Hotărârea nr. 106/2020

HCLS3 nr.106 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.335138/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.334713/22.04.2020 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr.894/13.04.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr.330083/CP/l 3.04.2020;

 • -  Adresa nr.334719/22.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin.(l) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) din Actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin, (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Art.6. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. ț06

DIN 29.04.2020Bifați numai {legi este cazul:

] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala

] GIE- grupuri de interes economic

] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1003_A1.0.Q 24.02.2020 *fip situație financiară: BS


(y An               Anul 2019


Suma de control            10.000.000


Entitatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Județ

București


Sector localitate

Sector 3                  București


Strada

CALEA VITAN


Nr.__________ Bloc Scara Ap, Telefon

242                        ~1 | l r


Număr din registrul comerțului

J40/15452/2017

Cod unic de înregistrare

3

8

1

8

9

0

0

5

Forma de proprietate

12-Sodetatl cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod sl denumire clasa CAEN)

«21 Lucrări de Instalat!) electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfășurata (cod si denumire clasa CAEN)


4321 Lucrirl de Instalații electrice

(Ș Situa tiii fifiandare ouate

{entități al căror «rwd țiu financiar coincide -tu anul calendaristic)


Entități mijlocii, nuri ii entități de interes public


|.țjT] Entități mici


EntMțlde

Interes public1, entitățile care au opiat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, rfart, 27 din Legea contabilității nr, 82/1991

□ 2. persoanele Jundlce aflate fn lichidare, potrivit legii

3, subunitățile deschise In Românla de sodettțl rezidente tn stăle aparținând Spațiului Economic European ■ ■


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/pierdere


13.935.337


10.000.000


1.810.494


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Semnătura_______________________________________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional


.      .             Semnat digital de

lOnelS       X Ionela Moldoveanu

Moldoveanâ'^“^S!J?

09:49:21 +03'00'

Semnătură electronica


Entitatea arc obligația legală de auditare a situațiilor finandare anuale?

O DA

® NU

Entitatea a optat voluntar pentru audltarea situațiilor finandare anuale?

O DA ® NU

| Situațiile finandare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume sl prenume auditor persoana fizici/ Denumire firma de audlt


Formular VALIDAT


RADULESCU M. GEORGETA

Nr.de Înregistrare In Registrul ASPAAS____________________ CIFZ CUI

| R|7|2|4| t|4|6|9| | | | | |


4ftex.il- dJt.i

Aa

41 CCS5 JOG /WOkJaAO

BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10                          la data de 31.12.2019

1 s/

I Cj 1 ZI

V9 i l-J l p 1 /c 1 fi? /

FIO-pag. 1

- lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.37«1 72019

Nr. rd.

1

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

i

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+207144094 +208-280-290-4904)

01

01

16.366

16.070

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02

02

551.639

577.485

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+267 ' - 296 )

03

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

568.005

593.555

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+34S+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-din ct.4428-4901)

05

05

3.286.437

3.555.766

II.CREANȚE

1. (ct267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441 •*+4424+din Ct4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** +456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06

06a (301)

10.446.016

2.556.151

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate In cursul exercițiului financiar (ct. 463)

07

06b

(302)

TOTAL (rd.06a+06b)

08

06

10.446.016

2.556.151

III. INVESTIȚII PETERMEN SCURT

(ct.5O1+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct.508*+5112+512+531+532+541+542)

10

08

1.255.766

8.118.382

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

14.988.219

14.230299

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

12

10

16.040

13447

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct 471' )

13

11

16.040

13447

Sume de reluat Intr-o perioadă mai mare de un an (ct 471 )

14

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE lNTR-0 PERIOADĂ DE PĂNĂ

l UN AN (Ct161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ••*+453*** +455+456*«*+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)

15

13

3.405234

871.027

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

11.587.775

13.361469

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

17

15

12.155.780

13.955.024

G. DATORIkSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281 +431***+436***+437***+4381+441 ***+4423 +4428**»+444***+446***+ 447***+4481+4S1***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

42.187

30.937

1. Subvenții pentru investiții (ct.475), (rd.20+21)

21

19

42.187

30.937

Sume de reluat Intr-o perioadă de până la un an (ct. 475*)

22

20

11.250

11250

Sume de reluat tntr-o perioadă mal mare de un an (ct. 475 )

23

21

30.937

19.687

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd23+24)

24

22

FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472')

25

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472-')

26

24

3. Venituri In avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478) (rd .26+27)

27

25

Sume de reluat tntr-o perioadă de până la un an (ct. 478*)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478£)

29

27

Fondul comercial negativ (ct2075)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

10.000.000

10.000.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

10.000.000

10.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

IV. REZERVE (ct. 106)

39

37

132.585

240.088

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

1.992.258

SOLD D(ct. 117)

44

42

140311

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

45

43

2.265.054

1.810.494

SOLD D(ct 121)

46

44

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

132.585

107.503

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48

46

12.124.843

13.935.337

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)

50

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

12.124.843

13.935337


Suma de control FIO: 241320283 / 577503754


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. “) Solduri debitoare ale conturilor respective.

•") Solduri creditoare ale conturilor respective.


1)Se va completa de către entitățile cărora te sunt kiddente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publica țl al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea jt actualizarea ăiventarulul centralizat al bunurilor Imobile proprietate privată a statului țl a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările țl completările ulterioare.


ADMINISTRATOR,


întocmit


Numele si prenumele


Numele si prenumeleMOLDOVEANU IONELA


Calitatea

12—CONTABIL SEF |)z

Semnătura i-____________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


■MeM hai X         _____________

/ICCS3 <Uh. 406/49.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDE

la data de 31.12.2019


F20 - pag. 1


Cod 20- Iei -


Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd.dln col.B)

Nud. QMFP nrJ7B1/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

10.140.572

13.752.893

Producția vândută (ct701 +702+703+704+705+706+708)

02

02

10.140.297

13.718372

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)

03

03

275

34521

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411

05

06

2. Venituri aferente costului producției in curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

<a>

07

810.545

0

SoldD

07

08

0

376.708

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(Ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct751+758+7815)

12

13

54.147

11250

-din care, venituri din subvenții pentru Investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

11.005.264

13.387.435

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.6O1+602)

16

17

5.789.686

6.023.868

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

91.274

75.212

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

18

19

4.788

4.600

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

260

30.851

Reduceri comerciale primite (ct 609)

20

21

268

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

1.216.265

2.668.955

a) Salarii șl indemnizații (ct.641 +642+643+644)

22

23

1.187.143

2,588.396

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

29.122

80.559

10.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale șl necorporale (rd.26-27)

24

25

165.801

331.489

a. 1) Cheltuieli (cL6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

165.801

331489

a.2) Venituri (0.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28


F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct6818)

28

29

b^) Venituri («.754+7814 + din ct.7818)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 37)

30

31

1.136.46-

2.166.818

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

1.132.932

2.161.181

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe șl vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri șl contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

3.503

5.636

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

28

1

—Cheltuieli cu dobânzile de rcfinanțarc înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mal au rw-dcrulare contracte de leasing (et.666*)

1

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

- Cheltuieli (ct6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40

42

8.404.269

11.301.793

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd, 16-42)

41 '

43

2.600.995

2.085.642

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

44.814

51.448

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418)

47

49

5. Alte venituri financiare (tt.762+764+765+767+768+7615)

48

50

17

219

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

80

52

44.831

51.667

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54- 55)

81

53

-Cheltuieli (ct686)

82

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile («.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

47

5

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

47

5

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):        x<ÎJtÂA>K

- Profit (rd.52-59)

\*\

58

60

44.784

51.662

- Pierdere (rd. 59 - 52)                 / 2/

I £

59

61

0

0

UnMsra Iuti i-J 1

IZl

V o\

Ar j

^*<2+ I U Ljy

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

11.050.095

13.439.102

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 5»)

61

63

8.404.316

11.301.798

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

2.645.779

2.137.304

- Pierdere (rd. 63-62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

380.725

326.810

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct.698)

65

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64- 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

2.265.054

1.810.494

- Pierdere (rd. 65 + 66+67+68 - 64)

68

0

0

Suma de control F20: 17926839» / 577503754

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind șl drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii’, analitic .Colaboratori persoane fizice'.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate In baza unor acte normative spedale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri șl contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare ln|organismul profesional:DATE INFORMATIVE ladatade 31.12.2019         F30-pag. 1

C-Od 30 (formulele de calcul se refera fa Rr.rd. din COLB)                                                                       “lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd.

OMFP nr378U 2019

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

1.810.494

Unități care au Înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

<M

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totalfrd.lO la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

-contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

ZS

5333

-alte datorii sociale

M

14

ZÎA

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

((1

Io

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

npozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit ia bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorle pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

Hi. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

13

23

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

18

33

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenfii încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

R levență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care.

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale șl/sau Tn actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tlchetelor acordate salariaților

38

37

76.245

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a <302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12,2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (CL4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru Imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a 003)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093), din care:

SI

47

9200

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a 005)

-avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

o

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49-1-54)

54

48

5.961

»                         5.966

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

-acțiuni necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezident!

57

51

- acțiuni si part) sociale emise de nerezidenți,din care.

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

5.966

5.966

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

5.966

5.966

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor șl pentru prestări de servicii acordate furnizorilor șl alte conturi asimilate, în sume brute ’ X 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

9.741.351

2.769.234

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafillați nerezidenți șl alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafillațll nerezidenți (din ct 4091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413 + din ct 418)

65

58

- creanțe comerciale In relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți ți alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct 4091 + din ct, 4092 + din ct 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

14 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

1.425.703

14.343

-creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

4.930

- creanțe fiscale In legătura cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

1.425.703

9.413

- subvenții de lncasat(rt.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe In legătură cu bugetul statul ui(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

(f

1——  —     l

\J

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473)

(rd.72la74)

79

71

16.04(

13,447

- decontări privind interesele de participare decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul decontări din operațiuni In participatle (ct.453+456+4582)

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu Instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

«i

73

16.040

13.447

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie* reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct 5187), din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ’onomict ****)

86

77

investiții pe termen scurt, In sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din Ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

- părți sociale emise de rezident!

89

80

•acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și In valută (rd.85+86)

93

84

- în lei (ct, 5311)

94

85

-în valută (ct 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

1.255.766

8.118.382

- în lei (ct. 5121), din care

97

88

1355.766

8.118382

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct 5124), din care

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99+102 +103 +106 +108 + 110 +111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

3.405.234

871.027

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de fa instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct.519),(rd.97+98)

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mal mare sau egală cu 1 an) (dinct. 162), (rd.100+101)

108

99

o

-în lei

109

100

_

F30 - pag.5

- în valută

Credite de la trezoreria statului sl dobânzile aferente (ct 1626 +din ct 1682)

110

ni

101

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

112

103

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi ți datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți ți alte conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care;

117

108

1.345.959

223399

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neaflliați nerezldenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliațli nerezldenți (din ct 401 + din ct 403 + din ct. 404 + din ct 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți afiliați nerezldenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiiîații nerezldenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404+din ct 405+din ct 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul $1 conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

61.448

147.047

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sodale și bugetul Statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

1.997.781

500.299

- datorii In legătură cu bugetul asigurărilor sodale (ct431+437+4381)

122

112

141.370

50.773

- datorii fiscale In legătură cu bugetul statului (<±436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

1.856.411

449.526

- fonduri speciale - taxe si varsamlnte asimilate (ct.447)

124

114

- alte datorii In legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Istoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct.451), din care:

127

117

O

- cu scadența Inițială mai mare de un an

118

ll1

ir k

- datorii comerdale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

w:

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

132

121

Alte datorii (A 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123la 127)

133

122

46

82

-decontări privind interesele de partidpare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice sl persoanele Juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+dln ct.472+din ct.473)

135

124

46

82

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiari si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

V \

- către nerezldenți

140

128a

(311)

1 Sf ffi Iz   R

I-» 1

13 1

Dobânzi de plătit către nerezldenți (din ct. 4518 +din ct.4538)

141

128b

(314}

V 9a fl \   <

11 75 j

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

JHU9: uz i_uwJp^

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

10.000.00C

10.000.000

-acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

10.000.000

10.000.000

- capital subscris varsat de nerezldenți (din ct. 1012)

147

134

evete si licențe (din ct.2O5)

148

135

73.914

69.649

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP /. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

ÎS3

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

%7)

A

B

CoLI

Col.2

Cola

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149+150 + 151 +152)

154

141

10.000.000

X

10.000.000

X

- deținut de Instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

10.000.000

100,00

10.000.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de Instituții publice de subord. locală

157

144

10.000.000

100,00

10.000.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale» societățile șl regiile autonome, din care:

166

153

- către Instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritorrale/instltuțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților $1 al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către Instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

A?

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

/ 1 c

I zl

\ O \

_1 1

□ 1

- către Instituții publice centrale

176

163

■ l ■

_____\^x

7 A? /

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor In perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

201B

__2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prîn cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele                                     Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnatul

Calitatea


12-CONTABIL SEF

Formular

VALIDAT


Semnătură itf Z_______________________

Nr.de inregi organismul profesional:


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                 - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col5=l+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

76.701

68.906

73.170

X

72.437

1 -'ansurl acordate pentru ...iobilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

76.701

68.906

73.170

X

72.437

ii.tmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice sl mașini

08

591.376

247.612

12595

826.393

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

57.114

49.720

106534

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

iobilizari corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

9.200

9.200

0

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

657.690

297.332

21.795

933.227

lll.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

734.391

366.238

94.965

1.005.664

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (coi.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

60335

69.202

73.170

56367

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

60.335

69202

73.170

56367

«.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

101.926

240.067

12.595

329.398

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

4.125

22219

26344

investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

106.051

262286

12.595

355.742

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

166386

331.488

85.765

412,109

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -


Elemente de Imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluarea resurselor minerale

34

TOTAL (rd .32 la 34)

35

ILImobilizarl corporale

Terenuri

36

-onstructll

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte Instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -DTAL (rd.35+45+46)

47

1

-----------A

F40 :  9591018 / 577503754


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT


Numele si prenumele
Formular VALIDAT


Calitatea

12—CONTABIL SEF  Jz

Semnătura______L

Nr.de înregistrare In i

rrganismul profesional:


atenției

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, 7n vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului

financiar 2019 In format Mrtie fi fn format electronic sau numai In formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia se va conține si orima pagină din sitvațltle financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistenți elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. semnată Si scanată alb-negru, litibll"


Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocminu> raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității


A. întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art 28 alin. (1) din legea contabilității: O termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art 37 din legea contabilității:

O termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

• entități care depun raportări contabile anuale:


entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de sodetățl rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele Juridice aflate în lichidare, potrivit legii -în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic

Depun situații financiare anuale ți raportări cantabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările 1 completării ulterioare; și entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de Inactivitate, potrivit art 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

• termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici șl persoanele Juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările șl completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportărl contabile anuale corectate.

C Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea Iși alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic se aplică prevederile art VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreuneiînsțllnțărl In acest sens.

Potrivit prevederilor art VI alin. (7) din ordinul mențfonatjn cazul In care entitatea îșl modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile blianțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar11 încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curenta, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul finandar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 Ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

 • -   pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

 • -   pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

D. Contablllwrea sumelor Primite de la acționari/ asudați - se efectuează în contul 455 ^ume datorate acționarllor/asociațllor”.

In cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate*.

1} Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile flnandare anuale se întocmesc fa nivelul unul an calendaristic

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mal sus, soldurile blianțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la date de 31decembrie 2020 se referă la data de 1 Ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, Iar rulajele conturilor de venituri șl cf tul corespund exercițiului finandar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acțlonari/asoclați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate In condițiile legii, se înregistrează In contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asodați -conturi curente', respectiv contul 4558 .Acționari/ asodați - dobânzi la conturi curente*).

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie ’ Selectat! mai întâi tipul entitâtii (mari si mijlocii/ mici/ micro) I

Conturi entitati mici


1011 SC(+)F10S.R31

OK

1

(uiumul rând sau nrxr- rând necompletat)

Nrxr.

Cont

Suma

1


S.C. WTERNETSf TEHNOLOGIE 33 SJIL c.f. R038139005 r.a J4a   ^2/2017 Capital social 10000000

8UCURPS77 sect. 3str CALEA VTTANnr. 242 tel 0310699145

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019


Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sumo totale

— - — — ■" Solduri finala

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

10000 000.00

0.00

0.00

0.00

10 000 000.00

0.00

10 000000.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

132 585.00

0.00

0.00

0.00

240 088.00

0.00

240 088.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.

140 211.27

0.00

0.00

0.00

280 422.54

2272 680.79

0.00

1 992 258.25

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

2 265 054.52

1 981 429.50

2 590 308.53

17 102 109.34

18 912 603.13

0.00

1 810 493.79

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

132 585.00

0.00

0.00

0.00

2 372 557.52

2 265 054.52

107 503.00

0.00

Total ■unwclua 1           272796.27    12 397 639.52     1 981429.50     2 590 308.53     19 755 089.40    33 690 426.44      107 503.00   14 042 840.04


Total aume clasa 2

731 156.72       166 385.86

301

MATERII PRIME

858 233.43

0.00

1 180 911.16

450 627.67

5 764 627.77

3 974 107.45

1 790 520.32

0.00

3021

MATERIALE AUXILIARE

290 254.63

0.00

228 437.29

379 912.62

2 764 909.76

1 658 392.30

1 096 517.46

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0.00

0.00

0.00

183 002.32

356 171.78

354 673.10

1 498.68

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

0.00

0.00

3 869.78

3 886.18

73 857.41

73 857.41

0.00

0.00

332

SERVICII IN CURS DE EXECUȚIE

810 545.17

0.00

-235 953.18

0.00

1 244 382.59

810 545.17

433 837.42

0.00

345

PRODUSE FINITE

0.00

0.00

2 025 145.59

2 025 145.59

8 894 841.14

8 894 841.14

0.00

0.00

351

MATERII SI MATERIALE LA TERTI

600 399.76

0.00

0,00

0.00

600 399.76

600399.76

0.00

0.00

371

MĂRFURI

0.00

0.00

2 944.54

318823

30 850.97

30 850.97

0.00

0.00


205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

73 913.57

0.00

1 006.00

1 245.55

142 819.78

73 170.59

69649.19

0.00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

2 787.59

0.00

0.00

0.00

2787.59

0.00

2 787.59

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE)

255 782.54

0.00

5209.24

12 594.60

322 380.65

12 594.60

309 786.05

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

335 593.47

0.00

0.00

0.00

516607.04

0.00

516 607.04

0.00

214

MOBILIER. APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

57113.60

0.00

0.00

0.00

106 834.34

0.00

106 834.34

0.00

267

CREANȚE IMOBILIZATE

5965.95

0.00

0.00

0.00

5 965.95

0.00

5 965.95

0.00

2671

SUME DATORATE DE ENT1TATILE AFILIATE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 600 000.00

1 600 000.00

0.00

0.00

2805

AMORT. CONCESIUNI. BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

59 715.49

1 245.55

5 760.63

73 170.59

127 988.38

0.00

54817.79

2808

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

0.00

619.44

0.00

77.43

0.00

1 548.63

0.00

1548.63

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MU. DE TRANSPORT

0.00

101 925.50

12 594.60

22 946.71

12 594.60

341 993.20

0.00

329 398.60

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

4125.43

0.60

2410.01

0.00

26 344.22

0.00

26 34422

45 034.93      2 783 160.54     2 183 639.62    1 011 630.16      412 109.24

Total SUR» clasa 3         2559 432.99            0.00     3 205 355.18     3 045 762.61     19 720041.18    16 397 667.30    3 322 373.88            0.00

401

FURNIZORI

0.00

1 239 864.02

2 363 892.49

1 315 992.60

12 848 926.96

13 060 875.88

0.00

211 948.92

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

219 796.50

219 796.50

0.00

0.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

106 294.65

9 225.00

11 605.00

74 419.84

86 039.84

0.00

11 620.00

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

727 003.92

0.00

-646 604.42

-13161.86

224 506.78

-8 885.61

233 392.39

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

1792.83

0.00

64 462.02

1 278.36

152 257.10

1278.36

150 978.74

0.00

4093

AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE

9 200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4111

CLIENTI

9 012 450.56

0.00

3 092 756.65

4 687 055.50

25 378 552.69

22 993 689.33

2384 863.36

0.00

418

CLIENTI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

104.31

0.00

0.00

0.00

104.31

104.31

0.00

0.00

419

CLIENTI - CREDITORI

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

30.00

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

61 448.00

189 689.00

196 796.00

1 658 229.00

1 804 915,00

0.00

146 686.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

000

0.00

0.00

1 131.00

1131.00

0.00

0.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

12 450.00

12450.00

12450.00

12 450.00

0.00

0.00

426

DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

361.00

0.00

361.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

0.00

0.00

0.00

4 963.47

4 964.00

0.00

0.53

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

100 984.00

36098.00

47 265.00

I 0 877.00

688 142.00

0.00

47 265.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

40 386.00

0.00

3 508.00

179181.00

182 689.00

0.00

3 508.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

6.00

9 088.00

4 448.00

4 864.00

60 746.00

65 610.00

0.00

4 664.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

0.00

0.00

0.00

0.00

4 930.00

0.00

4 930.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

380 725.00

0.00

213 223.00

542 981.00

707 535.00

0.00

164 554.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

0.00

226 257.00

280 108.10

2120 707.82

2 400 815.74

0.00

280 107.92

4424

TVA DE RECUPERAT

1 215 009.60

0.00

0.00

0.00

1 527 347.92

1 527 347.92

0.00

0.00

1426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

213 948.93

213 948.93

1 901 020.41

1 901 020.41

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

493 947.78

493 947.78

4 053 545.03

4 053 545.03

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

0.00

1 228 423.58

25 203.13

34 581.81

1739 812.59

1 730 400.04

9412.55

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

27 481.00

0.00

0.00

116 148.00

116 148.00

0.00

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

46.00

99.02

99.02

22 549.90

22 631.70

0.00

81.80

SC. /NTPfWETS/TE/fl/OLOG/E S3 S.P.L. c.f. R038189005 r.c. J4Q. 32/2017 Capitelsoda/ 10000000                                             I Ș

SGC//PPS77sed 3str. CA/PAW7-A/Vnn242te/.0310699145                                                                               | || /zwfflsEfflf/

Balanța de verificare

01-12.2019 - 31.12,2019____________________________

Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

16 039.82

0.00

112.45

2 286.57

43 639.15

30191.82

13447.33

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

6 021.03

6 021.03

198 598.93

198 598.93

0.00

0.00

4758

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

0.00

42 187.50

937.50

0.00

11 250.00

42 187,50

0.00

30 937.50

Total Minwtiaaa 4        10 981 601.04     3 236 727.75     6 092 943.58     7 511 898.84     53 738 672.40    51 843612.70    2 797 024.37      901 964.67

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

1255766.11

0.00

6290 648.79

4 397 427.53

72 895406.27

64 777 023.73

8118 382.54

o.oo

5311

CASA IN LEI

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

5328

ALTE VALORI

0.00

0.00

6 705-00

6 705.00

76 245.00

76 245.00

0-00

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

0.00

0.00

14 893.91

14 893.91

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

1 593 686.18

1 593 686.18

46 778 864.94

46 778 864.94

0.00

0.00

Total suma dna 6         1 255766.11            0.00    7 891 039.97     5 997818.71    119765490.12   111647 107.58    8118 382.54           0.00

601

CHELT. CU MATERIILE PRIME

0.00

0.00

450 627.67

450 627.67

3 970 361.82

3970 361.82

0.00

0.00

6021

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

379 598.12

379 598.12

1 656 042.10

1 656 042.10

0.00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

4132.19

4132.19

31 927.01

31 927.01

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

0.00

0.00

2186.74

2186.74

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

183 337.57

183 337.57

363 349.99

363 349.99

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

3886.18

3 886.18

73857.41

73 857.41

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

87.00

87.00

1 354.65

1 354.65

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

0.00

0.00

4 599.62

4 599.62

0.00

0.00

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

0.00

0.00

3 188.23

3188.23

30 850.97

30 850.97

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

705.18

705.18

27 792.11

27792.11

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

8 098.75

8 098.75

80 200.63

80 200.63

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

2 162.40

2 162.40

22 864.15

22 864.15

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

35 082.00

35 082.00

784 439.80

784 439.80

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

5 091.25

5 091.25

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

2478.14

2478.14

22 138.69

22 138.69

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

0.00

35.50

35.50

158.59

158.59

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI. DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

17703.43

17 703.43

0.00

o.oo

P ini 74 SAGAC

3.0. INTERNET3! TEHNOLOGIE 33 S.R.L c.f. R03S189005 r.c. 340/   2/2017 Capital soda/ 10000000

BL’CUREST/sect 3sfr. CALEA V/TANnr. 242tel. 0310693145


Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019Cont

Denumirea contului

Solduri initialo an

Rulaje perioada

Suma totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

864.17

864.17

8 059.10

8 059.10

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

163.70

163.70

1 371.73

1 371.73

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERT1

0.00

0.00

224 743.53

224 743.53

1 975 801.01

1 975 801.01

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VĂRSĂM INTE ASIMILATE

0.00

0.00

219.69

219.69

5 636.59

5 636.59

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

181 126.00

181 126.00

1727 711.00

1727 711.00

0.00

0.00

6422

CHELT. CU T1CHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR

0.00

0.00

6 705.00

6 705.00

76245.00

76245.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

20 585.00

20 585.00

24 037.00

24037.00

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

4864.00

4 864.00

56 522.00

56 522.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI. AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

6651

DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

0.00

0*00

5.39

5.39

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

31 194.78

31 194.78

331 488.57

331 488.57

0.00

0.00

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

213 223.00

213 223.00

326 810.00

326 810.00

0.00

0.00

Total sume cteM S                 0.00            0.00     1 757107.80     1 757107.80     11628 607.35    11628 607.35            0.00           0.00


7015

VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE

0.00

0.00

2412 167.13

2412 167.13

13 046 042.80

13 046 042.80

0.00

0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

183 089.58

183 089.58

672 328.99

672 328.99

0.00

0.00

707

VEN. DIN VANZARI DE MĂRFURI

0.00

0.00

3 668.46

3 668.46

34 520.94

34 520.94

0.00

0.00

711

VARIAȚIA STOCURILOR

0.00

0.00

2 249 467.29

2 249 467.29

12 103288.61

12103 288.61

0.00

0.00

712

VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

-235953.18

-235 953.18

433 837.42

433 837.42

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

937.72

937.72

11 250.22

11 250.22

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

1 858.83

1 858.83

51 447.65

51 447.65

0.00

0.00

768

ALTE VEN. FINANCIARE

0.00

0.00

218.29

218.29

218.29

218.29

0.00

0.00

Total SUIM clasa 7                 0.00            0.00     4 615 454.12     4 615 454.12     26 352 934.92    26 352 934.92            0.00            0.00


întocmit,


Pagina 434 SAGA CTotaluri:


15800753.13    15800753.13   25563385.54    25663385.54    263743 885.91   253743 895L91   16356813.85   15355913.95DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/199l

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru

Entitate: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, CALEA VITAN, nr. 242

Număr din registrul comerțului: J40/15452/2017

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4321- Lucrări de instalații electrice

Cod unic de înregistrare: 38189005

Subsemnata ARGHIR CRISTINA ELENA, in calitate de reprezentant legal, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


  ARGHIR CRIST1NA ELENANOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

VALOAREA BRUTA

Sold Ia 01.01.2019

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la 31.12.2019

Cheltuieli de constituire

Alte imobilizări necorporale

76.701

68.906

73.170

72.437

Terenuri

Construcții

Instalații tehnice si mașini

591.376

247.612

12.595

826.393

Alte instalații, utilaje si mobilier

57.114

49.720

106.834

Imobilizări corporale in curs de execuție

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

9.200

9.200

Imobilizări financiare

Total

734.391

366.238

94.965

1.005.664

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE

AJUSTĂRI DE VALOARE

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la 01.01.2019

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la 31.12.2019

Alte imobilizări necorporale

60.335

69-202

73.170

56.367

Cheltuieli de constituire

Instalații tehnice si mașini

101.926

240.067

12.595

329.398

Alte instalații, utilaje si mobilier

4.125

22.219

26.344

Total

166.386

331.488

85.765

412.109

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului

Sold ia 01.01.2019

Transferuri

Sold la

In cont

Din cont

31.12.2019

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA

SUMA

Profit de repartizat

1.810.494

-rezerva legala

107.503

-alte rezerve

0

-acoperirea pierderii contabile

0

-dividende

0

-alte repartizări

0

Profit nerepartizat

1.702.991

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL

EXERCIȚIUL PRECEDENT

EXERCIȚIUL CURENT

0

1

2

AVeniturt dîn exploatare

13.387.435

1.. Cifra de afaceri neta

13.752.893

2.Alte venituri din exploatare

11.250

3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție

-376.708

B. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4-4

11.301.793

3. Cheltuielile activitatii de baza

11.301.793

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)

2.085.642

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administrație                     /ț.

dsAA/VTx

9. Alte venituri din exploatare

/•/^

—-

v\

10. Rezultatul din exploatare (d-7-8+9)

cl

ft'4

§

i__________________________________

2.085.642

ho\ IIIÎm

/o 1

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANȚE

SOLD LA

31.12.2019

TERMEN DE EXIGIBILITATE

SUB IAN

PESTE 1 AN

Total, din care:

11.189.060

11.189.060

Clienți și conturi asimilate

2.384.863

2.384.863

Avansuri servicii acordate furnizorilor

150.979

150.979

Creanțe cu bugetul statului

14.343

14.343

Alte creanțe imobilizate

5.966

5.966

Avansuri cumpărări bunuri(stocuri) acordate furnizorilor

233.392

233.329

Cheltuieli in avans

13.447

13.447

DATORH

SOLD LA

TERMEN

DE EXIGIBILI

TATE

31.12.2019

SUB IAN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

Total, din care:

871.027

871.027

Furnizori și conturi asimilate

223.599

223.599

Salarii si conturi asimilate

147.047

147.047

Obligații fata de bugetul asigurărilor sociale si fonduri speciale

50.773

50.773

Obligații fata de bugetul de stat

449.526

449.526

/♦/

Alte datorii către persoane fizice si juridice

82

82

L

_____

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea româneasca iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile finaniare ale societarii este efectuata in raport cu următoarele principii:

 • 1.   Principiul continuității activității. In situațiile financiare anuale, conducerea societarii a evaluat atat capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2020, situație care conduce la concluzia ca esta corect si potrivit sa se intocmeasca situațiile financiare in baza principiului continuității activitatii.

 • 2.   Principiul permanentei metodelor. Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea consecventa a metodelor si estimărilor semnificative făcute.

 • 3.   Principiul prudentei. Valoarea elementelor prezentate in situațiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciari prin constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercițiului anului 2019.

 • 4.   Principiul independentei exercițiului. Situațiile financiare anule au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului 2019. Cheltuielile in avans si veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile anuale.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.


Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicata.

Principiul intangibilitatii. Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere ai exercițiului precedent.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor.

Principiul pragului de semnificație. Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in

cadrul conturilor anuale.


Imobilizări

(1) Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

(ii) Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Ani 3-4


Aparate si instalații de măsura si control

Mobilier, aparatura si alte active corporale Imobilizări necorporale

4-8


3-5

(iii)


Imobilizări necorporale


Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3-5 ani. în cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuiește anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

- Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, creanțele persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor, cât și în devize.

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folos indu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.


Rata impozitului pe profit pentru anul 2019 a fost de 16%.

5


Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situație in care sunt făcute in vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

NOTA 7

PARTICIP AȚII SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

Capitalul social este de 10.000.000 lei și divizat in 500 paiti sociale cu o valoare nominală de 20.000 lei.

Asociati ■

1.SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

2.SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exercițiului nu au fost acordate credite sau alte facilitați directorilor si administratorilor. De asemenea nu s-au constituit garanții in numele acestora.

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.

1. Ridicători

2. Exercițiul curent 2019

I.

Indicatori de lichiditate

1

Solvabilitate generala Active circulante Datorii curente

16,34

14.230.299

871.0272

Solvabilitate imediata Active circulante - stocuri Obligații

12,25

14.230.299-3.555.766

871.027

3

Solvabilitate patrimoniala

1

13.935.337

Capitaluri

Capitaluri +credite bancare

13.935.337+0

n

Indicatori de risc

4

Rata generala a îndatoririi Datorii totale x 100 Capitaluri

6,25

871.027x100

13.935.337

6

Perioada de colectare a creanțelor

63,29

2.384.863x365

13.752.893

Debitori comerciali x wi

Cifra de afaceri

IV

Indicatori de profitabilitate

8

Rata rentabilității veniturilor

Profit brut x 100

Venituri totale

15,90 2.137.304x100 13.439.102

9

Rata rentabilității capitalului

Profitul brut x 100

15,34 2.137.304x100 13.935.337

Capital propriu


NOTA 10


ALTE INFORMAȚIINatura activității

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL este înființată și înregistrată în România in anul 2017.

Activitatea principala a societății este cea de activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Sediul principal se află în București, Sector 3, Calea Vitan ,Nr.242.


Angajamente privind plăti viitoare


Impozitarea


Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile


fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. în România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile si activitatii contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. în consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. în plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice îh viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare si asupra rezultatelor din exploatare.


CONTABIL SEF, MOLDOVEANU IONELA


SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

RC J40/15452/2017

CUI: 38189005

RAPORT DE GESTIUNE pentru activitatea anului 2019

Societatea s-a înființat in anul 2017, conform certificatului de înmatriculare J40/15452/2017.

In anul 2019 societatea a înregistrat următoarele :

 • - VENITURI TOTALE :       13.439.102 lei

 • - CHELTUIELI TOTALE :    11.628.608 lei

 • - PROFIT                     1.810.494 lei

In urma verificării si analizării activitatii economico-financiare a societarii desfășurate în anul 2019 au rezultat următoarele:

 • -   capitalul social subscris al societarii a fost varsat integral;

 • -  este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale ale societății;

 • -   evidenta contabila este tinuta corect si la zi;

 • -  in bilanțul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta intre evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia si anexelor sale.

 • -  evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creanțele si obligațiile societarii si s-au luat masuri pentru încasarea creanțelor si plata obligațiilor.

Obligațiile fata de bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale au fost corect stabilite.

BRESEDI ARGHIRENACONTABIL SEF, MOLDOVEANU IONELA


SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

RC J40/15452/2017

CUI: 38189005

PROCES VERBAL

AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

încheiat astazi ...................

Adunarea generala a membrilor asociaților s-a intrunit pentru următoarea ordine de zi:

 • 1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2019 cu anexele si contul rezultatului exercițiului

 • 2. Descărcarea de gestiune (activitate ) a administratorului

In urma prezentării bilanțului contabil si a contului exercițiului s-a luat in unanimitate absoluta următoarea

HOTARARE

 • A. S-a aprobat bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2019 cu anexele

 • B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descărcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2019.

 • C. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei.

 • D. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.810.494 lei.

ASOCIAT!:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,

reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

reprezentat prin: PREȘEDINTE C.A D-nul........................


flPl ■ 3 b +tct3 3 flJl.JoG /SLd Olf. Mâo

Nr. 864/09.04.2020

RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL pentru anul 2019

Aprobat,


Președinte C.A.

Cristina - Elena ARGHIR

AD/~UID            Dlgitally signed by ARGHIR

AKljnlK           CRI5TINA-ELENA

CRISTINA-ELENA

Membri GA,

Luiza - Florentina DINU

DINU LUIZA-          DigftalfystgnedbyCHNUlUIZA-

FLORENTINA FLORENTINA          pate: 2020.04.0» iMwe+ra’oir

Petruț- Cosmin MATEI

MATEI PETRUT*    Semnat digital de MATEI PETRUT-

COSMIN              Data: 2020.04.09 1020:15 +03'00'

Adrian - Marian COCOȘ

COCOS ADRIAN-    Semnat digital de COCOS ADRIAN-

MAMAN

MARIAN                Data: 2020.04.0910:31:26+02’00'

Emma - Elena - Mihaela POPA

POPA EMMA-      Semnat digital de POPA EMMA-

ELENA-MIHAELA

E LEN A-M1H AELA   Data: 2020.04.09 11 :OO:58 +03'00’

Angela RADU

DA Pil 1 ANIf"PI A Semnat digital de RADU ANGELA nnUU MINvJl-L/A Data:2020.04.0911:24:45 +03’00’

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

NEGOITA ANDA" Dlgltallyslgnedby NEGOITA ANDA4OANA

IOANA                Date: 2020.04.09 1234:54 +03'00'

Sector 3

 • 1. Prezentare generală

Societatea INTERNET SI TREHNOLOGIE S3 S.R.L., înființată la data de 16 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/ 28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL si a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

 • •  Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%,

 • •  SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

in 19 decembrie 2017 prin Hotararea Adunării Generale a Asociaților s-a majorat capitatul social al societății cu suma de 8.000.000 lei devenind 10.000.000 astfel:

 • •  Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%.

 • •  SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

 • 2. Structură

  • 2.1. Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

 • a) Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

f Ș7 hWEs\*\

 • b) Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;           f §

 • c)  Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;                l 3\

\r?\

 • d) Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • e)  Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;

 • f)  Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • g) Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • h) Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

 • i)  Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

 • j)  la hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, daca aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • k)  Hotărăște crearea de societăți mixte cu terte persoane fizice sau juridice, daca astfel de hotarari nu au fost stabilite prin bugetul Societății

 • l)  la hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • m) Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridicecare depasesc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;

 • n)  Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

 • o) Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

 • 2.2. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice.

nss


Sector 3


Atribuțiile Consiliului de Administrație:

 • a) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație, între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

 • b) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

 • •  determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

 • •  aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

 • •  înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

 • •  numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director Generai, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

 • •  aprobarea planurilor lunare si trimestriale de încasări și plăți;

 • •  sunt de competenta Președintelui Consiliului de Administrație, sau, după caz, a directorului, in situația in care a fost delegata conducerea întreprinderii publice, aprbarea operațiunilor juridice care nu depasesc valoarea de 10 000 (zece mii) Euro exclusiv TVA in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;

 • •  încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționari a societății.

 • c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;


adoptarea Regulamentului Organizare si Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare in buna funcționare a societății;

aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;

Sector 3

 • •  supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • •  mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • •  executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală

 • •  sunt de competenta Consiliului de Administrație, aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;

 • 3. Resurse umane

3.1. Consiliul de administrație

Consiliu! Local Sector 3 a decis prin HCLS3 692/28.12.2017 ca societatea sa fie administrata de Președinte C.A., Cristina - Elena ARGHIR si Membri C.A., Luiza - Florentina DINU, Petruț - Cosmin MATEI, Adrian - Marian COCOȘ, Emma - Elena - Mihaela POPA, Angela RADU, Anda - Ioana NEGOIȚĂ, contractele de mandat intrând in vigoare cu 16.01.2018, pentru o perioada de 4 ani.

La nivelul anului 2019 au avut loc 13 ședințe ale Consililui de Administrație, cel puțin cate una in fiecare luna, conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr,587 din 19.12.2018 si nr 347 din 26.06.2019, fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/ comitete.

IANUARIE

Membrii C.A. au discutat raportul de activitate al societății pe semestrul li al anului 2018. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței de către Președintele C.A. și a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Tot atunci s-a aprobat in unanimitate Planul de activitate pentru anul 2019, modificările aduse organigramei si nivelul maxim de salarizare pentru anul 2019 si au avut loc discuții pentru elaborarea bugetului pentru anul 2019 si s-a decis demararea Controalelor financiare si a auditului pentru anul 2018.

FEBRUARIE

Pe langa informările cu privire la activitatea curenta a societății, a fost discutată si aprobata in unanimitate noua organigrama si Statul de Funcții si nivelul de salarizare pentru posturile noi adaugate. Președintele CA a propus începerea procedurilor de atestare ANRE pentru o mai buna acoperirea a ariei de activitate.

MARTIE

A fost discutat si aprobat in unanimitate bugetul pentru anul 2019 in acord cu Planul de activitate aprobat și a fost împuternicit președintele CA sa il înainteze către aprobarea AGA. Conform metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare, a fost aprobata o suplimenatare a contractului incheiat cu SC AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3SRL cu suma de 76.274,60 lei, conform situației de lucrări efectiv realizate in Parcurile Titan si IOR.

APRILIE

La ședința din 8 aprilie 2019 au fost prezentate raportul de control preventiv realizat de SC Eficient Accounting SRL si raportul de audit financiar extern realizat de Auditor Financiar Radulescu Georgeta. Au fost citite si aprobate in unanimitate următoarele documente:

 • •       bilanțul contabil al exercițiului financiar al anului 2018 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2018 și descărcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2018;

■       recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei a exercițiului anului 2017

din profitul contabil al exercițiului financiar al anului 2018;

 • •       constituirea rezervei legale in suma de 132.585 lei;

 • •       constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.992.258 lei.

 • •       Raportul de activitate pentru anul 2018 impreuna cu anexa referitoare la inducatorii de performanta.

 • •      Programul de activitate pentru anul 2019.

Președintele CA a fost împuternicit pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate, în vederea aprobării acestora si luării ta cunoștința de către AGA de raportul de audit extern si de îndeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

In cadrul ședinței, Președintele CA a supus la vot si a fost aprobata in unanimitate acordarea de Prima de Paste angajatilor societății in valoare de 150 lei net pentru fiecare angajat.

La ședința din 22 aprilie 2019, pe langa informările cu privire la activitatea curenta a societății, conform Metodologiei proceselor de ofertare si achiziționare aprobata de către AGA, a fost discutata si aprobata lista de achiziții necesara pentru executarea contractelor 165776/20.08.2018 si nr 255337/19.11 2018 încheiate cu Primăria Sector3. A fost discutata lista de investiții necesare societății pentru anul 2019 in valoare totala propusa de 495.000 lei. S-a aprobat in unanimitate lista de investiții.

MAI

Președintele CA a supus la vot si Consiliul de Administrație a aprobat in unanimitate modificarea Organigramei și Statului de funcții, în sensul suplimentarii si diminuării unor posturi, bugetul de salarii ramanand neschimbat. A fost discutata necesitatea de ore suplimentare pentru acoperirea proiectelor in derulare. Acestea vor fi plătite conform legii. Au fost purtate discuții referitoare la închiderea exercițiului financiar 2018 si plata indemnizației variabile a membrilor CA. S-a decis ca pentru plata indemnizației variabile se va trimite o adresa către Compartimentul Guvernanta Corporativa pentru a pune in aplicare hotărârile de consiliu HCLS3 nr. 179/ 2018, HCLS3 nr. 584 din 19.12.2018.

IUNIE

Pe langa informările cu privire la activitatea curenta a societății, au fost informați

membrii CA cu privire la achizițiile de tip C conform Metodologiei proceselor de ofertare si achiziționare necesare asigurării unui stoc de marfa pentru viiitoare contracte. De asemenea, a fost adusa la cunoștința Consiliului de Administrație


Sector 3

îndeplinirea condițiilor prevăzute in contractele de mandat si a actelor adiționale, precum si plata indemnizației variabile conform HCLS3 nr. 179/2018, HCLS3 nr.584 /2018, HCLS3 nr.347/2018.

IULIE

Membrii C.A. au discutat raportul de activitate al societății pe semestrul I al anului 2019. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței de către Președintele C.A. și a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Tot atunci s-a aprobat in unanimitate execuția bugetara si s-a discutat stadiul proiectelor in derulare.

AUGUST

Pe langa informările cu privire la activitatea curenta a societății, a fost discutată si aprobata necesitatea închirierii unui spațiu pentru buna desfășurare a activitatii.

SEPTEMBRIE

A fost discutata si aprobata in unanimitate decizia de a închiria un spațiu suplimentar de la A.D.P.B. S.A. Suplimentar, membrii CA au fost informați cu privire la controlul ITM București desfasurat in perioada 13.09.2019-23.09.2019 cu privire la verificarea modului in care se respecta prevederile legislației de SSM in vigoare. Au fost dispuse 2 masuri cu termen de realizare 30.09.2019. Masurile au fost implementate in termen si comunicate către ITM.

OCTOMBRIE

A fost prezentat proiectul de raport al Direcției Generala de Inspecție Economico-Financiara cu privire la statusul controlului Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generala de Inspecție Economico-Finanoara început in data de 8.10.2019 pentru perioada 25 08.2017 - prezent Raportul a fost publicat pe site-ul societății

hțtp://www,its3, ro/despre- noi/ra poa rte-a n ua le/

NOIEMBRIE

In cadrul ședinței din luna noiembrie, pe langa informările cu privire la activitatea curenta a societății, conform Metodologiei proceselor de ofertare si achiziționare aprobata de către AGA a fost discutata achiziția de produse necesara pentru proiectele societății.

DECEMBRIE

In ședința din luna decembrie, pe langa informările cu privire la activitatea curenta a societății, Președintele CA a supus la vot si Consiliul de Administrație a aprobat in unanimitate acordarea de prima de Crăciun angajaților societății in valoare de 150 lei net pentru fiecare angajat si suplimentar, bonus de Crăciun după cum urmeaza:

 • •       Pentru personalul ce nu a împlinit minim 2 luni de contract - nu s-a acordat

 • •       Pentru personalul angajat TESA - 350 lei

 • •       Pentru șefii de echipe - 350 lei

 • •       Pentru personalul angajat tehnic - 150 lei net

 • 3.2. Personal

în perioada de referință, în cadrul ITS3 au fost ocupate 25 posturi vacante cu contract individual de muncă. în același interval și-a încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 11 angajați.

în cadrul ITS3, posturile vacante au fost publicate pe pagina de internet a societății la secțiunile Anunțuri și Cariere, pe rețele media, precum și pe site-uri speciale de recrutare personal.

La data de 29.05.2019 a fost actualizata si aprobata, de către membrii C.A. organigrama societății. Organigrama ăsește pe site-ul societății.Cheltuielile cu personalul in intervalul 01.01.2019-31.12.2019 au fost

Salarii nete 1.597.941 lei

Cheltuieli suportate de salariati: 818.128,00 lei

- CAS 587.158 lei

 • ■  CASS 142.303 lei

 • ■  Impozit 88.667,00 lei

Cheltuieli suportate de societate CAM 56.522,00 lei

Bonuri de masa 76.245,00 lei

Toate cheltuielile de personal sunt disponibile pe site-ul societății la secțiunea https://www.its3.ro/personal.

Datorita specificului activitatii societății, avand în vedere ca mai mult de 80% din cifra de afaceri vine din activități din sectorul construcții, CAEN 4321 si 7112, incepand cu luna iunie calculul salariilor si al taxelor datorate a fost conform OUG 114/2018 cu modificările si completările ulterioare.

 • 4. Transparență

Pagina de internet a societății ivwiv.its3.ro este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 si HCLS3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparența instituțională, cu modificările și completările ulterioare, pentru toata perioada 01.01.2019 -31 12.2019


C O O Not secure i
Sector 3

 • 5. Certificări și Avizări

In vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile necesare pentru atestarea ANRE a societății și s-a obtinut Certificat de atestare ANRE „TIP B" pentru proiectare si executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, branșamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4kV si au fost întreprinse demersurile necesare pentru autorizarea de proiectare a sistemelor si instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat, pentru care a obținut Autorizația nr. 9268/ 30.08.2019 emisă de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA din cadrul MAI.

 • 6. Obiective

Prin Programul de activitate pentru 2019, Consiliul de Administrație si-a propus o serie de obiective:

Propuneri de obiective pentru anul 2018:

Rezultat

1. Generarea       de

venituri si intrarea pe profit a societății, prin

a) participarea activa la proiectele        Primăriei

Sectorului 3 si a subordonatelor sale din ana de activitate a societății

Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, pastrant proporțiile de 80% din cifra de afaceri în vederea        îndeplinim

sarcinilor care ne sunt încredințate de Primăria Sector 3 sau de către alte persoane         juridice

controlate de aceasta si 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.

a™     1

în anul 2019, au fost semnate următoarele contracte comerciale noi, după cum urmează:

 • •  1 contract cu Primăria Sector 3, pentru furnizare GIS (Hărți de cadastru digitale)

 • •  1 contract cu Pnmaria Sector 3, pentru mentenanta sistem de supraveghere Politia Locala Sector 3

» 1 contract de suport tehnic de specialitate pentru întreținerea si reparația sistemelor de securitate fizica, monitorizare audio-video si sisteme de alertare si alarmare la incendiu.

 • •  1 contract de furnizare, montaj și punere in funcțiune a unui “Sistem de supraveghere video pentru platforma SD3 - Salubritate"

 • •  1 contract de furnizare, instalare si montaj curenti slabi echipamente in locația Terra Park - luliu Maniu

 • •  1 contract de lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectului contractului 'Sistem supraveghere video IP - Platforma Administrare Active Sector 3 S.R.L.. - Sos. de Centura, nr. 111, Popești Leordeni, Ilfov"

 • •  1 contract furnizare echipamente

 • •  1 contract de furnizare, montaj și punere in funcțiune a unui "Sistem integrat de curenti slabi pentru Parc Pantelimon - AquaVentura"

Sector 3


Propuneri de obiective pentru anul 2018:Rezultat

 • •  2 contracte de furnizare echipamente IT cu societăți din grup

 • •  1 contract de servicii mentenanta “Sistem supraveghere video IP - Platforma Administrare Active Sector 3 S.R.L.. - Sos. de Centura, nr. 111, Popești Leordeni, Ilfov"

 • •  1 contract cu Primăria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software"

 • •  1 contract cu Primăria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de asistenta pentru computere personale"

 • •  1 contract cu Primăria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea'

 • •  1 contract cu ADPB SA pentru „Sistem acces auto cu LPR platforma pepiniera"

 • •  1 contract cu Smart City Invest S3 pentru dezvoltare site-uri web.

 • •  1 contract cu Primăria Sector 3 pentru furnizare, instalare si configurare „222 licențe de suita pentru productivitate si colaborare in editare text"

 • •  1 contract cu Primăria Sector 3 pentru „ implementare sistem de control acces auto cu recunoaștere automata a numerelor de înmatriculare"

 • •  1 contract cu DGASPC S3 pentru „proiectare a sisemelor de detecție, supraveghere video si alarmare impotriva efracției" in vederea obținerii avizului IGPR.

 • •  1 contract cu Primăria Sector 3 pentru „ furnizare si montaj panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video"

 • •  1 contract cu DGITL S3 pentru „Servicii de actualizare proiect sistem CCTV si antiefractie si relocare echipamente in vederea realizării unei soluții funcționale in acord cu proiectul actualizat"

Sector 3

Propuneri de obiective pentru anul 2018:

Rezultat

- Execuția in termenele asumate a proiectului “Extinderea proiectului Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3" si a contractului de "Servicii de elaborare a documentației de avizare ISU" pentru clădirile administrate de Consiliul Local Sector 3

Au fost realizate etape de proiect/ contract prevăzute prin graficele de execuție, cu respectarea prevederilor contractuale, pentru ambele contracte.             ______

XjqSJaZx

/ / £■/

I zl l o \

\*\ 1

Ll 1

/o /

r

b)     Administrarea

domeniului web aferent www.invatamantsector3.ro, care cuprinde 66 de subdomenii      aferente

unităților de invatamant din Sectorui 3 precum si a altor site-uri.

Au fost semnate 66 de contracte cu unitățile de Invatamant din Sectorul 3 pentru găzduire, mentenanta       si       content       site-uri

www.invatamantsector3,ro cu derulare mai -decembrie 2019 si posibilitate de prelungire ianuarie - aprilie 2020 si 5 contracte cu societăți cu acționar majoritar Primăria Sector 3 pentru realizare si mentenanta site-uri

3

!. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali si internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator

. Atestarea societății ANRE, pentru ATESTAT DE TIP B - proiectare și executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1

Pentru a putea fi competitivi pe piața de profil, au fost efectuate demersurile corespunzătoare pentru contactarea de producători/ reprezentanți ai producătorilor, în vederea realizării de parteneriate comerciale atat pe plan intern, cat si internațional, pentru posibile operațiuni de import/ distribuție autonzata de produse/ servicii și recunoașterea în piață a societății pentru comercializarea autorizată a produselor/ serviciilor certificate de producători. A fost obtinut Atestatul ANRE nr. 14481/ 22.04.2019 de tip B

4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel încât sa fie promovata transparenta si informarea corecta asupra activitatii societății, intr-un mod eficient, care sa reducă atat numărul de solicitări de informații, cat si timpii de răspuns

Actualizarea site-ului societății este un proces dinamic si scalabil, permanent in acord cu diversitatea de cerințe si modificări legislative, precum si cu dorința societarii de a asigura o transparenta instituționala eficienta. Astfel, dinamica cea mai mare a actualizărilor a avut-o

Propuneri de obiective pentru anul 2018:

Rezultat

secțiunile: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc.

In anul 2019 au fost formulate 5 solicitări in baza legii 544/ 2001, la care s-a răspuns in format electronic:

1 - cursuri de perfecționare/ de formare profesională a angajaților societății

1 - informații financiare ale Primăriei Sectorului 3 3 - informații cu privire la diverse construcții de pe raza sectorului 3

5. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanta.

Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate de societate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanta si a scrisorii de așteptări este un proces continuu si este realizat prin următoarele mecanisme:

Efectuarea unui control financiar preventiv anual, care evalueaza activitatea financiara si operaționala a societății

Efectuarea unui audit financiar statutar, anual

Raportarea semestriala a indicatorilor de performanta

6. Asigurarea de activitati de organizare a societății cu privire la investiția in resursele necesare dezvoltării pe termen lung

In vederea desfășurării activitatii societății, aceasta a investit atat in resursele umane selecționate pentru obținerea unor standarde ridicate de profesionalism, cat si in resursele materiale necesare acestora.

 • 7. Date financiare

In anul 2019, ITS3 a avut Venituri totale de 13.439.102 lei lei din care Cifra de afaceri 13.752.893 lei, venituri aferente serviciilor in curs de execuție -376.708 lei, alte venituri din expoatare 0 lei si venituri financiare 51.667 lei din care venituri din dobânzi 51.667 lei.

Investiții totale 371.189,8 lei din care:

 • 1.  Dotări 190.176,26 lei

 • 2.  Mijloace fixe 181.013,57 lei

In anul 2019, ITS3 a avut Cheltuieli totale in valoare de 11.628.608 lei, rezultând un profit de 1.810.494 lei. Din profitul anului 2019 s-a constituit rezerva legala in suma de 107.503 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.702.991 lei.

Sector 3

La data de 31.12.2019, conturile bancare ale societății erau:

Garanti Bank

Cont principal 393.360,69 RON

Cont Cârd 2.736,42 RON

Conturi Depozite 3.000.000,00 RON


Trezorerie

Cont principal 3.644.183,89 RON

Conturi garanții 1.078.101,54 RON

Total clienti sume neincasate 2.384.863,36 lei

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) 211.948,92 lei

 • 8. Indicatori de performanta

In anul 2019 Consiliul de Administrație si-a îndeplinit toti indicatorii de performanta stabiliți de AGA prin HCLS nr 179/26.04.2018. Raportările semestriale au fost depuse in termen cu numerele de înregistrare la Primăria Sector 3 500225/31.07.2019 respectiv 37077/31.01.2020.

Detaliere indicatori:

 • 1. INDICATORI FINANCIARI

 • a. Indicatori-cheie de performanță privind fluxul de numerar

PROCENT AL FACTURILOR RESTANTE - acest indicator măsoară ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadentă.

In anul 2019 sunt înregistrate la data raportării 1117 de facturi fiscale dintre care au fost achitate după data scadenta un număr de 17 facturi, (pentru o valoare cat mai relevanta nu au fost luate in considerare: facturile proforme, bonurile fiscale, deconturile, facturile de retur, facturile stomo sau de avans si taxele către stat)

Formula: [(Număr facturi restante după data scadenta)/(Număr total facturi)]*100

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 - 1,3%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 - 1.67%

Media consecutiva: 1,485%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 5.5%, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2019 a fost de 1.5%, indicatorul a fost îndeplinit (depășit).

 • b. Indicatori-cheie de performanță privind costurile

COST PER ANGAJARE- reprezintă Costul mediu înregistrat cu noii angajați, inclusiv taxele de publicitate, recomandări angajat, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de relocare și costurile agenției de recrutare.

In anul 2019 nu sunt înregistrate costuri cu angajările noi. Au fost ocupate 25 posturi vacante.

Formula: (Cheltuieli angajare nouă) / Număr angajări noi) = (Costul per angajare) (exprimat in RON) Nivel indicator raportat semestrul I 2019 -0 lei

Sector 3

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 - 0 lei

Media consecutiva: 0 lei

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 50 lei, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2019 a fost de 0 lei, indicatorul a fost îndeplinit (depășit)

 • c.  Indicatori-cheie de performanță privind profitabilitatea

Marja de profit net - este procentul veniturilor unei întreprinderi publice ce reprezintă profitul net înregistrat in fiecare an financiar.

Pentru anul 2019 profitul net contabil este de 1.702.991,00 lei. Venitul total la 31.12.2019 a fost de 13.439.102,00 lei.

Formula: (Profit net) / (Venit)*100 = (Marja de profit net)

Calcul indicator. (1.702.991,00 lei / 13.439.102,00 lei)*100 = 12,67%

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 - 13,7%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 - 12,69% (cu datele contabile raportate la 25.01.2020)

Media consecutiva: 13,2%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost minim 2%, indicatorul a fost îndeplinit (depășit)

 • d. Indicatori-cheie de performanță privind datoriile

RAPORTUL DATORII-CAPITAL PROPRIU - masoara modul in care o întreprindere publica isi finanteaza dezvoltarea si folosește investițiile acționarilor.

La 31.12.2019 totalul datoriilor înregistrate la furnizorii societății conform datelor contabile a fost de 211.948,92 lei. Conform actului constitutiv al societății, Cap. III, Art. 6 privind capitalul social si părțile sociale, capitalul total subscris si varsat de către Asociati este de 10,000.000 lei aport in numerar.

Formula: [(total datorii)/(capital propriu)] * 100=(raportul datorii-capital propriu)

Calcul indicator. (211.948,92 lei /10.000.000 lei)*100 = 2,12%

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 - 5,57%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019- 1,72% (cu datele contabile raportate la 25.01.2020)

Media consecutiva: 3,85%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 15%, indicatorul a fost îndeplinit (depășit)

 • 2. INDICATORI NON-FINANCIARI

a. Indicator operațional de dezvoltare a capacității angajaților și a satisfacției acestora

Indicatorul care se referă la dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora este un indicator operațional și un element esențial ce definește un set de politici ce urmăresc realizarea și dezvoltarea nivelului de profesionalism al societății prin perfecționarea continuă a angajaților, respectiv prin susținerea programelor de formare profesională.


Sector 3

Chestionarul pentru conducere: este un set de 21 acțiuni referitoare la angajarea, planificarea si evaluarea activitatii de dezvoltare a capacitatilor angajatilor. Fiecare membru din conducere (CA și directori) a completat câte un chestionar. Au fost completate 8 chestionare, cate unul pentru fiecare membru din conducere (7 CA si 1 Director General Adjunct).

Chestionarul pentru angajat: este un set de 16 acțiuni referitoare la satisfacția angajaților privind activitatea de dezvoltare a capacitatilor lor profesionale efectuată de societate, ca urmare a participării la programe de formare profesională. Chestionarul pentru angajați are 16 intrebari. A fost ales un eșantion de peste 50% din totalul salariaților executivi din fiecare arie de competență a societății.

Formula: Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora (DCA) = {£[nr. răspunsuri afirmative/ nr. total intrebari)*100]/ număr total chestionare}

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 - 95,74%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 - 100%

Media consecutiva: 97,87%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost minim 95%, indicatorul a fost îndeplinit (depășit)

b. Calitatea serviciilor - indicator operațional


Societatea urmărește să obțină raportul optim între calitate și preț. Ceea ce diferențiază ofertele societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. de cele ale firmelor concurente este legat de calitatea serviciilor oferite clientilor Garanția de bună execuție a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract

In anul 2019, pentru contractele finalizate nu au expirat termenele de eliberare a garanției de buna execuție constituita.

Formula: (Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate/ Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate)*100

Calcul indicator, nu se aplica

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 100%, nivelul indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2019 nu se poate calcula pentru ca in perioada de raportare nu au expirat termenele de eliberare a garanției de buna execuție pentru contractele finalizate, dar nu au existat pretenții de reținere din garanțiile constituite, indicatorul se va declara N/A (indeplinit).

c. Gradul de respectare a termenelor contractuale - indicator operațional


Satisfacția clientului este o stare psihică obținută în situația în care clientul percepe o valoare superioară pentru banii plătiți, atât prin implicarea de personal calificat care să realizeze obiectivele contractuale cu profesionalism și eficiență, dar și prin respectarea tuturor termenilor contractuali, cu precădere a celor

legați de perioadele asumate în îndeplinirea obiectivelor contractuale. în acest context, indicatorul operațional ales va cuantifica capacitatea de respectare a perioadelor de finalizare a contractelor asumate de societate in calitatea sa de furnizor/ prestator sau executant.

La calculul indicatorului, nu se vor lua in considerare contractele a căror termene au fost decalate de beneficiarul contractului, si pentru care nu s-au semnat acte adiționale.

Formula: (Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor)/(Nr Total Contracte încheiate in calitate de furnizor/ prestator/ executant)**! 00

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 - 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 - 100%

Media consecutiva: 100%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost minim 90%, nivelul indicatorului cu datele de la 31.12.2019 este 100%, indicatorul a fost indeplinit.

d. Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativa -indicator de guvernanță corporativă

în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă, autoritățile publice locale și cu mediul de afaceri. Toate acestea conduc la îmbunătățirea încrederii în integritatea și capacitatea societății de a furniza servicii de o calitate superioară. în acest sens, a fost stabilit un set de întrebări destinate monitorizării performanței consiliului de administrație

Pentru a cuantifica acest indicator a fost completat un formular de validare a indicatorului numit -Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă. Formularul conține 38 acțiuni. S-a bifat fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși era necesar, în coloana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi, sau nu se aplica) s-a bifat prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ s-a acordat un punct.

Formula de calcul: [Nr răspunsuri afirmative/(Nr total întrebări - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 - 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 - 100%

Media consecutiva: 100%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost 100%, indicatorul a fost indeplinit.

Anexe:

 • 1. Indicatorii de performanță

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administrație al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada aferentă celui de-ai doilea an de mandat, ianuarie- decembrie 2019.

4NteXA- lot UCIS 3 /htîjog /&3DWi


INTERNET & TEHNOLOGIE 53 SRL CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J4Q/15452/2017 Web: office@its3.ro, uiuiu.its3.ro Calea Vitan, nr 242, birou 1,2,6, Sect. 3, București

Nr. 865/09.04.2020

PROIECT PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020, AL SOCIETĂȚII INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Acest document reprezintă propunerea Consiliului de Administrație de program de activitate pentru anul 2020 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

Scurt istoric

Societatea INTERNET SI TREHNOLOGIE S3 S.R.L., înființată la data de 6 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrată și condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/ 28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017 înființarea societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL, având capital social în valoare de 10.000.000 lei divizat în 500 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

 • •  Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%.

 • •  SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%,

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

La data de 31.12.2019, situația financiară a societății este:

Venituri totale în valoare de 13.439.102 lei, din care:

Cifra de afaceri: 13.752.893 lei,

Venituri aferente serviciilor în curs de execuție: 376.708 lei,

Alte venituri din expoatare: 0 lei si

- Venituri financiare: 51.667 lei, din care venituri din dobânzi: 51.667 lei.

Cheltuieli totale in valoare de 11.628.608 lei.

Astfel, rezultă un profit de 1.810.494 lei, din care s-a constituit rezerva legală în sumă de 107.503 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.702.991 lei.


Sector 3

Propuneri de obiective pentru anul 2020:

1. Generarea de venituri s/ înregistrarea de profit, prin-,

 • a) Participarea activă la proiectele Primăriei Sectorului 3 și a subordonatelor sale, din aria de activitate a societății:

 • i.   Proiectare, implementare și mentenanță sisteme de securitate fizică: TVCI, control acces, efracție si incendiu.

 • ii.    Lucrări de instalații curenți slabi

 • iii.    Lucrări de instalații electrice/ iluminat (stradal, ambiental și/ sau de siguranță)

 • iv.    Proiectare de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului pentru instalații curenti slabi si/ sau electrice

 • v.   Lucrări de implementare și puneri în funcțiune sisteme de parcare

 • vi.   Lucrări de implementare sisteme de control acces cu bariere și LPR

 • vii.   Administrare și suport tehnic de specialitate pentru sistemele de supraveghere

  audio - video a unităților de învățământ în care sunt organizate examene natji Asistență informatică

  Gestionare infrastructură de rețea IT&C

  Asistență utilizare echipamente IT&C

  Suport și mentenanță site-uri

  Stategii de promovare online

  Furnizare de produse IT&C • viii.

 • ix.

 • x.

 • xi.

 • xii.

 • xiii.

 • b) Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, păstrând proporptle1 de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de Primăria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta și 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.

 • 2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piață de profil din România, cât și un profit societății.

 • 3. Diminuarea implicațiilor COVID-19 asupra activității societății printr-o serie de măsuri care să îi asigure continuitatea activității, în aceleași condiții de performanță și profesionalism.

 • 4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel incât să fie promovată transparență și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.

 • 5. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanță.

 • 6. Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou și de teren.

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administrație a fi realizate in anul 2020 și reflectă viziunea acestuia în ceea ce privește îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată această societate, precum și gestionarea activităților în interesul societății și a acționarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare.

Consiliul de Administrație aprobă Planul de activitate pentru anul 2020, luând în considerare prioritățile, țintele cheie și măsurile necesare pentru a asigura un trend ascendent al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Planul de activitate pentru anul 2020 este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte C.A.

Cristina - Elena ARGHIR

ARGHIR       Dlgltally slgned by

ARGHIR CRISTINA-

CRISTINA- elena

CI tklA          Date:2020.04.09

ELENA         09:40:12 +03'00'

Membri C.A.

Luiza - Florentina DINU

DINU LUIZA-

FLORENTINA

i

Petru* - Cosm in MATEI

MATEI PETRUT- mats peikukosmn

LU^MIN        1021546

Adrian - Marian COCOS 1

COCOS         Semnat dfgttil de

A RQI AM       CoCOSADWAM-MAFWN

MURIHIN-       Da* 2020,044»

MARIAN

Emma - Elena - Mihaela POPA

POPA EMMA-  Semnat digital de POPA

Ci cm A           EMMA-EL£NA-MfHA£LA

E LXIXH-              2020.0409 n *1 aa

MIHAELA     +®w

Angela RADU

TAr\||          Semnat digital de RADU

nHUU       ANGELA

A KIZ* CI A      Dit» 2O2O-M.W

ANGELA      ! 1:265494453*00-

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

M cmiTfi      Dlgitally slgned by

IN CUWI1 A     NEGOTA ANDA4OANA

ANDA-IOANA^j^Z

■HC6S 3 /UT1 ■ rfOG

AUDITOR FINANCIAR RADULESCU GEORGETA Autorizație CAFR nr.4906/2014


CTF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT


Către Acționarii.

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

CIF 38189005

Opinie

 • 1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății INTERNET SI TEHNOLOGIE 83 SRL C'Societatea”). cu sediul in București, str. Calea Vitan, nr.242. ap.4, sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscala 38189005, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri propriii                              13.955.024 lei

 • •  Profitul exercițiului financiar                                      1.810.494 lei

 • •  Capital social subscris varsai                                  10,000,000 lei

5.în opinia mea. situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului individual ai operațiunilor sale si a fluxurilor sale de trezorerie individuale, pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

 • 4.Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA”!, Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European ( in cele ce urmeaza „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 ("Legea”), Responsabilitățile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare individuale din Romanîa si mi-am îndeplinit celelalte responsabilități dc etica profesionalii, conform acestor cerințe. Consider ca probele de audit pe care le-am obtinut simt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie âr audit

 • 5.AspecteIe cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei melc asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acei context o descriere a modului in care auditul pe care l-am efectuai a abordat respectivul aspect.

Aspecte cheie de audit                           

Pentru asigurarea continuității activitatii Societatea a intocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu.

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul. Desfasurarea activitatii pe perioada exercițiului financiar a fost condiționala de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei Societăți private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus Înființarea acesteia. Activitatea Societății s-a desfasurat in baza unui buget, de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3 in data de 28.03.2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu O deosebita rigurozitate astfel incat sa stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2019 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai marc importanta pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit,

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere din partea managementului cu responsabilități mult mai precise si mai detaliate.

Neparticipand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

In semestrul I al anului 2019 Societatea si-a Îndeplinit toti indicatorii de perfonnanta stabiliți de AGA prin HCLS nr. 179/26.04.2018, Indicatorii cheie de performanta sunt prezentați in tabelul următor:

— ■ ""

Societatea Tntemet ți Tehnologie S 3 KIU.

INDICATORI ClLL’lfc J»! J'FRWRMANȚÂ       _____

FINANCIARI

NEHNANCIAR)

Htti di iiWMCW

Trai

froJlîwIhlJiut»

Da tur ie

lnt£Jr»|-»r «fintiarîiif «periile riflk

Ctafîui*

wrHriifcrFiHl«*!'

f'lrapli

Gtatrmtad|±

Cat puritk:!

Icdicslvr rit |MtltalMH04Ur»l înrivrtnrufKl e hdt

Prn»c al titlurilor m tanti

Aur tuiiftfti

MhflUdt pnitel ut

JlifrtiidflMii -«pl-.il pm^fw

Utnorram eu|Uttltfili AflVIlUlurf.* auLh&UjId MitUlu fni’A)

F'MHlf HSIblUir <t* gmapade lrun-i

M^jtr

ktqrKlrt îki hwu: t^tWUUalr

Ufidui 4t tmjilfktirklhtt ■ pRvcdcini«> iirwkiil jpivrrwmr* €4lp4IAllv|[

FwwJ’> ilt țalfid. AtrtMM

[{K’unii ZUtm.nuanM ■lipani

oiCuâ»iâ^F*in& UJh*J

l\D*lUrb Altfel

ibJEilVi NI»

nd)<’ jVcnfflpii» -<Mn}edepr*U>.

■w

(Tutti dtfiH li; CipIM jmi[Tiii| • IM»

iiiunni ȚfWW»W

Hlri ttaihrerr

f£3tfHEKrt3U8bVral

K

hNl «fTN» niuluBtaC^

HMfHItaiU IU-.1 i« it^eticlxwfh TkiI Ca»ir»iu< r^atmelp ICU

_N1 lAMLtllJl i-Firniniivc^.'-'i Iutii

l-Trtbn'; hr nilțri|i>Ll 1 MIX t' C4ZULI1* al?"

JîOS

K

“*s

î4

K

H

__H____

Nlwl indiPdîr < pnilUMwqli Io

M liWIf

:jow

'J.4M4

M‘A

ia*.

IDO»

Itnli inwMni ie pifenem

S^MM

in

U«H

I5M

1D0K

!1C%

IWW

130%

<ri»

uw

5.D%

U-A

ÎOflXW

PMd^llUÂTE

IMDCfl.ih’TT

MJltfUNlT

^rffibL&'ir

tNd&'lffiÎT

meKjrâr

IfOCKJMH J

wnF,K.iMn

touhl-LÎri 1

‘.;6 FaLj*au..'<nc 14 sinii ’|*W1'

«■ntl^JskhUk HM cheltuirii tu nțik arî {MiirJUI fijuMieubito mrlncț

17?1 jAK Wj ‘ICC

_

*(TOTAÎ, UA'HStft-

CAPITAL

i'Kom.:

ir'MBDXjriaa

*IBKiJ5S.“2i ■PWixrpn-

'ui jie ti*> i de ri^mire auK fciibwJ'Wti* eyfjta^fc Itw Ui 1111 luin-țarjBLdB dc-bura

'inctrjw^cr

IfffflUrf «H filai

«ntN»rr> litanii--ui Fa*, r li|K.ldc

«MMClt*

1«a

Eatric riiriralE rnri ta* «.rit eaki^E tndatnde 2LG! 5DÎ9. HtirtE-dt nthricrt» ewfc'IHMjlfinapCtir 2013

In semestrul 11 al anului 2019 Societatea si-a îndeplinit toii indicatorii de performanta stabiliți prin AGA prin HCT-S nr J79Z26.04.2018. Indicatorii cheie de performanta sunt prezentați in tabelul următor:

Societatea Internet fi Tehnologie S 3 SftL

INDICATORI CHETE DE gERFORMAbiTÂ

FINANCIARI

nefinanciaki

fhudrpwDwnr

CtlH

FrfiHKhlilNta

1 Wiltrit

Mlralwr •HlMnclir djttN|Mut*|

rouir

irnrlrl^pradm

t?lleull

CtarpunlM.

li^iiLQltT sfc gstrfBFWBțj|S«IKUl

«E titutar 1W isâfâiiirj

LsaifStt aapiQfirE

M«4i ite pftalk

ÎHfTilt! ■IklWț]'-Espif»i nr*v*i»

ScmbuAis

iWFhPfc”‘H" ta       3 nutrii

IPCAJ

ErSGiiMiGiiaiEaluitirifi

SirwM de I.-MWÎ

KMcUUa

«HpHBh IrrniESt

CrtliuJdr ImpiiarMEiapi m piTERlinlW ?rm«d rmrew rarpMiifoi

1 «Jiti® debilii wwiicMir

|lHiinlrai£iifi iSâiuje Jir.ir-iLji ț palm s       Sr Mal

fttiwiM'lw

Hdllibid^ Itdlțjift

iirirajto wJJ

tlFYBdHlMIj

$&■> Jtnflt ek1!>

(Idud^mi x OțiM |**fHi>** ■ w

f&msiufarci liuwrJriJij rai|i>niirUar pjfcapifvatotm fSîiJ ihenlhttitK

<snwxMiiWf

|fNi idEhtata furtun?.! (tateitau itfun» ms-KcsțiI^TO

. iJWîlîlî rnriiHtnriflD

[Nr ifiwwaiKrtMJTJMe Uillife4:.h\ Mlipniiri \’V£ caîi -Lirw

UM jtdtaJmncgmfiiiii—tM

t;

îk

K

%

».

hî-ad wriitalfc1-® ptrltatall h .aactJBM

ii

nI?»L

■TJfl.

PM

lOMh

n»*>     •

DW*

ISM

45%

1WW

(«%

ie«*

I^RWErâraaiEEHmi

HSK75B»

mrt^S8HCSiM^3B8

■MHXu* & 

w;i:™

■ iWw-1.

_________ifflsi&YA'jn __

iNPEFț.iHn

ISăEFLMIT

MDEniHn

LMHI-pUMiT .

FhTOTrqiMir

JVHSFÎJWr

IWHSfDMT

is®miNur

•UI rruE^iKg,^ FFIIIUU l*l'M

‘laWHroinM rhthMrii<ai*«lt

M»£iqBU-ba±!WuîJTj

MUUMtaMT dl

resnHasj

‘i piu Dl M? fl IHA IK.Fi Im ■ im

*11’l&s r

•țltfcAL

LlAtOFJi ’

LAI’IJAL

PIKJPKIU fUOW.(K»?d»’-TJS

*mK,Wțâ«j> chskMnat* IM,-»*

_____

**' JTOfdltfjFKMHJK nu w 43PEJJ ttnnefiâb dMliteimi t-wts

kiAtn 7jnailia f_~țRi MlttMCilii

bi MAh S%JtaV țțjritnStî de rwtwiw dir

^!£]llll! COOrillilE-,

'dk.il --i." k i*dcilara

'fl peMtted: ripM'iMt ||| fg:j] ânlizne 11 «îiWtaJeli Uluita Ui fuii lț*pr<l^ț irimfM» ui-nriM--iw.

‘IJli'lSD-l Ldți an «Wlpl 0^ llKA.

LofeerapBKaip irtH^imiw ral cuta fr!« tciinbde afeurtl* Imi; npnwiE 2EK, siarWeto jtțhiwța bllantirlul pumni am. pat sul*” FMMk)n

In scopul rentabilizării activitatii Societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare in anul 2020 in valoare de 32.692,96 mii lei, cu o creștere semnificativa fata de anul 2019. La întocmirea bugetului s-a tinut cont de previziunile privind evoluția situației financiare si dc dezvoltare strategica, în conformitate cu prevederile legale. Criteriile dc performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea plăților si creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si creșterea productivității muncii.

Achizițiile in cadrul INTERNET SJ TEHNOLOGIE 83 S.R.L. in anul 2019 s-au realizat conform listei de achiziții aprobata in cadrul ședinței din 22.04,2019 pentru executarea contractelor nr 165776/20.08.2018 si 255337/19.11.2018 încheiate cu Primăria sector 3, în cadrul ședinței din 22,04.2019 s-a aprobat in unanimitate lista de investiții necesara societății pentru anul 2019 in valoare de 495.000 lei. In cadrul ședinței din luna iunie 2019 membrii CA au fost informați cu privire la achizițiile de tip C conform Metodologiei de ofertare si achiziții necesare asigurării unui stoc de marfa pentru viitoare contracte.

In primul semestru al anului 2019 au fost semnate contracte de servicii/lucrari: 66 de contracte cu unitățile de invatamant, 15 contracte cu Primăria Sector 3 pentru maintenanta, furnizare, instalare si montaj curenti slabi, suport tehnic de specialitate pentru întreținerea si reparația sistemelor de sec uri tute fizica.

In ședința din luna august 2019 a fost discutata si aprobata necesitatea închirierii unui spațiu pentru buna desfășurare a acuviatii. In ședința din luna septembrie a fost aprobata in unanimitate închirierea unui spațiu suplimentar de la ADPB SA. In ședința din luna octombrie a fost prezentat Raportul Direcției Generale dc Inspecție Economico-financiara cu privire Ia statusul controlului Ministerului Finanțelor Publice Început in 08.10.2019, pentru perioada 25.08.2017 si pana la data începerii controlului.

In al doilea semestru al anului 2019 au fost semnate contracte de servicii/lucrări: 11

contracte pentru mentenanta supraveghere sistem video, asistenta informatica platforme software, implementare sistem de control acces auto cu recunoaștere automata la numerelor de înmatriculare, prestare de servicii de asistenta pentru computere personale.          /q^AÂ/V^

s/ CI zl o)


Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectării principiilor de economîcI&^lIuEu>£< eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus


j Abordare aspectelor cheie in audat


următoarele:


* Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative ( de ex: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, ctc.);

Am purtai discuții cu membrii conducerii eu privire la implicarea acestora in verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate menționate mai sus;

- Am verificat daca au fost efectuate ajustări de valoare ia bunurile din patrimoniul Societății;

Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislația in vigoare:

 • *  Am urmărit respectarea legalității si regularității in administrarea patrimoniului Societății;

 • •  Am evaluat gradul de adecvare a informațiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situațiile financiare.

Alte informații - ffaportul administratorului

â.Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire Ia acestea si nici declarația nefinanciara.

Opinia mea cu privire ia situațiile financiare nu acopera aceste alte informații si cu excepția cazului in care sc menționează explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informații si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care le-am obținui in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489, 490 si 491 din Anexa la prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările si completările ulterioare.

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul unditului situațiilor financiare, in opinia mea:

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerințele punctelor 489,490 si 491 din Anexa la prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate cu modificările si completările ulterioare.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii mele dobândite in cursul audituiui situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabiiitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7. Condu cerca Societarii este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare car? sa ofere o imagine fidela in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802'2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situării financiara lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie dc eroare.

8.1n întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacității Societății de a-st continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pc baza continuitățit activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu arc nici o alta alternativa realista in afara acestora

 • 9.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului dc raportare financiara a Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit at situațiilorfinanciare

10.Obiectivele mele constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care situațiile fîanciare. in ansamblu, sunt lipsite dc denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat in conformitate eu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

11,Ca parte a unul audit in conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional si mențin scepticismul profesional pe parcursul audîtului. De asemenea:

 • •  Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obțin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectarc a unei denaturări semnificative cauzate dc frauda este mai ridicat decât cel de nedeteetare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poale presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțeleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri dc audit adecvate circumstanțelor, dar faru a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern ai Societății.

• Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate dc către conducere.

 • •  Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatiî si determin, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa îmi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pol determina Societatea sa nu isi mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității.

 • •  Evaluez prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

2 2.Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a unditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul audiția lui.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire Ia conformitatea mea cu cerințele etice privind independenta si le comunic toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta» stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.

A Ite aspecte

13.Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pc care trebuie sa le raportam într-un raport de audit si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decât fata de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formata.

AUDITOR FINANCIAR


Radulcscu Georgeta            / 7

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiarii^ / j^S^™*** dm Remania cu numărul 4906/20 IM

București 27.(13.2020
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAHLGabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.......

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr.319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 1.810.494 lei

Anual, Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală șî obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din programul de activitate al societății, rezultă ca 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS3 nr. 59/2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.334719/22.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet ți Tehnologie S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă „Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”- cod CAEN 6230, reprezentată legal de dna. Cristina Arghir, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și asociat minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

Prin adresa nr. 894/13.04.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 330083/13.04.2020, însoțită de Decizia asociatului minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și de decizia Consiliului de Administrație nr. 866/09.04.2020, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL propune spre aprobare:

 • 1. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa 5)

 • 2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3)

 • 3. Programul de activitate al societății pentru anul 2020 (anexa 4)

 • 1. Bilanțul contabil anual- conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în foma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății este prezentată sintetic in tabelul următor cu date extrase din bilanțul cu anexele sale și sitația contului de profit și pierderi pentru extercițiul financiar 2019.

 • A. Elemente de bilanț

lei

Activ

Sold la 01.01.2019

Sold la 31.12.2019

Active imobilizate-total din care:

568.005

593.555

- Imobilizări necorporale

16.366

16.070

- Imobilizări corporale

551.639

577.485

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți In baza unui temei legal justificat. Va puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă. semnata și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1

- Imobilizări financiare

0

0

Active circulante-total din care:

14.988.219

14.230.299

- stocuri

3.286.437

3.555.766

- creanțe

10.446.016

2.556.151

- investiții pe termen scurt

0

0

- disponibilități în casă și banei

1.255.766

8.118.382

Pasiv

Sold 01.01.2019

Sold 31.12.2019

Capitaluri proprii-total din care

12.124.843

13.935.337

- capital social și subscris

10.000.000

10.000.000

- rezerve

132.585

240.088

- profitul sau pierderea exercițiului financiar

2.265.054

1.810.494

B. Contul de profit și pierderi

Indicator

2018

2019

Venituri totale din exploatare

11.005.264

13.387.435

Cheltuieli totale din epolatare

8.404.269

11.301.739

Rezultat din exploatare

2.600.995

2.085.642

Venituri financiare

44.831

51.667

Cheltuieli financiare

47

5

Rezultat financiar

44.784

51.662

Venituri totale

11.050.095

13.439.102

Cheltuieli total

8.404.316

11.301.798

Rezultat Brut

2.645.779

2.137304

Cheltuieli cu impozitul pe profit

380.725

326.810

Rezultatul net

2.265.054

1.810.494

în cadrul exercițiului financiar 2019, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a realizat un profit în valoare de 1.810.494 lei. Astfel, aceasta propune repartizarea sumei de 107.503 lei către rezerve legale obligatorii și constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.702.991 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, motiv pentru care societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a dus la îndeplinire prevederile hotărârii menționate, pentru anul financiar 2019.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „în opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a rezultatului individual al operațiunilor sale și a fluxurilor sale de trezorerie individuale, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, cu modificările și completările ulterioare.”

Bilanțul societății Internet și Tehnologie S3 SRL a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale:

Art. 28, alin 1 din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare „Persoanele prevăzute la art.l au obligația să întocmească sitații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.”

 • > Art. 194, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „ Adunarea asociaților are următoarele atribuții principale: să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului.”

r Art. 12, pct. 12.1” Adunarea Generală a Asociatți lor are următoarele atribuții:

 • > lit.d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • > lit.e) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.”

 • 2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Sectorul 3 al Municipiului București în exercitarea rolului său de asociat majoritar trebuie să ofere maximă transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

Anual autoritatea publică tutelară primește un raport din partea Consiliului de Administrație părivind execuția mandatului administratorilor și a activității societății.

La elaborarea raportului de activitate, stă la bază planul de administrare, scrisoarea de așteptări și prezintă misiunea, obiectivele, resursele, indicatorii de performanță financiară și nefinanciari pentru anul precedent

Membri Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție prin HCLS 3 nr. 692/28.12.2017, în următoarea componență:

 • > Cristina - Elena Arghir

 • > Luiza - Florentina Dinu

x Petruț - Cosmin Matei;

x Adrian - Marian Cocoș

 • > Emma - Elena - Mihaela Popa;

 • > Angela Radu;

 • > Anda - Ioana Negoiță

Raporul de activitate al Consiliul de Administrație pentru anul 2019 conține următoarele infonnații:

 • 1. Prezentare generală

 • -   Informații cu privire la bazele legale de cosntituire, capitalul social, structura acționariatului.

 • 2. Structura societății

-informații cu privire la atribuțiile AGA, administrarea societății, atribuțiile consiliului de administrație.

 • 3. Resurse umane

 • - componența consiliului de administrație, informații cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, care au fost în număr de 13;

-25 posturi vacante ocupate cu contract individual de muncă. în același interval și-a încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 11 angajați;

 • - Cheltuielile cu personalul in intervalul 01.01.2019-31.12.2019 au fost:

-Salarii nete 1.597.941 lei

 • - Cheltuieli suportate de salariati: 818.128,00 lei:

■ CAS 587.158 lei

 • • CASS 142.303 lei

 • * Impozit 88.667,00 lei

 • - Cheltuieli suportate de societate CAM 56.522,00 lei;

 • - Bonuri de masa 76.245,00 lei.

 • 4. Transparență

Pagina de internet a societății www.its3.ro este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 si HCLS3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparența instituțională, cu modificările și completările ulterioare, pentru toata perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

 • 5. Certificări și Avizări

în vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile necesare pentru atestarea ANRE a societății și s-a obtinut Certificat de atestare ANRE „TIP B” pentru proiectare si executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, branșamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4kV si au fost întreprinse demersurile necesare pentru autorizarea de proiectare a sistemelor si instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat, pentru care a obținut Autorizația nr. 9268/ 30.08.2019 emisă de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA din cadrul MAL

 • 6. Obiective

-sunt prezentate obiective stabilite și realizate pe anul 2019;

-reiese ca mai mult de 80% din activitatea

 • 7. Date financiare

- prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019

-gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

Raportul de activitate pentru anul 2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL este însoțit de anexa care cuprinde indicicatorii cheie de performanță.

Elaborarea raportului de activitate respectă următoarele prevederi legale:

Art 56. Din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice» Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire ia care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

Totodată, sesolicită descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

 • 3. Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SR1 pentru anul 2020

- A fost elaborat luându-se în considerare un trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, precum și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată societatea.

Obiective stabilite pentru anul 2020

”1. Generarea de venituri si înregistrarea de profit, prin:

a) Participarea activă la proiectele Primăriei Sectorului 3 și a subordonatelor sale, din aria de activitate a societății:

 • i. Proiectare, implementare și mentenanță sisteme de securitate fizică: TVCI, control acces, efracție si incendiu;

 • ii. Lucrări de instalații curenți slabi;

 • iii. Lucrări de instalații electrice/ iluminat (stradal, ambiental și/ sau de siguranță);

 • iv. Proiectare de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului pentru instalații curenți slabi și/ sau electrice;

 • v. Lucrări de implementare și puneri în funcțiune sisteme de parcare;

 • vi. Lucrări de implementare sisteme de control acces cu bariere și LPR;

 • vii. Administrare și suport tehnic de specialitate pentru sistemele de supraveghere audio - video a unităților de învățământ în care sunt organizate examene nap’onale;

 • viii. Asistență informatică;

 • ix. Gestionare infrastructură de rețea IT&C;

 • x. Asistență utilizare echipamente IT&C;

 • xi. Suport și mentenanță site-uri;

 • xii. Stategii de promovare Online;

 • xiii. Furnizare de produse IT&C

b) Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, păstrând proporțiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de Primăria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta și 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.

 • 2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piață de profil din România, cât și un profit societății.

 • 3. Diminuarea implicațiilor COVID-19 asupra activității societății printr-o serie de măsuri care să îi asigure continuitatea activității, în aceleași condiții de performanță și profesionalism,

 • 4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparență și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.

 • 5. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanță.

 • 6. Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou și de teren.”

Potrivit programului de activitate, în anul 2020, societatea va participa la proceduri de achizțiție, fiind exceptată de la reglementările Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu condiția respectării procentajului de mai mult de 80%_din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care vor fi încredințate de Sectorul 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta.

Conform art. 12 pct. 12.1 lit. h) din actul constitutiv,Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri(remunerația pentru activitățile societății)”.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

întocmit, Compartiment Guv BejeNr. 894/13.04.2020


Către Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de

activitate pe anul 2019 si a programului de activitate pentru anul 2020

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, conform Art 12.1, lit f), g), h) din actul constitutiv al societății, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019; programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020; bilanțului contabil al exercițiului financiar a! anului 2019 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2019 și descărcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului pentru anul 2019;

constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei;

- constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.702.991 iei.

De asemenea va comunicam spre informare Raportul de Audit financiar extern pentru anul 2019 întocmit conform Standardelor Internationale de Audit ("ISA"), Legea nr.162/2017 si OMFP 1802/2014.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresă

Cu considerație.

Arghir Cristina-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu de Administrație,

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

ADrUID           Dîgitallyslgned by

AKunlK           ARGHIR CRISTINA-ELENA

CRISTINA-ELENA ^™0041310:45:02

+03'00'


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020                  Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com       email: salubritates3.runos@gmail.com

SC. INTERNETSI TEHNOLOGIE 83 SRL

intrareIEȘIRE NrauaJ^-Luf«^QL—Anul 2CeC;

S.C. Internet & Tehnologie S3 S.R.L.

Referitor:

Solicitarea de aprobare a:

 • - raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019;

 • - programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020;

 • - bilanțului contabil al exercițiului financiar al anului 2019 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2019 și descărcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului pentru anul 2019;

 • - constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei;

 • - constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.702.991 lei.

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 893/13.04.2020, înregistrată la sediu! subscrisei cu nr. 2462/13.04.2020 în calitate de Asociat minoritar al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, se aprobă următoarele:

 • - raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019;

 • - programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020;

 • - bilanțului contabil al exercițiului financiar al anului 2019 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2019 și descurcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2019;

 • - constituirea rezervei legale in suma de 107.503 Iei;

 • - constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.702.991 lei.

Președinte C.A., Nițu Mihai

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.


Nr. 866/09.04.2020

DECIZIE

Având în vedere,

 • a)  Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie 53 SRL

 • b) Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12,2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art1. Se aprobă Bilanțul cu anexele sale, contul de profit si pierderi pentru anul 2019 si descărcarea de gestiune și activitate a Președintelui CA.

Art2. Se aprobă Raportul de activitate pentru anul 2019.

ArtB. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2020.

Art4. Se ia act de Raportul de audit extern (statutar) pentru anul 2019.

Art.5. Se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a

Acționarilor a documentelor menționate la art. 1 -4, în vederea aprobării acestora.

Președinte CA.

Cristina - Elena ARGHIR

knr*u|n            CHfllialysl^wd EyARGHTR

AWjFlIK         CMST1NMLB4A

| CRIST1NA-ELENA         »■*>•«

Membri C.A.

Luiza - Florentina DINU

DINU LUIZA-FLORENTINA          CMtcznaxMJwittM.ia+cs'DO'

Petruț - Cosmin MATEI

MATEI1 P ETRUT- *'"«<    * MATEJ remur-

COSMIN           naujJOZOJMflS 103237 *03 W

Adrian - Marian COCOȘ

COCOS ADRIAN-      dwd*cocosadnan-

M ARI AN               2O29M.0 înjosi +oi«x

Emma - Elena - Mihaela POPA

POPA EMMA-    5an™tdW4d«PCH>AEMMA-

£LENA4MHAHJL

ELENA-MIHAELA

Angela RADU

RADU AhinFl A

nnuu HIlUCLn tMtc2OM.O4.OS 113921+0W

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

NEGOITA ANDA-         necopt

.xxc.c            AKUHOAHA

IOANA              CMtc KMJX.M 123 «34+43'00'

■wd: Completare HCL bilanț ITS3


Subject: Fwd: Completare HCL bilanț ITS3

From: Guvernanta Corporativa <guvernantacorporativa@primarie3.ro>

Date: 4/23/2020,8:13 AM

To: secretariat@primarie3.ro


Buna dimineața


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

33

Nr......................................


Data.


Un numr de înregistrare pentru document, va rog. Este completare la nr. 330083/13.04.2020

--------Mesaj redirecționat--------

Subiect:Completare HCL bilanț ITS3

Dată:Wed, 22 Apr 2020 22:27:44 +0300

de la:Cristîna Arghir <cristina@its3.ro>

Către:guvernantacorporativa@primarie3.ro

CC:Florentina Neacsu <f1ori.neacsu@primarie3.ro>


Virus-free. www.avast.com


- Attachments:--


SIGN 982_Decizie modificare raport 2019.pdf


1.1MB


Nr. 982/22.04.2020

DECIZIE

Având în vedere,

 • a) Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL

 • b) Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • d) Decizia nr 866/9.04.2020 privind aprobarea Bilanțului cu anexele sale, contul de profit si pierderi pentru anul 2019, Raportul de activitate pe anul 2019 si Programul de activitate pe anul 2020

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă completarea Raportului de activitate nr 864/09.04.2020 pentru anul 2019 cu următoarea Notă finală:

Consiliul de administrație aprobă prezentul Raport de Activitate si solicită Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Președinte C .A.

Cristina - Elena ARGHIR

ADr'tLJiD            HgttalysIgnedbyARGHH

m nu n r n           cristin a-elena

CRISTINA-ELENA

Membri C.A.

Luiza - Florentina DINU

DINU LUIZA-      UifittMrUftnrfbrDMULurzA-

FUMCMIM FLORENTl NA DMK i

Petruț - Cosmin MATEI

MATEI PETRUT-   S-r^d^deMATBrtlKVr-

COSMlN           Dat* K2OH22170*04

Adrian - Marian COCOȘ

COCOS ADRIAN-     SmmMdigUd. cocos adrian-

MARIAN             CHa:2030DU2:i7MU4«rao'

Emma - Elena - Mihaela POPA

POPA EMMA-   Sc™UWUId.K»«EHM*.

ELEHA-WHAILA

ELENA-MIHAELA

Angela RADU

RADII ANCEI A SamnatdigiW de RADU ANGELA

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

MPCiniTA        Digtally slerwHv NEGOfTA

iTintjvi i n       anda-ioana

ANDA-IOANA


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.894/13.04.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 330083/22.04.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute In Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                    1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul............. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordlnare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....... în sistem de videoconferințâ, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ........... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

:=

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferințâ, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISHAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

PREȘEDINTE,

UNICĂ ADRIANA

...............î......................

“p

¥

¥

............¥........................

¥

¥

¥

Â..................


1.Comisia 1 - Punctul 7

 • A. Da             7/20 ( 35%)

 • B. NU         0/20 ( 0%)

 • C. Abținere      3/20 ( 15%)

No Answer 10/20 ( 50%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 |    |

Pelinaru Cornel            j

Baetica Nicoleta            j X j

Valerica Hontaru           | X |

Antonio Ciprian Corneanu j X |

Mariana Vasiliu             j    |

fleancu florin              | X |

florin manea                  j    j

constantinradu038          [ X |

liviu malureanu             |    j    j

Stelian Ene                   |    |    |

Elena Tudor                   |    |

Elena Petrescu              |    j

Gutium Narcisa              |    j

romeo popescu               | X [

Văduvă luliana              j    |

Fatu Adrian                   |    j

Ionela Marinescu          |

Paunica Adriana             j X |

Cristi Tudorache            |    |    j

MUNICIPIUL BUCUREȘTI s

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice

și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe or


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ..

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul........X?... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exfraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-JiQST^ntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:        < "s

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, Ia care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

SECRETAR


VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

p

"p p


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 7

 • A. Da             6/24 ( 25%)

 • B. Nu         1/24 ( 4%)

 • C. Abținere      2/24 (  8%)

No Answer 15/24 ( 63%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 |    |

Pelinaru Cornel             j X |

Baetica Nicoleta            | X |

Valerica Hontaru            |    j

Antonio Ciprian Corneanu j X j

Mariana Vasiliu             |    j

fleancu florin              j    |

florin manea                 j    |

constantinradu038          |    j

liviu malureanu             j    |

Stelian Ene                   |    |    j

Elena Tudor                   j    j

Elena Petrescu              j    ]

Cristi Tudorache            |    j

Gutium Narcisa              j    j

Alexandru Dobre              j| X |

romeo popescu               [    |

Văduvă luliana              | X |

Fatu Adrian                   j    j

Ionela Marinescu           j    |

Paunica Adriana             j X |

Inocentiu Voinea           |    j

Cezar lacob                  j    |    j

Cristian Petrescu