Hotărârea nr. 107/2020

HCLS3 nr.107 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării de echipamente aflate în patrimoniul societății către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.335491/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 335190 /23.04.2020 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 1060/15.04.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 335191/23.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit.m) și o) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării a 31 (treizeci și unu) de echipamente-raiduri, conform Anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre, către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL la prețul de 9.187.969,91 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, societatea Algorithm Construcții S3 SRL și societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. _1Q1_

DIN 29.04.2020

Anexa la HCLS

Nr.

Crt

Denumire

Preț fără TVA(lei)

1

Magic Galleon

296,386.13

2

Carusel-Merry Go Round

296,386.13

3

Air ballons

296,386.13

4

Trafic jam

296,386.13

5

Panoramic Wheel

296,386.13

6

Tren Rio Bravo

296,386.13

7

Safary Ride

296,386.13

8

Mini Miami World Trip

296,386.13

9

Flying Bus

296,386.13

10

Pop Ups

296,386.13

11

Kiddie Wheel

296,386.13

12

Convoy

296,386.13

13

Wonder Flight

296,386.13

14

Cups Ride

296,386.13

15

Elephant Jet

296,386.13

16

Family Coaster (Dragon)

296,386.13

17

Space Gun

296,386.13

18

Adult Bumper Car Floor

296,386.13

19

Kiddie Ride

296,386.13

20

Battery Cars

296,386.13

21

Mini Pirate Ship

296,386.13

22

Mini Bumper Cars

296,386.13

23

4D cinema

296,386.13

24

Twister Spinning-Gravity Coaster

296,386.13

25

Z-force

296,386.13

26

Acces Contrei Ticketing+ase de marcat fiscale

296,386.13

27

Playdround

296,386.13

28

Whirl Wind Coaster

296,386.13

29

Hidroflit

296,386.13

30

Midi Discovery Park

296,386.13

31

Disc ”24”

296,386.13

Total

9,187,969.91

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CABINET PRIMAR


TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării de echipamente aflate în patrimoniul societății către societatea AS3-Administrare Străzi 53 SRL

Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți, în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor sectorului.

Prin Hotararea nr. 223/30.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL cu asociat majoritar societatea Algorithm Residential S3 SRL și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ca urmare a restrângerii activității, societatea Algorithm Residential S3 SRL prin adresa nr. 1229/22.04.2020 (334836/CP/22.04.2020), ne aduce la cunoștință faptul că societatea Algorithm Construcții S3 SRL intenționează să vândă 31 echipamente-raiduri în valoare de 9.187.969,91 lei fără TVA către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aceasta din urmă fiind singura societate care și-a manifestat intenția de a achiziționa echipamentele respective.

Prin hotărârea nr.26/15.04.2020 Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat vânzarea raidurilor către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, deținerea acestora în patrimoniul societății ducând la degradarea lor în timp fără o întreținere corespunzătoare.

Vânzarea celor 31 de echipamente are ca scop obținerea de resurse financiare pentru finalizarea unor proiecte aflate în derulare precum și pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.335190/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


E-MAIL guvtarnantocorporalivaQJprirTtorwî.ro

Str. Intrarea Odo beții nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 335190/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării de echipamente aflate în patrimoniul societății către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Prin Hotararea nr. 223/30.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății Algorithm Construcții S3 S.R.L cu asociat majoritar societatea Algorithm Residential S3 SRL și asociat minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale-cod CAEN4120.

Prin adresa nr. 1229/22.04.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la primăria Sectorului 3 sub nr. 334836/22.04.2020, se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algortihm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții s3 SRL în vederea vânzării către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a următoarelor echipamente:

Nr. Cit

Denumire

Preț fără TVA(lei)

1

Magic Galleon

296,386.13

2

Carusel-Meny Go Round

296,386.13

3

Air ballons

296,386.13

4

Trafic jam

296,386.13

5

Panoramic Wheel

296,386.13

6

Tren Rio Bravo

296,386.13

7

Safary Ride

296,386.13

8

Mini Miami World Trip

296,386.13

9

FlyingBus

296,386.13

10

Pop Ups

296,386.13

11

Kiddie Wheel

296,386.13

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribut ii lor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificai. Vă puteji exercita drepturile prevăzute hi Regulamenli/1 UE 2016,679, printr-o cerere scrisă, semnată $i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                    1

12

Convoy

296,386.13

13

Wonder Flight

296,386.13

14

Cups Ride

296,386.13

15

Elephant Jet

296,386.13

16

Family Coaster (Dragon)

296,386.13

17

SpaceGun

296,386.13

18

Adult Bumper Car Floor

296,386.13

19

Kiddie Ride

296,386.13

20

BatteryCars

296^86.13

21

Mini Pirate Ship

296386.13

22

Mini Bumper Cars

296,386.13

23

4D cinema

296386.13

24

Twister Spinning-Gravity Coaster

296386.13

25

Z-force

296,386.13

26

Acces Control Ticketing+ase de marcat fiscale

296,386.13

27

Playdround

296,386.13

28

Whirl Wind Coaster

296,386.13

29

Hidroflit

296,386.13

30

Midi Discovery Park

296,386.13

31

Disc ”24”

296,386.13

Total

9,187,969.91

Solicitarea vine în contextul în care societatea Algorithm Construcții S3 SRL, conform notei de fundamentare nr. 1060/15.04.2020, și-a restrâns activitatea, iar deținerea acestor echipamente în patrimoniul societății ar duce la degradarea lor în timp fără o întreținere necorespunzătoare.

Ca urmare a transmiterii intenției de vânzare a echipamentelor către întreprinderile publice, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL și-a manifestat intenția de achiziționare a lor.

Prin hotărârea nr. 26/15.04.2020 Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat vâzarea raidurilor căre societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Conform prevederilor art 12, pct.12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.” și „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”

Potrivit art. 12, pct.12.1 lit. m) din actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care

primăria-, i


SECTORULUI <

V“-         AiiriiPPSTi *


BUCURESTI^ J


depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferantă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării de echipamente aflate în patrimoniul societății către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL.


întocmit,


Compartiment Guvămanța Corporativă, Bejenani Raluca
Residential S3 s.r.l.


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        «"SESiSl

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București Și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureșt

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Nr.


D=ta. _____________

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local' având ca obiect


acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de echipamente către societatea AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv: Adunarea Generală a Asociaților: lit. o)„ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății", înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de echipamente către societatea AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art.3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv constă în lucrări de construcție a

AGgorrthm

Residential S3 s.r.i


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL țjg jg'

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               «fisas»


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art.269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.. deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform Actului Constitutiv al acesteia.

Precizăm că în data de 22.04.2020, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L a transmis subscrisei adresa, înregistrată cu nr. 873, prin care solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de echipamente către societatea AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea vânzării de echipamente către societatea AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu număr 873 din 22.04.2020, dar și documentele justificative aferente.

Cu deosebită considerați dl. Panait în călit
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucurați C.U.l.: RO 37804020                          Reg. Cont: J4O/9896Z21.06.2017


email: salubri țațe,s3'it'vahoo.țom      email: salubrițates3.runos@gntail.coni

1             o<ț

Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:      Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea vanzarii de către ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL a unor echipamente către AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea vanzarii de către ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL a unor echipamente către AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

Societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL., cu Asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., pct.12.1, lit.m) "Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții. ”

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 de semnare având ca obiect vanzarii de către ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL a unor echipamente către AS3 ADMINISTRARE

STRĂZI S3 SRL..

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu număr 2646 din 22.04.2020.

Cu deosebita considerație,

Președinte al Consiliului de Administrație al SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL NIȚU/țHHAICătre

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL                               ' f

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea vanzarii de către ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL a unor echipamente către AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții 53 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL si calitatea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3, de asociat! ai societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea vanzarii de către ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL a unor echipamente către AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Algorithm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector

București, Remania

E mail: officei!j>acs3.ro

Web: www.ac;3ro


în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea vanzarfi de către ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL a unor echipamente către AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.


Anexăm prezentei Hotărârea nrX&... din data de             nsiliului de Administrație al Agorithm

Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative (contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 SRL.


Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Remania

E -01311; offlcepațșȘ.rp

Web: www.acs3.rn


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/86S1/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaHOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NIț^/15.04.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societarii si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Aprobarea încheierii unui contract de vanzare raiduri cu ADMINISTRARE STRĂZI S3, conform documentelor atașate la mapa de ședință.


Algorithm Corutructil S3

Bo Basarabia nr 256 Cor» CI Set tor J București, Romania

E maH-pfflcepalRorithmconstructiis3.ro

Web www.atR0TrthmconstrurtHs3.ro


Date Fiscale:

Clf 37714360

RC M0/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTCM14912701

Banca Transilvania


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:     Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, Municipiul București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect Referitor aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. către AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL. a unor echipamente-raiduri din patrimoniul societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Vă înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unor echipamente-raiduri aflate in patrimoniul societății.

Având în vedere următoarele considerente:

■f Algorithm Construcții S3 S.R.L. este proprietarul echipamentelor;

V Restrângerea activitatii societarii Algorithm Construcții S3 S.R.L.;

J Intenția Societății AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. de a cumpără echipamentele;

Algorithm Construcții 53

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romania

E -mail: officppacs3.ro

Web: www.acs3.rp


Oferta Algorithm Construcții S3 a fost inaintata pentru prețul de 9.187.969,91 lei, fara TVA.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 solicitarea de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea vanzarii de către Algorithm Construcții S3 S.R.L, către AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a unor echipamente aflate in patrimoniul societarii noastre.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithui Construcții S3 S.R.L.
Coșocariu Alexandru Dan

întocmit,

Manager Mecanizare

Emanuel Coșoveanu


Algorithm Construcții 53

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București. Romanla

E mait: offiye^acșl.ro

Web: www.acs3.ro


CĂTRE,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

SMART CITY INVEST SRL

OPS3 ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

ADPB SA.

ÎNȘTIINȚARE

Având in vedere prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice avand ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, furnizare de produse sau prestare de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Va rugam sa ne comunicați disponibilitatea dumneavoastră in vederea cumpărării următoarelor echipamente:

AJgorithm Construcții S3

IJ ' huldt' j ii* i'ifc i bfCfc*'

R.>"u>vft R. nanii


Date Fiscala:

li 37/14 Iov

li* I4ll/H651/A>b

ll'AHROJ^BTKlh'j-JCftT HlJCj;?,)*


!               i

MAGIC GALLEON

!           2

CARUSEL- MERRY GO ROUND

3

AIRBALLONS

4

TRAFIC JAM

5

PANORAMIC WHEEL

6

TREN MO BRAVO

7

SAFARYRIDE

8

MINIMIAMI WORLD TRIP

9

FLYING BUS

10

POR UPS

11

KIDDIEWHEEL

12

CONVOY

13

WONDER FUGHT

14

CUPSRIOE

15

ELEPHANTJET

16

FAMILY COASTER(DRAGON)________________________

17

SPACEGUN

18

ADULT BUMPER CAR FLOOR

19

KIDDIE RIDE

20

BATTERYCARS

21

MINI PIRATE SHIP

22

MINI BUMPER CARS

23

4D CINEMA

24

TWISTER SPINNING-GRAVnY COASTER

25

Z-TORCE

26

ACCES CONTROL HCKEnNG+ CASE DE MARCAT FISCALE

27

PLAYGROUND

28

WHIRLWIND COASTER

29

HIDROLffT

30

MIDI DISCOVERY PARK

31

DISC "24“____________________________________________________________________

In cazul netransmiterii unui răspuns, se va considera o negație referitoare la solicitarea noastre.

PREȘEDINTE C.A.

coșocarw alexandruMn


oater^țmșSect0f 1 2 cu -//143

Rt M J/F6M//0U

1BAM R0VP1MM tfri M

hi-'l Ta.


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

AD INISTRARE

STRĂZI SECTOR


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capitol social subscris ș! virsat 16.500.000 iei

Telefotu+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-st razi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Către:

Algorithm Construcții 83 S.R.L. în atentia:

Alexandru Dan COȘOCARIU, Președinte C.A.

Referitor: Răspuns adresa nr. 1005/13.04.2020

Urmare adresei dumneavoastră nr. 1005/13.04.2020, vă transmitem că Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr.242, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentată legal de dna. Roxana Bălăceanu, în calitate de Președinte C.A., este interesată de cumpărarea echipamentelor menționate în adresa de mai sus.

Pe această cale vă rugăm să ne transmiteți oferta de preț.

Cu deosebită considerație,


A

ALGCRiTHHS COMSTRUCTll S3OFERTA DE PREȚ


Către : AS3 STRĂZI SRL

In Atentia: Dn. ROXANA BALACEANU

Va propunem următoarea oferta:

NR.

DENUMIRE

PretVannre

1

MAGIC GALLEON

296386.13

-■ ---

• • -- ~

2

CARUSEL- MERRY GO ROUND

296,386,13

3

AIRBALLDNS

296,386.13

4

TRAFIC JAM

296386.13

5

PANORAMIC WHEEL

296,386.13

6

TREN RIO BRAVO

296,386.13

i r*l

U

SAFARYRIDE

296,386.13

i 8

MINI MIAMI WORLD TRIP

2963B6.13

9

FLYINGBUS

296,386.13

10

POP UPS

296,386.13

11

KIDDIE WHEEL

296386.13

12

CONVOY

296,386.13

13

WONDERFUGHT

296,386.13

14

CUPSRBJE

296,386.13

15

ELEPHANTJET

296,386.13

16

FAMILY COASTER(DRAGON)__

296,386.13           1

17

SPACEGUN

296,386.13

18

ADULT BUFffHi CAR FLUOR

296386.13          1

19

KIDDIE RIDE

296,386.13

20

BATTERYCARS

296386.13          |

21

MINI PIRATE SHIP

296,386.13           <

22

MINI BUMPERCARS

296,386.13

23

4D CINEMA

296,386.13

24

TWISTER SPINNING-GRAVITY COASTER

296386.13          i

Alfodthm Construcții 53 bi             <n. fir I ir r i 1

Bl I ui r«i Ru'imui» l mm oft ce_ atri ro bi-el >v*w9:s3'C


DaieFtaale:

tir 3/71«su>

Ut M0/S6M/AIJ/

I3AN RO32B1RI WWt fU041491z/UI

Bincn I< rnsilv.’ma

25

Z-FORCE

296386.13

26

ACCES CONTROL TKKETING+ CASE DE MARCAT FISCALE

296386.13

27

PLAYGROUND   _____ __

__ 296,386.13____

28

WHIRLWINDCOASTER

296,386.13

29 ---

______________HIDROUT________________

__ 296,386.13_____

Preturile reprezintă valoarea echipamentului in LEI, fara TVA.

Va mulțumim pentru interesul acordat!

iNTcqfar, / VI0RE1HMMIAN

Algorithm Construcții 53

Bî» Milt-fi dt>'aă M       î U       ►V-

Buiuwmj R*jnnn-<

Date Fiscale: ni i. zi4«-. ni 1*0/8611Q0P

f fu ♦ l i Ugg&frfuJ 1» n’et M'-^v .4tU’G

uuioiHJfmmuiri mna i*‘> i ?>fn

B. nev iuwn vSERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvern an tacorporatrva@pnmana3.ro

Str. Intrarea Odobcști nr. 5-7. Sector J, 032*58, București

Nr. 335191/23.04.2020Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării de echipamente aflate în patrimoniul societății către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.1229/22.04.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 334836/22.04.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă, Bej


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-soclale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..


de pe ordinea de ziJ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studiu, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............în sistem de vîdeoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de zi- a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU Ar-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot a! videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 8

 • A. Da             6/20 ( 30%)

 • B. Nu         0/20 ( 0%)

 • C. Abținere      3/20 ( 15%)

No Answer 11/20 < 55%)

A

B

c

Neacsu Florentina - PS3 Pelinaru Cornel Baetica Nicoleta

1

1

1 x

1

1

1

1

1

Valerica Hontaru

1 x

1

Antonio Ciprian Corneanu Mariana Vasiliu

1 x

1

1

1

fleancu florin

1 x

florin manea constantinradu038 liviu malureanu

[

1 X 1

1 1

1 1

1 1

1 X

Stelian Ene                 |

Elena Tudor                 j

Elena Petrescu             j

Gutium Narcisa             j

1

1

1

1

! x

romeo popescu | Văduvă luliana | Fatu Adrian | Ionela Marinescu | Paunica Adriana | Cristi Tudorache j

1

X 1

1

1

1

1

1

X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre îiiscris la punctul......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de eFa ședinței ordinare/extraordinare din data de • •••>

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....2.....în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii dc-zra ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOSTântocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ----

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, //

VĂDUVA IULIAN A

SECRETAR                /                        zP

VASILIU MARIANA                              /..................

MEMBRI:                                       Q

PELINARU CORNEL                              ......................ÎL..................


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 8

 • A. Da             5/24 ( 21%)

 • B. Nu         1/24 ( 4%)

 • C. Abținere      2/24 (  8%)

No Answer 16/24 ( 67%)

Neacsu Florentina - PS3 |    |


Pelinaru Cornel Baetica Nicoleta Valerica Hontaru

Antonio Ciprian Corneanu |


Mariana Vasiliu fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu Stelian Ene Elena Tudor Elena Petrescu Cristi Tudorache Gutium Narcisa Alexandru Dobre romeo popescu Văduvă luliana Fatu Adrian Ionela Marinescu Paunica Adriana Inocentiu Voinea Cezar lacob Cristian Petrescu

1

Algorithm Construcții 53

2

J2            hf H"C

h| •- ,< i v i||

I 1     uffn t dl i.2

Wfcl tttf

3

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algortthm Construcții 83 fn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 579/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terți Tn baza unul temei legal Justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute Tn Regulamentul UE679/2C16, printr-o cerere scrisă, semnată șl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții $3.