Hotărârea nr. 110/2020

HCLS3 nr.110 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr.336032/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.336024/23.04.2020 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 5.672/16.04.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr.332878/CP/l 6.04.2020;

 • -  Adresa nr.336025/23.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 14, pct.14.2, lit.e) din Actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Art.6. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. UQ

DIN 29.04.2020

SlfofiMisL dacă ;

este cazul :

0Mari Contribuabili care depun bilanțul la București   \

0 Sucursala                    '■

JGIE-grupuri delnteres economic

0 Activ net mâtrrilcde 1/2. din Valoarea capitalului subscris


51’002_A1.0X) 24.022020' Tip situație financiară: BLAnul 2019


Suma.de control


100.020.000


Entitatea SCADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SAL


Județ

Sector

Localitate

București

Sector 3

[bucurești

Strada

Nr.            Bloc Scara Ap.          Telefon

CALEA WTAN

242_______ _______ _______| 6___ 0374471189            J


Număr din registrul comerțului


J407147S2/2012

Forma de proprietate


35~$<xfetatl cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod sl denumire clasa CAENJ


2341 Fabricarea produselor din beton pentru construcții


Cod unic de înregistrare


Activitatea preponderenta efectivdesfasurata (cod sl denumire dasa CAEN)


2361 Fabric produselor din beton pentru construcții


(entități af căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)Q inter*» I * I M »naic»i«n<fertstk,rf2Kt.27dlnLeg«c<;ontat»ipa/flnr.82ZT99; .

-                          Q 3'peteM’efeJUrJdIceufldtebiBdiIdat^/ratritf/Jr^ 4' . j r-’

□’ KwbuntațilepejcWsein «emănladevodetep razUKnte’fnstate’-■aparynând~SpayuluiEc<xwrnlcEuropeah • r - »• t-1"; r , / >


public


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pcL9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin 0MFP nr. 1.802/2014, cu modificările ți completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAHA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
Cătălin

Constantin

Moldoveanu/ +oioo'

Semnătura electronica


Semnat digital de Catalîn Constantin Moldoveanu Data; 2020.04.1016:54:55


Entitatea are obligație legală de auditare aisituațiilor financiare anuale?

(îi DA |C

Entitatea a optat voluntar pentru audlțarea situațiilor finandareanuale?

O fiA (•) NU

| Situatîllefinandareanualeaufostaprobatepotrivjtlegii 3

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de ăudit RADULESCU GEORGETA


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare In Registrul ASPAAS


OF/CUI 2I.7I2I411I4I6I9


tâi.d                            f*f

---SÎȘ--'

BILANȚ     \

la data de 31.12.2019 Cod 10

)«) F10 - pag . 1

ÂJ

-lei-

Denumirea elementului

(formalele decalcul se refera la Nr.rd.dln cot.B)

Nud.

OMFP nr378V 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct201 -2801)

01

01

0

0

2.Cheltuielifede dezvoltare (ct203-2803-2903)

02

02

0

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi șl active similare și alte Imobilizări necorporale (cț. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

39.910

53.691

4. Fond comercial (0.2071-2807)

04

04

0

0

5 Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 206-2806-2906)

05

05

0

0

6. Avansuri (0.4094-4904)

06

06

0

1.492

TOTAL (rd.01 ia 06)

07

07

39.910

55.183

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (0.211+212-2811-2812-2911-2912)

08

08

40.502.783

30.083.374

2. Instalații tehnice și mașini (ct 213 + 223 - 2813-2913)

09

09

9.977357

22.019.482

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

368:105

1.029.721

4. Investiții imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)

11

11

0

0

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

ii

12

206.412

3.978.738

S.lrivestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

0

0

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 216-2816-2916)

14

14

0

0

Ș.AOive biologice productive (0.217+227-2817-2917)

15

15

0

0

9. Avansuri (ct. 4093 -4903)

16

16

0

0

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

51.054.657

57.111.315

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (Ct. 261 - 2961)

18

18

115,000

115.000

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct 2671 + 2672 - 2964)

19

19

0

0

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitatlle controlate in comun (ct 262+263 - 2962)

20

20

0

0

4, împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate In comun (ct 2673 + 2674 - 2965)

21

21

0

0

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 4-266-2963)

22

22

0

0

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675*+ 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966*- 2968*)

23

23

0

0

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

115X100

115.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 +17+ 24)

25

25

51.209.567

57.281.498

8. ACTIVE CIRCULANTE

L STOCURI

L*>

\   raM Igl

Vk*i!W // Fio-pag. 2

________________zX.__________________________

1. Materii prime șl materiale consumabile (ct 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.974148

2. Producția în curs de execuție (ct 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

76.611

0

3. Produse finite șl mărfuri (ct 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +A368 + 371 +327 +A 378 -3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 “ 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct4428)

28

28

0

200.981

4. Avansuri (ct 4091-4901)

29

29

809323

230325

TOTAL (rd. 26 Ia 29)

30

30

3.187.036

2.405.454

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fieîncasate după o perioadă mai mare de un ah trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale 1) (ct 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968*+ 4092 + 411+413+418-4902-491)

31

31

36.969.730

39.835.136

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

200.000

0

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitățile controlate In comun (ct. 453**-495*)

33

33

0

0

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436**+437**+ 4382+ 441**+4424+ din _t.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

2.741.552

2.470.251

5. Capital subscris și nevărsat (ct 456 - 495*)

35

35

0

0

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a

(301)

0

0

TOTAL (rd. 31 la35+35a)

37

36

39.911.282

42305387

UI. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

0

0

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct 505 + 506 + 507 + din ct 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 . + 5114)

39

38

0

0

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

0

0

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct 508+ct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

5.596.281

4.725.266

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

48.694599

49.436.107

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (Ct 471) (rd.43+44)

43

42

36342

162.226

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

36342

162.226

Sume de reluat intr-o perioada măi mare de un ah (din ct 471*)

45

44

0

0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezență ndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169)

46

45

0

0

2. Sume datorate, instituțiilor de credit (ct 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191+ 5192 + 5198)

47

46

0

0

3j Avansuri încasate în contul comenzilor (ct 419)

48

47

54.666

1.546.033

4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401 +404 + 408)

49

48

949331

657.483

5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)

50

49

0

0

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

0

0

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

0

0


10 - pag. 3


8. Alte datorii, Inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct 1623 +1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+436***+ 437*** + 4381 + 441 «** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447**»+4481 +455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196+5197)

53

52

t u

526.832

1.248394

TOTAL (rd. 451a 52)

54

53

1530329

3.452410

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)

55

54

47.166523

46.115.733

F. TOTAL ACTIVE MINUS DÂTORti CURENTE (rd.25+44+54)

56

55

98.376.090

103.397231

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

57

56

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct, 1621 +1622 +1624 +1625 + 1627 + 1682+5191 +5192 + 5198)

58

57

0

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

... . .

60

59

0

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)

61

60

0

0

6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 + 168S +2691 + 451***)

62

61

0

0

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (0.1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct 1623+1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+436*** +437*** + 4381 + 441 ***+4423 + 4428***+444*** + 446*** + 447***+4481 + 455 + 456***+4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

45.489

48.188

T0TAL(rd.56(a63)

65

64

45.489

48.188

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajat!tor (ct. 1515+1517)

66

65

0

0

2. Provizioane pentru impozite (ct 1516)

67

66

0

0

3. Alte provizioane (ct 1511 +1512 +1513 +1514 +1518)

68

67

0

0

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

0

0

L VENITURI IN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct 475)(rd. 70+71)

70

39

85313

62813

Sume de reluat irrtr-o perioada de pană la un an (ct 475*)

71

70

22500

22500

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (tt 475*)

72

71

62813

40313

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72 ■

11.089

7.690

Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)

74

73

11.089

7.690

Sume de reluat iritr-o perioada mai mate de un an (ct. 472*)

75

74

0

0

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de ia cllenți (ct 478)(rd.76+77)

76

75

0

0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

0

0

Sume de reluat intr-p perioada mai mare de un an (ct 478*)

78

77

0

0

Fond comercial negativ (ct2075)

79

78

0

0

TOTAL (rd. 69 + 72+75 + 78)

80

■''79'

96402

70503

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct 1012)

81

80

98.020.000

100.020.000


FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

82

81

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

0

0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

0

0

S.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

0

0

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

98,020.000

100.020.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct 1061)

89

88

138.138

321.066

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

0

0

3. Alte rezerve (ct 1068)

91

90

0

0

TOTAL (rd. 88 ia 90}

92

91

138.138

321.066

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)      SOLD C (ct. 117)

96

95

0

109.651

SOLD D(ct 117)

97

96

2.459.172

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct 121)

98

97

2.706.960

3.040.941

SOLD D(ct 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct 129)

100

99

138.138

182.928

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

ioo

98.267.788

103.308.730

Patrimoniul public (ct 1016)

102

101

0

0

Patrimoniul privat (ct 1017) 2)

103

102

0

0

CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-6^79)

104

103

98.267.788

103.308.730

Su rna de control FIO:     17244402,60 /_42 î i 77S156

 • 1) Sumele înscrise la acest rând ți preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing flnandar ji altor contracte asimilate, precum jl alte creanțe imobilizate, scadente Intno perioada mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de citre entitățile cârora le sunt incidente prevederile Ordinului mini straiul finanțelor publice ;i al ministrului delegat pentru buget nr. 608/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privați a statului p a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumele

MOLDOVEANU CĂTĂLIN
BCJLS 3 cto. /MO /X9, otr. &>ib

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDE la data de 31.12.2019

Cod 20F20 - pag. 1


- lei -


Denumirea indicatorilor

(formulele decalcul se refera la Nr.rd.dincoI.B)

Nr-rd. OUFP nr-37BU 2019

hlr. rd.

--

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

19.931.264

63.287.426

Producția vândută (ct701+702+703+704+705+706+708)

02

02

10.692.556

63.134.681

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)

03

03

9.249.136

214.769

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

10.428

62.024

—Venituri dlndobânzl inregistrate de entitățile radiate din Registrul general si-care mai au+nderuterecontracte-dedeasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct7411)

OS

06

0

0

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SotdC

06

07

76.611

5.059.427

Sold D

07

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

OB

09

0

1.091.690

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

0

0

5. Venituri din producția de Investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

0

0

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

0

0

7. Alte venituri, din exploatare (cț75l +758+7815)

12

13

31.457.795

10.327.534

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

0

0

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

51.465.670

79.766.077

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.60l+602)

16

17

5.630.210

42.224.990

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

160;888

479.437

b) Alte cheltuieli externe (cu energie șl apă)(ct605)

18

19

271.403

1.522.866

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

8.997.476

206.440

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

2.1

761

121.607

9. Cheltuieli cU personalul (rd.23+24)

21

22 7

2.334.035

7.763.021

a) Salarii și indemnizații (ct.64T+642+643+644)

22

23

2.263.067

7335.576

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

70,968

227.445

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

298,786

1.984.634

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct6818)

25

26

298.786

1.984.634

ă.2) Venituri (ct.7813+din ct7818)

26

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind aciiveie circulante (rd. 29 - 30)

27

28

0

0


F20 - pag. 2

b.i) Cheltuieli (Ct.654+6814+din ct6818)

28

29

0

0

b.2) Venituri (ct754+7814 + din ct .7818)

29

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd, 32 la 37)

30

31

31.029.653

22.110.855

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.904.618

11.091.429

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speclale(ct 635 + 6586*)

32

33

475.954

781.697

ȚI.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

0

0

11 ACheltuleli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)

34

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct 6587)

35

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct6S1+6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

28.649.081

10.237.729

38

negmrorgcTierai’Si,t,ure,nictr«U'tii"uertnșre conuacie ae-tcasmy tcrooo )

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

0

0

- Venituri (ct.7812)

39

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31+39)

40

42

48.721.690

76.170,636

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

2.743.980

3595.441

-Pierdere(rd.42-16) .

42

44

0

0

12. Venituri din interese de particlpare (ct7611+7612+7613)

43

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

‘ 44

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct 766)

45

47

19.719

414

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418)

47

49

0

0

15. Alte ven îturi financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

46

50

1

2.199

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct 7615)

49

51

0

0

VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 45+47+49+50)

so

52

19.720

2.613

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

0

0

-Cheltuieli (ct686)

52

54

0

0

-Venituri (ct786)

53

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct666)

54

56

0

0

- din care; cheltuielile In relația cu entitățile afiliate

55

57

0

0

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

948

10.098

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

948

10.098

PROFITUL 5AU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52-59)                 /<?£

58

60

18.772

0

/ ♦/

_ \ ^ \

- Pierdere (rd. 59 • 52)             / s/

1       V I

59

61

0

7.485

I 2T””-

1 Ol \ ^®\ V

1          i—1 >

/flc /

/o /

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

51.485.390

79.768.690

CHELTUIELI TOTALE (rd.42 + 59)

61

63

48.722.638

76.180.734

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

2.762.752

3587.956

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65 '

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

55.792

547.015

21. Impozitul specific unor activități (ct 695)

65

67

0

0

22. Alte Impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

0

0

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 -66 -67 -68)

67

69

2.706.960

3XM0.941

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67+ 68-64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 916668764 / 4211776156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781 /2019)- se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii', analitic «Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- In contul 6586 «Cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate In baza unor acte normative speciale* se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri ți contribuții datorate tn baza unor acte normative speciale, aKele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LORBULEANU FLORENTIN

Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,


MOtDOVEANU CĂTĂLINCalitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


SemnăturaFormular

VALIDATDATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019^^^. F3°'pag'1

Cod 30 (formulele decalai! se refera la Nud. dincoLB)                                     /                      \ -lei-

1, Date privind rezultatul înregistrat

NrJd. OMF? nr378l/ 2019

Nn rd.

Nr.unitat

-i iw

ol IV

UKS

i

„Sume

A

B

1

Unități care au înregistrat profit

01

oi

1

3.040.941

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de Investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

0

0

0

-peste 30 de zile

06

06

0

0

0

-peste 90 de zile

07

07

0

0

0

- peste 1 an

0B

08

0

0

0

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale-totalfrd.l 0 la 14)

09

09

0

0

0

-contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

10

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

11

0

0

0

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

0

0

0

-alte datorii sociale

14

14

0

0

0

Obligații restante!fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

0

0

0

Obligații restante fata de altr creditori

16

16

0

0

0

mpozite, contribuții si taxe nepiatite la termenul stabilit ta bugetul de stat, din care:

17

17

0

0

0

- contribuția asiguratorte pentru munca

18

17a {301J

0

0

0

Impozite si taxe nepiatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

0

0

0

III. Număr mediu de salariat!

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariat!

20

19

38

116

Numărul efectiv de salariat! existent! la sfârșitul perioadei, respectiv Ia data de 31 decembrie

21

20

89

138

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate ți creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

0

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

0

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

0

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

0

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

0

- Impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

o

- impozitul datorat la bugetul de stat

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

31

29

30

ZY /Oa/Y\ 0 12 MSH n 1 °

1 -m______o 1

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

$J 0

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării foiței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

0

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integrai de stat

36

35

0

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

0

7. Tichete acordate salariațllor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariațllor

38

37

304.995

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariat»

39

37a (302)

0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

0

0

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

0

0

- din fonduri private

43

41

0

0

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

0

0

-cheltuieli decapitai

46

44

0

0

VIL Cheltuieli de inovare***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

0

0

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct4094), din care:

48

46

0

1.492

-avansuri acordate entităților neaflllațe nerezidente pentru imobilizări necorporale (dinct 4094)

49

46a {303)

0

1.492

-avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct 4094)

50

46b

(304)

0

0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

0

0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

0

0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct 4093)

53

47b (306}

0

0

F30 -pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

261.164

1.288.458

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

115.000

115.000

- acțiuni necotate emise de rezident!

50

0

0

- părți sociale emise de rezideați

57

51

115.000

115.000

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenți,din care:

58

52

0

0

-dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

0

0

- obligațiuni emise de nerezidenți

60

53

0

0

Creanțe imobilizate, îh sume brute (rd. 55+56)

61

54

146.164

1.173.458

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct267)

62

55

146.164

1.173.458

- creanțe imobilizate in valută (din ct 267)

63

56

0

0

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute 'ct 4091 + 4092 +411+413 + 418), din care:

64

57

37.632389

38392002

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neaflilate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliațî nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct.4091 + din ct 4092+dîn ct 411 + din ct 413+din ct 418)

65

58

0

0

-creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afillații nerezidenți (din ct 4091 + din ct 4092 + din ct 411 + din ct 413 + din ct 418)

66

58a

(308)

I

IW £ /

ÂJ o

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct 4091 + din ct 4092 + din ct 411 + din ct 413)

67

59

0

0

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

0

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + *44 + 445 +446 + 447 +4482), (rd.62 la 66)

69

61

2.672.094

2.403.157

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (0.431+437+4382)

70

62

27.986

27.889

-creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)

71

63

2634.780

2353495

- subvenții de incasat(ct445)

72

64

0

0

- fonduri speciale - taxe sl varsaminte asimilate (ct447)

73

65

0

0

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului (04482)

74

66

9.328

21.773

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct 451), din care:

75

67

200.000

0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68 :

0

0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (dln.ct 451)

77

69

0

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct 431+ din ct 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct 441 + din ct. 4424 + din Ct. 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct 446 + din ct: 447 + din ct. 4482)

78

70

0

0

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct 453 + 456 + 4582 +461 + 4662 + 471 + 473).

(rd.72la74)

79

71 !

106.991

234.736

-decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (£1453+456+4582)

80

72

0

0

-alte creanțe in legătura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct 471 + din ct.473+4662)

81

73

105.800

229.320

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct 461)

82

74

1.191

5416

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

0

0

-de la nerezidenti

84

76

0

___ 0

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct 4538)

85

76a

(313)

0

/^r^\ “

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor •’conomici ****)

86

77

0

R MB n ’

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct 501 + 505 + 506 + 507+din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

0

\              /o /

0

-acțiuni necotate emise de rezldenti

88

79

0

0

- părți sociale emise de rezident!

89

80

0

0

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

0

0

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

0

0

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

0

0

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

1.915

1.770

-înlel(ct. 5311)

94

85

1.915

1.770

- în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

5.533.508

4.718.080

-în lei (ct. 5121), din care;

97

88

5.533304

4.717.487

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

0

0

-în valută (ct 5124), din care:

99

90

204

593

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

0

0

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

0

0

- sume în curs de decontare, acreditive șl alte valori de încasat în lei (ct 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

0

0

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct 5125 + 5414)

103

94

0

0

Datorii (rd. 96 + 99 +102 +103 +106 +108+110 +111 + 116+119+122 + 128)

104

95

1387407

3.508.289

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct 519), (rd .97+98)

105

96

0

0

-în lei

106

97

0

0

- în valută

107

98

0

0

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (dinct 162),(rd.100+101)

108

99

0

0

-în lei

109

100

0

0

F30 - pag.5

-în valută

1W

101

0

0

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct 1682)

iu

102

0

0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 +1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

0

0

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute

113

104

0

0

-în valută

114

105

0

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct 167}, din care:

115

106

454.89

18.845

- valoarea concesiunilor primite (din ct 167)

116

107

0

0

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

1.003.997

2.203516

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct 401 + din ct 403 + din ct 404 + din ct. 405+din ct. 408 + din ct 419)

118

109

0

0

zl                r 1

datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afillați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațli nerezidenți (din ct 401 + din ct. 403+din ct 404 + din ct. 405 + din ct 408 + din ct 419)

119

109a

(309)

0

iij

0

Datorii îh legătură cu personalul și conturi asimilate (ct 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

156208

622620

Datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115}

121

111

266.602

525.853

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct,431+437+4381)

122

112

166.129

178.687

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(«436+441+4423+4428+444+446)

123

113

95403

336.086

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

1.24

114

4.522

7.882

- alte datorii in legătura cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

548

3.198

'ătoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct 451), din care:

126

116

0

0

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2 (din ct. 451), din care:

127

117

0

0

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

0

0

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

0

0

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct455), din care:

130

119

0

0

-sume datorate acționarilor/asociaților persflzice

131

120

0

0

- sume datorate acționarilor/asociaților pers juridice

132

121

0

0

Alte datorii (ct 269 +453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122.

115.111

137.455

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in particlpatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

0

0

-alte datorii in legătură cu persoaneiefizice si persoanele Juridice, altele decât datoriile In legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct462+4661 +dln ct472+din ct473)

135

124

115.111

137455

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct 472)

136

125

0

0

- varsamlnte de efectuat pentru Imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct269+509)

137

126

0

0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct478)

138

127

0

0

Dobânzi de plătit (ct 5186), din care:

139

128

r/ jma y\ 0

-către nerezidenți

140

128a

(311)

"°\ [‘^vmiwvPUI        i

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct 4518 + din ct. 4538)

141

12Bb

(314)

\

/O 7 ■

o

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

0

0

Capital subscris vărsat (ct 1012), din care:

143

130

98.020.000

100.020.000

-acțiuni cotate 4)

144

131

0

0

-acțiuni necotate 5)

145

132

0

0

- părți sociale

146

133

98.020.000

100.020.000

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct 1012)

147

134

0

0

Jrevete si licențe (din ct205)

148

135

23.307

63.477

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

515.893

470.177

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public ai statului aflate în administrare

150

137

0

0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

0

0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

0

0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea orivată a statului supuse Inventarierii cf. OMFP ir. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

0

0

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%Z)

Suma (lei)

%7?

A

B

Col.1

Col.2

Cola

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 +145+149+150 + 151 +152)

Î54

141

98*020,000

X

100.02Q.Q0O

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

T55

142

98.010,000

99,99

• C/ 100,010.000

99,99

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

0

0,00

0

0,00

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

98.010.000

99r99

IOOjOIO.OOO

99,99

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

1.45

10.000

0,01

10.000

0,01

- cu capital integral de stat

159

146

10.000

0,01

10.000

0,01

- cu capital majoritar de stat

160

147

0

0,00

0

0,00

-cu capital minoritar de stat

]6l

148'

0

0,00

0

0,00

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

0

0,00

0

0,00

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

0

0,00

0

0,00

- deținut de persoane fizice

164

151

0

0,00

0

0,00

- deținut de alte entități

165

152

0

0,00

0

0,00

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Divldende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile șl regiile autonome, din care:

166

153

0

0

- către instituții publice centrale;

167

154

0

0

- către instituții publice locale;

168

155

0

0

- către a Iți acționări la care statul/unitățile administrativ teritorlale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participași indiferent de ponderea acestora.

169

156

0

0

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Divldende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

0

0

-divldende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

0

0

- către instituții publice centrale

172

159

0

0

- către instituții publice locale

173

160

0

- către alți acționari Ia care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora.

174

161

0

- dlvidende/vărsă minte din profitul exerclțiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

0

-către instituții publice centrale

176

163

0

0

- către instituții publice locale

177

164

0

0

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

0

0

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

0

0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

0

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice ****«)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesiona re de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

0

0

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

0

0

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

0

0

- creanțe preluate prin cesionare de. la persoane juridice afiliate

184

169

0

0

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

0

0

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele


SemnăturăMOLDOVEANU CĂTĂLIN


Calitatea


Semnătură


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare
•) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor delnvățămant, stimularea șomerilor care se încadrează in muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează in muncă pe perioadă nedeterminată șomer) In vârsta de peste 45 ani, șomeri Intreținători unici de familie sau șomeri careta termen de3 ani de la data ’ngajărll îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă,Ori pentru alte situații.prevăzute prin gl stația In vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj ți stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică șl inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică țl dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări ți completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificărileșl completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere ta aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere tn aplicare a Deciziei nr. 1.60B/2003/CE a Parlamentului European țl a Consiliului privind producția ți dezvoltarea statisticilor comunitare tn domeniul științei ți al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

’”) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere ta aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European țl a Consiliului privind producția țl dezvoltarea statisticilor comunitareln domeniul științei ți al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.102012.

•***) Tn categoria operatorilor economid nu se cuprind entitățile reglementate șl supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Flnandară, societățile redaslftarte în sectarii! administrației publice ți Instituțiile fără scop lucrativii! serviciul gospodăriilor populației.

*•***) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane Juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât țl costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane Juridice afiliate' seffor aveata vedere prevederile art 7 pct 26 lit c) țl d) din Legea nr227/2015 privind Codul fiscal, cii modificările ți completările ulterioare.

Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al.

Parlamentului European ți ai Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin ta cadrul politicii agricole comune ți de modificare a anexei X ia regulamentul menționat XI}... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obțlnutede un fermier din activitatea Sa agricolă ta sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), In cadrul exploatatei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (F.EGA) țl dinFondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEĂDR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților dlteqte naționale complementare în temeiul articolelor I8țl 19 din Regulamentul (UE)nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole ta sensul articolului 4 alineatul (1} litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatațlel sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului șl ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agrlcolîn sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orie alte venituri sunt considerate venituri, din activități neagricole.

2) în sensul alineatului ft), 'venituri' înseamnă veniturile brute,înaintea deducerii costurilor șl Impozitelor aferente.

 • 1) Se vor Include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, finețe, etc.) șl aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, Inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau tn alte scopuri (pescuit etc.}.

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care/ NU se calculează prin însumarea valorilor de Ia rândurile .cu scadența Inițială mal mare de un an’ șl’datorll comerciale cu entitățile afiliate nereridente Indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) tn categoria ‘Alte datorii Inlegătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile In legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile țl tranzacționare, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprletate asupra societăților, care nu sunttranzacționate.

6} Se va completa de către operatorii economid cărora le surit incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice țl ai ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului țl a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 -165 In coL 2 țl col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului soda!deținut In totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8} La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea țl completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea țl completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum țlmodificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea șl funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate fa rd. 166.

F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                  - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

. __ .                                                                                                                                                                                                                       E

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări slcasari

Â

B

1

2

3

4

5

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

44.337

41.073

0

X

85.410

Avansuri acordate pentru .mobilizări necorporale

03

0

1.492

0

X

1.492

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

0

0

0

X

0

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

44.337

42.565

0

X

86.902

ll.lmobillzari corporale

Terenuri

06

26.546.727

0

8.205537

X

18.341.190

Construcții

07

14.012.586

65.629

1.982.698

0

12095.517

Instalații tehnice si mașini

08

10.180.582

13.633.860

7.872

0

23.806.570

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

412.466

727.718

0

0

1.140.184

Investiții imobiliare

10

0

0

0

0

0

Active corporale de explorare si evaluarea resurselor minerale

11

0

0

0

0

0

Active biologice productive

12

0

0

0

0

0

nobllizari corporale in curs de execuție

13

206.412

3.772526

0

0

3.978.738

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

0

0

0

0

0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

0

0

0

0

0

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

51.358.773

18.199.533

10.196.107

0

59.362.199

IlUmobifizari financiare

17

115.000

0

0

X

115.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

51,518.110

18.242.098

10.196.107

0

59.564.101

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

* lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold Inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta Imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9>=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

l.lmobllizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

0

0

0

0

Alte imobilizări

20

4.427

27.292

0

31.719

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

0

0

0

0

TOTAL (rd.19+20+21)

22

4.427

27.292

0

31.719

d.Imobilizări corporale

Terenuri

23

0

0

0

0

Construcții

24

56.530

307376

10.573

353.333

Instalații tehnice si mașini

25

207.578

1.588.215

0

1.795.793

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

40.008

61.750

0

101.758

Investiții imobiliare

27

0

0

0

0

Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

28

0

0

0

0

Active biologice productive

29

0

0

0

0

TOTAL (rd.23 la 29)

30

304.116

1.957.341

10573

2.250.884

AMORTIZĂRI -TOTAL (rd.22 +30)

31

308.543

1.984.633

10.573

2.282.603

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold Inițial

Ajustări constituita in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11.

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

0

0

0

0

Alte imobilizări

33

0

0

0

0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

0

0

0

0

TOTAL (rd.32 la 34)

35

0

0

0

0

[[.Imobilizări corporale

Terenuri

36

0

0

0

0

Jonstructii

37

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

38

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

0

0

0

0

Investiții imobiliare

40

0

0

0

0

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

0

0

0

0

Active biologice productive

42

0

0

0

0

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

0

0

0

0

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

0

0

0

0

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

0

0

0

0

UUmobillzari financiare

46

0

0

0

0

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -’OT AL (rd 35+45+46)

47

0

0

0

0

Suma de control F40: 432Q90Z

104/4211776156

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
ATENT1E ‘

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781 /2019, "tn vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in format hârtie șl fn format electronic sau numai m formă electronică, semnate eu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zlp va cantine si prima. gogind din situațiile financiare anuale listat â cu ajutorul programului de aslsten țâ elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată șl scanată alb-neant, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin, fi) din legea contabilității:

O termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

 • -   entitățile care aplică     snentările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2344/2016,

cu modificările ți completările ulterioare;

 • -   entitățile care au optat pentru un exercițiu flnandar diferit de anul calendaristic;

 • -   subunitățile deschise tn România de societăți rezidente in stateaparțlnănd Spațiului Economic European;

persoanele Juridice aflate In lichidare, potrivit legii - tn termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale șl raportări contabile anuale;

 • -   entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2344/2016, cu modificările ți completările ulterioare; ți

 • -   entitățile care au optat pentru un exercițiu flnandar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului flnandar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la Încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse In situațiile financiare anuale ți raportările contabile anuale - se poate efectua.doar In condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse In situațiile financiare anuale șl raportările contabile anuale depuse de operatorii economici ți persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016,cu modificările ți completările ulterioare.

Erorile contabile, ața cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare. In cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare In cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unul exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea fțl alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art VI alin, (ij - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea șl completarea unor reglementări contabile.

Tn cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei 1 nsțilnțărl In acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul mențlonat,1n cazul In care entitatea Iți modifică data aleasă pentru întocmirea de situați 1 financiare anuale astfel încât exercițiul'flnandar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bltanțlere raportate Incepin data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund precedent celui de raportare.


țiu financiar1) încheiat se referă la ent A respectiv exercițiului flnandar


enâțțțlsțc începând cu 01 Ianuarie 2020,


De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, opl aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează :

- pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asortați -se efectuează In contul455 ® „Sume datorați               idațflor".

Tn cazul tn care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează tn contul 451 .Decontări intre entitățile afiliate".

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se relntocmesc ta nivelul unul an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exerdțlufinanciar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus; soldurile bHanțiere cuprinse In situațiile financiare anuale încheiate la data de31decembrie 2020 se referă ia data de 11anuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, Iar rulajele conturilor de venituri șl cheltuieli corespund exercițiului flnandar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea. In acest sens, prevederile pct 349 din reglementările contabil^ potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționarl/asocfeți la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate fh condițiile legii, se înregistrează In contabilitate In conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asortați -conturi curente", respectiv contul4558 „Acționari/ asortați - dobânzi la centuri curente").


C-U.I.:31O1279O; Nr. Inreg. Reg. Corn; 340/14752/2012;

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de:31.12.2019

Denumirea elementului

Sold la 01 Ianuarie 2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrir

2019

Total, din care:

Prin transfer

Total, din care:

Prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

98.020.000,00

2.000.000,00

-

100.020.000,00

Patrimoniul regiei

-

-

-

«

Prime de capital

-

-

-

-

Rezerve din reevaluare

-

-

-

-

Rezerve legale

138.138,00

182.928,00

182.928,00

-

321.066,00

Rezerve statutare sau contractuale

-

-

*

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

-

-

-

-

Alte rezerve

-

-

-

-

Acțiuni proprii

-

-

-

-

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

-

-

-

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

-

-

-

-

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperftă

SoldC

-

2.568.822,68

2.459.172,00

2.459.172,00

109.650,68

Sold D

2.459.172,00

-

2.459.172,00

2.459.172^)0

-

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

SoldC

2.706.960,00

5,747.901,32

2.706.960,00

5.413.920,00

5.413.920,00

3.040.941,32

Sold D

-

-

-

-

-

-

Repartizarea profitului

138.138,00

182.928,00

182.928,00

138.138,00

138.138,00

182.928,00

Total capitaluri proprii

98.267.788

’—2.706.960

5.275.782

5.275.782

103.308.730

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J4O/14752/2O12;

FLUXUL DE TREZORERIE

Exercițiul financiar 2019

Activități

Total An

Activități de exploatare

Profitul net

Amortizare

Cheltuiala cu impozitul pe profit

3.040.941

1.984.635

547.015

Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii

5.572.591

(Crestere)/Descresterea creanțelor

(Cresterej/Descresterea stocurilor

Cresterea/tdescrestere) datorii comerciale sl alte datorii

-2.519.989

781.582

1.634.423

Numerar Generat din exploatare

5.468.607

Dividende plătite Impozit pe profit plătit

0 -283.057

__________ Numerar net din activități de exploatare^

5.185.550

Activități de investiții

Incasari din vanzari - plăti pentru achiziții imobilizări corporale Achiziții de imobilizări necorpqrale

-8.014.000

-42.565

________________Numerar net utilizat în activități de investiții

-8.056.565

Activități de finanțare

Incasari din creșterea capitalului social

Incasari din Împrumuturi

2.000.000

0

________Numerar net din activități de finanțare

2.000.000

Creșterea numerarului si echivalentului de numerar

-871.015

Numerar si echivalent de numerar la începutul perioadei Numerar si echivalent de numerar la sfârșitul perioadei

5.596.281

4.725.266


întocmit,

Moldoveana Cătălin
idu Economic


^sOmflirtifisSiraainB         Ssetor S SLl^LIU

C.U.i.:31O1279O; Nr. Inreg. Reg. Corn: J4O/14752/2O12;

NOTA EXPLICATIVA BILANȚ -NIL 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

■ iiJK ^emrameEami                   K CTgwBgMQIi

**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de ia costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de Imobilizare, In funcție de tratamentele contabile aplicate.

Di cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cfnd ani, aceasta trebuie prez. In notele explicative, împreuna cu motivele care au determinat-o.


0

1        1        2        I       31    4 = 1+2-3

5

6         1         7         1     8 = 5+6-7

Imobilizări necoroorale

Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dezvoltare

0

0

0

0

0

0

îte imobilizări

44,337

41,073

0

85.410

4,427

27,292

0

31,719

Avansuri si Imobilizări necorporale in curs

0

1,492

0

1,492

0

0

0

? ■ ; 0

TOTAL

44337

42,565

0

86,902

4427

27,292

d

31,719

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26,546,727

0

8,205.537

18341,190

0

0

0

■0

Gxitructii

14,012,586

65,629

1,982,698

12,095,517

56,530

307,376

10,573

353,333

Instalații tehnice si mașini

10,180,582

13,633,860

7,872

23.806.570

207,578

1,588,215

0

1.795,793

Alte instalații, utilate si mobilier

412,466

727,718

0

1,140,184

40,008

61,750

0

101,758

Avansuri si imobilizări corporale In curs

206,412

3,772,326

0

3,978,738

0

0

0

V//-.           0

TOTAL

51458,773

18,199,533

10,196,107

59362499

304,116

1,957,341

10373

2450084

Imobilizări financiare

115,000

0

0

115000

0

0

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

51,518,110

18,242,098

10,196,107

59464,101

arSawyjțWffii -jEm

2,282,603

TOTAL

51,518,110

18,242098

10,196,107

t 59.504401

'?     308343

r-1 ■   1084,633

™ «E 10373

2482003

*) O tuidtle de constituit st cheltuielile de dezvoltare vor fi detailate, prezentandu-s motivele Imobilizării sl perioada de amorți cu Justificarea acesteia,

0

1

r 2

3

4 = 1+2-3

Provizioane pentru dienti nelncasati

0

0

0

0

Provizioane pt pierderi schimb valutar

0

0

0

0

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

0

0

■ 6 .. ’ ■

Provizioane pentru deprecierea stocurilor sl a producției in curs de execuție

0

0

0

Q ' .

Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service In perioada de garanție sl alte cheltuieli privind garanția acordata dientltor

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea createlor

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie

0

0

0

0

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare legate de acestea

0

0

0

■ o

Provizioane pentru restructurare

0

0

0

0

Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitățile, despăgubirile, daunele si alte datorii incerte

0

0

0

'■y'-- P :<V.'*) Provizioanele prezentate In bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.


întocmit, Moldoveanu


Sef Serviciunmmvs:              C.U.1.131012790; Nr. inreg. Reg. Com: 140/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANȚ - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI*) IN ANUL 2019

PROFIT NET DE REPARTIZAT:

3,040,941.32

rezerva legală**

182,928.00

acoperirea pierderii contabile din anii precedent!***

0.00

participarea safariaților la profit

0.00

dividende de plătit

0.00

alte repartizări prevăzute de lege

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT:

2,858,013.32


*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**) - vezi cont 1061

♦**) - vezi cont 117


Președinte CA.

Corbuleanu Florentin

întocmit,

Moldoveanu Cătălin


Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Mmhtoaire Sveter §

C.U.!.131012790; Nr. Inreg. Reg. Com: WO/14752/2012;


NOTA EXPI CATIVA BILANȚ - NR, 4

-lel-

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

19,931.265

63,287,426

2. Costul bunurilor vândute si al senridilor pi si te (3 + 4+5)

17,176,144

58,209,082

3. Cheltuielile activității de baza

17,176,144

58,209,082

4. Cheltuielile activităților auxiliare

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete CI - 2)

2,755,121

5,078,344

7. Cheltuielile de desfacere

2,896,466

3,432,701

8. Cheltuieli generale de administrație (nu sunt incluse In costul de desfacere)

28,649,081

14,528,853

9. Venituri aferente costului producției (711 creditor)

76,611

5,059,427

10. Producția din imobilizări proprie

0

1,091,690

11. Alte venituri din exploatare

31,457,795

10,327,534

12. Rezultatul din exploatare (6-7-8 + 9 + 10+11)

2,743,980

3,595/441


PREQZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' cuprinde si veniturile obținute ca urmare a vânzărilor;

* de imobilizări corporale

^(fciWsEFair® AsMu» §@<sS@r § S.88JL, »TCs»«mTjg-j                C.U.L:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANȚ - NR. 5

SITUAT > CREANȚELOR SI DATORI PRIN NUi >019

-fel

Creanțe - la 31.12.2019

Nr.

rd.

Sold la sfârșitul exerc-flnanc.

Termen de lichiditate

sub lan

peste 1 an

A

1=2+3

2

3

I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBUJZATE(ct267)

1

1,173/458

782,305

391,153

Fumizori-debltori ptprestgri servidi(ct4092)

2

38,604

38,604

0

CllentKct.411+413+418+267)

3

38,623.074

8,793,929

29,829.145

Creanțe personal și asigurări sodale(ct425+4282+431+437+4382)

4

0

0

0

Impozit pe profit(ct.441)

5

0

0

0

Taxa pe valoarea adăugată(rt-4424)

6

695,243

695,243

0

Alte creanțe cu statul și instituții publlce(ct4428+444+445+446+447+4482)

7

1,707,914

1,707,914

0

Decontări din operații in partidpatle(ct.451+452+456+4582)

8

0

0

0

Debitori diverși(cL461+473+5187)

9

67,094

67,094

0

H. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAUrd.2 la 9)

10

41.131,929

11,302,784

29,829,145

ni.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELORțse scad)(ct49( 1+5+6))

11

0

0

0

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(cL471)

12

162,226

162,226

0

TOTAL CREANȚE(rd.l+10-ll+12)

13

42/M7.613

12,247,315

30.220,298

in decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor Incasa In termenii contractuali. In exercitai următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor Incasa in termeni contractuali si a căror încasare va fi considerata incerta de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

-lei-

Datorii -la31.12.2019

Nr. rd.

Sold la sfârșitul exerc.fi nane.

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 - 5 ani

p te 5 ani

A

l=2+3+4

2

3

4

I. Datorii financiare ~ total, din care:

14

18,845

0

18,845

0

-credite bancare pe termen lung si mediu(ctl62)

15

0

0

0

0

-credite pe termen scurt(ctS12+519+5198)

16

0

0

0

0

-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.l68+5186+5198)

17

0

0

0

0

-alte împrumuturi și datorii finandare(ctl61+166+167+168+169+269)

18

18,845

0

18,845

0

HAlte datorii - total, din care:

19

3/481,753

3,452,410

29,343

0

-fijmlzori-totel(cL401+403 +404+405+408)

20

657,483

657,483

0

0

—dienV creditori(ct419)

21

1,546,033

1,546,033

0

0

-datorii față de bugetul asigurărilor sodale(ct.431+437+4381+4481)

22

195,023

195,023

0

0

-datorii față de bugetele fondurilor spedale(ct.447+4481anallfc)

23

7,882

7,882

0

0

-datori fată de bugetul de stat(ct441+444+4423+4428+446+4481)

24

322,948

322,948

0

0

-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analltlc)

25

0

0

0

0

-creditori dlverși(cL462)

26

100,422

100,422

0

0

-datorii față de alți creditori(ct421+423+424+426+427+4281+445+

+451+452+455+ 456+457+4581+473+etC,)

27

651,963

622,620

29,343

0

HI. Venituri înregistrate tn avansțcL472)

28

7,690

7,690

0

0

TOTAL DATORH(rtf.14+19+28)

29

3,508,288

3,460,100

48,188

0

Se vor menționa următoarele Informații (unde este cazul):

 • a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobânzii aferente împrumuturilor;

 • b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari:

 • c) valoarea obligațiilor pentni care s-au constituit provizioane;

 • d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

ERECSABL - Creanțele comerciale sunt înregistrate in contabilitate ia valori nominale si sunt ajustate pana ia valoarea realizabila previzibila (sume Inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe Incerte), cu care se fnscrtu In bilanț.

Pentru creanțele Incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are fa vedere vectămUe, litigiile fa curs si/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe fa legătură cu care se constate ca sunt întrunite toate condlt/lle pentru a ă dasificate ca nerecuperabUe, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate fa continuare


întocmit^


Moldoveanu CătălinValoarea contabila a împrumuturilor pe termen lung, precum sl a Împrumuturilor pe termen scurt, aproximează valoarea lor luata

Obligații din leasing ~ valoarea plăților minime

31.12.2018 (lei)

31.12.2019 (lei)

Sub 1 an

Intre 1 si 5 ani

TOTALScadentele împrumuturilor pe termen lung sunt:

Exercițiul financiar încheiat la data de

31.12.2018 (lei)

31.12.2019 (lei)

Instituții bancare

-——

Instituții de leasing

TOTAL

__

împrumuturile la instituțiile de credit pe scadente sunt:

31.12.2018 (lei)

31.12.2019 (lei)

Sub 1 an

Intre 1 si 5 ani

TOȚAL__________

Sume datorate instituțiilor de credit

Porțiunea pe termen lung:

31.12.2018 (lei)

31.12.2019 (lei)

Obligații in cedrul contractelor de leasing financiar

.______-——

Credite bancare pe termen lung

__. .... -. ' ■“

TOTAL

✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru împrumuturi pe termen scurt si lung.

/ Asociații au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii./X\S3 Z^MliinTijfiiJiiik aires ri ii\ws Sta £ ar S S ,[^o(Lo <1cmn> 1fegrow >                  C.U.I.:31O1279O; Nr. Inreg. Reg. Com: J4O/1A7S2/2O12;

NOTA 6


HUNQPn, POLITICI SI METOPE CONTABILE (INFORMAȚII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

Situațiile financiare cuprind: bilanțul contaM, contul de profit si pierdere, datele informative, situația imobilizărilor, precum sr notele fa acestea.

Aceste sftuatff au fost întocmite in conformitate cu Reglementările Contabile cuprinse in Ordinul1802 din 2014 privind situațiile financiare anuale Individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabitttatfi nr. 82/1991 modificata 5/ republicata si Codul fiscal.

Moneda utilizata pentru înregistrările contabile este leul romanesc, datete din situatii/e financiare fiind prezentate in ron.

^J^rtedelaprtncipllte

wodaleda erăLare p d-.. ia alte      dfareaiaihiNMfewriMk. ■ ■                JLiOMaMMBHHraHBBHKOT

• natura;

nu este cazul

’ motwcie;

nu este cazul

* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare sl a profitului sau pierderii.

• j Vaiorfie prezentate In stu

ițite fițurcore «nit .agnparatife,____._____;;_______■ ■■     | pa. | X |

_______________1______NU:__:_______1                1                 _____

nu

nu este cazul

nu este cazul


__________ MP——

* valoarea la cost Istoric a imobilizărilor reevaluate;


* tratamentul In scop fiscal al rezervei din reevaluare;


nu este cazul


ni St!


* modificările rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;

nu este căzui

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;

nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea slattei In vigoare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la stârcitul exercițiului financiar.

nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv In scop fiscal

Da. {       '      1               | Nu. | X

suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate                  |                                                      nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LffO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute inakite de data bilanțului

Da. |       -      |               | Nu. | X

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active funglbile. |______________|______________|__________________ _________________________nu este cazul
întocmit,

Moldoveana Cătălin


Sef Serviciu Economic si de Gestiune* wwmrjrjwn»            14


C-U.I.;31O3.27StO; Nr. Inreg. Reg. Com: J4O/14752/2O12;


ANEXA-NOTA 6


PI NCIPn. POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMAȚII PENTEU ANUL FISC ,K 9}

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiara, s-a efectuat în conformita cu următoarele principii contabile:

Wv

'-~Suu&c^ a auoprai masun pentru prevenirea imocmavinior si

 • - ia acest moment activitatea economico-comerdaia a societarii se desfăsoara normal, nu este afectata de Impactul epidemiei COVID-19 s! nu întâmpina greutati In procesul de aprovizionare cu materiale necesare producției. Principalul client este Primăria Sectorului 3 si sodetariHe comerciale la care acesta este acționar majoritar, care isi desfasoara de asemenea activitatea in condiții de continuitate;

 • - menționam ca societatea nu ane parteneri străini strategia care sa pericliteze procesul de aprovizionare si desfacere;

 • - in cadru! societari! nu s-au înregistrat salariat! infectări, iar masurile de decalare program sl/sau teiemunca au fost luate cu asigurarea realizării in condiții normale a sarcinilor de lucru a!e fiecărui departament;

In concluzie, deși nu se poate estima cu exactitate impactul economic general (național, european s.a.m.d.), societatea noastra dispune de toate premlzele necesare (obiect de activitate, baza de producție sf gama de dienb) pentru asigurarea desfășurării activității in condiții de continuitate.


iii-


- au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legate;

- bilanțul de deschidere corespunde cu cel de incfwfere,


întocmit, Moldoveanu Cătălin


§@©£©[r B Bo^otL»

■ Yl                                      111    ■■■’■■■■■■■’■ ■i^1......iv. .irm             i              i,                ...... ....... u w

C.UJ.:31O1279O; Nr. Inreg. Reg. Com: J4O/147S2/2O12;

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE (INFORMAȚII AFERENȚEANULUI FISCAL 2019)

Da.


Nu.


nu este cazul


100.020.000 lei


 • * au fost Integral varsate__________

 • * numărul acțiunilor pentru care s-a


Număr:


fara rezultat, efectuarea varsamintelor;


100,020.00|Valoare parte sociala ■]    1,000 lei| Valoare-~2?

______________________________Da_________________

_________                      Nu este cazul


* data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

Nu este cazul

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

Nu este cazul

^valoarea eventualei prime de răscumpărare; __________

Nu este cazul

* tipul de actiune/parte sociala;

Nu este cazul

* număr de ăctiuni/parti sociale emise;

Nu este căzui

* valoarea nominala totala si valoarea încasata la distribuire;

Nu este cazul

* drepturi legate de distribuție:

Nu este cazul

 • * numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

 • * perioada de exercitare a drepturilor,_______________________

♦prețul plătit pentru acțiunile distribuite;_____________________


Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul


* tipul obligațiunilor emise;

Nu este cazul            ‘

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

Nu este cazul

* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau împuternicita de această:

Nu este cazul

1* valoarea nominala;                                                1

Nu este cazul

1* valoarea înregistrata in momentul plătii.                           |

Nu este cazul

Nu este cazul

* explicație;

2.000.000 tei. Astfel, capitalul soda!a crescut de la 98.020.000 lei, la 100.020.000 lei, iar n


ANEXA MOȚA 7 - BILANȚ

La 31 decembrie 2019 capitalul soda! In valoare de 100.020.000 leî este format din 100.020 parti sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

Evoluția capitalul social a! societății este detinut de către următorii asodati:

Ș:.s^

Pemimire jMRjdat

Mr.Partfsodale

,.î'                        e■ ”*11 i'i'v

sppwț *■ <fincWit>*iJeoeial .. tei3i.iZ20i8

. ? ■ - 1 A ■' ț. .■Jj. Av ’ " ». ■'

c/gîU^IM^X

•; i''rfr7^2■■ WCWținfflnW

r sS^aO, ' ‘IC’./, -v-

1

Sectorul 3 al Munidplului București prin CL Sector 3

98,010

99.9898%

100,010

99.9900%

2

Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

10

0.0102%

10

0.0100%

la 31 decembrie 2019 S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are partidpatiuni in parti sociale la alte sodetati, după cum sunt prezentate mai jos:

Interese de participare deținute la sodetati din cadrul grupului

Valoare

Explicații

1

ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

10,000.00 lei

Zpartisodale * 5.000 lei/parte sodala

2

ALGORITHM RESIDENnAL S3

100.000.00 lei

20parii sod^e * 5.000 lei/parte sodala

3

ORDINE SI PROTECȚIE S3

1 parte sodala * 5.000 lei/parte sodala


întocmit,

Moldoveanu Cătălin
a—asBmssssssassf                 C.U.1.:32O1279O; Nr. tnreg. Reg. Com: J4O/14752/2O12;

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORM, FII PRJVINP SALARIATII S MEMBRIIORGANELQRD DM ȘTI CONDUCERE SI 1 JPR VI iHER (Informații pentru anul fiscal 2019)


Administrație

0

Conducere

0 1

Supraveghere


* rate dobânzii;

Nu este cazul

* principalele clauze ale creditului;

Nu este cazul

* suma rambursata pana la aceea date;

Nu este cazul

* obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate In numele acestora;

Nu este cazul

* număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

Conducere

16

Execuție

100

* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului;

7,535,576 tei

* cheltuieli cu asigurările sociale;

227,445 lei

* alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

-

Societatea nu are obligații contractuale de plata a pensiilor către foștii directori si administratori st nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercițiului finandar 2019.

Avansurile de trezorerie acordate către directorii soaetaui sunt plafonate pnn decizie Interna si reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare sl protocol efectuate in Interesul sodetatli. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia si sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii sodetatli. Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.întocmit,

Moldoveanu Cătălin
a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) Active curente (Indicatorul capitalului circulant) Datorii curente


12,085,089

3,460,100


3.492699381


 • * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

 • * oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.


b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)


| Activ ureri | Stocuri

12,085,089 2,405,454


9,679,635 lei


a) Indicatorul gradului de îndatorare

_______Capital împrumutat Capital propriu


X 100


0 103,308,730


X100


Grad cfe îndatorare a capitalului

Capital împrumutat

Capital angajat


X 100


0 106,879,831


X100


unde:

 • * capitol împrumutat = credite peste un an;

 • * capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea Indicatorului este mai mica, cu atat poziția entitatll este considerata mai riscanta.

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit _ _________3,587,956

Nu este cazul


Cheltuieli cu dobanda                   =               0

 • * Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatiij

 • * Capacitatea entitate de a controla capitalul circulant si a Ctrvrtatite comerciale de baza ale entitatll;

 • * Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul e rcttlutul financiar

  Costul vânzărilor Stoc mediu


  58,209,082

  2,796,245


  20.81687477


sau

Număr de zile de stocare - indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate __________Stoc mediu__________ Y ™            2,796,245 y

Costul vânzărilor                                    58,209,082

* Viteza de rotatie a debitefor-dlenti (perioada de recuperare a creanțelor)

 • * calculează eficacitatea entitatll In colectarea creanțelor sale;

 • * exprima numărul de zile pana la date la care debitorii Isi achita datoriile către entitate.

Sold mediu dlenti________                         37,712,133 v

Gfia de afaceri          A **            63,287,426

17.53385193


217.4986299


O valoare In creștere a indicatorului poate Indica probleme legate de controlul creditului acordat dtentflor si, In consecința, creanțe mal greu de încasat (ci iti rau platnici).

* Viteza de rotatfe a creditelor-fumlzor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea H obține de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa Induda doar creditorii comerciali.

______Sold mediu dienti________ Y

Achiziții de bunuri (tara servicii)


37,712,133

63,287,426 X 365


217.4986299


unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de adive imobilizate

Qfta de afaceri Active imobilizate


63,287,426

57,281,498


1.104849353


* Viteza de rotație a activelor totale

Ofra de afaceri Total active


63,287,426 106,879,831


0.592136282


a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care 11 obține entitatea din banii Investiți in afacere:

Profit inaintea plătii dobânzii sl impozitului pe profit _ ________3,587,956________

3.36%


Capital angajat                     ~         106,879,831

unde capitalul angajat se refera Ia banii investiți hi entitate atat de către acționari, cat sl de creditorii pe termen lung,si Include capitalul propriu sl datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari Profitul brut din vanzari Cifra de afaceri


3,595,441

63,287,426


X100


5.681130087Ofra de afaceri Numărul mediu de salariati


63,287,426

116


545,581.26 leiCapitaluri proprii Activ bilantler

X 100         ÎSS'Z? X100     =    96.65876963


întocmi^

Moldoveana Cătălin


Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente, respectiv indicatorul lichidității imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute sunt scăzute in comparație cu cele recomandate (in jur de 2), reflectând o capacitate redusa a societății de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul înaintea dobânzii sl Impozitului. Cu cat valoarea Indicatorului este mai mare cu atat poziția societății este considerata mai puțin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numărul de zile de stocare indica numărul de zile pentru care bunurile sunt stocate In unitate.

Numărul de zile debite - client! - exprima numărul de zile pana la data la care debitorii Isi achita datoriile către societate si arata astfel eficacitatea sodetatii in colectarea creanțelor sale.

Numărul de zile a creditelor - furnizori ~ exprima numărul de zile de creditare pe care societatea il obține de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societății.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care il raportează societatea la o unitate de resurse investite.

Președinte CA. Corbuleanu


ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

MINI E ACTIVE S R 3 SRL - cu              Vitan, nr. 242, Sector 3, ucuresti, este persoana juridica romana, funcționează sub regimul ju societate

comerciala cu răspundere limitata si isi desfasoara activitatea In conformitate cu legislația romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societății se țin In limba romana si în moneda naționala._____________________________

Societatea a desfășurat preponderent activitatl de producție produse din beton, a prefabricatelor din beton si asfaltului. Societatea a avut un număr mediu de 116 angajați pe parcursul anului 2019. Pentru viitor se preconizează ca se va desfășura aceeași activitate de producție produse din beton si asfalt si in locația Glina (investiție in curs), avandu-se in vedere marirea capadtatii de producție.

Nu este cazul


O)

2


Nu este cazul

* proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

0

* reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;

0

* măsura in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata In exercițiul financiar curent sau intr-un exercițiu financiar precedent in vederea obținerii de facilitați fiscale;

0

* impozitul pe profit ramas de plata.

55,792 lei


 • * pe segmente de activitatl

 • * pe piețe geografice.


Comerț |     375,449 lei

Romania


Servicii

63,287,426 lei


3,451,541 lei


Producție


International


59,460,436 lei

- lei


 • * natura evenimentului;                         ________________________________________

 • * estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie făcută.

 • * veniturilor si cheltuielilor extraordinare;__________________________________________________________

 • * veniturilor si cheltuielilor înregistrate in avans - In situația in care acestea sunt semnificative.

  Nu este cazul Nu este cazul ȘHHH Nu este cazul


Nu este cazul

* descriere

a contractelor semnificative de

* dobanda de încasat aferenta perioadelor viitoare.

Nu este cazul

1. Leasing financiar - evidențieri:         |Descriere generala a contractelor Importante de leasing:

* existenta si condifflte opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;

Nu este cazul

* restricțiile Impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.

Nu este cazul

2. Leasing financiar - evidențieri;         jdobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

Nu este cazul______________________

Nu este cazul


Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil înregistrate de societate in anul 2019 sunt

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (Inclusiv)

547,015 lei

* Cheltuieli cu combustibilul

4,037 lei

* Cheltuieli materiale consumabile

211 lei

* Cheltuieli cu Întreținerea

182 lei

* Alte cheltuieli efectuate de terti

48 lei

* Cheltuieli cu alte impozite si taxe

3,198 lei

* Cheltuieli cu donații, sponsorizări

9,087 lei

* Amenzi penalitati

2,857 lei

* Alte cheltuieli de exploatare

26,163 lei

* Cheltuieli cu amortizarea care excede cadrul legal

24,824 lei

Total cheltuieli neimpozabile

617,622 iei

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%.P «lin iGA.

Corbuleanu Florentin

întocmit,


Moldoveana Cătălin


Sef Serviciu Economic sl de Gestr

Balanța de verificare

01.12.2019- 31.12.2019Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiala an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

— tflnale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0.00

2 000000.00

2 000 000.00

0.00

0.00

2 000 000X10

2 000000.00

0.00

0.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

98020000.00

0.00

100 020 000.00

0.00

0.00

0.00

2 000 000.00

0.00

100 020 000.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

138138.00

0.00

138138.00

o.oo

162928.00

0.00

182926.00

0.00

321 068.00

117

REZULTATUL REPORTAT

2 459171.84

o.oo

2459171.64

2 568 822.32

2450171.64

2459171.64

2 459 171.64

5 027993.90

0.00

109650.68

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

2708960.32

75 238 210.30

77668838.04

7488 015.64

8098529.22

82726 225.94

83 060 206.94

0.00

3 040 941.32

12B

REPARTIZAREA PROFITULUI

138 138.00

0.00

138138.00

138 138.00

162 928.00

0.00

182 928.00

138138.00

162 928.00

0.00

167

Al ■ ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMIL ~E

o.OO

45 469.10

1341.69

20187.00

0.00

0.00

1341.69,

-25 302.1(4

0.00

18 845.31

Total Slime Clasa 1         2 597 309.84 100 910 587.42   79 836861.63 162 553 923.36   10130115.28   10740628.88   87369667.27   92 353064.80    182 628.00 103510 503.31


205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE. MĂRCI COMERCIALE

23 306.70

0.00

63 224.92

0.00

252.09

0.00

40 170.31

0.00

63 477.01

0.00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

21 029.91

o.oo

21 93240

0.00

0.00

0.00

90249

0.00

2193240

0.00

2111

TERENURI

26 546726.51

0.00

26 546 728.51

8205 536.48

0.00

0.00

0.00

8 205 536.48

18 341 190.03

o.oo

212

CONSTRUCȚII

14 012585.89

0.00

14078214.89

1992698,04

0.00

0.00

65 629.00

1 982698.04

12 095 516.85

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

9 375 872.77

0.00

22689420.24

7871.77

0.00

0.00

13 313 547.47

7 87177

22 681 548.47

o.oo

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

4 351.79

0.00

8 703.43

0.00

ox»

0.00

4 351.64

0.00

8 703.43

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

804 709.68

0.00

1 125 022.69

0.00

0.00

0.00

320 313.01

0.00

1 125 022,69

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

408113.38

0.00

1 131 479.69

0.00

0.00

0.00

723 366.31

0.00

1131 479.59

0.00

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE

206 412.40

0.00

2310 704.55

0.00

1 666 033.33

0.00

3 772 325.48

0.00

3978737.88

0.00

261

ACȚIUNI DEȚINUTE LA ENHTATILE AFILIATE

115 000.00

0.00

115 000.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115000.00

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

146 163.58

0.00

201 043.73

-847723.81

0.00

-64690.24

114 880.15

-912 414.05

1 173 457.78

0.00

2806

AMORT. CONCESIUNI. BREVETE, LICENȚE, MARC! COMERCIALE

0.00

2 920.90

6.00

20 541.84

0.00

1968.80

0.00

19 589.74

0.00

22 51034

2808

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

0.00

1 505.48

0.00

8562.50

0.00

545.00

0.00

7702.02

0.0D

9207.50

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

56 530.02

1057329

338570.40

0.00

25 33572

1057329

307378.10

0.00

353 332.83

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MU. DE TRANSPORT

9.00

207 577.01

0.00

1628 86252

0.00

168 930.27

O.OO

1 688 215.78

0.00

1 79579279

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

40008.01

0.00

92 582.08

0.00

9 176.48

0.00

81 750.56

0.00

101758.56

51664272.61     308541.42   68362 04634   11435 501.82    1 888285.42     141 366.03   18386 059.15   11268326.43 60736066.23   2 282 602.32


Total SUI >C M 2


301

MATERII PRIME

2 225 933.62

0,00

37 320 496.03

35 196 861.97

4 394 385.61

4 545 361.45

39438947.92

40042 243.42)

1 672 638.12

0.00

3022

COMBUSTIBILI

0.00

0.00

54 466.80

54456.80

0.00

0X10

54458.80

54 456_8o]

0.00

0.00

Pagina 17B SAGA C


S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L c.f. RO31012790 r.c„ 14752/2012 Capitalsocial 100020000 BUCUREȘTI sad. 3sfr. CALEA V/TANnr. 242ap. Otel. 0374471189

Balanța de verificare

01.12.2019- 31.12.2019


Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

ZI 9^f------------------

Solduri Anale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

3024

PIESE DE SCHIMB

0.00

0.00

203596.80

228566.93

41 975.78

15502.82

335572.58

242069.75

93 502.83

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

65125.29

0.00

1620685.37

1358 687.79

9211427

150 829.45

1556674.35

1549517.24|     72 262.40

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

10 042.54

0.00

51465124

375 234.49

48 015.33

52 355.37

552624.03

427 589.86

135076.71

0.00

331

PRODUSE IN CURS DE EXECUȚIE

76611.12

0.00

4477607.04

4477 607.04

0.00

0.00

4400995.92

4 477 607.04

0.00

0.00

345

PRODUSE FINITE

a.oo

0.00

23 873187.49

23285 030.16

2596 944.34

2 803 120.47

28269131.83

25 066 1 50.83

200 981.20

0.00

351

MATERII SI MATERIALE LA TERT1

0J»

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oco

371

MĂRFURI

0.00

0.00

207 542.58

207 542.58

0.00

0.00

207 542.56

207 542.58

0.00

0.00

381

AMBALAJE

0.00

0.00

988.99

0.00

-340.72

0.00

648.27

0.00

64827

0.00

Total sume clasa 3

2 377712.57

ooo

68 072212.34

65 192 007.76

7 172 094.51

7 877 169.56

72 866 594.28

73 069 177,32

2 175 129.53

0.00


401

FURNIZORI

0.00

949 330.78

70757 508.98

75 618 890.43

10 071 093.95

5 835 805.11

80 828602.93

80 506 364.76

0.00

627 092.61

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

0.00

0.00

33 945.00

0.00

-3 555.00

0.00

30 390.00

0.00

30390.00

4001

FURNIZORI — DEBITORI PT, CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI}

809 323.05

0.00

465 470.35

15 161.59

-219 984.08

0.00

-563838.78

15161.59

230 324.68

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

22 374.50

0.00

38 804.13

0.00

0.00

0.00

1622993

0.00

38 804.13

0.00

4094

AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI NECORPORALE

0.00

0.00

1 492.00

0.00

0.00

0.00

1 492.00

0X0

1492.00

0.00

4111

CUENTl

38 801 191.85

0.00

116 160 951.61

73146114.82

7 454 542.48

11 866 305.57

8t 54 30224

85012420.49

38 623 073.60

0.00

418

CUENTl - FACTURI DE ÎNTOCMIT

0.00

0.00

36 372 719.35

36372119.11

4 473 168.04

4473 788.26

40 84588739

40845 887.39

0.00

0.00

419

CUENTl-CREDITORI

0.00

54688.16

0.00

1 428 886.51

-683.88

116 562.92

-583.86

1490783.27

0.00

1648033.11

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0X10

147943.18

6 146 974.18

8 781 758.18

1 000 024.00

960401.00

7 146 998.16

7 614 216.00

0.00

816161.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

341.82

35 344.82

35 344.82

0.00

0.00

35 344.82

35 003.00

0.00

0.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

1 793450.00

1 793 450.00

219350.00

219 350.00

2012 800.00

2 012 800.00

0.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

2 715.00

17 693.00

18261.00

1 016.00

2112.00

18711.00

17 858.00

0.00

1662.00

4281

ALTE DATORII IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

5 207.64

3 838.56

9 182.01

0.00

453.05

3 838.58

4 427.42

0.00

5796.50

4316

CONTR.DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

116853.00

1448 452.00

1619 489.00

173 209.00

175 351.00

1619 861.00

1 675 997.00

0.00

175 179.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

47 276.00

111 609.00

109221.00

-2388.00

3 606.00

109221.00

65 453.00

0.00

3 508.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

9531.00

148 715.00

166 279.00

19654.00

18 428.00

168389.00

175 174.00

0.00

16336.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

27988.00

0.00

82 989.00

3 499.00

-1 592.00

30009.00

33411.00

33 508.00

27889.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

55792.00

282 046.00

283057.00

1 011.00

319750.00

283 057.00

647 015.00

0.00

319750.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

0.00

2195595.73

2 195 595.73

319 201.18

319 201.18

2514796.91

2514796.91

0.00

0.00

Balanța de verificare

01.12.2019- 31.12.2019Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedenta

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4424

TVA DE RECUPERAT

1408 292.68

0.00

3210035.13

2 195595.73

5.00

319201.18

1 Ml 747.45

2514796.91

695 243.22

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

11 593614.21

11 593 614.21

88076492

880764.92

12474379.13

12474 379.13

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

11 982 363.03

11982363.03

1199 968.11

1 199966.11

13182 329.14

13182329.14

0.00

0.00

4426

TVA NEEXIGIBIL

1 226 487.01

0.00

7 769 223.41

6 107 892.67

726 406.24

737 867.90

7 269 142.64

6 845780.57

1 649 849.06

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

30 080.00

738124»

64 773.00

-438.00

0.00

73176.00

34693.00

8403.00

0.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE Sl VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

606485.20

806 485.20

2141.61

2141.81

808627.01

808627.01

0.00

0.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

4522.00

55606.00

63 1144»

7 509.00

7863,00

63115.00

86475.00

0.00

7 882.00

4461

ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI

0.00

547.68

0.00

0.00

0.00

3197.88

0.00

2 850.18

0.00

3 197 86

4482

ALTE CREANȚE PRIVIND BUGETUL STATULUI

9 328.00

0D0

9 325.00

0.00

20 039.00

7594.00

20 039.00

7594.00

21 773.00

0.00

451

DECONTĂRI INTRE ENTITATILE AFILIATE

200 000.00

o.oo

400 000.00

400 000.00

0.00

0.00

200 000.00

400 000.00

0.00

0.00

458

DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL

0.00

0.00

2000000.00

2000 000.00

04»

0.00

2000 000.00

2000000.00

0.00

0.00

461

DEBITORI DIVERȘI

8 158.73

0.00

1483060.08

1 435 029.36

138 950.85

119887.77

1 552 552.20

1 554 817.13

87 093.80

a.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

74 679.81

1 160282.12

1312 298.04

108976.32

77382.47

1289258.44

1315000.90

0.00

100422.07

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

38 341.81

0.00

1 2B3 556.51

1 02fl 262.74

39 473.72

132541.31

1266686.62

1 160 804.05

162 226.18

0.00

472

VENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0.00

11 080.78

308776.10

321 035.15

14 259.05

7690.30

321 035.15

317836.67

0.00

7890.30

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

29 343.00

0.00

29 343-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29 343.00

4758

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

0.00

85 312.60

20 625.00

85 312.50

1 875.00

0.00

22600.00

0.00

0.00

62 812.60

Total sun» clasa 4        40610 783.43   1 627 230.15 278236 020.50 239056 372. B3   28847 954.91   27 853 586.84 264272 891,98 285282 729.52 41 525 971.69   3 552 255.95


512

CONTURI CURENTE LA BĂNCI

4 531.39

0.00

117966.34

112993.10

8493.81

8 575.76

121 918.76

121 56B.Bs|

4 881.27

0.00

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

5533 304.04

0.00

32 948 60 I7

32 181 188.50

7 068051.71

3889182.11

34 483 350 J4

36 050 360j8l|

3 966 303.97

0.00

5121C3AB1

BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1

2 502.92

0.00

208 417.52

194753.03

14 140.35

19 609.01

220054.95

214 362.04]

6195.63

0.00

5121C3AB2

BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2

4765.10

0.00

221 729.95

205033.64

9795.96

17454.58

226740.81

222 48822]

9 037.69

0.00

5121C3AB3

BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB3

13467.13

0.00

22220128

201 315.99

12 660.09

20111.54

221 394.24

221 427.53]

13 433.64

0.00

5121C4

BCR ALEEA CIOPLEA NR.4

42.01

0.00

100 995.82

91 420.75

6 126.98

8 287.63

107080.39

99 688 3b|

7434.02

0.00

5121C5

BCR ALEEA CIOPLEA NR.5

4 851.94

0.00

100 617.91

87 944.52

6 042.81

7804.26

101 808.76

95 748.78]

10 911.94

0.00

5121COLECTOF Bl

5121COLECTOR B1

1 540.08

0.00

116702.52

113 840.68

8 868.37

9 712.27

124030.81

123352.931

2217.96

0.00

5121COLECT

CONT COLECTOR B2

2 375.49

0.00

112 151.86

110 812.00

5 728.37

5 165.56

116504.74

115997.56]

1 882.67

0.00


/*^W\

S.C.ADMINISTRAREACTIVE SECTOR 3 S.RL c.f. RO310127S0 r.c. . 14752/2012 Capitalsociaf 100020000                               {$/

BUCUREȘTI sect. 3 str. CALEA VlTANnr. 242ap. 6 tef. 0374471189                                                                       [ SI

I ol If.'xfjXSVGhNl ICO

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31,12.2019_______

Total suma clasa 6         3 596 280.74


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

gy*'—■■■■

Solduri Anale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

ORB2

5121COLECTOF B3

5121CONT COLECTOR B3

1 391.54

0.00

4852246

48 860.28

3114.88

2434.21

51 246.80

51294.49

1 34265

0.00

5121COLECTOri C3

5121CONT COLECTOR C3

1 874.37

0.00

47 713.75

46 584.47

3 098.60

3323.90

48937.99

49908.37

903.99

0.00

5121COLECTOI C4

5121 COLECTOR C4

567.76

o.oo

36 255.41

37 860.24

2 659.74

1 790.04

40 047.39

39650.28

1264.87

0.00

5121COLECTOF C5

5121COLECTOR C5

1 175.78

o.oo

38 908.67

37 811.20

3 893,06

3 100.08

41 425.95

40 911.28

1 690.45

0.00

6121COLECTOF GC

5121 CONT COLECTOR GARA CATELU

19213

0.00

42041.52

41 810,98

2 565.52

2453.96

44414.91

44 264.94

342.10

0.00

5121GAR

GARANT) BANK

0.00

0.00

86 001 957.62

63 245 816.52

8 839 583.55

10938118.59

74841 541.17

74 183735,11

657806.06

0.00

5121GC

BCR SCS.GARII CATELU NR.3.NR.4

20 068.70

0.00

267 216.38

23074322

14963.70

21 599:69

262111.36

252 342.91

29837.15

0.00

5121P

BCR CONT PRINCIPAL

0.00

0.00

238592.00

238 592.00

20 673.51

20 873.51

259465,51

259465.51

0.00

0.00

5124

CONTURI LA BANCA IN VALUTA

204.37

0.00

1 726 824.06

1 726 515.96

39471.52

39286.17

1 786191X21

1 765 802.13

593.45

0.00

5125

SUME IN CURS DE DECONTARE

0.00

0.00

1 577 760.00

1 624 300.00

294 600.00

348 050.00

1 872 350.00

1 872 350.00

0.00

0.00

5311

CASA IN LEI

1 815.35

0.00

903 872.96

698 778.19

68 0.6

72155.46

970768.29

970933.65

1 769.99

0.00

5328

ALTE VALORI

0.00

0.00

287 405.00

287405.00

30 540.00

30540.00

317945.00

317945.00

0.00

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

1 190.84

0.00

125 02046

119911.14

6624.74

8 518.03

130 654.56

126 429.17

5416.03

0.00

581

VIRAMENTE interne

0.00

o.oo

24 879772.81

24 879772.81

4 327969.83

4 327 969.83

29 207742.64

28 20774264

0.00

0.00

0.00 130 374 329.16 126 643 664.20   20 798687.36   19804096.21 145676 745.60 148447 760.41   4 725 266.13           0.00

601

CHELT. CU MATERIILE PRIME

0.00

0.00

35 123 883.24

35 123 883.24

4 823 99 .65

4 823 993.65

39947 876.89

39 947 876.89

0.00

0.00

6021

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

0.00

o.oo

244119.17

244 119.17

33103.30

33 103.30

277222.47

277222.47

0.00

0.00

8022

CHELT. PRMND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

447987.47

447 987.47

05 304.19

85 304.19

533 291.66

533291.6^

0.00

0.00

8022N

CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL NEDED

0.00

0.00

210.09

210.09

0.00

0.00

210.09

210.09

0.00

0.00

8024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

226 231.51

226231.51

15 502.82

15 502.82

241734.33

241 734.33

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

1386 211.32

1 386 211.32

160 216.45

160216.45

1546 427.77

1 546 427.77

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

372 033.61

372033.61

48009.07

48009X17

420042,68

420 042.68

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

54 676.51

54 670.51

5 056.80

5 056.80

59 735.31

59 735.311

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

1 378795.73

1376796.73

148 070.37

146 070.37

1522686.10

1522866.1^

0.00

0.00

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

0.00

0.00

206439.88

206 439.86

0.00

0.00

206439.86

206439.86

0.00

0.00

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0.00

0.00

12 355.45

12 355.45

109 251.18

109 251.18

121606.63

121 606.03

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

98 773.78

88773,70

11 142.23

11 142.23

109916.01

109916.01

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE

0.00

0.00

1963 968.22

1 953 968.22

106 665.29

108 66529

2 060 633.51

2 080 633.5l|

0.00

0.00

SXiJWM/MSTRAREACTn/E SECTOR 3 SRL C.f. ROS1012790 r.C...  14752/2012 Capitai social 100020000

BUCUREȘTI seci. 3str. CALEA VITANnr. 242ap. 6 tei. 0374471189


Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale -

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

GESTIUNE SI CHIRIILE

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

26 488.10

26 486.10

12442.13

12442.13

38 928.23

38 92823

0.00

0.00

814

CHELT. CU STUDII SI CERCETĂRI

0.00

0.00

1923.80

192320

67.44

87.44

1 991.04

1 991.04

0.00

0.00

615

CHELT. CU PREGĂTIREA PERSONALULUI

0.00

0.00

9 803.66

9 803.66

0.00

0.00

9 803.66

9 803.66

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATOR»

0.00

0.00

435098.00

435096.00

35 081.00

36 081.00

470177.00

470177.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

63 479.12

63 479.12

3 000.00

3 000.00

66479.12

66 479.12

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0;00

39 986.44

39 986.44

14 57827

14 57927

54 565.71

54 565.71

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

0.00

668430.29

668 430.29

13327

133.87

868 564.16

668 564.16

0.00

0.00

825

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

41 664.42

41 684.42

0.00

0.00

41664.42

41 864,42

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

61 922.64

61 922.64

6402.90

6 402.90

68 325.54

68 325.54

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

16 970.13

16 970.13

1 181.42

1181.42

18151.55

18 151.55

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

7079 726.38

7 079 726.38

402502.83

402502.83

7 482 229.21

7 482 22921

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

715287.49

715287.49

63211.51

63211.51

778 499.00

778 499.00

0.00

0.00

635N

CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE NEDET

0.00

0.00

0.00

0.00

3197.86

3197.86

3 197.86

3 197.86

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

8 446730.00

6446 730.00

783 851.00

783851.00

7 230 581.00

7 230 581.00

0.00

0.00

6422

CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIAT1LOR

0.00

0.00

274 455.00

274455.00

30 540.00

30 540.00

304 995.00

304995.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

25 92400

25924.00

26 346.75

26346.75

52270.75

52 270.75

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORÎE DE MUNCA

0.00

0.00

156 748.00

158748.00

16426.00

18 428.00

175174.00

175 174.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI. AMENZI SI PENALITĂȚI

0.00

0.00

2 955.48

2955.48

0.98

0.98

2 956.46

2 956.46J

0.00

0.00

6582

DONAȚII ACORDATE

0.00

0.00

9 086.99

9 086.9S

0.00

0.00

9 086.99

0 086,99

0.00

0.00

8583

CHELT. ACTIVELE CEDATE Si ALTE OPERAȚIUNI DE CAPITAL

0.00

0.00

1018000607

10180005.07

0.00

0.00

10 180 005.07

10 180005.07

0.00

0.00

8588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

-21.44

-21.44

45702.27

48 70227

45680.83

45 680.63

0.00

0.00

6651

DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

9 591.08

9 591.09

507.08

507.08

10 098.17

10 096.17

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

1 778 577.92

1778 577.92

206 056.27

20606627

1984634.19

1 984 834.19

0.00

0.00

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

227265.00

227 265.00

319 750.00

319 750.00

547015.00

547 015.00^

0.00

0.00


S. C-ADMINISTRAREACTIVE SECTOR 3 SRL C.f. R031012790 r.c. L 147522012 Capital soda! 100020000 BUCUREȘTI sed. 3str. CALEA WTANnr. 242ap. Stei 0374471189

Balanța de verificare

01.12.2019 — 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri Anale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Total Sume Claia 6                 0.00           0.00   69 776 781.34   69 775781.34    7 517 295.93    7 517 295.93   77 293 077.27   77 293077.27          0.00           0.00

7015

VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE

0.00

o.oo

53 589 682.41

53 589 862.41

5 932 776.40

5 932776.40

59 522458.81

59 522458.81

0.00

o.oo

703

WN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE

0.00

0.00

160 680.74

160680.74

0.00

0.00

160680.74

160 680.74

0.00

0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

o.oo

0.00

1 718195.80

1 716 195.80

111383.58

111383.58

1 827 579.38

1 827 579.38

0.00

0.00

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

o.oo

0.00

1470 649.09

1470849.09

153112.93

153112.93

1 623 962.02

1623 962.02

0.00

0.00

707

VEN. DIN VANZARI DE MĂRFURI

0.00

0.00

214788.54

214 768.54

O.oo

0.00

214 768.54

214768.54

0.00

0.00

709

REDUCERI COMERCIALE ACORDATE

0.00

0.00

62 022.98

62022.9B

0.00

0.00

62 022.98

62 022.1

0.00

0.00

711

VARIAȚIA STOCURILOR

0.00

0.00

30 994 422.93

30 994 422.93

2 783 591.61

2 783 591.61

33 778 014.54

33 778 014.54

0.00

0.00

722

VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZĂRI CORPORALE

060

0.00

303 732.90

303 732.90

787957.42

787957.42

1 091 890.32

1 091 680.32

0.00

0.00

7581

VEN. DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENAUTATI

0.00

0.00

26 975.31

26 975.31

0.00

0.00

26 975.31

26 975.31

0.00

0.00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

0.00

0.00

10 290116.67

10290 118.67

0.00

0.00

10290116.67

10 280118.67

0,00

0;0D

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

8 564.24

8 564.24

1 877.67

1 877.67

10 441.91

10441.91

0.00

0.00

7651

VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

2040.45

2040/45

168.60

158.80

2 199.05

2199.05

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

383.98

383.98

29.94

29.94

413.92

413.92

0.00

0.00

Total sume Clasa 7                0.00          0.00   98 340438.04   98 840 43S.04    9 770 888.15    9 770888.15 108611 324.19 108 311324.10         0.00          0.00

■/Wt-x# Wi- 3


MC.LS 3     -î4O/X9.O<f.2o^>

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

str, Chiciurei 39 45, et. 1, sector 3, București Telefon:+40 374 471189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro


RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

PENTRU ANUL 2019

Prezentul raport a fost întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, modificata prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Conform reglementarilor menționate mai sus, administratorii societarii au obligația de a intocmi, pentru fiecare exercițiu finaciar încheiat, un raport care sa conțină o prezentare concisa a evoluției activitatii societății pe durata corespunzătoare si a situației sale la încheierea acestuia.

 • 1.   CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI
FUNCȚIONARE
 • 1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și fit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale.

C.U.I. 31012790, R.c. 140/14752/2012

IRAN RO35UGBIGBU0D22022893RDh GARANTI BANK

Sediul soda): Calea Viran 242, part?! , camera 6. sector 3, Buchi ești

Sediul secundar și de cptepcndență: sti. Chldurel 39-45, et, 1, sector 3, București Capital social subscris: 9S.020.000 leiADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. are ca asociat majoritar si autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local si acționar minoritar pe SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., societate aflata tot in portofoliul Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul Înființării societății a fost acela de asigura o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, respectiv a Consiliului Local al Sectorului 3. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București. Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, societatea si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In continuare, in anul 2017, prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354/25.08.2017, a fost cooptat un asociat minoritar, respectiv societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost, la data înființării Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - cod CAEN 6832. In prezent, in conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societarii a devenit fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos - cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordata inca din semestrul II al anului 2018.

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara si alte activitati secundare, precum fabricarea altor materiale de construcții, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii închiriere s.ajn.d.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub ror. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

Societatea avea înregistrate ladata de 31.12.2019 următoarele sedii secundare/pimcte de lucru:

 • 1. București, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;

 • 2. București, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncționala;

 • 3. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si prefabricate din beton;

începând cu luna ianuarie 2020, s-a adaugat sediul secundar din:

 • 4.  Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

Menționam ca in cursul semestrului I al anului 2019, AGA a dispus conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 aprobarea majorării capitalului social al societarii Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 40.000.000 lei, prin aportul Consiliului Local al Sectorului 3, asociat majoritar, dar, pana la sfârșitul perioadei, s-au virat doar 2 milioane lei din majorarea aprobata, motiv pentru care, in semestrul al II lea, s-a realizat înregistrarea modificării capitalului la Registrul Comerțului, corespunzător valorii de participare.

Astfel, capitalul social total subscris si varsat al societății la data de 31.12.2019, este in valoare de 100.020.000 Iei, aport in numerar. Acesta este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar după cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzător unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, apartinand societarii SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

în realizarea obiectului său de activitate, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. exercită următoarele atribuții principale:

ID

 • □ administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;

 • □ asigura paza si integritatea bunurilor;

O-


 • □ produce si livrează materiale si materii prime;

 • □ prestează servicii de calitate;

 • □ Stabilește si urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanta;

 • □ pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.

  1.2.

  CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică Întreprinderilor publice si dispoziiile aplicabile, respectiv:

 • □ Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările si completările ulterioare;

 • □ O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare,

 • □ Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Reglementari interne:

 • □ Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,

 • □ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificările ulterioare ale componentei consiliului.

 • □ Regulamentul de organizare si funcționare

 • □ Regulamentul intern

 • □ Codul de etica

 • □ Proceduri si alte documente cuprinzând dispoziții interne

  CD 00


13. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATH

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Asociaților este cel mai înalt for decizional al societarii, care decide asupra activității acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

In acest sens, conform dispozițiilor AGA, societatea a fost administrata de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Membrii Consiliului de Administrație, in calitate de mandatari au fost împuterniciri, in limitele prevăzute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiul București si ale Consiliului Local si sa administreze societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL in condiții de eficienta si performanta.

Astfel, din CA, in tot anul si la data de 31.12.2019, fac parte următorii:

 • - Corbuleanu Florentin: Președinte Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. din 585/19.12.2018, profesie inginer;

 • - Dinu Liviu Daniel: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie inginer;

 • - Recoseanu Ileana: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist;

 • - Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr.

340/27.07.2017, profesie jurist;

 • - Dohot loan Dumitru: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr.

689/28.12.2017, profesie programator IT;

 • - Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie economist;

 • - Mateescu Anca: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 116/31.01.2019,    ™

profesie economist.                                                                              ®

ro Q-

 • 2.   ACTIVITATEA DERULATA IN ANUL 2019

2.1 HOTARARI ALE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

In perioada analizata, Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotarari vizând societatea Administrare Active Sector 3 SRL, ce au făcut obiectul dispozițiilor AGA.

Astfel, amintim:

 • 1.  Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 2/05.03.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societarii cu suma de 40.000.000 lei.

 • 2.  Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 3/05.03.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 158 din 26.02.2019 privind aprobarea programului de investirii, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 3.  Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 4/05.03.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 159 din 26.02.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 4. Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 5/01.04.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 195 din 28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societarii Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 5.  Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 6/01.04.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 202 din 28.03.2019 privind stabilirea remunerației lunare a președintelui si a indemnizației membrilor Consiiului de Administrație al societarii Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 6.  Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 7/16.04.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 240 din 16.04.2019 privind acordarea

unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societarii Algorithm Residential g S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societarii

OD ftj

Algorithm Construcții S3 SRL in vederea încheierii contractelor de vanzare-cumparare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 7.  Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 9/17.05.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 267 din 16.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de administrare si a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societarii Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 8. Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 10/09.07.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 365 din 05.07.2019 privind aprobarea modificării cheltuielilor pentru investiții ale societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2019;

 • 9. Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 11/09.09.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 426 din 04.09.2019 privind aprobarea majorării cheltuielilor pentru investirii ale societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2019;

 • 10.    Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 12/30.09.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 469 din 24.09.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, a unui contract cu societatea Drum Concept SRL, având ca obiect vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, precum și a stației mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25;

 • 11.    Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 13/16.10.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 489 din 15.10.2019 privind aprobarea reducerii cheltuielilor de investiții pentru anul financiar 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

 • 12.    Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 14/16.10.2019, emisa in conformitate cu     CJ.

prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 490 din 15.10.2019 privind acordarea     g

ra Q-

unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL, pentru achiziționarea de 10 autoutilitare/autobetoniere;

 • 13. Hotararea Adunării Generale a Asociaților nr. 15/31.10.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 510 din 31.10.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

Hotărârile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administrație si a Președintelui acestuia, in scopul asigurării unei evoluții favorabile si in sensul schimbării direcției principale de dezvoltare.

22. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Activitatea administratorilor a avut in vedere pastrarea si creșterea surselor de venituri existente, precum si extinderea portofoliului prin identificarea de noi clienti si oportunități de dezvoltare.

Astfel, in aceasta perioada, in baza contractului de administrare nr. 256/20,10.2016 încheiat intre Sectorul 3 al Municipiului București si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, societatea a continuat realizarea de servicii de administrare a unui nr. de 419 locuințe, conform Legii nr. 230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizează venituri din servicii de închiriere avand in vedere faptul ca dispune de o serie de imobile deținute in proprietate, in administrare sau prin închiriere.

Totodată, societatea a urmat linia de evoluție strategica stabilita in conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018 privind achiziționarea fabricii de betoane si prefabricate din beton, respectiv, conform HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind completarea patrimoniului ld societății. In aceasi maniera, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate fiind luate o 00

QJ no ra Q-

serie de masuri care sa conducă la eficientizarea acrivitatii de producție, dar si a costurilor societarii. Aceasta eficientizare a constat in:

 • - retehnologizarea si reorganizarea halei de producție prefabricate din beton prin achiziția de echipamente, fapt ce a determinat utilizarea intr-un grad din ce in ce mai mare a capacitatii de producție pana la randament maxim;

 • -  integrarea in patrimoniul societarii noastre a unei serii de dotări noi, 10 autoutilitare/autobetoniere, ce se aflau la dispoziția noastra inițial prin închiriere, in baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 490 din 15.10.2019 pentru aprobare tranzacții de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL., ducând atat la reducere costurilor de chirie, cat si la asigurarea unui serviciu complet si flexibil.

 • - vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, ca urmare a unei analize interne, si in temeiul HCLS3 nr. 469 din 24.09.2019, avand in vedere capacitatea suficienta de a gestiona clientii pentru produse bituminoase cu cealalata stafie existenta, cu scopul reducerii costurilor mari de închiriere a terenului (pe care obiectul vanzarii era amplasat) si a cheltuielilor de întreținere si amortizare, nejustificate in raport de cererea de piața pentru produse de asfalt.

Astfel, la data de 31.12.2019, societatea exploatează stafiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate.

In decursul anului 2019, Consiliul de Administrație al societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a întrunit legal in cadrul a 17 ședințe in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societarii.

In continuare, amintim in prezentul raport cele mai importante hotarari luate de către Consiliul de Administrație si implementate de către Președinte atat de raportare, precum si la nivel organizatoric, cat si pentru realizarea de venituri din activitati de exploatare:

(N

• Aprobarea achiziției unui sistem de supraveghere video necesar supravegherii platformei de producție a societarii Administrare Active Sector 3 SRL.                      &

 • -  Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe semestrul al II-lea, anul 2018.

 • -  Aprobarea contractului de execuție lucrări prefabricate încheiat intre Administrare Active Sector 3 SRL, in calitate de executant si Erbasu Edil Construct S.A., Concelex SRL, Terra Gaz SRL, in calitate de Beneficiar.

 • -  Adoptarea si propunerea spre aprobare către autoritatea tutelara si AGA a proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al societarii.

 • -  Aprobarea Regulamentului Intern si a procedurii de evaluare a angajărilor societarii Administrare Active Sector 3 SRL.

 • -  Aprobarea si susținerea proiectului de majorare de capital social al societarii in cadrul autoritarii tutelare si AGA, cu suma de 40.000.000 lei.

 • -  Aprobarea adoptării de masuri de realizare lucrări de reparații, recompartimentare si dotare hala B, situate in Splaiul Unirii, nr. 15, localitatea Popesti-Leordeni.

 • -  Aprobarea adoptării de masuri de realizare lucrări de reparații Hala A, situata in Splaiul Unirii, nr. 15, localitatea Popesti-Lordeni.

 • -  Aprobarea achiziționării unor echipamente si utilaje necesare bunei fimctionari a activității de producție a societarii.

• Aprobarea suplimentarii achiziției unui sistem de supraveghere video necesar supravegherii platformei de producție a societarii Administrare Active Sector 3 SRL.

 • -  Aprobarea acordării unui împrumut in valoare de 200.000 lei către societatea OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL, unde Administrare Active Sector 3 SRL are calitatea de asociat minoritar.

 • -  Aprobarea valorificării concluziilor Procesului Verbal de inventariere, respectiv realizarea înregistrărilor contabile corespunzătoare, inclusiv pentru anularea creanței in valoare de 957 lei de la FNUASS, reprezentând sume ce nu mai pot face obiectul recuperării.

 • -  Aprobarea achiziționării si adaugarea in planul de investirii a următoarelor bunuri

mobile: statie mobila de asfalt BENNINGHOVEN, statia mobila de beton Liebherr   O

Mobilmix, iar din a doua categorie menționam stafia de mixturi asfaltice gi

□_


BENNINGHOVEN BA 4000, statia de bitum modificat BENNINGHOVEN, instalația de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, motosivuitor, încărcător frontal.

 • -  Aprobarea vanzarii imobilului compus din teren si construcții, situate in Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, către societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

 • -  Aprobarea activitatilor derulate in cadrul societății, respectiv încadrarea conform clasificării activitatilor din economia naționala si implementare de către Președintele C.A., conform prevederilor OUG 114/2018.

 • -  Aprobarea ieșirii procedurilor interne de sub incidența Consiliului de Administrație si realizarea acestei responsabilități de Președintele C.A.

 • -  Adoptarea si propunerea spre aprobare către autoritatea tutelara si AGA a situațiilor financiare anuale insotite de rapoartele corespunzătoare.

- Aprobarea actualizării Planului de administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2019-2021.

 • -  Adoptarea si propunerea de modificare a indicatorilor cheie de performanta, a procentului componentei variabile a remunerației Consiliului de Administrație către autoritatea tutelara si AGA.

* Aprobarea achiziționării si completării in programul de investiții pentru anul 2019 a următoarelor echipamente: mașina de distribuție si transport beton, linie tehnologica de pretensionate, inclusiv cofraj si vas tampon aer comprimat, respectiv mandatarea Președintelui C.A. in vederea ducerii la îndeplinire a achizițiilor.

 • -  Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de recrutare personal cu International Work Finder.

 • -  Avizarea de achiziții dotari/investitii si rectificarea programului de investiții pentru anul 2019.

 • -  Aprobarea achiziției unui Server profesional email si găzduire site, prelucrare si generare date si implementare de către Președintele Consiliului de Administrație;

 • -  Aprobarea contractării de servicii de proiectare, respectiv intocmire proiect tehnic pentru „Construire hala producție prefabricate beton, platforme de parcare” in locația Sat Catelu, Comuna Glina, jud. Ilfov;

  Page


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 5                                                                   I 21                       |ff 1

I *\ WW 2 / ---------------------------------------------\ A—wwfflz' k> /-------

\ AxJ

>*sL§ I LI UjaZ^

 • -  Aprobarea revizuirii a codului de etica si conduita profesionala al societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

 • -  Aprobarea Închirierii bunurilor imobile compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp și construcțiile edificate pe aceasta, situat în comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), jud. Ilfov;

* Aprobarea achiziționării si adaugarea in planul de investiții a unor echipamente si utilaje necesare dotării (electrostivuitor/ transpaleta electrica, rafturi metalice, aparate aer condiționat, nacela tip foarfecă) bunurilor imobile supuse închirierii compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp și construcții situate in comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), jud. Ilfov;

 • -  Aprobarea vânzării statiei de asfalt, mixturi asfaltice si emulsii bituminoase;

 • -  Avizarea în vederea susținerii și aprobării în cadrul Consiliului Local Sector 3, respectiv AGA societății, a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea Planului de investiții al societarii aferent anului 2019;

 • -  Aprobarea încheierii contractului de cumpărare între Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Construcții S3 SRL, având ca obiect achiziționarea a 10 autobetoniere/ autoutilitare;

 • -  Aproba înființării unui punct de lucru la adresa din comuna Glina, sat Catelu, strada Industriilor, nr. 22, județul Ilfov;

 • -  Aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si susținerea spre aprobare in cadrul autoritarii tutelare si AGA;

 • -  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Serviciului de paza;

 • -  Aprobarea modificării Regulamentului Intern al societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

 • -  Aprobarea încheierii unui contract cu Algorithm Construcții S3 S.R.L. privind achiziționarea unei autopompe de beton Putzmeister 36 ml Daimler Crysler DA3;

 • -  Aprobarea încheierea unui contract cu A&A Evo Construct SRL privind proiectarea de

elemente prefabricate la hala din strada Lunca Visagului, sector 3, București;              C\|

OD ra Q,

Administrare Active Sector 3 S.R.L., in calitate de executant si Erbasu Total Construct S.A., Concelex S.R.L., Terra Gaz Construct S.R.L. in calitate de beneficiari, obiectul contractului constând in execuția unor tipuri de elemente de prefabricate in baza comenzilor beneficiarilor pentru obiectivul de investiții "Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti - Valentin Stanescu” din Calea Giulesti, nr. 18, sectorul 6, București.

La aceste hotarari, se adauga si alte masuri dispuse de Consiliul de Administrație, in vederea implementării de Președintele C.A., pentru activitatea curenta, precum aprobarea operațiunilor juridice care dcpasesc valoarea de 10.000 euro (exclusiv TVA) si alte masuri organizatorice.

Analiza de evaluare a activității administratorilor vizând atât execuția contractului de mandat, respectiv a indicatorilor de performanta cât și a planului de administrare este prezentata in Anexa 1, parte integranta din prezentul Raport.

 • 2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizații. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potențial deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara respectând legislația in domeniul muncii, Codul de etica, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Funcționare, Contractul Individual de Munca, Fisa postului si toate procedurile interne. Organigrama societarii este aprobata de către C.A., societatea iunctionand in perioada de referința conform structurii organizatorice aprobate.

kD rx!

cn

(U Qfl ra


Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numărul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societarii si nivelul productivității muncii.

La finele anului 2019, sunt Înregistrări 148 salariati, din care:

 • - 9     (6%) - personal in cadrul compartimentului administrare imobile

 • - 99    (67%) - personal in cadrul Serviciului Producție

 • - 35    (24%)- fiind angajați ai departamentelor de suport si management

 • - 3     (2%) - personal detașat la alte societari

 • - 2     (1 %) - personal aflat in concediu creștere si îngrijire copil


Suport si Management 24»

Serviciul Producție 67%


In anul 2019 procesul de recrutare si selecție a fost o activitate prioritara pentru Serviciul de Resurse Umane, cele meu multe proiecte de recrutare fiind orientate tot către posturile din Producție.

14/26


In anul 2019, au existat 8 cursuri de pregătire profesionala, la care au participat un număr de (76 salariati, reprezentând 51,35% din numărul total de angajați ai societarii noastre), astfel:

CD CtO


 • -  3 salariati la cursul de calificare Macaragii;

 • -  1 salariat de cursul de reatestare Stivuitorist;

* 1 salariat la cursul de calificare Manager de transport;

 • -  1 salariat la cursul de prefectionare cu titlul: “Documentațiile de urbanism (pug + rlu, puz + rlu, pud): rol, conținut, elaborare, aprobare, aplicare, monitorizare”

 • - 4 salariati la Cursul de instruire in domeniul GDPR;

 • - 4 salariati la curs Agent Vanzari;

 • - 50 salariati la cursul intern, care avut următoarele obiective:

 • •  Analizarea și adaptarea modului de circulație a informației in cadrul societății;

 • •  Identificarea factorilor ce pot duce la optimizarea cheltuielilor;

 • •  Mai buna valorificare a timpului de lucru și a dotărilor existente;

 • •  Analizarea tuturor parametrilor (comunicare, resurse, documente) și identificarea modalităților de ridicarea calității acestuia;

 • •  Analizarea activitatii de marketing și identificarea căilor ce pot duce la creșterea numărului de clienți.

 • •  Analiză și prioritizare a activitatilor în cadrul programului de lucru zilnic și în toată activitatea curentă.

- 2 persoane din conducerea societății, au participat la cursul de Comunicare si transparenta decizionala anticoruptie.

 • 2.4. INFORMAȚII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

In decursul perioadei studiate, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate operațiunile juridice necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor AGA, CA si pentru buna desfasurarea activitatii.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR !                                                                      I H                      |D I

14 HH s / ____________________________________________\ a____ \            /fi J

Xr&X.  ./fV

'ÎSflfi'CLi RE^”VU<

In perioada de referința a fost contractata asistenta avocațiala pentru reprezentarea intereselor societății si asigurarea consultantei de specialitate.Totodata, pentru asigurarea tranzacțiilor privind realizarea investițiilor imobiliare au fost încheiate contracte in forma autentificata la notariat.

De asemenea, in perioada prezentata, ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea unor masuri de îmbunătățire a actului de transparenta instituționala precum si de faptul ca, Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publica tutelara si acționar majoritar al subscrisei, s-a procedat la implementarea hotărârii anterior menționate in sensul actualizării permanente pe pagina de internet a societarii Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3.ro) a unui meniu special numit „Transparenta" in care se regăsesc informații privind domenii precum: guvernanta corporativa, prelucrarea datelor cu caracter personal, situații financiare; buget, bilanț si rapoarte, personal, contracte, si alte informații de interes.

Totodată, ținând cont de normativele legislative aprobate Ia nivelul Uniunii Europene si anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, , societatea a elaborat si implementat politica pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Astfel, in prezent se include in cadrul prevederilor contractelor comerciale un capitol denumit Protectia datelor cu caracter personal, care cuprinde dispoziții specifice, iar datele de identificare ale angajatilor sunt colectate cu acordul explicit al acestora.

Consemnam in prezentul raport, conform art. 52 din OUG 109/2011, faptul ca societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat tranzacții cu întreprinderi publice. Situația acestora se prezintă detaliat in Anexa 2: Situație Contracte 2019, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011, parte integranta din prezentul Raport.

kD

QJ bfi ro CL


 • 3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTIȚII
  • 3.1. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementează prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum si dispozițiile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii BVC, respectiv OMFP 3818/2019, începând cu anul curent. Astfel, prin HCLS 3 nr. 195 din 28.03.2019 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2019, care a fost ulterior rectificat, ultima rectificare fiind aprobata prin HCLS 3 nr. 510 din 31.10.2019 Execuția reflecta o evoluție ce depășește prognoza bugetara si se prezintă după cum urmeaza:

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat cu rectificări prin HCLS3nr. 510/31.10.2019

Execuție bugetara an 2019

0

1

2

3

4

5

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2+rd. 5 + rd. 6}

1

72,328.22

79,768.69

1

Venituri totale din exploatare

2

72,325.91

79,766.08

2

Venituri financiare

5

2.31

2.61

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20+ rd. 21)

7

70,761.57

76,180.73

1

Cheltuieli de exploatare

8

70,752.36

76,170.64

A.

cheltuieli cu bunuri șl servicii

9

49,760.16

55,403.56

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

10

783.77

781.70

C.

cheltuieli cu personalul

11

8,005.91

7,763.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

12

12,202.51

12,222.36

2

Cheltuieli financiare

14

9.21

10.10

3

Cheltuieli extraordinare

15

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

16

1,566.65

3,587.95

IV

IMPOZIT PE PROFIT

17

250.66

547.02

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

18

1,315.98

3,040.94

1

Rezerve legale

19

78.33

182.93

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

20

22.50

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

21

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

22

1,215.15

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

23

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 19, 20, 21, 22, 23

24

0.00

2,858.01


Page
In ceea ce privește programul de investiții si dotări, in anul 2019, valoarea totala a cheltuielilor realizate este 18.232.733 lei.

In anul 2019 au avut loc lucrări de investiții imobile, atat cu terti cat si in regie proprie, constând in:

Realizare investiție noua in Com. Glina, Sat Catelu, Str. Industriilor Nr. 22, Ilfov constând in realizarea unei Platforme Industiale (Statie Producție Beton si Asfalt) pentru care s-au cheltuit in aceasta perioada 2.022.416 lei.

 • - Realizare investiție noua in Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni, Ilfov (pe terenul

liber) constând in realizarea unei Platforme Industiale pentru care s-au cheltuit in aceasta perioada 677.495 lei;

 • - Reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni,

Ilfov, (Hala A), in valoare de 254.168 Lei

 • - Reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni,

Ilfov (Hala B), in valoare de 883.874 Lei;

Cele mai importante achiziții realizate au fost:

 • -  Statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza, la prețul de 5.976.765 Lei.

 • -  Statie mobila beton Liebherr Mobilmix,statie mobila asfalt Benninghoven la prețui de

3.333.622 Lei

 • -  Autobetoniere SH (10 buc) marca Merccedes si MAN, ia prețul de 1.784.867 Lei.

Alte mijloace fixe achiziționate includ:

 • -  Autovehicule in valoare: de 320.313 Lei

 • -  Amenajări birouri si mobilier: 723.366 Lei

 • -  Echipamente specifice pentru stafia de prefabricate: 2.214.774 Lei

 • -  Licențe si software: 41.073 lei.                                                               uo

rN

00

0J tw ro tx

Conform aprobam Consiliului Local Sector 3, pe parcursul anului au avut loc si ieșiri de mijloace fixe si terenuri in valoarea de 10.188.235 lei (terenuri in valoare de 8.205.536 Lei + clădiri anexa ale Halei Laminor in valoare de 1.982.698 lei), prin înstrăinarea tuturor activelor pe care societatea la mai deținea in Bd. Basarabia, nr. 243 (fost Laminor Republica). Fondurile rezultate au finanțat investițiile realizate in an.

Astfel, consideram execuția planului de investiții la un nivel satisfăcător, avand in vederere sursele de finanțare avute la dispoziție, raportat la cele previzionale.

 • 3.2. SITUAȚIA FINANCIARA

 • A. POSTURILE DE ACTIV

 • 1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 31.12.2019, sunt in valoare neta de 57.281.498;

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)

Sold la

31.12.2018

Sold la

31.12.2019

Imobilizări necorporale

39,910

55,183

Imobilizări corporale

51,054,657

57,111,315

Imobilizări financiare

115,000

115,000

Total

51,209,567

57,281,498

QJ

DO

ra


2. Stocuri


La 31.12.2019, situația stocurilor de materii prime si materiale, se prezintă astfel:

- lei -

Stocuri

01.01.2019

31.12.2019

Materii prime si materiale consumabile

2,301,102

1,973,500

Stocuri in curs de aprovizionare

0

0

Producție in curs de execuție

76,611

0

Produse finite

0

200,981

Avansuri pt stocuri

809,323

230,325

Mărfuri

0

0

Ambalaje

0

648

Provizioane pentru stocuri

0

0

Total

3,187,036

2,405,454

In urma efectuării inventarierii anuale au rezultat diferențe pozitive care au fost recunoscute cantitativ si valoric in evidentele contabile in conformitate cu legea contabilității si ale inventarierii patrimoniului.

 • 3. Creanțe si cheltueli in avans

Suma creanțelor in sold, la 31.12.2019 a fost de 42.467.613 lei:

-lei-

Creanțe

01.01.2019

31.12.2019

Creanțe comerciale

36,969,730

39,835,136

Alte creanțe

2,741,552

2,470,251

Sume de incasat de la entitati afiliate

200,000

0

Cheltuieli in avans

36,342

162,226

Total

39,947,624

42,467,613


PageCreanțele comerciale la 31.12.2019, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 38.623.074 lei (din care 29.829.145 lei pentru facturile de vanzare vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat 49 ani), garanții de buna execuție constituite in favoarea clientilor in valoare de 1.173.458 lei si furnizori debitori in valoare de 38.604 lei. Alte creanțe in valoare de 2.470.251 lei reprezintă TVA de recuperat, TVA neexigibila, creanțe fata de bugetul unic de stat, bugetul asigurărilor sociale, precum si alte creanțe sociale (concedii medicale de recuperat). Cheltuielile in avans au valoarea de 162.226 lei si reprezintă in cea mai mare parte cheltuieli pentru chirii plătite in avans, costuri materiale cu cofraje prefabricare care sunt trecute pe costuri linear pana la data terminării contractelor de turnare elemente prefabricate beton (in principal pentru stadioanele Steaua si Rapid) si asigurări auto a căror plata s-a efectuat anticipat.

 • 4. Casa si conturi la banei

La data de 31.12.2019, soldul acestui post bilantier, este de 4.725.657 lei, din care:

- lei -

Disponibilități

01.01.2019

31.12.2019

Conturi la banei

5,593,176

4,718,408

Casa

1,915

1,770

Avans decontare

1,190

5,479

Dobânzi de incasat

0

0

Total

5,596,281

4,725,657

 • B. POSTURILE DE PASIV

 • 1. Capitaluri proprii

Capitalul social vărsat de 100.020.000 lei se împarte in 100.020 parti sociale, cu o valoare nominala de 1.000, si are următoarea structura, la data de 31.12.2019:

PageZ J./26


Structura capitalului social

Număr parti sociale

Valoare nominala parte sociala (lei)

Valoare parti sociale (lei)

Pondere in capitalul social

Consiliul Local Primăria Sector 3

100,010

1,000.00

100,010,000.00

99.9900%

Salubritate si Deszăpezire S3

10

1,000.00

10,000.00

0.0100%

Total

100,020

-

100,020,000.00

100.0000%

Capitalurile proprii provizorii la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

- lei-

Capitalurile proprii

01.01.2019

31.12.2019

Capital social subscris și vărsat

98,020,000

100,020,000

Rezerve legale

138,138

321,066

Rezerve și surse proprii de finanțare

0

0

Rezultatul reportat al anilor anteriori

-2,459,172

109,651

Profitul exercițiului financiar

2,706,960

3,040,941

Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)

-138,138

-182,928

Total capital propriu

98,267,788

103308,730


 • 2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2019, însumează 3.500.598 lei și se compune din:

-lei-

Datorii

01.01.2019

31.12.2019

Furnizori

949,331

657,483

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale

572,321

1,297,082

Avansuri incasate

54,666

1,546,033

Total datorii

1,576,318

3,500,598


Page


Menționam faptul ca datoriile Înregistrate către furnizori sunt in corelație cu valoarea creanțelor comerciale pentru furnizare materiale de construcție precum si cu sumele încasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezintă obligații sociale (salarii si contribuții), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna decembrie 2019. Sumele evidențiate ca avansuri încasate reprezintă avansuri de decontat către clienti pentru furnizări de elemente prefabricate si un avans încasat pentru o promisiune de vanzare a unor mijloace fixe ce urmeaza a fi realizate in exercițiul 2020, promisiune ce are aprobarea Consiliului Local Sector 3.

 • C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situația rezultatului brut la data de 31.12.2019, se prezintă astfel:

lei

Nr.

Denumirea indicatorilor

Exercițiul financiar

Crt.

2018

2018

A

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

51,465,670.00

79,766,077.00

1

Cifra d       rt neta

19,931464.00

63487,426.00

-Producția vânduta

10,892,558.00

63,134,681.00

- Venituri din vanzarea mărfurilor

9,249,136.00

214,769.00

- Reduceri comerciale acordate

-10,428.00

-82,024.00

2

Venitei din variația producției

78,611.00

5,059,427.00

3

Venituri din producția de imobilizări in curs de execuție

0.00

1,091,890.00

4

Alte venituri din exploatare

31,457,795.00

10,327,534.00

B

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

48,721,690.00

76,170,636.00

1

Cheltuieli ai materii prime al materiale

5,830.210.00

42,224,990.00

2

Cheltuieli cu materiale nestocabile

160,888.00

479,437.00

3

Cheltui cu uBKtatlile

271,403.00

1,522,868.00

4

Cheltuieli privind mărfurile

8,997,476.00

206,440.00

5

Reduceri comerciale primite

-761.00

-121,607.00

6

Cheltuiau servicii externe

1,904,618.00

11,091,429.00

7

Cheltuieli cu impozite el alte taxe

475,954.00

781,697.00

8

Cheltuieli cu salariile si contribuții asimilate

2,334,035.00

7,763,021.00

9

Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active înstrăinate)

28,649,081.00

10,237,729.00

10

Che cu amortizarea mifloacelorflxe

298.786.00

1.984,634.00

C

REZULTAT DIN EXPLOATARE

2,743480.00

3,595,441.00

D

TOTAL VENITURI FINANCIARE

19,720.00

2.613.00

E

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE

JdJjO^

10,088.00

F

REZULTAT FINANCIAR (D-E)

18,772.00

-7,485.00

' G"

REZULTAT BRUT(C-F)

2,762,752.00

3,687,956.00

H

IMPOZIT PROFIT

55,792.00

547,015.00

1

REZULTAT NET

2,706460.00

3,040,941.00

Creșterea cifrei de afaceri fata de anul 2018 se datoreaza faptului ca incepand cu acest exercițiu desfasurarea obiectului principal de activitate, respectiv producerea si comercializarea materialelor din beton si asfalt s-a realizat timp de 12 luni (întreg anul), fata de anul anterior 2018, care a fost an pilot, activitatea incepand in trimestrul IV. Tendința de creștere a veniturilor din producerea si comercializarea produselor din beton si asfalt este așteptata si pentru anul 2020. La acestea se adauga veniturile din chirii, din servicii de administrare si alte activitati productive. Trebuie menționate si veniturile din vanzarea imobilelor din bd. Republica, nr. 256, sectorul 3, București ce se reflecta in alte venituri din exploatare.

In ceea ce privește cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturilor realizate. Astfel, principalele cheltuieli constant înregistrate sunt costurile materiale, salariate si prestații executate de terti necesare pentru desfasurarea activitatii de producție. Totoodata, rebuie menționate si costurile activelor înstrăinate.

 • 4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administrație in funcție este stabilit pentru 4 ani, incepand cu data de 27.07.2017.

J Indemnizația fixa:

In lunile ianuarie-martie, membrii CA au beneficiat de indemnizația fixa stabilita conform HCLS3 nr. 167/27.04.2017, respectiv HCLS3 nr. 172/09.05.2017, corespunzător perioadei de deularea activitatii, astfel:

 • -  pentru președinte - 8.000 lei net/luna,

 • -  pentru membrii - 15% din indemnizația președintelui CA, pentru fiecare ședința, începând cu luna aprilie, conform HCLS3 nr. 202/08.03.2019, indemnizația fixa a fost stabilita astfel:

 • -  pentru președinte - 12.000 lei net/luna,

 • -  pentru membrii - 15% din indemnizația președintelui CA, pentru fiecare luna.

Menționam ca in aceasta perioada, membrii CA au beneficiat de tichete cadou de Crăciun in valoare de 150 de tei, fiecare.

O tw

< Componenta variabila pentru anul precedent nu s-a acordat                        £

 • 5. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2019, situația societarii a continuat masurile concentrate in noua direcție strategica de dezvoltare. Acestea masuri au la baza dispozițiile forului suprem de conducere al societarii, respectiv ale asociatului majoritar si autoritate tutelara - Consiliul Local al Sectorului 3. Totodată, acestea sunt reflectate in evoluția financiara si in structura veniturilor si cheltuielilor.

In ceea ce privește planificarea etapizata a activității viitoare, la nivelul entității a fost adoptat noul plan de administrare si indicatorii cheie de performanta corespunzători, pentru urmărirea obiectivelelor generale si implementarea direcțiilor de acțiune concrete. Sistemul de control intern managerial este in continua dezvoltare, in special prin elaborarea si actualizarea procedurilor interne, si se urmărește implementarea eficienta a dispozițiile legale de guvernanta corporativa.

Cea mai importanta activitate desfasurata de societate este cea de producție materiale de construcție prin exploatarea stafiei de betoane si halei de prefabricate, a stafiei de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat.

Evoluția din anul anterior a creat premizele dezvoltării financiare si structurale a entității, iar trendul ascendent se menține si in prezent, dovada a potențialului de dezvoltare al societății pentru atingerea scopului comercial. Astfel, conducerea va lua mașinile ce se impun pentru valorificarea stocurilor si producției in curs, dar si creșterea si valorificarea producției viitoare, decontarea către clientii contractări si identificarea de noi beneficiari.

In acest sens, putem conchide faptul ca societatea, in ansamblul sau, si-a Îndeplinit scopul de realizare a activității in condiții de eficacitate, eficienta si economicitate, conducând la înregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv.

IO (N

Astfel, prin valorificarea rezultatului anului 2019 in sensul asigurării surselor de finanțare LT) CM necesare investițiilor asiguram premizele desfășurării activității in condiții de performanta.           &

«5 CX

Astfel, propunem:

- aprobarea rezultatelor anuale de către Adunarea Generala a Asociaților,

• repartizarea profitului contabil aferent anului 2019, in conformitate cu legislația in vigoare, astfel:


182.928 lei - rezerva legala,


J 2.858.013 lei - reinvestire conform BVC aprobat 2020,- aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru perioada anului 2019/


CORBULEANU FLORENTIN, Presedint


MATEESCU ANCA, Membru


DINU LIVIU-DANIEL, Njemfrru~

RECOSEANU ILEANA, MembruGHEORGHE ANA-MARIA, MembruDOHOT ION DUMITRU, MembruMIHALCESCU DARIA CĂTĂLINĂ, Membru
AS3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Telefon; HO 374 471189

E-mall: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

Anexa 1 Raport CA 2019

ANALIZA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII CONSILIUI DE ADMINISTRAȚIE
 • 1. ANALIZA CONTRACTULUI DE MANDAT ȘI AICP

Indicatorii de performantă ai activității curente sunt instrumentele de măsura care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse, precum și cuantificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a implementării activităților ce au fost programate.

Conform art. 13. din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari fi nefinanciari fi a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, indicatorii-cheie de performanță (ICP) sunt clasificați ca financiari și nefmanciari, iar ICP nefinanciari sunt prin natura lor operaționali și de guvemanță corporativă.

Menționam faptul că, prin HCLS 3 nr. 267/16.05.2019, a fost aprobată modificarea planului de administrare, și, în consecință a indicatorilor de performanță și a remunerației variabile, cu scopul alinierii la noua strategie de dezvoltare a societății, drept pentru care s-a încheiat actul adițional nr. 3 la contractul de mandat al administratorilor societății.

Situația realizării indicatorilor cheie de performanță în vigoare confonn HCLS Sector 3 nr.

267/16.05.2019 este prezentată mai jos.


JfS         SR EN 90012015

JSS

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3


f^AMG


SR EN 9001:2015 SR FN 14001:7015


Categorie indicator

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Tip indicator

Flux de numerar

Cost

Profitabilitate

Venituri

Politici social-guvemamentale

Productivitatea activelor

Satisfacția clientilor

Guvernanta corporativa

Indicator de performanta asociat indicatorului cheie

Rata de rotatie a datoriilor

Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistenta medicala/salariat

Marja profitului brut

Creșterea veniturilor din vanzarea produselor finite,

Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile

Creșterea cantitatii (tone/mc) vândute de produse finite (beton, asfalt, prefabricate

Evaluarea pozitiva a activitatii de către clienti

Chestionar privind gradul de implementa re guvernanta corporativa

Formula de calcul indicator

Totalul General al Achizițiilor / Datorii medii* *datorii medii = (datorii la 01.01. a.c.+ datorii la 31.12. a.c.)/2

(Cheltuieli servicii SSM/SU + Cheltuieli servicii medicina muncii + Ajutoare medicale) / număr mediu salariatl

(Profit brut/ Venituri totale) X 100%

(Venituri din van zare produse finite an curent / Venituri din vanzare produse finite an anterior) X 100%

(Număr salariati activi avand concediu neefectuat la 31 decembrie mai mare de 16 zile/ Număr salariati activi la 31 Decembrie) X 100%

(Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an curent / Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an anterior) X 100%

(Număr recomandări pozitive privind serviciile prestate si/sau produsele furnizate acordate/ Număr recomandări solicitate*) X 100% * număr recomandări solicitate >10

Total puncte acumulate

U.M. indicator de performanta

ori

lei

%

%

%

%

%

punct

Ținta indicator de performanta de realizat pentru 2019

>84,33

<1.000

>2

>120

<30

>120

>70

>28

Indicator de performanta realizat 31.12.2019

100,24

818,59

4,49

673,36

6,29

440,97

88,89

33

C.U.I. 31012790, R.C.J40/14752/2012

(BAN R035UG9I0000022022893RON GARAWTI BANK

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar șl de corepondențâ: str. Chiciurei 39-4S, et. 1, sector 3, București

Capital social subscris: 10D.020.000 lei

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3


 • 2. ANALIZA EXECUȚIEI PLANULUI DE ADMINISTRARE

Planul de administrare reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății comerciale, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii și managerii societății, din momentul aprobării.

Prin planul de administrare se reiterează scopul, respectiv caracterul comercial al societății, misiunea, strategia și principiile directoare de administrare, se reanalizează obiectivele prin prisma realității actuale în care se derulează activitatea societății și în baza acestuia se stabilesc indicatori cheie de performanță și ținte corespunzătoare pentru atingerea unor criterii și standarde de performanțe autentice, ce devin astfel obligatorii pentru echipa de administrare și management a societății.

Din analiza situației de la momentul aprobării planului de administrare rezultă faptul ca societatea se afla în plin proces de schimbare a direcției strategice de evoluție, respectiv conform Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 517/30.10.2018 și 518/30.10.2018 se aprobase vânzarea de către AAS3 a unor imobile, clădiri și terenuri, din Bulevardul Basarabia nr. 256, punct central al activității desfășurate pîană la acel moment.

Totodată, în conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea activității productive în același sector, a fost preluată prin închiriere stația de mixturi asfaltice, stația de bitum modificat și instalația de preparare emulsie bituminoasa, situate în localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov.

Astfel, Administrare Active Sector 3 SRL se transforma dintr-o societate de administrare imobile în producător de materiale de construcții. In acest sens, domeniul și obiectul principal de activitate au fost armonizate cu noua realitate funcțională și economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019.

SREN 9001:2015


în perioada derulată de la momentul aprobării noului plan de administrare și până la finele anului 2019, Consiliul de Administrație si Președintele acestuia au acționat pentru dezvoltarea societății în noua direcție strategică.

Menționăm faptul că societatea a realizat în continuare și venituri din servicii de închiriere având în vedere imobilele aflate la dispoziție în proprietate, în administrare sau în închiriere, precum și venituri din servicii de administrare imobile aflate în proprietatea Primăriei Sector 3 București, incluzând servicii de casierie, curățenie și administrare imobile.

Din perspectiva scopului, și anume efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit, a misiunii și a strategiei societății, CA a luat următoarele acțiuni concrete îndreptate spre atingerea obiectivelor:

Z Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către întreaga structură (organigramă, ROF, ROI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);

S Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent, la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;

J Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;

■J Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;

■/ Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;

J Dezvoltarea și implementarea unui sistem de organizare și difuzare a informației, la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate;                                                            o

CD OQ ra


V Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor

J Respectarea principiilor de eficiență, eficacitate și economicitate în utilizarea resurselor, managementul monitorizând atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite.

Principala activitate a constat în exploatarea cu succes a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și hala de prefabricate, această activitate generând cea mai mare parte a veniturilor si având cel mai important aport la rezultatul financiar.

Acest lucru a fost posibil urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

 • •     Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și halei a de prefabricate, și asigurarea în paralel a dotărilor și investițiilor necesare pentru dezvoltarea capacității productive,

 • •    Deschiderea unui nou punct de lucru în comuna Glina pentru dezvoltarea capacității de realizare/fumizare produse din beton și mixturi asfaltice, dar cu optimizarea costurilor atât de producție (chirie, utilități) cât și de transport prin apropierea de Sectorul 3,

 • •     Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății prin optimizarea/reamenajarea acestora si prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași,

 • •     Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;

 • •    Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse,

 • •     Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze plus valoare,

Dezvoltarea portofoliului de clienti si produse, reușind contractarea unor proiecte care aduc experiența si prestigiu societarii (furnizarea elementelor prefabricate pentru stadioanele Steaua si Rapid, pentru magazinele Penny si Lidl)

Astfel, având în vedere rezultatul financiar al anului 2019 ca măsură de evaluare a

activității consiliului de administrație și a evoluției societății, văzând evaluarea realizării ICP si analiza activitatii societarii în noua direcție strategică, se constată implementarea pljfnu|ui de administrare și îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță.


CORBULEANU FLORENTIN, Președințio’


p

SITUAȚIE CONTRACTE CU ÎNTREPRINDERI PUBLICE SI CU AUTORITATEA TUTELARA 2019, cf. OUG 109/2011 (art.

X&C U R

i u lJX

Anexa 2 Raport CA 2019


NR. CRT.

PRESTATOR/ FURNIZOR/ LOCATOR

BENEFICIAR/ CUMPĂRĂTOR/ LOCATAR

NR. SI DATA PRESTATOR/ FURNIZOR

NATURA CONTRACT

OBIECT CONTRACT

DURATA CONTRACT

VALOAREA ESTIMATA

CONTRACT

VALOAREA REALIZATA CONTRACT 31.12.2019

CREANȚE (SUME DE RECUPERAT) AAS3 31.12.2019

CREANȚE (SUME DE RECUPERAT) PARTENER 31.12.2019

GARANȚIE CONSTITUITA

TERMENE SI MODALITATI DE PLATA

1

Algorithm Construcții S3 SRL

Administrare Active Sector 3 SRL

185/15.01.2019

Contract cadru de furnizare

livrare otel-beton

1 an

conform anexa

1.258.808,76 Iei

0,00 lei

0,00 lei

nu este cazul

avans

2

Algorithm Construcții S3

Administrare Active Sector 3 SRL

1141/21.02.2019

Contract de închiriere utilaje

închiriere utilaje conform anexa

1 an

conform anexa

1.425.708,09 lei

0,00 lei

13.675,00 lei

nu este cazul

in termen de 30 de zile de la emiterea facturii

3

Algorithm Construcții S3 SRL

Administrare Active

Sector 3 SRL

411/18.04.2019

Contract de vânzare

vanrarea bunurilor mobile conform Anexa

60 de zile

9,724,042.72 lei

9.724.042,72 lei

0,00 lei

0,00 lei

nu este cazul

in termen de 60 de zile de la semnarea contractului

4

Administrare Active Sector 3 SRL

Salubrizare si Deszăpezire S3 SRL

5110/07.06.2019

Contract de

vanzare

achiziționarea bunurilor conform anexa 1

pana la efectuarea plătii 30 de zile de la emitere

552,948 EUTO+ TVA

2.575.926,72 lei

0,00 lei

0,00 lei

nu este cazul

in termen de 30 de zile de la emiterea facturii

5

Administrare Străzi SRL

Administrare Active Sector 3 SRL

5168/10.06.2019

Contract de cesiune de creanțe

plata bunurilor datorate de către Cedent Cesionarului

pana la îndeplinirea obligațiilor

2,943,054.42 lei

2.943.054,42 lei

0,00 lei

0,00 lei

-

-

6

Administrare Străzi SRL

Administrare Active Sector 3 SRL

3882/09.05.2019

Contract de cesiune de creanțe

plata bunurilor datorate de către Cedent Cesionarului

pana la îndeplinirea obligațiilor

2,936,424.16 lei

2.936.424,16 lei

0,00 lei

0,00 lei

-

-

7

Algorithm Construcții S3 SRL

Administrare Active Sector 3 SRL

507/15.10.2019

Contract de vanzare

van zarea compararea bunurilor

la data predării bunurilor

1.784.867,07 lei +TVA

1.784.867,07 lei

0,00 lei

0,00 lei

nu este cazul

4 transe

8

Administrare

Active Sector 3 SRL

Salubrizare si

Deszăpezire S3 SRL

11118/23.10.2019

Contract de furnizare

furnizarea si asamblarea elementelor de prefabricate

31.12.2019

99,997.78 Euro fără TVA

476.707,13 iei

0,00 lei

0,00 lei

nu este cazul

in termen de 30 de zile de la emiterea facturii

9

Administrare

Active Sector 3

SRL

Salubrizare si Deszăpezire S3 SRL

11193/24.10.2019

Contract de vanzare

achiziționare bunuri Drumul Lunca Visagului

la data predării bunurilor

474,999.98 lei + TVA

474.999,98 lei

0,00 lei

0,00 lei

nu este cazul

in termen de 30 de zile de la emiterea facturii

10

Administrare Active Sector 3 SRL

Salubrizare si Deszăpezire S3 SRL

11068/22.10.2019

Contract de furnizare

vanzarea-

cum pararea

produselor

31.12.2019

conform anexa

816.574,82 lei

0,00 lei

0,00 lei

nu este cazul

OP in termen de 30 de zile de la emiterea facturii

11

Investiții Spatii Verzi S3 SRL ( SmartCity)

Administrare Active Sectar 3 SRL

123/15.10.2019

Contract de furnizare

furnizarea si montarea dotărilor la Hala B Popești

pana la îndeplinirea obligațiilor

546,421.64 lei

546.421,64 lei

0,00 iei

0,00 lei

nu este cazul

OP in termen de 90 de zile de Ia emiterea facturii

12

Administrare Active Sector 3 SRL

Salubrizare si Deszăpezire S3 SRL

14121/13.122019

Contract de furnizare

furnizarea unei structuri din elemente prefabricate

31.03.2020

858.392 72 Euro

893.927,34 lei

13.125,72 lei

0,00 tei

nu este cazul

in termen de 30 de zile de la emiterea facturii

13

Administrare Străzi SRL

Administrare Active Sector 3 SRL

14198/16.12.2019

Contract de cesiune de creanțe

plata bunurilor datorate de către Cedent Cesionarului

pana la Îndeplinirea obligațiilor

1,397,07730 lei

1.397.077,30 tei

0,00 lei

0,00 lei

-

-

14

Administrare Active Sector 3 SRL

ALG0R1THM CONSTRUCȚII S3

213/19.04.2019

Contract vanzare

V-C TEREN, DRUMURI, CONSTRUCȚII LAMINOR

PANA LA PVPP

10290116.67 LEI

10.290.116,67

0,00

0,00 iei

nu este cazul

60 de zile de la data facturii fiscale


^TOOFlliT xDECLARAȚIE in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.02/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31,12.2019 pentru :

Entitate: S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S RL

Județul: 40-MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCUREȘTI SECT. 3 STR. CALEA VITAN NR. 242 AP. 6 TEL 0374471189

Număr din registrul comerțului: 140/14752/2012

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constnicjiii

Cod de identificare fiscala: 31012790

Subsemnatul, CORBULEANU FLORENTIN , isl asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Semnătură

CORBULEANU FLORENTIN


SECTOR 3

CABINET PRIMAR


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon:+40 3 74 471189 E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

«- •. i Mrr.i----  ...

’ ^■‘f.'ISTF'ARE A‘l. ’VE SEC >■:.

Către Consiliul Local al Sectorului 3

si

dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor Completare Adresa Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 5672/16.04.2020, înregistrata la Primăria Sectorului 3 sub nr. 332878/16.04.2020, privind: Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, precum si descurcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019

Prin prezenta, revenim la adresa subscrisei nr. 5672/16.04.2020, Înregistrata la Primăria Sectorului 3 sub nr. 332878/16.04.2020, de Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, precum si descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019, si va rugam sa primiți in completare materialul atașat, respectiv PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., PENTRU ANUL 2020, pentru a fi prezentat spre aprobare in cadrul aceluiași proiect de hotarare a consiliului local.

Cu considerație,


Bamg

Ci HV,1tMU


salaion: MC 374 471 1S9 î-msil; office@a-CLivesecțoi 3.io wvjw.acti'jesS.ro


Către Consiliul Local al Sectorului 3


D-lui Primar - Robert Sorin Negoita


Sediul


Calea Dudești nr. 191, sector 3, BucureștiReferitor Proiect de Program de Activitate pentru anul 2020


PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

PENTRU ANUL 2020

CUPRINS :

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTA

CAPITOLUL 3. PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN ANUL 2020


SR EN 14001:2015

CnrtMot nr M3OCOOS82 rin 08.03.2019CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local și SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, in temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale, a hotărât înființarea unei societăți comerciale care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, bunuri, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, denumirea societății cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 s-a schimbat în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 159/26.02.2019, domeniul principal1 de activitate al societății este Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos- cod CAEN: 236.

Page


AD.MINICTRARK ACTIVE 5ECTOR S


Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

Conform statutului, societatea desfășoară și alte activități secundare, așa cum se regăsesc de altfel în actul constitutiv, precum fabricarea altor material de construcții, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, prestare servicii închiriere s.a.m.d.

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

 • 1.  București, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;

 • 2.  București, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională;

 • 3.  Jud. Ilfov, Ors. Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane și prefabricate din beton;

 • 4.  Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2019, este în valoare de 100.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar după cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzător unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, apartinand societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Activitatea s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică întreprinderilor publice și dispozițile aplicabile, respectiv:

Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

J O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

J Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

cn

age


Reglementari interne:

 • • Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,

 • • Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificările ulterioare ale componentei consiliului,

 • • Regulamentul de organizare si funcționare

 • • Regulamentul intern

 • • Codul de etica

 • • Proceduri si alte documente cuprinzând dispoziții interne

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTĂ

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea activității productive în același sector, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 240 din 16.04.2019, au fost achiziționate: stația de mixturi asfaltice Benninghoven BA 4000, stația de bitum modificat Benninghoven și instalația de preparare emulsie bituminoasa Massenza, situate în localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov, precum si statie beton Liebherr Mobilmix, staie asfalt Benninghoven, si alte echipamente si dotări.

In plus s-au luat o serie de masuri care sa conducă la eficientîzarea activitatii de producție, dar si a costurilor societății. Aceasta eficientizare a constat in:

 • - «tehnologizarea si reorganizarea halei de producție prefabricate din beton prin achiziția de echipamente, fapt ce a determinat utilizarea intr-un grad din ce in ce mai mare a capacitatii de producție pana la randament maxim

 • - integrarea in patrimoniul societății noastre a unor dotări noi, 10 autoutilitare/autobetoniere, ce se aflau la dispoziția noastra inițial prin închiriere, in baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 490


din 15.10.2019 pentru aprobare tranzacții de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL., ducând atat la reducere costurilor de chirie, cat si la asigurarea unui serviciu complet si flexibil.

- vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, ca urmare a unei analize interne, si in temeiul HCLS3 nr. 469 din 24.09.2019, avand in vedere capacitatea suficienta de a gestiona clientii pentru produse bituminoase cu celalata statie existenta, cu scopul reducerii costurilor mari de închiriere a terenului (pe care obiectul vanzarii era amplasat) si a cheltuielilor de întreținere si amortizare, nejustificate in raport de cererea de piața pentru produse de asfalt

Totodată, in conformitate cu Hotararea Consilului de Administrație al societății nr. 55/03.10.2019, incepand cu luna ianuarie 2020, s-a infiintant un nou punct de lucru situat pe terenul aflat in proprietatea societății din comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22, jud. Ilfov, destinat tot activitatii de producție. Măsură a fost dispusa in sensul reorganizării activității specifice de producție si exploatării terenului aflat în proprietatea societății din comuna Glina, fapt ce conduce la o eficientizare a transportului prin apropierea de sectorul 3, și implicit reducerea considerabilă a costurilor de producție și livrare.

Astfel, Administrare Active Sector 3 SRL exploatează stațiile de betoane, respectiv asfalt si mixturi asfaltice, și hala de prefabricate. In prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv și având în vedere complexitatea acestor activități, societatea iși concentrează în această direcție majoritatea resurselor operative. In același sens, incepand cu anul curent, domeniul și obiectul principal de activitate au fost armonizate cu noua realitate funcțională și economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019.

Menționăm faptul că societatea realizează în continuare și servicii de administrare imobile aflate în proprietatea Primăriei Sector 3 București, incluzând servicii de casierie, curățenie și administrare imobile. Astfel, în conformitate cu contractul de prestări servicii nr. 12148/20.10.2016, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, societatea a realizat servicii de administrare pentru un nr. de 419 locuințe, conform Legii nr. 230/2007.                                                                                         ,,

Page


De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizează venituri din servicii de inchiriere având în vedere faptul că dispune de o serie de imobile aflate la dispoziție în diverse forme: în proprietate, în administrare sau în închiriere.

CAPITOLUL 3. PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN ANUL 2020

Cunoscând că succesul unei organizații este condiționat de măsura în care personalul acționează unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

S.R.L. este esențial ca la toate palierele operaționale gestionarea tuturor proceselor să se realizeze conform principiilor de eficiență, eficacitate și economicitate în utilizarea resurselor, iar managementul să fie orientat si să monitorizeze atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite.

Din perspectiva scopului și anume efectuarea de acte de comerț în condițiile legii, pentru obținerea de profit, a misiunii și a strategiei societății, CA iși propune următoarele acțiuni concrete îndreptate spre atingerea obiectivelor:

 • •  Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către înteaga structură (organigramă, ROF, ROI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);

 • •  Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;

 • •  Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;

 • •  Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;

 • •  Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;

la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului și obiectivele generale ale societății;

• Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.

Referitor la structura și tipologia veniturilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

 • •  Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, asfalt si mixturi asfaltice și halei de prefabricate,

 • •  Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății,

 • •  Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași,

 • •  Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;

 • •  Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse.

 • •  Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze plus valoare.

Astfel, prioritatea strategică pentru anul 2020 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,, pe anul 2020, raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții -cod CAEN 2361 este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv: exploatarea stațiilor de betoane, asfalt si mixturi asfaltice și hala de prefabricate, in condiții de eficienta, eficacitate, si economicitate.

In același sens, o componentă importantă a misiunii conducerii în cursul acestui an este integrarea în patrimoniul și activitatea de producție de noi echipamente pentru optimizarea și dezvoltarea proceselor de fabricare materiale construcții conform obiectelor de activitate, precum și a altor investiții generatoare de plus-valoare, conform dispozițiilor asociatului majoritar.

QJ no

Q.

Administrarea societății comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreținere a patrimonului societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Menționam faptul ca societatea va continua implementarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională în sensul dezvoltării și asigurării actualizării constante a paginii proprii de internet a societății Administrare Active Sector 3 SRL (www.acti ves3 ,ro), acordând o atenție deosebită meniului „Transparență" în care se regăsesc informații privind domenii precum: guvemanța corporativă, prelucrarea datelor cu caracter personal, situații financiare: buget, bilanț și rapoarte, personal, contracte, și alte informații de interes,

De asemnenea, societatea va respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr, 47/2020 privind controlul si monitorizarea Întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publica tutelara, asigurând o comunicare fluida si eficienta cu reprezentanții asociatului majoritar.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE prin

PREȘEDINTE


00


o C1D

Cl


fkh.f fa

AUDITOR FINANCIAR

RADULESCU georgeta

Autorizație CAFR nr.4906/2014

CIF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,

SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL CIF 31012790

Opinie

1. Am âuditat situațiile financiare anexate ale societarii ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL ("Societatea?’), cu sediul in București, str. Calea Vitan, nr.242, ap.6, sector 3, identificate prin codul unic de înregistrare fiscala 31612790; care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative, 2.Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii::                            103.397.231 Iei

 • •  Capital social subscris si varsat:                               100.020.000 lei

 • •  Profitul exercițiului financiar.                                    3.040.941 lei

Pentru anul 2019, din profitul net de 3.040.941 lei înregistrat se constituie rezerva legala de 182.928 lei, diferente de 2.858.013 romane ca profit nerepartizat. Aceste date sunt conform si lnațiilor financiare aferente anului 2019.

3..lri opinia mea, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a poziției financiare a Soci eterii la. data de 31 decembrie 2019, precum si a performantei financiare pentru exercițiul financiar Încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr,1802/2014, cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul in conformitate cu Standardele Internaționale de Audil ("ISA”) si Legea nr,162/2017 ("Legea”'). Responsabilitățile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din

(i


\tO


!o

V'

raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profeâpmstifor^^diLis---^ Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale dc Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare, in Remania inclusiv Legea, si mi-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cernit? si conform Codului IESBA, Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvâtepentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in audit

5 Aspectele cheie in auditsunt acele aspecte care, in baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu sî in formarea opiniei mele asupra acestora si mi ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

Aspecte cbciede audit j

Iii anul 2019 obiectul principal dc activitate al Societatii a dcvenit fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordata inca din Semestrul n al anului 2018. Conform actului constitutiv Societatea desfâsoara si alte activitali secundare, precum fabricarea altor materiale de construcții, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, precum si servicii de închiriere. Societatea .ADMINISTRARE ACTIVE S3, este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind Societățile comerciale, republicata, modificata si completata In semestrul I al anului 2019 prin HCLS3 nr,151/26.02,2019 a fost aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de 40.000.000 lei, Totodata, ADMINISTRARE ACTIVE S3 respecta prevederile OUG nr.l09/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice* cu modificările si completările ulterioare, avand ca acționar majoritar si deci autoritate tutelara. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul local.

in acest sens, in baza legislației in vigoare privind achizițiile publice* a acordului de principiu privind atribuirea directa către Întreprinderile publice având ea autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări /șervicii,. Spbietâtea a incbdatimti multe contracte cum ta fit execuție elemente prefabricate, proiectarea de demente prefabricate la o hala din sectorul 3, achiziționarea unor echipamente si utilaje necesare bunei funcționarii aactivitatii de producție* De asemenea, pentru a continua dezvoltarea întreprinderii publice, societatea sba propus sa dezvolte alte proiecte benefice dc anvergura pentru comunitatea locala a Sectorului 3,

ta anul 2019 Societatea, a urmat linia de evoluție strategica stabilita in conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data țje 11.10.2018 privind achiziționarea fabricii de batoane și prefabricate din beton, respectiv, conform HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind completarea patrimoniului societarii. In aceeași maniera, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate fiind luate o seric de masuri care sa Conducă laeficicntizaroa activitatii de producție, dar si a costurilor societății,


In prezent societatea exploatează stafii bitum modificat si hala de prefabricate.

Activitatea. Societății s-a desfășurat in. baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotatare a Consiliului local țd Sectarului 3 din 28.03.2019 si cu respectarea Normelor Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administrație.

Pe parcursul anului 2019 situația societății a Înregistrat schimbări majore in ceea ce privește direcțiile strategice de dezvoltare.

Pentru asigurarea continuității activitatii Societatea a întocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Tendințele economiei de piața se reflecta la ADMINISTRARE ACTIVE S3 prin începerea colaborării cu noi clienti. Societatea are in vedere dezvoltarea.de noi produse destinate activitatii de construcții.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2019 dezvoltarea activitatii de fabricare a produselor din beton de către Societate au reprezentat cea mai marc importanta pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie in audiL

Am verificat respectarea de către SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL a obligațiilor trimestriale, semestriale si anuale, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1892/2014, cu modificările si completările ulterioare si ăm constatat ca acestea an fost, îndeplinite.

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere (fin partea, managementului cu responsabilități mult mai precise, mai detaliate si o actualizare a procedurilor interne.

Neparticipand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

Pentru rentabilizarea activitatii, Societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare prin fabricarea produselor din beton, ipsos si ciment in amil 2020 cu un procent destul . de mare fota de realizările anului 2019. Pe total activitate Societatea prevede a realiza in anul 2020 un profit mai mare sau cel puțin egal cu anul 2019.

Principiul continuității activitatii în contextul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romanței conform Decretului nr. 195/16.03.2020, precum si a actelor normative ulterioare. Societatea a adoptat masuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor si totodâta pentru adaptarea activitatii si asigurarea continuității. La acest moment activitatea economico-comerciala a societății se desfasoara normal, nu este afectata de impactul epidemiei COVID-19 si nu întâmpina greutalî m procesul de aprovizionare cu materiale necesare producției. Principalul client Primăria Sectorului 3 și societatiile comerciale la. care acesta este acționar majoritar iși desfasoara de asemenea activitatea in condiții de Continuitate. Menționam ca societatea xîu are parteneri străini strategici care sa pericliteze procesul de aprovizionare si desfacere.

Auditorul mi a identificat evenimente, condiții sap aspecte care sa indice existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoiala in mod semnificativ capacitatea

3


Societății de a-și continua activitatea conform principiului Cantinuitatii activhatii. Opinia m nu este modificata cu privire la acest aspect.

Abordarea aspectelor cheie in audft___________,

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si Cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

 • -  Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stal la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative (de ex: contracte, forturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, etc.);

 • -  Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate menționate mai sus;

Am verificat daca au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul Societarii;

 • -  Am efectuat verificarea Înregistrării bunurilor in mod corect iri situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislația in vigoare;

Am urmărit respectarea legalității si regularității in administrarea patrimoniului Societarii;

 • -  Am evaluat gradul de adecvare al informațiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situațiile financiare.

Alte informații - Raportul administratorului

 • 6.Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informării, Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declarația nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nuacopera aceste alte informații si cu excepția cazului în care se menționează explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

Iu legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat Ia. 31 decembrie 2019, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informații si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informații surit semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care la-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele păr a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, ăm citit si raportez daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfasuratein cursul auditului situațiilor financiare, in opinia meat

 • a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost intocmit, în toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In plus, in baza cunoștințelor si informațiilor mele cu privire la Societate si lă mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire laacest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile fînan ciare

/.Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situării financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8.In Întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului tn care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

9.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societarii,

Responsabilitățileauditorului intr-un audît al situațiilor financiare

10.Obiectivele melc constau iri obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care situațiile fianciare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, Cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al. auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezintă unnivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audît desfășurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie dc frauda, fie de eroare si surit considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca accățeâ, individual sau cumula^ vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luale in baza acestor situării financiare;

11 .Ca parte a unui audît in conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional si mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea;

« Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzatafîcde frauda, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns lâ respectivele riscuri si obțin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectarea unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, falș, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

 • *  înțeleg controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar Tara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere,

 • •  Formulez o concluzie cu privire ia gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determin, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli Semnificative cu privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca existe o incertitudine semnificativa, trebuie șa atrag atenția in raportul .auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa inii modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu ist mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • *  Evaluez prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv ai prezentărilor de informații și măsură in care situațiile financiarereflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 12.Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile eu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independenta si le comunic toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

zt/te aspecte
 • 13.Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății in ansamblu. Auditul a. fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societății acele aspecte pe care trebuie sa le

  raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In măsura permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decât fata de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare si' raportul asupra conformității sau pentru opinia formata.


  AUDITOR FINANCIAR  Radulescu Georgeta

  înregistrata la Camera Auditorilor Fin^nciartt® "'8?? din Românie cu numărul 4906/2014


  Radulescu


  București 12 04.2020Anexa la raportul de audît

Principii, politici si metode

Baza pregătirii:

Situațiile financiare ale Societății au fost întocmite in conformitate cu prevederile OMFP hr. 18O2Z2O14 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ta ADMINISTRARE ACTIVE S3

Raport de audit privind situațiile financiare întocmite pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019 de către RADUI.ESCU GEORGETA auditor financiar

a) Conversii valutare

Situațiile financiare ale Societății sunt prezentate in R.ON, care este si moneda funcționala a Societății determinata in conformitate cu cerințele IAS 21.

Tranzacțiile in valuta sunt convertite in RON folosind cursul de schimb valabil la data tranzacției. Activele si datoriile monetare exprimate in valuta la sforăitul perioadei, sunt evaluate în RON folosind cursul dfe schimb valabil la data Încheierii exercițiului financiar. Câștigurile si pierderile realizate sau nerealizate sunt înregistrate in contul de profit si pierdere.

 • b) Recunoașterea veniturilor st cheltuielilor

Veniturile includ vanzarea de produse finite, mărfuri si venituri din servicii prestate.

Veniturile sunt recunoscute in măsura in care este probabil șa fie generate beneficiile economice si veniturile pot fi evaluate in mod fiabil, indiferent de momentul in care se realizează plata. VtxHturile sunt evaluate Ia valoarea justa a «foniraprestatiel primite sau de primit, luând in considerare termenii de plata contractuali si excluzând taxele si impozitele.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situație in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse iri contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

 • c) Impozite

Impozitul pe profit curent

Creanțele si datoriile privind impozitul pe prbfit curent pentru perioada curenta sunt evaluate ta valoarea care șa asteapta a fi recuperata de la sau plătită către autoritetile fiscale. Ratele de impozitare si legile fiscale utilizate pentru calcularea sumelor sunt cele adoptate sau in mare măsură adoptate la data de raportare de legislația romaneasca

Taxa pe valoarea adaugsta

Veniturile, cheltuielile si activele sunt recunoscute la valoare neta de TVA, cu excepția:

□ Cazului iri care taxa de vanzare aplicabila unei achiziții de active sau servicii nu este recuperabila de ta autoritatea fiscala, in acest caz taxa de vânzare fiind recunoscuta ca parte a costului de achiziție a activului sau ca parte a elementului de cheltuiala, după caz,

O Creanțelor si datoriilor prezentate lai) valoare incluzând taxa de vânzare,


Valoarea neta a taxei de vânzare inclusa ca parte a creanțelor sau

 • d) Imobilizări corporale
Evaluare inițiala

Imobilizările corporalesunlprezentate la cest, net de amortizarea acumulata si/sau pierderile din depreciere acumulate, daca este cazul. Acest cost include costul de înlocuire a imobilizării corporale respective la momentul înlocuirii si costul Îndatorării pentru proiectele de construcție pe termen lung, daca sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere,

toate celelalte costuri cu reparațiile si întreținerea sunt recunoscute in contul de profit si pierdere când sunt efectuate, Valoarea prezenta a costurilor preconizate pentru casarea activului după utilizarea sa este inclusa in costul activului respectiv daca sunt satisfăcute criteriile de recunoaștere a unui provizion.

Costul unei imobilizări corporale este Format din:

 • (a) prețul sau de comparare, inclusiv taxele vamale si taxele de cumpărare nerambursabile, după deducerea reducerilor comerciale si a rabaturilor.

 • (b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locația si starea necesare pentru Că acesta sa ponta fonctiona in modul dorit de conducere.

 • (c) estimarea inițiala a. costurilor de demontare si de mutare a elementului si de reabilitare a amplasamentului unde este situat, daca Societatea are aceasta obligație.

Imobilizările in curs includ postul construcției, al imobilizărilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp pana când activele relevante sunt finalizate si puse in funcțiune.

Amortizarea imobilizărilor

Durata de utilizare economica este perioada de timp in care este așteptat ca activul sa fie folosit de către Societate. Amortizarea este calculata aplicând metoda liniara pe întreaga durata de utilizare a activului

 • e) Imobilizări necorporate

Imobilizările necorporale dobândite separat sunt evaluate la recunoașterea inițiala- la cost. După recunoașterea inițiala, imobilizările necorporale sunt contabilizate la cost minus orice amortizare cumulata si price pierderi din depreciere cumulate, daca exista. Imobilizările necorporale generate intern, exclusiv costurile de dezvoltare capitalizate, nu sunt capitalizate si cheltuiala este reflectata in contul de profit si pierdere in momentul în care cheltuiala este efectuata.

Duratele de viata utile ale imobilizărilor necorporale sunt evaluate ca fiind determinate- sau nedeterminare.

Imobilizările necorporale. ale Societarii sunt reprezentate in principal de programe informatice si licențe. Programele informatice sunt amortizate liniar pe o perioada de maximum 3 ani, iar licențele se amortizează pe durata valabilității acestora (in general, 3 ani). Cheltuielile cu întreținerea curenta a sistemelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli ale perioadei.

 • f) S tocuri

Stocurile materiale suni înregistrate la costul de achiziție care cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente achiziție» precum si alte costuri pentru a aduce stocurile la forma si in locul de utilizare. La ieșirea din gestiune stocurile se cvalueaza si înregistrează in contabilitate pe baza principiului FIFO („first in - first out" , „primul intrat- primul ieșit**).

Costul produselor finite, producției neterminale include materiile prime, cheltuielile directe cu salariile, alte cheltuieli directe si indirecte de producție, dar exclude cheltuielile cu dobânzile, vanzarea și distribuția,

 • g) Rezultatul reportat si rezerva legala

Rezerva legala este creata in conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, conform careia 5% dirț profitul contabil anual este transferat in cadrul rezervelor legate pana când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societății.

Profitul contabil ramas după repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul social se preia in cadrul rezultatului reportat la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinării legale.

Repartizarea profitului este realizata in consecința in anul financiar următor, ulterior aprobării repartizării in AGA.

CREANȚE-NETE

Creanțele societății sunt prezentate la valoarea maxima recuperabila,

Creanțele in vahita sunt evaluate la cursul de schimb valabil Ia datade 31 decembrie 2019.

Sumele prezentate sunt exprimate in 161 si prezintă următoarea structura :

 • -  Creanțe totale sumă de 42.467.613 tei din care:

 • -  Client» 38-623,074 tei

 • -  Creanțe din active imobilizate 1,173.458 lei

 • -  tva de recuperat 695.243 Ici

 • -  allecreante cu bugetul statului 1.707.914 tei

 • -  debitori diverși 67.094 lei

 • -  avansuri pentru servicii acordate furnizorilor 38.604 lei

-> cheltuieli in avans 162.226 lei

DATORII


sunt evaluate


Datoriile societății sunt prezentate la valoarea contabila neta. Datoriile in valuta la cursul de schimb valabil pentru data de 31 decembrie 2019.

Datoriile societății la data de 31 decembrie 2019 prezintă următoarea structura:


 • -  datorii totale 3.508.288lei dincare:

 • -   datorii financiare18.845 lei

 • -  furnizori 657.483 lei

 • -  clicnti creditori 1.546.033 lei

 • -  obligații la fondurile speciale 7.882 lei

 • -  obligații la bugetul asigurărilor sociale 195.023 lei

 • -  obligații la bugetul de Stat 322.948 .tei


 • -  alte datorii 651,963 lei

 • -  creditori diverși 100.422 lei

 • -  venituri in avans 7.690 lei

Datorii către bugetul consolidat al statului s

In totalul datoriilor la bugetul statului, suma semnificativa o reprezintă impozitul pe profit in valoare de 319.750 lei.

Analiza principalilor indicatori economico-financiari:

Principalii indicatori economico-financiari sunt prezentați in nota 9 la situațiile financiare,

1.Indicatori de lichiditate generala 3,49

Active curente____12.085.089_____________________________________________

Datorii curente           3,460.100

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2 si oferă garanția acoperii datoriilor cumulate din activele curente.

2.Solvabilitate generala

1,43

49.436407

3.452.410


Active circulante Datorii curente

3.Solvabilitate imediata      1,36

Active circulante - stocuri   49.436,107 - 2.405.454

Obligații                    3,452.410

4.Solvabilitate               96.65

patrimoniala

Capitaluri _____________103,308.730___________

Activ bilantier          106.879.831

Solvabilitatea patrimoniala reprezintă gradul in care unitățile patrimoniale pot face fata obligațiilor de plata

5diata generala a Îndatoririi

Datorii totale x 100

3,34

3.452.410x100

Capitaluri

103.308.730

Rata obligațiilor totale la total activ masoara procentajul, din totalul fondurilor, Asigurat de creditori

 • 6.Perioada de colectare   222,75

a creanțelor


Debitori comerciali x    38.623.074x365

365___________________________________

Cifia de afaceri          63.287.426

Indica ritmul încasării creanțelor concretizate in client», debitori

 • 7.Rata rentabilității veniturilor

  4,49

  3.587,956 xlOO

  79.768.690


  3,47

  3,587.956x100

  103.308.730


Profit brut x 100 Venituri totale

 • 8,Ratarentabilîtaiii capitalului

Profilul brut x 100 Capital propriu

Inventarierea patrimoniului

ADMINISTRARE ACTIVE S3 a organizat inventarierea anuala a patîmoniului iri baza deciziei prin care s-a numit comisia de inventariere.

Neasistand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere. Pentru verificarea modului de efectuarea inventarierii si a modului de valorificare a rezultatelor răspunderea revine conducerii societății.

S-au întocmit de societate extrase de cont de confirmare a creanțelor si datoriilor.

Continuitate* activitatii:

In anul 2020, societatea nu intenționează si nu exista actualmente motive care sa determine reducerea activității sau încetarea acesteia.

Nu exista litigii comerciale sau de alta natura care sa afecteze continuitatea activitatii, sunt asigurate resursele de finanțare, capitalul de lucru șl torta de munca necesare desfășurării unei activitati eficiente in continuare.

Societatea are in vedere dezvoltarea de noi produse.

De asemenea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 este intocmit cu o creștere fete de realizările anului precedent si bugetul de investiții prevede realizarea de investitiicare sa conducala creșterea product ivi tatii. si aduptarii producției la cerințele pielii.

RADULESCU GEORGETA

TELEFON (004 021) 31803 23-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarS1primarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate în prezent, conform prevederilor actului constitutiv, constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Administrare Active Sector 3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 3.040.941 lei

Anual, Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2020, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Având în vedere că prin HCLS3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.336024/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


E-MAIL guvernanta»rpcrahva rtmarie3.r0

Sti. tnkarea Odobeștî nr, 5-7, Sector 3,032158, București

Nr. 336024/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate ai Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere:

* adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.5672/16.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 332878/16.04.2020

 • - adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.5948/23.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 335577/23.04.2020

Conform prevederilor:

-art. 12.1 lit. d) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”

 • - art. 12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului Consiliului de Administrație”

 • - art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”

 • - art. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Consiliul de Administrație ia decizii privind „ supunerea, în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate precum și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor”

 • - Art 17, pct. 17.1 din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL „ Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății vor fi întocmite prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.”

 • - Art. 194 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede Că: „Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să Ie dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; ”

 • - art 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

 • - art. 3. din Ordinul MFP 3781/2019 „ Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. ”

 • - Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 • - - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic sau majoritar;

 • - Art. 47 din OUG nr. 109/2011 (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. (1*) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

 • 1. Bilanțul contabil anual: conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în foma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății este prezentată sintetic in tabelul următor cu date extrase din bilanțul cu anexele sale și sitația contului de profit și pierderi pentru extercițiul financiar 2019.

lei

Denumire element

Sold la 01.01,2019

Sold la 31.12.2019

A. Active imobilizate-total din sare:

51.269.567

57.281.498

Imobilizări necorporale

39.910

55.183

Imobilizări corporale

51.054.657

3.978.738

Imobilizări financiare

115.000

115.000

B. Active circulante-total din care:

48.694.599

49.436.107

stocuri

3.187.036

2.405.454

creanțe

39.911.282

42.305.387

investiții pe termen scurt

0

0

casă și conturi la bănci

5.596.281

4.725.266

C. Cheltuieli în avans

36.342

162.226

D. Datorii (până la un an)

1.530.829

3.452.410

E. Active circulante nete/Datorii curente nete

47.166.523

46.115.733

F.Total active minus datorii curente

98.376.090

103.397.231

G. Datorii (trebuie plătite într-□ perioadă mai mare de un an)

45.489

48.188

H. Provizioane

0

0

I.     Venituri în avans

96.402

70.503

J. Capital și rezerve

98.267.788

103.308.730

2. Contul de profit și pierderi

Indicator

2018

2019

Venituri totale din exploatare

51.465.670

79.766.077

Cheltuieli totale din exploatare

48.721.690

76.170.636

Venituri financiare

19.720

2.613

Cheltuieli financiare

948

10.098

Venituri totale

51.485.390

79.768.690

Cheltuieli totale

48.722.638

76.180.734

Venituri totale

12.902.540

19.303.820

Cheltuieli total

12.671.663

18.385.368

Profit net

2.706.960           |

3.040.941

 • 3. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL sunt următorii:

 • -  Corbuleanu Florentin - președinte numit prin HCLS 3 nr. 585/19.12.2018

 • -  Dinu Liviu Daniel - membru numit prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017 Recoșeanu Ileana - membru numit prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017

 • -  Gheorghe Ana Mana - membru numit prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017

 • -  Dohot loan Dumitru - membru numit prin HCLS 3 nr. 689/28.12.2017

 • -  Mihălcescu Daria Cătălina - membru numit prin HCLS 3 nr. 689/28.12.2017

 • -  Mateescu Anca - membru numit prin HCLS 3 nr. 116/31.01.2019

Raportul de activitate al Consiliul de Administrație pentru anul 2019 conține următoarele informații:

 • -   Prezentarea generală a societății,

• Informații cu privire la bazele legale de cosntituire, capitalul social, structura acționariatului.

 • -   Conducerea și administrarea societății

 • -   Informații cu privire la atribuțiile AGA, administrarea societății, atribuțiile consiliului de administrație;

 • -  Activitatea Consiliului de Administrație al societății în anul 2019

 • -  Prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019

 • - Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

 • 4. Programul de activitate al societății pentru anul 2020

Activitățile curente ale societății:

 • -  Retehnologizarea și reorganizarea halei de producție prefabricate din beton prin achiziția de echipamente, fapt ce a determinarea intr-un grad din ce în ce mai mare a capacității de producție până la randament maxim

 • -  Integrarea în patrimoniul societății a unor dotări noi -10 autoutilitare/autobetoniere ce se aflau lam dispoziția societății prin închiriere, în baza HCLS 3 nr.490/2019 pentru aprobare tranzacții vânzare/ cumpărare cu sociatatea Algorithm Construcții ducând la reducerea costurilor de chirie cât și la asigurarea unui serviciu complet și flexibil

 • -  Vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000

Printre obiectivele societății în anul 2020 se pot menționa;

 • -  Planificarea și organizarea resurselor financiare și tehnice

 • -  Utilizare eficientă, eficace a resurselor ți protejare de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz

 • -  Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor societății

 • -  Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și halei de prefabricate

 • -  Realizarea investițiilor aprobate și demararea proiectelor de investiții care în viitor să genereze plus valoare

 • -  Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflow-ului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu ănregistrarea cheltuielilor ți efectuarea plăților

 • 5. Raportul de audit

Acesta a fost întocmit de PFA Rădulescu Georgeta conform reglementărilor legale corespondente auditului

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola

A\S3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Str. Chicrurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Telefon: +40 374 471189

E-mail: office@activesector3.ro


www.actives3.ro


Către

Sediul
Referitor

Consiliul Local al Sectorului 3

si

dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

SECTOR 3


CABINET PRINIAR

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect


aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, precum si descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, inaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3

S.R.L, precum si descurcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019

Conform prevederilor art. 194. Alin (1) litera a) din Legea societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obtigația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor. Totodată, conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

 • -  art. 12 pct 12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • -  art. 12 pct. 12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

C.U.1.31012790, R.C. J40/14752/2012

IBAN R035UGBI0000022022893RON GARANT1 BANK

SREN 9001:2015 SR EN 14001:2015

CertMort nr OtMHIIsa dtn0BXH.2US


Sediul social: Calea vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar șl de eorepondenti: str. Chidurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Capital social subscris: 100.020.000 Iei

Conform strategiei adoptate prin planul de administrare, cea mai importanta activitate desfasurata de societatea Administrare Active Sector 3 SRL in exercițiul financiar 2019 a fost de producție materiale de construcție prin exploatarea statici de betoane si halei de prefabricate, a statici de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat.

Având in vedere evoluția reflectata de situațiile financiare, putem conchide faptul ca societatea, in ansamblul sau, si-a îndeplinit scopul de realizare a activitatii in condiții de eficacitate, eficienta si economicitate, conducând la înregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv.

Astfel, valoarea totala a veniturilor realizate este de 79.768.690 lei, din care cifra de afaceri este 63.287.426 lei. Rezultatul net realizat este 3.040.941 lei, fapt ce a permis realizarea indicatorilor de performanta privind marja de profitabilitate. Totodată, menționam faptul ca alaturi de societățile de sub autoritatea Consiuliului Local sector 3, o componenta importanta a cifrei de afaceri au fost veniturile realizate de la clienti privați. Propunem repartizarea, conform prevederilor legale, a sumei de 182.928 lei pentru rezerva legale si reinvestirea diferenței de 2.858.013 lei, conform BVC aprobat pentru anul 2020.

Pe cale de consecința, ne propunem valorificarea rezultatului anului 2019 in sensul asigurării surselor de finanțare necesare investițiilor aprobate conform bugetului de venituri si cheltuieli

La prezenta adresa anexam situațiile financiare supuse aprobării:

 • 1. Bilanțul contabil al exercițiului financiar 2019 si contul de profit și pierderi, cu toate anexele acestora;

 • 2. Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2019, Precum si

 • 3. Raportul de audit pentru anul 2019.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, precum si descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019.

Cu considerație,

SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ I

-------www» prim ari e3.r0E-MAIL guvernantacorpordtiva@)primari«3.rp

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București
Nr. 336025/23.04.2020


Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor ia proiectul de hotărâre înscris la punctulA.... de pe ordi suplimentarea-ordinii de-zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ..6J

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................în sistem de videoconferința, a analizat proiectul de hotărâre

înscris Ia punctul ......-dJ.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit-b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Fața de hotărârea cpmisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferința, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIANBÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 11

 • A. Da             7/20 ( 35%)

 • B. Nu         0/20 ( 0%)

 • C. Abținere      2/20 ( 10%)

No Answer 11/20 ( 55%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 Pelinaru Cornel Baetica Nicoleta Valerica Hontaru

Antonio Ciprian Corneanu | X |    [

Mariana Vasiliu fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu Stelian Ene Elena Tudor Elena Petrescu Gutium Narcisa romeo popescu Văduvă luliana Fatu Adrian Ionela Marinescu Paunica Adriana Cristi Tudorache

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....Z/..... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi-a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul Lț..... de pe ordinea de zi / șiipbm^ntiireA ordinii dp a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /NU A FOST-fatocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA 9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 11

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 15/24 ( 635

5/24 ( 21%)

1/24 (

3/24 (

0

A

4%) 13%)

B

c

Neacsu Florentina -Pelinaru Cornel Baetica Nicoleta Valerica Hontaru

PS3

1

1

1 x

1

1

1

1

1

1 X

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Mariana Vasiliu fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu Stelian Ene Elena Tudor Elena Petrescu Cristi Tudorache Gutium Narcisa Alexandru Dobre

1

[

X

1

1

i ;

i i

i

1

1

1 X

1

romeo popescu Văduvă luliana

1

X

i

Fatu Adrian Ionela Marinescu Paunica Adriana Inocentiu Voinea Cezar lacob Cristian Petrescu

1

1

1

X

1

1

1

i

X 1

1

X

1

La începutul anului 2019 capitalul sedai subscris si varsat a! societarii era de 98.020.000lei, împartit intr-un număr de 98,020partisoda/e, cu valoarea nominala de 1.000 fei/parte sociala. în luna septembrie 2019 Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a hotaratma      capitalului social prin aport in numerar, in suma de

te a crescut a!100.020 bucăți.

întocmit

Moldoveana Cătălin