Hotărârea nr. 104/2020

HCLS3 nr.104 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL

a contractului având ca obiect “Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 335849/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 334589/22.04.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Procesul-verbal nr. 334461/22.04.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 331046/14.04.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect „Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public", aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Adresa nr. 334606/22.04.2020 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11,2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit. f) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economio-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Smart City Invest S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public”, în valoare totală de 1.883.671,00 lei, inclusiv TVA, și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect “Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public''’ în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcția Administrarea Domeniului Public, să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și


societatea Smart City Invest S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei

hotărâri.


NR. 10^

DIN 29.04.2020■4-A/exW- 4


■UCIS 3 Mh. Wli OtcM*PROCES-VERBAL DE ANALIZĂ ȘI PROPUNERE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Având în vedere:

Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr.5674/CP/16.05.2017.

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse,

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a Programului de activitate pentru anul 2019 al societarii Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 366/05.07.2019 privind schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în Smart City Invest S3 S.R.L.;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 57/09.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al Societății Smart City Invest S3 S.R.L.;

- Anunțul de intenție nr. 1051/15.04.2020 al Societății Smart City Invest S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul

3 al Municipiului București sub nr, 331622/15.04.2020;

Adresa Cabinet Primar nr. 331622/15.04.2020;

Adresa nr. 331046/14.04.2020 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect executarea de lucrări;

Referatul nr. 331783/15.04.2020, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

Valoarea estimată totală 1.617.525,00 lei fără TVA Ia care se adaugă TVA în valoare de 307.329,75 lei, valoare inclusiv TVA 1.924.854,75 lei;

Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1639/21.04.2020;

Oferta depusă de societatea Smart City Invest S3 S.R.L., înregistrată cu nr.334137/22.04.2020;

Procesul verbal de descindere a ofertei nr. 334319/22.04.2020;

Procesul verbal intermediar nr. 1 calificare și propunere tehnică plus anexe nr. 334404/22.04.2020;

Procesul verbal intermediar nr. 2 privind propunerea financiară nr. 334442/22.04.2020.

încheiat astăzi 22.04.2020 între subsemnații:

Președinte - Constantinescu Ștefania, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Penescu Andra, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică

Constituiri în Comisia de analiză în baza deciziei nr. 1639/21.04.2020 și subsemnatul Nedelia Nicolae, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Smart City Invest S3 S.R.L.

S-au întrunit în vederea analizei prețurilor finale pentru obiectivul:

'Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public

în urma analizării se stabilesc prețurile finale, valorile înscrise în coloana finală din anexa 1, parte integrantă a prezentului proces verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuir : în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în 2, xemplare originale.

Președinte - Constantinescu Ștefania, Direcția Administrarea Domenș


Membru


- Penescu Andra, Direcția Administrarea Domeniului P


Membru


- Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică


Membru


- Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții


Membru


- Gălățanu Robert Alexandru, Direcția JuridicăSmart City Președintei Nedelia N
Anexa 1 la procesul verbal de analiză și propunere de atribuire nr................../.

Ofertă preț Smart City Invest S3 S.R.L.

Nr. Crt

Denumire

U.M

Cantitate

Preț estimat fără TVA

Valoare toatală fără TVA

Preț ofertat fără

TVA Societatea

Smart City

Invest S3 S.R.L.

Valoare ofertată fără TVA Societatea Smart City Invest S3 S.R.L.

Preț fără TVA propus spre atribuire

Preț cu TVA propus spre atribuire

1

Demontare borduri mari

ml.

5,000.00

14.70

73,500.00

14.44

72,224.12

14.44

72,224.12

2

Montare borduri mari noi 50x20x25 cm

ml.

15,000.00

57.75

866,250.00

56.15

842,273.54

56.15

842,273.54

3

Demontare borduri mici

ml.

2,500.00

10.50

26,250.00

9.59

23,965.28

9.59

23,965.28

4

Montare borduri noi de granit 60x20x25 cm

ml.

500.00

204.75

102,375.00

196.63

98,314.88

196-63

98314.88

5

Gard metalic h 1.10 m

ml.

1,000.00

168.00

168,000.00

167.96

167,960.79

167.96

167,960.79

6

Banca

buc.

200.00

1,575.00

315,000.00

1,563.83

312,766.86

1,563.83

312,766.86

7

Coșuri de gunoi stradale

buc.

100.00

661.50

66,150.00

654,11

65,411.36

654.11

65,41136

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

1,582,916.81

1,582,916.81

TOTAL VALOARE TVA

300,754.19

300,754.19

TOTAL VALOARE CU TVA

1,883,671.00

1,883,671.00

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ FĂRĂ TVA

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ TVA


TOTAL VALOARE ESTIMATĂ CU TVA


1,617,525.00

307329.75

1,924,854.75


Președinte - Constantinescu Ștcfania, Direcția Administrarea Do


Membru


- Penescu Andra, Direcția Administrarea Domeniului


Membru


- Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică


Membru


- Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții


Membru


- Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică

PRIMĂRIA^

fWf SECTORULUI <

* '      BUCUREȘTI. /4L

UCIS 3 flJl.Jlty/£$.M MU)

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLI


TELEFON {004 o::î) 341 07 15 • 48 FAX (004 Ost) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.publicCaprlmarie3.ro

Str. Intrarea Odobestl nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

w^iMTe^H ^50/

NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu' se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar

celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiv autoritatea contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretarea aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15,11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București nr. 356/25.08.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

 • - Actul constitutiv actualizat;

SECTORULUI <

\           niirubcetl

BUCU REȘTI


www.primarie3.ro


TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 34! 07 ! 5 E-MAIL domenlu.public@prlmariej.ro Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 03215»


Luând în considerare: • -  Procesul-verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 334461/22.04.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Declarația reprezentantului NEDELIA NICOLAE al Societății Smart City Invest S3

S.R.L., anexă la prezenta notă justificativă.

 • -  Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a. contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018.

"Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunere de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tîp de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și compeltările ulterioare.

 • -  HCLS3 nr. 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulteriore, aprobată prin HCLS3 nr. 530 din 15.11.2018.

Din documentele puse la dispoziția Comisiei de analiză, prin oferta nr. 1073/22.04.2020 înregistrată cu nr. 334137/22.04.2020, de către Societatea Smart City Invest S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achzițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum este menționat și justificat în Procesul-verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 334461/22.04.2020 al Comisiei de analiză, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:TELEFON (004 cai) 541 07 15 - 2S FAX (004 021} 341 07 15 E-MAIL dorneniu.public^

Str. Intrarea Octobesti ftr. 5-7, Sector 3, 032158, Bqfu

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

Conform Art. 2 lit. f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind înființarea unei societăți comerciale care are ca obiect principal de activitate prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi:

” j) asociați: 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr. 191, sector 3, București, reprezentat prin Primar, domnul Robert Sorin Negoiță

 • 2. Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu sediul în București, Calea Vitan nr. 154-158, birou 2, parter, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9896/2017, având CUI37804020. ”

"Punctul G Capitalul Social: 2.000.000 lei divizat în 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 20.000 lei, aport numerar, astfel:

Sector 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.00 lei, corespunzător unui număr de 99 părți sociale si unei cote de participare la capitalul social de 99%

Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Conform actului constitutiv al societarii Smart City Invest S3 S.R.L. actualizat;

Declarația reprezentantului NEDELIA NICOLAE al Societății Smart City Invest S3 S.R.L.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiv autoritate contractantă;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prevede că mai mult de 80% din activitățile societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 366/05.07.2019 privind schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., în Smart City Invest S3 S.R.L.;


TELEFON (004 031) 341 07 i; • 18 FAX (004 031} 341 07 15 E-MAIL d0meniu.publiC@lprimarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3. 032158, București

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 57/09.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 S.R.L.;

 • -  Declarația reprezentantului NEDELIA NICOLAE al Societății Smart City Invest S3 S.R.L.

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, aport numerar, astfel:

- Sector 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.00 lei, corespunzător unui mtmăr de 99 părți sociale si unei cote de participare la capitalul social de 99%

Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.


întocmit, Expert Asistent Andra Penescu

naSânJi 40i< /M.oț.'lotJD


CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr.......................din data de................

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publical^ci}ngșȚ^|^

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.

31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

Ținând cont de

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect ” Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public ”, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3,

cod fiscal RO4420465, avand cont ........................................................ deschis la TREZORERIA

SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA,

în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L. denumire operator economic, adresa sediu Str. Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională, mansardă, telefon/fax 0749235713 număr de înmatriculare J40/15431/06.09.2017, cod fiscal 38188050 cont(trezorerie, bancă)

reprezentat prin NEDELIA NICOLAE (denumirea conducătorului), având funcția de președinte al consiliului de administrație, în calitate de executant, pe de altă parte s-a încheiat prezentul contract.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENWkUI PUBLIC                          AVIZAT

DIRECTOR EXECUTIV          / IU/                                         DIRECȚIA JURIDICA,

FLORIN MANEA            // I uf                                                   Serviciul Legislație ji Avizare Contracte

 • 2. Definiții

  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect executarea de lucrări; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. executant - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde executantul are obligația de a executa lucrarea;

j. document scris - orice document intocmit de achizitor sau executant, adtat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea contractului;

k. situații lunare de plata - situațiile financiare, avand caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind. sumele datorate executantului, calculate pe baza cantităților de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare;

 • l. situație finala de plata- ultima situație cumulativa intocmita de executant, cu ocazia comunicării finalizării prestarii/fumizarii/lucrarii, în vederea recepției la terminarea prestarii/furnizarii/lucrarii și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării contractului.

m. perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea prestării/fumizării/lucrării, și data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor defectelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;

n. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;

o. materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente

p. modificare - schimbare adusa specifiactiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

r. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

s.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul contractului

  • 4.1. Obiectul contractului constă în executarea de "Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public”, indicate în anexele la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de

1.582.916,81 lei fără TVA, respectiv 1.883.671,00 lei cu TVA, conform prețurilor aferente categoriilor de lucrări, conform Procesului verbal de analiză nr. 334461/22.04.2020 aprobat prin H.C.L.S 3 nr.......din........

 • 5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de executant în propunerea financiară.

 • 5.3. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, platibilă executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de lucrări, ca urmare a lucrărilor real executate și a măsurătorilor efectuate în teren.

 • 5.4. Sursa de finanțare va fi: CAP. 84.02.03.03, ART. 71.01.01.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv...........și până la

îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2020.

 • 7. Documentele contractului


  • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) propunerea tehnică;

 • c) propunerea financiară;

e) anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale executantului

  • 8.1. Executantul se obligă să execute achizitorului lucrările definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în contract, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

  • 8.2. (l)Executantul se obligă să execute lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • (2) Executantul este pe deplin responsabil pentru execuția lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.3. Executantul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 8.4. Executantul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

  DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIU!


  'UBLIC


  DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA


  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte


 • a) reclamați! si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci Înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini Întocmit de către achizitor.

 • 8.5. Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura foița de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 8.6.( 1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și a întregii legislații aflate în vigoare.

 • (2) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului orice documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • (3)   Executantul este obligat să respecte termenele de execuție a lucrărilor, în acest sens depanând toată diligența pentru organizarea, conducerea și controlarea activității personalului.

 • (4)   Executantul este obligat să garanteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract în condițiile prevăzute în contract și în documentația de atribuire.

 • (5)   Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (6)   Executantul este obligat să remedieze și să completeze, pe toată durata de garanție a lucrărilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor toate deficiențele, lipsurile și/sau neconformitățile lucrărilor executate.

 • 8.7. Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustifîcate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

 • 8.8. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

 • (2) în cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

 • 8.9. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

 • a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

 • b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care își desfășoară activitatea pe șantier, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

 • c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 8.10. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

 • 8.11. (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • 2.căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 8.12. Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

 • 8.13. (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

 • 1. de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • 2. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • 3. de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu

mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • 8.14. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 2 ani de la recepția la terminarea lucrării.

 • 8.15. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 8.16. Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție a lucrărilor.

 • 8.17. Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • 8.18. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

 • 8.19. Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

 • 8.20. în cazul apariției unor cauze de foiță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat să anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

 • 8.21. Executantul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din executare lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

 • 8.22. Pe toata durata contractului, executantul isi asuma obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si de a respecta legislația incidența in vigoare.

 • 8.23. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

 • 8.24. Executantul este obligat să îndeplinească orice alte obligații ce îi revin potrivit legii, contractului și documentației de atribuire.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

  • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze lucrările executate.

  • 9.3. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care Ie transmite Executantului.

  • 9.4. Achizitorul are dreptul să sancționeze Executantul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate

   manifestate prin execuția unor lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prinAVIZAT


DIRECTIAJURIDICA,

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 9.5. Achizitorul se obligă să plătească prețul către executant în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza acesteia și a procesului - verbal de recepție.

 • 10. Modalități de plată

  • 10.1. Plata lucrărilor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de furnizor și acceptată de achizitor și în baza procesului verbal de recepție aprobate de achizitor, prin direcția de specialitate. Plata se va face în contul indicat de către executant.

  • 10.2. Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

 • 11. Neîndeplinirea obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută Ia art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului

  • 12.1.Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 79.145,84 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga perioada de garanție a lucrărilor. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont Ia dispoziția autorității contractante Ia unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENI DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA
AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

 • 12.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 13.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13.începerea și execuția lucrărilor

  • 13.1. (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 10 zile de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului. Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

  • 13.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale,

 • (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îi va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • (3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute in prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

 • 13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantuluiși dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.4. ( 1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

 • (2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

 • (3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

 • 13.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

 • (2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

 • (3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

 • (4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

 • 14.întârzierea și sistarea lucrărilor

  • 14.1.în cazul în care: oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție ia care executantul are dreptul.

   • i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

   • ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau


   iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului


   de către acesta îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a


   DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOME LUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA


   DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU

   AVIZAT

   DIRECȚIA JURIDICA,

   Serviciul Legislație și Avizare Contracte • 15.Finalizarea lucrărilor

  • 15.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

  • 15.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție,

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

  • 16.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 de luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

  • 16.2. (1) în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

 • i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • ii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

 • 16.3. în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

 • 17. Recepție, inspecții și teste

  • 17.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 17.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, executantul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea lucrărilor executate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților executantului.

Pentru defecte aparate ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific lucrărilor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris executantului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atât cantitativa cât și calitativa se va efectua dc către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

-după încheierea operațiunii de executare, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora in termenul


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu


Georgeta Viș -Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnați de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifică faptul ca executantul a executat lucrările în concordanță cu cerințele normativelor și standardelor în vigoare.

 • 17.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a lucrărilor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficiențelor calitative constatate se va efectua în momentul livrării, în acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului și ai executantului, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 17.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar executantul Iară a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca lucrările să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 17.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de executant, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 17.6. Prevederile clauzelor 17.1-17.5 nu îl vor absolvi pe executant de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

 • 18. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 18.1. Executantul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 18.2. (1) La expedierea produselor, executantul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea.

(2) Executantul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 18.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de executant pentru livrare.

 • 18.4. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale specificațiile tehnice prezentate

 • 18.5. Transportul produselor Ia destinația indicată de achizitor se asigură de către executant si intră în costul de executare.

15. Asigurări

 • 19. Asigurări

  • 19.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 20. Ajustarea prețului contractului

  • 20.1. NU SE AJUSTEAZĂ PREȚUL CONTRACTULUI.

 • 21. Conflictul de interese

  • 21.1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului ce vor fi încheiate în baza prezentului contract, în mod obiectiv și imparțial.

  • 21.2. (1) Executantul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care executantul cu care s-a încheiat contractul de lucrări se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a

rezilia contractul fără obligația notificării formale a executantului.

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GIIEȚl'

AVIZAI

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte • 22. Amendamente

  • 22.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de Ia prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de executant.

 • 23. încetarea contractului

  • 23.1. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 23.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 23.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 23.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ci. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 23.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 23.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 23.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării fumizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

 • 24.Rezilierea contractului 24.1 .Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 24.2. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 24.3. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • a) Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

  b) Executantul nu execută lucrări de calitate și în

  DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEAcaietul de sarcini și cu prescripțiile și AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUT OCTAVIAN GHEȚU standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • c)  în cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • d)  Dacă Executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

 • e)  Dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 24.4. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate ,1a articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 25. Cesiunea

  • 25.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Constractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • 26. Forța majoră

  • 26.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, executantul va suspenda executarea lucrărilor.

  • 26.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 26.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 26.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 26.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 27. Soluționarea litigiilor

  • 27.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 27.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 28. Răspunderea contractuală

  • 28.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 29. Limba care guvernează contractul

  • 29.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 30. Comunicări

  • 30.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

   (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat și în momentul primirii.

   DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIUL ’BLIC

   DIRECTOR EXECUTIV

   FLORIN MANEA


   DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU

   AVIZAT

   DIRECȚIA JURIDICA,

   Serviciul Legislație și Avizare Contracte  • 30.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 31. Legea aplicabila contractului

  • 31.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roinania.

 • 32. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea executantului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRIMAR SECTOR 3

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ


SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE NEDELIA NICOLAE

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV,

FLORIN MANEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, OCTAVIAN GHEȚU

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE ȘEF SERVICIU, GEORGETA VIȘAN


DIRECȚLX ADMINISTRAREA DOMENII jLÎttfeUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV            I IV/

FLORIN MANEA        //       /

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

OCTAVIAN GHEȚOxȚ'T

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@>priniariej.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector}, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect "Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public"

Având în vedere imposibilitatea realizării lucrărilor de reamenajare a spațiilor deteriorate aflate pe domeniul public al Municipiului București din Sectorul 3 cu personal propriu, se impune încheierea unui contract având ca obiect "Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public".

în conformitate cu prevederile:

 • > art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • > HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și

 • > HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

societatea Smart City Invest S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 1051/15.04.2020 înregistrat cu nr.331622/CP/15.04.2020 prin care și-a exprimat intenția pentru participarea la procedura de evaluare și atribuire a contractului având ca obiect "Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Smart City Invest S3 SRL, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare totală de 1.883.671,00 lei, inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.334589/22.04.2020 al Direcției Administrare Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

SECTORULUI «

' . ■          o u r n a r c t i

BUCUREȘTI,.


www.pritnarie3.ro


TELEFON (004 021) 341 07 15 ■ 28 FAX (004 021) 341 0715 E-MAIL dormnlu.public@priniariej.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3.032158, București

Nr. 22&0&„ggJ=&

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 S.R.L. a contractului având ca obiect “Lucrări de accesibilizare spatii ale domeniului public"

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență esțe necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate, ”

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Nota privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public” aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție al Societății Smart City Invest S3 S.R.L. nr. 1051/15.04.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 331622/15.04.2020;

 • -  Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului către Societatea Smart City Invest S3 S.R.L., ce are ca obiect "Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public”, înregistrate sub nr. 331046/14.04.2020;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.57/09.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Referatul nr. 331783/15.04.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Societatea Smart City Invest S3 S.R.L.

 • -  Invitația de participare nr. 332506/16.04.2020, transmisă către Societatea Smart City Invest S3 S.R.L.

 • -  Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1639/21.04.2020;

Scrisoarea de înaintarea ofertei nr. 1073/22.04.2020 a Societății Smart City Invest S3 S.R.L., înregistrată la PS3 cu nr. 334137/22.04.2020;

Procesul - Verbal de deschidere a ofertei nr. 334319/22.04.2020;

 • -  Procesul - Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 334461/22.04.2020 al Comisiei de analiză;

Notă justificativă nr. 334501/22.04.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 366/05.07.2019 privind schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în Smart City Invest S3 SRL:

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC r

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

"Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunere de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând târifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și compeltările ulterioare, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din

I       PRIMĂRIA' i

■?                   DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

y SECTORULUI w

BUCUREȘTI. T

Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin HCLS3 nr. 530 din 15.11.2018.

Având în vedere imposibilitatea realizării lucrărilor cu fonduri proprii, din lipsă de materiale si personal, precum și necesitatea reamenajării spațiilor deteriorate ale domeniului public, supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către Societatea Smart City Invest S3 S.R.L. a contractului având ca obiect “Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public”, respectiv:

 • -  Aprobarea tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză și propunere de atribuire nr. 334461/22.04.2020 aferent proiectului având ca obiect “Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public ”,

 • -  Aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art.

31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Aprobarea încheierii contractului având ca obiect “Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public” cu Societatea Smart City Invest S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV /

MANEA FLORIN /

întocmit,

Expert Asistent

Andra Peni


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • - Proiectul de Hotărâre privind atribuirea către Societatea Smart City Invest S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public”',

 • - Raportul de specialitate nr. 334589/22.04.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

 • - Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 334461/22.04.2020 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare nr. 334501/22.04.2020;

 • - Modelul de contract având ca obiect "Lucrări de accesibilizare spații ale domeniului public” cu Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV


întocmit, Expert Asistent AndraPene


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-soclale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....\2...... de pe ordinea de zi / suplmaentareawdinn de-ai a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......C.—......  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ............... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lît.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, PĂUNIGĂ ADRIANA

SECRETAR:                   tîP

HONȚARU VALERICA            M

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CÎPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANĂ

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


 • A. Da             6/19 ( 32%)

 • B. Nu          1/19 ( 5%)

 • C. Abținere      1/19 (  5%)

No Answer 11/19 ( 58%)

A   8 C

Neacsu Florentina - PS3 I I I I Pelinaru Cornel 1111 Baetica Nicoleta | X | | | Valerica Hontaru j X | | | Antonio Ciprian Corneanu j x j j | Mariana Vasiliu I I I I fleancu florin 1111 florin manea I I I I constantinradu038 j X j | j liviu malureanu j j X | j Stelian Ene | | j X j Elena Tudor I I I I Elena Petrescu 1111 Gutium Narcisa I I I I romeo popescu | X | j | Văduvă luliana I I I I Fatu Adrian 1111 Ionela Marinescu I I I I Paunica Adriana | X | | |

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul lentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraode pe ordmea de zi /


inare din data deComisia pentru administrația domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                      ....., în sistem de videoconferință, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a

ședinței ordinare/extradrdinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin,(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR TUDOR ELENA MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO TUDORACHE LIVIA MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


 • A. Da             6/27 ( 22%)

 • B. Nu         0/27 ( 0%)

 • C. Abținere      3/27 ( 11%)

No Answer 18/27 ( 67%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 |    |

Pelinaru Cornel            |

Baetica Nicoleta           |

Valerica Hontaru           | X j

Antonio Ciprian Corneanu |    |

Mariana Vasiliu             |    |

fleancu florin              |

florin manea                  |    |

constantinradu038          j X j

liviu malureanu            |

Stelian Ene                   |    |    |

lonut Moldoveanu            |    j    |

Elena Tudor                   | X j

Elena Petrescu              |

Cristi Tudorache           |

Gutium Narcisa              |

Marineata Marcel           j X |

Alexandru Dobre            [

romeo popescu                | X |

Văduvă luliana              |    j

Fatu Adrian                  j

Ionela Marinescu          |

Paunica Adriana             |    j

Daniela Belu-Sima          | X |

Inocentiu Voinea           |

Livia Tudorache             j    |

Cezar lacob

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL      r-

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

suplimentai ea ui dinii de zHl ședinței ordinare/extraerdinare din data de......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 3. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii- de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A ■FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.                                              _____

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, U

VĂDUVA IULIANA

SECRETAR              J                          R>

VASILIU MARIANA                            .......................L.................

MEMBRI:

PELINARU CORNEL                             ......................L..................

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA                  ......................................

DOBRE ALEXANDRU                         ....................Z?...................

PĂUNICĂ ADRIANA                           ......................................


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • A. Da             6/24 ( 25%)

 • B. Nu         1/24 ( 4%)

 • C. Abținere      2/24 (  8%)

No Answer 15/24 ( 63%)

A

B

c

Neacsu Florentina - PS3 Pelinaru Cornel

1

1 X

1

1

1

Baetica Nicoleta

Valerica Hontaru

1 X

1

1

Antonio Ciprian Corneanu Mariana Vasiliu

1 X

1

1

fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu

Stelian Ene                 |

Elena Tudor                 |

Elena Petrescu             |

Cristi Tudorache           |

Gutium Narcisa             |

Alexandru Dobre            |

1

1

1 1

1 1

X 1

I 1

1 1

1 1

1

1 X

(

romeo popescu              |

Văduvă luliana             |

1

X 1

Fatu Adrian                 |

Ionela Marinescu          |

Paunica Adriana            |

Inocentiu Voinea           |

Cezar lacob                 |

Cristian Petrescu          |

1

X 1

1

1

1

X 1

1

1

X