Hotărârea nr. 105/2020

HCLS3 nr.105 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București

www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Smart City Invest S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 33514U/CP/23.04.202U al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 334467/22.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 334470/22.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

■ HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin, (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă desemnarea PF Gavrilaș Adriana în calitate de auditor statutar pentru exercițiul financiar 2019 al societății Smart City Invest S3 SRL.

(2) Se ia act de termenii și condițiile contractului de prestări servicii încheiat între societatea Smart City Invest S3 SRL și PF Gavrilaș Adriana, având ca obiect servicii de audit, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                /

Art.l. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile pre;

sze iței hotărâri.


NR. 105

DIN 29.04.2020ifru legalitate neral £!ÎL____

fflexA- .

.MC^S 3 @1


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII NR. /____

Ait 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

P.F.GAVRILAS ADRIANA - AUDITOR FINANCIAR.., cu sediul în București, Soldat.PetreAl.Tina nr.4„blL3O,ap.7O, sector 3, cod fiscal 20609807, înregistrată în Registrul Public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, cu autorizația nr. 3814/ 2011 având contul R043BRMA0820028665800000, deschis la Banca Romaneasca Suc. Dristor, reprezentata legal prin Gavrilas Adriana , membru activ al CAFR, cu număr de certificat 3814, email:    adriana.gavrilas@gmail.com. numită în continuare PRESTATOR,

ȘÎ

S.C..........................cu sediul în............    , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.

........................ având cont nr. ............ deschis la ........   cod fiscal ....................... reprezentată de către .........................., avand funcția de .............. denumită în prezentul

contract                                                        BENEFICI AR,

Au convenit încheierea următorului contract, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 Prezentul Contract de Prestări Servicii are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către Beneficiar, a următoarelor servicii:

 • a) Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (USA”) situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 întocmite de Beneficiar.

 • b) ISA impun ca Prestatorul să citească orice raport anual al Beneficiarului sau alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei proceduri este de a stabili dacă există alte informații cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

 • c) Prestatorul trebuie să raporteze asupra Raportului Administratorilor al Beneficiarului, emis împreună cu situațiile financiare anuale. Prestatorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorilor conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Prestatorul nu va audita Raportul Administratorilor Beneficiarului.

 • d) ISA impun că Prestatorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu guvemanța, deficiențele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii.

 • 2.2 Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a auditului care nu este reglementată de prezentul Contract de Prestări Servicii (de exemplu, întocmirea unui raport de/țgțyt asupra situațiilor financiare ale unei unități sau divizii a Beneficiarului) va fnee obiectul unor negocieri ulterioare intre Părți. Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris. Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii si condițiile din prezentul Contract se vor aplica acestor lucrări suplimentare.

Alt. 3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare, dar munca de teren va începe numai în momentul în care Beneficiarul confirmă că:

 • a) au fost întocmite și însușite situațiile financiare asupra cărora Prestatorul trebuie să-și exprime opinia sa de audit,

 • b) conducerea Beneficiarului a revizuit situațiile financiare și este satisfăcută că acestea oferă o imagine fidelă, cu privire la toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare, rezultatului operațiunilor și fluxurilor de trezorerie ale Beneficiarului,

 • c) situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și principiile contabile, și toate documentele justificative aferente situațiilor financiare supuse auditului au fost întocmite de către Beneficiar și revizuite de conducerea acestuia.

 • 3.2. Părțile vor conveni datele de începere și de încheiere ale misiunilor de audit interimar și respectiv pentru sfârșitul anului, iar ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a se conforma termenelor stabilite.

 • 3.3 Auditul va fi considerat încheiat pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii Raportului de Audit. După transmiterea Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare.

Ari. 4. ONORARIUL AUDITORULUI

Beneficiarul va plăti auditorului pentru activitățile prestate un onorariu de 2,000 Eur, plătibil in lei la cursul BNR din data emiterii facturii. Onorariul nu include TVA, prestatorul nefiind plătitor de TVA.

Plata se face prin virament în contul auditorului IBAN R043BRMA0820028665800000, deschis la Banca Romaneasca Suc. Dristor. Onorariul se achita în termen de 15 zile de la data emiterii facturii, după finalizarea lucrărilor.

Art 5. OBLIGAȚIILE AUDITORULUI

Auditorul se obligă:

 • - sâ verifice situațiilor financiare ale beneficiarului;

 • - să întocmească anual "Raportul de Audit" și să răspundă pentru realitatea datelor din acesta.

Art 6. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă:

 • - să plătească auditorului onorariul la termenele și în condițiile stabilite în prezentul contract;

 • - să furnizeze date, documente și informați corecte asupra activității societății pentru reajfc^â-c

lucrărilor și prestațiilor prevăzute în contract de către auditor.                       /C°G %

( SMA '

Art. 7. CONFIDENȚIALITATE

Părțile convin să considere confidențiale toate infoimatiile, datele si documentele legate direct sau indirect de obiectul prezentului contract. Această obligație privește si orice persoana aflată într-un raport juridic de muncă cu părțile.

Prevederile alineatului precedent nu se aplica în cazul în care informațiile sunt publice sau sunt solicitate conform legii.

Art. 8. FORȚA MAJORĂ

 • 8.1 Neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul contract angajează răspunderea contractuală a părții în cauză si plata de către partea în culpă a daunelor produse celeilalte părți.

 • 8.2 Debitorul obligațiilor contractuale va fi exonerat de executarea acestora dacă executarea este împiedicată sau întârziată de orice acțiune sau cauză mai presus de controlul uneia dintre părți si pe care partea respectivă nu a putut-o prevedea sau evita.

 • 8.3 Forța majoră înlătură răspunderea părții care o invocă, dacă este comunicată în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cauzei de forță majora.

 • 8.4 Niciuna dintre părți nu răspunde de fapta celeilalte părți.

 • 8.5 Răspunderea prestatorului nu poate depăși tariful acceptat si plătit de beneficiar. Eventualele prejudicii cauzate beneficiarului pot fi acoperite de prestator în baza Poliței de asigurare profesionala.

Art. 9. LEGEA CONTRACTULUI. ARBITRAJUL

 • 9.1. Prezentul contract este guvernat de legea romana.

 • 9.2. Orice neînțelegere rezultata din valabilitatea, executarea si interpretarea prezentului contract va fi soluționată in mod amiabil. Când aceasta nu este posibil, litigiul va fi depus spre soluționare organelor competente.

Art. 10: DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Orice modificare a prezentului contract este posibilă numai dacă este acceptată si semnată de ambele părți.

 • 10.2. Prezentul contract poate înceta prin acordul pârtilor sau prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți, cu condiția notificării prealabilă de 30 de zile către cealaltă parte.

Contractul, format din Contractul de Prestări Servicii și Termenii Standard anexați, a fost semnat astăzi  în doua exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare Parte (PRESTATOR si BENEFICIAR).

PRESTATOR

P.F. GAVRILAS ADRIANA


BENEFICIAR

SMART CITY PJVESȚ S3 S.HL *^ENr. QSLîX.-y-ziua.^,^Pjha.Q.{aiwlS^)<

TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD PENTRU AUDIT


Termenii și Condițiile Standard pentru Audit, Contractul de Prestări Servicii și orice modificări la acesta, la care sunt anexați Termenii Standard (formând împreună “Contractul”), după semnarea de ambele părți constituie totalitatea acordului / contractului între Beneficiar și Prestator, privind serviciile descrise în Contract.

Art. 1 SERVICIILE

Prestatorul va furniza Beneficiarului serviciile prevăzute în Contract.

Art 2 DESCRIEREA AUDITULUI ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • 2.1 Prestatorul are responsabilitatea profesională de a raporta către Asociații societarii dacă, în opinia sa, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare a Beneficiarului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

 • 2.2 Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și vor include acele teste asupra tranzacțiilor și/sau privind existența, proprietatea și modul de evaluare a activelor și pasivelor pe care Prestatorul le consideră necesare. Prestatorul va analiza sistemele contabile și de control financiar intern astfel încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și dacă Beneficiarul a păstrat evidențe contabile adecvate.

 • 2.3 Prestatorul va obține dovezile adecvate pe care le va considera suficiente pentru a-i permite să formuleze concluzii rezonabile. Natura și amploarea procedurilor sale vor varia în funcție de evaluarea proprie a sistemului cantabil al Beneficiarului și, în cazul în care Prestatorul dorește să se bazeze pe acesta, în funcție de sistemul financiar de control intern. Legat de auditarea situațiilor financiare ale Beneficiarului, Prestatorul va solicita să i se pună din timp la dispoziție toate documentele sau declarațiile care vor fi emise împreună cu acestea.

 • 2.4 Prestatorul are responsabilitatea de a informa Beneficiarul în cazul în care identifică aspecte care nu sunt în concordanță cu situațiile financiare supuse audîtului.

 • 2.5 Auditul include evaluarea estimărilor semnificative și a deciziilor conducerii pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru a stabili dacă politicile contabile sunt adecvate circumstanțelor Beneficiarului, sunt aplicate consecvent și prezentate în mod adecvat. Pentru a-și forma o opinie, Prestatorul va evalua, de asemenea, prezentarea generală a informațiilor din situațiile financiare.

 • 2.6 Pe baza rezultatelor auditului, Prestatorul va întocmi un raport al auditorului.

 • 2.7 Un audit nu este neapărat conceput să identifice deficiențele semnificative ale sistemului financiar de control intern al Beneficiarului. Cu toate acestea, Prestatorul va raporta în scris conducerii Beneficiarului, în urma finalizării procedurilor de audit, asupra acelor deficiențe semnificative din sistemele contabile și de control intern ale Beneficiarului, sau asupra altor probleme legate de activitatea acestuia din urmă care i-au atras atenția în cursul normal al activității de audit și care, în opinia Prestatorului, necesită atenția conducerii.

 • 2.8 Niciun raport sau alt material întocmit de Prestator nu poate fi pus la dispoziția vreunui terțe părți, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Prestatorului. Acest acord se poate acorda necondiționat, condiționat, ori se poate refuza după cum decide Prestatorul, în temeiul prevederilor legale în materie; în orice situație, Părțile convin în mod expres că respectivele rapoarte / materiale sunt întocmite fără a avea în vedere interesul nimănui altcuiva decât al Beneficiarului și că Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere de orice natură față de nicio altă parte.

 • 2.9 Analiza sistemelor contabile și de control intern ale Beneficiarului este efectuată numai în măsura necesară pentru a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare ale Beneficiarului, prin urmare comentariile Prestatorului cu privire la aceste sisteme nu pot identifica toate îmbunătățirile care ar putea fi sugerate în urma unei analize speciale amănunțite.

 • 2.10   Prestatorul poate utiliza serviciile consultanților săi, sau ale altor firme de audit sau ale consultanților acestora, în situația în care acest lucru este considerat necesar de către Prestator.

Art. 3 UTILIZAREA OPINIEI DE AUDIT / RAPORTULUI DE AUDIT

 • 3.1 Raportul de audit al Prestatorului este realizat pentru a fi utilizat în mod exclusiv de către cei cărora li se adresează. Auditul nu va fi planificat sau efectuat prin prisma faptului că vreun terț s-ar putea baza pe raportul de audit, și nici cu referire la o anumită tranzacție. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea de nici un fel față de niciun terț căruia i s-ar pune la dispoziție sau care ar intra în posesia opiniei de audit/raportului de audit (sau a oricăror informații cuprinse în acestea). Prin urmare, posibile elemente de interes pentru terți nu vor fi abordate în mod expres și pot exista elemente pe care un terț le-ar evalua în mod diferit, posibil în legătură cu anumite tranzacții.

Art. 4 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA

 • 4.1 Beneficiarul va plăti Prestatorului onorariul stabilit în Contract Onorariul nu include cheltuielile ocazionate de deplasarea echipei de audit, cu excepția situațiilor în care Contractul prevede altfel. Onorariul nu include TVA.

 • 4.2 Onorariul presupune accesul deplin la informațiile solicitate și cooperarea deplină din partea conducerii și personalului Beneficiarului, existența unor evidențe contabile corespunzătoare, precum și deplina disponibilitate a conducerii Beneficiarului de a răspunde în mod prompt și detaliat cererilor de prezentare de informații solicitate, necesare pentru finalizarea auditului în termenul stabilit.

Art. 5 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • 5.1 Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 în conformitate cu legislația aplicabila. Această responsabilitate cuprinde: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate și realizarea de estimări contabile credibile în circumstanțele date. Auditul situațiilor financiare nu exonerează conducerea de această responsabilitate. Conducerea este de asemenea responsabilă pentru punerea la dispoziția Prestatorului, în forma și la termenul solicitate, a tuturor evidențelor contabile ale Beneficiarului, a tuturor celorlalte evidențe relevante, inclusiv procesele verbale și respectiv hotărârile luate în cadrul tuturor adunărilor conducerii și ale asociaților Beneficiarului, precum și informațiile și explicațiile pe care Prestatorul le consideră necesare în vederea îndeplinirii îndatoririlor sale de auditor.

 • 5.2 Beneficiarul este răspunzător pentru protejarea bunurilor sale, pentru menținerea unor controale interne adecvate și pentru prevenirea și detectarea deturnărilor de fonduri, a fraudelor și neregulilor, a erorilor și a nerespectării legislației și reglementărilor. Prestatorul va depune diligente pentru a-și planifica auditul astfel încât să poată detecta, în mod rezonabil, denaturările semnificative în situațiile financiare sau evidențele contabile (inclusiv orice denaturări semnificative rezultate din deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și nerespectarea legislației și reglementărilor), dar nu se poate considera că examinarea sa va putea detecta toate aceste denaturări semnificative sau fraude, erori sau cazuri de nerespectare a legislației și reglementărilor. în cazul în care, în examinarea sa, Prestatorul va descoperi deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și cazuri de nerespectare a legislației și a reglementărilor aplicabile, le va raporta Beneficiarului. Dacă astfel de aspecte vor fi identificate, poate fi de asemenea necesară și raportarea externă a acestora în conformitate cu cerințe legislative în vigoare în prezent.

 • 5.3 Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru a se asigura că Beneficiarul respectă pe deplin legislația fiscală din România în ceea ce privește întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale la termenele legale, precum și în ceea ce privește plata la scadență a impozitelor, taxelor și contribuțiilor. Obiectivul examinării de către Prestator a situației fiscale a Beneficiarului în cadrul auditului este de a obține elemente probante că sumele legate de soldurile conturilor fiscale înregistrate în situațiile financiare ale Beneficiarului nu sunt denaturate în mod semnificativ în relație cu situațiile financiare luate în ansamblu. Scopul Serviciilor prestate nu este de a descoperi toate erorile sau omisiunile care pot exista în poziția fiscală a Beneficiarului, în general, sau pe anumite tipuri de impozit, în particular.

 • 5.4 Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate de orice natură în legătură cu orice consecință care ar putea rezulta din nerespectarea de către Beneficiar a reglementărilor fiscale care (indiferent dacă sunt sau nu evidențiate de activitatea Prestatorului) în opinia sa nu afectează prezentarea generală fidelă a situațiilor financiare.

 • 5.5 Pentru ca Prestatorul să își poată desfășura activitatea în mod eficient și corespunzător și să își poată îndeplini la timp obligațiile, Beneficiarul se obliga sa pună la dispoziția Prestatorului toate documentele și informațiile relevante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului

 • 5.6 Beneficiarul se obligă să permită în timp util accesul Prestatorului la toate documentele sau declarațiile care însoțesc situațiile financiare.

Ari. 6 OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • 6.1 Prestatorul nu va răspunde în nici un fel pentru nicio pierdere, daună, cost, prejudiciu sau cheltuieli de orice natură rezultând în orice fel din, ori în legătură cu acte de neglijență sau omisiune, fraudă, ori declarații neadevărate sau eronate sau conduită ilegală deliberată ale Beneficiarului, sau ale conducerii acestuia sau ale oricărei alte entități afiliate. Beneficiarul poartă întreaga răspundere pentru integritatea și legalitatea, precum și pentru veridicitatea și acuratețea informațiilor și documentelor primite de Prestator de la Beneficiar sau în numele acestuia din urmă, întrucât Prestatorul nu va efectua nicio verificare/analiză a acestora ce depășește sfera serviciilor de audit.

 • 6.2 Activitatea desfășurată de Prestator pentru întocmirea rapoartelor descrise mai sus va include testarea unor eșantioane ale tranzacțiilor și soldurilor semnificative. Semnificativ înseamnă “un eveniment sau o tranzacție care ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor”. Prin urmare, este posibil ca testarea să nu identifice toate erorile existente în evidențele contabile ale Beneficiarului. Beneficiarul acceptă că responsabilitatea pentru orice impozit, taxă sau alte penalizări rezultând din astfel de erori îi revine lui și nu Prestatorului.

 • 6.3 Orice opinii sau rapoarte exprimate verbal sau în variantă de lucru sau preliminară pe care Prestatorul le-ar putea furniza nu constituie opinii sau concluzii definitive. Prestatorul va fi răspunzător față de Beneficiar exclusiv în ceea ce privește varianta finală a raportului de audit.

Art. 7 ALTE OBLIGAȚII

 • 7.1 Serviciile legate de consultanța fiscală nu fac parte din sfera de aplicabilitate a Contractului.

 • 7.2 Asistența la întocmirea situațiilor financiare nu face parte din misiunea de audit, dar Prestatorul va discuta cu reprezentanții Beneficiarului principiile contabile aplicate de Beneficiar, în special în zonele problematice, iar Prestatorul poate sugera ajustări pe care Beneficiarul să Ie aibă în vedere.

 • 7.3 Documentele de lucru și dosarele prezentului angajament create de Prestator în timpul auditului, inclusiv documentele sau dosarele pe suport electronic, sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului.

Art. 8 CONFIDENȚIALITATE

Prestatorul va trata ca strict confidențiale toate informațiile obținute pe parcursul îndeplinirii obligațiilor profesionale. Această clauză de confidențialitate va continua să producă efecte timp de doi ani de la încetarea prezentului Contract

Prestatorul poate divulga informații colectate pe durata prestării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract conform prevcederilor legale și a Codului etic al Profesioniștilor Contabili.

Art. 9 MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 10 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul încetează în următoarele cazuri:

 • a) Prin acordul scris al ambelor Părți;

 • b) Prin denunțarea unilaterală, la inițiativa fie a Beneficiarului, tîe a Prestatorului, în orice moment, cu un preaviz de minimum 30 zile calendaristice anterior datei la care intră în vigoare încetarea Contractului, fără obligația invocării vreunui motiv /explicații de către partea care inițiază denunțarea; într-un astfel de caz, prezentul Contract va înceta automat, la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice menționate mai sus. într-un astfel de caz, partea care notifica încetarea Contractului nu va avea nicio obligație față de partea cealaltă în ceea ce privește încetarea Contractului în acest mod;

 • c) Prin îndeplinirea obiectului Contractului.

Art. 11 LEGEA CONTRACTULUI, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 11.1 Prezentul Contract este guvernat de legea română.

 • 11.2 Părțile convin prin prezentul ca orice neînțelegere în legătură cu valabilitatea, încheierea, inteipretarea, executarea și/sau încetarea prezentului Contract sa fie soluționată pe cale amiabilă, conform reglementărilor românești aplicabile. Dacă neînțelegerile intervenite între părți nu se pot soluționa pe cale amiabilă în maximum 30 de zile de la data apariției acestora, litigiile dintre părți vor fi soluționate de instanțele competente.

PRESTATOR

BENEFICIAR


P.F. GAVRILAS ADRIANABUCUREȘTITELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarg>primarie3-n>

<              nr- '91" Sector 3> ojioft ii București

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Smart City Invest S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 59/16.02.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat contractarea de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, serviciilor de audit financiar a activității anuale a acestora.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice „entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice", în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Pentru entitățile mijlocii și mari, respectiv entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

 • b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

 • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Astfel, ținând seama de prevederile art. 47 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților, și luând în considerare faptul că societatea Smart City Invest S3 SRL îndeplinește aceste condiții, prin adresa nr. 1024/10.04.2020, înregistrată cu nr. 329185/CP/13.04.2020, societatea a solicitat desemnarea PF Gavrilaș Adriana în calitate de auditor statutar pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, precum și contractarea serviciilor de audit în conformitate cu HCLS 3 nr. 59/2018 la o valoare totală de 2000 euro fără TVA la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 334467/22.04.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

IO sectorului

■'      BUCUREȘTI


E-MAlL guvern aniacorporairva £ipnman03.ro

Str* Intrarea Odobețti nr. 5»?, Sector 3, 032158, București

Nr. 334467/22.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Smart City Invest S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă activități de contractare, pe baze temporare, a personalului- cod CAEN 7820.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice "entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice”, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Cerințele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale sunt reglementate la pct. n - A din Anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 3781/2019, diferențiate, în funcție de tipul entității: pct. 2.1. -microîntreprinderile pct. 2.2. - entitățile mici pct. 2.3. - entitățile mijlocii și mari La pct 2.6., pentru entitățile mijlocii și mari se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Prin urmare, având în vedere:

 • - Ordinul MFP nr. 3781/2019 - III-pct.3.1. - alin. (1) lit.a) - termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv 29 mai 2020; - Situațiile financiare anuale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice numai după aprobarea acestora de către adunarea generală a asociaților;

 • - Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 • - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • - Art. 47 din OUG nr. 109/2011 - auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților pentru o perioadă de minimum 3 ani, contractarea serviciilor auditorului statutar de către întreprinderea publică urmând să se realizeze cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016;

Societatea Smart City Invest S3 SRL se încadrează în prevederile legale referitoare Ia entitățile mijlocii și mari și se supune auditului statutar, întrucât la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • a) Totalul activelor; 17.500,000 lei ( echivalentul a 3.946.953 euro)

 • b) Cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

 • c) Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50

motiv pentru care, prin adresa nr. 1024/10.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 329185/13.04.2020, societatea în cauză, solicită desemnarea P.F. Gavrilas Adriana în calitate de auditor statutar pentru exercițiul financiar 2019.

Totodată, pentru servicii de audit al situației financiare încheiate la data de 31.12.2019 onorariul solicitat de către PF Gavrilas Adriana este de 2000 euro, la cursul BNR din ziua emiterii facturii, valoare fără TVA, întrucât prestatorul este neplătitor de TVA

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la societatea Smart City Invest S3 SRL.

întocmit,


Compartiment Guvomanța Corporativă, Bejena^u Raluca

/V ! <

SS1ART CipiN VEST S3 S.R.L

Smart City Invest S3 SRL                  i1 n> f (.'%■ 7 .

C.V.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire administrativa, sector 3,

București

SECTOR 3

Către:


Sediul:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Ș»

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 Bucuri

Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București


CABINET PRIMAR


Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății Smart City Invest S3 S.R.L. pentru exercițiul financiar 2019 si împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract in valoare de 2.000 Euro, platibil in lei la cursul BNR din data emiterii facturii, cu societatea P.F. GAVRILAS ADRIANA - AUDITOR FINANCIAR.

Stimate domnule Primar/Stimati membri ai Consiliului LocalSector 3,

Subscrisa, societatea Smart City Invest S3 S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncționala, mansarda, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI RO 38188050, reprezentata legal de dl. Nedelia Nicolae, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București si Asociat minoritar SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., respectând prevederile Actului Constitutiv, art. 12.1. — Adunarea Generala a Asociaților lit d) "hotărăște asupra insusirii rezultatelor anuale"; lit o) "hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății”, inainteaza prezenta:

Solicitare de adoptare a unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect desemnarea auditorului statutar al societarii Smart City Invest S3 S.R.L., pentru exercițiul financiar 2019 si împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract in valoare de 2.000 Euro, platibil in lei la cursul BNR din data emiterii facturii, cu societatea P.F. GAVRILAS ADRIANA - AUDITOR FINANCIAR.

Avand in vedere adresa transmisa cu nr. 322085/02.04.2020 de Asociatul Majoritar prin Cabinet Primar, atașata prezentei, in care se solicita întreprinderea demersurilor necesare pentru contractarea serviciilor auditorului statutar si înaintarea, de urgenta, a documentelor necesare in vederea numirii acestuia de către Adunarea Generala a Asociaților (Hotarare a Consiliului Local Sector 3), societatea Smart City Invest S3 S.R.L., a luat masurile necesare pentru îndeplinirea acesteia.

Smart City Invest S3 SRL

C.U.I.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire administrativa, sector 3, București

Astfel, s-a constatat ca subscrisa are obligația realizării auditului statutar, îndeplinind următoarele criterii:

 • 1. cifra de afaceri neta: 6.288.868 lei;

 • 2. numărul mediu de salariati in cursul exercițiului financiar: 55;

Societatea Smart City Invest S3 S.R.L., este persoana juridica romana, constituita in forma juridica de societate cu răspundere limitata. Societeta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilor romane in vigoare si ale prezentului Act Constitutiv. Obiectul principal de activitate: 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului.

Conform programului de activitate al societății Smart City Invest S3 S.R.L., societatea desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primăria Sectorului 3.

In concluzie, avand in vedere cele menționate mai sus, dar si prevederile legale in vigoare, înaintam solicitarea de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect desemnarea auditorului statutar al societtaii Smart City Invest S3 S.R.L., pentru exercițiul financiar 2019 si împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract in valoare de 2.000 Euro, platîbil in lei la cursul BNR din data emiterii facturii, cu societatea P.F. GAVRILAS -ADRIANA - AUDITOR FINANCIAR.

Atașam prezentei:

 • •  Adresa transmisa subscrisei cu nr. 322085/02.04.2020;

 • •  Oferta înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 0979/06.04.2020.

Cu deosebita considerație, Presedint Nede


fcolae


întocmit,


Bojin Alexandra BiancaCătre,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


Proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la societatea Smart City Invest S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.1024/10.04.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 329185/13.04.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guyemanța Corporativă, Bej luca


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


.6


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ._______ în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .......s?...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOS-T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, PĂUNKĂ.ADRIANA

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA                     .......

-r

MEMBRI:

>>

RADU CONSTANTIN

-r

FLEANCU FLORIN

..........p.......

CORNEANU ANTONIO-ClPRIAN                .........................................

BĂETICĂ NICOLETA MARIANĂ

.......?

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

........p...........

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

.........?..........

POPESCU ROMEO

. -

PETRESCU CRISTIAN

........A..........

1.Comisia 1 - Punctul 6

 • A. Da             6/20 ( 30%)

 • B. Nu         0/20 ( 0%)

 • C. Abținere      3/20 ( 15%)

No Answer 11/20 ( 55%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 Pelinaru Cornel Baetica Nicoleta Valerica Hontaru Antonio Ciprian Corneanu Mariana Vasiliu fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu Stelian Ene Elena Tudor Elena Petrescu Gutium Narcisa romeo popescu Văduvă luliana Fatu Adrian Ionela Marinescu Paunica Adriana Cristi Tudorache

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....fa..... de pe ordinea de zi /

suplimentarea- oi,drnird€~zTa ședinței ordinare/extraordinare din data de.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .........2,7:42^—         în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......Z......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A -FOST- întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL ANEFAVORAB'Srproiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 6

 • A. Da             7/24 ( 29%)

 • B. Nu         1/24 ( 4%)

 • C. Abtinre    2/24 ( 8%)

No Answer 14/24 ( 58%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 |

Pelinaru Cornel             j X |

Baetica Nicoleta           [ X |

Valerica Hontaru            |    j

Antonio Ciprian Corneanu | X |

Mariana Vasiliu             j    |

fleancu florin              |    |

florin manea                     |

constantinradu038          |    j

liviu malureanu             |    [

Stelian Ene                   |    |    [

Elena Tudor                   |    j

Elena Petrescu              j    j

Cristi Tudorache            |    |

Gutium Narcisa              j    |

Alexandru Dobre            | X |

romeo popescu                |    j

Văduvă luliana              | X j

Fatu Adrian                   j    j

Ionela Marinescu           |    |

Paunica Adriana             j X |

Inocentiu Voinea            ]    |

Cezar lacob                   |    |    j

Cristian Petrescu           | X |