Hotărârea nr. 10/2020

HCLS3 nr.10 din 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din Sectorul 3”, aprobată prin HCLS 3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.23333/CP/21.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 20362/20.01.2020 al Direcției Investiții și Achiziții -Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

 • -  Adresa nr. 20393/20.01.2020 a Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 19 lit b) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului comun nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței, al Ministrului Finanțelor Publice și al Viceprim -Ministrului, Ministrul Administrației și Internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • -  HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea „Programului local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmare completării cu alte 9 asociații de proprietari, respectiv pozițiile 1924 -1932.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 10

DIN 31.01.2020W /o

i.

ANEXA LA H.C.L. S3

Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3

Nr. Crt.

Adresă imobil11

Anul construirii

Regim de înălțime S+P+N

Nr. ap.

0

1

2

3

4

H.C.L. nr. 14/2

6.02.2009

1

Str.Constantin Brancusi nr.8, bi.A13bis

1968

S+P+10E

44

2

Str.Sapte Drumuri nr.16, bf.36B

1969

S+P+10E

132

3

Str.lon Nedeicu nr.4, bl.A9

1970

S+P+10E

44

4

Bd.Theodor Pallady nr.4, bf.M2

1973

S+P+10E

264

5

Al. Barajul Sadului nr.7, bl.M4

1978

S+P+10E

174

6

Str.Campia Libertății nr.4, bl.PM51

1980

S+P+10E

174

7

Str.Baba Novac nr.8, bl.T1

1962

S+P+4E

80

8

Intr.Badeni nr.4, bl.Y7, sc.1-3

1966

S+P+4E

60

9

Str.Postavarul nr.5, bl.C5, sc.5-8

1966

S+P+4E

50

10

Al.Postăvarul nr.4, bl.C4

1967

S+P+4E

120

11

Str.Segovia nr.1, bl.C8

1967

S+P+4E

60

12

Bd. 1 Decembrie 1918 nr.46, bl.020

1968

S+P+4E

30

13

Str.Gura ialomitei nr.18, bl.PC12

1973

S+P+4E

40

14

Str.Valea Buzăului nr.5, bl.G12

1974

S+P+4E

50

15

Str.Baba Novac nr.22, bl.24C

1977

S+P+14E

118

16

Bd. N. Grigorescu nr.23, bl.Y9A

1969

S+P+11E

44

17

Bd.Camil Ressu nr. 45, bl. N8

1969

S+P+11E

44

18

Str.Baba Novac nr.16, bl. 23

1964

S+P+10E

264

19

AI.Barajul Dunării nr. 3, bl. M35

1965

S+P+10E

352

20

Str.Baba Novac nr.21 ,bl.G11

1965

S+P+10E

88

21

AI.Barajul Dunării nr.6, bl.M37

1965

S+P+10E

44

22

Str.Liviu Rebreanu nr.9, bl .50

1966

S+P+10E

176

23

Str.Constantin Brancusi nr.1, bl.S14

1967

S+P+10E

44

24

Str.Constantin Brancusi nr.6, bl.A13

1968

S+P+10E

44

25

Str.Copaceni nr.47, bl.W3

1969

S+P+10E

132

26

Bd.Camil Ressu nr.14, bl.A4

1969

S+P+10E

44

27

Bd.Nicolae Grigorescu nr.25, bl.Y9B

1969

S+P+10E

44

28

Str.Ciucea nr.5, bl.L19

1970

S+P+10E

231

29

Bd.Camil Ressu nr.55, bl.N12

1970

S+P+10E

44

30

Bd.Camil Ressu nr.51, bl.N11

1971

S+P+10E

44

31

Str.Jean Steriadi nr. 1, bl. G3

1973

S+P+10E

110

32

Str.Ramnicu Valcea nr.1, bl.4A

1975

S+P+10E

44

33

Al.llioara nr.16, bl.M32, sc.B

1976

S+P+10E

44

34

AI.Barajul Sadului nr.7A-7B, bl. M4A2,

1978

S+P+10E

162

35

Str.Ghita Serban nr.12, bl.8B

1978

S+P+10E

108

36

Str.Gheorghe Petrascu nr.12, bl.B8

1961

S+P+9E

158

37

AI.Barajul Lotru nr.4, bî.NG

1976

S+P+9E

88

38

Bd.Theodor Pallady nr.24, bl.R11

1973

S+P+8E

72

39

AI.Barajul Rovînari nr. 14, bl. M7A

1976

S+P+8E

72

40

Str.Baba Novac nr.15A, bl.3, sc.A+B

1976

S+P+8E

64

41

Bd.Hristo Botev nr.5

1980

S+P+8E

16

42

Str.Ticus nr.3, bl.M31B,sc.2

1981

S+P+8E

54

43

Str.lstriei nr.10, bl.19C, sc.1

1982

S+P+8E

44

44

Str.Danubiu nr.21, bl.31A

1984

S+P+8E

52

45

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 3

1989

S+P+8E

27

46

Str.Drumul Murgului nr.2, bl.C3

1964

S+P+4E

70

47

Str.CozIa nr.8, bl.A7

1966

S+P+4E

50

48

Al.Postavarul nr.1, bl.C3, sc.7+8

1966

S+P+4E

25

49

Al.Onisifor Ghibu nr.6, bl.O30

1968

S+P+4E

50

50

Str.Gruiul Argeșului nr.3, bl 31B

1968

S+P+4E

50

51

M.PIesesti nr.2, bl.Z7

1968

S+P+4E

30

52

3d.Camil Ressu nr.44-48, bl.C14-C15

1969

S+P+4E

160

53

M.Fetesti nr.2-4, bl. I25, sc.1-10

1969

S+P+4E

130


54

Str.Jean Steriadi nr. 20, bl. 121 /

C\1969

S+P+4E

120

55

Str.Armenis nr. 8-10, bl. J5 1

FW- 1v

f 11969

S+P+4E

120

56

Str.Dumitru Pene nr. 2, bl. J7 I

2 fi 969

S+P+4E

70

57

Str.losif Hodos nr. 6, bl. J15 \

C *v7 **yi'

? /1969

S+P+4E

60

58

AI.Fetesti nr.1, bI.F4

/1969

S+P+4E

60

59

Str.Armenis nr.6, bl.J3, sc.3,4,5,6 n

1969

S+P+4E

50

60

Str.Ciucea nr.1, bl.P16

1969

S+P+4E

50

61

Str.Ciucea nr.6, bl.4T

1969

S+P+4E

30

62

AI.Fetesti nr.6-12, bl.l26

1970

S+P+4E

150

63

Str.Fetesti nr.10, bl.V13

1970

S+P+4E

80

64

Str Alunelului nr.4, bi.57, sc.1

1980

S+P+4E

15

H.C.L. nr. 48/14.04.2009

65

Str.Odobești nr.11, bl.T1, sc.B

1978

S+P+13E

83

66

Str.Baba Novac nr.2, bl.U1

1962

S+P+11E

43

67

Str.Nicolae Sebe nr.3, bl.L42

1981

S+P+11E

44

68

Str.Reconstrucției nr.8, bl.28bis

1964

S+P+10E

132

69

Str.Reconstructiei nr.10, bl.29

1965

S+P+10E

308

70

Str.Drumului Murgului nr.40, bl.54

1965

S+P+10E

176

71

Str.Parului nr.32, bl.G59

1965

S+P+10E

132

72

Str.Baba Novac nr.15, bl.G15

1965

S+P+10E

88

73

Al.Vasile Goldis nr.2, bl.M43

1965

S+P+10E

44

74

Str.Baba Novac nr.17, bl.G13, sc.2

1965

S+P+10E

44

75

Str.Liviu Rebreanu nr.7, bl.51

1966

S+P+10E

176

76

Str.Fizicienilor nr.9, bl.D4A

1966

S+P+10E

88

77

Str.Odobești nr. 8, bl. V8

1966

S+P+10E

44

78

Intr.Odobesti nr.2, bl.V11

1966

S+P+10E

44

79

Str.Baba Novac nr.17, bl.G13, sc.1

1966

S+P+10E

44

80

Bd.Camil Ressu nr.35, bl.N5

1967

S+P+10E

230

81

Str.Burdujeni nr.7, bl.B2

1967

S+P+10E

88

82

Str.Fizicienilor nr.5, bl.D3A, sc. 1-2

1969

S+P+10E

88

83

Bd.N. Grigorescu nr.29, bl.Y9D, sc.1

1969

S+P+10E

44

84

Str.Gheorghe Tattarescu nr.8, bl.S13

1969

S+P+10E

44

85

Str.Jean Steriadi nr. 29, bl. V3

1971

S+P+10E

55

86

Str.Ciucea nr.7, bl.L20, sc.1

1971

S+P+10E

44

87

StrJean Steriadi nr.27, bl.L15

1972

S+P+10E

220

88

Str.Gheorghe Petrascu nr.14bis, bl.A9bis

1972

S+P+10E

44

89

Str.Jean Steriadi nr.23-25, bl.116, sc.5

1972

S+P+10E

44

90

Str.Jean Steriadi nr.23-25, bl.116, sc.1

1972

S+P+10E

44

91

Str.Jean Steriadi nr.23-25, bl.116, sc.3

1972

S+P+10E

44

92

Str.Liviu Rebreanu nr. 7A, bl.51 A

1972

S+P+10E

44

93

Str.Petre lonescu nr.2, bl.6, sc.2

1973

S+P+10E

54

94

Str.Ceairului nr.13, bl.M2

1974

S+P+10E

78

95

B-dul Theodor Pallady nr.18, bl.M5, sc.C

1974

S+P+10E

54

96

Bd.Theodor Pallady nr.6, bl.A11

1975

S+P+10E

264

97

Str.Campia Libertății nr. 41, bl. MC4

1975

S+P+10E

66

98

Str.Petre lonescu nr. 2, bl. 6, sc. 1

1975

S+P+10E

55

99

Bd.Camif Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 2

1975

S+P+10E

44

100

Str.Campia Libertății nr.43, bl.MC6

1975

S+P+10E

44

101

Bd.Camil Ressu nr.10, bi.3, sc.1

1975

S+P+10E

44

102

Str.Cercelus nr.52, bi.11, sc.B

1975

S+P+10E

40

103

Bd.Camil Ressu nr.4, bl.5

1976

S+P+10E

157

104

Al.Vlahita nr.2, bl.PM20A

1976

S+P+10E

65

105

Bd.N. Grigorescu nr.21, bl.Y9

1976

S+P+10E

44

106

Bd.Theodor Pallady nr.14, bl.M3A

1976

S+P+10E

44

107

Bd.Camil Ressu nr.17, bl.57A

1976

S+P+10E

44

108

Str.Campineanca nr.2, bl.RE3

1976

S+P+10E

44

109

Str.Odobești nr.2A, bl.N2B

1977

S+P+10E

44

110

Str.Sapte Drumuri nr.18, bl.PM40A, sc.1-2

1978

S+P+10E

129

111

Sos.Mihai Bravu nr.291, bl.12A

1978

S+P+10E

44

112

Str.Dristorului nr.96, bl.12B, sc.B

1978

S+P+10E

44

113

Str.Dristorului nr.96, bl.12B, sc.A

1978

S+P+10E

44

114

Str.Ghita Serban nr.18, bl.8D

1978

S+P+10E

44

115

M.Ramnicu Sarat nr.26, bl.2B

1979

S+P+10E

132

116

Str.Campia Libertății nr.5, bl.PM60

1979

S+P+10E

110

117

Str.Nicolae Licăret nr.10, bl.PM41

1979

S+P+10E

88

118

Str.Lotrioara nr.15, bl.V37

1979

S+P+10E

88

119

Str.Campia Libertății nr.7, bl.PM61, sc.B

1979

S+P+10E

54

120

Str.Lotrioara nr.13-15, bl.V41

1979

S+P+10E

54

121

Str.Campia Libertății nr.7, bi.PM61, sc.A

1979

S+P+10E

43

122

Str.Tina Petre nr.7, bl.L33, sc.1          -a

1980

S+P+10E

54

123

Calea Vitan nr.215-217, bl.21-22>^®AAAyX

1981

S+P+10E

30

124

Ai.Scolarilornr.8, bl.S23                       \c

X 1982

S+P+10E

86

125

Al.Școlarilor nr. 6, bl. S4    / / OJ&O \

\ 1982

S+P+10E

43

126

Str.Patulului nr. 2A, bl. 27

’   1983

S+P+10E

76

127

Str.Patulului nr. 2, bl. 28     l Șj,

j7 1983

S+P+10E

40

128

Str.Baba Novac nr. 1, bl.S3 x                Zo

/ 1962

S+P+9E

96

129

Str.Constantin Brancusi nr.7,

/ 1962

S+P+9E

80

130

Str.Nicolae Sebe nr.7, bl.S23

1962

S+P+9E

38

131

Intr.Badeni nr.10, bl.T5

1970

S+P+9E

40

132

Str.Ciucea nr.8, bl.L18

1971

S+P+9E

231

133

Str.Lotrioara nr.9, bl.V33

1976

S+P+9E

74

134

Str.Lotrioara nr.11, bl.V34

1976

S+P+9E

74

135

Str.Lucretiu Patrascanu nr.19, bl.MC18A, sc.1

1984

S+P+9E

35

136

Str.Emil Garieanu nr.9, bl.A4, sc.2

1989

S+P+9E

36

137

Str.Emil Garieanu nr.9, bl.A4, sc.3

1989

S+P+9E

36

138

Str.Anastasre Panu nr.4, bl.A4, sc.1

1989

S+P+9E

27

139

Bd.Octavian Goga nr.4, bl.M26, sc.3

1993

S+P+9E

26

140

Str.Nicolae Sebe nr.13, bl.S20

1962

S+P+8E

37

141

Str.Prevederii nr.23, bi.G16

1974

S+P+8E

144

142

Str.Prevederii nr.17, bi.R13

1974

S+P+8E

72

143

Str.Mizil nr. 2, bl. G17, sc. C

1974

S+P+8E

36

144

Str.Vlahita nr. 4, bl. PM8

1975

S+P+8E

144

145

Al.llioara nr.1, bl. PM29, sc.1-3

1975

ALA+S+P+8E

108

146

Bd.Camil Ressu nr. 72, bl. PM31

1975

S+P+8E

72

147

Str.Prevederii nr. 24, bl. G4-G5

1976

S+P+8E

108

148

Al.Barajul Dunării nr.10, bl.M8A

1977

S+P+8E

72

149

Str.Stelian Mihale nr.15, bl.PM92

1979

S+P+8E

54

150

Bd.Ramnicu Sarat nr. 13, bl.19

1981

S+P+8E

132

151

Calea Vitan 207-209, bl.31

1981

S+P+8E

108

152

Str.Tina Petre nr.4, bl.L30

1981

S+P+8E

108

153

Str.Murgeni nr.3, bl.L29

1981

S+P+8E

108

154

Str.Ticus nr.3, bl.M31B, sc.1

1981

S+P+8E

54

155

Str.Murgeni nr.5, bl.L28

1981

S+P+8E

54

156

Str.TudorGheorghe Bogdan nr.5, bl.21G, sc1

1982

S+P+8E

54

157

Str.Laborator nr.133, bl.S5

1982

S+P+8E

54

158

Str.Drumul Murgului nr. 1, bl.S33

1982

S+P+8E

54

159

AI.Fizicienilor nr.8, bl.3D, sc.3

1983

S+P+8E

52

160

Str.Ramnicu Valcea nr.7, bl.S35A

1983

S+P+8E

44

161

Str.Schitului nr.18, bl.20B

1984

S+P+8E

52

162

Str.Nedelcu Ion nr.1, bt.1

1984

S+P+8E

52

163

Str.Racari nr.10A, bl.42, sc.1

1984

S+P+8E

52

164

AI.Madarasi nr.1, bl.D10

1984

S+P+8E

35

165

SLr.Liviu Rebreanu nr. 12, bi.KIA

1984

S+P+8E

32

166

ALAdrian Carstea nr.1, bl.74

1985

S+P+8E

52

167

Str.Aurel Boțea nr,6, bl.B6A

1986

S+P+8E

52

168

Str.Zizin nr.11, bi.V40, sc.A

1987

S+P+8E

27

169

Str.Anastasie Panu nr.6, bl.A5

1988

S+P+8E

72

170

Str.Foișorului nr.9, bl.F6C

1988

S+P+8E

72

171

Str.Foisorului nr.8, bl.F3C, sc.1

1988

S+P+8E

36

172

Calea Vitan nr.117, bl.V21A, sc.1

1988

S+P+8E

27

173

Calea Vitan nr.113, bl.V16B

1988

S+P+8E

27

174

Str. Brailita nr.3, bl.V18, sc.2

1988

S+P+8E

27

175

Str.Anastasie Panu nr.3, bl.A3

1989

S+P+8E

99

176

Str.Vasile Carlova nr.6, bl.A7

1989

S+P+8E

98

177

Str.Emil Garieanu nr.13, bl.A9,sc.1+2

1989

S+P+8E

72

178

3d.1 Decembrie 1918 nr.2, bl.MY9

1989

S+P+8E

63179

Bd.Basarabia nr.244, bl.MY8, sc.A

1989

S+P+8E

36

180

Str.Foisorului nr.11, bl.F7C, sc.1

1989

S+P+8E

36

181

Bd.Basarabia nr.244, bl.MYS, sc.B

1989

S+P+8E

27

182

Str.Vlad Județul nr.8, bl.V11, sc.3

1989

S+P+8E

27

183

Str.Alexandru Moruzzi nr.5, bl.A13, sc.1

1989

S+P+8E

27

184

AI.Foisorului nr.11, bl.F7C, sc.2

1989

S+P+8E

27

185

Bd.Comeliu Coposu nr.53, bl.CC

1961

S+P+7E

28

186

AI.Barajul Dunării nr.9, bl.Z10, sc.2

1968

S+P+5E

15

187

AI.Buchetului nr.5-7, bl.C4

1960

S+P+4E

74

188

Str.Gheorghe Tattarascu nr.6, bl.P2

1960

S+P+4E

60

189

Str.Nicolae Sebe nr.15, bl.V11

1962

S+P+4E

120

190

Str.Baba Novac nr.4, bl.R1                    \

1962

S+P+4E

40

191

Intr.Badeni nr.1, bl.M13

< 1963

S+P+4E

100

192

Intr.Badeni nr.7, bl.M61    f țf        ™ Y

1 1964

S+P+4E

120

193

Intr.Badeni nr.5, bl.M19   [il WW

] 1964

S+P+4E

60

194

Intr.Badeni nr.3, bl.M18     \

/ 1964

S+P+4E

60

195

AI.Barajul Uzului nr.1, bl.Y14\^K

'  1968

S+P+4E

100

196

AI.Barajul Bistriței nr.6, bl.Z13

1968

S+P+4E

100

197

Al.Onisifor Ghibu nr.7, bl.025

1968

S+P+4E

80

198

AI.Barajul Uzului nr.2, bl.Y16

1968

S+P+4E

60

199

Al.Onisifor Ghibu nr.9, bl.O24

1968

S+P+4E

60

200

Al.Onisifor Ghibu nr.5, bl.O26

1968

S+P+4E

60

201

Al.Onisifor Ghibu nr.3, bl.O27

1968

S+P+4E

40

202

Bd.Cărnii Ressu nr.54, bl.C17

1968

S+P+4E

20

203

AI.Barajul Uzului nr.4, bl.Y15. sc.A

1968

S+P+4E

20

204

Bd.1 Decembrie 1918 nr.47, bi.J40

1969

S+P+4E

130

205

Intr.Odobesti nr.1, bl.Z2

1969

S+P+4E

80

206

Al.Ciucea nr.5, bl.P20

1969

S+P+4E

80

207

Bd.Camil Ressu nr.37, bl.Z4

1969

S+P+4E

80

208

ALArmenis nr.4, bl. J1, sc.1-4

1969

S+P+4E

60

209

Al.Ciucea nr.3, bl.P19

1969

S+P+4E

60

210

Str.Ceairuiui nr.3, bl.J10, sc.C-F

1969

S+P+4E

60

211

Al.Ciucea nr.4, bl.P18

1969

S+P+4E

50

212

Str.Burdujeni nr. 6-8, bl. N11

1969

S+P+4E

50

213

AI.Leorda nr.5, bl.N21

1969

S+P+4E

40

214

Al.Onisifor Ghibu nr.11, bl.O24bi$, sc.1-2

1969

S+P+4E

30

215

Str.Ceairuiui nr.3, bl.JIO, sc.A+B

1969

S+P+4E

30

216

Bd.1 Decembrie 1918 nr.38, bl.U3, sc.1-2

1969

S+P+4E

30

217

Al.Ciucea nr.1, bl.P19bis

1969

S+P+4E

30

218

Str.Jean Steriadi nr.8, bl.l20

1969

S+P+4E

30

219

Str.Jean Steriadi nr.5, bl.l23

1969

S+P+4E

20

220

AI.Lipanesti nr.2, bl.J21

1969

S+P+4E

20

221

Str.Jean Steriadi nr.7, bl.l22

1969

S+P+4E

20

222

AI.Lipanesti nr.2, bl.J12, sc.A+B

1969

S+P+4E

20

223

AI.Lipanesti nr.8, bl.J19

1969

S+P+4E

20

224

AI.Lipanesti nr.15, bi.J20, Sc.B

1969

S+P+4E

15

225

Str.Fetesti nr. 4, bî. F5

1970

S+P+4E

120

226

Str.Codrii Neamțului nr.70, bl.N18

1970

S+P+4E

90

227

AI.Lipanesti nr.2, bl.J22

1970

S+P+4E

20

228

Str.Gura lalomitei nr.10, bl.H32

1973

S+P+4E

20

229

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PC9 (sc. D+E)

1973

S+P+4E

20

230

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PC9, sc.A

1973

S+P+4E

10

231

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PC9, sc.C

1973

S+P+4E

10

232

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PC9, sc.F

1973

S+P+4E

10

233

Str.Mizil nr. 4, bl. G11

1974

S+P+4E

80

234

Str.Prevederii nr.28, bl.G9

1974

S+P+4E

60

235

Al. Postăvarul nr. 1, bl. C2bis

1976

S+P+4E

50

236

Ai.Postăvarul nr. 7, bl. C1bis

1976

S+P+4E

30

237

Al Postăvarul nr. 2D, bl. C4B

1976

S+P+4E

30

238

Al.Postavarul nr. 2C, bl. C4A

1976

S+P+4E

30

239

Str.Ozana nr. 2, bl. I32

1980

S+P+4E

60

240

ALJieneasca nr.5, bl.34

1980

S+P+4E

60

241

Str.Marin Pazon nr. 2A, bl. G7bis

1983

S+P+4E

48

242

Str.Lugojana nr.7-9, bl.50-50A

1984

S+P+4E

42

243

Str.Crivatului nr. 2, bl.51

1984

S+P+4E

33

244

Str.Voronet nr,12, bl.D7, sc.3

1987

S+P+4E

14

245

Str.Agatha Barsescu nr.19, bl.V25

1989

S+P+4E

38

246

Str.Caloian Județul nr.4, bl.D21A, sc.1+2

1989

S+P+4E

33

247

Str.Caloian Județul nr.8, bl.D19A, sc.1+2

1989

S+P+4E

33

248

Str.Emil Garieanu nr.6, bl.V52C

1990

S+P+4E

42

249

Str.Baba Novac nr.14, bl.N2

1959

D+P+3E

40

250

Str.Baba Novac nr.12, bl.M3

1960

D+P+3E

48

H.C.L. nr. 85/29.07.2009

251

Str.Odobesti nr 11, Bl T1, sc A

1978

S+P+13E

83

252

Str.Stelian Mihale nr. 17 bl. X8 sc. 1

1979

S+P+11E

43

253

Str.Baba Novac, nr23, Bl G10

1962

S+P+10E

88

254

Intr.Reconstructiei nr. 6 bl. 28 sc.1

1964

S+P+10E

44

255

Bd.N Grigorescu nr49, Bl E1

1965

S+P+10E

88

256

AI.Barajui Sadului, nr 9, Bl Y10, sc 1

1967

S+P+10E

44

257

Str.Fizicienilor nr. 1 bl. D2A

1968

S+P+10E

88

258

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 66, bl. U23

1970

S+P+10E

66

259

Str.Nicolae Pascu nr. 4 bl. R2

1971

S+P+10E

88

260

Bd.Camil Ressu nr. 10 bl. 3, sc. 3+4

1975

S+P+10E

88

261

Bd.Th. Pallady nr. 18 bl. M5A sc. A

1975

S+P+10E

54

262

Bd.Camil Ressu nr. 74 bl. S2, sc. A+B

1977

S+P+10E

88

263

Bd.Ramnicu Sarat nr. 31, bl.11B

1976

S+P+10E

87

264

Str.Lotrioara nr. 17, bl. M31B

1978

S+P+10E

88

265

Str. Baia Mare nr. 2 bl. 4 sc. A

1979

S+P+10E

44

266

Str.Codrii Neamțului nr. 15, bl. 6, sc. 2

1981

S+P+10E

30

267

Calea Vitan nr. 227, bl. 2A

1985

S+P+10E

43

268

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 7 bl. G2

1964

S+P+9E

280

269

Str.Constantin Brancusi, nr. 9, bl. D15

1969

S+P+9E

80

270

Intr.Horbotei nr. 8 bi. 3 Titan

1969

S+P+9E

40

271

Str.Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. E

1974

S+P+8E

36

272

Al.llioara nr.3, bl.PM27

1975

S+P+8E

144

273

Bd.Camil Ressu nr64, Bl PM28, sc. A

1975

S+P+8E

36

274

Str.Mizil nr. 2, bl. G17, sc. A+B

1974

S+P+8E

72

275

Bd.1 Decembrie 1918, nr27A, Bl PM73

1979

S+P+8E

54

276

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 29E, Bl PM82

1980

S+P+8E

54

277

Al.Fizicienilor nr.14, bl.1G

1980

S+P+8E

52

278

AI.Adrian Carstea nr. 3, Bl 33B, sc 1

1983

S+P+8E

52

279

Al.Suraia, nr. 2, Bl 21

1983

S+P+8E

52

280

Al.Fizicienilor nr. 4 bl. 3F

1983

S+P+8E

52

281

Bd.1 Decembrie 1918, nr. 41, Bl P108, sc B

1986

S+P+8E

32

282

Calea Vitan nr. 110 bl. 34A sc.A+B

1989

S+P+8E

72

283

Str.Anastasie Panu, nr 8, Bl A12, sc 2

1989

S+P+8E

36

284

Str.Vlad Dracul nr. 11 bl. C14 sc.3

1989

S+P+8E

27

285

Str.Vlad Dracul nr. 3 bl. B12

1989

S+P+8E

27

286

Bd.Ramnicu Sarat nr. 9 bl. 19B sc. 2

1980

S+P+7E

44

287

Str. Matei Basarab nr. 100 bl. 85 sc. 2

1988

S+P+ZE

27

288

Str.Matei Basarab nr. 100 bl. 85 sc. 1

1988

S+P+6E

28

289

AI.Barajui Iezer, nr6, Bi M3A, sc 1-3

1964

S+P+4E

60

290

Str.Liviu Rebreanu nr. 25 Bl. M11

1965

S+P+4E

40

291

Al.Zavideni nr 1, Bl A10

1966

S+P+4E

85

292

Str.Rotunda nr 11, Bl H21

1966

S+P+4E

28

293

Str.Valeriu Braniște nr. 56 bl. A+B

1968

S+P+4E +pod

50

294

Str.Jean Steriadi nr. 6 bl. 118 bis

1968

S+P+4E

30

295

Bd.Camil Ressu, nr32, Bl C11, sc 1-2

1968

S+P+4E

30

296

Str.Tomis nr. 5 bl. H8

1968

S+P+4E

20

297

M.Giurgeni nr6, Bl F12, sc 1-6

1969

S+P+4E

90

298

Str.Ceairului nr. 1 bl. J9

1969

S+P+4E

70

299

Str.Burdujeni nr. 16 bl. N14 sc. A

1969

S-IP+4E

10

300

Str.Marin Pazon , nr 4, Bi G28

1974

S+P+4E

60

301

M.Postavan.il nr. 3 bl. C2A

1976

S+P+4E

30

302

Str.Ozana, nr 3, Bi 131

1979

S+P+4E

90

303    /

M.Moreni nr. 2 bl. 6G1      / V

< 1982

S+P+4E

60
*

304

Str.Josif Ion nr. 12 bl. 6C2 l o\ r'wi        '

; l 1982

S+P+4E

30

305

AI.Fizicienilor, nr 23, Bl 1A VSk

>/ 1983

S+P+4E

48

306

Bd.Camil Ressu, nr 66, Bl 2A1^j»

/  1983

S+P+4E

38

307

Bd.Camîl Ressu nr 62, Bl 1D

1983

S+P+4E

~32

308

Bd.Camil Ressu, nr 64, Bl 1C

1983

S+P+4E

32

309

Bd.N. Grigorescu nr45, Bl C1

1989

S+P+4E

120

310

Al.Barajul Dunării nr. 2 bl. M39

1965

S+P+10E

44

311

Str.Drumul Murgului nr. 10 bl. B4

1968

S+P+10E

54

312

Al.Barajul Bistrița nr. 8 bl. Y8

1968

S+P+10E

44

313

Str.Moise Nicoara nr. 39, bl. A3

1969

S+P+10E

109

314

Str.Daniel Barcianu nr. 31, bl. A2

1969

S+P+10E

109

315

AI.Nicolae Licăret nr. 1 bl. 33B

1970

S+P+10E

264

316

Bd.Camil Ressu nr. 13 bl. 58B

1970

S+P+10E

44

317

Bd.Theodor Pallady nr. 7-13 bl. R5

1975

S+P+10E

317

318

Bd.Camil Ressu nr. 3 bl. 13A

1976

S+P+10E

132

319

Str.Codrii Neamțului nr. 11 bl. 2

1977

S+P+10E

195

320

Str.Constantin Brancusi nr. 11 bl. D16

1963

S+P+9E

280

321

Str.CozIa nr. 2 bl. F4

1972

S+P+10E

44

322

Str.Prevederii nr. 5 bl. PM11Asc. E

1976

S+P+8E

36

323

Intr.PatinoaruIui nr. 23, bl. PM55, sc. C

1979

S+P+8E

44

324

AI.Madarasi nr. 7 bl. D7

1984

S+P+8E

52

325

ALAdrian Carstea nr. 1 bl. 30B sc. 2

1984

S+P+8E

52

326

Al.Marius Emanoil Buteica nr. 8 bl. 62

1985

S+P+8E

52

327

Intr.Barsei nr. 4, bl. G8, sc. 2

1986

S+P+8E

52

328

Str.Apostol Mărgărit nr. 3 bl. 108 sc. A

1986

S+P+8E

36

329

Str.Textilistilor nr. 1, bl. MY1, sc. 1

1988

S+P+8E

34

330

Str.Banu Udrea nr. 12 bl. H5

1989

S+P+8E

36

331

Str.Alexandru Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc. 1+2

1990

S+P+8E

63

332

Str. Anastasie Panu nr. 30 bl. A16

1992

S+P+8E

72

333

Al.Barajul Cucuteni nr. 2 bl. M4A

1963

S+P+4E

60

334

AI.Barajul Lotru nr. 1 bl. M4B

1963

S+P+4E

40

335

Str.Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M24

1964

S+P+4E

40

336

AI.Barajul Bistriței nr. 11 bl. M23

1965

S+P+4E

100

337

Al.Baraj Bicaz nr. 5 bl. M3B

1965

S+P+4E

40

338

AI.Barajul Sadului nr. 2 bl. Z11A, sc, 1-6

1967

S+P+4E

90

339

Str.Postăvarul nr. 5, bl. C5, sc. 1-4

1967

S+P+4E

50

340

Str.CozIa nr. 4, bl. A9, sc. 1-4

1967

S+P+4E

50

341

Bd.Camil Ressu nr. 40, bl. C13

1968

S+P+4E

60

342

Al.Banu Udrea nr. 1, bl. 5, sc. A

1970

S+P+4E

50

343

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6

1976

S+P+10E

44

344

Str.Rotunda nr. 7, bl. H20

1969

S+P+4E

30

345

AI.Leorda nr. 8, bl. N20, sc 1-2

1969

S+P+4E

30

346

Str.Codrii Neamțului rtr. 66, bl. N19

1969

S+P+4E

30

347

Str.Codrii Neamțului nr. 19 bl. NB2

1974

S+P+4E

20

348

AI.Fizicienilor nr. 27 bl. 2A

1982

S+P+4E

20

H.C.L. nr. 2/20.01.2010

34S

I3d.1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2

1974

S+P+10E

78

350

Piața Alba lulia nr. 4, bl. 13

1985

S+P+13E

64

351

Piața Alba lulia nr. 5, bl. I4

1987

S+P+13E

64

352

Str.Alexandru Moruzzi nr. 10, bl V57

1989

S+P+4E

28

353

Str.Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 2

1989

S+P+8E

36

354

Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 2

1985

S+P+8E

36

355

Str.Aurel Boțea nr. 8, bl. B6, sc. 1

1985

S+P+8E

52

356

Str.Aurel Boțea nr. 4, bl. B8, sc. 1

1985

S+P+8E

52

357

Str.Banu Udrea nr. 7, bl. 8

1970

S+P+4E

20

358

Al.Banu Udrea nr. 3, bl. 6

1970

S+P+4E

20

359

Al.Banu Udrea nr. 1, bl. 5, sc. B

1970

S+P+4E

50

360

AI.Barajul Cucuteni nr. 3, bl. A14, sc. 1

1968

S+P+10E

44

361

Str.Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C

1975

S+P+10E

55

362

Af.Blajel nr. 13, bl. V6

1987

S+P+8E

36

363

Str.Burdujeni nr. 10, bl. N13

1969

S+P+4E

60

364

Dalea Calarasiior nr. 245-247, bl. B1

1969

S+P+4E

40

365

Str.Caloian Județul nr. 2, bl. D21B

1989

S+P+4E

33

366

Str.Caloian Județul nr. 8, bl. D19B

1988

S+P+4E

28

367

B-dui Camil Ressu nr. 26, bl. A7

1970

S+P+10E

46

368

Bd.Camil Ressu nr. 23, bl. 55

1967

S+P+10E

176

369

Al .Codrii Neamțului nr. 6, bl. PM26 bis, sc. 2-3

1977

S+P+8E

72

370

Str. Complexului nr. 10, bl. 40

1988

S+P+8E

99

371

Bd.Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 1

1986

S+P+9E

36

372

Bd.Decebal nr. 13, bl. S15, sc. 2

1988

S+P+7E

21

373

Bd.Decebal nr. 12, bl. S7, sc. 2

1987

S+P+7E

21

374

Str. Gura lalomitei nr. 3, bl. PC9, sc. B

1973

S+P+4E

10

375

Intr.Horbotei nr. 1, bl. M1

1965

S+P+4E

120

376

Str.losif Hodos nr. 4, bl. J50

1982

S+P+4E

38

377

Str.lon Pillat nr. 2, bl. G1 - Ansamblul Unirii

1987

S+P+10+M

123

378

Str.Jean Steriadi nr. 40, bl. M11

1970

S+P+4E

60

379

Str.Jean Steriadi nr.19, bl.P20 bis

1969

S+P+4E

90

380

Str.Jean Steriadi nr. 29, bl. V2, sc. A

1971

S+P+10E

55

381

AI.Lipanesti nr. 15, bl. J20, sc. A

1969

S+P+4E

15

382

Str.Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M16, sc. 1-3

1963

S+P+4E

60

383

Str.Liviu Rebreanu nr. 39, bl. PM22, sc. C

1975

S+P+8E

36

384

Str.Liviu Rebreanu nr. 18, bl. A5

1967

S+P+4E

85

385

Str.Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 1-7

1967

S+P+4E

85

386

Str.LogofatTautu nr. 6, bl. C5, Armonia

1987

S+P+8E

25

387

Str.Lotrioara nr. 17, bl. V38

1979

S+P+10E

44

388

Str.Lugojana nr. 4, bl. 12

1980

S+P+11E

44

389

Str.Matei Basarab nr. 98, bl. 86, sc. 2

1988

S+P+7E

28

390

Str.Matei Basarab nr. 65, bl. L109

1988

S+P+4E

80

391

Sos.Mihai Bravu nr. 286, bl. 2

1975

S+P+10E

120

392

Sos.Mihaî Bravu nr. 304, bl. B13, sc. C

1987

S+P+10E

40

393

Str.Moise Nicoara nr. 38, bl. C4

1978

S+P+10E

67

394

Str.Murgeni nr. 10, bî. L25

1980

S+P+4E

60

395

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1

1988

S+P+8E

35

396

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 2

1988

S+P+8E

35

397

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 3

1988

S+P+8E

35

398

Bd.N. Grigorescu nr. 47, bl. C2

1967

S+P+4E

120

399

Bd.N. Grigorescu nr. 61, bl. PM3

1975

S+P+8E

72

400

Bd.N. Grigorescu nr. 5, bl. M4

1964

S+P+4E

120

401

Str.Nicolae Licaret nr. 4, bl. 51, sc. 1

1986

S+P+10E

175

402

Str.Nicolae Sebe nr. 1, bl. W2

1968

S+P+10E

132

403

Str.Panait Cema nr. 2, bl. M53, sc. 1

1989

S+P+8E

27

404

Str.Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 4

1989

S+P+8E

27

405

Str.Panait Cema nr. 4, bl. M57, sc. 1

1989

S+P+8E

27

406

Str.Dumitru Papazoglu nr. 7, bl. B10, sc. 2

1989

S+P+8E

36

407

Str.Petre lonescu nr. 1, bl. X14, sc.1

1972

S+P+10E

65

408

Str. Poștașului nr. 4, bl. 10, sc. 1-4

1977

S+P+10E

176

409

Str.Postăvarul nr. 22, bl. 12

1970

S+P+10E

109

410

Bd.Ramnicu Sarat nr. 11, bl. 19A

1982

S+P+8E

35

411

Str.Rasinari nr. 4, bl. N10

1969

S+P+4E

70

412

D-dul Regina Elisabeta nr. 15-19, sc. 1-2

1979

S+P+8E

63

413

Str.Schitului nr. 11, bl. 11B

1984

S+P+8E

52

414

Str.Sf. Vineri nr. 23, bl. 105B, sc. 2

1989

S+P+8E

31

415

Str.Sf. Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 2

1988

S+P+8E

31

416

Al.Surala nr. 8, bl. 51

1983

S+P+4E

60

417

AI.Textilistilor nr. 7, bl. MY12

1989

S+P+8E

63

418

Bd.Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 3

1987

S+P+7E

21

419

Bd.Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 3

1989

S+P+8E

33

420

Bd.Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4

1989

P+M+6+pod

24

421

Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 4

1986

S+P+8E

36

422

Str.Valsanesti nr. 68, bl. 1

1978

S+P+4E

76

423

Str.Eugeniu Carada nr. 5-7

1958

S+P+M+4E

46

424

Str.Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 1

1989

S+P+4E

20

425

Str.Labirint nr. 149, bl. L117bis,        â TTx.

1986

S+P+8E

33

426

M.Solidarității nr. 1, bl. M17                       \

1965

S+P+4E

40

427

Str.Rasinari nr.1-3, bl.U6-N9 Z»/ ri/fr   | V

1970

S+P+4E

90

428

M.Stanila nr. 3, bl. H9      ț J              V

\ 1966

S+P+4E

60

429

Str.Aurel Boțea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2        /

\A S+P+4E

38

430

Str.Vlaicu Vodă nr. 25, bl. 34C              | c

fol

L ] S+P+8E

27

431

Bd.Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2                1

/* 1 S+P+9E

32

432

Str.Apostof Mărgărit nr. 3, bl. 108B           \ \

/ S+P+8E

36

433

Str.Apostol Mărgărit nr. 2, bl. 107               x

.^4983^-

S+P+8E

72

434

Str.FizIcienilor nr. 20, bl. 20A

<    S+P+8E

52

435

Calea Călărașilor nr. 163, bl. 38, sc. 1

1990

S+P+8E

34

436

AI.Giurgeni nr. 1, bl. F6

1970

S+P+4E

50

437

Str.Emil Garleanu nr. 12, bl. A1, sc. 1

1989

S+P+8E

36

438

Str.Voronet nr. 1, bl. D1

1989

S+P+4E

14

439

Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15

1987

S+P+8E

99

440

Str.Mateî Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 3

1987

S+P+4E

20

441

Str.Marius Emanoil Buteica nr. 6, bl. 72

1985

S+P+8E

35

442

Bd.Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20

1962

P+4E

120

443

Al.Postavarul nr. 2A, bl. C5bis

1976

S+P+4E

30

444

Str.Emil Garleanu nr. 11, bl. A8

1989

S+P+8E

63

445

Str.Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 1

1985

P+8E

36

446

Str.Bucovina nr. 1, bl. F2

1959

P+4E

34

447

Calea Vitan nr. 205, bl. 41 (sc.2)

1979

P+8E

54

448

AI.Bucovina nr. 7, bl. G2

1961

P+4E

60

449

Sos.Mihai Bravu nr. 202, bl. 104

1986

P+8E

31

450

Str.Jean Steriadi nr. 24-28, bl. M9, sc. A-L

1970

P+4E

160

451

Bd.Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 3

1984

P+9E

32

452

Str.Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 1

1988

P+8E

27

453

Str.Zizin nr. 11, bl. V40, sc. 2

1987

P+8E

27

454

Str.Voronet nr. 14, bl. D8

1987

P+4E

66

455

Str.Voronet nr. 16-16 bis, bl. A15-A15 bis

1987

P+4E

66

456

Str.Valeriu Braniște nr. 56 bl. 3

1950

S+P+2E

12

457

Str.Valea Buzăului nr. 3, bl. G13

1974

P+4E

50

458

Str.Campineanca nr. 3, bl. P109, sc. B

1984

S+P+8E

35

459

Str.Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. B+C

1977

P+10E

108

460

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bl. S25, sc. B

1987

P+8E

36

461

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bl. S25, sc. A

1987

P+8E

36

462

Calea Călărașilor nr. 165, bl. 38, sc. 3

1988

S+P+8E

34

463

ALZavideni nr. 3, bl. A12bis

1975

S+P+4E

40

464

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 15, bl. MC 19, sc. 1

1982

S+P+8E

24

465

Bd.Theodor Paliady nr. 37, bl. N4A, sc. 1

1983

P+4E

18

466

StrJean Steriadi nr. 4, bl. 1-18, sc. A-D

1968

S+P+4E

50

467

Al.Suraia nr. 1, bl. 30, sc. A

1982

S+P+8E

52

468

Str.Lotrioara nr. 20, bl. V39

1978

S+P+10E

159

469

Str.Spiridon Matei nr. 2, bl. 12, sc. A

1975

S+P+10E

44

470

Str.Jean Steriadi nr. 9, bl. PC4

1971

P+4E

60

471

Bd.Decebal nr. 4, bl. S11, sc. 3

1986

P+8E

21

472

Str.Brailita nr. 5, bl. V10

1987

S+P+8E

90

473

AI.Giurgeni nr. 2, bl. F14

1963

S+P+4E

80

474

Sos.Mihai Bravu nr. 293, bl. 12, sc. A

1977

P+10E

44

475

Bd.Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 1

1988

P+8E

25

476

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr. 3, bl. 21F

1979

P+8E

54

477

Str.Baba Novac nr. 7, bl. M2

1957

P+3E

45

478

Str.Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. B

1974

P+10E

54

479

Str.Alunelului nr. 1, bl. 40

1977

P+10E

44

480

Al.Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 1

1981

P+4E

15

481

Str.Prevederii nr. 11A, bl. M29E

1974

P+8E

36

482

Str.Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 3

1989

P+8E

27

483

Str.Prevederii nr. 11B, bl. M29H

1974

P+8E

36

484

Str.Petre lonescu nr. 13, bl. 7bis, sc. 1-2

1974

P+10E

130

485

AI.Giurgeni nr. 3-5, bl. F7, sc. 1-4

1970

P+4E

50

486

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 48, bl. 022

1968

P+4E

30

487

Str.Baba Novac nr. 3, bl. S2

1962

P+9E

94

488

Al.Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 2

1982

P+8E

52

489

Str.Agatha Barsescu nr.11, bl.V11, sc. 1

1988

P+8E

36

490

Str.Cercelus nr. 52, bl. 10-11, sc. A

1975

P+10E

40

491

Al.Fizicienilor nr. 17, bl. 2C

1982

P+8E+M

53492

Str.Danubiu nr. 5, bl. 20H          f zl |||vKidin 19 y j

P+8E

44

493

Str.Danubiu nr. 9, bl. 6F            \                 1929/

P+4E

29

494

Str.Prevederii nr. 26, bl. G8

S+P+4E

60

495

Str.Danubiu nr. 3, bl. 20C

P+4E

77

496

Str.AIexandru Vlahuta nr. 2, bl. M50, sc.

i>^989

S+P+8E

36

497

Str.Alexandru Vlahuta nr. 1, bl. M49

1989

S+P+8E

99

H.C.L. nr. 61/3

0.03.2010

498

Str.Ramnicu Valcea nr. 26, bl. 15B

1984

S+P+8E

52

499

Str.Matei Basarab nr. 85, bl. L119bis, sc. 1

1989

S+P+8E

33

500

Al.Barajul Lotru nr. 6, bl. N8, sc. A-B

1976

S+P+10E

108

501

Sos.Mihai Bravu nr. 288, bl. 3

1973

S+P+10E

117

502

Str.Campineanca nr. 1, bl. P103, sc. 2

1983

S+P+8

31

503

Str.Campineanca nr. 1, bl. P103, sc. 1

1981

S+P+8

34

504

Str.lon Tuculescu nr. 25, bl. L2

1959

D th.+P+3E

35

505

Bd. I.C.Bratianu nr. 35, bl. Doinaș

1958

S+(P+Mez)+6

31

506

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 14, bl. Y11

1966

S+P+10E

198

507

Str.Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. B

1972

S+P+9E

36

508

Str.Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. D

1972

S+P+9E

36

509

Str.Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. C

1972

S+P+9E

36

510

Str.Panait Cerna nr. 4, bl. M57, sc. 3

1989

S+P+8E

27

511

Bd. Carol I nr. 23, bl. 23, sc. A+B

1976

S+P+9E(corp B);

S+P+10(corp A)

63

512

Str.Ramnicu Valcea nr. 33, bl. 16A, sc. 1

1985

S+P+9E

45

513

Str.lstriei nr. 22, bl. 3D

1979

S+P+4E

60

514

Str.Unitatii nr. 89, bl. B10

1982

S+P+8E

52

515

Str.Matei Basarab nr. 101, bl. 64

1987

S+P+8E

34

516

AI.Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45

1988

S+P+8E

98

517

Str.Petre lonescu nr. 52, bl. U22

1968

S+P+10E

66

518

Str.Rotunda nr. 9, bl. H20A

1963

S+P+4E

30

519

Calea Vitan nr. 213, bl. 20

1978

S+P+10E

30

520

Str.Muresana nr. 9, bl. 52

1984

S+P+4E

38

521

Str.Copaceni nr. 5, bl. L20

1980

S+P+4E

60

522

Str.Liviu Rebreanu nr. 12, bl. A3

1967

S+P+4E

65

523

Calea Călărașilor nr. 176, bl. 59

1987

S+P+8E

99

524

Str.Campia Libertății nr. 62, bl. G14

1965

S+P+10E

88

525

Str.Lotrioara nr. 1, bl. N10

1967

S+P+10E+M

44

526

Al.llioara nr. 2, bl. PM30A

1973

S+P+8

72

527

Bd.Octavian Goga nr. 21, bl. M103

1988

S+P+8E

66

528

Bd.Theodor Pallady nr. 19, bl. P4, sc. A

1973

P+2MEZ+9

35

529

Bd.Camil Ressu nr. 34, bl. A10

1967

S+P+10E

44

530

Str.Jean Steriadi nr. 18, bl. I 19, sc. 1-2

1968

S+P+4E

30

531

Str.Liviu Rebreanu nr. 5, bl. 52, sc. 1-2

1963

S+P+10E

88

532

Bd.Theodor Pallady nr. 16, bl. M3B

1973

S+P+10E

44

533

Bd.Theodor Pallady nr, 18, bl. M5, sc. A

1975

S+P+10E

54

534

Bd.Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. B

1970

S+P+10E

54

535

Str.Baba Novac nr. 5, bl. M1, sc. 1-4

1959

D+P+3E

45

536

AI.Ramnicu Sărat nr. 7, bl. 3C

1980

S+P+4E

60

537

Str.lstriei nr. 20, bl. 3E1

1980

S+P+4E

29

538

Sos.Mihai Bravu nr. 390, bl. B2C

1978

S+P+10

86

539

Sos.Mihai Bravu nr. 388, bl. B2B

1978

S+P+10

86

540

Str.Drumul Murgului nr. 4, bl. C4

1966

S+P+4E

70

541

Al.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc. 6

1967

S+P+4E

15

542

Str.Jean Steriadi nr. 48, bl. M14

1967

S+P+4E

70

543

Str.Codrii Neamțului nr. 13, bl. NBIbis, sc. 1

1972

S+P+10E

65

544

Str.Radu Gheorghe nr. 9, bl. 13

1980

S+P+10E

44

545

Bd.Theodor Pallady nr. 12, bl. M3H

1973

S+P+10E

44

546

Str.Baba Novac nr. 13A, bl. 2, sc. 1+2

1974

S+P+8E

64

547

Str.Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2 sc. 1

1985

S+P+8E

36

H.C.L. nr. 194/22.12.2011

548

Calea Vitan nr. 102, bl. V42C, sc. 1

1986

S+P+8E

27

549

M.Moreni nr. 4, bl. 6G

1979

S+P+4E

30

550

Str.Postavarul nr. 1, bl. C3, sc. 3, 4, 5

1965

S+P+4E

40

551

Str.Baba Novac nr. 6, bl. T2, sc. A-D

1961

S+P+4E

80 • 552

 • 553

 • 554

 • 555

 • 556

 • 557

 • 558

 • 559

 • 560

 • 561

 • 562

 • 563

 • 564

 • 565

 • 566

 • 567

 • 568

 • 569

 • 570

 • 571

 • 572

 • 573

 • 574

 • 575

 • 576

 • 577

 • 578

 • 579

 • 580

 • 581

 • 582

 • 583

 • 584

 • 585

 • 586

 • 587

 • 588

 • 589

 • 590

 • 591

 • 592

 • 593

 • 594

 • 595

 • 596

 • 597

 • 598

 • 599

 • 600 601 602

 • 603

 • 604

 • 605

 • 606

 • 607

 • 608

 • 609

 • 610 611 612

 • 613

 • 614


Str.Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2, sc. 2

Str.Valea Buzăului nr. 10, bl. G30______

_ Str.Valea Buzăului nr. 12, bl. G29______

Al.Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 4______________

_ Bd.Camil Ressu nr. 57A, bl. Y2-A-B-C-Z

Str.Liviu Rebreanu nr. 3, bl. 53, sc. 1-4

_ Str.Vlaicu Vodă nr. 4, bl. C14, sc. 1-2__

Str.Campia Libertății nr. 33, bl. 21 A, sc. 5-6-7 Splaiul Unirii nr. 43, bl. M16___________________

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 17, bi. 1A________

_ Bd.Comeliu Coposu nr. 3, bl. 101___________

Str.Burdujeni nr, 5, bi. A14___________________

Str.Slanic nr. 14-18      ____________________

Str.Liviu Rebreanu nr. 6, bl. B1_______________

Str.Burdujeni nr. 16, bl. N14, sc. B, C, D

Str.Liviu Rebreanu nr. 13A, bl. N20__________

Str.Stefan Nicolau nr. 13, bl. L1______________

Str.Matei Basarab nr. 85, bl. L119___________

Str.Mizil nr, 7, bl. G19__________________________

Str.Racari nr. 53, bl. 71A_____________________

Bd.Theodor Pallady nr. 22, bl. PM25, sc. A Al.Scolarilornr. 10, bl. S24___________________

Str.Schitului nr. 8, bl. 7D2______________________

Bd.N. Grigorescu nr. 13, bl. L5______________

Str.Mesterul Manole nr. 3, bl. D15, sc. 2-3

_ Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 1___________

_ Str.Aiexandru Moruzzi nr. 1, bl. A10, sc.1

Str.Spiridon Matei nr. 2, bl. 12, sc. B___________

Str.losif Hodos nr. 1A, bl. P102_______________

Str.Matei Basarab nr. 70, bl. L112A__________

Str.Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 1-2_____________

Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 3__________

_ AI.Lipanesti nr. 1, bl. M1________________________

_ Str.Matei Basarab nr. 92, bl. L118_____________

AI.Giurgeni nr. 9-11, bl. F9, sc. 1-4____________

Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 2__________

Str.Brailita nr. 7, bl. D9A________________________

Str.Marius Emanoil Buteica nr. 10, bl. 61

Str.Foisorului nr. 16, bl. F11C, sc. 1___

Str.Ozana nr. 4, bl. J53, sc. 1 +2_______________

Str.Rotunda nr, 15, bl. H23___________________

Str.Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 4________________

Str.Lacramioarei nr. 2, bl. 9D__________________

Calea Vitan nr. 205, bl. 41, (sc. 1)_____________

Str.Laborator nr. 134, bl. S22, sc. A___________

Str.Jean Steriadi nr. 11, bl. M3________________

Str.Foisorului nr. 24, bl. F14C, sc. 1 si 3_______

Str.Matei Basarab nr. 72, bl. L112, sc. 3_______

Str.Foisorului nr. 20, bl. F13C, sc. 2___________

Str.Dumitnj Pene nr. 4, bl. J11, sc. 1-2________

Calea Călărașilor nr. 117-119, sc. A+B________

Str.Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A__________

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15A, bl. T2, (sc. 1-2) Al.Stanila nr. 6, bl. H10, sc. A-G________________

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 17, bl. MC18______

Bd.Comeliu Coposu nr. 7, bl. 104____________

Str.Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 3_________

Calea Vitan nr.121,bl.V1,sc.2_________________

Al.Barajul Dunării nr.8,bl.21A___________________

Str. Postăvarul nr. 1, bl C3, sc. 2________________

Bd.Dccebal nr.13,bl.S15,sc.3_________________

Calea Călărașilor nr. 165, bl.38, sc.2____________

Bd.Unirii nr. 74, bi. J3B, sc. 1 • 1989

 • 1964

 • 1986

 • 1969

 • 1987

 • 1966

 • 1970

 • 1965 1968

 • 1981 1956 1986 1974 1983

 • 1972

 • 1982 1980 1959 1986 1986

 • 1986

 • 1973

 • 1983

 • 1987

 • 1985

 • 1986

 • 1971

 • 1990 1968

 • 1988 1988 1983

 • 1987 1977

 • 1967

 • 1988 1980 1980 1980 1976

 • 1989

 • 1986

 • 1987

 • 1967 1958 1976

 • 1968 1965 1983

 • 1988

 • 1990

 • 1985 1976 1962

 • 1986 1988 1988


S+P+8E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+10E

S+P+10E

S+P+8E

S+P+9E

S+P+8E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+10E S+P+4E

S+P+10E ___P+3E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+10E

S+P+4E

S+P+3E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+11E

S+P+8E S+P+5E S+P+4E S+P+8E S+P+10E

S+P+5E

S+P+4E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+8E

S+P+8

S+P+4

S+P+4

S+P+4

S+P+4

S+P+8

S+P+8

S+P+10

S+P+8

S+P+4+pod

S+P+8

S+P+4

S+P+4

S+P+10

S+P+4

S+P+4

S+P+8

S+P+8

S+P+8

S+P+8 S+P+10 S+P+4 S+P+M+7

S+P+8 S+P+M+7E


36

60

60

 • 15

535

176

63

120

23

114

80

85

 • 29

483

40

 • 79

 • 35

60

60

44

 • 36

54

 • 30

 • 16

33

 • 27

36

 • 43

 • 31

25

 • 28

36

 • 80

40

50

36

143

52

36

30

30

 • 19

60

54

 • 44

78

54

 • 20

36

30

40

44

128

140

64

89

27

27

84

10

21

34


630

ALAdrian Carstea nr. 1, bl. 30B, sc. 1

1983

S+P+8

52

631

Intr.Barsei nr. 6, bl. G7, sc. B

1986

S+P+8

52

632

Bd.1 Decembrie 1918 nr.29D,bl.PM81

1980

S+P+8

54

633

Str.Caloian Județul nr. 17, bl. B4C

1981

S+P+8

108

634

Bd.N.Grigorescu nr.17,bl.L7

1959

S+P+4

130

635

AI.Fizicienilor nr.14,bl.1G ,sc.2

1982

S+P+8

52

636

Str.Branduselor nr.9,bl.G4,sc.2

1989

S+P+9

36

637

Str.Branduselor nr.4-15,bl.V64

1989

S+P+4

57

638

Bd.Octavian Goga nr. 4, bl. M26, sc. 2

1989

S+P+8

26

639

Bd.Octavian Goga nr. 4, bl. M26, sc. 1

1989

S+P+8

23

640

Str.lstriei nr. 10, bl. 19C, sc. 2

1982

S+P+8

44

641

Str.Anastasle Panu nr.2,bl.A1,sc.2

1989

S+P+8

27

642

Str.Nedelcu Ion nr.3,bl. 1A

1984

S+P+8

52

643

Str.Baia Mare nr.2,bl.4,sc.2

1979

S+P+10

43

644

Intr.Barsei nr.10,bl.G5

1986

S+P+8

52

645

Al.Postavarul nr. 2, bl. E2

1967

S+P+10

44

646

Al.Ciucea nr.2,bl.P15

1968

S+P+4

50

647

Str.Ramnicu Valcea nr.18, bl.33

1984

S+P+8

104

648

Al.Barajul Sadului nr.7C,bl.M4A3

1977

S+P+10

88

649

Str.Baba Novac nr.11,bl.G17

1965

S+P+10+Mansarda

88

650

Intr.Reconstructiei nr.6,bl.28,sc.2

1964

S+P+10

44

651

Str. Matei Basarab nr.98,bl.86,sc.1

1988

S+P+7

29

652

Str.Nicolae Pascu nr. 2, bl. R1

1972

S+P+10

88

653

Str.Breaza nr.8,bl.V23B,sc.1

1988

S+P+8

36

654

Bd.Decebal nr.1,bl.H2,sc.4

1996

S+P+9

35

655

Sos.Mihai Bravu nr.432,bl.V17

1988

S+P+9

29

656

Bd.Basarabia nr.242,b(.MY7

1990

S+P+8

33

657

Str.Lacramioarei nr.3,bl.9B

1980

S+P+4

60

658

Calea Vitan nr.9,bl.V6,sc.2

1990

S+P+8

36

659

Str.Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 2

1989

S+P+4

19

660

StrAurel Boțea nr. 4, bl. B8, sc. 2

1985

S+P+8

52

661

Bd.1 Decembrie 1918 nr.52, bl. 14

1970

S+P+10

109

662

Str.Foisorului nr.16,bl.F11C,sc.2

1989

S+P+8+Nivel tehnic

27

663

Str.Foisorului nr.16,bl.F11C,sc.3

1989

S+P+8+Nivel tehnic

36

664

Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16Titan,sc.C

1978

S+P+10

55

665

Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16 Titan,sc.A

1978

S+P+10

55

666

Str.Traian Popovici (fosta Unitatii) nr. 130, bl. B4, s

1980

S+P+10

54

667

Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16 Titan.sc.B

1978

S+P+10

54

668

Bd.Ramnicu Sărat nr.21A,bl.20M

1986

S+P+8

35

669

Calea Vitan nr. 221, bl 9

1978

S+P+10

106

670

Al.Barajul Dunării nr.12,bl.M8

1977

S+P+8+Nivel tehnic

108

671

Str.Vlad Dracul nr. 4, bl. B2

1989

S+P+8

27

672

Str.losif Ion nr.4,bl.7A1

1982

S+P+4

29

673

Str.Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. A

1989

S+P+4

14

674

Str.Bonea Marin nr.36,bl.7,sc.2,3,4

1973

S+P+4

60

675

Bd.Ramnicu Sărat nr.20,bl.16A, sc. 2

1986

S+P+9

45

676

Str.Petre lonescu nr.5,bl.X19

1971

S+P+10

44


/♦/

• X

615

Str.Lucian Blaga nr. 2, bl. K1 Ic

L yi988

M+S+P+8

30

616

Str.Traian nr. 77-79          1 £

k J1967

S+P+8

47

617

Str.lon Tuculescu nr. 38, bl.

*/1955

S+P+2

18

618

Bd.Camil Ressu nr.6, bl.2

y 1974

S+P+10

78

619

Str.Emrl Botta nr.4,bl.M104,sc.A+B\ș

1991

S+P+8

72

620

Str.Drumul Murgului nr. 6 bl. H2

1967

S+D+P+4E

22

621

Str.Foisorului nr. 20,bl. F13C, sc. 3

1987

S+P+8

27

622

Bd.Camil Ressu nr. 16, bl. B4Bis

1974

S+P+10

78

623

Str.Valeriu Braniște nr. 54-56, bl. D1

1969

S+P+4

156

624

Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. A

1976

S+P+10

64

625

Str.Tomis nr. 7, bl. H10

1967

S+P+4

20

626

Bd.N.Grigorescu nr.33,bl.A1

1966

S+P+4

65

627

Bd.l.C.Bratianu nr.20

1982

S+P+7+POD

41

628

Str.Ramnicu Valcea nr. 28, bl. 15A

1983

S+P+8

36

629

Bd.Camil Ressu nr.32,bl.C10, sc. 2

1968

S+P+4

15

H.C.L. nr. 53/30.05.2012
677

Intr.Horbotei nr.6,bl.4 Titan     | c iWV-'oțB

Blf69

S+P+9

40

678

Bd.Camil Ressu nr.52,bl.C16 l

/«W68

S+P+4

80

679

Str.Ramnicu Valcea nr. 30, bl. IS^st^?

^f«84

S+P+8

52

680

Str.Postavarul nr.24,bl.13

:<Jri970

S+P+10

109

681

Str.Matei Basarab nr.87,bl.L121

1988

S+P+4

20

682

Str.Liviu Rebreanu nr.14,bl.K

1984

S+P+4

48

683

Al.lanca nr.2,bl.V18,sc.1-2

1985

S+P+8

104

684

Str.Toma Caragiu nr.3, bl. Colonadelor

1979

S2+S1+P+10

85

685

Calea Vitan nr. 9, bl. V6, sc. 1

1990

S+P+8

36

686

Str.RamnicLi Valcea nr. 3, bl. S16

1982

S+P+8

44

687

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr.4,bl.2O B1

1983

S+P+8

44

688

AI.Barajul Cucuteni nr.10,bl.M8A

1964

S+P+4

60

689

AIJieneasca nr.1,bl.47

1980

S+P+4

30

690

Al.Jieneasca nr.3,bl.46

1980

S+P+4

30

691

Str.Liviu Rebreanu nr. 21, bl. M9

1965

S+P+4E

40

692

AI.Barajul Lotru nr.5,bl.M6B

1964

S+P+4E

40

693

Str.Liviu Rebreanu nr.39,bl.PM22,sc.A

1974

S+P+8+Nivel tehnic

36

694

Str.Matei Basarab nr. 73, bl. L113A, sc. 1,2,3

1986

S+P+4(Tr. 1,3)

S+P+5(Tr. 2)

32

695

Str.Racari nr.20,bi.46

1987

S+P+9

42

696

Bd.1 Decembrie 1918 nr.10,bl.M28

S+P+4E

60

697

Str.Alexandru Moruzzi nr. 8, bl. V58

1990

S+P+4E

38

698

P-ta Alba lulia nr.6,bl.l5,sc.2

1994

S+P+10E

37

699

AI.Barajul Rovinari nr.12,bl.Y12

1966

S+P+4E

60

700

Str. Alunelului nr. 2, bl. 32

1980

S+P+10E

44

701

Str.Baba Novac nr.20,bl.24A

1973

S+P+17E

144

702

Str.Lunca Bradului nr. 6 bl. M31

1977

S+P+10E

124

703

AI.Barajul Iezer nr. 2 bl. M1A+B

1965

S+P+4E

60

704

Str.Nicolae Sebe nr.16, bl. L40, sc.1+2

1980

S+P+10E

108

705

Str.Branduselor nr. 8, bl. V77, sc. 3

1989

S+P+4E

14

706

Str. Gabroveni nr. 61

1959

S+P+7E

91

707

Bd. 1 Decembrie 29C, bl. PM80

1980

S+P+8E

54

708

Str.Muresana nr.4, bf.44

1981

S+P+4E

60

709

Str.Liviu Rebreanu nr.39, bl.PM22, sc.B

1974

S+P+8+Nivel tehnic

36

710

Bd.Theodor Pallady nr.17, bl.U27

1971

S+P+10E

109

711

Str.Ramnicu Valcea nr. 9, bl. S34A

1984

S+P+8

54

712

Bd.Ramnicu Sărat nr. 9, bl. 19B, sc. 1

1983

S+P+8

44

713

Bd.Camil Ressu nr. 47, bl. N9

1969

S+P+10E

44

714

AI.Barajul Rovinari nr.3,bl.Y13

1966

S+P+4E

100

715

Bd.Theodor Pallady nr.22,bl.PM25,sc.C

1974

S+P+8E

36

716

Bd.Theodor Pallady nr.22,bi.PM25,sc.D

1974

S+P+8E

36

717

Str.Jean Steriadi nr.23-25,bl.L16,sc.4

1972

S+P+10E

44

718

Str.Campineanca nr.3,bi.P109,sc.A

1984

S+P+8E+Et tehnic.

36

719

AI.Adrian Carstea nr.59,bi.30A,sc.1

1984

S+P+8E

52

720

Bd.1 Decembrie 1918 nr.40,bl.U1

1970

S+P+4E

20

721

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1.sc.3

1973

S+P+10E

65

722

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.1

1973

S+P+10E

65

723

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.2

1973

S+P+10E

65

724

Str.Codrii Neamțului nr.13,bl.NB1,sc.4

1973

S+P+10E

65

725

Str.Matei Basarab nr.72,bl.Ll12,sc.2

1986

S+P+4+pod

20

726

Al.lanca nr.1,bl.V17

1985

S+P+8E

52

727

Bd.Camil Ressu nr. 18, bl. A5

1968

S+P+10E

46

728

M.Laceni nr.15,bl.PM85,sc.1

1986

S+P+8E

53

729

Str.Dristorului nr 100, Bloc 10A

1975

S+P+10E

88

H.C.L. nr. 86/13.08.2012

730

3-ta Alba lulia nr. 2, bl. 11, sc. 2

1986-1988

S+P+M+7E

37

731

Str.Ramnicu Valcea nr. 21-23, bl. 22B

1983

S+P+8E

88

732

3d.Camil Ressu nr.9,bl.58

1964

S+P+10E

176

733

Str.Prevederii nr.8,bl.D3

1982

S+P+8E

52

734    ?

M.Fizicienilornr.8, bl.3D, sc.1

1983

S+P+8E

52

735    £

Str.Mizil nr.2, bl.G17, sc.D

1974

S+P+8E

36

736    {

str.Voronet nr. 11, bl. D6

1988

S+P+4E

47

737    £

îd.Basarabia nr.238,bl.MY5

1988

S+P+8E

24


738

Str.Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. B

1977

S+P+10E

44

739

Str.Anastasie Panu nr.2 bl. A1 sc.3

1989

S+P+8E

27

740

Str.Petre lonescu nr.12,bl.15

1978

S+P+10E

110

741

Str.Constantin Brancusi nr.5,bl.D13

1962

S+P+9E

80

742

Str.Burdujeni nr. 18, bl. N15

1969

S+P+4E

60

743

Str.Ghita Serban nr.10,bf.8A

1977

S+P+10E

132

744

Str.Liviu Rebreanu nr. 20, bl. A6

1967

S+P+4E

85

745

Str.Ramnicu Valcea nr. 5, bl. S22, sc. B

1983

S+P+8E

35

746

Str.Stelian Mihale nr. 11, bl. PM94

1978

S+P+8E

54

747

AI.Textilistilor nr.9,bl.MY11

1988

S+P+8E

63

748

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 16, bl. MY4, sc. A

1988

S+P+8E

30

749

Str.Dristorului nr.114,bl.13C,sc.1+2

1987

S+P+10E

60

750

StrJean Steriadi nr.16,bl.J14

1969

S+P+4E

30

751

Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. B

1978

S+P+10

54

752

Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. C

1978

S+P+10E

54

753

Bd.Camil Ressu nr.56,bl.D1A

1969

S+P+1OE

88

754

AI.Fuiorului nr .2-4-6,bl.Y3

1968

S+P+10E

644

755

Str.Matei Basarab nr.69,bl.L109bis

1988

S+P+4E

15

756

Str.Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 2

1987

S+P+8E

30

757

Str.Rotunda nr. 17, bl. H24

1967

S+P+4E

30

758

Str.Constantin Brancusi nr.23,bf.T4-T5B

1987

S+P+10E

40

759

Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5, sc. 1

1987

S+P+10E

40

760

Str.Constantin Brancusi nr.19,bl.M13

1978

S+P+10E

132

761

AI.Barajul Rovinari nr.1B,bl.M7C

1976

S+P+8E

72

762

Str.Lotrioara nr.13, bl. V36

1978

S+P+10E

88

763

Sos.Mihai Bravu nr.293,bl.12,sc.B

1978

S+P+10E

44

764

Str.Dristorului nr.97-119,bl.63

1967

S+P+10E

950

765

Bd.Th. Pallady nr.23, bf.VIO

1973

S+P+10E

220

766

Str.Prevederii nr.9,bl.PM20

1977

S+P+10E

195

767

Str. Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 3

1989

S+P+8E

27

768

Sos.Mihai Bravu nr.380-382, bl.B3B-B3C, SC.C

1981

S+P+1 OE+et tehnic

29

769

Str.Fetesti nr. 9-15, bl. F1

1969

S+P+4E

110

770

Str.Spiridon Matei Sold.nr.2,bl.12,sc.C

1977

S+P+1 OE+et tehnic

44

771

Str.Banu Udrea nr.4,bl.G8,sc,1

1989

S+P+8E

98

772

Str.Prevederii nr.13A,bl.M1C

1977

S+P+10E

136

773

Str.Alexandru Moruzzi nr.5, Bl. A13, sc.2

1989

S+P+8E

36

774

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr.1,bl.22C

1983

S+P+8E

79

775

Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5, sc. C

1987

S+P+10E

20

776

Bd.1 Decembrie 1918 nr.29B,bl.PM79

1978

S+P+8E

54

777

Str.Ramnicu Valcea nr. 16, bl. 34Simp!on

1984

S+P+8E

32

778

Bd.Decebai nr.24,bl.S2A

1989

S+P+8E

95

779

Str.Prevederii nr.13,bl.PM23,sc.A

1972

S+P+10E

44

780

Bd.N.Grigorescu nr.59,bl.PM2,sc.A

1975

S+P+8E

36

781

Al.llioara nr.14,bl.M30C

1975

S+P+1OE

44

782

AI.Buhusi nr.7,bl.7

1979

S+P+10E

220

783

Str.Trapezului nr.3,bl.C2

1975

S+P+10E

264

784

Str.Complexului nr.3,bl.61

1966

S+P+10E

132

785

Str.Agatha Barsescu nr.23,bl.V 26B

1987

S+P+4E

40

786

Str.Becatei nr.6,bl.R4,sc.B

1975

S+P+10E

55

787

Calea Vitan nr. 223, bl. 3

1978

S+P+10E

106

788

Str.Odobestr nr.7, bl. V12

y 1967

S+P+10E

44

789

Str.Postavarul nr.1, bl.C3, sc.6 /♦/r—s—p

'Al 966

S+P+4E

10

790

Sos.Mihai Bravu nr.430,bl.V18 / 3/

VW

S+P+8E

36

791

AI.Giurgeni nr. 4, bl. F13       | zf I1 SL/JlBt

|, -1968

S+P+4E

80

792

AI.Giurgeni nr. 19-23, bl. F11 l

F969

S+P+4E

60

793

Bd.Camil Ressu nr.8,bl.1      Vîk

?/l975

S+P+10E

160

794

M.Perisoru nr.1 ,bl.H34

1972

S+P+4E

40

795

M.Barajul Uzului nr.9,bl.L23B,sc.1 xLiut’ P

1977

S+P+10E

132

796

Sos.Mihai Bravu nr. 290, bl.4

1974

S+P+10E

117

797

Str.Prevederii nr.3,bl.PM5

1976

S+P+8E

72

798

M. Baraj ui Uzului nr.7,bl.L23A

1975

S+P+10E

132

799

Str.Branduselor nr.8,bl.V77, SC.1

1986

S+P+4E

14

800

3d.Theodor Pallady nr.22,bI.PM25,sc.B

1974

S+P+8E

36801

Bd.1 Decembrie 1918 nr.44,bl.MP1      / zf ililltj41j(3

6

S+P+4E

40

802

Str.Sf.Vineri nr.23,bl.105B,sc.1           l       i||

S+P+8E

30

803

Str.Ramnicu Valcea nr. 20. bl. 32, sc. A

&

S+P+8E

52

804

Bd.Theodor Patlady, nr.18,bl.M5,sc.D

'      S+P+10E

54

805

Bd.Theodor Pallady nr.18,bl.M5,sc.E

S+P+10E

54

806

Al.Fizicienilor nr.10, bl. 2G

1983

S+P+8E

44

807

Str.Voronet nr. 2, bl. D2, sc. 1-2

1988

S+P+4E

40

808

Str.Odobesti nr. 15, bl. V15

1984

S+P+8E

52

809

Str.Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 1

1984

S+P+8E

52

810

Str.Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 2

1984

S+P+8E

52

H.C.L. nr. 161/05.10.2012

811

AI.Barajul Sadului nr.1,bl.N5

1967

S+P+10E

242

812

Calea Călărașilor nr. 167, bl. 39

1988

S+P+8E

33

813

Str.Prevederii nr.10,bl.D5

1983

S+P+8E

52

814

Al .Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. 3

1960

S+P+4E

50

815

Str.Fizicienilornr.14, bl. 2A

1984

S+P+8E

52

816

Str.CozIa nr.6, bl. A8, sc. 2

1967

S+P+4E

15

817

Str.Jean Steriadi nr.30-38,bl.M10

1970

S+P+4E

170

818

Str.Nicolae Pascu nr.10,bi.5

1973

S+P+4E

174

819

Str.Ciucea nr.4,bl.P106

1985

S+P+4E

48

820

Str.Traian Popovici nr.130,bl.B4,sc.C

1981

S+P+10E

54

821

Str.Drumul Murgului nr. 44, bl. 51B

1970

S+P+10E

44

822

Str.losif Ion nr. 7, bl. 55A

1984

S+P+4E

38

823

AI.Laceni nr.13,bl.PM84

1986

S+P+8E

52

824

Str.Zemes nr.3, bl.M29A, sc.C

1975

S+P+10E

54

825

AI.Barajul Uzului nr.4, bl.Y15, sc.B

1968

S+P+4E

20

826

Str.Ramnicu Valcea nr.9, bl.S35, sc.1

1982

S+P+8E

35

827

Sos Mihai Bravu nr.292, bl.5

1972

S+P+8E+1 et. Th

120

828

Str.Gheorghe Tatarascu nr. 4, bl. P1

1959

S+P+4E

60

829

ALAdrian Carstea nr.70,bl.35,sc.1

1984

S+P+8E

35

830

Sos Mihai Bravu nr.295,bl.15

1977

S+P+8E+1(M)

74

831

Str.Stelian Mihale nr.10, bi.X16

1972

S+P+10E

44

832

Str.Foisorului nr. 8, bl.F3C, sc. 2

1989

S+P+8E

37

833

Str.Papazoglu Dumitru nr. 7, bl. B10, sc. 1

1989

S+P+8E

36

834

Str.Gura Vadului nr.6, bl.G21-22

1974

S+P+4E

90

835

Str.Calusarilor nr. 1, bl. 50, sc.1

1982

S+P+10E

44

836

Str.Nicolae Pascu nr.7, bl.7A

1974

S+P+4E

174

837

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 49, bl.J39

1969

S+P+4E

30

838

Str.Caloian Județul nr.6,bl.D20

1988

S+P+4E

38

839

Str.Zizin nr. 14, bl. V97

1989

S+P+4E

85

840

Str.Constantin Brancusi nr.17,bl.M12

1978

S+P+10E

132

841

Str.Vlad Dracul nr. 1, bl. B13

1992

S+P+8E

98

842

Str.Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. A

1977

S+P+10E

44

843

Str.Ramnicu Sărat nr.15,bl.20F,sc.1-3

1982

S+P+10E

100

844

Calea Vitan nr. 8, bl. V51, sc. 3

1988

S+P+8E

27

845

Str.Gruiul Argeșului nr. 1, bl.31A

1968

S+P+4E

50

846

Str.Gura lalomitei nr.16,b!.PC11

1973

S+P+4E

20

847

Str.Campia Libertății nr.45,bl.MC2

1975

S+P+10E

66

848

Str.Baba Novac nr.18,bl.24B,sc.1-2

1975

S+P+17E

144

849

Str.Traian nr.98,bl.L112B,sc.1

1988

S+P+5E

14

850

Str.Racari nr. 18, bl. 48

1984

S+P+8E

52

851

Str.CozIa nr.3,bl.B1A,sc.6

1967

S+P+10E

44

852

Al.Fetești nr. 7, bl. F2

1970

S+P+4E

30

853

Str.Gheorghe Petrascu nr. 51, bl. PM54, sc. B

1979

S+P+10E

44

854

Str.Foisorului nr.18,bl.F12C

1987

S+P+8E

72

855

Str Tina Petre nr.5,bl.L41

1979

S+P+10E

78

856

3d.Cărnii Ressu nr.22,bi.A6

1986

S+P+8E

62

857

Str.Jean Steriadi nr.29,bl.V1,sc.1

S+P+10E

55

858

Str.Prisaca Domei nr.16,bl.N17

1972

S+P+10E+1 et. Th

109

859

Str.Campineanca nr. 6, bl. 2T

1969

S+P+4E

30

860

Str.LIviu Rebreanu nr. 5 bl. 52 sc. 3-4

1963

S+P+10E

88

861

Str.Trapezului nr. 5 bl. G1A sc. 1

1975

S+P+10E

44

862

Str.Ghita Serban nr. 2 bl. X11                           1970

S+P+10E

44

863

Str.Stefan Nicolau nr. 7 bl. G11 , face parte din I Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37a bl. 07 "Rodul Pământului"                    \

-

•I      l-l 1

S /S+P+2E

18

864

Str.Gheorghe Petrascu nr. 14 bl. B9

S+P+9E

158

865

Str.Nicolae Sebe nr. 12 bl. L37 sc. 1

•      S+P+10E

54

866

Str.Racari nr. 6 bl. 38

1981

S+P+10E

132

867

ALAdrian Carstea nr. 11 bl. 36 sc. 1

1985

S+P+8E

52

868

Str.Branduselor nr. 8 bl. V77 sc. 2

1988

S+P+4E

19

869

Al.Fizicienilor nr. 18/A bl. 11 sc. 1

1984

S+P+8E

52

870

Str.Alexandru Moruzzi nr. 1 bl. A10 sc. 2

1989

S+P+8E

36

871

Str.Anastasie Panu nr. 8 bl. A12 sc. 1

1989

S+P+8E

27

872

Str.Camil Ressu nr. 36 bl. C12

1969

S+P+4E

80

873

Str.Nedelcu Ion nr. 15 bl. H12

1967

S+P+4E

20

874

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64 bl. U21

1970

S+P+10E

109

875

Bd.N.Grigorescu nr. 57 bl. PM1 sc. A+B

1974

S+P+8E

36

876

Calea Vitan nr. 104 bl. V42A sc. 2

1988

S+P+8E

36

877

Bd.Theodor Pallady nr. 33 bl. N1

1983

S+P+4E

19

878

Str.Zemes nr. 3 bl. M29A sc. A

1976

S+P+10E

54

879

Str.Gura lalomitei nr. 6 bl. H30 sc. 1-2

1972

S+P+4E

20

880

Str.Gura lalomitei nr. 8 bl. H31 sc. 1-4

1972

S+P+4E

40

881

Str.Laborator nr. 124 bl. 40

1985

S+P+11E

131

882

Intr. Horbotei nr. 3 bl. M2

1964

S+P+4E

100

883

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 14 bl. MY3

1997

S+P+8E

32

884

Str.Gheorghe Petrascu nr. 16 bl. B10

1962

S+P+4E

140

885

Al.Rotunda nr. 2 bl. H8

1968

S+P+4E

80

886

Str.Auref Boțea nr. 10 bl. B6B

1986

S+P+8E

98

887

Str.Racari nr.16 bl. 44A sc.1

1987

S+P+9E

38

888

Bd.Camil Ressu nr. 28 bl. A8

1968

S+P+10E

46

889

Str.Lotrioara nr. 5 bl. V31 sc. 1-3

1977

S+P+10E

128

890

Str.Petre lonescu nr. 3 bl. X15

1972

S+P+10E

65

891

Str.Anastasie Panu nr. 10 bl. B7

1989

S+P+8E

63

892

Str.Valea Buzăului nr. 4 bl. G33

1975

S+P+4E

50

893

Str.Zemes nr. 3 bl. M29A sc. B

1975

S+P+11E

54

894

Str.Traian Popovici nr. 130 bl. B4 sc. A

1981

S+P+10E

54

895

Str.Padurea Craiului nr.1 bl.B2

1966

S+P+10E

351

896

Str.Branduselor nr. 6 bl. V70 sc. 2

1989

S+P+4E

19

897

Al.Barajul Iezer nr. 4 bl. M2A+B

1965

S+P+4E

100

898

Str.Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 2

1988

S+P+8E

36

899

AI.BIajel nr. 4 bl. V3

1986

S+P+8E

27

900

Str.Breaza nr. 8 bl. V23B sc. 2

1978

S+P+8E

27

901

Str.Ramnicu Valcea nr. 29 bl. 20D sc. 1

1982

S+P+8E

52

902

Al.Prevederii nr. 4 bl. M29C

1976

S+P+8E

72

903

Str.Murgeni nr. 8 bl. O

1959

S+P+4E

39

904

Str.Valea Buzăului nr. 1 bl. G7

1975

S+P+4E

120

905

Sos.Mihai Bravu nr. 438 bl. V13

1988

S+P+9E

39

906

Str.Brailita nr. 9 bl. D9B

1988

S+P+8E

143

907

Caiea Vitan nr. 8 bi. V51 sc. 1+2+4

1990

S+P+8E

108

908

Sos.Mihai Bravu nr. 315A bl. SB'

1985

S+P+10E

54

909

Str.Vlahita nr. 3 bl. PM18

1975

S+P+8E

144

910

Str.Zemes nr. I A bl. M29B

1975

S+P+10E

44

911

Str.Trapezului nr. 1 bl. R12

1974

S+P+8E

72

912

Str.Codrii Neamțului nr. 13 bi. 1 sc. 1+2

1976

S+P+10E

88

913

Str. Becatei nr. 6 bl. R4 sc. A

1975

S+P+10E

55

914

Str. Ștefan Nicolau nr. 5 bl. 01, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1961

S+P+3E

31

915

Str. Ștefan Nicolau nr. 3 bl. 02, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

1

916

Str. Gheorghe Petrascu nr. 2 bl. 03, face parte din

Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 îl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31


/♦X

£1

I

V \ \ \

917

Str.Gheorghe Petrascu nr. 4 bl. 04, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

CI zl 9\19(

p j

J?SrP+3E

A/

31

918

Str.Gheorghe Petrascu nr. 6 bl. 05, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

iWu

S+P+3E

31

919

Str.Gheorghe Petrascu nr. 8 bl. 06, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

920

Str.lon Tuculescu nr. 37 bl. 07, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

921

Str.lon Tuculescu nr. 42 bl. P3, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

48

922

Str. Rodul Pământului nr. 2 bl. P1, face parte din

Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

48

923

Str.Rodul Pământului nr. 4 bl. P2, face parte din

Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului”

1960

S+P+3E

48

924

Str.Jean Steriadi nr. 23-25 bl. L16 sc. 2

1972

S+P+10E

44

925

Str.Ramnicu Valcea nr. 20 bl. 32 sc. B

1983

S+P+8E

52

926

Al.Bucovina nr. 2 bl. F1

1958

D+M+3E

34

927

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 35 bl. L14 sc. 2-11

1971

S+P+10E

440

928

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 35 bl. L14 sc. 1

1971

S+P+10E

44

929

Sos.Mihai Bravu nr.434, bl. V16

1986

S+P+9E+1 et. Th

40

930

Str.Agricultori nr.115, bl.79

1989

S+P+8E

34

931

Str.Agatha Barsescu nr.1O, bl. V19, sc.A-B

1986

S+P+8E+1 et. Th

72

932

Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 4

1986

S+P+8E+1 et. Th

36

933

Str.Agricultori nr.119, bl.80

1988

S+P+8E

67

934

Str.Agricultori nr.117, bl.81,sc.B

1987

S+P+8E

33

935

Str.Agricultori nr.121, bl.82

1988

S+P+8E

30

936

Str.Vlad Județul nr. 8, bl. V11, sc. 2

1986

S+P+8E

27

937

Str.Theodor Sperantia nr. 135, bl. 83

1989

S+P+8E

66

938

Str.Aniversarii nr.39A

1970

S+P+4E

49

939

Str.Prevederii nr.5,bl.PM11 A,sc.A+B

1975

S+P+8E

72

940

Str.Prevederii nr.5,bl.PM11 A,sc.C+D

1975

S+P+8E

72

941

Str.Tomrs nr.2,bl.B6

1968

S+P+10E

54

942

Str.lon Tuculescu nr.19,bl.37C,sc.1

1971

S+P+10E

87

943

Bd.N.Grigorescu nr.27,bl.Y9C

1969

S+P+10E

44

944

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 4, bl. T1

1970

S+P+10E

176

945

Bd.Ramnicu Sarat nr.27,bl.10bis

1987

S+P+10E

64

946

Bd.Decebal nr.12,bl.S7,sc.1

1989

S+P+8E

21

947

Bd.N.Grigorescu nr.65,bl.D11

1983

S+P+8E

44

948

Al.Școlarilor nr.16,bl.S13

1982

S+P+10E

53

H.C.L. nr. 239/13.11.2012

949

Str.Racari nr. 8 bl. 39

1981

S+P+10E

132

950

Str.Liviu Rebreanu nr. 43 bl. Z23

1974

S+P+10E

65

951

Str.Ramnicu Sarat nr. 24 bl. 78 sc. B

1978

S+P+10E

44

952

3d.Camil Ressu nr. 30 bl. A8Bis

1974

DM+P+10E

68

953

Str.Madarasi nr. 3 bl. D9

1984

S+P+8E+1etTh

27

954

Al.Barajul Bicaz nr. 6 bl. M26

1965

S+P+4E

60

955

AI.Fizicienilor nr. 13 bl. 3A

1983

S+P+8E

54

956

Str.Postavarul nr. 11 bl. E5

1967

S+P+10E

44

957

Al.Barajul Bicaz nr. 1A bl. M1B

1965

S+P+4E

40

958

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 27C bl. PM75 sc. 2

1980

S+P+8E

54

959

Str.Ghrta Serban nr. 4 bl. X17

1970

S+P+10E

44

960

Str.Nedelcu Ion nr.17,bl. H11

1968

S+P+4E

20

961

Str.Tomis nr.8,bl.H3

1968

S+P+4E

20

962

îd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 2

1987

S+P+M+7E

20

963

Str.Matei Basarab nr.94,bl.L120

1989

S+P+4E

40

964    J

Str.Jean Steriadi nr.52,bl.M15

1971

S+P+4E

30______________________1 SI IEI

V \

965

Str.Lotrioara nr.19,bl.M31A   1      IW|SlO[

11978

S+P+10E

108

966

Str.losif Ion nr.10,bl.6A1,sc.1 \

>/l984

S+P+4E

19

967

Bd.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 1

< V 1988

S+P+M+7E

32

968

Str.Postăvarul nr.21 ,bl.10        Xa^'cuRe^.'QÎ

r 1969

S+P+10E

109

969

Str.Fizicienilor nr.24.bl.30A

1984

S+P+8E

52

970

Bd.Ramnicu Sarat nr.8,bl.21A

1982

S+P+8E

54

971

Sos.Mihai Bravu nr.297,bl.15A

1978

S+P+10E

108

972

Al.Vasile Goldis nr. 2A, bl. 1 Titan

1986

S+P+8E

62

973

Calea Vitan nr. 215-217, bi. 21-22, sc. 1

1980

S+P+10E

30

974

Str.Becatei nr.8, bl.U26

1971

S+P+10E

66

975

Str.Nicolae Pascu nr.6, bl.3

1974

S+P+4E

40

976

Str.Prevederii nr. 1, bl. PM4

1975

S+P+8E

72

977

Str.Vlaicu Vodă nr. 7, bl. C8

1989

S+P+8E

99

978

Al.Foișorului nr. 2 bl. 1 sc. 1

1971

S+P+4E

20

979

Al.Barajul Bistriței nr. 5 bl. G2

1965

S+P+10E

44

980

Sos.Mihai Bravu nr. 306 bl. B13d

1987

S+P+10E

40

981

AI.Barajul Bistriței nr. 4 bl. Z6

1967

S+P+4E

30

982

Al.Plesesti nr. 4 bl. Z8

1967

S+P+4E

30

983

AI.Barajul Bistriței nr. 3 bl. G3

1965

S+P+10E

44

984

Str.Laborator nr.141 ,bl.S9

1982

S+P+8E

54

985

Str.Laborator nr.126,bl.38

1984

S+P+8E

52

986

Intr.Barsei nr.1A,bl.M9bis

1972

S+P+4E

117

987

Bd.Decebal nr.18,bl.S4,sc.2

1989

S+P+8E

23

988

Str.Campineanca nr. 10, bl. 4T (sc. C+D)

1969

S+P+4E

30

989

Str.Jean Steriadi nr. 10-12, bl. 117, sc. E-H

1968

S+P+4E

50

990

Str.Campineanca nr. 4, bl. 1T

1969

S+P+4E

30

991

AI.Buhusi nr.2,bl.3,sc.2+3

1978

S+P+10E

78

992

Str.Constantin Brancusi nr. 21, bl. M14

1978

S+P+10E

132

993

Str.Onisifor Ghrbu nr.8,bl.O29

1968

S+P+4E

50

994

AI.Adrian Carstea nr.70,bl.35, sc. 2

1984

S+P+8E

35

995

Str.Gheorghe Petrascu nr. 51, bi. PM54, sc. A

1979

S+P+10E

76

996

Str.Brailîta nr. 3, bl. V18, sc. A

1988

S+P+8E

27

997

P-ta Alba lulia nr.6,bl.l5,sc.3

1986

S+P+M+7E

14

998

Str.Vlad Dracul nr. 2, bl. B1, sc. 1

1989

S+P+8E

27

999

Str.Theodor Sperantia nr.100,bl.S27

1988

S+P+8E

90

1000

Str.Rasinari nr.2, bl.U5

1971

S+P+4E

30

1001

Bd.Ramnicu Sarat nr.24, bl.7B,sc.A

1978

S+P+10E

44

1002

Str.lon Tuculescu nr.36, bl.21A

1970

S+P+10E

65

1003

AI.Barajul Bistriței nr. 14, bl. Y5

1967

S+P+10E

54

1004

Str.Tina Petre nr.6,bl.L31

1981

S+P+8E

108

1005

Bd.Camil Ressu nr.46,bl.A13

1969

S+P+10E

44

1006

Bd.1 Decembrie 1918 nr.51,bl.J38

1970

S+P+4E

90

1007

Str.lstriei nr.34, bl.10, sc.1

1984

S+P+8E

52

1008

Str.Onisifor Ghibu nr.2,bl.O21

1968

S+P+4E

30

1009

Str.Florin Ciungan nr.9, bl. 64, sc. 1

1984

S+P+8E

52

1010

Str.Cozia nr. 3, bl.BIb, sc. 2

1967

S+P+10E

44

1011

Str.Murgeni nr. 1, bl. L9A

1980

S+P+8E

54

1012

Str.Ramnicu Sarat nr. 10 bl. 20

1983

S+P+8E

70

1013

AI.Fetesti nr. 3-5, bl. F3, sc. 1-4

1970

S+P+4E

50

1014

Str.Gura lalomitei nr. 12, bl. H33, sc. A-D

1973

S+P+4E

40

1015

Str.Campia Libertății nr. 37, bl. IC3

1986

S+P+10E

120

1016

Calea Vitan nr. 235, bl.1

1982

S+P+10E

40

1017

Str.Văilor nr.4, bl. 4

1977

S+P+1E

16

1018

Str.Alunelului nr. 4, bl. 57, sc. 2

1980

S+P+4E

15

1019

Str.Theodor Sperantia nr. 106, bl. S24, sc. 1

1988

S+P+8E

27

1020

Str.Dristorului nr. 112, bl. 13, sc. A+B

1976

S+P+10E

88

1021

Str.Lunca Bradului nr. 1A, bl. H5bis, sc. 1

1973

S+P+10E

65

1022 S

Str.Bonea Marin nr.36, bl. 7, sc. 1

1973

S+P+4E

20

1023 î

Jtr.Panait Cema nr. 7, bl. M44, sc. 3

1989

S+P+8E

36

1024    £

Str.Panait Cema nr. 2, bl. M53, sc. 2

1989

S+P+8E

27

1025   £

str.Panait Cema nr. 2, bl. M53, sc. 3

1989

S+P+8E

36

1026 /

M.Barajul Bistriței nr.7, bl. Z5

1967

S+P+4E

60

1027 |AI.Emi[ Boita nr. 2, bl. M108, sc. 1

1989

S+P+8E

36/ ♦ /

1 il

- \»\

1028

Str.Traian Popovici nr. 128A, bl. BlFzl

S+P+8E

98

1029

Al.Prevederii nr. 13, bl. PM23, sc. X

S+P+10E

44

1030

Al.Prevederii nr. 2, bl. M29F, sc. B

X^5

S+P+8E

36

1031

Str.Calusarilor nr. 3, bl. 24

"•>4980

S+P+8E

54

1032

Bd.Octavian Goga nr. 26, bl. V53c, sc

1995

S+P+8

30

1033

Str.Patriotilor nr.4, bl PM14

1976

S+P+8

72

1034

Str.Jean Steriadi nr. 22, bl L17

1971

S+P+10

220

1035

Al.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc. 4

1968

S+P+4

15

1036

Str.Liviu Rebreanu nr. 13, bl N2

1968

S+P+10

220

1037

Str.Alexander Von Humboldt nr. 1, bl V29, sc 3

1988

S+P+4

14

1038

Str.Campia Libertății nr. 33, bl 21, sc 1

1966

S+P+9

40

1039

AI.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10, sc 1

1968

S+P+4

15

1040

Str.Odobesti nr. 13, bl V35

1976

S+P+10

130

1041

Str.Negoiu nr.6, bl D12, sc 1,2,3,4

1989

S+P+4

66

1042

Str.Barajul Dunării nr.9, bl. ZIO, sc 5

1968

S+P+4

15

1043

Str.Campia Libertății nr. 6, bl. PM56

1978

S+P+10

40

1044

Str.Traian Popovici nr. 128, bl B4A, sc A

1981

S+P+8

54

1045

Str Fetești nr. 5, bl H27

1972

S+P+4

40

1046

Str.Calusarilor 4, bl 43A, sc 2

1980

S+P+8

43

1047

Str.Marius Emanoil Buteica nr. 2, bl 68, sc 1,2

1985

S+P+8

104

1048

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 50, bl 11

1970

S+P+10

109

1049

AI.Laceni nr 11, bl PM 83, SC A

1986

S+P+8

52

1050

Str.Gura lalomitei nr 5, bl PC8

1972

S+P+4

40

1051

Str.Foisorului nr. 4, bl F1C

1988

S+P+8

72

1052

Str. Dumitru Dragan nr. 2, bl 8A2

1982

S+P+4

30

1053

Bd.1 Decembrie nr. 41, bl P108, sc A

1984

S+P+8

32

H.C.L. nr. 125/30.04.2013

1054

Bd.Camil Ressu nr.64,bl.PM28,sc.C+D

1975

S+P+8E

72

1055

Bd.Camil Ressu nr.64,bl.PM28,sc.B

1975

S+P+8E

36

1056

Str.Liviu Rebreanu nr.23,bl.M10

1964

S+P+4

40

1057

Str.Prevederii nr.7,bl.PM11B

1976

S+P+8

72

1058

Calea Vitan nr. 201, bl. 51

1982

S+P+10

39

1059

AI.Barajul Lotru nr.2A,bl.N23

1983

S+P+10

40

1060

Intr.Odobesti nr.4,bl.V10

1966

S+P+10

44

1061

Str.Anastasie Panu nr.20,bl.C15,sc.2

1989

S+P+8

36

1062

Str.lstriei nr.30, bl.41

1983

S+P+8

52

1063

Str.Postasului nr.2,bl.1

1977

S+P+10

172

1064

Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 5

1988

S+P+8

27“

1065

Calea Vitan nr.233,bl.1A

1982

S+P+10+Mansarda

40

1066

Str. Codrii Neamțului nr.6,bl.PM26 bis,sc.1

1977

S+P+8

36

1067

Intr.Badeni nr.2A,bl.Y7bis

1972

S+P+4

117

1068

Bd.Ramnrcu Sarat nr.6, b!.21B

198G

S+P+8E

54

1069

Bd.1 Decembrie 1918 nr.8, bl.M27

1965

S+P+4E

60

1070

Al.Florin Ciungan nr.9,bl.64B

1985

S+P+8E

52

1071

Str.Constantin Brancusi nr.2,bl.A11 ,sc.1

1967

S+P+10E

44

1072

-Str.Tudor Ion nr.2.b!.7

1969

3+P+10E

109

1073

Str.Fizicienilor nr.18.bl.11 A

1984

S+P+8E

52

1074

Str.Văilor nr. 6, bl. 6

1974

S+P+1E

16

1075

Sos.Mihai Bravu nr.327, bl.54, sc.A

1983

S+P+10E

30

1076

Str.Nicolae Licaret nr.6, bl.PM43, sc.3

1978

S+P+10E

54

1077

AI.Marius Emanoil Buteica nr.12.bl.60

1986

S+P+8E+etth.

51

1078

Calea Calarasilor nr.238,bl.75

1988

S+P+8E

34

1079

AI.Barajul Lotru nr.2, bl. N7

1976

S+P+10E

44

1080

Str.Marin Pazon nr.3,bl.G14

1974

S+P+4E

50

1081

AI.Barajul Bicaz nr.11C,bl.M32A

1979

S+P+10E

132

1082

ntr.Barsei nr.4,bl.G8,sc.1

1986

S+P+8E

52

1083

Bd.N.Grigorescu nr.18,bl.B3bis

1973

S+P+10E

436

1084

Str.Liviu Rebreanu nr.35A,bl.M36A

1977

S+P+8E

72

1085

AI.Barajul Dunării nr.9,bl.ZIOA,sc.3

1968

S+P+4E

15

1086

Str.Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 2

1989

S+P+4E

20

1087

ntr.Babeni nr.1,bl.Z1

1967

S+P+4E

90

1088

Str.Vlahrta nr.1,bl.PM18bis

1977

S+P+10E

1951089

Str.Codrii Neamțului nr. 4 bl. 5      1 2

----IffigF?

P 19

S+P+8E

72

1090

Str.Lugojana nr. 10, bl. 15 D        l

W 19

-

S+P+8E

44

1091

AI.Madarasi nr. 13 bl. D4 sc. 1       w

S+P+8E

52

1092

Odobesti nr. 4 bl. Z3 sc. 3            X

S+P+4E

15

1093

Str.Unrtatii nr. 91 bl. B7 sc. 2

^>f985

S+P+8E

52

1094

Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 3

1993

S+P+8E

34

1095

Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 1

1990

S+P+8E

34

1096

Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 2

1993

S+P+8E

33

1097

Str.Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 1

1988

S+P+8E

27

1098

Str.AJexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 3

1989

S+P+8E

27

1099

Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 2

1989

S+P+8E

36

1100

Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bl. M46 sc. 1

1989

S+P+8E

36

1101

ALJieneasca nr. 7 bl. 33

1982

S+P+4E

60

1102

Str.Zizin nr. 10 bl. G1

1989

S+P+8E

27

1103

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 37 bl. P105 sc. 1

1987

S+P+9E

32

1104

AI.Madarasi nr. 11 bl. D1

1984

S+P+8E

35

1105

Str.Theodor Sperantia nr. 106 bl. S24 sc. 2

1989

S+P+8E

36

1106

Str.Campia Libertății nr. 43 bl. MC3

1976

S+P+11E

66

1107

Bd.N.Grigorescu nr. 31 bl. N1

1969

S+P+10E

242

1108

Str.Vlaicu Vodă nr. 18, bl. V70, sc. 5

1988

S+P+4E

14

1109

Str. Fizicienilor nr.16,bi.10A

1984

S+P+8E

52

1110

Bd.Camil Ressu nr.21,bl.56A

1969

S+P+10E

44

1111

Str.Schitului nr. 14, bl. 57

1984

S+P+4E

67

1112

AI.Giurgeni nr.13-17,bl.F10

1970

S+P+4E

60

1113

Bd.Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 2

1982

S+P+4E

18

1114

Al.Fetești nr. 17, bl. J16

1969

S+P+4E

60

1115

Str. Alunei ului nr. 3, bl. 45,

1980

S+P+4E

30

1116

Str.Trapezului nr.9,bl.G2

1974

S+P+4E

60

1117

Bd.1 Decembrie 1918 nr.40, bl.U2

1970

S+P+4E

30

1118

Str.Nucului nr.6, bl.V101

1989

S+P+8E

63

1119

AI.Banu Udrea nr.9, bl. V104

1988

S+P+8E

98

1120

Str.Odobesti nr.4,bl.Z3,sc.1-6

1967

S+P+4E

75

1121

Str.Mamulari nr. 4, bl. C2, sc.1

1990

S+P+7E

30

1122

Str.Jean Steriadi nr. 29, bl. V5

1971

S+P+10E

55

1123

Str.Vlaicu Vodă nr. 9, bl. V61

1989

S+P+4E

38

1124

Str.Dumitru Papazoglu nr. 10, bl. C6

1989

S+P+8E

36

1125

Str.Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 1+3

1988

S+P+4E

28

1126

AI.Emil Botta, nr.2, bl M108, sc 2

1989

S+P+8E

36

1127

Str.Vlaicu Vodă nr. 5, bl. C9

1989

S+P+8E

99

1128

Str.Traian nr.3,bl.E6,sc.1

1985

S+P+8E

29

1129

Al.Barajul Bicaz nr.7,bl.G1

1965

S+P+10E

44

1130

AI.Buhusi nr.2,bl.3,sc.1

1979

S+P+10E

39

1131

Str.Drumul Murgului nr.4,bl.2bis

1975

S+P+11E

47

1132

Str.Trapezului nr. 2, bl. M6

1974

S+P+10E

264

1133

Str.Tomis nr.4,bl.B5

1967

S+P+10E

54

1134

Str.Radu Gheorghe nr.7,bl.14,sc.A

S+P+10E

43

1135

Str.lstriei nr.4,bl.21E

1982

S+P+8E

54

1136

Str.Aurel Boțea nr. 2, bl. B9

1989

S+P+8E

52

1137

Str. Li viu Rebreanu nr.15,bl.N3

1969

S+P+10E

242

1138

Str.Drumul Murgului nr.38,bl.54A

1970

S+P+10E

44

1139

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 3, bl. Y1

1967

S+P+9E+1 et. Th

282

1140

Str.Drumul Murgului nr.36,bl.55A

1971

S+P+10E

109

1141

Str.Prevederii nr.11B,bl.M29D

1976

S+P+8E

36

1142

Str.Padurea Craiului nr.3,bl.H3bis

1977

S+P+10E

65

1143

Calea Călărașilor nr.179, bl.49

1989

S+P+9E

24

1144

Al.Perisoru nr.5, bl. H36

1971

S+P+4E

40

1145

Str.Lemnisorului nr,4, bl.G42

1979

S+P+4E

30

1146

Str.Racari nr. 14, bl. 44

1984

S+P+9E

52

1147

Al.Suraia nr.4,bl.21B

1983

S+P+8E

52

1148

Str. Li viu Rebreanu nr.17,bl.N4

1969

S+P+10E

144

1149

Str.Caloian Județul nr.12,bl.D18

1988

S+P+4E

33

1150

Sd.Camil Ressu nr.38,bl.A11

1969

S+P+10E

44

1151

Bd.N.Grigorescu nr.5A,bl.M5bis

1972

S+P+9E

40
1152

Str.Theodor Sperantia nr. 137 bl. 84 sc. A| z

’ ]    S+P+8E

34

1153

Bd.Camil Ressu nr. 39 bl. Z5            \ S l

» /    S+P+4E

60

1154

AI.Emil Botta nr. 1 bl. M109 sc. 1

' /    S+P+8E

36

1155

Str.Logofat Tautu nr. 4 bl. C4

<     S+P+8E

36

1156

Str.Ramnicu Valcea nr. 31 bl. 17A

S+P+8E

104

1157

Str.CozIa nr. 3 bl. B1B sc. 1+3

1967

S+P+10E

88

1158

Str.Theodor Sperantia nr. 130 bl. 78 sc. 1

1993

S+P+8E

33

1159

Str.fosif Ion nr. 10 bl. 6A1 sc. 2

1982

S+P+4E

19

1160

Str.Branduselor nr. 6 bl. V70 sc. 3

1989

S+P+4E

14

1161

Al.Foișorului nr. 1 bl. 3 sc. 1

1970

S+P+4E

20

1162

Str.Matei Basarab nr.96,bl.L122,sc.4

1989

S+P+4E

20

1163

Str.Agatha Barsescu nr. 21, bl. V26A

1979

S+P+4E

40

1164

Str.Vlaicu Vodă nr. 23, bl. V38

1989

S+P+8E

98

1165

Str.Jean Steriadî nr. 29, bl. V4

1970

S+P+10E

55

1166

Bd.Unirii nr. 75, bl. H1, sc. 1

1988

S+P+M+10E

59

1167

Calea Călărașilor nr. 321, bl. 202

1990

S+P+ 9E+ 1ap.et.10

46

1168

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 2

1992-1995

S+P+7-8E

33

1169

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 3

1992-1995

S+P+7-8E

33

1170

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 4

1992-1995

S+P+7-8E

33

1171

Str.Alexander Von Humboldt nr. 5, bl V23A, sc 1

1988

S+P+8E

27

1172

Str.Calusarilor nr. 4, bl. 43A, sc. 1

1979

S+P+8E

43

1173

Str.Panait Cema nr.1,bl.M52,sc.2

1989

S+P+8E

36

1174

Bd.N.Grigorescu nr. 37, bl. B4

1967

S+P+10E

108

1175

Str.Rarau nr.2,bl.V71

1989

S+P+4E

61

1176

Str.Prevederii nr.22,bl.G6,sc.1-4

1973

S+P+4E

40

1177

AI.Barajul Lotru nr.7,bl.M7B

1965

S+P+4E

40

1178

Str.Schitului nr.4,bl.7D3,sc.1

1978

S+P+4E

20

1179

Str.Ramnicu Valcea nr. 30, bl. 15, sc. 1

1983

S+P+8E

35

1180

Calea Călărașilor nr. 177, bl. 45

1997

S+P+8E

24

1181

Str.Matei Basarab nr.108, bl.74, sc. A

1987

S+P+8E

34

1182

Str.Matei Basarab nr.108, bl.74, sc. B

1987

S+P+8E

34

1183

Str.Emil Garleanu nr. 4 bl. V53D

1991

S+P+10E

120

1184

Str.Racari nr. 51 bl. 70 sc. 1

1986

S+P+8E

52

1185

Str.Racari nr. 51 bl. 70 sc. 2

1986

S+P+8E

52

1186

Al.Plesesti nr. 6, bl. 8

1967

S+P+4E

19

1187

Str.Foisorului nr.17, bl.FIOC, sc.1-4

1988

S+P+9E

126

1188

Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 3

1988

S+P+8E

36

1189

AI.Giurgeni nr.7,bl.F8

1968

S+P+4E

30

1190

Str.Vlad Județul nr. 6, bl. V12

1988

S+P+8E

54

1191

Str.Mizil nr.5, bl.G18

1974

S+P+4E

60

1192

Str. Schitului nr. 9, bl. 40

1984

S+P+8E

252

1193

Bd.N.Grigorescu nr.65,bl.D11A

1984

S+P+8E

44

1194

AI.Banu Udrea nr.12, bl. V95

1988

S+P+4E

38

1195

Str.Liviu Rebreanu nr.35A,bl.M36A,sc.B

1977

S+P+8E

36

1196

Bd.Burebista nr.1,bl.D15,sc.2-3

1988

S+P+8E

72

1197

Str.Lucretiu Pătrâșcanu nr.19, bl.MC18A, sc.2

1984

S+P+9E

35

1198

Intr.Badeni nr. 6 bl. M9

1964

S+P+4E

70

1199

Bd.Unirii nr.43,bl.E2

1995

S+P+2 Mez+10E

80

1200

Str.Muresana nr.5-7,bl.51A-51B

1984

S+P+4E

34

1201

Bd.Camil Ressu nr. 49, bl. H26

1968

S+P+4E

80

1202

Bd.Camil Ressu nr. 68 bl. 1B sc. 1+2

1983

S+P+4E

32

1203

Str.CozIa nr.3,bi.B1A,sc.1

1967

S+P+10E

44

1204

Str.Schitului nr. 20 bl. 20

1984

S+P+8E

52

1205

Bd.Decebal nr.14,b(.S6,sc.4

1989

S+P+M+7

25

1206

Bd.l.C.Bratianu nr.39,bi.P6, SC. 2

1990

S+P+8E

22

1207

Bd.Decebal nr. 18, bl. S4, sc.1

1987

S+P+7E

21

H.C.L. nr. 311/30.09.2013

1208

Str.Ramnicu Valcea nr. 4, bl. S19

1982

S+P+8E

54

1209

Calea Călărașilor nr. 323, bl. 201

1987

S+P+10E

38

1210

Sos. Mihai Bravu nr. 302, bl. B13, sc. B

1987

S+P+10E

40

1211

Sos.Mihai Bravu nr. 384, bl. B1D

1980

S+P+10E

132

1212

3d.Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 3

1987

S+P+M+9E

32


/ ♦/

\*\

1213

Str.Jean Steriadi nr. 3, bl. 124            / sf fa

69 V*

\     S+P+4E

20

1214

Str.lstriei nr. 8 bl. 21C                      I zi     1

kiwi

82 3

1     S+P+8E

54

1215

Str.Nicolae Licaret nr. 8 bl. PM42       \ -X W

79 /O

ț     S+P+10E

108

1216

Str.Odobesti nr.5A,bl.Z1A                      "

S+P+4E

60

1217

Str.Anastasie Panu nr. 1, bl. A2, sc, 1       XV-*'?

S+P+8E

27

1218

Str.Anastasie Panu nr. 1, bf. A2, sc. 2

S+P+8E

27

1219

Str.Theodor Sperantia nr.104,bl.S26,sc.1

1990

S+P+8E

27

1220

Bd.Camil Ressu nr. 11 bl. 58A

1973

S+P+10E

65

1221

Str.CozIa nr. 3 bl. B1A sc. 3

1976

S+P+10E

44

1222

Str.Theodor Sperantia nr. 106 bl. S24 sc. 3

1990

S+P+8E

27

1223

Bd.Burebista nr. 1 bl. D15 sc. 4

1993

S+P+8E

33

1224

Bd.Theodor Pallady nr. 31 bl. N3B

1984

S+P+4E

15

1225

Str.Zizin nr. 9, bl. V81C

1990

S+P+4E

28

1226

Str.Vasile Cariova nr. 2, bl. A7bis

1990

S+P+8E

143

1227

Str.Zizin nr. 3, bl. V75C, sc. 1

1989

S+P+4E

19

1228

Str.Anastasie Panu nr. 17, bl. D3

1989

S+P+8E

36

1229

Str.Anastasie Panu nr. 20, bl. C15, sc. 3

1989

S+P+8E

27

1230

Str.Viaicu Vodă nr. 23 bl. V39

1989

S+P+8E

98

1231

Str.Foisorului nr. 20 bl. F13C sc. 1

1989

S+P+8E

27

1232

Str.Lucian Blaga nr. 3, bl. J5

1985

S+P+7E

26

1233

Str.Foisorului nr. 13 bl. F8C sc. 1

1989

S+P+8E

98

1234

Str.Foisorului nr. 13 bl. F8C sc. 2

1989

S+P+8E

98

1235

Str.Banu Udrea nr. 14 bl. V99

1989

S+P+4E

38

1236

Str.Viaicu Vodă nr. 30 bl. V100 sc. 3

1988

S+P+8E

36

1237

Str.Nucului nr. 4, bl. V100, sc.2

1984

S+P+8E

27

1238

Str.Matei Basarab nr. 60, bl. L108, sc. B

1994

S+P+4E

20

1239

Str.Vasile Cariova nr.4,bl.A6

1987

S+P+8E

98

1240

AI.Laceni nr. 11, bl. PM83, sc. 2

1987

S+P+8E

52         i

1241

Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 1

1988

S+P+8E

27

1242

Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 2

1988

S+P+8E

36

1243

Str.Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 3

1988

S+P+8E

36

1244

Str.Alexandru Vlahuta nr. 3, bl. M48

1988

S+P+8E

98

1245

Bd.Mircea Vodă nr. 36 bl. M6 sc. 1

1994

S+P+8E

33

1246

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 37 bl. P105 sc. 2

1986

S+P+8E

32

1247

Str.Foisorului nr. 8, bl. F3C, sc. 3

1989

S+P+8E

36

1248

Str.Foisorului nr. 15, bl. F9C

1989

S+P+8E

196

H.C.L. nr. 435/29.11.2013

1249

Str. Voronet nr. 22, bl. 3

1970

P+2

36

1250

Str. Voronet nr. 10, bl. D3

1988

S+P+4E

40

1251

Str.Gura Vadului nr.3,bl.G23

1973

S+P+4E

60

1252

Bd.Camil Ressu nr.70,bl.PM26

1977

S+P+8E+1 Et. Tehnic

180

1253

Str.Panait Cema nr.8,bl.M58,sc.2

1990

S+P+8E

27

1254

Str. Trapezului nr. 2A, bl. M29G

1976

S+P+8E

36

1255

Str. Ștefan Nicolau nr. 9, bl. G3

1956

S+P+2

18

1256

Str.Branduselor nr.3,bl.V78,sc.6

1988

S+P+4E

14

1257

Str. Vlaicu Vodă nr. 20, bl. V78, sc. 1

1988

S+P+4E

14

H.C.L. nr. 67/21

.03.2014

1258

Calea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 3

1988

S+P+8E

36

1259

Str.Branduselor nr.3,bl.V78,sc,2

1988

S+P+4E

19

1260

Str. Patriotilor nr. 2, bl. PM15, sc. A

1976

S+P+8E

36

1261

Str.Panait Cema nr.8,bl.M58,sc.1

1988

S+P+8E

27

1262

Str.SId. Ion Tudor nr.3,bl.6 Titan

1970

S+P+10E

109

1263

Bd.Nicolae Grigorescu nr.59,bl.PM2,sc.B

1976

S+P+8E

36

1264

Str.Gura lalomitei nr.4,bl.H29

1972

S+P+4

40

1265

Str. Ion Tuculescu nr. 40, bl. G8

1957

S+P+2

18

1266

Calea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 1

1988

S+P+8E

36

H.C.L. nr. 215/28.08.2014

1267

Str. Liviu Rebreanu nr. 33, bl. M14, sc. 1, 2, 3

1966

S+P+4

60

1268

Str. Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. 1

1989

S+P+4

19

1269

3d.Burebista nr.3,bl.D16

1994

S+P+8

138

1270

Str. Adrian Carstea nr. 11, bl. 36, sc. 2

1981

S+P+8

52

1271

îd.Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 4

1992

S+P+8

33


1272

Bd.Octavian Goga nr. 24, bl. M62, SC. 3, 4

1994

pr HM <sȚ

60

H.C.L. nr. 9/30.01.2015

1273

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 21, bl. 11

1986

x«S -fet8+ LEtfp .'Jn.

98

1274

Str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 4

1998

■ WMr ‘

40

1275

Str. Becatei nr. 2, bl. R4, sc. E

1974

S+P+10

55

1276

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 27C, bl. PM75, sc. 1

1978

S+P+8

54

1277

Piața Alba lulia nr. 8, bl. I7, sc. 1

1989

S+P+8

23

H.C.L. nr. 112/12.05.2015

1278

|Al. Buhusi nr. 5, bl. 6

|   1979

S+P+10

1 216

H.C.L. nr. 137/30.06.2015

1279

Piața Alba lulia nr. 8, bl. I7, sc. 2

1989

S+P+8

23

1280

Str. Patriotiior nr. 9, bl. PM7, sc. A

1972

S+P+9

36

1281

Str. Agatha Barsescu nr. 14, bl. V29, sc. 1+2

1988

S+P+4

38

H.C.L. nr. 294/22.12.2015

1282

|Piata Alba lulia nr. 8, bl. I7, sc.3

j 1989

1       S+P+8

1     23~

H.C.L. nr. 37/23.02.2016

1283

Bld. Decebal nr. 14, bl. S6

1995

S+P+M+8

65

1284

Str. Cpt. Nicolae Licăreț nr.6, bl. PM43, sc. 1

1978

S+P+10

55

1285

Str. Cpt. Nicolae Licăreț nr.6, bl. PM43, sc. 2

1978

S+P+10

55

1286

Str. Theodor Speranția nr. 104, bl. S26, sc. 2

1989

S+P+8

36

1287

Str. Alexander Von Humboldt nr. 5, bl. V23A, sc. 2

1987

S+P+8

27

1288

Intr. Reconstrucției nr. 6, bl. 28, sc. 3

1964

S+P+10

44

1289

Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7, sc. 1

1985

S+P+8

52

1290

Sos. Mihai Bravu nr. 327, bl. 54, sc. B

1984

S+P+10

30

1291

Str. Voronet nr. 18, bl A22

1986

S+P+4

42

H.C.L. nr. 73/31.03.2016

1292

Str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1

1975

S+P+10

55

1293

Str. Breaza nr. 7, bl. V22A

1988

S+P+8

108

1294

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. 9

1985

S+P+7

61

1295

Str. Rotunda nr. 1-4, bl. Y1

1968

S+P+10

634

1296

Str. Ramnicu Sărat nr. 4, bl. H9

1969

S+P+4

20

1297

Str. Valea Buzăului nr. 14, bl. G26bis

1979

S+P+10

78

1298

Str. Laborator nr. 145, bl. S11

1982

S+P+8

54

1299

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 13, bl. G1

1963

S+P+10

280

1300

Al. Lăcrămioarei nr. 1, bl. 9A

1983

S+P+4

60

1301

Str. Liviu Rebreanu nr. 41, bl. Z22

1973

S+P+9

65

1302

Sos. Campia Libertății nr. 64, bl. 34A, sc. A

1968

S+P+10

44

1303

Sos. Campia Libertății nr. 64, bl. 34A, sc. B

1968

S+P+10

44

1304

Sos. Campia Libertății nr. 64, bl. 34A, sc. C-G

1968

S+P+10

176

1305

Sos. Mihai Bravu nr. 329, bl. 53

1984

S+P+10

30

1306

Sos. Campia Libertății nr. 42 bi. B2

1962

S+P+9

240

1307

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 36, bl. S1D, sc. 1

1977

S+P+10

54

1308

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 36, bl. S1D, sc. 2

1977

S+P+10

54

1309

Str. Theodor Speranția nr. 98, bl. S28, sc. A

1989

S+P+8

27

1310

Str. Theodor Speranția nr. 98, bl. S28, sc. B

1989

S+P+8

27

1311

Str. Theodor Speranția nr. 98, bl. S28, sc. C

1989

S+P+8

36

H.C.L. nr. 84/25.04.2016

1312

Intr. Muncii nr. 2, bl. M8

1965

S+P+4

70

1313

Str. Prisaca Domei nr. 2, bl. D3, sc. 1-2

1967

S+P+10

264

1314

Str. Becatei nr. 6A, bl. V7

1974

S+P+10

165

1315

Sos. Mihai Bravu nr. 309, bl. R3

1985

S+P+9

120

1316

Al. Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 1

1979

S+P+10

54

1317

Al. Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 2

1979

S+P+10

54

1318

Al. Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 3

1979

S+P+10

54

1319

Al. Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 4

1979

S+P+10

54

1320

Str. Tomis nr.2A, bl. A5bis

1974

S+P+10

65

1321

Str. Onisifor Ghibu nr. 1, bl. 028 bis

1968

S+P+4

20

1322

Str. Racari nr. 10, bl. 41, sc. 1

1984

S+P+8

52

1323

Str. Racari nr. 10, bl. 41, sc. 2

1984

S+P+8

52

1324

Str. Prisaca Domei nr. 8, bl. D6

1967

S+P+10

264

1325

Dalea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. A

1979

S+P+10

54

1326

Dalea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. B

1979

S+P+10

54


1327

Aleea Textilistilor nr. 3, bl. MY2

1988

S+P+8

30

1328

Str. Jean Steriadi nr. 2, bl. G4

1974

S+P+10

110

1329

Str. Sold. Nicolae T. Sebe nr. 12, bl. L37, sc. B

1979

S+P+10

54

1330

Str. Lunca Moldovei nr. 1, bl. B4

1977

S+P+10

44

1331

Str. Prevederii nr. 15, bl. A12

1978

S+P+10

176

1332

Str. Tomis nr. 12, bl. C1

1967

S+P+4

50

1333

Str. Odobesti nr. 5b-5c, bl. M7-M7B, sc. B

1976

S+P+10

44

1334

Al. Barajul Dunării nr. 4B, bl. 21B

1977

S+P+10

84

1335

Str. Călușarilor nr. 5, bl. 25

1979

S+P+8

54

1336

Str. Plt. Petre D. lonescu nr. 10, bl. X18

1971

S+P+10

44

1337

B-dul Theodor Paflady nr. 15, bl. U28

1971

S+P+10

66

1338

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 55, bl. M1

1974

S+P+10

166

1339

Str. Baba Novac nr. 11 A, bl. 1

1976

S+P+8

64

1340

Al. Adjud nr. 2, bl. F1

1973

S+P+10

44

1341

Str. Stelian Mihale nr. 7, bl. PM95

1980

S+P+8

54

1342

Al. Berevoiesti nr.5 , bl. 54

1984

S+P+4

38

1343

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 72, bl. VN5

1974

S+P+10

44

1344

Str. Prisaca Dornei nr. 9-11, bl. N16

1968

S+P+4

60

1345

Str. Serg Dumitru Pene nr. 5, bl. J51       >

S+P+8

108

1346

Str. Sold, losif Ion nr. 1, bl. 3B                    —

S+P+4

60

1347

Al. Perisoru nr. 12, bl. N5             f */   «

S+P+4

57

1348

Sos Mihai Bravu nr. 386, bl. B2A     /      $$

W|l97> \

S+P+10

86

1349

Str. Schitului nr. 12, bl. 7C1           j|f I

S+P+4

20

1350

Str. Baia Mare nr. 6, bl. 7, sc. 1        \ o\

W197 » /

S+P+10

44

1351

Str. Baia Mare nr. 6, bl. 7, sc. 2        \

S+P+10

44

1352

Str. Lotrioara nr. 7, bl. V32              Xo.izss—

S+P+10

132

1353

Al. Barajul Bistriței nr. 12, bl. 4

L’W)

S+P+10

121

1354

Str. Liviu Rebreanu nr. 35, bl. M15

1965

S+P+4

60

1355

Str. Fizicienilor nr. 3, bl. D3B

1968

S+P+8

88

1356

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 1

1987

S+P+8

27

1357

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 2

1987

S+P+8

36

1358

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 3

1987

S+P+8

36

1359

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 4

1987

S+P+8

36

1360

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 5

1987

S+P+8

27

1361

Al. Berevoiesti nr. 3, bl. 53

1984

S+P+4

38

1362

Str. Istriei nr. 16, bl. 3E, sc. 1+2

1982

S+P+4

30

1363

Str. Istriei nr. 16, bl. 3E, sc. 3+4

1982

S+P+4

30

1364

Str. Ramnicu Valcea nr. 11, bl. S34

1983

S+P+8

35

1365

Str. Vulcan Judetu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 1

1981

S+P+8

54

1366

Str. Vulcan Judetu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 2

1981

S+P+8

54

1367

Al. Mizil nr.1, bl. 1

1977

S+P+4

89

1368

Al. Stanila nr. 4, bl. H11

1967

S+P+4

80

1369

Intrarea Badeni nr. 12, bl. G2

1986

S+P+8

98

1370

Str. Postăvarul nr. 17, bl. 028

1968

S+P+4

80

1371

B-dul Cam ii Ressu nr. 33, bl. N4,

1967

S+P+10

230

1372

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 68,bl. U25

1971

S+P+10

109

1373

Str. Vulcan Judetu nr. 37, bl. B1C

1979

S+P+10

43

1374

Calea Vitan nr. 107, bl. V14B, sc. 1

1987

S+P+8

36

1375

Calea Vitan nr. 107, bl. V14B, sc. 2

1987

S+P+8

27

1376

Str. Gura lalomitei nr. 14, bl. PC10

1973

S+P+4

40

1377

Str. Florin Ciungan nr. i, bl. 69

1985

S+P+8

52

1378

Str. Spiridon Matei nr. 1, bl. 9. sc. 1

1976

S+P+10

65

1379

Str. Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 2

1976

S+P+10

65

1380

Str. Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 3

1976

S+P+10

65

1381

Str. Istriei nr. 21, bl. 3B

1982

S+P+8

52

1382

Al Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc. 2

1989

S+P+8

36

1383

Al Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc. 1

1989

S+P+8

36

1384

Str. Complexului nr. 1, bl. 62

1966

S+P+10

132

1385

B-dul Camil Ressu nr. 19, bl. 56

1965

S+P+10

176

1386

Al. Ramnicu Valcea nr. 13, bl. S31

1981

S+P+8

54

1387

Str. Drumul Murgului nr. 3, bl. S33A

1982

S+P+8

54

1388

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 27B, bl. PM74

1988

S+P+8

54

1389

Str. Baba Novac nr. 19, bl. G12

1964

S+P+10

88

1390

Str. Cozla nr. 8D, bl. A30

1976

S+P+4

30

1 s!

V \

r* î

1391

Str. Negoiu nr. 4, bl. D16                     | z

]□ I S+P+4

33

1392

Str. Plt. Radu Gheorghe nr. 5, bl. 12          l <2

/o / S+P+10

88

1393

Str. Nedelcu Ion nr. 7, bl. 3A                 \

/  S+P+8

52

1394

Str. Odobesti nr. 2B, bl. N3B                 \

foX   S+P+10

44

1395

Al. Blajel nr. 2, bl. V4

> r     S+P+8

27

1396

Al. Ramnicu Valcea nr. 1, bl. S17

1982

S+P+8

35

1397

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39,bi P100-101, sc. 1

1983

S+P+8

32

1398

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39,bl P100-101, sc. 2

1983

S+P+8

32

1399

B-dul Camil Ressu nr. 27, bl. N1

1965

S+P+10

230

1400

B-dul Camil Ressu nr. 29, bl, N2

1966

S+P+10

230

1401

Str. Brailita nr.1, bl. V17, sc. 1

1988

S+P+8

27

1402

Str. Braiiita nr.1, bl. V17, sc. 2

1988

S+P+8

36

1403

Str. Brailita nr.1, bl. V17, sc. 3

1988

S+P+8

27

1404

Str. Florin Ciungan nr. 7, bl. 65

1984

S+P+8

52

1405

B-dul Theodor Pallady nr. 18, bl. M5A, sc. B

1976

S+P+10

44

1406

Str. Codrii Neamțului nr. 17, bl. NB2A

1976

S+P+4

20

1407

Al Ramnicu Valcea nr. 11, bl. S30

1982

S+P+8

54

1408

Intrarea Horbotei nr. 2A, bl. M11

1977

S+P+10

106

1409

Str. Rarau nr. 3, bl. V69, sc. 1

1989

S+P+4

14

1410

Str. Rarau nr. 3, bl. V69, sc. 2

1989

S+P+4

14

1411

Al. Codrii Neamțului nr. 2, bl. 4

1977

S+P+8

72

1412

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 1

1977

S+P+10

65

1413

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 2

1977

S+P+10

65

1414

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 3

1977

S+P+10

65

1415

Str. Cozla nr. 10, bl. A11

1967

S+P+4

40

1416

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 3, bl. A11

1989

S+P+8

72

1417

Al. Suraia nr. 3, bl. 32, sc. 1

1982

S+P+8

52

1418

Al. Suraia nr. 3, bl. 32, sc. 2

1982

S+P+8

52

1419

Str. Danubiu nr. 12, bl. 6C1

1982

S+P+4

20

1420

Str. Anastasie Panu nr, 21, bl. D5

1987

S+P+8

36

1421

Str. Anastasie Panu nr. 19, bl. D4

1987

S+P+8

36

1422

B-dul Camil Ressu nr. 50, bl. A14

1969

S+P+8

44

1423

Calea Vitan nr. 108, bl. V35, sc. 2

1989

S+P+8

27

1424

Zizrn 22, bl. V35, sc. 3

1989

S+P+8

27

1425

Calea Vitan nr. 108, bl. V35, sc. 1

1989

S+P+8

36

1426

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl. 34A, sc. 1

1983

S+P+8

31

1427

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl. 34A, sc. 2

1983

S+P+8

31

1428

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl. 34A, sc. 3

1983

S+P+8

31

1429

Str. Voronet nr. 7, bl. D5

1988

S+P+4

28

1430

Al. Barajul Cucuteni nr. 8, bl. M7A

1965

S+P+4

60

1431

Str. Prevederii nr. 21, bl. G15

1974

S+P+8

174

1432

Al. itioara nr. 12, bl. M30B

1975

S+P+10

44

1433

Intrarea Simbolului nr. 11, bl. 1

1963

S+P+4

80

1434

Str. Dristorului nr. 1, bl. A23

1987

S+P+4

52

1435

Str. Valea Buzăului nr. 2, bl. G34

1975

S+P+4

30

1436

Str. Jean Steriadi nr. 46, bl. M13

1971

S+P+4

60

1437

Str. Prof. Nicoara Moise nr. 38A, bl. C3

1970

S+P+10

121

1438

Str. Ion Pauncscu Paltin nr. 16, bl. D13

1989

S+P+4

40

1439

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 2

1987

S+P+8

32

1440

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 1

1987

S+P+8

34

1441

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 3

1987

S+P+8

32

1442

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 4

1987

S+P+8

34

1443

Sos Mihai Bravu nr. 450, bl. V7

1988

S+P+8

39

1444

Str. Burdujeni nr. 1, bl. A12

1966

S+P+4

85

1445

Str. Jean Steriadi nr. 4, bl. 118

1969

S+P+4

50

1446

ntrarea Vâslei nr. 1, bl. PM63

1978

S+P+10

98

1447

Str. Campia Libertății nr. 27, bl. 42

1962

S+P+4

80

1448

B-dut Camil Ressu nr. 15, bl. 57

1965

S+P+10

176

1449

Str. Laborator nr. 136, bl. S31A

1983

S+P+8

44

1450

3-dul 1 Decembrie 1918 nr. 43-45, bi. J41-42-43

1971

S+P+4

240

1451

Str. Vlad Dracul nr. 15, bl. C12

1989

S+P+8

99

1452

Str. Ramnicu Valcea nr. 25, bl. 20B

1982

S+P+8

52

1453   >

XL Adrian Carstea nr. 13, bl. 37

1987

S+P+8

252

1454

3-dul 1 Decembrie 1918 nr. 27D, bl. PM76

1980

S+P+8

54

Jf»

1455

Sos Mihai Bravu nr. 303, bl. 18A, sc. A si B    /

l 'e 1 S+P+8

88

1456

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 35, bl. B3

- WmR

a ? ls+p+10

108

1457

Al Școlarilor nr. 14, bl. S14                     \

4 wo

y ^s/s+p+10

43

1458

Str. Trapezului nr. 11, bl. G35                   X

/■*X1975^

XiZ S+P+4

50

1459

Str. Crivatului nr. 3, bl. 44B

’JZ S+P+8

38

1460

Al. Madarasi nr. 5, bl. D10A

S+P+8

44

1461

Str. Liviu Rebreanu nr. 32A, bl. PM70

1980

S+P+8

108

1462

Str. Danubiu nr. 15, bl. 52 A

1984

S+P+4

30

1463

B-dul Theodor Paliady nr. 25, bl. V11

1973

S+P+10

176

1464

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 9, bl. L3

1959

S+P+3

16

1465

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4

1959

S+P+3

16

1466

Str. Buteica Emanoil Marius nr. 4, bl. 63

1985

S+P+8

52

1467

Str. Mureseana nr. 6-8, bl. 58

1980

S+P+4

60

1468

Str. Valea Buzăului nr. 8, bl. G31

1974

S+P+4

60

1469

Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 1, bl. B5

1989

S+P+8

99

1470

Str. Logofăt Tautu nr. 2, bl. C3

1989

S+P+8

36

1471

Str. Laborator nr. 129, bl. S2A

1982

S+P+8

35

1472

B-dul Hristo Botev nr. 10

1979

S+P+8

16

1473

Al. Mizil nr. 6, bl. C2

1978

S+P+4

119

1474

Al. Mizil nr. 2, bl. 2

1978

S+P+4

104

1475

Sos Mihai Bravu nr. 436, bl. V15

1988

S+P+9

39

1476

Al. Adrian Carstea nr. 5, bl. 33A

1983

S+P+8

52

1477

Str. lancu Brezeanu nr. 4, bl. V31B

1988

S+P+4

40

1478

Sos Mihai Bravu nr. 442, bl. V11

1987

S+P+9

39

1479

Str. Postăvarul nr. 19, bl. 9

1977

S+P+11

109

1480

Str. Istriei nr. 32, bl. 10B

1984

S+P+10

52

1481

Sos Mihai Bravu nr. 440, bl. V12

1988

S+P+8

40

1482

Sos Mihai Bravu nr. 311-313, bl. Sb1, SC 1

1983

S+P+10

30

1483

Sos Mihai Bravu nr. 311-313, bl. Sb1, SC 2

1983

S+P+10

40

1484

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 7, bl. L2

1958

P+3

16

1485

Al. Tandarei nr. 3, bl. 30B

1984

S+P+8

52

1486

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22B

1983

S+P+10

40

1487

Calea Vitan nr. 199, bl. 52, sc. 1

1982

S+P+10

30

1488

Bd. Camil Ressu nr. 53, bl. H14, sc. 1-7

1967

S+P+4

140

1489

Intr.Barsei nr. 6, bl. G7, sc. A

1986

S+P+8

52

H.C.L. nr. 99/30.05.2016

1490

Str. PIL Radu Gheorghe nr. 38, bl. VN8

1978

S+P+10

43

1491

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 30, bl. Z4

1967

S+P+4

80

1492

Al. Barajul Cucuteni nr. 6, bl. M6A

1965

S+P+4

60

1493

Str. Murgeni nr. 10, bl. L23

1979

S+P+4

60

1494

Str. Minis nr. 4, bl. X6, Sc. 1

1979

S+P+10

132

1495

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 9, bl. V60

1988

S+P+4

38

1496

Str, Ciucea nr. 3, bl. P17

1969

S+P+4

50

1497

Al. Solidarității nr. 3, bl. M18

1965

S+P+4

40

1498

Str. Zîzin nr. 7, bl. 80B

1988

S+P+4

28

1499

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 29A, bl. PM78

1981

S+P+8

54

1500

Str. Dristorului nr. 98, bl. 11

1976

S+P+10

132

1501

Str. Campia Libertății nr. 9, bl. PM62

1978

S+P+10

97

1502

Str. Adrian Carstea nr. 3, bl. 33B, sc. 2

1984

S+P+8

52

1503

Al. Ilioara nr. 16, bl. M32, SC. A

1975

S+P+10

43

1504

Str. Ramnicu Valcea nr. 21, bl. 22A

1981

S+P+10

54

1505

Str. Istriei nr. 23, bl. 2B

1983

S+P+8

52

1506

Str. Dristorului nr. 5, bl. A20, sc. 1

1987

S+P+4

14

1507

Str. Dristorului nr. 5, bl. A20, sc. 2

1987

S+P+4

14

1508

3-dul Camil Ressu nr. 58, bl. D1B

1969

S+P+10

88

1509

M. Ilioara nr. 10, bl. M30A

1976

S+P+10

44

1510

3-dul Ramnicu Sarat nr. 29, bl. 11A1

1977

S+P+8

88

1511

ntrarea Muncii nr. 4A, bl. C

1974

S+P+9

120

1512

Bos Mihai Bravu nr. 296, bl. 7

1975

S+P+10

120

1513

Btr. Patulului nr. 6, bl. 5

1975

S+P+10

109

1514

Btr. Brândușelor nr. 7, bl. G3, sc. 1

1989

S+P+8

36

1515

Btr. Brândușelor nr. 7, bl. G3, sc. 2

1989

S+P+8

27

/ V,__-

/ */ M

K—I v \

1516

Str. Lipanesti nr. 6, bl. J18                   IW

V       S+P+4

20

1517

Str. Danubiu nr. 11, bl. 6H             1 ? UpnJ

I       S+P+4

38

1518

B-dul Camil Ressu nr. 31, bl. N3

S+P+10

230

1519

Str. Minis nr. 8, PM91, sc. A

S+P+8

54

1520

Str. Minis nr. 8, PM91, sc. B

S+P+8

54

1521

Str. Valea Buzăului nr. 16, bl. G24bis

"^1983

S+P+4

67

1522

Str. Foișorului nr. 7, bl. F5C, sc. 1

1989

S+P+8

27

1523

Str. Foișorului nr. 7, bl. F5C, sc. 2

1989

S+P+8

36

1524

Str. Muresana nr. 2, bl. 43B

1979

S+P+10

44

1525

Str. Danubiu nr. 10, bl. 6D1

1981

S+P+4

30

1526

Str. Papiu llarian nr. 6, bl. 42

1987

S+P+10

153

1527

Calea Victoriei nr. 1-5, bl. Victoria

1960

S+P+8

176

1528

Str. Cozla nr. 8A, bl. A32

1976

S+P+4

30

1529

Str. Tina Petre nr. 9, bl. L38, sc. A

1982

S+P+10

54

1530

Str. Tina Petre nr. 9, bl. L38, sc. B

1982

S+P+10

54

1531

Str. Tomis nr. 1, bl. H6

1967

S+P+4

20

1532

Str. Brândușelor nr. 11, bl. H1, sc. 1

1989

S+P+8

27

1533

Str. Brândușelor nr. 11, bl. H1, sc. 2 +3

1989

S+P+8

72

1534

Sos. Mihai Bravu nr. 394, bl. B1A

1979

S+P+10

43

1535

Str. Rarau nr. 1, bl. V68

1989

S+P+4

28

1536

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 2

1967

S+P+10

44

1537

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 5

1967

S+P+10

44

1538

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, sc. A

1983

S+P+10

30

1539

Str. Foișorului nr. 24, bl. F14C, sc. 2

1988

S+P+8

36

1540

Str. Vasile Goldis nr. 8, bl. M40

1965

S+P+8

44

1541

intr. Sold. Dumitru Dragan nr. 4, bl. 8A1

1983

S+P+4

30

1542

Bd. Basarabia nr. 240, bl. MY6

1988

S+P+8

30

1543

Str. Tomis nr. 10, bl. C5

1968

S+P+4

60

1544

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 37, bl. P105, sc. 3

1986

S+P+8

32

1545

Str. Matei Basarab nr. 83, bl. L117

1990

S+P+4

40

1546

Calea Calarasilor nr. 175, bi. 44, sc. A

1988

S+P+8

34

1547

Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. B

1988

S+P+8

33

1548

Calea Calarasilor nr. 175, bl. 44, sc. C

1988

S+P+8

33

1549

Calea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 2

1988

S+P+8

27

1550

Str. Meșterul Manole nr. 3, bl. D15, sc. 1

1988

S+P+4

14

1551

Str. Emil Garleanu nr. 10, bl. A2, sc. 3

1988

S+P+8

36

H.C.L. nr. 114/21.06.2016

1552

Calea Calarasilor nr. 249, bl. 65A, sc. A

1987

S+P+8

68

1553

Str. Cozla nr. 6, bl. A8, sc. 1,3,4

1966

S+P+4

35

1554

Intr. Odobesti nr. 10, bl. V7

1966

S+P+10

44

H.C.L. nr. 140/18.07.2016

1555

Calea Calarasilor nr. 253, bl. 67, sc. 2

1989

S+P+8

34

1556

Str. Nerva Traran nr. 16, bi. M35, sc. 1

1985

S+P+8

30

1557

Calea Vitan nr. 121, bl. V1, sc. 1

1988

S+P+8

27

1558

Str. Anastasie Panu nr. 15, bl. D2

1988

S+P+8

98

1559

Bd. Camil Ressu nr. 42, bl. A12

1968

S+P+10

44

1560

Str. Anastasie Panu nr. 20, bi. C15, sc. 1

1988

S+P+8

36

1561

Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. 4

1968

S+P+4

20

1562

Str. Vlaicu Vodă nr. 24, bl. V79, sc. 1

1989

S+P+4

19

H.C.L. nr. 198/16.09.2016

1563

Str. Vlaicu Vodă nr. 26, bl. V82B

1989

S+P+4

38

1564

Str. Poet Panait Cema nr. 4, bl. M57, sc. 2

1988

S+P+8

27

1565

Bd. Camil Ressu nr. 2, bl. R2

1982

S+P+8

75

1566

Str. Calotesti nr. 1

1937

S+P+3

6

1567

Calea Calarasilor nr. 172, bl. 57

1990

S+P+8

30

H.C.L. nr. 245/11.10.2016

|   1568 |Bd. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31                   |   1989   |         S+P+8         |       99      ~|

H.C.L. nr. 263/31.10.2016

1569

Al. Barajul Rovinari nr. 2, bl. M21

1964

S+P+4

60

1570

Al. Barajul Rovinari nr .6, bl. M22

1964

S+P+4

60

H.C.L. nr. 297/11.11.2016

/•/ 1

fflt

V \

V* 1

1572

Str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5

iiitm'iiî

î+pjgt i

51

1573

Bd. Comeliu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 1, 3,4

WWWB/

90

1574

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, bl. MY4, sc. B

i9at^

30

1575

Str. Zizîn nr. 18, bl. V101B

1986^5

25

H.C.L. nr. 341/15.12.2016

1576

Str. Panait Cema nr. 7, bl. M44, sc. 1

1989

S+P+8

27

1577

Str. Panait Cema nr. 7, bl. M44, sc. 2

1989

S+P+8

36

1578

Str. Ticus nr. 1, bl. M31A, sc. 1

1980

S+P+8

54

1579

Calea Călărașilor nr. 309, bl. 70, sc. 1

1989

S+P+8

34

H.C.L. nr. 16/26.01.2017

1580

Str. Breaza nr. 5, bl. V22B

1988

S+P+8

54

1581

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, bl. 2 TITAN

1985

S+P+8

105

1582

Str. Matei Basarab nr. 71, bl. L111A

1986

S+P+4

41

H.C.L. nr. 58/28.02.2017

1583

Aleea Alexandru Moruzzi nr. 10, bl. 5

1968

S+P+4

50

1584

Calea Călărași nr. 319, bl. A

1938

S+P+7

74

1585

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 26, bl. 6

1985

S+P+9

109

1586

Str. Istriei nr. 14, bl. 3E2

1983

S+P+4

20

1587

Str. Minis nr. 10, bl. X7

1986

S+P+10

43

H.C.L. nr. 109/29.03.2017

1588

Aleea Emil Botta nr. 1, bl. M109, sc. 2

1988

S+P+8

36

1589

Aleea Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 3

1984

S+P+4

15

1590

Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. N6

1966

S+P+10

297

1591

Bd. Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 4

1989

S+P+8

30

1592

Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4

1989

S+P+8

66

1593

Calea Călărași nr. 240, bl. 76, sc. 2

1989

S+P+8

33

1594

Bd. Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 1,2,3

1989

S+P+8

98

1595

Aleea Buhusi nr. 3, bl. 5 (sc. 1, 2, 3)

1978

S+P+10

162

1596

Aleea Buhusi nr. 3, bl. 5, sc. 4

1978

S+P+10

54

1597

Str. Pictor Ion Tuculescu nr. 21-23,bl. 22

1965

S+P+4

120

1598

Str. Octavian Goga nr. 14, bl. M61, sc. 1

1988

S+P+8

24

1599

Str. Vameșului nr. 3

1947

S+P+1+M

4

1600

Calea Vitan nr. 231, bl. 6

1979

S+P+10

264

1601

Str. Serg. Dumitru Pene nr. 1A, bl. I34

1981

S+P+4

38

H.C.L. nr. 147/27.04.2017

1602

Str. Vlaicu Vodă nr. 11, bl. V62

1988

S+P+4

52

1603

Bd. Comeliu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 2

1988

S+P+8

30

1604

Al. Codrii Neamțului nr. 6, bl. PM26bis, sc. 4

1977

S+P+8

36

1605

Al. Ramnicu Sărat nr. 9, bl. 7D

1982

S+P+4

30

1606

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 4

1968

S+P+10

44

1607

Str. Ramnicu Valcea nr. 13-15, bl. S30A

1983

S+P+8

88

1608

Str. Voronet nr. 21, bl. B2

1977

P+2

24

1609

Str. Codrii Neamțului nr. 9, bl. 3

1977

S+P+10

88

H.C.L. nr. 189/16.05.2017

1610

Str. Dristorului nr. 88, bl. B13, sc. 1+A

r 1986

S+P+10

70

1611

Calea Călărașilor nr. 240, bl. 76, sc. 1

1989

S+P+8

33

1612

Str. Nerva Traian nr. 18, bl. M34

1987

S+P+8

30

1613

Str. Odobesti nr. 5B-5C, bl. M7, sc. A

1976

S+P+10

44

1614

Plt. Petre lonescu nr. 7, bl. X20

1972

S+P+10

44

1615

Calea Călărași nr. 173, bl. 42, sc. 1

1996

S+P+8

33

1616

Str. Zizin nr. 3, bl. V75C, sc. 2

1989

S+P+4

14

H.C.L. nr. 268/30.06.2017

1617

Str. Poet Panait Cerna nr. 8, bl. M58, sc. 3

1990

S+P+8

27

1618

Str. Dristorului nr.3, bl. A21, SC. 2

1987

S+P+4

19

1619

Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. 2, 3

1968

S+P+4

40

1620

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 7, bl. B5A

1985

S+P+4

38

1621

Str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73

1988

S+P+11+M

47

H.C.L. nr. 318/27.07.2017

1622

Bd. Ramnicu Sărat nr. 25, bl. 11A

1975

S+P+10

162

1623

Bd. I.C. Bratianu nr. 44

1963

S+P+8

2261624

Aleea Sibiana nr. 1, bl. R17

1962

S+P+4

40

1625

Str. Mantuleasa nr. 3

1933

D+P+5+M

32

H.CL. nr. 449/28.09.2017

H.C.L. nr. 506/31.10.2017

---------—----


1645

Str. Nerva Traian nr. 15, bl. M69, sc. 2

1989

S+PTr1^

30

1646

Str. Laborator nr. 138, bl. S31B, sc. A

1981

S+P+8

44

1647

Al. Solidarității nr. 7, bl. M20

1965

S+P+4

40

1648

Str. Sold. Stelian Mihale nr. 1A, bl. G1, sc. A

1976

S+P+10

132

1649

Bd. Theodor Pallady nr. 8, bl. M3C

1975

S+P+10

44

1650

Str. Istriei nr. 12, bl. 19D, sc. A

1984

S+P+8

44

1651

Al. Banul Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 1

1970

S+P+4

50

1652

Al. Banul Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 2

1970

S+P+4

50

1653

Str. Racari nr. 55, bl. 71

1985

S+P+8

52

1654

Str. Sold. Ion losif nr. 8, bl. 7A

1981

S+P+4

30

1655

Calea Vitan nr. 199, bl. 52, sc. 2

1982

S+P+10

30

1656

Str. Patriotilor nr. 2, bl. PM15, sc. B

1976

S+P+8

36

1657

Str. Vlaicu vodă nr. 28, bl. V81A

1989

S+P+4

47

1658

Str. Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. 2

1989

S+P+4

19

1659

Str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72

1988

S+P+7-8

100

1660

Str. Gruiut Argeșului nr. 1A, bl. MC5

1970

S+P+10

44

1661

Bd. Theodor Pallady nr. 29, bl. N3-N3A

1986

S+P+4

33

1662

Str. Mihai Bravu nr. 311, bl. S3

1982

S+P+10

54

1663

Al. Madarasi nr. 9, bl. D6

1983

S+P+8

52

1664

Str. Schitului nr. 16, bl. 43

1983

S+P+8

104

1665

Bd. Ramnicu Sarat nr. 2, bl. H7

1968

S+P+4

20

1666

Str. Istriei nr. 12, bl. 19D, sc. B

1984

S+P+8

35

1667

Al. Banu Udnea nr. 5, bl. 7

1970

S+P+4

20 |

H.C.L. nr. 568/27.11.2017


1626

Str. Liviu Rebreanu nr. 27, bl. M12

1964

S+P+4

40

1627

Str. Danubiu nr. 13/Sold, losif Ion nr. 10/ bl. 6C

1981

S+P+4

67

1628

Str. Foișorului nr. 5, bl. F4C

1988

S+P+8

63

1629

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl, K2, sc. A

1984

S+P+7

14

1630

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl, K2, sc. B

1984

S+P+7

27

1631

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl, K2, sc. C

1984

S+P+7

20

1632

Sos. Mihai Bravu nr. 315, bl. SB, sc. A

1982

S+P+10

54

1633

Al. Școlarilor nr. 4, bl. S3A

1982

S+P+10

54

1634

Str. Laborator nr. 143, bl. S10, sc. 1

1982

S+P+8

54

1635

Aleea Școlarilor nr. 12, bl. S25

1980

S+P+10

54

1636

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 9, bl. Y2

1967

S+P+9

280

1637

Str. Negoiu nr. 8, bl. D14

1988

S+P+4

40

1638

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 3

1989

14

1639

Str. Campia Libertății nr. 40, bl. B1

1962

. 80

1640

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. B

1983

X   53

1641

Al. Alexandru Moruzzi nr. 2, b). V55

1984

47

1642

Al. Lăcrămioarei nr. 2, bl. 8D, sc. 1+2

1981

(fs+ is

□ I 30

1643

Al. Barajul Bicaz nr. 4, bl. M25, sc. 5 si 6

1964

\ o\S+           i

• 7   40

1644

Calea Vitan nr. 123, bl. V2

1989

V  36

1668

Str.Nicolae Pascu nr. 1, bl. 7B1

1973

S+P+4

58

1669

Str. Gheorghe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. A

1979

S+P+10

44

1670

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 24, bl. 5 TITAN

1985

S+P+9

112

1671

Str. Baia Mare nr, 1, bl. 8

1978

S+P+10

76

1672

Al. Barajul Bicaz nr. 2, bl. M25, sc. 1-4

1965

S+P+4

80

1673

Bd. Ramnicu Sarat nr. 14, bl. 20J

1984

S+P+8

70

1674

Str. Lt. Nicolac Pascu nr. 8, bl. 4

1973

S+P+4

116

1675

Al. Banul Udrea nr. 6, bl. 2

1970

S+P+4

20

1676

Al. Banul Udrea nr. 8, bl. 1

1970

S+P+4

20

1677

Str, Gheorghe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. B

1979

S+P+10

43

1678

I Calea Vitan nr. 109, bl. V15

1988

S+P+10

120

1679

Al. Plenita nr. 4, bl. Y8

1967

S+P+4

60

1680

Str. Laborator nr. 128A, bl. 39A

1983

S+P+8

52

1681

Sos. Mihai Bravu nr. 301, bl. 18

1979

S+P+13

83

|   1571 [Str. Becatei nr. 2, bl. R4, sc. F                     |    1976   |         S+P+10         |        50        |

H.C.L. nr. 316/29.11.2016


1682

Str. Banu Udrea nr. 8, bl. G5

1988

S+P+8

72

1683

Str. Matei Basarab nr. 64, bl. L110

1989

S+P+4

60

1684

Al. Barajul Cucuteni nr. 1, bl. A12

1969

S+P+10

44

H.C.L. nr. 647/19.12.2017

1685

Calea Vitan nr. 111, bl. V16A, sc. 1

1988

S+P+8

27

1686

Str. Vlad Dracu nr. 13, bl. C13

1989

S+P+8

98

1687

Str. Cozla nr. 8B, bl. A33, sc. A, B

1976

S+P+4

20

1688

Str. Banu Udrea nr. 5-7, bl. J1

1985

S+P+8

36

1689

Str. Alexandru Moruzzi nr. 9, bl. V54B, sc. C

1989

S+P+4

14

1690

Al. Solidarității nr. 5, bl. M19

1968

S+P+4

40

1691

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 15, bl. L6

1959

P+3

16

1692

Str. Alexandru Moruzzi nr. 11, bl. V54A

1989

S+P+4

14

1693

uu . rxauai i « ii .      mi.

o*- 1                >in UI

1984

S+P+8

104

1694

Str. Vlaicu Vodă nr. 24, bl. V79, sc. 2

1990

S+P+4

19

1695

Str. Meșterul Manole nr. 4, bl. D10

1988

S+P+4+M

40

H.C.L. nr. 26/29.01.2018

1696

Str. Istriei nr. 5, bl. H16

1968

S+P+4

20

1697

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. A

1982

S+P+4

15

1698

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. B

1982

S+P+4

15

1699

Str. losif Ion nr. 6, bl. 7B

1981

S+P+4

30

1700

Bd. Comeliu Coposu nr. 51

1950

S+P+7

66

1701

Al. Barajul Dunării nr. 4, bl. M38

1965

S+P+10

44

1702

Str. Nucului nr. 4, bl. V100, sc. 1

1988

S+P+8

36

1703

Str. Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. B

1989

S+P+4>---j*.

14

1704

Str. Danubiu nr. 15, bl. 55

1981

StRfiDMA/V

X  67

1705

Str. Burduieni nr. 14, bl. N12

1869

50

1706

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 1

1989

<p>

\*\ 27

1707

Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 2

1989

1 SrP+l

\ 36

1708

Aleea Fizicienilor nr. 6-11, bl. 3B

1983

I s-p+i

□ | 54

1709

Str. Brândușelor nr. 10, bl. V75A

1989

\S$P+J

>g/47

H.C.L. nr. 48/16.02.2018

1710

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 1, bl. B5D

1983

--

19

1711

Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 3

1988

S+P+8

36

1712

Str. Liviu Rebreanu nr. 10, bl. A2

1965

S+P+4

65

1713

Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. V65, sc. 1

1989

S+P+4

14

1714

Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. V65, sc. 2,3

1989

S+P+4

28

1715

Bd. Ramnicu Sarat nr. 3, bl. H14

1968

S+P+4

20

1716

Bd. Comeliu Coposu nr. 1C

1930

S+P+6+M

15

1717

Bd. Comeliu Coposu nr. 1B, bl. B1

1930

S+P+6+M

19

1718

Bd. Comeliu Coposu nr. 1A

1930

S+P+6+M

16

1719

Str. Mizii nr. 3, bl. 3A

1978

S+P+4

89

1720

Aleea Rotunda nr. 3, bl. Y4A

1976

S+P+10

44

1721

Aleea Tandarei nr. 2, bl. 52, sc. 1

1982

S+P+4

19

1722

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 1, bl. G3

1965

S+P+9

280

1723

Str. Voronet nr. 3, bl. D4

1988

S+P+4

28

1724

Bd. Decebal nr. 3, bl. S12B

1990

S+P+7

42

1725

Str. Burdujeni nr. 3A, bl. GC5

1977

S+P+10

44

1726

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. A

1983

S+P+10

106

1727

Str. Cozla nr. 2A, bl. F3

1975

S+P+10

44

1728

Str. Brândușelor nr. 1, bl. V43, sc. 1

1988

S+P+4

19

1729

Str. Vlaicu Vodă nr. 17, bl. V43, sc. 3

1988

S+P+4

19

1730

Str. Gheorghe Bogdan Tudornr. 7, bl. 21

1982

S+P+8

54

1731

Aleea Foișorului nr. 1, bl. 3, sc. 2

1970

S+P+4

20

1732

Str. Vlaicu Vodă nr. 17, bl. V43, sc. 2

1988

S+P+4

19

1733

Str. Agatha Barsescu nr. 25, bl. V26C

1988

S+P+4+M

40

1734

Aleea Vasile Goldis nr. 4, bl. M42

1964

S+P+10

44

1735

Calea Vitan nr. 10. bl. V50A

1989

S+P+8

36

1736

Str. Vlaicu Vodă nr. 13, bl. V63

1988

S+P+4

38

1737

Al. Banu Udrea nr. 11, bl. V103

1988

S+P+8

98

1738

Al. Banu Udrea nr. 10, bl. V102

1989

S+P+8

98

1739

Ai. Ramnicu Sarat nr. 7, bl. 7C

1986

S+P+4

30

1740

Al. Solidarității nr. 1A, bl Y6

1965

S+P+4

60

H.C.L. nr. 71/23.02.2018

1741

Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. D

1974

S+P+10

55

1742

Str. Brândușelor nr. 6, bl. V70, sc. 4

1987

S+P+4

19

1743

Str. Rarau nr. 5, bl. V70, sc. 1

1989

S+P+4

14

1744

AL. Barajul Cucuteni nr. 4, bl. M5A

1965

S+P+4

60

1745

Al. Vlahita nr. 4, bl. PM21

1978

S+P+10

65

1746

Intr. Badeni nr. 4, bl. T6

1987

S+P+4

19

1747

Str. Foișorului nr. 6, bl. F2C

1986

S+P+8

98

1748

Str. Nerva Traian nr. 15, bl. M69, sc. 1

1986

S+P+10

40

H.C.L. nr. 132/28.03.2018

1749

Str. Traian Popovici nr. 87, bl. B11

1986

S+P+8

52

1750

Aleea Foișorului nr. 3 (95), bl. 4, sc. 1

1970

S+P+4

20

1751

Aleea Foișorului nr. 3 , bl. 4, sc. 2

1970

S+P+4

20

1752

Aleea Foișorului nr. 3 , bl. 4, sc. 3

1970

S+P+4

20

1753

Al. Foișorului nr. 89-91, bl. 5

1986

S+P+5

37

1754

Str. Dristoruiui nr.96, bl. 17

1983

S+P+10

80

1755

Str. Moise Nicoara nr. 36, bl. D2

1969

S+P+4

117

1756

Str. Moise Nicoara nr. 41, bl. D3

1969

S+P+4

117

1757

Bd.Octavian Goga nr. 10, bl. M60, sc. 1, 2

1995

S+P+M+8

52

1758

Bd.Octavian Goga nr. 8, bl. M24, sc. 1

1995

S+P+9

24

1759

Bd.Octavian Goga nr. 16, bl. M42, SC. 1

1995

S+P+9

28

1760

Str. Poet Panait Cerna nr. 14, bl. M5, sc. 1

1995

S+P+9

23

1761

Bd. Ramnicu Sărat nr. 7, bl. H17

_ 1968

S+P+4

20

1762

S+P+8

23

1763

Str. Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 2        /\

S+P+8

27

1764

Bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2            / "*Z ZSi

S+P+9

34

1765

Str. Valea Buzăului nr. 6, bl. G32           / c/    W11

> jfe )74 r.

S+P+4

60

1766

Calea Victoriei nr. 12A, bl. A+B             (                      ?

S+P+M+6

66

1767

Bd. Decebal nr. 8, bl. S9                    \

S+P+7

20

1768

Calea Călărașilor nr. 250, bl. SI8

S+P+M+10

20

1769

STr. Rotunda nr. 4B, bl. H19bls

S+P+4

40

1770

Str. Nerva Traian nr. 14, bl. M36, sc. 3

”^-1999

S+P+8

30

1771

Str. Poet Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 1

1987

S+P+8

36

1772

Str. Traian nr. 1, bl. E5, sc. 2

1987

S+P+10

48

1773

Bd. Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 1

1996

S+P+M+7

24

1774

Al. Suraia nr. 5, bl. 31B

1984

S+P+8

52

1775

Al. Barajul Lotrului nr. 8, bl. N9, sc. A

1976

S+P+9

37

1776

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 5

1990

S+P+8

33

1777

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2

1997

S+2M+P+9

33

1778

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 2

1998

S+P+8

24

1779

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 3

1998

S+P+8

28

1780

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 1

1998

S+P+8

28

1781

Calea Călărașilor nr. 170, bl. 56

1998

S+P+8

33

1782

Bd. Camil Ressu nr. 12, bl. BSBis

1973

S+P+10

80

1783

Splaiul Unirii nr. 47, bl. M18

1986

S+P+8

30

1784

Str. Parfumului nr. 28

1950

S+D+P+7

22

1785

Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 1

1993

S+P+7

34

1786

Str. Sf. Vineri nr. 21A, bl. 102, sc. 2

1995

S+P+8

23

1787

Str. Fizicienilor nr. 44, bl. 11

1980

S+P+4

38

1788

Str. Fizicienilor nr. 40-42, bi. 9-10

1981

S+P+4

76

1789

Str. Nerva Traian nr. 9, bl. M67

1998

S+P+10

60

1790

Bd. Unirii nr. 66, bl. K3, sc. 1

1992

S+P+7

25

1791

Str. Mamulari nr. 4, bl. C2, sc. 2

1990

S+P+8

30

1792

Str.lstriei nr. 25, bl. 2

1984

S+P+8

52

1793

Str. Meșterul Manole nr.6, bl. D11

1988

S+P+4

33

1794

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 4

1988

S+P+4

14

1795

Bd. Energetidenilor nr. 9, bl. M4A

1977

S+P+5

53

1796

Str. Calotesti nr. 4

1939

S+P+5

5

1797

Bd. Unirii nr. 33, bl. A2, sc. i

1990

S+P+6

24

1798

Al. Barajul Lotru nr. 3, bl. MSB

1965

S+P+4

40

1799

Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, sc. 1

2002

S+P+M+6

30

1800

3d. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 1

1996

S+P+10

32

1801

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 3, bl. 7B     |

-■w— iWTlr*?

fi

S+P+4

58

1802

Bd. Camil Ressu nr. 24, bl. A7Bis

6\

S+P+11

47

1803

Str. Lăcrămioarei nr. 46, bl. 6

S+P+4

58

1804

Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 2B

-'â* Z'1

<J^S95

S+P+7

24

1805

Str. Matei Basarab nr. 75, bl. L113

i^2000

S+P+4

40

1806

Str. Agatha Barsescu nr. 16, bl. V30A

1988

S+P+4

40

1807

Str. Sfanta Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 1

1989

S+P+8

23

1808

Splaiul Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 1

1990

S+P+8

33

1809

Bd- Unirii nr. 31, bl. A1, sc. 2

1987

S+P+2M+6

18

1810

Str. Drumul Murgului nr. 8, bl. H1

1967

S+M+P+4

22

1811

Al. Fuiorului nr. 7, bl. H17

1969

S+P+4

60

1812

Bd. Mircea Vodă nr. 40, bl. M11, sc. 3

1994

S+P+8

33

1813

Str. Dristor nr. 4, bl. B13

1989

S+P+4

33

1814

Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 2

1993

S+P+8

33

1815

Str. Danubiu nr. 19, bl. 31, sc. 1

1984

S+P+8

52

1816

Calea Calarasilor nr. 177, bl. 68, sc. 3+4

1993

S+P+8

67

H.C.L. nr. 158/26.04.2018

1817

Bd. Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2

1997

S+P+9

34

1818

Splaiul Unirii nr. 37, bl. M10

1995

S+P+7+EL Tehn.

132

1819

Al. Alexandra Moruzzi nr. 13, bl. V54

1991

S+P+4

40

1820

Str. Zborului nr. 5

1936

S+P+3

8

1821

Bd. Mircea Vodă nr. 43, bl. M32

1996

S+P+8

29

1822

Str. Aurel Boțea nr. 9, bl. B5

1985

S+P+4

38

1823

Bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 1

1997

S+P+8

23

1824

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 3

1990

S+P+7

33

1825

Str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 3

1997

S+P+8+Et. Tehnic

21

1826

Sos. Gării Catelu nr. 170, bl. 170A

1978

S+P+4

109

1827

Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 1

1988

S+P+9

33

1828

Str. Sfanta Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1

1995

S+P+6

18

1829

Bd. Decebal nr. 1,bl. H2, sc. 5

1986

S+P+9

34

1830

Calea Calarasilor nr. 309, bl. 70, sc. 2

1989

S+P+8

34

1831

Calea Calarasi nr. 44, bloc Weisman

1912

S+P+3

8

H.C.L. nr. 218/30.05.2018

1832

Str. Voievod Alexandru Moruzzi nr. 8, bl. V56

1991

S+P+4

28

1833

Str. Banu Udrea nr. 6, bl. G6

1989

S+P+8

54

1834

Bd. Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 2

1989

S+P+6

15

1835

Str. Vlahita nr. 2, bl. M3K

1974

S+P+8

45

1836

Bd. Octavian Goga nr. 22, bl. M63

1998

S+P+8

30

1837

Barajul Bistrița nr. 16, bl. Y4

1967

S+P+10

54

1838

Str. Fizicienilor nr. 46-48, bl. 12-13

1980

S+P+4

44

1839

Str. Schitului nr. 6, bl. 7D1

1983

S+P+4

15

1840

Bd. Theodor Pallady nr. 35, bl. N2

1983

S+P+4+M

48

1841

Bd. Mircea Vodă nr. 35, bl. M27

1997

S+P+8

23

1842

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 1

1993

S+P+8

34

1843

Str. Ramnicu Valcea nr. 6, bl. S2O

1982

S+P+S

54

1844

BD. Decebal nr. 2-4, bl. S11, sc. 2

1987

S+P+7

21

1845

Bd. Octavian Goga nr. 14, bl. M61, sc. 2

1988

S+P+9

34

1846

Al. Foișorului nr. 1A, bl. V74

1989

S+P+4

40

1847

Bd. Ramnicu Sărat nr. 5, bl.. H15

1968

S+P+4

20

1848

Bd. Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 1-4

1996

S+P+8

88

1849

Bd. Mircea Vodă nr. 52, bl. M20bis

1993

S+P+10

34

1850

Splaiul Unirii nr. 31, bl. M3

1995

S+P+8

33

1851

Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, sc. 3

1994

S+P+5+Et. Teh.

16

1852

Str. St 0. losif nr. 4, bl. M54

1996

S+P+8

98

1853

Str. Mizil nr. 8

1982

S+P+4

91

1854

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M1O6, sc. 2

1990

S+P+8

33

1855

Str. Călușarilor nr. 2, bl. 43, sc. 1

1979

S+P+10

44

1856

Bd. Octavian Goga nr. 16, bl. M42, SC. 2

1997

S+P+8

24

1857

Al. Budacu nr. 3, bl. M5

1964

S+P+4

100

1858

Al. Budacu nr. 5, bl. M3

1964

S+P+4

120

1859

Str. Solidarității nr. 1B, bl. M31C

1978

S+P+10

44

| 1860

| Bd. Octavian Goga nr. 24, bl. M62, sc. 1

1993

S+P+8

I                Y h

H.C.L. nr. 316/31.07.2018

I 2I \pV

1861

Bd. Mircea Vodă nr. 36, bl. M6, sc. 2

1998

S+P+8

1862

Al. Budacu nr. 3A, bl. M6

1964

S+P+4

1863

Str. Traian nr. 2, bl. FI, sc. 2

1999

S+P+8

1864

Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 1

1995

S+P+10

35

1865

Str. Alexander von Humboldt NR. 3, BL. V28, SC. 1-3

1990

S+P+4

62

1866

Str. Ilioara nr. 54, bl.A

1969

S+P+2

25

1867

Bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 1

1998

S+P+8

33

1868

Al. Perisoru nr. 3, bl. H35

1973

S+P+4

40

1869

Al. Perisoru nr. 10, bl. 1

1964

S+P+4

109

1870

Str. Dristorului nr. 6, bl. B14, sc. 2

1987

S+P+4

14

1871

Str. Nerva Traian nr. 17-19, bl. M70

1996

S+P+8

90

1872

Str. Danubiu nr. 8, bl. 6D

1986

S+P+4

30

H.C.L. nr. 378/31,08.2018

1873

Str. Vlad Judetu nr. 4, bl. V13

1988

S+P+8

98

1874

Str. Sf. Vineri nr. 34, bl. A6

1995

S+P+6+1 Et R

13

1875

Bd. Mircea Vodă nr. 34, bl. M1

1996

S+P+8

30

1876

Str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 3

1998

S+P+8

30

1877

Splaiul Unirii nr. 41, bl. M13

1997

S+P+7

23

1878

Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 4

1995

S+P+10

33

1879

Al. Barajul Bicaz nr. 11, bl. M33A, sc. 1

1977

S+P+10

132

1880

Bd. Unirii nr. 78, bl. J2

1989

S+P+10

32

1881

Bd. Unirii nr. 69, bl. G2B, sc. 1

1996

S+P+7

17

1882

Str. Piața Alba lulia nr. 2, bl. 11, sc. 3

1994

S+P+M+8

26

H.C.L. nr. 444/27.09.2018

1883

Str. Octavian Goga nr. 12, bl.. M23, sc. 2

1003

S+P+9

26

1884

Sos. Mihai Bravu nr. 380-382, bl. B3b-B3c, sc. A+B

1981

S+P+10

49

1885

Calea Călărașilor nr. 244, bl. S21, sc. 3

1990

S+P+8

32

1886

Bd. Decebal nr. 11, bl. S14, sc. 4

1993

S+P+10

25

1887

Str. Fetești nr. 2, bl. V12

1972

S+P+4

80

1888

Str. Sfanta Vineri nr. 32, bl. A5

1989

S+P+7

32

1889

Str. Ramnicu Valcea nr. 19, bl. 23

1984

S+P+8

52

H.C.L. nr. 550/28.11.2018

1890

Aleea Alexandru Moruzzi nr. 2, bl. 2

1960

S+P+4

50

1891

Intr. Odobesti nr. 12, bl. V7A, sc. A

1977

S+P+10

44

H.C.L. nr. 577/19.12.2018

1892

Calea Calarasi nr. 166, bl. 54

1998

S+P+12

48

1893

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. b

1987

S+P+4

19

1894

Calea Vitan nr. 211, bl. 30

1979

S+P+10

132

1895

Al. Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 2

1983

S+P+4

15

H.C.L. nr. 145/26.02.2019

1896

Al. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 4, bl. V57B

1993

S+P+4

38

1897

Str. Murgeni nr. 14, bl. L26

1979

S+P+4

60

1898

Al. Barajul Bicaz nr. 11B, bl. M32B

1977

S+P+10

132

1899

Al. Barajul Bicaz nr. 11A, bl. M33

1977

S+P+10

132

1900

Calea Calarasi nr. 189, bl. 66

1995

S+P+12

47

H.C.L. nr. 184/28.03.2019

1901

Str. Agatha Barsescu nr. 20, bl. V31A

1987

S+P+4

52

1902

Bd. Mircea Vodă nr. 40, bl. M11, sc. 1

1994

S+P+7+Et. Th

33

1903

Bd. Mircea Vodă nr. 40, bl. M11, sc. 2

1994

S+P+7+Et Th

33

1904

Str. Ștefan Octavian losif nr. 2, bl. M51

1997

S+P+8

98

H.C.L. nr. 220/16.04.2019

1905

Bd. Ramnicu Sărat nr. 17, bl. 20I

1983

S+P+10

39

1906

Str. Campla Libertății nr. 29, bl. B6

1961

S+P+9

158

1907

Intr. Barsei nr. 8, bl. G6

1985

S+P+10

52

H.C.L. nr. 339/25.06.2019

1909

Str. Ilioara nr. 54, bl. B

1969

S+P+2

30

1910

Calea Călărașilor nr. 178, bl, 60, sc. 1

1989

S+P+8

34

1911

Aleea Dimitrie Anghel nr. 4, bl. M59

1988

S+P+8

98

1912

Calea Călărașilor nr. 319, bl. B

1940

S+P+2

9

H.C.L. nr. 412/28.08.2019

1913

Str. Mizil nr. 5, bl. 4

1978

S+P+4

88

1914

Str. Zizin nr. 16, bl. V101A

1989

S+P+4

33

1915

Bd. Mircea Vodă nr. 42, bl. M14, sc. 2

1994

S+P+8

34

1916

Calea Călărașilor nr. 32

1954

S+P+5

12

1917

Intr. întrecerii nr. 2, bl. G2

1957

S+P+2

18

1918

Str. Fildeșului nr. 2, bl. G6

1957

S+P+2

18

1919

Str. Fildeșului nr. 1, bl. G7

1956

S+P+2

18

H.C.L. nr.751/28.11.2019

1920

Str. Agricultori nr. 117, bi. 81, sc. A

1990

S+P+8

33

1921

Bd. Ramnicu Sarat nr. 22, bl, 7A

1983

S+P+10

43

1922

Str. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 1

1997

S+P+8

30

1923

Str. Voronet nr. 9, bl. D5A

1988

S+P+4

28

1924

Str.Banu Udrea nr.2, bi.G7, sc.2+3

1990

S+P+8

54

1925

Aleea Florin Ctungan nr.5, bl.66

1985

S+P+8

52

1926

Str. Ilioara nr.54, bl.C

1969

S+P+4

29

1927

Str. Nerva Traian nr.5, bl.M65

2002

S+P+9

90

1928

Str. Zizin nr.6, bl. Zizin 6

2005

S+P+5

19

1929

Aleea Foișorului nr.4, bl.2

1964

S+P+4

50

1930

Str. Firidei nr.3, bl.H19, sc.l

1968

S+P+4

20

1931

B-dul Basarabia nr.256, bl.l

1975

S+P+4

109

1932

B-dul Decebal nr.9, bl.S13

1996

S+P+8

21

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 O2i) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabînelprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Ș SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din Sectorul 3", aprobată prin HCLS 3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare

Ca urmare a derulării „Programului local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3", program ce are drept scop reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe, având ca efect direct reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților, și având în vedere numărul mare de solicitări din partea asociațiilor de proprietari, s-a ajuns în momentul de față, la un număr de 1923 asociații.

în prezent, alte 9 asociații de proprietari au depus solicitare {inclusiv contract de mandat), urmând a fi cuprinse în program, prin actualizarea acestuia, rezultând astfel un număr de 1932 asociații.

Având în vedere beneficiile incontestabile ale programului, obiectivul final asumat îl constituie reabilitarea termică a tuturor blocurilor din Sectorul 3, în cel mai scurt timp posibil.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 20362/20.01.2020 al Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

I          II        >

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

» *

TELEFON (004 021} 318 0323 - 28 FAX (004 02)) 318 03 04 E-MAIL investitiiachiritii@prirnarie3.rci

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența energetică, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe are ca efecte reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

In perioada 2008 - 2009, Primăria Sectorului 3 a inițiat și derulat un proiect de informare a asociațiilor de proprietari privind programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit. Drept urmare a fost constituit Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local al sectorului 3 nr 48/14.04.2009, în care au fost cuprinse 262 de blocuri și reactualizat prin Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr 85/29.07.2009, 2/20.01.2010, 61/30.03.2010, 194/22.12.2011, 284/07.12.2012, 379/20.11.2013, 67/21.03.2014,

53/30.05.2012,

125/30.04.2013,

380/20.11.2013,

215/28.08.2014,


86/13.08.2012,

162/10.06.2013,

435/29.11.2013

296/31.10.2014,


161/05.10.2012,

189/10.07.2013,

436/29.11.2013, 9/30.01.2015,


239/13.11.2012,

311/30.09.2013,

455/12.12.2013,

112/12.05.2015,


137/30.06.2015,

H.C.L.

nr.

294/22.12.2015,

H.C.L.

nr.

37/23.02.2016,

H.C.L.

nr.

73/31.03.2016,

H.C.L.

nr.

84/25.04.2016,

H.C.L.

nr.

99/30.05.2016,

H.C.L.

nr.

114/21.06.2016,

H.C.L.

nr.

140/18.07.2016,

H.C.L.

nr.

198/16.09.2016,

H.C.L.

nr.

245/11.10.2016,

H.C.L.

nr.

263/31.10.2016,

H.C.L

nr

.297/11.11.2016,

H.C.L

nr.

316/29.11.2016,

H.C.L.

nr.

341/15.12.2016,

H.C.L.

. nr. 16/26.01.2017,

H.C.L.

nr.

58/28.02.2017,

H.C.L.

nr.

109/29.03.2017,

H.C.L.

nr.

147/27.04.2017,

H.C.L.

nr.

189/16.05.2017,

H.C.L.

nr.

268/30.06.2017,

H.C.L.

nr.

318/27.07.2017,

H.C.L.

nr.

449/28.09.2017,

H.C.L.

nr,

506/31.10.2017,

H.C.L.

nr.

568/27.11.2017,

H.C.L.

nr.

647/19.12.2017,

H.C.L.

nr.

26/29.01.2018,

H.C.L.

nr.

48/16.02.2018,

H.C.L.

nr.

71/23.02.2018,

H.C.L nr. 132/28.03. 2018,

H.C.L.

nr.

158/26.04.2018,

H.C.L.

nr.

218/30.05.2018,

H.C.L.

nr.

316/31.07.2018,

H.C.L.

nr.

378/31.08.2018,

H.C.L

nr.

444/27.09.2018,

H.C.L.

nr.

550/28.11.2018,

H.C.L.

nr.

577/19.12.2018,

H.C.L.

nr.

145/26.02.2019,

H.C.L.

nr.

184/28.03.2019,

H.C.L.

nr.

220/16.04.2019,

H.C.L.

nr.

339/25.06.2019, H.C.L. nr. 412/28.08.2019 și HCL nr.751/28.11.2019 cuprinzând un număr de 1923 asociații de proprietari.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega! justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Primăria sectorului 3 derulează acțiunile privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție având drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr 18/2009 cu modificările și completările ulterioare, sunt:

 • a) izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

 • b) izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante;

 • c) închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 3 alin. (3) teza a doua;

 • d) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

Realizarea lucrărilor de intervenție susmenționate are ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kwh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică.

Până la aceasta dată, un număr de 1923 blocuri de locuințe au fost cuprinse, prin actualizare, în programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, în urma depunerii de solicitări și a semnării contractelor de mandat, conform reglementărilor în vigoare.

Alte 9 asociații de proprietari au solicitat includerea în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, conform tabelului;

Nr. Crt

ADRESA

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”

1.

Str, Banu Udrea nr.2, bl.G7, sc.2+3

712687/15.11.2019

2.

Aleea Florin Ciungan nr.5, bl.66

722391/22.11-2019

3.

Str. Ilioara nr.54, bl.C

727379/26.11.2019

4.

Str. Nerva Traian nr.5, bl.M65

728923/27.11.2019

5.

Str. Zizin nr.6, bl.ZiZin nr.6

746471/10.12.2019

6.

Aleea Foișorului nr.4, bl.2

751562/11.12.2019

7.

Str. Firidei nr.3, bl.H19, sc.l

767603/23.12.2019

8.

B-dul Basarabia nr.256, bl. 1

768505/24.12.2019

9.

B-dul decebal nr.9, bl.S 13

770394/30.12.2019

în consecință, „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3” va cuprinde un număr de 1932 asociații de proprietari.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

1                                         1           t                                 J

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Având în vedere prevederile art. 19 lit b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 63/2012), ale art.45, alin (1) și ale art. 81, alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare.

ȘEF SERVICIU.

MARIUS POPESC

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


TELEFON (004 021) 318 03 33 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

2020


Domnule Primar


IISPOZHIEj IL qn/ans .riumiiu ogramuf^bcăl


în vederea includerii altor 9 asociații de proprietari multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din  sectorul 3”, care au depus în acest sens documentația necesară, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru actualizarea programului mai sus menționat de la poziția 1923 la poziția 1932.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

f

ȘEF SERVICIU.

7 ,

MARIUS POPESCU


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Văputeți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraardhrâfe din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                    ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul „z?........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordifiăfe, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ N1COLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONTARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL      $

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi L

suplimentar ea or dinii de zi a ședințepordinare/e3Etraordinar^din-data de. $2. ...QÂ...*........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordiftare. și consideră că acesta A FOST / NU A rOSTTntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...4*......de pe ordinea de zi /

supliinentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinarc din data de               J.......

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                   ............ a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......".......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordina-re,

și consideră că acesta A FOST / NU ^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCTAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOREIXNA