Hotărârea nr. 101/2020

HCLS3 nr.101 din 29.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www. prima rie3. ro

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu data de 1 mai 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 334327/CP/22.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 333453/21.04.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • -  Adresa nr. 333456/21.04.2020 a Direcției Organizare Resurse Umane;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 417 și art. 552 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin.(l) și art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  HCLS 3 nr. 24/10.02.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ^Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 1 mai 2020 se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale .Administrație ” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3.

Art.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

nr.


DIN 29.04.2020
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXANR.1

LA H.C.L.S.3 NR.4&LZ£9'

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICI

£

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

II

s.s.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

II

S.S.

10500

_5

Director executiv

II

S.S.

9230

6

Director executiv adjunct

II

S.S.

8724

7

Șef serviciu

II

S.S.

8218

8

Șef birou

n

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

f1

_______________/ S:

z

\* \

H I

O j

4

7035

Tc t B

5

i        7211

k

ÂL---

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

5454

1

5863

2

6156

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

4032

1

4334

2

4551

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3878

1

4169

2

4377

3

4596

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

Inspector de protecție civilă

superior

0

S.S.D.

4818

1

5179

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

16640

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8218

5

Director adjunct

n

S.S.

7962

6

Șef serviciu

ii

S.S.

6650

7

Șef birou

ii

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

/* /

J-j l

4

4519

l £/

5

4632

1

\ Q\ \

111

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3120

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arh ivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arh ivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Ci

/<

a c z

-o

iirier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

|M

r 1

|_i 1 !□ i

—---

/o /

4

3499

5

1    3586


6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

îngrijitor

/ *7           \ \

1 zl lîlHES?flr         î

1 d           p !

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

35119

Șofer

J

I

0

M/G

3191

i

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

n

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Secretar General

Administrator Public

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Evidență Dispoziții și Proceduri Succesorale

Compartiment Spații Comerciale

Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția Serviciului Promovare Instituțională și a funcției publice de Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare)

Direcția Cultură

Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu)

Compartiment Situații de Urgență

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari (cu excepția funcției publice de Șef serviciu)

Compartiment Fond Imobiliar


Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Arhitect Șef

Compartiment Control Intern

Compartiment Guvernanță Corporativă

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Fond Funciar                                       />/

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2 . Â ,■    . A

LA H.C.L.S. 3 NR..ZlQ.4../^'

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGn-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2_

Director general adjunct

n

S.S.

13000

3

Director executiv

îi

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

ii

S.S.

12500

5

Șef serviciu

ii

S.S.

12100

6

Șef birou

ii

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

ii

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

&

2

4382

-q— z

1 SSSlMT

-• 1 D 1

3

4601

X

4

t      4716

fobHbșfby2---------

5

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

si

s

3

4576

4

4690

f * / cf

\*\

\<*> ’

5

4807

ol

/r J

/

Page 2

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

n

S.S.

12800

4

Director adjunct

ii

S.S.

12600

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6_

Șef birou

ii

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1 ,

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

5940

i

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

'pj

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

----7 /——

3

5334

111 IBS

4

|        5467

5

/        5604

Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

t/r—-a-—\

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

d

r iți f              f f        Te» T

k royj ji)

Page 4

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare

Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană (cu excepția Serviciului Revitalizare Urbană și a funcției publice de manager public) Șef serviciu la Serviciul Administrativ

Direcția Juridică (cu excepția funcțiilor publice de execuție din cadrul Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Economică

Direcția Investiții, Achiziții și învățământ (cu excepția Compartimentului Diriginți de Șantier și Biroului Monitorizare, întreținere și Reparații) Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Direcția Administrarea Domeniului Public (cu excepția funcției contractuale de Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Mecanizare

Serviciul Marcaje și Colmatări

Serviciul Reparații Domeniu Public

Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Biroul Producție și Raportări)

Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

Direcția Parcări și Amenajare Urbană (cu excepția funcției contractuale de

Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Amenajare Urbană

Serviciul Ridicări Topografice și Avize

Serviciul Administrare Complex Acvatic

Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane

Serviciul Trasări

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGH-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

dc execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

s.s.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

11350

5

Șef serviciu

II

S.S.

10550

_6

Șef birou

II

S.S.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

s.s.

3912

1

4205

2

4415

X7 V

3

4636

©

O J

4

4752

t o.

/o /

L_

5

/     4871

Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

§53^

2

3682

~f\ { î

\*\

fii

3

3866

i *

\                       1 2

\              \ n

4

3963

5

4062

Polițist local s

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

  Nr. crt.

  FUNCȚIA PUBLICĂ

  grad

  gr-ția

  Nivel studii

  Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  PUNCTUL II

  I

  FUNCȚII PUBLICE

  DE EXECUȚIE

  1

  Polițist local

  >

  superior

  0

  S.S.

  3876

  1

  4167

  2

  4375

  3

  4594

  4

  4709

  5

  4827

  Polițist local

  principal

  0

  S.S.

  3186

  1

  3425

  2

  3596

  3

  3776

  4

  3870

  5

  3967

  Polițist local

  asistent

  0

  S.S.

  2690

  1

  2892

  2

  3037

  3

  3189

  4

  3269

  5

  3351

  Polițist local

  debutant

  0

  S.S.

  2563

  1

  2755

  2

  2893

  3

  3038

  4

  3114

  5

  3192

  2

  Polițist local

  superior

  0

  S.S.D.

  3346

  1

  3597

  2

  3777

  3

  3966

  4

  4065

  5

  4167

  Polițist local

  principal

  0

  S.S.D.

  2682

  1

  2883

  2

  3027

  A

  3

  3178

  f*.

  Zr-—-T\*\

  4

  3257

  f c/

  \rt 1

  5

  3338

  ft ^ț~

  1 \

  Hm P 1

  lv\  Polițist local

  asistent

  0

  S.S.D.

  2581

  1

  2775

  2

  2914

  3

  3060

  4

  3137

  5

  3215

  3

  Polițist local

  superior

  0

  S.M.

  2682

  1

  2883

  2

  3027

  3

  3178

  4

  3257

  5

  3338

  Polițist local

  principal

  0

  S.M.

  2666

  1

  2866

  2

  3009

  3

  3160

  4

  3239

  5

  3320

  Polițist local

  asistent

  0

  S.M.

  2555

  1

  2747

  2

  2884

  3

  3028

  4

  3104

  5

  3182

  Polițist local

  debutant

  0

  S.M.

  2548

  1

  2739

  2

  2876

  3

  3020

  4

  3096

  5

  3173

  Nr. crt.

  FUNCȚII CONTRACTUALE

  grad/ treaptă

  gr-tia

  Nivel studii

  Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  II

  FUNCȚII CONTRACTUALE

  DE EXECUȚIE

  1

  Guard

  0

  M/G

  2361

  1

  M/G

  2538

  2

  M/G

  2665

  3

  M/G

  2798

  4

  M/G

  2868

  5

  M/G

  2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de Ia PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu) Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de învățământ (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Biroul 1 (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou)

Biroul 2 (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou)

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35*1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrneare deține titlul.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.4               n a

LA H.C.L.S.3 NR.4?.f


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

n

s.s.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

s.s.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/lnspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Expert/lnspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Expert/lnspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

s.s.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

/        6880

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

Referent

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACT

UALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director

II

S.S.

14000

4

Director adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

z

v\

4

6086

el

5

6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Cabinet Viceprimar

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Compartimentul Secretariat și Protocol

Serviciul Corp Control

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5   Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.5 A.

LA H.C.L.S.3 NR.Zi2£..Z^.;.<2£l^.££.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGH-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

n

S.S.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

ii

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

n

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

s.s.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

/          6351

Expert/Inspector/

Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

I crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A_

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

n

s.s.

13000

3

Director

ii

S.S.

12800

4

Director adjunct

ii

S.S.

12600

5

Șef serviciu

n

s.s.

12100

6

Șef birou

ii

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

8316

i

8940

2

9387

3

9856

4

10102

5

10355

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

7700

1

8278

2

8692

3

9127

4

9355

5

9589

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

7000

1

7525

2

7901

3

8296

4

8503

5

8716

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

6720

1

7224

2

7585

3

7964

4

8163

5

8367

2

Referent

IA

0

S.M.

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Referent

I

0

S.M.

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

Referent

II

0

S.M.

5600

1

6020

2

6321

3

6637

4

6803

5

6973

Referent

debutant

0

S.M.

5320

1

5719

2

6005

3

6305

4

6463

5

6625

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

6860

1

7375

2

7744

3

8131

4

8334

5

8542

Muncitor calificat

II

0

M/G

6440

1

6923

2

7269

3

7632

4

7823

5

8019

Muncitor calificat

m

0

M/G

6160

1

6622

2

6953

3

7301

4

7484

5

7671

Muncitor calificat

IV

0

M/G

5880

i

6321

2

6637

3

6969

4

7143

5

7322

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

4480

1

4816

2

5057

3

5310

4

5443

5

5579

Muncitor necalificat

n

0

M/G

4340

1

4666

2

4899

3

5144

4

5273

5

5405

5

Șofer

i

0

M/G

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Șofer

n

0

M/G

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Promovare Instituțională

Serviciul Revitalizare Urbană

Biroul Ridicări Auto

Compartiment Diriginți de Șantier

Biroul Monitorizare, întreținere și Reparații

Director adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Mecanizare

Serviciul Marcaje și Colmatări

Serviciul Reparații Domeniu Public

Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Biroul Producție și Raportări

Director adjunct Direcția Parcări și Amenajare Urbană

Serviciul Amenajare Urbană

Serviciul Ridicări Topografice și Avize

Serviciu] Administrare Complex Acvatic

Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane

Serviciul Trasări

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.TELEFON (004.011) 3'80313-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetonmar<a>onmarievro

Calt             ’9b Sector 3, 031084, f ucurești

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu data de 1 mai 2020

Prin Hotărârea nr. 24 din 10.02.2020 Consiliul Local Sector 3 a stabilit salariile de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Totodată, ținând seama de necesitatea eficientizării activității aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, Consiliul Local Sector 3, prin Hotărârea nr. 43/26.02.2020, a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, organigrama, statul de funcții precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Astfel, având în vedere cele prezentate, față de prevederile H.C.L.S.3 nr. 24/10.02.2020, modificările propuse în urma reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 sunt următoarele:

 • > în cadrul Anexei nr.l:

~ Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă se va redenumi Serviciul Evidență Dispoziții și Proceduri Succesorale;

 • -  Direcția învățământ Cultură se va redenumi Direcția Cultură;

 • -  va fi introdus Serviciul Suport Logistic pentru Evenimente;

 • -  Serviciul Control Intern se va transforma în Compartimentul Control Intern;

va fi introdus Compartimentul Situații de Urgență;

 • -  va fi introdus Compartimentul Guvernanță Corporativă;

va fi scos Serviciul Management Informațional, serviciu care în urma reorganizării se desființează;

va fi scos Compartimentul Centre de Informare Pentru Cetățeni, compartiment care în urma reorganizării se desființează.

 • > în cadrul Anexei nr.2:

 • -  Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă se va redenumi Direcția Dezvoltare și Sustenabilitate Urbană;

Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă se va redenumi Serviciul Strategii și Sustenabilitate Urbană;

Direcția Investiții și Achiziții se va redenumi Direcția Investiții, Achiziții și învățământ;

 • -  va fi introdus Serviciul Administrare Clădiri/Unități de învățământ și Avizare Contracte Unități de învățământ, serviciu nou înființat;

Direcția Servicii Publice se va redenumi Direcția Parcări și Amenajare Urbană;

 • -  Serviciul Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS) se va redenumi Serviciului Gestionare și Amenajare Parcări și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS);

va fi introdus Serviciul Utilități Publice, serviciu nou înființat;

 • > La Punctul I din cadrul Anexei nr.3:

 • -  vor fi introduse funcțiile publice de conducere de Director General Adjunct I, Director General Adjunct II, Director General Adjunct III, Șef Serviciu Monitorizare Instituții Publice, Șef Serviciu Monitorizare Obiective și Unități de învățământ și funcțiile publice de conducere de Șef Birou 1 și 2 subordonate;

 • > La Punctul II din cadrul Anexei nr.3:

 • -   Biroul Monitorizare Instituții Publice se va transforma în Serviciul Monitorizare Instituții Publice;

va fi introdus Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de învățământ având în subordine Biroul 1 și Biroul 2, (cu excepția funcțiilor publice de conducere din cadrul serviciului, precum și funcțiile de conducere din cadrul structurilor subordonate);

 • -  va fi scos Compartimentul Pază Obiective;

 • > în cadrul Anexei nr.4:

 • -   va fi introdus Serviciul Corp Control, serviciu nou înființat;

 • -  se va scoate funcția publică de Șef Serviciu la Serviciul Management Informațional ca urmare a desființării serviciului în urma reorganizării;

 • > în cadrul Anexei nr.5:

 • -  va fi introdus Serviciul Revitalizare Urbană;

 • -  va fi introdus Compartimentul Diriginți de Șantier și Biroul Monitorizare, întreținere și Reparații;

 • -  vor fi introduse Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi, Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi, Serviciul Recondiționări Alei și Parcări, Biroul Producție și Raportări, Serviciul Mecanizare, Serviciul Marcaje și Colmatări, Serviciul Reparații Domeniu Public;

 • -  vor fi introduse Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane, Serviciul Trasări, Serviciul Amenajare Urbană, Biroul Ridicări Topografice și Avize, Serviciul Administrare Complex Acvatic;

 • -   se va scoate Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi, ca urmare a desființării acesteia în urma reorganizării.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 333453/21.04.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 333453/21.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.24/10.02.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  prevederile art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art.417 și art.552 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

“ Art 8. - Criterii generale

 • (1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

 • a) cunoștințe și experiență;

 • b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

 • c) judecata și impactul deciziilor;

 • d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

 • e) dialog social și comunicare;

 • f) condiții de muncă;

 • g) incompatibilități și regimuri speciale.

Art. 11.- (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

 • (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II Ut. A pct. IV.

 • (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin, (lise realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

 • (4) Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. „

 • -  art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  referatul înregistrat cu nr.328496/10.04.2020 al Direcției Generale de Poliție Locală privind propunerile de salarizare pentru unele funcții din cadrul direcției în urma reorganizării acesteia;

 • -  referatul înregistrat cu nr.328601/10.04.2020 al Direcției învățământ Cultură privind încadrarea funcțiilor din cadrul Direcției Cultură în urma reorganizării direcției;

 • -  referatul înregistrat cu nr.328664/10.04.2020 al Direcție Servicii Publice privind propunerile de salarizare pentru funcțiile din cadrul Direcției Parcări și Amenajare Urbană în urma reorganizării direcției;

 • -  adresa Compartimentului Cabinet Primar înregistrată cu nr.48073/10.02.2020 privind încadrarea funcțiilor contractuale din cadrul Serviciului Corp Control, precum și a Compartimentelor Control Intern și Guvemanță Corporativă;

 • -  referatul înregistrat cu nr.330902/14.04.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public privind propunerile de salarizare pentru funcțiile din cadrul direcției în urma reorganizării acesteia;

 • -  referatul înregistrat cu nr.330292/14.04.2020 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă privind încadrarea funcțiilor din cadrul Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană în urma reorganizării acesteia;

 • -   referatul înregistrat cu nr.333121/21.04.2020 al Direcției Investiții și Achiziții privind propunerile de salarizare pentru funcțiile din cadrul Direcției Investiții, Achiziții și învățământ, în urma reorganizării acesteia;

grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l - 5 cu consultarea sindicatului reprezentativ.

Față de prevederile H.C.L.S.3 nr. 24/10.02.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificările propuse în urma reorganizării aparatului de specialitate sunt următoarele:

 • > Anexa nr.l:

 • -  Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă se va redenumi Serviciul Evidență Disopoziții și Proceduri Succesorale;

Direcția învățământ Cultură se va redenumi Direcția Cultură;

 • -  va fi introdus Serviciul Suport Logistic pentru Evenimente;

 • -  Serviciul Control Intern se va transforma în Compartimentul Control Intern;

va fi introdus Compartimentul Situații de Urgență;

 • -  va fi introdus Compartimentul Guvernanță Corporativă;

 • -  va fi scos Serviciul Management Informațional, serviciu care în urma reorganizării se desființează;

 • -  va fi scos Compartimentul Centre de Informare Pentru Cetățeni, compartiment care în urma reorganizării se desființează.

 • > Anexa nr.2:

 • -  Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă se va redenumi Direcția Dezvoltare și Sustenabilitate Urbană;

Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă se va redenumi Serviciul Strategii și Sustenabilitate Urbană;

 • -  Direcția Investiții și Achiziții se va redenumi Direcția Investiții, Achiziții și învățământ;

 • -  va fi introdus Serviciul Administrare Clădiri/Unități de învățământ și Avizare Contracte Unități de învățământ, serviciu nou înființat;

 • -  Direcția Servicii Publice se va redenumi Direcția Parcări și Amenajare Urbană;

 • -  Serviciul Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS) se va redenumi Serviciului Gestionare și Amenajare Parcări și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS);

 • -  va fi introdus Serviciul Utilități Publice, serviciu nou înființat;

 • > Anexa nr.3 — Punctul I:

 • -  vor fi introduse funcțiile publice de conducere de Director General Adjunct I, Director General Adjunct II, Director General Adjunct III, Șef Serviciu Monitorizare Instituții Publice, ȘefServiciu Monitorizare Obiective și Unități de învățământ și funcțiile publice de conducere de Șef Birou 1 și 2 subordonate;

 • > Anexa nr.3 - Punctul II:

Biroul Monitorizare Instituții Publice se va transforma în Serviciul Monitorizare Instituții Publice;

 • -  va fi introdus Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de învățământ având în subordine Biroul 1 și Biroul 2, (cu excepția funcțiilor publice de conducere din cadrul serviciului, precum și funcțiile de conducere din cadrul structurilor subordonate);

 • -  va fi scos Compartimentul Pază Obiective;

Anexa nr.4:

 • -  va fi introdus Serviciul Corp Control, serviciu nou înființat;

 • -  se va scoate funcția publică de Șef Serviciu la Serviciul Management Informațional ca urmare a desființării serviciului în urma reorganizării;

> Anexa nr.5:

 • -  va fi introdus Serviciul Revitalizare Urbană;

 • -  va fi introdus Compartimentul Diriginți de Șantier și Biroul Monitorizare, întreținere și Reparații;

 • -  vorfi introduse Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi, Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi, Serviciul Recondiționări Alei și Parcări, Biroul Producție și Raportări, Serviciul Mecanizare, Serviciul Marcaje și Colmalări, Serviciul Reparații Domeniu Public;

 • - vor fi introduse Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane, Serviciul Trasări, Serviciul Amenajare Urbană, Biroul Ridicări Topografice și Avize, Serviciul Administrare Complex A cvatic;

-  se va scoate Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi, ca urmare a desființării

acesteia în urma reorganizării,

ca urmare a celor prezentate, propunem stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.1

LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR...............

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017

de conducere

de execuție

salariul de bază

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

U

S.S.

13680

3

Director general

II

s.s.

12100

4

Director general adjunct

n

S.S.

10500

5

Director executiv

ii

S.S.

9230

6

Director executiv ad

unct

ii

S.S.

8724

7

Șef serviciu

n

s.s.

8218

8

Șef birou

ii

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

s.s.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

5

7211

_h__

Auditor


Auditor


I Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civiiă/Consilier achiziții publice


I Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civiiă/Consilier achiziții publice


I Expert/Inspector/

I Consilier juridic/ Inspector de protecție civiiă/Consilier achiziții

I publice


I Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civiiă/Consilier achiziții publice


principal


asistent


superior


0

1

2

3

4

5 0

1

2

3

4

5 0


S.S.


S.S.


principal


2

2

£

£ 0


S.S.


asistent


S.S.


debutant


2

2

£

£ 0


S.S.


2

2

£ 5


4854 5218 5479 5753 5897 6044 4200 4515 4741 4978 5102 5230 5454 5863 6156 6464 6626 6792 4626 4973 5222 5483 5620 5761 4032 4334 4551 4779 4898 5020 3878 4169 4377 4596 4711 4829


4

Referent de specialitate/ Inspector de protecție civilă

superior

0

S.S.D.

4818

1

5179

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Ni

cri

FUNCȚII CONTRACTUALE

L

grad/ treaptă

gr-ti

a Nivel studi

Legea-cadru nr.153/2017 i salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

|      4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator publ

ic

S.S.

16640

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

n

S.S.

10500

4

Director

ii

S.S.

8218

5

Director adjunct

n

S.S.

7962

6

Șef serviciu

n

S.S.

1               6650

7

Șef birou

ii

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M. ;

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

ji

inspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

i

nspector de specialitate/ Consilier

11

0

S.S.

3720

c

1

3999

2

|               4199

3

4409

4

4519

5

|               4632

k

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3120

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

"urier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

5

3586

Muncitor calificat


Muncitor calificat


Muncitor calificat


Muncitor calificat


Muncitor necalificat


Muncitor necalificat


îngrijitor


0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5 0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


3142 337 3547 3724 3817 3912 3137 3372 3541 3718 3811 3906 3131 3366 3534 3711 3804 3899 3124 3358 3526 3702 3795 3890 2819 3030 3182 3341 3425 3511 2500 2688 2822


2963


3037

3113


0 M/G            2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511


9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

 • 1 In conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Secretar General

Administrator Public

Biroul Relații Consiliul Local Compartiment Evidență Electorală Serviciul Evidență Dispoziții și Proceduri Succesorale Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția Serviciului Promovare Instituțională și a funcției publice de Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare) Direcția Cultură

Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu) Compartiment Situații de Urgență

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari (cu excepția funcției publice de Șef serviciu)

Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Arhitect Șef

Compartiment Control Intern

Compartiment Guvemanță Corporativă

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere

.         de Șef serviciu)

|       Serviciul Fond Funciar

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pctl-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

  MUNICIPIUL BUCUREȘTI

  PRIMĂRIA SECTOR 3

  ANEXA NR.2

  LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR...................

  SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

  Nr.

  crt.

  FUNCȚIA PUBLICA

  grad

  gr-ția

  Nivel studii

  Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  I

  FUNCȚII PUBLICE

  A

  DE CONDUCERE

  1

  Director general

  II

  S.S.

  13500

  2

  Director general adjunct

  II

  S.S.

  13000

  3

  Director executiv

  II

  S.S.

  12800

  4

  Director executiv adjunct

  II

  s.s.

  12500

  5

  Șef serviciu

  II

  S.S.

  12100

  6

  Șef birou

  II

  S.S.

  11000

  7

  Șef serviciu (audit)

  II

  S.S.

  12500

  B

  DE EXECUȚIE

  1

  Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

  superior

  0

  s.s.

  6240

  1

  6708

  2

  7043

  3

  7395

  4

  7580

  5

  7770

  Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

  principal

  0

  S.S.

  5160

  1

  5547

  2

  5824

  3

  6115

  4

  6268

  5

  6425

  Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

  asistent

  0

  s.s.

  5100

  1

  5483

  2

  5757

  3

  6045

  4

  6196

  5

  6351

  Expert/Inspector/

  Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

  debutant

  0

  S.S.

  3882

  1

  4173

  2

  4382

  3

  4601

  4

  4716

  v\l \__

  5

  ___          4834


  Referent de specialitate


  Referent de specialitate


  Referent de specialitate


  superior


  principal


  asistent


  Referent de specialitate debutant


  Referent


  Referent


  Referent


  Referent


  S.S.D.


  superior


  principal


  asistent


  debutant


  Page 2


  2 3 4_ 5_ 0


  2 3 4 5 0 1 2

  3 4 5 0 1 2

  3 4 5 0 1 2

  3 4 5 0 1 2

  3 4

  5 0

  1 2 3

  4 5 0 1 2| 3 4 5


  S.S.D.


  S.S.D.


  S.S.D.


  S.M.


  S.M.


  S.M.


  S.M.


  5400 5805 6095 6400 6560 6724 4800 5160 5418 5689 5831 5977 4500 4838 5080 5334 5467 5604 3870 4160 4368 4586 4701 4819 4625 4972 5221 5482 5619 5759 4320 4644 4876 5120 5248 5379 4260 4580 4809 5049 5175 5304 3860 4150 4358 4576 4690 4807


  Nr. crt.

  FUNCȚII CONTRACTUALE

  grad/ treaptă

  gr-tia

  Nivel studii

  Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  I

  FUNCȚII CONTRACTUALE

  A

  DE CONDUCERE

  1

  Director general

  n

  S.S.

  13800

  2

  Director general adjunct

  ii

  S.S.

  13000

  3

  Director

  ii

  S.S.

  12800

  4

  Director adjunct

  ii

  S.S.

  12600

  5

  Șef serviciu

  ii

  S.S.

  12100

  6

  Șef birou

  n

  S.S.

  11000

  II

  FUNCȚII CONTRACTUALE

  B

  DE EXECUȚIE

  1

  Inspector de specialitate/ Consilier

  IA

  0

  S.S.

  5940

  i

  6386

  2

  6705

  3

  7040

  4

  7216

  5

  7396

  Inspector de specialitate/ Consilier

  I

  0

  S.S.

  5500

  1

  5913

  2

  6209

  3

  6519

  4

  6682

  5

  6849

  Inspector de specialitate/ Consilier

  II

  0

  S.S.

  5000

  1

  5375

  2

  5644

  3

  5926

  4

  6074

  5

  6226

  Inspector de specialitate/ Consilier

  debutant

  0

  S.S.

  4800

  1

  5160

  2

  5418

  3

  5689

  4

  5831

  5

  5977

  2

  Referent

  IA

  0

  S.M.

  4500

  1

  4838

  2

  5080

  3

  5334

  4

  5467

  5

  5604

  Referent


  Referent


  Referent


  Muncitor calificat


  Muncitor calificat


  Muncitor calificat


  Muncitor calificat


  Muncitor necalifîcat


  Page 4


  0 S.M.

  T-1 2 2 £ 5 0


  S.M.


  2

  2

  1

  2 o


  2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1

  2 3


  2

  2

  £

  £ 0


  S.M,


  M/G


  M/G


  M/G


  M/G


  M/G


  4300 4623 4854 5097 5224 5355 4000 4300 4515 4741 4860 4982 3800 4085 4289 4503 4616 4731 4900 5268 5531 5808 5953 6102 4600 4945 5192 5452 5588 5728 4400 4730 4967 5215 5345 5479 4200 4515 4741 4978 5102 5230 3200 3440 3612 3793 3888 3985


  Muncitor necalificat

  II

  0

  M/G

  3100

  1

  3333

  2

  3500

  3

  3675

  4

  3767

  5

  3861

  5

  Șofer

  I

  0

  M/G

  4500

  1

  4838

  2

  5080

  3

  5334

  4

  5467

  5

  5604

  Șofer

  II

  0

  M/G

  4300

  1

  4623

  2

  4854

  3

  5097

  4

  5224

  5

  5355

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare

Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabiiitate Urbană (cu excepția Serviciului Revitalizare Urbană și a funcției publice de manager public) Șef serviciu la Serviciul Administrativ

Direcția Juridică (cu excepția funcțiilor publice de execuție din cadrul Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Economică

Direcția Investiții, Achiziții și învățământ (cu excepția Compartimentului Diriginți de Șantier și Biroului Monitorizare, întreținere și Reparații) Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Direcția Administrarea Domeniului Public (cu excepția funcției contractuale de Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Mecanizare

Serviciul Marcaje și Colmatări

Serviciul Reparații Domeniu Public

Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi Serviciul Recondiționări Alei și Parcări Biroul Producție și Raportări)

Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

Direcția Parcări și Amenajare Urbană (cu excepția funcției contractuale de Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Amenajare Urbană

Serviciul Ridicări Topografice și Avize

Serviciul Administrare Complex Acvatic

Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane Serviciul Trasări

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime ia nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.3

LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR......................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGH-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr.

ort.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13950

2

Director general adjunct

n

S.S.

12750

3

Director executiv

ii

s.s.

11990

4

Director executiv adjunct

n

S.S.

11350

5

Șef serviciu

n

s.s.

10550

6

Șef birou

îi

s.s.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

s.s.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

s.s.

3912

1

4205

2

4415

3

4636

4

4752

______L ] __

5

_________________4871

_ Polițist local

asistent

0

1 S.S.

1                   3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

1                   4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

o 1

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5 [

3912

3

li

’olițist local

superior

0 1

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

r

olițist local

principal

o !

S.M.

3262

1

3507

2 1

3682

T

3

3866

t

4 1

3963

Ti

5 1

4062|

Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTÂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35‘lalin, (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonaluiui poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr. 101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

  Nr

  crt

  FUNCȚIA PUBLICĂ

  grad

  gr-ți

  Nivel a studii

  Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  PUNCTUL n

  I

  FUNCȚII PUBLICI

  DE EXECUȚIE

  1

  Polițist local

  superior

  0

  S.S.

  3876

  1

  4167

  2

  4375

  3

  4594

  4

  4709

  5

  4827

  Polițist local

  principal

  0

  S.S.

  3186

  1

  3425

  2

  3596

  3

  3776

  4

  3870

  5

  3967

  Polițist local

  asistent 1

  0

  S.S.

  2690

  1

  2892

  2

  3037

  3

  3189

  4

  3269

  1 5

  3351

  Polițist local

  debutant 1

  0

  S.S.

  2563

  1

  2755

  2

  2893

  3

  3038

  4

  3114

  5

  3192

  2

  1

  Polițist local

  superior 1

  0

  S.S.D.

  3346

  1

  3597

  2

  3777

  3

  3966

  4

  4065

  5

  4167

  I

  •olițist local

  principal 1

  0

  S.S.D.

  2682

  1

  2883

  2

  3027

  3

  3178

  4

  3257

  5

  3338

  Polițist local

  asistent

  0

  S.S.D.

  2581

  1

  2775

  2

  2914

  3

  3060

  4

  3137

  5

  3215

  3

  Polițist local

  superior

  0

  S.M.

  2682

  1

  2883

  2

  3027

  3

  3178

  4

  3257

  5

  3338

  Polițist local

  principal

  0

  S.M.

  2666

  1

  2866

  2

  3009

  3

  3160

  4

  3239

  5

  3320

  Polițist local

  asistent

  0

  S.M.

  2555

  1

  2747

  2

  2884

  3

  3028

  4

  3104

  5

  3182

  Polițist local

  debutant

  0

  S.M.

  2548

  1

  2739

  2

  2876

  3

  3020

  4

  3096

  5

  3173

  Nr. crt

  FUNCȚII CONTRACTUALE

  grad/

  treaptă

  gr-tia

  Nivel

  studii

  Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  n

  FUNCȚII CONTRACTUALE

  1

  DE EXECUȚIE

  1

  Guard

  0

  M/G

  2361

  1

  M/G

  2538

  2

  M/G

  2665

  3

  M/G

  2798

  4

  M/G

  2868

  5

  M/G

  2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de Ia PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu) Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de învățământ (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Biroul 1 (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou)

Biroul 2 (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou)

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute Ea art. 35*laiin. (1) din Legea poliției iocaie nr. 155/201®, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonaluiui poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

  MUNICIPIUL BUCUREȘTI

  PRIMĂRIA SECTOR 3

  ANEXA NR.4

  RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.......................

  SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

  PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

  Nr. crt.

  FUNCȚIA PUBLICĂ

  grad

  gr-ția

  Nivel studii

  Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  I

  FUNCȚII PUBLICE

  A

  DE CONDUCERE

  1

  Director general

  11

  S.S.

  15015

  2

  Director general adjunct

  n

  S.S.

  14690

  3

  Director executiv

  n

  S.S.

  14000

  4

  Director executiv adjunct

  n

  S.S.

  12500

  5

  Șef serviciu

  n

  S.S.

  12090

  6

  Șef birou

  ii

  S.S.

  11000

  B

  DE EXECUȚIE

  1

  Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

  superior

  0

  S.S.

  6760

  1

  7267

  2

  7630

  3

  8012

  4

  8212

  5

  8417

  Expert/Inspector/

  Consilier juridic/

  Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

  principal

  0

  S.S.

  5590

  1

  6009

  2

  6309

  3

  6624

  4

  6790

  5

  6960

  Expert/Inspector/

  Consilier juridic/

  Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

  asistent

  0

  S.S.

  5525

  1

  5939

  2

  6236

  3

  6548

  4

  6712

  _

  5

  6880

  Expert/Inspector/ Consilier juridic/ _ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

  Referent

  debutam

  0

  S.S.

  3640

  1

  3913

  2

  4109

  3

  4314

  4

  4422

  5

  4533

  2

  superior

  0

  S.M.

  5010

  1

  5386

  2

  5655

  3

  5938

  4

  6086

  5

  6238

  Referent

  principal

  0

  S.M.

  4230

  1

  4547

  2

  4774

  3

  5013

  4

  5138

  5

  5266

  Referent

  asistent

  0

  S.M.

  4030

  1

  4332

  2

  4549

  3

  4776

  1

  4

  4895

  5

  5017

  Referent

  debutant

  0

  S.M.

  3380

  1

  3634

  2

  3816

  3

  4007

  4

  4107

  5

  4210

  Nr. crt.

  FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

  grad

  gr-ția

  Nivel studii

  Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  I

  FUNCȚII CONTRACT

  ’UALE

  A

  DE CONDUCERE

  1

  Director general

  II

  S.S.

  15015

  2

  Director general adjunct

  II

  S.S.

  14690

  3

  Director

  n

  S.S.

  14000

  4

  Director adjunct

  n

  S.S.

  12500

  5

  Șef serviciu

  ii

  S.S.

  12090

  6

  Șef birou

  n

  S.S.

  11000

  B

  DE EXECUȚIE

  1

  Inspector de specialitate/ Consilier

  IA

  0

  S.S.

  6760

  1

  7267

  2

  7630

  3

  8012

  4

  8212

  5

  8417

  Inspector de specialitate/ Consilier

  i

  0

  S.S.

  5590

  1

  6009

  2

  6309

  3

  6624

  4

  6790

  5

  6960

  Inspector de specialitate/ Consilier

  n

  0

  S.S.

  5525

  1

  5939

  2

  6236

  3

  6548

  4

  6712

  5

  6880

  Inspector de specialitate/ Consilier

  debutant

  0

  S.S.

  3640

  1

  3913

  2

  4109

  3

  4314

  4

  4422

  5

  4533

  2

  Referent

  IA

  0

  S.M.

  5010

  1

  5386

  2

  5655

  3

  5938

  4

  6086

  5

  6238

  Referent

  I

  0

  S.M.

  4230

  1

  4547

  2

  4774

  3

  5013

  4

  5138

  5

  5266

  Referent

  II

  0

  S.M.

  4030

  1

  4332

  2

  4549

  3

  4776

  4

  4895

  5

  5017

  Referent

  debutant

  0

  S.M.

  3380

  1

  3634

  2

  3816

  3

  4007

  4

  4107

  1

  5

  4210

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alm.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Cabinet Viceprimar

Director executiv Ia Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct Ia Direcția Administrativă și Management Informațional Compartimentul Secretariat și Protocol

Serviciul Corp Control

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5   Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.68 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

EUuEMAu)EMETER

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.5

LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.............................................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGH-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

_2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

n

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

n

s.s.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

s.s.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/

Consilier juridic/ inspector de protecție civilă/Consilier achiziții jublice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

__________6351

_ Expert/Inspector/

_ Consilier juridic/

_ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutau

it 0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent de specialitate

superioi

0

S.S.D

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

__

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

î

Referent                 p

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-ti

a Nive

studi

Salariul de bază Legea-cadru i nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13800

2

Director general adjunct

ii

S.S.

13000

3

Director

n

S.S.

12800

4

Director adjunct

n

S.S.

12600

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

I

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

8316

i

8940

2

9387

3

9856

4

10102

5

10355

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

7700

1

8278

2

8692

3

9127

4

9355

5

9589

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

7000

1

7525

2

7901

3

8296

4

8503

5

8716

1

nspector                t

le specialitate/ Consilier

lebutant _

0

S.S.

6720

c

1

7224

(

2

7585

3

7964

4

8163

5

8367

2

Referent

IA

0

S.M.

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Referent

I

0

S.M.

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

Referent

II

0

S.M.

5600

1

6020

2

6321

3

6637

4

6803

5

6973

Referent

debutant

0

S.M.

5320

1

5719

2

6005

3

6305

4

6463

5

6625

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

6860

1

7375

2

7744

3

8131

4

8334

5

8542

Muncitor calificat

II

0

M/G

6440

1

6923

2

7269

3

7632

4

7823

5

8019

Muncitor calificat

ni

0

M/G

6160

1

6622

2

6953

3

7301

4

7484

5

__________7671

Muncitor calificat

IV

0

| M/G

5880

1

6321

2

6637

3

6969

4

7143

5

7322

4

Muncitor Recalificat

I

0

M/G

4480

1

4816

2

5057

3

5310

4

5443

5

5579

Muncitor necalificat

n

0

M/G

4340

1

4666

2

4899

3

5144

4

5273

5

5405

5

Șofer

I

-

0

M/G

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

j

Jafer

II

0

M/G

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Promovare Instituțională

Serviciul Revitalizare Urbană

Biroul Ridicări Auto

' Compartiment Diriginți de Șantier

Biroul Monitorizare, întreținere și Reparații

Director adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Mecanizare

Serviciul Marcaje și Colmatări

Serviciul Reparații Domeniu Public

Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Biroul Producție și Raportări

Director adjunct Direcția Parcări și Amenajare Urbană

Serviciul Amenajare Urbană

Serviciul Ridicări Topografice și Avize

Serviciul Administrare Complex Acvatic

Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane Serviciul Trasări

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

  DIRECTOR/1


  ICUTIV.EUGENIADIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANETELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resur3eumane@lprimarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.înregistrare: 333450/21.04.2020

CĂTRE,

- SINDICATUL “FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.24/10.02.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  prevederile art.417 și art.552 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocam de urgență în vederea consultării grilelor de salarizare propuse pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l- 5.întoctftat,


ElenațM;


;ulescu


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.l

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

_I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

II

S.S.

13680

! 3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

n

S.S.

10500

5

Director executiv

ii

S.S.

9230

6

Director executiv adjunct

ii

S.S.

8724

7

Șef serviciu

ii

S.S.

8218

_8

Șef birou

n

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

5

zj /    7211

_ Auditor

principa

1 0

S.S.

4854

1

5218

_2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

-

asistent

0

4200

1

4515

1

_2_

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

s.s.

5454

1

5863

2

6156

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

4626

1

4973

2

5222

3

1

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

Consilier juridic/ [nspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

4032

1

4334

2

4551

3

4779

1

4

4898

5

5020

1

Expert/Inspector/

Consilier juridic/ nspector de protecție ivilă/Consilier achiziții ublice

debutant

0

S.S.

3878

(

1

4169

I

2

4377

c

3

4596

_P

4

4711

5

4829


4

Referent de specialitate/ Inspector de protecție civilă

superior

0

S.S.D.

4818

1

5179

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Ni cri

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-ti

a Nive studi

Legea-cadru nr.153/2017

i salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

16640

2

Director general

n

S.S.

12100

3

Director general adjunct

n

S.S.

10500

4

Director

ii

S.S.

8218

5

Director adjunct

n

S.S.

7962

6

Șef serviciu

ii

S.S.

6650

7

Șef birou

n

S.S.

6373

1

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

[nspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

nspector de specialitate/

Consilier

n

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

5

4632

Paqe 4

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3120

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

U

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

_£__

5

3586

6

Muncitor calificat

I

0

M/C

1                3142

i

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

IU

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

n

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

î

ngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Secretar General

Administrator Public

Biroul Relații Consiliul Local Compartiment Evidență Electorală Serviciul Evidență Dispoziții și Proceduri Succesorale Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția Serviciului Promovare Instituțională și a funcției publice de Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare)

Direcția Cultură Serviciul Digitalizare Serviciul Prelucrare Documentații Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu) Compartiment Situații de Urgență

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari (cu excepția funcției publice de Șef serviciu)

Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Arhitect Șef

Compartiment Control Intern Compartiment Guvernanță Corporativă

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Fond Funciar                                   _ /

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. ort.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

II

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

/      4716

5

/V------4834

Referent de specialitate superior


Referent de specialitate


principal


0

2_ 3_ £

5_ 0


S.S.D.


S.S.D.Referent de specialitate


Referent de specialitate


leferent


'eferent


Referent


Referent


asistent


debutant


superior


principal


3 4

5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0


S.S.D.


S.SJ).


S.M.


S.M.


asistent


debutant


_5 0 1 2

A 4 5_ 0


2 _3 £ 5


Page 2


S.M.


S.M.


5400 5805 6095 6400 6560 6724 4800 5160 5418 5689 5831 5977 4500 4838 5080 5334 5467 5604 3870 4160 4368 4586 4701 4819 4625 4972 5221 5482 5619 5759 4320 4644 4876 5120 5248 5379 4260 4580 4809 5049 5175 5304 3860 4150 4358 4576 4690 4807Nr. ort.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

s.s.

12600

5

Șef serviciu

II

s.s.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

5940

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

n

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

SJM.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

11

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

I

Muncitor calificat

in

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

54791

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare

Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană (cu excepția Serviciului Revitalizare Urbană și a funcției publice de manager public) Șef serviciu la Serviciul Administrativ

Direcția Juridică (cu excepția funcțiilor publice de execuție din cadrul Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Economică

Direcția Investiții, Achiziții și învățământ (cu excepția Compartimentului Diri de Șantier și Biroul Monitorizare, întreținere și Reparații)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană

Direcția Administrarea Domeniului Public (cu excepția funcției contractuale c Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Mecanizare

Serviciul Marcaje și Colmatări

Serviciul Reparații Domeniu Public

Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi Serviciul Recondiționări Alei și Parcări Biroul Producție și Raportări)

Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

Direcția Parcări și Amenajare Urbană (cu excepția funcției contractuale de Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Amenajare Urbană

Serviciul Ridicări Topografice și Avize

Serviciul Administrare Complex Acvatic

Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane Serviciul Trasări

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform ari.60 pctl-3 din Legea nr.227/2015 privind

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGH-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

S.S.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

II

s.s.

11350

5

Șef serviciu

II

s.s.

10550

6

Șef birou

II

S.S.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

s.s.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

S.S.

3912

1

4205

2

4415

A

3

4636

4

4752

/

5

__             4871
asistentPolițist local


debutant


2

2

2

2 o


S.S.superior


2

2

2

2 o


S.S.D.


Polițist local
principal

asistent


2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

S.S.D.


S.S.D.

Polițist local
superior


1

2

±

5 0

Polițist local


S.M.
principal


Panp 9


2

2

2

2 o2

2

2 5


S.M.3294 3541 3718 3904 4002 4102 3134 3369 3538 3715 3808 3903 4112 4420 4641 4873 4995 5120 3481 3742 3929 4126 4229 4335 3142 3378 3547 3724 3817 3912 3281 3527 3703 3888 3985 4085 3262 3507 3682 3866 3963 4062


Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. INr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35‘lalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.l01/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titluL

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.Nr cri

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ți

Nive a studi

1       Legea-cadru

i        nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

1 de execuție

-1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICI

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

5

4827

Polițist local

principal

0

S.S.

3186

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

39671

Polițist local

asistent

0

S.S.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

4

3269

5

3351

Polițist local

debutant

0

S.S.

2563

1

2755

2

2893

3

3038

4

3114

5

3192

2

]

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3346

1

3597

2

3777

3

3966

4

4065

5

4167

P

olițist local

principal

0

S.S.D.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

J_V

5

33381

u

Paae 4

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

1                 6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 In conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu) Serviciul Monitorizare Obiective și Unități de învățământ (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Biroul 1 (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou)

Biroul 2 (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou)

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35"laiin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr. 101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. ort.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

s.s.

12500

5

Șef serviciu

II

s.s.

12090

6

Șef birou

n

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții inblice

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

___________6880

_ Expert/Inspector/

_ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

Referent

1 debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

deferent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

j II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director

II

S.S.

14000

4

Director adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12090

6

Șef birou

ii

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/ Consilier

i

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/ Consilier

ii

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

\   6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

în conformitate cu prevederile art8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Cabinet Viceprimar

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatica

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Compartimentul Secretariat și Protocol

Serviciul Corp Control

Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGD-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13500

2

Director general adjunct

ii

S.S.

13000

3

Director executiv

n

s.s.

12800

4

Director executiv adjunct

ii

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

ii

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

_ Expert/Inspector/

_ Consilier juridic/

_ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții

_ publice

debutai

it 0

S.S.

j            3882

1

4173

2

4382

3_

4601

4_

4716

5

4834

2

Referent de specialitate

superioi

d °

S.S.D

5400

i

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principa

l 0

S.S.D

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant]

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

]

leferent

superior ]

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

I

Leferent                 f

Principal |_

0

S.M.

4320

1

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-ti

a Nivel

studi

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

1       de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

SJS.

13800

2

Director general adjunct

n

S.S.

13000

3

Director

u

S.S.

12800

4

Director adjunct

n

S.S.

12600

5

Șef serviciu

n

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

8316

i

8940

2

9387

3

9856

4

10102

5

10355

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

7700

1

8278

2

8692

3

9127

4

9355

5

9589

Inspector de specialitate/ Consilier

n

0

s.s.

7000

1

7525

2

7901

3

8296

4

8503

5

8716

]

nspector               c

le specialitate/ Consilier

lebutant

0

S.S.

6720

c

1

7224

(

2

7585

3

7964

4

8163

5

8367

2

Referent

IA

0

S.M.

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Referent

I

0

S.M.

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

Referent

II

0

S.M.

5600

1

6020

2

6321

3

6637

4

6803

5

6973

Referent

debutant

0

S.M.

5320

1

5719

2

6005

3

6305

4

6463

5

6625

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

6860

1

7375

2

7744

3

8131

4

8334

5

8542

Muncitor calificat

II

0

M/G

6440

1

6923

2

7269

3

7632

4

7823

5

8019

Muncitor calificat

III

0

M/G

6160

1

6622

2

6953

3

7301

4

7484

5

7671

Muncitor calificat

IV

o

M/G

5880

_i

6321

2

6637

3

6969

4

7143

5

7322

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

4480

1

4816

2

5057

3

5310

4

5443

5

5579

Muncitor necalificat

n

0

M/G

4340

1

4666

2

4899

3

5144

4

5273

5

5405

5

Șofer

i

0

M/G

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

1

*>ofer

n

0

M/G

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

I

5

7497

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cn prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Promovare Instituțională

Serviciul Revitalizare Urbană

Biroul Ridicări Auto

Compartiment Diriginți de Șantier

Biroul Monitorizare, întreținere și Reparații

Director adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Mecanizare

Serviciul Marcaje și Colmatări

Serviciul Reparații Domeniu Public

Serviciul 1 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul 2 întreținere și Reparații Străzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Biroul Producție și Raportări

Director adjunct Direcția Parcări și Amenajare Urbană

Serviciul Amenajare Urbană

Serviciul Ridicări Topografice și Avize

Serviciul Administrare Complex Acvatic

Biroul Proceduri și Mentenanță Amenajări Urbane Serviciul Trasări

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform artOO pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


  PRIMĂRIA


  SECTORULUI


  BUCU REȘTI


  DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE


  www.primarie3.ro


TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 333456/21.04.2020


CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • •  Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • •  Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ..Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

  DIRECTOR


  CUTIV


  EUGENI


  EMETER


  Elei


  tulescu


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Zx...... de pe ordinea de zi / entarea ordinii de ei a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................... în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....K....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferințeL

PREȘEDINTE, PĂUNICÂ ADRIANA


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANĂ MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDOR ACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punctul 2

( 40%)

( 0%)

( 10%)

c

A.Da             8/20

B.Nu            0/20

C.Abținere      2/20

No Answer 10/20 ( 50%)

A

B

Neacsu Florentina - PS3 Pelinaru Cornel Baetica Nicoleta Valerica Hontaru

1

1 x

1 X

1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu Mariana Vasiliu fleancu florin florin manea constantinradu038 liviu malureanu

Stelian Ene                 |

Elena Tudor                 |

Elena Petrescu             |

Cristi Tudorache           |

Gutium Narcisa             j

romeo popescu              |

Văduvă luliana             |

Fatu Adrian                 |

Ionela Marinescu          |

Paunica Adriana            |

1 X

1 X

1 X I

1 1

1 1

' 1

X 1

X 1

1

1

X 1

1

1

1

1

1 X

X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / supluiieiilai ea uidiiiii-'ilrzFa ședinței ordinare/ex^aordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                  ........, în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii dc-zi a ședinței ordinare/e-xtraordmafe, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA s

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 2

 • A. Da             6/24 ( 25%)

 • B. Nu         0/24 ( 0%)

 • C. Abținere      3/24 ( 13%)

No Answer 15/24 ( 63%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3   |    [

Pelinaru Cornel             | X j

Baetica Nicoleta           | X |

Valerica Hontaru            j    |

Antonio Ciprian Corneanu  | X |

Mariana Vasiliu             |    |

fleancu florin              ]    |

florin manea                 |    j

constantinradu038          |    |

liviu malureanu             j    |

Stelian Ene                   |    |    |

lonut Moldoveanu            |    |

Elena Tudor                   j    |

Elena Petrescu              j    j

Cristi Tudorache            j    |

Gutium Narcisa              j    |

Alexandru Dobre            | X j |

romeo popescu                j    j

Văduvă luliana              j X |

Fatu Adrian                   |    |

Ionela Marinescu           |    |

Paunica Adriana             | X |

Inocentiu Voinea            |    j    j

Cezar lacob                   [    |    j