Hotărârea nr. 109/2020

HCLS3 nr.109 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 335445/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 335149/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

Adresa nr. 335160/23.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă desemnarea PFA Rădulescu Georgeta în calitate de auditor statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

(2) Se ia act de termenii și condițiile contractului de prestări servicii încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și PFA Rădulescu Georgeta, având ca obiect servicii de audit anul 2019, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/ /

i

1

Cdpt

h

Mi

țnează : ne tai irius

pentru legalitate

general Vlihăiță


DIN 29.04.2020/WX4- ia


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 14.568/20.12.2019

Încheiat între:


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL cu sediul în București, str. Calea Vitan, nr. 242, Parter , ap. 6, sector 3 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/14752/2012, cod de înregistrare fiscala 31012790, reprezentată prin FLORENTIN CORBUREANU, în calitate de Președinte C.A., denumit în continuare BENEFICIAR, pe de o parte

Și

RADULESCU GEORGETA auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 4906, persoana fizica autorizata, cod unic de înregistrare 27241469,                                        ,______ ,

denumita în continuare Prestator, pe de altă parte,

fiecare numit în continuare individual „Partea” și colectiv „Părțile”,

Prezentul Contract de Prestări Servicii și Termenii și Condițiile Standard pentru Audit anexate (“Termeni Standard”), formează împreună întregul Contract dintre Părți (denumit în continuare “Contractul”). Dacă apar diferențe între prevederile prezentului Contract de Prestări Servicii și cele din Termenii Standard anexați, cele din urmă vor prevala, cu excepția cazului în care există prevederi specifice în acest Contract de Prestări Servicii care modifică în mod expres o anumită clauză cuprinsă în Termenii Standard.

Articolul i OBIECTUL CONTRACTULUI
 • i.i Prezentul Contract de Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către Beneficiar, a următoarelor servicii (denumite în continuare „Servicii”):

 • 1.1.1 Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare ale societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL , pentru exercițiul financiar care se încheie la data de 31.12.2019 întocmite de Beneficiar în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

 • 1.1.2 ISA impun ca Prestatorul să citească orice raport anual al Beneficiarului sau alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei proceduri este de a stabili dacă există alte informații cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare. In cazul în care Beneficiarul va decide să emită un astfel de document, Prestatorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adițional Ia prezentul Contract.


 • 1.1.3  De asemenea, conform OMFP 1802/2014, Prestatorul trebuie să raporteze asupra Raportului Administratorilor al Beneficiarului, emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Prestatorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorilor conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Prestatorul nu va audita Raportul Administratorilor Beneficiarului.

 • 1.1.4  ISA impun că Prestatorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu guvemanța, deficiențele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii.

 • 1.2 Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a auditului care nu este reglementată de prezentul Contract de Prestări Servicii (de exemplu, întocmirea unui raport de audit asupra situațiilor financiare ale unei unități sau divizii a Beneficiarului) va face obiectul unor negocieri ulterioare între Părți. Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris. Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii si condițiile din prezentul Contract se vor aplica acestor lucrări suplimentare.

Articolul 2 DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR
 • 2.1 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare, dar munca de teren va începe numai în momentul în care Beneficiarul confirmă că:

  • 2.1.1  au fost întocmite și însușite situațiile financiare asupra cărora Prestatorul trebuie să-și exprime opinia sa de audit,

  • 2.1.2  conducerea Beneficiarului a revizuit situațiile financiare și este satisfăcută că acestea oferă o imagine fidelă, cu privire la toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare, rezultatului operațiunilor și fluxurilor de trezorerie ale Beneficiarului,

  • 2.1.3  situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și principiile contabile, și
  • 2.1.4 toate documentele justificative aferente situațiilor financiare supuse auditului au fost întocmite de către Beneficiar și revizuite de conducerea acestuia.

 • 2.2    Părțile vor conveni datele de începere și de încheiere ale misiunilor de audit interimar și respectiv pentru sfârșitul anului, iar ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a se conforma termenelor stabilite.

 • 2.3    Auditul va fi considerat încheiat pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii Raportului de Audit După transmiterea Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare.

Articolul 3 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA
 • 3.1    Onorariul Prestatorului a fost calculat hi funcție de numărul estimat de ore ce urmează a fi lucrate de personalul implicat în audit, de nivelul de pregătire și de responsabilitățile acestuia.

 • 3.2   In baza celor de mai sus, Părțile convin să stabilească onorariul Prestatorului pentru serviciile prevăzute în prezentul contract, la 12.000 lei. Tariful nu include TVA.

 • 3.3    Plata de 20% din valoarea contractului se va face la semnarea acestuia si diferența de 80% după predarea Raportului de audit.

Articolul 4 DISPOZIȚII FINALE

4.1 Toate notificările, corespondentele și comunicările în baza prezentului Contract se vor efectua în scris, cu confirmare de primire și vor fi trimise la următoarele adrese:

- pentru Beneficiar: București, Str. Chiciurei Nr. 39-45,et. 1, sector 3, telefon +40374471189, e-mail: office@activesector3.ro;

■ pentru Prestator: Radulescu Georgeta, adresa: str. Prometeu, nr. 34, bl. 14E, sc.l, ap. 1, sector 1, București, telefon: 0741.765.695, email: radulescu_getuta@yahoo.com;

Orice modificare a adreselor/numerelor de telefon de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părți în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care modificarea în cauză devine aplicabilă; în caz contrar, comunicările/notificările trimise la adresa/numărul de telefon inițiale vor fi opozabile părții care nu îndeplinește obligația menționată în termenul de mai sus.

Comunicările verbale vor fi valabile numai dacă sunt confirmate în scris. • 4.2   Prin semnarea prezentului Contract de Prestări Servicii și a Termenilor Standard (care împreună formează „Contractul” dintre Părți), fiecare Parte, prin reprezentantul său legal, declară că a negociat, înțelege pe deplin și, conform art.1203 din Codul civil, acceptă în mod expres toate prevederile acestui Contract și astfel încheie Contractul în scopul de a dobândi drepturile și de a-și asuma obligațiile prevăzute în acesta, pe care le consideră echitabile.

 • 4.3    Semnatarii Contractului declară că fiecare dintre ei fire dreptul și deplina capacitate legală de a încheia Contractul în mod valabil pentru și în numele entității pe care o reprezintă și de a angaja legal respectiva entitate fără restricții în acest scop.

 • 4.4    Prezentul Contract reprezintă întreaga voință a Părților, prevalează asupra oricăror alte înțelegeri, înscrisuri, documente pre-contractuale sau negocieri dintre Părți, anterioare semnării prezentului Contract și în legătură cu obiectul acestuia. Nu mai există alte elemente secundare/exteme aferente prezentului Contract sau înțelegere între Părți care să nu fie inclusă în acesta,

 • 4.5    Prestatorul autorizează Beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului U.E.679/2016.

Prezentul Contract a fost întocmit astăzi 20.12.2019, în 2 exemplare cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare Parte.

Contractul, format din Contractul de Prestări Servicii și Termenii Standard anexați, a fost semnat astăzi20.12.2019 în 2 exemplare cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare Parte, toate având putere egală.

PRESTATOR

BENEFICIAR


Administrare Active Sector S.R.L.


piNTEDE ȘEDINȚĂ
TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD PENTRU AUDIT

Termenii și Condițiile Standard pentru Audit, Contractul de Prestări Servicii și orice modificări la acesta, la care sunt anexați Termenii Standard (formând împreună “Contractul"), după semnarea de ambele părți constituie totalitatea acordului / contractului între Beneficiar și Prestator, privind serviciile descrise în Contract.


Articolul 1 SERVICIILE

 • 1.1 Prestatorul va furniza Beneficiarului serviciile prevăzute în Contract.

Articolul 2 DESCRIEREA AUDITULUI ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • 2.1    Prestatorul are responsabilitatea profesională de a raporta către Consiliul de Administrație dacă, în opinia sa, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare a Beneficiarului pentru exercițiul financiar care se încheie la 31 decembrie 2019, în conformitate cu OMFP1802/2014 („Raport de Audit").

 • 2.2    Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și vor include acele teste asupra tranzacțiilor și/sau privind existența, proprietatea și modul de evaluare a activelor și pasivelor pe care Prestatorul le consideră necesare. Prestatorul va analiza sistemele contabile și de control financiar intern astfel încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și dacă Beneficiarul a păstrat evidențe contabile adecvate.

 • 2.3    Prestatorul va obține dovezile adecvate pe care le va considera suficiente pentru a-i permite să formuleze concluzii rezonabile. Natura și amploarea procedurilor sale vor varia în funcție de evaluarea proprie a sistemului contabil al Beneficiarului și, în cazul în care Prestatorul dorește să se bazeze pe acesta, în funcție de sistemul financiar de control intern. Legat de auditarea situațiilor financiare ale Beneficiarului, Prestatorul va solicita să i se pună din timp la dispoziție toate documentele sau declarațiile care vor fi emise împreună cu acestea.

 • 2.4    Prestatorul are responsabilitatea de a informa Beneficiarul în cazul în care identifică aspecte care nu sunt în concordanță cu situațiile financiare supuse auditului.

 • 2.5    Activitatea Prestatorului poate varia în funcție de constatările sale. în consecință, Prestatorul poate alterna ariile de interes și poate propune anumite aspecte pentru o analiza speciala, după cum impun circumstanțele specifice.

 • 2.6    Auditul include evaluarea estimărilor semnificative și a deciziilor conducerii pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru a stabili dacă politicile contabile sunt adecvate circumstanțelor Beneficiarului, sunt aplicate consecvent și prezentate în mod adecvat Pentru a-și forma o opinie, Prestatorul va evalua, de asemenea, prezentarea generală a informațiilor din situațiile financiare.

 • 2.7    Pe baza rezultatelor auditului, Prestatorul va întocmi un raport al auditorului, care poate include o opinie fără rezerve, cu rezerve, contrară, sau imposibilitatea exprimării unei opinii. De asemenea, Prestatorul poate ajunge la concluzia că nu este posibilă emiterea unui raport deaudit. Dacă Prestatorul formulează o opinie cu rezerve sau contrară în raportul auditorulifij^c’t7^ș^ sau exprimă imposibilitatea formării unei opinii de audit ori nu emite un raport de audit, aceasta nu înseamnă că Prestatorul nu și-a îndeplinit obligațiile de auditor. în cazul unei opinii cu rezerve, contrară sau al imposibilității de exprimare a opiniei ori al neprezentării raportului de audit, Prestatorul este îndreptățit să primească onorariul integral și rambursarea cheltuielilor, așa cum este prevăzut în Articolul 3 al Contractului de Prestări Servicii.

 • 2.8    Un audit nu este neapărat conceput să identifice deficiențele semnificative ale sistemului financiar de control intern al Beneficiarului. Cu toate acestea, Prestatorul va raporta în scris conducerii Beneficiarului, în urma finalizării procedurilor de audit, asupra acelor deficiențe semnificative din sistemele contabile și de control intern ale Beneficiarului, sau asupra altor probleme legate de activitatea acestuia din urmă care i-au atras atenția în cursul normal al activității de audit și care, în opinia Prestatorului, necesită atenția conducerii.

 • 2.9    Niciun raport sau alt material întocmit de Prestator nu poate fi pus la dispoziția vreunui terțe părți, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Prestatorului. Acest acord se poate acorda necondiționat, condiționat, ori se poate refuza după cum decide Prestatorul, în temeiul prevederilor legale în materie; în orice situație, Părțile convin în mod expres că respectivele rapoarte / materiale sunt întocmite fără a avea în vedere interesul nimănui altcuiva decât al Beneficiarului și că Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere de orice natură față de nicio altă parte.

 • 2.10  Analiza sistemelor contabile și de control intern ale Beneficiarului este efectuată numai în măsura necesară pentru a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare ale Beneficiarului, prin urmare comentariile Prestatorului cu privire la aceste sisteme nu pot identifica toate îmbunătățirile care ar putea fi sugerate în urma unei analize speciale amănunțite.

 • 2.11   Rapoartele de audit și rapoartele menționate în prezentul Articol 2 vor fi întocmite în limba română.

 • 2.12   Prestatorul poate utiliza serviciile consultanților săi, sau ale altor firme de audit sau ale consultanților acestora, în situația în care acest lucru este considerat necesar de către Prestator.

Articolul 3 UTILIZAREA OPINIEI DE AUDIT / RAPORTULUI DE AUDIT

 • 3.1 Raportul de audit al Prestatorului este realizat pentru a fi utilizat în mod exclusiv de către cei cărora li se adresează. Auditul nu va fi planificat sau efectuat prin prisma faptului că vreun terț s-ar putea baza pe raportul de audit, și nici cu referire la o anumită tranzacție. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea de nici un fel față de niciun terț căruia i s-ar pune la dispoziție sau care ar intra în posesia opiniei de audit/raportului de audit (sau a oricăror informații cuprinse în acestea). Prin urmare, posibile elemente de interes pentru terți nu vor fi abordate în mod expres și pot exista elemente pe care un terț le-ar evalua în mod diferit, posibil în legătură cu anumite tranzacții. Conducerea Beneficiarului poate dori să includă opinia de audit și situațiile financiare în cadrul unei oferte de instrumente de capital sau de obligațiuni. Conducerea Beneficiarului este de acord ca opinia de audit a Prestatorului, și orice referire la aceasta, să nu fie inclusă într-un astfel de document fără acordul prealabil scris al Prestatorului. Orice acord cu privire la prestarea de lucrări aferente unei oferte, inclusiv un • 3.2    Documentele întocmite de către Beneficiar în vederea publicării, inclusiv pentru a fi postate pe site-uri, și care fee referire la Prestator sau care conțin situațiile financiare auditate sau extrase din acestea, inclusiv traduceri, nu vor fi publicate fără consimțământul prealabil expres al Prestatorului. Acest consimțământ poate fi acordat de Prestator după revizuirea întregului material relevant ce va fi publicat, pentru conformitatea cu situațiile financiare auditate, și după ce au fost efectuate toate modificările recomandate.

 • 3.3    După obținerea aprobării din partea Prestatorului, Beneficiarul poate publica, dezvălui sau pune la dispoziția terților, potrivit acestui acord, documentele/rapoartele/opiniile întocmite de Prestator doar integral și în forma primită de la Prestator. Beneficiarul se obligă în mod expres ca, exceptând cazurile în care legea prevede altfel sau Prestatorul îi permite în scris altfel, orice publicare, dezvăluire sau transmitere către terți a rapoartelor/opiniilor întocmite de Prestator în baza prezentului Contract să prevadă expres faptul că niciun terț nu se va putea baza pe raportul/opinia Prestatorului, acestea fiind adresate exclusiv entităților/persoanelor menționate expres în documentele respective. Obligațiile Beneficiarului din prezentul Articol 3 vor rămâne în vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului.

Articolul 4 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA

 • 4.1 Beneficiarul va plăti Prestatorului onorariul stabilit în Contract. Onorariul nu include cheltuielile ocazionate de deplasarea echipei de audit, cu excepția situațiilor în care Contractul prevede altfel. Beneficiarul este de acord să plătească Prestatorului cheltuielile înregistrate în mod rezonabil în legătură cu Serviciile. Onorariul nu include TVA.

 • 4.2 Onorariul presupune accesul deplin la informațiile solicitate și cooperarea deplină din partea conducerii și personalului Beneficiarului, existența unor evidențe contabile corespunzătoare, precum și deplina disponibilitate a conducerii Beneficiarului de a răspunde în mod prompt și detaliat cererilor de prezentare de informații solicitate, necesare pentru finalizarea auditului în termenul stabilit.

 • 4.3 Dacă în timpul desfășurării activității de audit se constată că ipotezele luate în calcul la stabilirea onorariului nu mai sunt valabile, Prestatorul va informa imediat Beneficiarul și se va conveni o ajustare corespunzătoare a onorariului. Această ajustare se va realiza în funcție de timpul suplimentar necesar pentru prestarea serviciilor, la rate orare echivalente cu cele folosite la calculul onorariului inițial. De exemplu, în cazul în care conducerea și/sau personalul Beneficiarului nu dau curs solicitărilor Prestatorului în mod corespunzător, sau au loc evenimente neobișnuite, cum ar fi o întârziere importantă în furnizarea informațiilor, acces limitat la conducerea și/sau personalul Beneficiarului sau dificultăți în obținerea unor documente necesare activității de audit, Prestatorul va discuta imediat cu Beneficiarul consecințele în ceea ce privește termenul de prestare a serviciilor și onorariul. Prevederile art.

 • 5.3 de mai jos se vor aplica în mod corespunzător.

 • 4.4 Orice activități efectuate de Prestator la solicitarea Beneficiarului, legate de alte obiective, care nu sunt prevăzute în Contract, vor fi plătite de Beneficiar conform tarifelor obișnuite ale Prestatorului, în funcție de funcția și experiența personalului implicat Termenii de referință


specifici, precum și onorariul pentru aceste activități vor fi convenite în prealabil în scris.


 • 4.5 Termenul de prescripție pentru obligațiile de plată aferente sumelor facturate de Prestator este de 5 ani de la data la care acestea devin scadente.

Articolul 5 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • 5.1    Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiile financiare pentru exercițiul financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2019 în conformitate cu OMFP 1802/2014. Această responsabilitate cuprinde: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate și realizarea de estimări contabile credibile în circumstanțele date. Auditul situațiilor financiare nu exonerează conducerea de această responsabilitate. Conducerea este de asemenea responsabilă pentru punerea la dispoziția Prestatorului, în forma și la termenul solicitate, a tuturor evidențelor contabile ale Beneficiarului, a tuturor celorlalte evidențe relevante, inclusiv procesele verbale și respectiv hotărârile luate în cadrul tuturor adunărilor/ședințelor conducerii și ale asociaților/acționarilor Beneficiarului, precum și informațiile și explicațiile pe care Prestatorul le consideră necesare în vederea îndeplinirii îndatoririlor sale de auditor.

 • 5.2    Informațiile folosite de conducerea Beneficiarului la întocmirea situațiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidențiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obișnuite de audit ale Prestatorului, se va solicita conducerii Beneficiarului să confirme în scris acele fapte sau aprecieri, precum și orice alte declarații verbale pe care Prestatorul le primește de la conducere pe parcursul auditului privind aspecte care au un efect semnificativ asupra situațiilor financiare. De asemenea, Prestatorul va solicita confirmarea în scris de către conducerea Beneficiarului a faptului că toate informațiile importante și relevante au fost aduse la cunoștința sa. Beneficiarul se obliga sa răspundă, în mod corect și în forma și termenul solicitate, tuturor cererilor Prestatorului potrivit prezentului paragraf.

 • 5.3    Beneficiarul este răspunzător pentru protejarea bunurilor sale, pentru menținerea unor controale interne adecvate și pentru prevenirea și detectarea deturnărilor de fonduri, a fraudelor și neregublor, a erorilor și a nerespectării legislației și reglementărilor. Prestatorul va depune diligente pentru a-și planifica auditul astfel încât să poată detecta, în mod rezonabil, denaturările semnificative în situațiile financiare sau evidențele contabile (inclusiv orice denaturări semnificative rezultate din deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și nerespectarea legislației și reglementărilor], dar nu se poate considera că examinarea sa va putea detecta toate aceste denaturări semnificative sau fraude, erori sau cazuri de nerespectare a legislației și reglementărilor. în cazul în care, în examinarea sa, Prestatorul va descoperi deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și cazuri de nerespectare a legislației și a reglementărilor aplicabile, le va raporta Beneficiarului. Dacă astfel de aspecte vor fi identificate, poate fi de asemenea necesară și raportarea externă a acestora în conformitate cu cerințe legislative în vigoare în prezent.

 • 5.4    Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru a se asigura că Beneficiarul respectă pe deplin, legislația fiscală din România în ceea ce privește întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale la termenele legale, precum și în ceea ce privește plata la scadență a impozitelor, taxelorși contribuțiilor. Obiectivul examinării de către Prestator a situației fiscale a Beneficiarului cadrul auditului este de a obține elemente probante că sumele legate de soldurile conturilor fiscale înregistrate în situațiile financiare ale Beneficiarului nu sunt denaturate în mod semnificativ în relație cu situațiile financiare luate în ansamblu. Scopul Serviciilor prestate nu este de a descoperi toate erorile sau omisiunile care pot exista în poziția fiscală a Beneficiarului, în general, sau pe anumite tipuri de impozit, în particular.

 • 5.5    Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate de orice natură în legătură cu orice consecință care ar putea rezulta din nerespectarea de către Beneficiar a reglementărilor fiscale care (indiferent dacă sunt sau nu evidențiate de activitatea Prestatorului) în opinia sa nu afectează prezentarea generală fidelă a situațiilor financiare.

 • 5.6    Beneficiarul se obligă să plătească în mod corect și la timp onorariul și sumele facturate de Prestator în baza Contractului.

 • 5.7    Pentru ca Prestatorul să își poată desfășura activitatea în mod eficient și corespunzător și să își poată îndeplini la timp obligațiile, Beneficiarul se obliga sa pună la dispoziția Prestatorului toate documentele și informațiile relevante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului. în acest sens, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului, după cum ii este cerut de acesta, toate documentele sale contabile, analizele și documentația aferente conturilor și tranzacțiilor selectate, și orice alte documente sau acte ale Beneficiarului, incluzând toate procesele verbale și hotărârile tuturor Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și informațiile și explicațiile necesare pentru realizarea obiectului prezentului Contract.

 • 5.8    Beneficiarul se obligă să permită în timp util accesul Prestatorului la toate documentele sau declarațiile care însoțesc situațiile financiare.

 • 5.9    Beneficiarul se obligă să asigure disponibilitatea personalului său pentru a asista Prestatorul în furnizarea serviciilor, să se asigure că personalul cheie, inclusiv contabilul șef și directorul financiar, sunt disponibili pe parcursul auditului, și să asigure Prestatorului acces nelimitat la persoanele din cadrul organizației Beneficiarului de la care Prestatorul consideră necesar să obțină dovezi de audit.

 • 5.10   Pentru îndeplinirea îndatoririlor sale, Prestatorului i se vor pune la dispoziție de către Beneficiar spații adecvate de lucru, cu acces la internet, la sediul Beneficiarului.

 • 5.11   Beneficiarul se obligă să respecte programul de lucru și calendarul ședințelor care vor fi convenite împreună cu angajați! Prestatorului. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părți.

 • 5.12   Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că posibilitatea Prestatorului de a furniza serviciile și de a-și îndeplini obligațiile contractuale în mod corect și la timp depinde în mod esențial de modul în care Beneficiarul își execută propriile obligații contractuale. In acest sens, Beneficiarul este de acord că obligațiile pe care și le asumă în Articolele 2 și 3 din Contractul de Prestări Servicii anexat, precum și cele prevăzute la Articolele 2,3, 4,5 și 7 din prezentul și îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a acestora sunt importante pentru scopul prezentului Contract și au, deci, un caracter esențial/semnificativ (Obligații semnificative).

prezentul Contract, în urma unei simple notificări către Beneficiar; într-un astfel de caz, Prestatorul va avea dreptul la o majorare a onorariului pentru munca suplimentara efectuata ca rezultat al acestor încălcări și va putea relua executarea obligațiilor sale după îndeplinirea corespunzătoare de către Beneficiar a obligației respective sau după înlăturarea de către Beneficiar a cauzei respectivei întârzieri sau suspendări, și în orice caz după ce Prestatorul va dispune de resursele necesare în acest scop. De asemenea, prevederile Articolului 13 de mai jos se vor aplica în mod corespunzător.

5.14 Simpla expirare a termenului pentru îndeplinirea oricăror obligații de plată asumate în prezentul Contract va reprezenta punerea Beneficiarului de drept în întârziere, fără nicio altă formalitate.

Articolul 6 LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI

 • 6.1    Asemenea multor organizații de profil, practica standard a Prestatorului este de a introduce în

contractele sale o clauză de limitare a răspunderii civile. Prestatorul va depune toate diligențele pentru a răspunde așteptărilor Beneficiarului. Cu toate acestea, prin derogare de la orice dispoziție contrară din prezentul Contract, Beneficiarul înțelege și acceptă că, în măsura maximă permisă de lege, în nidun caz răspunderea totală (rezultând din toate cererile și pretențiile de orice tip, acțiunile și procedurile de orice fel etc.) a Prestatorului, a partenerilor sau angajaților săi, sau a subcontractanților săi, indiferent dacă aceasta este de natură contractuală sau de altă natură, în legătură cu prezentul Contract (sau orice modificare sau completare a acestuia), nu poate depăși contravaloarea onorariului de audit stabilit în Contract. Beneficiarul, prin semnarea prezentului Contract, acceptă în mod expres faptul că prezentul paragraf stabilește limita absolută a răspunderii Prestatorului conform Contractului sau în legătură cu acesta, și că orice altă răspundere este în mod expres exclusă. în particular, dar nelimitativ, este exclusă răspunderea pentru mărirea costurilor sau cheltuielilor, nerealizarea de profit, pierderile indirecte inclusiv, nelimitativ, pierderile economice sau nerealîzarea economiilor sau beneficiilor planificate.

 • 6.2 în niciun caz Prestatorul nu va răspunde în nici un fel pentru nicio pierdere, daună, cost, prejudiciu sau cheltuieli de orice natură rezultând în orice fel din, ori în legătură cu acte de neglijență sau omisiune, fraudă, ori declarații neadevărate sau eronate sau conduită ilegală deliberată ale Beneficiarului, sau ale conducerii acestuia sau ale oricărei alte entități afiliate. Beneficiarul poartă întreaga răspundere pentru integritatea și legalitatea, precum și pentru veridicitatea și acuratețea informațiilor și documentelor primite de Prestator de la Beneficiar sau în numele acestuia din urmă, întrucât Prestatorul nu va efectua nicio verificare/analiză a acestora ce depășește sfera serviciilor de audit.

 • 6.3    Activitatea desfășurată de Prestator pentru întocmirea rapoartelor descrise mai sus va include

testarea unor eșantioane ale tranzacțiilor și soldurilor semnificative. Semnificativ înseamnă “un eveniment sau o tranzacție care ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor". Prin urmare, este posibil ca testarea să nu identifice toate erorile existente în evidențele f; ,


contabile ale Beneficiarului. Beneficiarul acceptă că responsabilitatea pentru orice impozit, taxă sau alte penalizări rezultând din astfel de erori îi revine lui și nu Prestatorului.

6.4


Beneficiarul, prin semnarea acestui Contract, este de acord și se obligă să nu țină răspunză Prestatorul și să-1 despăgubească pentru toate daunele, obligațiile, pierderile, prejudicii costurile etc. de orice natură suferite de acesta ca urmare a oricăror cereri, pretenții, acți etc. de orice fel ale oricăror terțe părți în legătură cu acest Contract și/sau cu serviciile sau rapoartele Prestatorului executate în baza prezentului.

 • 6.5 Părțile sunt de acord că onorariul pentru Serviciile prestate în baza prezentului Contract au fost stabilite și reflectă limitările convenite în prezentul Articol 6.

 • 6.6 Orice opinii sau rapoarte exprimate verbal sau în variantă de lucru sau preliminară pe care Prestatorul le-ar putea furniza nu constituie opinii sau concluzii definitive. Prestatorul va fi răspunzător față de Beneficiar exclusiv în ceea ce privește varianta finală a raportului de audit care conține opinia și concluzia echipei de audit și pentru nicio altă variantă (intermediară, variantă de lucru, preliminară etc.).

 • 6.7    Ambele părți sunt de acord că nicio acțiune a Beneficiarului, a organismelor sale de supraveghere sau a acționarilor săi, dacă este cazul, care rezultă din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a acestui Contract nu va fi înaintată în mod direct împotriva angajaților, partenerilor, reprezentanților legali sau ai organismelor de supraveghere ale Prestatorului, înainte de a informa, în prealabil, Prestatorul.

 • 6.8    Prevederile Articolului 6 vor rămâne în vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului din orice motiv.

Articolul 7  ALTE OBLIGAȚII

 • 7.1 După emiterea raportului de audit, Prestatorul nu mai are nicio responsabilitate directă cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul financiar 01.01.2018-31.12.2018. Beneficiarul îl va informa pe Prestator în legătură cu orice eveniment semnificativ care are loc între data raportului Prestatorului și data publicării situațiilor financiare și care poate afecta situațiile financiare, Prestatorul urmând să aplice prevederile Standardelor Internaționale de Audit (ISA) aplicabile.

 • 7.2 în baza acestui Contract, din motive care țin de respectarea principiilor de independență a auditorului, Beneficiarul se obligă ca, pe o perioadă de un an de la data Raportului de Audit să nu facă nicio ofertă de angajare și să nu încheie niciun contract cu nici un angajat actual sau un fost angajat sau subcontractant al Prestatorului care a participat la auditul situațiilor financiare ale Beneficiarului, fără a avea acordul scris prealabil al Prestatorului. în cazul încălcării acestei obligații, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului cu titlu de penalitate pentru nerespectarea obligației menționate o sumă egală cu costul/sumele totale plătite de către Prestator, direct sau indirect, în legătură cu contractul dintre Prestator și persoana respectivă în ultimii doi ani în care contractul a fost în vigoare. încetarea pentru orice motiv a Contractului nu va afecta valabilitatea prevederilor prezentului art. 7, care vor continua sa rămână în vigoare.


Articolul 8 ALTE SERVICII


 • 8.1    Serviciile legate de consultanța fiscală nu fac parte din sfera de aplicabilitate a Contractului.

 • 8.2    Asistența la întocmirea situațiilor financiare nu face parte din misiunea de audit, dar Prestatorul va discuta cu reprezentanții Beneficiarul principiile contabile aplicate de Beneficiar, în special în zonele problematice, iar Prestatorul poate sugera ajustări pe care Beneficiarul să le aibă în vedere.

Articolul 9 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • 9.1    Prestatorul poate crea programe informatice, inclusiv foi de calcul, documente, baze de date și alte instrumente pe suport electronic pentru a-i fi de folos în cadrul proiectului său. în unde cazuri aceste instrumente pot fi oferite Beneficiarului la cerere. Deoarece aceste programe sunt create de Prestator în special pentru propriile scopuri și fără a avea în vedere un scop anume în care ar putea fi utilizate de către Beneficiar, ele se pot pune la dispoziție „ca atare” numai pentru uzul Beneficiarului și nu trebuie distribuite sau făcute cunoscute niciunui terț, în plus, Prestatorul nu oferă nicio garanție sau declarație care ar confirma faptul că programele informatice sunt suficiente sau adecvate vreunui scop în care ar putea fi utilizate de către Beneficiar. Orice program informatic creat special pentru uzul Beneficiarului va face obiectul unui contract separat.

 • 9.2    Documentele de lucru și dosarele prezentului angajament create de Prestator în timpul auditului, inclusiv documentele sau dosarele pe suport electronic, sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului.

 • 9.3    Drepturile de proprietate intelectuală asupra rapoartelor și materialelor întocmite în baza prezentului Contract se nasc și rămân în patrimoniul Prestatorului, chiar și după achitarea onorariilor prevăzute la Articolul 3 din Contractul de Prestări Servicii anexat.

 • 9.4   Prevederile Articolului 9 vor rămâne în vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului din orice motiv.

Articolul io CONFIDENȚIALITATE; INDEPENDENȚĂ; SERVICII PRESTATE ÎN BENEFICIUL ALTOR CLIENȚI

 • 10.1   Prestatorul se asigura ca toți angajați! săi vor respecta cu strictețe Codul etic al profesioniștilor contabili. Prin urmare, atât Prestatorul cât și angajații săi vor trata ca strict confidențiale toate informațiile obținute pe parcursul îndeplinirii obligațiilor lor profesionale. Această clauză de confidențialitate va continua să producă efecte timp nedeterminat de la încetarea prezentului Contract.

 • 10.2   în baza relației contractuale cu Beneficiarul, inclusiv a oricărei prevederi din prezentul Contract, Prestatorului nu i se va interzice să presteze servicii în beneficiul altor clienți și nu va fi restricționat în acest sens. Procedurile standard de control intern ale Prestatorului sunt menite să asigure păstrarea confidențialității informațiilor comunicate acestuia în timpul


  10.3


  10.4


  10.5


  10.6


  io.7


  10.8


  10.9  Obligațiile de confidențialitate nu se vor aplica informațiilor care: (i) sunt cunoscute în mod legal de către Prestator înainte să-i fi fost prezentate de către Beneficiar; (ii) sunt aduse la cunoștința oricărei alte persoane sau entități de către Beneficiar, fără nici o restricție; (iii) sunt produse independent de către Prestator fără a utiliza sau a se baza pe informații confidențiale; (iv) sunt sau devin publice, fără a încălca obligația de confidențialitate; sau (v) pot fi obținute în mod legal de Prestator de la orice terț.


  Divulgarea oricăror informații colectate pe parcursul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract va fi de asemenea posibilă și în următoarele cazuri:


  10.4.1 Prestatorul poate comunica informații colectate pe parcursul prestării Serviciilor conform prezentului Contract, atunci când sunt necesare, consultanților și furnizorilor de servicii implicați în furnizarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract;


  IO.4.2 Datorită cerințelor legate de reglementare, managementul riscurilor și de verificările calității serviciilor la nivel intern, Prestatorul poate divulga informații colectate pe durata prestării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract conform prevederilor legale și a Codului etic al Profesioniștilor Contabili, emis de IESBA.


  Prestatorul va lua măsuri rezonabile în vederea protejării confidențialității informațiilor colectate pe parcursul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract și a informării tuturor persoanelor care primesc aceste informații asupra caracterului lor confidențial.

  [ Cu excepția cazului în care o Firmă din cadrul rețelei Prestatorului este contractată direct de Beneficiar sau de o entitate din cadrul grupului acestuia în vederea furnizării oricăruia dintre Serviciile care fac obiectul prezentului Contract, furnizarea de servicii rămâne responsabilitatea exclusiv a Prestatorului. Prin urmare, orice alta Firmă din cadrul rețelei Prestatorului care colaborează cu Beneficiarul pe parcursul furnizării Serviciilor acționează în numele Prestatorului. ]

  în măsura în care relațiile dintre părți implică și transmiterea de către Beneficiar a unor informații deținute de/sau în legătură cu entități afiliate, sau implică prezentarea de către entitățile afiliate a unor informații direct către Prestator, Beneficiarul autorizează transmiterea și transmiterea informațiilor conform celor prevăzute în prezentul Articol 10 și confirmă faptul că Beneficiarul are dreptul de a acționa în acest sens.

  Exceptând cazurile în care aceste informații sunt identificate în mod expres ca fiind confidențiale, Prestatorul poate menționa cliențilcr săi sau potențialilor clienți efectuarea serviciilor furnizate Beneficiarului, ca dovadă a experienței sale profesionale. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul are dreptul de a utiliza denumirea și logo-ul Beneficiarului în prezentarea experienței sale profesionale.


  Serviciile se încadrează în categoria reglementată de legislația în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. în cazul în care, în decursul
furnizării Serviciilor, partenerii sau personalul Prestatorului suspectează implicarea oricui în spălarea de bani sau finanțarea terorismului, Prestatorul are obligația să raporteze aceste suspiciuni Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Spălarea de bani

cuprinde o gamă largă de acte și fapte în legătură cu câștiguri obținute din activități de natură penală. Obligația de a raporta există indiferent dacă suspiciunile sunt asupra unor acte și fapte ale unui client sau ale unui terț și indiferent de locul de desfășurare al acestora.

Articolul 11 PROTECȚIA DATELOR

 • 11.1 Beneficiarul este de acord că Prestatorul poate colecta, stoca, dezvălui și transfera la nivel internațional date cu caracter personal referitoare la angajații, reprezentanții, contractanții, clienții Beneficiarului, precum și la alte persoane, în scopul prestării adecvate de Servicii și în scopurile descrise referitor la dezvăluirea de informații, astfel cum sunt prevăzute în Art.io.

 • 11.2    Părțile convin sa respecte normele si obligațiile impuse de dispozițiile in vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

 • 11.3    Părțile sunt conștiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricărui operator de date sau împuternicit situat in Uniunea Europeana si oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizează servicii.

 • 11.4   Prin urmare, Părțile confirma respectarea deplina a următoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita Ia;

e capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

 • • informarea in caz de breșa de date a tuturor destinatarilor relevanți, intr-un interval maxim de 72 ore;

 • • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

 • 11.5    Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legala a prelucrării orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat intre Parti. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizării obiectului principal al contractului.

Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce privește obligațiile asumate prin aceasta clauza:

 • • vor împiedica persoanele neautorizate sa obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

 • • vor preveni utilizarea fara autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

 • • se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizație in cursul prelucrării sau utilizării si după stocare;

 • • se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizație in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabilească către care organisme se dorește sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

 • • se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

 • • se vor asigura ca, in cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul încheiat intre Parti;

 • • se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.


 • 11.6 în ceea ce privește datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar Prestatorului în legătură cu Serviciile, Beneficiarul confirmă că procesarea acestor date în conformitate cu clauzele prezentului Contract nu va cauza încălcarea vreunei reglementari referitoare la protecția datelor cu caracter personal de către Prestator.

Articolul 12 MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 12.1   Contractul poate fi modificat numai în baza unui act adițional semnat de ambele Părți contractante.


Articolul 13 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 13.1   Contractul încetează în următoarele cazuri:

 • 13.1.1 Prin acordul scris al ambelor Părți;

 • 13.1.2 Prin denunțarea unilaterală, la inițiativa fie a Beneficiarului, fie a Prestatorului, în orice moment, cu un preaviz de minimum 30 zile calendaristice anterior datei la care intra în vigoare încetarea Contractului, fără obligația invocării vreunui motiv /explicații de către partea care inițiază denunțarea; într-un astfel de caz, prezentul Contract va înceta automat, la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice menționate mai sus. într-un astfel de caz, partea care notifica încetarea Contractului nu va avea nicio obligație față de partea cealaltă în ceea ce privește încetarea Contractului în acest mod;

 • 13.1.3 Prin îndeplinirea obiectului Contractului.

 • 13.1.4 Prestatorul are dreptul de a rezilia prezentul Contract în situații care includ, nelimitativ, următoarele:

 • a. Beneficiarul îi furnizează Prestatorului informații care nu sunt credibile în scopul auditului;

 • b.  Beneficiarul împiedică Prestatorul să efectueze procedurile necesare de audit;

 • c.  Beneficiarul nu acordă Prestatorului asistența necesară pentru furnizarea Serviciilor și prevăzută în prezentul Contract, sau

 • d.  Beneficiarul nu îndeplinește, sau nu îndeplinește la timp și/sau în mod corespunzător oricare dintre Obligațiile semnificative asumate în acest Contract.

în oricare dintre cazurile menționate mai sus la literele a] pana la d), dacă Beneficiarul nu remediază sau îndepărtează respectiva încălcare/neexecutare a obligației în cauza, în cazul în care acesta poate fi corectată/remediata, într-un termen rezonabil notificat de către Prestator, acesta din urmă are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract conform articolului 1552 din Codul Civil, în baza unei simple notificări de reziliere a contractului (.Notificare de Reziliere”) trimise Beneficiarului. într-un astfel de caz, rezilierea Contractului se va produce „de plin drept’', fără necesitatea vreunei formalități suplimentare sau a intervenției instanței, la primirea de către Beneficiar a Notificării de Reziliere menționate mai sus.


 • 13.1.5 Daca evenimentul de forță majoră depășește 120 de zile sau în alte cazuri expres prevăzute de legea română pentru încetarea contractului.

 • 13.1.6 Beneficiarul cât și Prestatorul au obligația să informeze organismul de supraveghere publică (Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile) conform prevederilor OUG nr.90/2008 în legătură cu demiterea sau demisia intervenită pe durata mandatului de audit.

 • 13.2 în toate cazurile, dacă legea nu prevede altfel. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului onorariul, calculat proporțional pentru serviciile prestate până în momentul încetării prezentului Contract.

 • 13.3 Prevederile Articolului 13 nu vor afecta sau limita în nici un mod drepturile Prestatorului de a obține despăgubirile/compensațiile la care are dreptul conform prevederilor legale sau prezentului Contract.

  13-4


  Prevederile Articolului 13 nu vor afecta clauzele contractuale care sunt menite ori convenite de/QțJ\ A Părți prin prezentul să rămână în vigoare și după încetarea prezentului.Articolul 14 FORȚA MAJORĂ ȘI CAZURILE FORTUITE

 • 14.1 Cazul fortuit exonerează Partea afectată de acestea de obligațiile și răspunderea asumate prin prezenta, cu condiția notificării valabile a celeilalte Părți și a furnizării de dovezi corespunzătoare în acest sens. Evenimentele de forță majoră declarate valabil de către autoritățile competente de asemenea exonerează Partea afectată de acestea de răspundere pe

întreaga durată a acestora.

Articolul 15 COMUNICAREA PE SUPORT ELECTRONIC

 • 15.1 Pe parcursul prestării Serviciilor, părțile pot dori să comunice pe cale electronică folosind adresele de e-mail menționate în Contractul de servicii. Cu toate acestea, transmiterea de informații pe cale electronică nu poate fi garantată a fi sigură sau lipsită de erori, iar aceste informații pot fi interceptate, alterate, pierdute, distruse, forate, pot ajunge la destinatar cu întârziere sau pot să fie altfel afectate în mod negativ, incomplete sau nesigure pentru a fi utilizate. în acest sens, fiecare Parte convine să utilizeze proceduri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a efectua verificări în legătură cu cei mai cunoscuți viruși la acel moment, precum și pentru a verifica integritatea acestor date înainte de a transmite informații pe cale electronică celeilalte părți. Cu toate acestea, fiecare parte este de acord că aceste proceduri nu pot garanta că aceste comunicări vor fi lipsite de viruși informatici. Este responsabilitatea părții care primește informații pe cale electronica de la cealaltă să efectueze o verificare a atașamentelor pentru detectarea virușilor înainte de a accesa orice document în format electronic, indiferent de suportul pe care este primit.

Articolul 16 LEGEA CONTRACTULUI, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 16.1   Prezentul Contract este guvernat de legea română.

 • 16.2   Părțile convin prin prezentul ca orice neînțelegere în legătură cu valabilitatea, încheierea, interpretarea, executarea și/sau încetarea prezentului Contract să fie soluționată pe cale amiabilă, conform reglementărilor românești aplicabile. Dacă neînțelegerile intervenite între părți nu se pot soluționa pe cale amiabilă în maximum 30 de zile de la data apariției acestora, litigiile dintre părți vor fi soluționate de instanțele competente din București.

Articolul 17 ALTE DISPOZIȚII

 • 17.1     Titlurile articolelor din cadrul Contractului de Prestări Servicii și al prezențiior Termeni Standard sunt incluse numai pentru a facilita referirile la articole, și nu fac parte din Contract, nici nu afectează sensul interpretării condițiilor și clauzelor contractuale.

 • 17.2     Dacă oricare dintre prevederile prezentului Contract va fi declarată ilegală, nulă sau neaplicabilă conform prevederilor legislative în vigoare, aceasta nu va afecta legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract. Părțile convin ca orice astfel de prevedere să fie înlocuită cu o clauză al cărei conținut să păstreze pe cât posibil sensul prevederii inițiale.

 • 17.3    Articolul 17.3 este ultimul articol al prezențiior Termeni Standard.

PRESTATOR

Ec.Georgeta Radulescu
Auditor Financiar
BENEFICIAR

CABINET PRIMARTELEFON (004 O21) 31® 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprlmar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București


REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar


pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Prin Hotărârea nr. 59/16.02.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat contractarea de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, serviciilor de audit financiar a activității anuale a acestora.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice „entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice", în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Pentru entitățile mijlocii și mari, respectiv entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

 • b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

 • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Astfel, ținând seama de prevederile art. 47 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților și luând în considerare faptul că societatea Administrare Active Sector 3 SRL îndeplinește aceste condiții, prin adresa nr. 5673/16.04.2020 înregistrată cu nr. 332887/CP/16.04.2020, societatea Administrare Active Sector 3 SRL a solicitat desemnarea PFA Rădulescu Georgeta în calitate de auditor statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021, anexând în acest sens Contractul nr. 14568/20.12.2019 având ca obiect servicii de audit pentru situațiile financiare de la 31.12.2019, cu o valoare de 12000 lei fără TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 335149/23.04.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere:

 • - adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.5673/16.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 332887/16.04.2020

 • - Contractul de prestări servicii audit nr. 14.568/2019 încheiat cu dna. Radulescu Georgeta, auditor financiar

 • - oferte analizate: oferta de la Auditteam și de la PFA Rădulescu Georgeta

Conform prevederilor:

-art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

 • - art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

 • - art. 3. din Ordinul MFP 3781/2019 „ Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. ”

 • - punctul II - A din Anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 3781/2019 reglementează cerințele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, diferențiate, în funcție de tipul entității: pct. 2.1. - microîntreprinderile pct. 2.2. - entitățile mici pct. 2.3. - entitățile mijlocii și mari La pct. 2.6., pentru entitățile mijlocii și mari se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

 • - Ordinul MFP nr. 3781/2019 - III-pct.3.1. - alin. (1) lit.a) - termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv 29 mai 2020;

 • - Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 • - art. 34 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative care stabilește conținutul raportului de audit statutar

 • - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic sau majoritar,

 • - Art. 47 din OUG nr. 109/2011 (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. (I1) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

Auditorul propus de societate este dna. Radulescu Georgeta, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizație 4906, persoana fizica autorizata, cod unic de înregistrare 27241469, iar valoarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat este 12.000 lei fara TVA.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la societătea Administrare Active Sector 3 SRL.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola
71 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chiciura! 39-45, et. 1, sector 3, București

5 G ^3              Telefon: +40 374 471189


E-mall: office@activesector3.ro

www.actives3.ro


Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3

si

dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3


Calea Dudcsti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, pentru exercițiile finaciare 2019, 2020 si 2021 in persoana dnei. Radulescu Georgeta, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 4906, persoana fizica autorizata, cod unic de înregistrare 27241469

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru exercițiile financiare 2019, 2020 si 2021 in persoana dnei. Radulescu Georgeta, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 4906, persoana fizica autorizata, cod unic de înregistrare 27241469

Auditul statutar înseamnă un audit al situațiilor financiare anuale individuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit si se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în România în condițiile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru asigurarea respectării prevederilor legale aplicabile, societatea noastra a realizat demersuri pentru auditarea situațiilor financiare anuale si depunerea acestora cu încadrarea in termenul limita. Auditorul propus este dna. Radulescu Georgeta, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 4906, persoana fizica autorizata, cod unic

CU.I.31012790, R.C. J40/14752/2012

(BAN R035UGBI0000022022893RON GARANT BANK

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar ;i de coreponden(ă: str. Chici urei 39-45, et. 1, sector 3, București

Capital social subscris: 100.020.000 lei

Jftt a. SREN9001:2015

MAMB SR EN 14001:2015

YWitt'i n**^t**h w            OartMeatirlinMOOmanauUOlI


de înregistrare 27241469, iar valoarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul încheiat este 12.000 lei fara TVA.

La prezenta adresa anexam: Oferte analizate precum si Contractul de prestări servicii audit nr. 14.568/2019 încheiat cu dna. Radulescu Georgeta, auditor financiar.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, pentru exercițiile financiare 2019, 2020 si 2021 in persoana dnei. Radulescu Georgeta, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 4906, persoana fizica autorizata, cod unic de înregistrare 27241469.

Cu considerație,

0) no nj CL

AuditEAM


AudnTEAM.

Evolution & Devetopmenl

Str. Gherghitei, nr.23D, sector 2, București - Romania, Fax:031/438.14.80; audltEAM.ro, E-mail: office@auditeam.ro Registrul Comerțului: J40/4874/2009; Cod Unic: RO 25438783

OFERTĂ - AUDIT FINANCIAR

Grupul de firme Audit TEAM cuprinde doua societăți care sunt membre CAFR si CECCAR:

 • • Camerei Auditorilor Financiari din România - autoriz. 908/2009

 • • Camerei Auditorilor Financiari din România - autoriz, 1165/2013

 • • Corpului Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România - autoriz. 6523/2009

■ Corpului Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România - autoriz. 8526/2014

Grupul este certificat ISO 9001 din anul 2012 de către ART CERT Systems.

Principala misiune urmărită de Audit TEAM este de a furniza servicii de calitate și la termen clienților săi în domeniile:

 • • Audit financiar, conform IAS, IFRS și celelalte reglementări;

 • • Audit intern, conform reglementărilor Camerei Auditorilor Financiari din România și a Ministerului Finanțelor Publice;

 • • Contabilitate financiară, cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991 republicată;

 • • Consolidarea situațiilor financiare anuale ia societățile de grup, conform Ordinului Mnistrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;

 • • Consultanta contabila si fiscala, precum si alte servicii aferente domeniului.

Audit, contabilitate, consultanta, analiza - alegerea dvs., responsabilitatea noastra!

Clienți:

Printre clienții noștri (in materie de audit financiar) enumerăm: AUTO GNS FOSCSANI, VERIDA CREDIT IFN S.A., R.A. MONETARIA STATULUI, INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, LEMET SRL, OPUS LAND DEVELOPMENT SA (GRUPUL COSMOPOLIS), MIDOCAR CONSULTING SRL, ERNST&YOUNG SRL, UZINSIDER SA, UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA, UZINSIDER TECHO SA (GRUPUL UZINSIDER), SOLMAR TRADING SRL (MANGO), MINISTERUL JUSTIȚIEI, ERNST&YOUNG SRL, ERNST&YOUNG ASSURANCE SRL, ERNST&YOUNG SUPPORT SRL (GRUPUL EY), NEREUS MANAGEMENT SRL, GIRONAP SA, ALVEUS ROMANIA SRL, ATHENAEUM CONSTRUCȚII SA, PROVISION SOFTWARE S.R.L., UPDMSION S.R.L., UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA, CONSILIUL JUDEȚEAN VALdEA, COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA, GREĂT ATLANTIC IMPEX SRL, ROMIhlD T&G S.R.L., JPB TRADE S:R.L, HOTEL CARO BUCUREȘTI, FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL, REȚEAUA NAȚIONALA DE DEZVOLTARE RURALA (RNDR), ĂZUGA TURISM S.A., COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU "TURISM S.A., BIROUL DE TURISM PENTRU TINEREȚE (BTT) S.Ă. si multi alții. Mai multe informații găsiți pe site-ul nostru (auditEAM.ro) la secțiunile clienti si recomandări.

Am analizat situația societății ADMINISTRAREA ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., obiectul de activitate si numărul de ore necesare realizării unei misiuni de audit statutar pentru exercițiul financiar 2019, astfel am stabilit un onorariu de 6.000 euro + TVA.


Cu considerație,

Director general


CĂTRE:

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

In atentia: Domnului Corbulaanu Florentin

Oferta Servicii audit financiar statutar

Referitor la:

Auditul Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019, întocmite in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nn 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare.

Ca urmare a solicitării dumneavoastră prin adresa nr. 13575 din (M. 12.2019 va transmit oferta dnei RADULESCU GEORGETA in calitate de auditor financiar, cu sediul in București, Str.Prometeu, nr 34, bl 14E, sc1, ap 1, pentru serviciile de audit financiar.

In realizarea auditului, voi proceda la testarea înregistrărilor contabile si voi efectua alte proceduri considerate necesare pentrua obține obaza rezonabila in exprimarea opiniei mele asupra situajiilor financiare. De asemenea, voi evalua principiile contabile folosite si estim&rile semnificative făcute de conducere, precum si prezentarea de ansamblu a situațiilor financiare. Raportul de audit va fi adresatacționarilor Societății;

Mai jos sunt prezentate detalii cu privire la serviciile pe care le pot presta conform moduluiin care am înțeles cerințele dumneavoastră:

 • 1. Efectuarea auditului financiar pentru Situațiile financiare întocmite de societatea dumneavoastră pentru data de 31 decembrie 2019, precum si exprimarea unei opinii asupra acestora prin emitereaRaportului.

 • 2. Auditul se va efectua in conformitate cu Standardele de Audit care simt bazate pe Standardele Internationale de Audit Aceste standarde impun respectarea cerințelor eticii profesionale, planificarea ăi derularea auditului astfel încât sa fie obtinut un nivel de asigurare rezonabil cu privire la lipsa denaturărilor semnificative in situațiile financiare. Auditul efectuat consta in executarea de proceduri in scopul obținerii clementelor probante care sa justifice sumele si informațiile conținute in situațiile financiare. Selectarea procedurilor se bazeaza pe judecata profesionala a auditorului, incluzând evaluarea riscului existentei unor denaturări semnificative in situațiile financiare indiferent daca sunt datorate erorilor sau fraudei. In efectuarea acestei evaluări a riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirca si prezentarea fidela â situațiilor financiare cu scopul de a stabili procedurile deaudit care sunt adecvate in circumstanțele date, dar nu cu scopul de a exprima o opinieasupra eficacității sistemului intemdccontrol al Șociețriii.

 • 3.  Auditul situațiilor financiare va presupune, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite, imșpnabilitBtea estimărilor conducerii, precum si examinarea prezentării de ansamblu a acestora.

 • 4. Auditorul sc va asigura ca Situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata si cu prevederile O.M.F.P.nr. 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare,

 • 5. Asigurarea obtinuta de audit va fi baza exprimării in raportul de audit a opiniei asupra reflectării in Situațiile financiare întocmite de societatea dumneavoastră a poziției financiare, performantei fluxurilor de trezorerie si â modificărilor capitalului propriu.

 • 6. In cazul unor abateri de la prevederi, raportul de audit va conține opinia asupra prevederii de lâ care s-a făcut abatere, natura acesteia, tratamentul contabil solicitat de reglementari ce a fost considerat nccorespunzator in împrejurările respective, precum si tratamentul adoptat;

 • 7. Angajamentul nostru va include si revizuirea conformității Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 cu situațiile financiare anuale prezentate.

Onorariul se bazeaza pe timpul necesar dsemnat pentru acest angajament, si yariaza in funcție de gradul de responsabilitate implicat precum si de experiența si calificarea necesare. Pe baza informațiilor despre Societate si a cerințelor de mai sus, oferta financiară este de 12.000 lei/an financiar.

Estimarea timpului necesar pentru realizarea activității s-a făcut luând in considerare îndatoririle mele in calitate de auditor si va fi de 30 zile.

Oferta ramane valabila pentru o durata de 30 (treizeci) zile, si va ramane obligatorie putând fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 05.12.2019

Cu stima.

EC.RADULESCU GEORGETA AUDITOR FINANC1AR EXPERT CONTABILSERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Nr. 335160/23.04.2020
Către,
CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega) justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
AVIZUL
referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare/extraordânare din data de

Xomisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                       ........... în sistem de videoconferința, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suplimentarea -ordinii de -zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe,

PREȘEDINTE,
SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTON1O-CIPRIAN


BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN1.Comisia 1 - Punctul 10

 • A. Da             6/20 ( 30%)

 • B. NU         0/20 ( 0%)

 • C. Abtinerre   3/20 ( 15%)

No Answer 11/20 ( 55%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 |

Pelinaru Cornel            j

Baetica Nicoleta            | X j

Valerica Hontaru           | X j

Antonio Ciprian Corneanu | X |

Mariana Vasiliu

fleancu florin              | X |

florin manea                  |    |

constantinradu038          | X |

liviu malureanu             |    j    |

Stelian Ene                   |    |    |

Elena Tudor                  |

Elena Petrescu              |    |

Gutium Narcisa              |

romeo popescu                |    [

Văduvă luliana              |

Fatu Adrian                  j

Ionela Marinescu           |    |

Paunica Adriana             | X |

Cristi Tudorache            |    |    |

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL y

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...J.U..... de pe or 'Suplimentarea ordinii de zra ședinței ordinare/extraordinare din data de..


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  ui sistem de videoconferînță, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul //?... de pe ordinea de zi / SHphiiieilLdied ui dinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORADIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:        ----

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNI CĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 10

 • A. Da             6/24 ( 25%)

 • B. Nu         1/24 ( 4%)

 • C. Abținere      1/24 (  4%)

No Answer 16/24 ( 67%)

A

B

c

Neacsu Florentina - PS3 Pelinaru Cornel

1

1 X

1

1 1

1 1

Baetica Nicoleta

Valerica Hontaru

Antonio Ciprian Corneanu

Mariana Vasiliu

1 X

1

1

1 1

1 1

fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu Stelian Ene Elena Tudor                 |

Elena Petrescu

1

1 X )

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

[ 1

Cristi Tudorache

Gutium Narcisa             |

Alexandru Dobre            |

X I

1 1

1

1

1

romeo popescu              |

Văduvă luliana             |

X 1

1

1

Fatu Adrian                 j

Ionela Marinescu          |

Paunica Adriana            |

Inocentiu Voinea           |

Cezar lacob                |

Cristian Petrescu          |

1

X 1

1

X 1

1

X 1

1