Hotărârea nr. 108/2020

HCLS3 nr.108 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea semnării unui contract de achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor cu societatea GENCO ‘93 SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020


Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 335958/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 335837/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 335855/23.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea semnării unui contract de achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor, în valoare de 778.800 lei fără TVA, cu societatea GENCO ‘93 S.A., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL va duce la îndeplinireqjxevederile prezentei hotărâri.                                                                                  •     '


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ lULIANAV' UVA


NR. 10% DIN 29.04.2020

i

ectefc i

Mariui Mihăiță


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL abinetprim4r@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N1

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor cu societatea GENCO '93 S.A.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97 din 29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea desfășoară 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, astfel, executând lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";

 • 3. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

 • 4. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

 • 5. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 6. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 7. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu":

 • 8. Lucrări instalare delimitatoare metalice;

Prin adresa nr. 1203/13.04.2020, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L solicită aprobarea încheierii unui contract de achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor cu societatea GENCO '93 S.A., aceste utilaje fiind necesare în vederea executării la timp și în condiții optime a lucrărilor desfășurate de către societate.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 335837/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvern ță^Co/porativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Se


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacDrp0raUva@primarie3.ro

Str. intrarea Odobfiștî nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr. 335837/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL în vederea încheierii contractului de achiziție cu GENCO 93 SA

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr, 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 1203/13.04.2020 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 330067/13.04.2020

 • - cereri de ofertă către:

 • -  GLOBAL PARTS CONSULTING S.R.L. nr .913 din 17.03.2020

 • -  GENCO’93 S.A. nr. 914 din 17.03.2020

 • -  COSTA UTILAJE S.R.L. nr. 915 din 17.03.2020

 • -  EVIA UTILAJE S.R.L. nr. 916 din 17.03.2020

 • -  DANIKEN UTILAJE S.R.L. nr. 917 din 17.03.2020

-Draftul contractului de achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor -Raportul procedurii

-Proces-Verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice

-Proces-Verbal privind evaluarea documentelor privind îndeplinirea cerințelor de calificare -Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor

în conformitate cu prevederile:

- art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 S.R.L.: „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

 • - art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare conform căruia: ” Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. ”SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în prezent Algorithm Residential S3 S.R.L. execută lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu”

 • 3. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”

 • 4. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”

 • 5. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal

 • 6. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București

 • 7. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”

 • 8. Lucrări instalare delimitatoare metalice

Singura societate care a răspuns invitației a fost S.C GENCO ’93 S.A. cu scrisoarea de înaintare nr. 660 din 26.03.2020.

Utilajele sunt necesare pentru realizarea lucrărilor în cadrul obiectivelor de investiții.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea încheierii contractului de achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor cu GENCO ‘93 S.A. în valoare de 778.800 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanță Corporativă, Silviu Hondola


Nr.inreg.: 330067

Data inreg.: 13.04.2020

Ora inreg.: 15:40:43

Proveniența: SC Algorithm Residential S3

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Solicitare inițiere proiect de hotarare privind împuternicirea presed CA semnare contract Genco achiziție utilaje finisor asfalt si cilindru vibrocompactor

Adresa:București, strada

Adresa Lucrare: București, strada

Observații:

Nr. File:l

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Algorithm    S.C ALGORITHM RESIDENȚIAL S 3 SRL          S

Residentui sa s.r.u Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, «TSSÎS

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către Consiliu! Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului GENCO ‘93 S.A., având ca obiect achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J4Q/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând prevederile Actulului Constitutiv, art. 12.1 - Adunarea Generală a Asociaților lit.m) sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, înaintează prezenta:

Solicitare pentru acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al ■ societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului cu societatea GENCO ‘93 S.A., valoare 778,800 lei fără TVA, având ca obiect achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează in temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213. Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 169 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea desfășoară 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

CUI 37409940         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sueutsafa Pnitelîiraui           Td 0314 334 452

Reg Corn 140/5481/2017 R097RNCB0087I57546060001 -Ron                               Fn 0314,334 451

R070RNCB0087I57548060002 - EUR                      algortlhm <eddenttal@gniail.ccai

constroctitâ m

Riesidential £3 sal


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL            (gg.

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, SoTS^Sâ «'SXS1 o^STfiiiw

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Algorithm Residential S3 S.R.L. execută în prezent lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

 • 1. Extind ere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

3-Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”;

 • 4. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

 • 5. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 6. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 7. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu”:

 • 8. Lucrări instalare delimitatoare metalice;

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminarii și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă Regulamentul privind încheierea contractelor de achizițe de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare.

în vederea atribuirii contractului, având ca obiect achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor, au fost publicate invitațiile de participare pe:

ț, - site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri;

- site-ul www-anuntul.ro ;

Menționăm că invitația de participare a fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale:

 • - GLOBAL PARTS CONSULTING S.R.L.;

 • -  GENCO’93 S.A.;

 • -  COSTA UTILAJE S.R.L.;

 • -  EVIA UTILAJE S.R.L.;

 • -  DANIKEN UTILAJE S.R.L.;

CUI 37409940        BANCA COMERCIALA ROMANA Sucunala Panteliomn           Td 0314334452

Rcg. Corn J40 548I20I7 RO97RNCB00S7I5754404000I -Ren                               Fox 03)4 334451

RO70RNCBBM7157546040002 - EUR                    algorithm «esndenthlSpnail.cotn

amutrucliui »

Aigc^rrthm

Residentlal S3 sa l


S.CALGORITHMRESIDENT1ALS3SRL 'jg jg jg

Sediul Social; București, Calea Vitsun nr. 242, Parter,               oJan&SSm

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


INVITAȚIE DE PARTICIPARE

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAȚIE COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIȚIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENT1AL S3 SRL, sediul in București, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: algorithm.achi2itii@gmail.com, in calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitație competitivă cu respectarea prevederilor art. 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Mumcipilului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea contractului de furnizare utilaje.

 • 1. Obiectul contractului: Achiziție utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru vibrocompactor - 1 bucata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat prezentei invitații;

 • 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;

 • 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

 • 4. Termen livrare : 14 zile calendaristice incepand cu data semnării contractului de ambele parii; 5. Criteriul utilizat pentru achiziți sus menționata:prețul cel mai scăzut.

 • 6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 lei fora TVA din care:Fumizare finisor asfalt -645.000,00 lei faraTVA, Cilindru vibrocompactor - 134.000,00 lei faraTVA.

 • 7. Coduri CPV Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).

 • 8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.03.2020, ora 1030.

 • 9. Data și ora deschiderii ofertei: 27.03.2020, ora 11 M.

Persoana contact informații suplimentare: Daniela Ropan -- tel. : +40 738 999 554, e-mail: achizitii@algorithmresidential.ro.

în urma publicării anunțurilor, ia sediul Algorithm Residential S3 S.R.L. an fost depuse în plicuri sigilate următoarele oferte:

 • 1. S.C GENCO ’93 S.A.- cu Scrisoarea de înaintare: nr. 660 din 26.03.2020

în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor nimime, următorul ofertant a îndeplinit condițiile de participare:

S.C. GENCO ’93 S.A- oferta în valoare de: 778.800,00 Iei, fără TVA

AlgorilhînRcâdaitnlSJSRL     CUI 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucureata Ptmtdiomn            Tri 0314.334452

CaleaVitantu 242              Reg Cam J4WW81/2O17   R097RNCBHM7IS7M6D6000I -Ron                             Fu 0J 14334.431

București Sector 3 031295                                   R070RNCB0087157546060032-EUR                      algwitiun residcrUial@gmml «tal

cottsmx|jis3.to

Algehthm

*"* Reslderrtial S3 so u


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, j™£; i'SKJX .£5%,%;


Camerele C3, C4, CSs Sector 3.


La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

 • -   Draftul contractului de achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor;

 • -  Raportul procedurii;

 • -   Proces-Verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice;

 • -  Proces-Verbal privind evaluarea documentelor privind îndeplinirea cerințelor de calificare;

 • -  Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor;

Pentru toate aceste considerente, înaintăm spre aprobare propunerea subscrisei privind emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului cu societatea GENCO ‘93 S.A., în valoare de 778.800 lei fără TVA, având ca obiect achiziție utilaje second hand finisor asfalt și cilindru vibrocompactor


Cu deosebiți consi dl. Panait în calitate Algorithu -AunCUI 37409960 Rcg Com 7405481/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA Sucureala ncliamn R097RNCBDOI715754606000) -Ron R070RNCB0087157546060002-EUR


Tei 0314 334 «2 Fix 0314.334 451 algorithm jcsidartial@gnuilcoin constmctiisJ ro


CONTRACT DE FURNIZARE

Nr.din

Părțicontractante între

ALGORHHM REZIDENȚIAL S3 S.RJ», cu sediulînBucurești, Sector 3, CaleaVitan nr. 242, Camerele C3, C4, C5, Parter, telefon ; 0764 423 250, cod fiscal RO 37409960, înmatriculata la RegistrulComertului sub nr. J40/5481/2017, reprezentată legal prin                     avândfunțîa

de..........................-.............., pe de o parte, încalitate de achizitor,

si

S.C..........................SRL , cu sediul in str.________, Bl_______, județul____________,

telcfon/fax_____________, conttrezorcrie___________________________reprezentatprin_________________,

funcția .................. încalitate de furnizor, a intervenitprezentul contract

Definiții

înprezentul contract următoriitennenîvor fi interpretațiastfel:

 • a)  contract - contractul cu titluoneros, asimilat, potrivitlegii, actuluiadmxnistrativ, încheiatinscrisîntreunulsaumaimulțioperatori economici și una orimaimulteautoritățicontractante, care are ca obiectexecuția de lucrări, furnizarea de echipamentesauprestarea de servicii;

 • b) achizitorșifumizor - părțilecontractante, astfel cum sunt acestead lunutetnprezenful contract;

 • c)   prețuicontractului - prețulplătibllfumizorului de cătreachizitor, înbazacontractului, pentruîndeplinireaintegralășicorespunzătoare a tuturorobligațiilorasumateprin contract;

 • d) echipamente - echipamentele, mașinile, utilajeleșioricealtebunuri, cuprinseînanexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligăprin contract să Ie fumizezeachizitorului;

 • e)    servicii - serviciiaferentelivrăriiechipamentelor, respectivactivități legate de furnizareaechipamentelor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punereaînfuncțiune, asistențatehnicăînperioada de garanțieșioricealteasemeneaobligații care revmfumizoruluiprin contract;

 • f) standarde - standardele, reglement&riletehnicesaualteleasemenea, prevăzuteînCaietul de sarcmișiînpropunereatehmcă;

 • g)      origine - loculundeechipamentele au fostrealjzate, fabricate.

Echipamentelesuntfabricateatuncicândprinprocesul                 de                 fabricare,

prelucraresauasamblaremajorășiesențială a componentelorrezultă un echipamentnou, recunoscutcomercial, care este diferit, princaracteristicile sale de bază, prinscopsauprinutilitate, de componentele sale. Origmeaechipamentelorșiservîciilorpoate fi distinctă de naționalitateafiimizorului.

 • h) destinațiefinală - loculundefumizorul are obligația de a fumizaschipamentele;

î) forțamajoră * un eveniment mai presus de controlulpărților, care nu se datoreazăgreșeliisauvimiacestora, care nu putea fi prevăzutînmomentulîncheieriicontractuluiși care face             imposibilăexecutareașt,             respectiv,             îndeplinireacontractului;

suntconsiderateasemeneaevenimente:            războaie,            revoluții,            incendii,

inundațiisauoricealtecatastrofenaturale, restricțiiapărute ca urmare a uneicarantine, embargo, enumerareanefiindexhaustivă ci enunțiativă. Nu este consideratforțămajoră un evenimentasemeneacelor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoareexecutareaobligațiilonineiadinpărți;

j) zi - zicalendaristică; an - 365 de zile.

 • 2. Obiectulșiprețulcontractului

  • 2.1. - Furnizorul se obligă ca, in baza contractului încheiat cu achizitorul, sa furnizeze utilajele,

in termen de maxim..................zile de la încheierea prezentului contract in condițiile convenite in

prezentul contract de furnizare.

 • 2.2. - Achizitorul se obligăsăplăteascăfumizoiuluiprețulconvenitpentruîndeplmireacontractului de

âEfîCO ‘93 S.A.

furnizare.

 • 2.3. - Prețulconvcnitpentruîndeplinireacontractului, plătibilfumizorului de cătreachizitor este de ..............................leî/fara TVA, la care se adauga TVA............lei, ..............IcicuTVA.

2.4. Cantitățile și prețurile unitare sunt următoarele:

Nr.crt

Denumi reserviciilor

U/M

Cant

PU în lei fără TVA

Valoare în lei fără TVA

1

Finisorasfalt

Buc

1

2

Cilindruvibrocompactor

Buc

1

Total

TVA

TbtacuTVA

 • 3. Duratacontractului

 • 3.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către toate părțile contractante și își produce efectele până la finalizarea perioadei de garanție si post garanție acordata de furnizor.

 • 3.2. Termenul de furnizarea utilajeloreste de maxim 14 de zîlecalendaristice.

 • 3.3. Duratacontractuluipoate fi modifîcatanumaiprinacordulexpres al pârtilor, exprimat in scris.

 • 4. Aplicabilitate

 • 4,1. - Executareacontractuluiincepe după constituireagarandei de buna execuție, la data de

 • 5. Documentelecontractului

  • 5.1. - Documentclecontractuluisunt:

a) propunerea tehnica și propunerea financiară;

bjcaictul de sarcini,

 • c) alte documente (daca este cazul).

 • 5.2     - Încazulîn care, peparcursulexecutăriicontractului de achiziție, se

constatăcăanumiteelcmentealepropuneriitehniccsuntinferioarcsau                               nu

corespundcerințelorprevăzuteîncaietul de sarcini, prevaleazăprevederilecaietului de sarcini

 • 6. Standarde

  • 6.1.       - Utilqjelefurnizateînbazacontractuluivorrespectastandardeleprezentate de cătrefumizorînpropunereasatehnică.

  • 6.2.   - Când nu estemenționatnici un standard saureglementareaplicabilă se vorrespectastandardelesaualtereglementăriautorizateînțara de origine a utilajelor.

 • 7. Obligatiileprînclpale ale furnizorului

 • 7.1  ~ Furnizorul se obligasafumizeze la standardelesi/sauperformanteleprezentate in propunereatehnica

 • 7.2 - Furnizorul se obligasafumizezeutilajele in termenul de livrareprezentat in propunereatehnica.

 • 8. Obligatiileprincipale ale achizitorului

 • 8.1 - Achizitorul se obligasareceptionezeutilajele.

8.2- Achizitorul se obligasaplaieascapretulutilajelor.

 • 9. Alte clauze:

 • 9.1 La inceputulfîecarui an, respectivperioda 01 ianuarie - 01 martieachizitorul / achizitoiulvaputeaefectuaplatileaferentefacturiloremise de catreFurnizor in accastaperioadadoardupaaprobareabugetului de veniturisicheltuielipentruannlrespectiv de catreConsiliul Local Sector 3 București. TotodataFurnizorulprinsemnareaprezentului contract

S.A isiexprimaacordul in mod expres cu privire la faptul ca intelegesa nu perceapapenalitatiipentruperioadamaî sus menționata.

11.3 Prezentul contract produce efectejuridicedoardacasumaprevazuta la art.2 a fostprevazuta inbugetul de veniturisicheltuielipentruanul 2020 al societății Algorithni Residential S3 S.R.L care a fostaprobat de către A.Gj\sirespectivConsiliul Local Sector 3 București.

11.4Achizi torul/Achizitorulîșirezervădreptul de a denunța unilateral contractul, încelmult 10 zilelucratoare de la aparițiaunorcireumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheieriicontractuhii, sub condițianotificăriiFumizorului, efectuata in scris, cu celpuțm 3 zilelucratoareînainte de momentuldenuntării. înacestcazFurnizorul are dreptul la platasumelorpentruechipamentele furnizate pânăînacel moment si/sau a materialelorachîzitionatepentrubunadesftsurare a contractului (dovedite cu documcntejustificative),

 • 10. Drepturi de proprietateintelectualfi

  • 10.1. - Furnizorul are obligația de a despăgubîachizitorulîmpotrivaoricăror: reclamațiișiacțiuniînjustiție, cerezultă din încălcareaunordrepturi de proprietaîeintelectuală (brevete, nume, mărciînregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiilesauutilajelefolositepentrusauînlegătiiră cu echipamenteleachizițîonate, șidaune -interese, costuri, taxeacheltuieli de oricenatura , aferente , cu exccptiasituadei in care oastfel de incalcarerezulta din respectareacaietului de sarciniintocmit de catreachizitor.

 • 10. Garanții

Condiții de garanțieși post garanție:

Utilajelevor fi livrate cu garanție de minim:

Finisorasfalt- 6 luni

Cilindruvibrocompactor- 3 luni

 • 11. Recepție, inspecției teste

  • 11.1. - Achizitorulsaureprezentantulsău are dreptul de ainspectași/sau de a testautiajclepentru a verifîcaconformitatealor cu specificațiile din ofertatehnicaprezentata.

  • 11.2. - DacăvreunuldintreutUajeleinspectatesau testate nu corespundespecifîcațiilor, achizitorul are dreptulsăîlrespingă, iarfumizorul are obligația, fără a modificaprețulcontractului:

a) de a înlocuiechipamentelerefuzate; sau

b) de a face toatemodificărilenecesarepentru ca echipamentelesăcorespundăspecifîcațiilorlortehnice.

 • 11.3. - Dreptulachizitorului de ainspecta, de a testași, dacăestenecesar, de a respinge nu va fi limitatsauamânatdatorităfaptuluicăutilajeleau fostinspectateși testate de furnizor, cu sauffirăparticipareaunuireprezentant al achizitorului, anterior livrăriiacestora la destinațiafinală.

 • 12. Modalități de plată

  • 12.1. - Achizîtorulvaefectuaplata în lei catrefiinrizorin termen de maxim 60 de zile de la înregistrarea la beneficiar a facturiloremise conform proceselor-verbale de predare-primire(receptie a utilajelor).

 • 12.2 -Nu se acceptaactualizareapretuluicontractului.

 • 13. Livrareaechipamentelorșidocumentele care Ie însoțesc

  • 13.1.  - Furnizorul are obligația de a livrautilajele ladestinațiafinalăindicată de achizitor, respectândtermenulcomercialstabiliL

  • 13.2. - (1) La expediereautilajelorfumizorul are obligația de a comunicaînscrisatâtachizitorului, câtși, dupăcaz, societății de asigurăridatele de expediere, numărulcontractului, descriereautilajelor, cantitatea, locul de încărcareșilocul de descărcare.

(2) Fumizorulvatransmiteachizitoruluidocumentele care însoțescechipamentele:

a) facturafiscală;

b) cartitehnice;

c) manuale de utilizare, întreținere sireparatii;

-Lu, ~ ____ GEțlcb ‘93 S.A.


 • d) cataloagepiese de schimb;

 • e) certificate de conformitate.

 • 13.3. - Certificarea de cătreachizitor a fâptuiuicăutilajele au fost, prinsemnarea de primire de cătrereprezentantulautorizat al acestuia, pe documenteleemise de ftimizorpentnilivrare.

 • 13.4.    - Livrareaechipamentelor se considerSîncbeiatăînmomentulîn care sunt

îndepliniteprevederiledauzelor 11.1. -113.

 • 14. Întârzieriînîndeplinireacontractului

  • 14.1.  - Furnizorul are obligația de a îndeplinicontractul de furnizare in perioada de valabilitateaacestuia.

  • 14.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea dateî/perioadelor de furnizare asumate în termenul angajat se face cu acordul părților, prin act adițional.

  • 14.3. - Cu excepțiaprevederilorclauzei de forța majora șiînafaracazuluiîn care achizitoruleste de acord cu o prelungire conform clauzei 14.2, o întârziereînîndeplinireacontractuluidădreptulachizitorului de a solicitapenalitățifurnizorului, potrivitprevederilorclauzei 15.

 • 15. Penalități, daune-interese

  • 15.1.      - Încazulîn care, din vina saexclusivă, furnizorul nu reușcștesăîșiîndeplineascăobligațiileasumateprin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețulcontractului, ca penalități, o sumăechivalentă cu 0,1%/ ziintarziere din prețulechipamentelomelivrate.

 • 16. Modalitati de încetarea a contractului

 • 16.1- Achizitorulîșirezervădreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, încelmult 30 de zile de Ia aparițiaunorcircumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheieriicontractuluîși care conduc la modifîcareaclauzelorcontractualeînașamăsurăîncâtindeplinireacontractuluirespectivar fi contrarăinteresului public.

 • 16.2- NeindepIinirea culpabflasirepetataaobligatiilordsumateprinprezentul contract de către una dintreparti, da dreptulpartiilezate de a consideracontractul de dreptreziliat, farainterventiainstanteisifarapunere in întârziere.

163- Achizitorulisirezervadreptul de a renunța la contract, printr-o notifîcarescrisaadresatafurrazorului, faranici o compensație, dacaacesta din urma da faliment, cu condiția ca aceastaanularesa nu prejudiciezesausaafectezedreptul la actiunesaudespagubirepentrufumizor. In acestcaz, furnizorul are dreptul de a pretindenumaiplatacorespunzatoarepentrupartea din contract indeplinitapana la data denuntariiunilaterlae a contractului.

 • 17. Forțamajoră

 • 17.1 -Forțamajorăesteconstatată de o autoritatecompetentl

 • 17.2 - Forțamajorăexonereazăpărțilecontractante de îndeplinireaobligațiilorasumateprinprezentul contract, pe toatăperioadaîn care aceastaacționează.

173 - îndeplinireacontractuluiva fi suspendatăînperioada de acțiune a forțeimajore, darfără a prejudiciadrepturilece li se cuveneaupărțilorpână la aparițiaacesteia.

 • 17.4. - Parteacontractantfi care invocăforțamajoră are obligația de a notificaceleilaltepărți, imediatșiîn mod complet, producereaacesteîași de a luaoricemăsuri care listau la dispozițieînvedercalinutăriiconsecințelor.

 • 17.5. - Dacăforțamajorăacționeazăsau se estimeazăcăvaacționa o perioadămai mare de 6 luni, fiecarepartevaaveadreptulsănotificeceleilaltepărțiîncetarea de plindrept a prezentului contract, fără ca vreunadintrepfirțisăpoatăpretindeceleilaltedaune-interese.

 • 18. Soluționarealitigiilor

  • 18.1. Partileconvin ca litigiiledecurgandsau in legaturacuprezentulcontract, inclusivcelereferitoare lavalabilitatea, interpretarea, executareasaudesfîinterea lui, sa fie solutionatepe cale amiabilaintrepartilesemnataresau           in          mod           excepțional,           de

catreinstantajudecatoreascacompetentateritorial, de la sediulvanzatorului-fumizor.

 • 19. Comunicări

  • 19.1. - (1) Oricecomunicareîntrepărți, referitoare la îndeplinireaprezentului contract, trebuiesă fie transmisăînscris.

(2) Orice document scristrebuieînregistratatâtînmomentultransiniterii, câtșiînmomentulprimirii.

 • 20. Legeaaplicabilăcontractului

  • 20.1. - Contractulva fi interpretat conform legilor din România.

 • 21. Dispoziții finale

  • 21.1.     Prezentul contract a fostincheiat in douaexemplareoriginale cate unulpentruficcarepartecontractanta.

 • 22. Protectiadatelor cu caracter personal

  • 22.1. FurnizorulautorizeazaAchizitonilprivinddreptulacestuia de a face publiceclauzeleprezentului contract prinpublicareaacestora pe site-ul propriusi implicit de a prelucradatele cu caracter personal in raport cu obHgatîilecontractualesi ale Regulamentului U.E. 679/2016.

 • 1.        Părțiletrebuiesărespectenormeieșiobligațiileimpuse de dispozițiileînvigoare, privindprotecțiadatelor cu caracter personal.

 • 2. Părțile sunt conștiente de &ptulcănonneleeuropene din Regulamentul 679/2016 se aplicăoricărui operator de date sauimputemicitsituatînUniuneaEuropeanășioricâreipersoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelorvizate situate înUniuneaEuropeanăsau care le fumizeazăservicii.

Prinurmare, Părțileconfirmfirespectareadeplină a următoarelorprevederi, inclusivdarfărfi a se limita la:

 • •        capacitatea de a respectadrepturilepersoanelorvizateprivindștergerea, corectareasautransferulinfonnațiilorpersonaie;

 • • informarea in caz de breșă de date a tuturordestinatarilorrelcvanți, intr-un interval maxim de 72 ore și, încazulExecutantului nu maitârziu de 24 ore de la momentulîn care o astfel de încălcare a securi tfițiidatelor a ajunsînatențiaacestuia,

 • •   îndeplinireatuturorîndatoririlorabligatoriiprivinddocumentareaconforniării cu Regulamentul 679/2016.

 • 3. Părțile pot utilizadatelepersonale ale semnatarilorlnlimitacontractului pe care îl au încheiat, acestafiindbazalegală a prelucrfiriioriceprelucraresuplimentarăsauîn alt scop face obiectulunuiacordscparat de prelucrare a datelor, încheiatîntrePfirți. De asemenaperioada de stocare a datelorpersonaleprelucrateprin contract estelimitată la perioadacorespondentărealizăriiobiectului principal al contractului.

 • 4.      Datele cu caracter personal schimbateîntrePSrți nu pot deveniaccesibilesaucomunicateunorterțepărțineautorizatesaupuse la dispozițieșpreutilizareîntr-un alt mod. Prinurmare, Părtilevorluatoatemăsuriletehniceșiîn special orgairizatoricenecesare, înceeacepriveșteobligațiileasumateprinaceastăclauză:

 • • vorîmpiedicapersoaneleneautorizatesăobținăacces la sistemele de prelucrareadatelor cu care sunt prelucratcsauutflizatedatele cu caracter personal;

 • • vorpreveniutilizareafărăautorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

 • • se vorasiguracăpersoanele care au dreptulsăutilizeze un sistem de prelucrare a datelor au accesnumai la datele la care au Drept de accesșîcădatele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificatesau eliminate firăautorizațieîncursulprelucrăriisauutilizăriișidupăstocare;

 • • se vorasiguracădatele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificatesau eliminate fărăautorizațieîntimpultransmiteriielectronicesautransportuluișicăesteposibilsăverificeșisăstabileascăc ătre care organisme se doreștesă se efectuezctransferuldatelor cu caracter personal prinmijloace de transmitere a datelor;

 • • se vorasîguracă pot verifîcașistabilidacăși de către cine au fostintroduse, modificatesau eliminate

 • • se vorasiguracă, încazulimeiacpuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict înconformitate cu prezentulcontractulincheiatîntrePărți;

 • • se vorasiguracfidatelc cu caracter personal sunt protejate de distrugeresaupîerdereaccidcntală se vorasiguracădatelecolectateînscopuridiferite pot fi prelucrateseparat”

  ACHIZITOR  _.<CO 93 3.A  GEJJCO ‘93 S.A.


  A fs JSuT* I-* rn Se^tul Sociat: București* Calea Vitan nr. 242, Parter, ^Rezidențial S3 s Camerele C3, C4, C5, Sectar 3.  Nr. Inreg. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L 760/02.04 2020


  Freședi
((                                  Raportul procedurii

L Referințe:

Procedura de atribuire: Licitație competitiva

Contract de achiziție publici:

“Achiziție utilaje second baud finisor asfalt si cilindru vibrocompactor**;

Coduri CPV: 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2);

43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2). prin procedura de licitație competitiva

Cod/Coduri CPV

43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2);

43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).

Anunț de participare;

o pesite-u!: www.constructiis3.ro

 • -  Au ibst transmise 5 invitații de participare , după cum urmeaza:

 • -  GLOBAL PARTS CONSULTING SRL - Invitația cu nr. 913/17.03.2020

 • -  GENCO*93 S.A. Invitația cu nr. 914/17.03.2020;

 • -  COSTA UTILAJE SRL - Invitația cu nr. 915/17.03.2020;

 • -  EVIA UTILAJE SRL - Invitația cu nr. 916/17.032020;

 • -  DANIKEN UTILAJE - Invitația cu nr. 917/17.03.2020.

  Alforittai Rcudauiil 53 SRL

  CitaVitmnr 242

  BncunsH Scdor 3 031295


CU.I 374O99»        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sncunlh BmeUnnm          Td 0314 334452

R« Com J4O/54I1/2OI7 RO97RNCB0087I5754WM001 -Ron                             Fax 0314.334.451

RO70RNCB00B7I57S460H002.EUR                    algorilfan nsid«itial@gn»iLconi

/* I n CMT1th W1 Sediul Sociai: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, mngîim BOwmâSa MutatMdMr Rest "en* ” S3 ș Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Valoarea estimată a achiziției: 779.000 lei fara TVA.

 • 2. Informații generale despre procedura de atribuire

  • 2.1. Legislația aplicabilă

Legislația aplicata:

Licitație competitiva conform art. 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipilului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3.

 • 3. Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Comisia de licitație competitivă numita prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 98 din data de 24.03.2020, compusa din:

 • 1. Director General - Banu Daniel                                     - președinte;

 • 2. Sef Departament Tehnic- Tascan Dorel                         - membru;

 • 3. Contabil Sef- Moldovan Doinita                                - membru;

 • 4. Birou Achiziții - Ropan Daniela Lucia                           - membru;

 • 5. Osnea Marius                                              - membru.

Având ca membri de rezervă pentru comisia numită:

Andreea Popescu - Birou Achiziții

Nicoleta Băețică - Birou Achiziții

Andrada Baroga- Birou contabilitate

Operatorul economic care a depus oferta:

 • 1. SC GENCO *93 S.A - Scrisoare de înaintare înregistrată ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cu nr. 660/26.03.2019;

CUI. 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA ■ Sucande PunlelioniD           Tel 0314 334452

Reg. Coti J40/54J1/2017 RO97RNCB00I7157546060001 .Ran                               Fix: 0314 334 451

R070RNCB0087157546060002-EUR                    iljarttun nafelaitill@Bm«îl««“

cautnictiii3.n>

-Jh.       S,C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL @

JJk ■ —-         B-. •*»-* Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,       «"5S™ •SîlAi’3!»

Residentigl S3 ș       Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 4. Procesul de evaluare a ofertelor

  • 4.1. Calificarea ofertanților

Procesul de verificare a fost detaliat în procesele verbale, anexate prezentului raport după cum urmeaza;

 • -  Proces-verbai privind evaluare a documentelor privind îndeplinirea cerințelor de calificare din data de 31.03.2020 înregistrat la Algorithm Residentia] cu nr. 722;

în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime următorul ofertant au îndeplinit condițiile de participare:

 • - SC GENCO’93 S.A

  Nr. crt

  Ofertant

  Motivele care au stat la baza deciziei

  1

  SC GENCO *93 S.A

  îndeplinește condițiile de calificare

 • 4.2. Evaluarea propunerilor tehnice

Propunerile tehnice au fost evaluate de comisia de evaluare în raport cu cerințele minime din Caietul de Sarcini pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, iar rezultatul evaluării se regăsește in Proces-verbai privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini în procesul verbal nr. 723/ 31.03.2020 care este parte a dosarului achiziției

în urma evaluării propunerilor tehnice, comisia de evaluare declara:

- oferta depusa de SC GENCO *93 S.A conforma;

43. Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a constatat ca propunerea financiara este corelata cu propunerea tehnica prezentata de operatorul economic SC GENCO ’93 S.A, nu au fost identificate erori aritmetice , propunerea financiara se încadrează în valoarea estimată a achiziției, prețul propus nu este neobișnuit de scăzut în raport cu ce urmează a fi livrat, rezultatul evaluării se regăsește în Proces-verbai privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității

C.U.l:37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucumta PtmeHmnn          Td: 0314334452

Reo. Cam 340'5481/2017   RO97RNCB0087I3 M46060001 -R<m                               Fw, 0314 334 451

R070RNCB0087I57546060002-EUR                    dgorHImi 1erifenti1d@8mail.com

ID

-J&.       S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

A lo<Slth m Sediul Sociat: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,      srssaa „anta,

=* Resîdentîal S3 ș       Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

acestora cu propunerile tehnice înregistrat la Algorithm Residential S3 cu nr 759 / 02.04.2020, care este parte a dosarului achiziției

4.4 Rezultatul evaluării ofertelor

în urma evaluării propunerii financiare, a fost declarata admisibila si conforma oferta prezentata de S.C. GENCO ’93 S.A.

 • 5. Aplicarea criteriului de atribuire șl stabilirea clasamentului ofertanților

Criteriul de atribuire este aplicat doar ofertei admisibile si luând in considerare informațiile prezentate de Ofertant în oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara) și documentele care însoțesc oferta.

în urma aplicării criteriului de atribuire, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire, clasamentul rezultat este identificat mai jos:

Nr.crt

Ofertant

Prețui oferte

Clasament

I

SCGENCO’93 SRL

778.800 Iei

I

5.1. Informații din cadrul ofertelor declarate declarate de ofertant! ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală (în sensul prevederilor legislației tn domeniul achizițiilor publice/sectoriale)

Ofertantul SC GENCO ’93 SA nu a declarat că din oferta prezentata are informații confidențiale.

6o Conflict de interese

Fe durata derulării procedurii de atribuire nu au fbst identificate situații de conflict de interese.

7. Concluzii și semnături

Membrii comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată de ofertantul S.C. GENCO’93 S.A ca ofertă câștigătoare pentru procedura de atribuire **Achiziție utilaje secund hand finisor asfalt si

cilindru vibrocompactor”

CUL374M9®       BANCA COMERCIALA ROMANA - SucuradaPamclioma          Td. 0314 334452

Relcom 140.548WCI7 R097RNCB0087137546060001 -Ron                             Fax03l4 334451

R070RNCB0087157545060002-EUR                    Bliurithm. retidmtiilggnuilcom

«BtmiaîW m

AI n rSrvi t H m Se<tiul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,      --SSUa «S5X3U,

Rg "iden* ia" ȘȘ s Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Coduri CPV: 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev2), in urma aplicării criteriului de atribuire și verificarea documentelor

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.


Comisia de evaluare:

Președinte- DanielBanu Membru - Dorel Tascan Membru -   Doinita Moldovan

Membru -   Daniela Lucia Ropan

Membru - Marius Osnea

p> m lial 53 SRL

Cetes Viu» nr 242

Bucutertl Sector 3 031293


CUL: 37409900         BANC A COMERCIALA ROM AN A-Sucureeta Punte Boran           Td 0314 334.432

Rcg. Cum J40/54SI/2017 RO97RNCB00«7I57S460«»31 .Ron                               Fw 0314 334.451

RO70RNCB00C7157546000002-EUR                    «IgorithtnrwidailillgsmiiLcom

Rgorith m s.c algorithm residential s 3 srl

” Residentiai sa s Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Nr. 759/82.042020

Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice

încheiat astazi 02.04.2020 cu ocazia evaluării ofertelor depuse depuse in vederea atribuirii contractului de "Achiziție utilaje second hand finisor asfalt si cilindru vibrocompactor”;

Coduri CPV: 43312000-3 Utilaje pentru instalarea Îmbrăcămintei rutiere (Rev.2);

43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2). prin procedura de licitație competitiva.

Comisia de evaluare numita prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 98 din data de 24.03.2020, compusa din:

 • 1. Director General—Banu Daniel                                   — președinte;

 • 2. Sef Departament Tehnic- Tascan Dorel                          - membru;

 • 3. Contabil Sef- Moldovan Doinita                                ~ membra;

 • 4. Birou Achiziții - Ropan Daniela Lucia                           — membra;

 • 5. Osnea Marius                                              — membru.

a procedat astazi 02.04.2020, ora 1300, la sediul Societății ALGORITHM RESIDENTEAL S3

S.RX.» din sediul in București, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3, la evaluarea propunerilor tehnice depuse.

Valoarea estimata a contractului: 778.800,00 lei fiara TVA;

Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a constatat ca propunerea financiara este corelata cu propunerea tehnica prezentata de operatorul economic SC GENCO ’93 S.A, nu au fost identificate erori aritmetice ,

AJgorUhni RBufenliiI S3 SRL C«!c» Vfanar. MS Biraneiti Semn 3 031293


CUI 37409940        BANCA COMERCIALA ROMANA - SiraUUla ftaidiomn           Țel: 0314 334 432

Rtg. Ccm 340/3481/2017 R097RNCBMI87157Î4404000)-Ron                               F«x 0314 334431

R070RNCBD087J37346060002 - EUR                    dgorMiniresafcn         co m

Algorrthm s.calgorithmeesidential sssrl

Resldentîai ss 5 Sediul Soda!: București, Catefi Vitan ar. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3,

propunerea financiara se încadrează în valoarea estimată a achiziției.


în urma evaluării propunerii financiare și pe baza informațiilor prezentate de ofertantul SC GENCO ’93 S.A, comisia de evaluare declara oferta depusa conforma.

în urma aplicării criteriului de atribuire, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire, clasamentul rezultat este:


Nr. crt.

Denumi» produs

U.M

Candtote

Preț unitar

Lei fina TVA

1

Finisor1 asfalt

buc

1

644.900

2

Cliindrsr vibroconspact&r

buc

1

133.900


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.


Comisia de evaluare:


Președinte- DanielBanu

Membru - Corel Tascan

Membru -   Doinita Moldovan

Membru -   Daniela Lucia Ropan

Membru -   Marius OsneaAlgcrilhm Residenial S3 SRL

CdcaVilmv 242

Bucutetli Sector3 03129$


CU L; 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA- Sumnata PltolcBonm

Rog. Cora 340/5431/2017   R097RNCB008715754fi06000l -Rot

RO70RNCB 0087157546060002-EUR


Tel 0314 334452


F»x 0314 334.4Î1 algoriiliin.residaitiallglgttuiil corn cautiwtib3.n>


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


jy ■ --                    București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

** gfigsiisaqamereleC3,C4,C5,Sector3.

Nr. 723 / 31.032020

Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini

încheiat astazi 31.03.2020 cu ocazia evaluării ofertelor depuse depuse in vederea atribuirii contractului de “Achiziție utilaje second hand finisor asfalt si cilindru vibrocompactor”;

Coduri CPV: 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2);

43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2). prin procedura de licitație competitiva.

Comisia de evaluare numita prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al

Societății ALGOR1THM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 98 din data de 24.03.2020, compusa din:

 • 1. Director General - Banu Daniel                                   - președinte;

 • 2. Sef Departament Tehnic- Tascan Dorel                           - membru;

 • 3. Contabil Sef- Moldovan Doinita                                - membru;

 • 4. Birou Achiziții - Ropan Daniela Lucia                           - membru;

 • 5. Osnea Marius                                              - membru.

a procedat astazi 31.03.2020, ora 13°°, Ia sediul Societarii ALGORFTHM RESIDENTIAL S3

S.R.L., din sediul in București, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3, la evaluarea propunerilor tehnice depuse.

Valoarea estimata a contractului: 778.800,00 lei fara TVA;

Evaluarea propunerilor tehnice.

Procesul de evaluare se realizează pe baza informațiilor preliminare prezentate de Ofertant în oferta și a documentelor suplimentare identificate în Oferta prezentată.

Principalele aspecte ale evaluării propunerilor tehnice sunt prezentate mai jos, în timp ce aspectele detaliate se regăsesc în anexe, daca exista, la prezentul proces verbal.

Operatorul economic SC GENCO ’93 S.A prezintă pentru fiecare produs in parte “ Declarație privind calitatea si conformitatea produselor”.

_         S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3SRL


_ .    ‘■St, ■_          Social:București,Calea Vitannr. 242, Parter,

_______CamereleC3,C4,C5,Sector3.

i Rgaidentinl S3 j*

In urma evaluării propunerilor tehnice oferta depusa de SC GENCO ’93 SA, îndeplinește cerințele minime de calificare impusa prin caietul de sarcini, după cum urmeaza:

Cerințe conform Caiet de Sarcini

Oferta SC GENCO ’93 S.A

Finisor asfalt

Caracteristici tehnice

 • -  Greutate proprie între 9.500 *10.500 Kg

• Lungime totala între 5.000 * 5.100 mm

 • -  Lățime totala între 1.800 * 1.900 mm

 • -  înălțime operaționala între 3.200 * 3300 mm

 • -  înălțime de transport între 3.000 * 3.100 mm

 • -  Productivitate între 250 * 350 t/h

Caracteristici de deplasare

 • -  Viteza de transport între 0*5 km/h

Antrenare

 • -  Instalație electrica între 11 * 13 V

Bnncar descărcare mixtura

 • -  Capacitate între 9,00 + Il,00t

 • -  Lățime (aripi deschise/aripi închise)

între 3.000 * 3.100 mm

 • -  Lățime (aripi deschise/aripi închise)

între 2350 * 2300 mm

Benzi transportoare mixtura

 • -  Număr benzi - 2 buc

Snecuri repartizare mixtura

~ Număr snecuri - 2 buc

Grinda asternere

 • -  Lățime de lucru (grinda de baza) între -1.700 - 3.400 mm

 • -  Grosime max. strat așternut - 250 mm

Capacitati

 • -  Rezervor combustibil între 90,0 1 * 100,01

 • -  Rezervor ulei hidraulic între 70,0 1 * 90,01

An de fabricație:     2014 - 2015

Ore funcționare:    maxim 250 h

Garanție:            minim 6 luni.

Finisor asfalt

Caracteristici tehnice

 • -  Greutate proprie de 10.200 Kg

 • -  Lungime totala de 5.050 mm

 • -  Lățime totala de 1.880 mm

 • -  înălțime operaționala de 3.270 mm

~ înălțime de transport de 3.050 mm

 • -  Productivitate de 300 t/h

Caracteristici de deplasare

 • -  Viteza de transport     între 0*5

km/h

Antrenare

 • -  Instalație electrica de 12 V

Buncăr descurcare mixtura

■ Capacitate de 10,51

 • -  Lățime (aripi deschise/aripi închise)

de 3.080 mm

 • -  Lățime (aripi deschise/aripi închise)

intre 2.250 * 2300 mm

Benzi transportoare mixtura

 • -  Număr benzi-2 buc

Snecuri repartizare mixtura

 • -  Număr snecuri - 2 buc

Grinda asternere

 • -  Lățime de lucru (grinda de baza) între -1.700-3.400 mm

 • -  Grosime max. strat așternut - 250 mm

Capacitati

 • -  Rezervor combustibil de 95,01

 • -  Rezervor ulei hidraulic de 80,01

An de fabricație:     2015

Ore funcționare:     240 h

Garanție:            6 luni sau 500 h

Oferta conforma

Cilindru vibrocompactor

Dimensiuni si mase

 • - greutate operaționala între 4.500 * 5.000 kg

 • - lățime lucru între -1350 * 1.400 mm

Cilindru vibrocompactor

Dimensiuni si mase

 • - greutate operaționala - 4.500 kg

 • - lățime lucru -1380 mm

 • - lățime totala -1.468 mm

„            ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


_     Sediul Social: București, Calea Vitsn nr. 242, Parter,

ț® Tf * țl            Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Rocidontial-Sa g              —-    *    .....- . -

 • - lățime totala între -1.450 + 1.500 mm

Caracteristici de deplasare

 • - viteza de lucru (cu/fara vibrare) între 0-10,0 km/h

Acționare

-motor

 • - răcire cu apa, 4 cilindri

 • - putere - 33,6 kW (45,1 Cp)/2600 rpm

Tamburi

 • - lățime tamburi intre 1.350 +1.400 mm

 • - diametru tamburi între 800 +1.000 mm

 • - grosime tamburi între 17+19 mm

Direcție

 • - tip - articulat / oscilant

 • - acționare - hidrostatica

Sistem de vibrare

 • - tamburi vibratoari - fata, spate, fata+spate

 • - acționare - hidrostatica

Sistem de stropire:

-tip-sub presiune;

 • - rezervor - între 250 - 3501

Capacitate rezervor combustibil - 50+601

An de fabricație:    2012-2013

Ore funcționare;     maxim: 1500 h

Garanție:            minim 3 luni.

Caracteristici de deplasare

 • - viteza de lucru (cu/fara vibrare) între 0-10,0 km/h infinit variabiala

Acționare

 • - motor Kubota V2403, răcire cu apa, 4 cilindri

 • - putere - 33,6 kW (45,1 Cp)/2600 rpm

Tamburi

 • - lățime tamburi - 1.380 mm

 • - diametru tamburi - 900 mm

 • - grosime tamburi -18 mm

Direcție

 • - tip - articulat / oscilant

 • - acționare - hidrostatica

Sistem de vibrare

 • - tamburi vibratoari - fata, spate, fata+spate

 • - acționare - hidrostatica

Sistem de stropire:

 • - tip - sub presiune;

-rezervor-3101

Capacitate rezervor combustibil - 551

An de fabricație:     2013

Ore funcționare:     1400 h

Garanție:            3 luni sau 250 h

Oferta conforma

în urma verificării si analizării propunerilor tehnice pe baza informațiilor prezentate de o&rtant, comisia de evaluare a concluzionat ca propunerea tehnica corespunde cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini.

_          S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

tglk- * ^Sediul Social:București,CaleaVitannr.242,Parter, Al gp ri ttl rri      Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

"■ Rooidontîal 63 a  —————————î.————----


Comisia de evaluare considera oferta depusa de operatorul economic:

> S.C. GENCO ’93 S.R.L. conformă;

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare:

Președinte- DanielBanu Membru - Dorel Tascan Membru-   Doinita Moldovan

Membru — Daniela Lucia Ropan Membru — Marius Osnea


-jfa        S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL       @

AigOrT'thm SediulSocial:București,Calea Vitan nr.242,Parter,!“£ xJffSfca, Residential sa s Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. 722/31.03JOI©

Proces-verbal privind evaluare a documentelor privind îndeplinirea cerințelor de calificare

încheiat astazi 31.03.2020 cu ocazia evaluării ofertelor depuse depuse in vederea atribuirii contractului de “Achiziție utilaje second haud finisor asfalt si cilindru vibrocompactor”;

Coduri CPV: 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2);

43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2). prin procedura de licitație competitiva

Comisia de evaluare numita prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 98 din data de 24.03.2020, compusa din:

 • 1. Director General - Banu Daniei                                   -președinte;

 • 2. Sef Departament Tehnic- Tascan Dorel                          - membra;

 • 3. Contabil Sef- Moldovan Doinita                               - membru;

 • 4. Birou Achiziții - Ropan Daniela Lucia                            - membru;

 • 5. Osnea Marius                                              - membru.

a procedat astazi 31.03.2020, ora 13°°, la sediul Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., din sediul in București, str. Calea Vitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3, la evaluarea ofertelor depuse.

Valoarea estimata a contractului: 779.000,00 lei fara TVA;

Situația personala a candidatului sau ofertantului

Nr, Formular

CERINȚA

SC GENCO ’93 SA

Formular 2

Informații generale

Informații generale - Formular nr. 2, semnat si stampilat de Hanss Mircea Octavian, datat 24.03.2020.

CERJNTÂ^NPEPLlNiTĂ

Formular 3

Declarație privind evitarea conflictului de interese In conformitate cu prevederile

Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile ari. 59 -60 din Legea nr. 98/201 fi- Formular nr. 3.

C.U 137409960

Reg. Cam W54S 1/20)7


BANCA COMERCIALA ROMANA. Sumiwla nmteKonm           Tal. 0314 334452

R097RNC30087I575460&KK)I -Ron                               Fax. 0314.334431

R010RNCB0087Î57546060002 . EUR                    xlgnrnhm.resitatial@Bnail.coai

castrtietni3 w

Algonthm

Residentiai S3 s

art. 59 -60 din Legea nr. 98/2016

semnat si stampilat de Hansa Mlrcea Octavian, datat 24.03.2020.

cerință Îndeplinită

Formular 4

Declarația privind «încadrarea în situațiile prevăzute la art 164, art.165 ți art. 167 din Legea nr. 98/2016

Declarația privind reîncadrarea în situațiile prevăzute la art 164, art.165 și art 167 din Legea nr. 98/2016 Formular nr. 4, semnat si stampilat de Hansa Mlrcea Octavian, datat 24.031020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 5

Propunere tehnica

Prezinte propunere tehnica, semnata si stampilata, datata 24.032020 CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 6

Formular de oferta

Prezintă formular de oferta, Anexa -centralizator de preturi fara oferta alternativa, Formular 6, semnat si stampilat Hansa Mlrcea Octavian si datat 24.03.2020

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 7

Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca

Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social si a) relațiilor de munca Formular nr. 7, semnat sl stampilat de Hansa Mlrcea Octavian, datat 24.032020, CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 8

împuternicire privind autorizarea semnării ofertei

Nu prezinte împuternicire

Formular 9

Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Da, prezintă declarația prin care accepta condițiile contractuale, semnat si stampilat de Hansa Mlrcea Octavian, datat 24.03.2020 CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 10

Declarație privind inexistenta sterii de faliment

Declarație privind inexistenta stării de faliment Formular nr. 10, semnat si stampilat de Hansa Mlrcea Octavian, datat 24.032020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 11

Experiența similara Contracte experiența similara

Experiența similara prezintă: - contractul nr 2535/B din 01.07.2019 cu SC Mirghis&Mayer SRL - valoare 190.500,00 Euro, CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 12

Declarație privind lista principalelor livrări de produse ti ultimii 3 ani

Declarație privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani - Formular 12 semnat si stampilat de Hansa Mlrcea Octavian, datat 24.03.2020.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ

SC GENCO ’93 S.A a prezentat in copie următoarele:

 • -  Certificat constatator;

 • -   Certificat de înregistrare.

Algoritkni Reiifadiiil S3 SRL     CUI/374OW»         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucumla Panteltonu            Tel 0314 334 4SÎ

CdnVUannr 242              RegC«nJ40/S481/2017 RO97RNCB008TIÎ734MMTO1 -Rro                             Fn; 0314 334.451

București Sedar 3 031295                                RO70RNCB0M715?54£M<KK12-EUR                    «Igotithm iwMentie1@piiail.coni

construetiuS re

S.C ALGORÎTHM RESIDENTIAL S 3 SRL      @

Al CJ ori t H m   Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,      A*S3US o&ftUX,


Residentiai sa s Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

In urma verificării documentelor de calificare comisia de evaluare declara admisibila oferta depusa de:

S.CGENCO ’93S.A


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru a fi înregistrat în dosarul achiziției,                                                h

î, Director General - Banu Daniel                       .........

 • 2. Sef Departament Tehnic- Tascan Dorel               .........................aU

 • 3. Contabil Sef-Moldo van Doinita                          •     * u ****** ******* *

 • 4. Birou Achiziții - Ropan Daniela Lucia                               .....................

 • 5. Osnea Marius                                                    .....(.Jiu&A...................

  Algnritfen Raldcdbl S3 SRL Cafea Viunnr. 241 București Sector 3 031295


  CUI: 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA- Sucwaala Panteliomn

  Reg. Corn MW54tt/10| 7   R097RNCB0087157546060001 -Roo


  R070RNC300I7157346060002-EUR


  Tel 0314 334 4S2 Fax. 0314 334.431


  dprrfdmuciidentlalggmiilcain coruimaiielro


Nr. 673 / 27.03.2020

Proces verbal al ședinței de deschidere a ofertelor

încheiat astazi 27.03.2020 cu ocazia cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de “Achiziție utilaje second hand finisor asfalt si cilindru vibrocompactor”, Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2), prin procedura de licitație competitiva.

Președintele comisiei de evaluare informează ca procedura de achiziție publica s-a organizat in conformitate cu prevederile conform art. 7 tit. a raportat la art. 15 din Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017.

Președintele comisiei de licitație competitivă declara deschisa ședința, da citire componentei comisiei si invita membrii acesteia sa reconfirme declarațiile de confidențialitate si imparțialitate.

Comisia de evaluare pentru procedura de licitație competitivă numita prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Societății ALGORITHM KESIDENTIAL S3 SRL nr. 98 din data de 24.03.2020, compusa din:

 • 1. Director General -Banu Daniel                                     - președinte;

 • 2. Șef departament tehnic - Tășcan Dorel                           - membru

 • 3. Birou achiziții- Ropan Daniela                                    - membru;

 • 4. Contabil Șef - Moldovan Doinița                                -membru;

 • 5. Osnea Marius                                              - membru

Algorithni Reridsnâal S3 SRL     CUI:374O»6S        BANCA COMERCIALA ROMANA - Stuunlo PMdiomn          Tri

03)4 33*451

Citea Vitan ar 242              Rcg.Com 540M4815I! 17   RO97RNCBDM7157MHHQ00I -Roa                             Fax

03)4334*51

Burarăți Sector 3 031295                                R070RNCB0087I57546060M2-EUR

d£oridmnsidetitâ@BmAil con cwnstnictHsS io

Având ca membri de rezervă pentru comisia numită;

Andree Popescu - Birou Achiziții

Nicoleta Băețică - Birou Achiziții

Andrada Baroga- Birou contabilitate

Președintele comisiei de evaluare deschide ședința precizând următoarele:

- Documentația de atribuire a fost postata pe site-ul societății la adresa www.construcjiis3.ro;

- Au fost transmise invitării de participare următoarelor societari:

GLOBAL PARTS CONSULTING SRL - Invitația cu nr. 913/17.03.2020 GENCO’93 S.A. Invitația cu nr. 914/17.03.2020;

COSTA UTILAJE SRL - Invitația cu nr, 915/17.03.2020;

EVIA UTILAJE SRL - Invitația cu nr. 916/17.03.2020;

DANIKEN UTILAJE - Invitația cu nr. 917/17.03.2020

Nu au fost solicitate clarificări.

Operatorii economici care au depus oferta:

 • 1. GENCO’93 SA - Scrisoare de înaintare înregistrată ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cunr. 660/26.03.2020;

Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operatorul economic.

Situația personala a candidatului sau ofertantului

Nr. Formular

DENUMIRE FORMULAR

GENCO’93 S.A

Formular 1

Scrisoarea de înaintare

Da

Formular 1

informații generale

Da

Certificat de înregistrare

Da-copie

Certificat ISO 9001:2015

Da-copie

Formular 3

Declarație privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese

Da

Formular 4

Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 8, cap. 10 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipilului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul! aprobat prin HCLSecor 3 nr 614/27.11.200117

Da

AJgontbm Reudestiid S3 SRL 0314.334 452

Calea Viu» nr 242

0314 334.451

ku >cc 3 43129S ■Igcridn                  con


CUI 37409960        BANCA COMERCIALA ROMÂNA - Socundla Pattaboran           Td

Rcg Coto WS4BI/2OI7 RO97RNCBMB7tS7M606M0) -Ron                           Fax

RO70RNCUM87157546O6OCO2 . EUR

cautructiiOjn

Formular 10

Declarație

Da

Formular 11

Experiența similara - finisor

Da, prezintă procese verbale de punere in funcțiune

Formular 12

Declarație privind lista principalelor livrări de produse m ultimii 3 ani

Da

PROPUNEREA TEHNICA;

Propunere tehnică

GENCO’93 S.A

Formular 5

Propunerea tehnica

Da

Formular 7

Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca

Da

PROPUNEREA FINANCIARA;

Criteriul de atribuire: „Prețul cel mai scăzut" Valoare estimata : 779.000,00 lei fora TVA din care : Furnizare finisor asfalt - 645.000,00 lei fora TVA,

Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fora TVA.

Elementele principale ale propunerii financiare

GENCO’93 SA

Formularul de oferta -Formular nr. 6

r"           De

Anexa la Formularul de oferta -Centralizator preturi

Da

Valoare f&rt TVA Sn iei

778.800,09

Perioada de valabilitate a ofertei (ale)

90

împuternicire privind autorizarea semnării ofertei Formular 8

Nu

Declarație de acceptare a condițiilor contractuale- Formular 9

Da

Model contract

Da

Operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în cadrul ședinței de deschidere și motivele respingerii sunt următorii/următoarele: Nu este cazul.

S-au solicitat clarificări operatorilor economici după cum urmează: Nu este cazul.

AJjprithm RcsidenUal S3 SRL 0314334,452

Calo Vitan ar 242 0314 334,451

Bnumti Sector 3 031255

[□nthi dnrtisI'nțtMÎlct


C UI: 37409560        BANCA COMERCIALA ROMANA - Siiciimb Panidiomn

Td

Fix


Rq) Con 3403481/2017 RO97RNCBM87I5754M6OT0) -Ron

RO7DRNCE00B7137546060002 -EUR

amdnwtiu3.ro

S.CALGORITHM RESIDENTIÂL S3SRL

A g   TU hm Sediul Sedai: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Resldentinl S3 s           _      ,  __ _. __ _  .   „

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Președintele comisiei de evaluare declară închise lucrările ședinței de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii acesteia, să analizeze în detaliu oferta, în ședințe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin documentația de atribuire.

Prezentul proces verbal s-a întocmit intr-un exemplar in original, urmând a se transmite pe e-mail si operatorilor economici.

Comisia de evaluare:

Președinte - Banu Daniel

Membru -   Tășcan Dorel

Membru -   Ropan Daniela

Membru - Moldovan Doinița

Membru - Osnea Marius


Algorithm Rcsîdcntîal S3 SRL 0314334432

CatcaVilaini 242

0314.334431

Baossti Socior 3 031293

dgoridun.msiilcntid@gniail.can


C UI - 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA Sucunda Pnnteliomn

Reg Corn J4W34S1AO17   RD97RNCB00971J7346O6W0I -Ron

RO7ORNCBOOB7157546O60OO2- EUR

Tel

Fax


COTstrurtiisî ra

Nr. 913/17-03.2020

Către,

GLOBAL PARTS CONSULTING SRL

INVITAȚIE


PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAȚIE COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIȚIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul in București, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: algorithm.achizitiitalgmail.coni, in calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitație competitivă cu respectarea prevederilor art 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Munidpîlului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea contractului de furnizare utilaje.

L Obiectul contractului: Achiziție utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru vibracompacfor — 1 bucata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat prezentei invitații;

 • 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;

 • 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

 • 4. Termen livrare: 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele parti;

 • 5. Criteriul utilizat pentru achlzlți sus menționata: prețul cel mai scăzut.

 • 6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 lei fora TVA din care:Fumizare finisor asfalt - 645.000,00 lei fara TVA, Cilindru vibracompactor -134.000,00 lei fora TVA.

 • 7. Coduri CPV Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).

& Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.03.2020, ora 10 30.

9, Data și ora deschiderii ofertei: 27.03.2020, ora 11

Persoana contact informații suplimentare: Daniela Ropan — tel. : +40 738 999 554, e-mail: achizitii@aiporithmresidcntial.ro.

Cu stima,


Nr. 914/17.03.2020

Către,

GENCO’93 S.A.

INVITAȚIE

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAȚIE COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIȚIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORTTHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul in București, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: (Bl 43 44 52, e-mail: algQrithm^izTfif^pniail.com, în calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitație competitivă cu respectarea prevederilor ari. 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Munidpilulni București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea contractului de furnizare utilqje.

 • 1. Obiectul contractului: Achiziție utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru vibrocompactor - 1 bucata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat prezentei invitații ;

X Limba de redactare a ofertei: limba română;

 • 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

 • 4. Termen livrare: 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele parii;

 • 5. Criteriul utilizat pentru achiziți sus menționata: prețul cel mai scăzut.

 • 6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 Iei fara TVA din carezFhmîzare finisor asfalt - 645.000,00 lei fara TVA, Cilindru vibrocompactor —134.000,00 lei fora TVA.

 • 7. Coduri CPV Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).

 • 8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.03X020, ora 10 -50.

 • 9. Data și ora deschiderii oferiri: 27.03.2020, ora 11 °°.

Persoana contact informații suplimentare: Daniela Ropan - tel. : 440 738 999 554, e-mail: at!hirittî@alțorithmresidentiaLro.

Cu stima,

Algcmftfim

RetlderW»! SD a.i

Nr. 915/17.03.2020

Către,

Costa Utilaje SRL

INVITAȚIE


PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAȚIE COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIȚIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul in București, str. CdeaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: algorithm.achizitiî@gmailxom. in calitate de autoritate contractanta organizează procedura de lidtafie competitivă cu respectarea prevederilor art. 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipilului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea contractului de ftimizare utilqje.

 • 1. Obiectul contractului: Achiziție utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru vibrocompactor - 1 bucata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat prezentei invitații ;

 • 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;

 • 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

 • 4. Termen livrare: 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele parti;

 • 5. Criteriul utilizat pentru achiziți sus menționata: prețul cei mai scăzut.

 • 6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 lei fora TVA din care:Furnizare finisor asfalt - 645.000,00 lei fora TVA, Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fora TVA.

 • 7. Coduri CPV Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev2).

 • 8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.03.2020, ora 10 30.

 • 9. Data și ora deschiderii ofertei: 27.03.2020, ora 11 ®.

Persoana contact informații suplimentare: Daniela Ropan - tel. : +40 738 999 554, e-mail: achizitii@altrorithmnaidential.ro.

Cu stima,


Nr. 916/17.03.2020

Către,

Evia Utilaje S.R.L.

INVITAȚIE

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAȚIE COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIȚIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul in București, str. CaleaVîtan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: algorithm.aehț>iții@gmail^om, in calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitație competitivă cu respectarea prevederilor art 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipilului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea contractului de furnizare utilaje.

 • 1. Obiectul contractului: Achiziție utilaje secund hand - finisor asfalt-1 bucata si cilindru vibrocompactor - 1 bucata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat prezentei invitații;

 • 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;

 • 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor,

 • 4. Termen livrare: 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele parti;

 • 5. Criteriul utilizat pentru achiziți sus menționata: prețul cel mai scăzut,

 • 6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 lei fara TVA din cnre:Furnizare finisor asfalt - 645.000,00 lei fara TVA, Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fara TVA.

 • 7. Coduri CPV Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).

 • 8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 27,03.2020, ora 10 30.

 • 9. Data și ora deschiderii ofertei: 27.03.2020, ora 11 °°.

Persoana contact informații suplimentare: Daniela Ropan - tel. : +40 738 999 554, e-mail: achizitii@aleorithmresidential.rQ.

Cu stima,

Președinte Consiliu! deAdirtînistraiie*'^ panatlrădu AUN

Si

Nr. 917/17.03.2020

Către,


INVITAȚIE

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAȚIE COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIȚIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENTLAL S3 SRL, sediul in București, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail; aleorithm^chizitii(a)gmaiI.cQni, in calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitație competitivă cu respectarea prevederilor art. 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municîpilului București este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea contractului de furnizare utilaje.

 • 1. Obiectai contractului: Achiziție utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru vibrocompactor — 1 bucata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat prezentei invitații;

 • 2. Limba de redactare a ofertei: limba română;

 • 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor,

 • 4. Termen livrare: 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele parti;

 • 5. Criteriul utilizat pentru achiziți sus menționata: prețul cel mai scăzut.

 • 6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 iei fara TVA din careiFurnizare finisor asfalt - 645.000,00 lei fara TVA, Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fora TVA.

 • 7. Coduri CPV Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).

 • 8. Data Uimita pentru depunerea ofertelor: 27.03.2020, ora 10 30.

 • 9. Data și ora deschiderii ofertei: 27.032020, ora 11 °°.

Persoana contact informații suplimentare: Daniela Ropan - tel. : +40 738 999 554, e-mail: achizjtiitȘalgorithmresidentialjQ.

Cu stima,

Președinte Consiliul deAdrriîmstratie~^ PANATT
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Nr. 335855/23.04.2020

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de achiziție cu S.C. GENCO ‘93 S.A., în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuți ilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terț i în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL      g

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......-------de pe ordinea de zi/

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................în sistem de videoconferințâ, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .......V...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit-b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferințâ, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, PĂUNțCĂ ADRIANA

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANĂ

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

 • A. Da             6/20 ( 30%)

 • B. Nu         0/20 ( 0%)

 • C. Abținere      4/20 ( 20%)

No Answer 10/20 ( 50%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3    |    |

Pelinaru Cornel             |    |

Baetica Nicoleta            j    |    |

Valerica Hontaru           j X [

Antonio Ciprian Corneanu  j X |

Mariana Vasiliu             |    |

fleancu florin              [ X |

florin manea                 |    |

constantinradu038          j X |

liviu malureanu             |    |    j

Stelian Ene                  |    j    j

Elena Tudor

Elena Petrescu              |    j

Gutium Narcisa

romeo popescu               j X j

Văduvă luliana

Fatu Adrian                   |    j

Ionela Marinescu           |    |

Paunica Adriana             | X |

Cristi Tudorache           j    |    j

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...aZ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea oi dinii ihTzi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..........în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

șuplimentarca ordinirdc zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-ROST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:                  "s

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, /1

VĂDUVA IULIANA 11^ "

SECRETAR                ij                            (p

VASILIU MARIANA                             ..........................L.............

MEMBRI:

PELINARU CORNEL                              ..........................Z7..............


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

 • A. Da             5/24 ( 21%)

 • B. Nu         1/24 ( 4%)

 • C. Abținere      3/24 ( 13%)

No Answer 15/24 ( 63%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 |    |

Pelinaru Cornel             | X |

Baetica Nicoleta           j    j    j

Valerica Hontaru           |    [

Antonio Ciprian Corneanu | X |

Mariana Vasiliu             ]    |

fleancu florin              |    |

florin manea                  |    |

constantinraduB38          |    j

liviu malureanu             |    |

Stelian Ene                   |    |    |

Elena Tudor                   |    j

Elena Petrescu              |    |

Cristi Tudorache            |    |

Gutium Narcisa              |    j

Alexandru Dobre             | X |

romeo popescu                |    |

Văduvă luliana              | X |

Fatu Adrian                   |    |

Ionela Marinescu          j    j

Paunica Adriana             | X |

Inocentiu Voinea           |    |

Cezar lacob                   |    |    j

Cristian Petrescu           |    |