REFINISH SERVICES SRL

furnizare de vopsele auto, indistruale, marcaj rutier, consumabile și echipamente pentru vopsitorii

>100.000 euro fără TVA

5

MAICOM GRUP SRL

vânzare-cumpărare produse de materiale de construcții generale.

>100.000 euro fără TVA

| PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

L^_. ____. ..... i                     ......TELEFON (004 021) 318 03 23- 28 FAX (OO4O21) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


jeCTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

Societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea nr. 98 din 29.03.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, în scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și creșterea siguranței cetățenilor.

Până la momentul modificării Actului Constitutiv al societății, respectiv data de 03.03.2020, era de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

După data de 03.03.2020 Actul Constitutiv al societății a fost modificat, conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, în sensul ca, la art. 12.1, litera m): "Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv".

Cele 5 operațiuni juridice aflate în derulare reprezintă contracte care, în majoritatea cazurilor, se desfășoară în baza unor contracte cadru de parteneriat cu diverși parteneri/furnizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări/ servicii necesare atingerii scopului societății, precum și îndeplinirea întocmai și la termen a contractelor și a proiectelor care îi asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depășesc sau care urmează să depășească, în cursul anului 2020, valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, operațiuni juridice ce au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al societății aprobat prin HCLS3 nr. 29/10.02.2020.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL nr. 533/21.04.2020 înregistrată cu nr. 334787/CP/22.04.2020, precum și raportul de specialitate nr.335377/23.04.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și adoptare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteti exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


E-MAIL țuv»m^ntKOirporahva@primâtie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5'7. Sector 3, 032158, București

Nr. 335377/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor încheiate de OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Prin adresa nr. 533/21.04.2020 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la primăria Sectorului 3 sub nr. 334787/22.04.2020, se solicită aprobarea derulării contractelor încheiate de societate.

Prin hotărârea nr. 88/13.04.2020 Consiliul de Administrație ai societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL s-a apobat transmiterea solicitării către Sectorul 3 al Municipiului București având ca obiect aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea în cauză, care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiune singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv pe parcusul anului 2020.

Solicitarea vine în contextul în care operațiunile juridice aflate în derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări/ servicii necesare atingerii scopului societății, precum și îndeplinirea întocmai și la termen a contractelor și a proiectelor care îi asigură sustenabilitatea pe piața de profil.

Având în vedere faptul că în majoritatea cazurilor, operațiunile juridice se desfășoară în baza unor contracte cadru de parteneriat, ce presupune realizarea de noi comenzi și/sau plăți, societatea precizează că, în cazul în care fiecare comandă nouă, indiferent de valoarea acesteia, ar necesita aprobarea individuală a Adunării Generale a Asociaților, ar duce la întârzieri în livrări și execuție a contractelor/proiectelor, ceea ce face opotună aprobarea derulării în continuare a contractelor, ce au fost încheiate și se vor derula pe parcursul anului 2020, respectiv:

 • 1. SOF INSTAL PROIECT SRL având ca obiect servicii de întreținere, servicii de RSVTI lunare și reparații a echipamentelor de încăizire-centrale termice

 • 2. LFG GRUP SRL având ca obiect servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

 • 3. GREEN KNOWLEDGE SRL având ca obiect furnizare saci și pungi din polietilenă pentru deșeuri

Datele dumneavoastră personaje sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 In scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, prinlr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                    1

b-       PRIMĂRIA

 • 4. KEY ACCOUNT REFINISH SERVICES SRL având ca obiect furnizare de vopsele auto, indistruale, marcaj rutier, consumabile și echipamente pentru vopsitorii

 • 5. MAICOM GRUP SRL având ca obiect vânzare-cumpărare produse de materiale de construcții generale.

Valoarea totală a contractelor prezentate mai sus va depășii 100.000 euro pe parcursul anului 2020.

Conform prevederilor art. 12, pct.12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.” și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor încheiate de OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

întocmit,


Compartiment Guvemanța Corporativă, Beienaru Raluca

OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, București, Sector 3

C.U.I.RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 88 /13.04.2020

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector

3, București, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

In unanimitate, aprobarea transmiterii unei solicitări către Consiliul Local Sector 3 București, de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuității derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a cărei executare se desfasoara In mod succesiv, pentru anul 2020.

MEMBRI C.A.


BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI /ȚU

PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL <

VISUMIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN

ANEXA NR. 01 CENTRALIZATOR PRIVIND OPERAȚIUNILE JURIDICE (CONTRACTE) CARE DEPASESC VAMMREA DE 100 000 EURO,

EXCLUSIV TVA, AFLATE IN DESFĂȘURARE PINA LA SFÂRȘITUL ANULUI 202®

Nr. <rt.

Denumire ți CUI

persoană jttrliJicfi

Obiectul apemtiutrll Juritliee (contrari)

Vnhnrc ciLimnlR

1

SC SOFINSTAL PROIECT SRL- CUIx RO33542730

"Servicii de lulrtfiiicrc furiere, servicii fie ftSVTI lunare si reparații tt echlpnineiHeior de hreahtre -centrale fenaiee"

> 100,000 cum + TVA

2

SC LFG GRUP SRL-CUI; N015710770

"Servicii de deilitMcfto, tiezinferite si demthxrrc"

> 100.000 cura + TVA

3

SC.GREEN KNOWLEDGESRL-Ctll: ROJ57J0310

"Ftmiivm Sad jl pitari di» priletHenă pentru tfefairi"

> 100.000 cwr0 + TVA

4

SC. KEY ACCOUNT REFINTSII SERVICES SRL-CUI:RO33M75»4

"Ftmfimn tte mpsetc niifojudnittritffe,ntarcrinttitr .consumabile st cchipemente pentru vopsitorii"

> 100.000 curo + TVA

5

SC. MAICOM GRLPSRL-CUT: ROI M fi 0564

"l'i/Ktrv-cnmprtNtre produse de mtterîale de

> 100,000 curo* TVA

OP3-ORDINR SI PROTECȚIE SI SRL

PREȘEDINTE CA

DUNESCU AI^XANDRU-RAZVAN

SECTOR 3


CABINET PRIMAr


Nr.


Data.


S. C OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București

intra.

I IEt-R

Către


Sediul


Referitor


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Si dLRobert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 București

Calea Dudesti, nr.191, Sector 3 , București

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuității derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.

Stimate domnule Primar / Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC OPS3-Ordine si Protecție S3, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. . J40/5480/2017, avand CUI R037410026, reprezentata legal de dl. Bunescu Alexandru Razvan, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum si scopul pentru care a fost constituita societatea, respectând prevederile Art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților “Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv”, inaintam prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuității derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societarii OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL. Societatea a fost infiintata si funcționează in temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societari cu răspundere limitata, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta in Activități de Protecție si Garda, cod CAEN 801.

In vederea atingerii scopului comercial al societății , respectiv realizarea activității economice in condiții de rentabilitate, societatea derulează si va derula operațiuni juridice cu partenerii sai.

Pana la momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv al societarii, erau de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea investițiilor importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investiliile in cursul unui an,-daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget.

După data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al societății, a fost modificat conform, HCLS3 nr. 48/26.02.2020, in sensul ca, la art. 12.1 litera m): " Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depasesc valoarea de 100.000 ( una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv."

S C 0PS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București

Menționam faptul ca operațiunile juridice aferente in derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echpamente, material si alte dotări/ servicii necesare îndeplinirii obiectivelor de eficienta, profitabilitate si performanta ale societății, îndeplinirea întocmai si la termen a contractelor si a proiectelor care ii asigura sustenabilitatea pe piața de profil.

Având in vedere faptul ca acestea, in majoritatea cazurilor, se desfasoara in baza unor contracte cadru de parteneriat, ce presupun realizarea de noi comenzi si/sau plăti, menționam ca ar duce Ia întârzieri in livrări si execuție a contractelor/proiectelor, daca fiecare comanda noua, indifferent de valoarea acesteia, ar necesita aprobarea individuala a Adunării Generale a Asociaților. Consideram oportuna aprobarea derulării in continuare a acestora.

Astfel, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societarilor, cu modificările si completările ulterioare so Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, avand in vedere prevederile art. 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societarii, asa cum a fost acesta modificat de HCLS3 nr. 48/26.02.2020, supunem analizei si dezbaterii, in vederea aprobării unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand anului 2020, valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Pentru aceste considerente, solicitam intoducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societarii OPS3-Ordine si Protecție S3, care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv pentru anul 2020.

Anexam prezentei adrese următoarele documente:

 • 1. Anexa 1 - Centralizator privind operațiunile juridice (contracte) per furnizor, cu valoare mai mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, pentru anul 2020, aflate in derulare.

 • 2. HotarareC.A

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L.

OPS3-ORD1NE SI PROTECȚIE S3 SRL c.r. «0374 tOOM ne. 140/5430/2017 Capital «cinl 40000110 BUCUREȘTI acri, 3 str. CALEA VITAN nr. IM-158

ANEXA NR. Dl CENTRA LTZATOR PRIVIND OPERAȚIUNILE JURIDICE ( CONTRACTE) CARE DEPASESC VALOAREA DE IDO 000 EURO,

EXCLUSIV TVA . AFLATE IN DESFĂȘURARE P1NA LA SFÂRȘITUL ANULUI 2020

Nr. crt.

Denumire ți CUI pcraranff juridicii

Obiectul opern finaliJuridice {cuft fruct)

Vnlonrc rafininla

1

SC. SOFINSTAL PROIECT SRL- CUIî RO33942730

".'irrricii tic Intrcfitierc Afprnr,        rfe RXVTl htHtm ri reparații n echlpn>net>tclor ilc încălzire -ccntmle frnn/CT!"

> m^OnOCTirn i TVA

2

SC LFG GRUP SRL-CUI: RO157W770

Africii rfc tlnjNMCfle, tfaitifccfic jtf rferwtfwrc*

3- 100,000 curn + TVA

3

SC- GREEN KNOWLEDGE SRL - CUI: R035740310

"Fumfatrc $«ci pungi tllii pt^letilenO pentru tfașenti**

> 100.000 Clirn b TVA

4

SC. KEY ACCOUNT REFfNTSII SERVICES SRL-CU1:RO33647S94

^Fnniliflre de vapafe onrnjndmrrlnlc pMfttij rtttler ,tnn*Hmttfdte ni cchipmwnK ficiifm itipsitmii*'

> 100.000 curo + TVA

s

SC. MAICOM GRUPSRLCUI: RO13fifiD5<W

"Wwr&cumjHmrreprmtwre de mtiferlnlc de cnntirucfii generale^

100.000 curci* TVA

OP3.ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

PREȘEDINTE CA

RUNESCU ALF.XANDRU-RAZVAN


www.priwrerie3.roE-MAIL guverfiantacorpcratiVEi zgkpnm9nc3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 335379/23.04.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor încheiate de OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.533/21.04.2020 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 334787/22.04.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă,


Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribujiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți In baza unui temei legal justificat Vă puteti exercita drepturileprevăzute tn Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                    1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul de pe o suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................ în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vota membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, PĂUNICÂ ADRIANA

SECRETAR:               \        .

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punctul 12

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 10/20 ( 505

7/20 ( 35%)

0/20

3/20

0

(

(

A

0%) 15%)

B

C

Neacsu Florentina -Pelinaru Cornel Baetica Nicoleta Valerica Hontaru

PS3

1

1

1 x

1 x

1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu Mariana Vasiliu fleancu florin             |

florin manea               |

constantinradu038         j

liviu malureanu            |

Stelian Ene                 j

Elena Tudor                 j

Elena Petrescu             j

Gutium Narcisa             |

1 X

1

1 X

1 X

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 X

1 X

1

romeo popescu Văduvă luliana Fatu Adrian Ionela Marinescu

1

1

1

X

1

1

1

Paunica Adriana

1

X

Cristi Tudorache

1

1

1

X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimenta ren ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii oublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ................. , în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...2 de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST/NU A TOSTântocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABEL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELIN ARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 12

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 15/24 ( 633

6/24 ( 25%)

1/24 ( 4%)

2/24 ( 8%)

0

c

A

B

Neacsu Florentina -Pelinaru Cornel

PS3

1

1 x

1

1

1 1

1 1

Baetica Nicoleta

Valerica Hontaru

1 X

1 1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1 1

Mariana Vasiliu fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu Stelian Ene Elena Tudor Elena Petrescu Cristi Tudorache Gutium Narcisa Alexandru Dobre

1

1 1

1 1

[ 1

1 1

1 X I

1

1

1

1 1

1 X 1

1 1

romeo popescu Văduvă luliana

X I

1

1 1

1

Fatu Adrian Ionela Marinescu Paunica Adriana Inocentiu Voinea Cezar lacob Cristian Petrescu

1

X 1

1

1

X 1

1

1

X 1

1