Hotărârea nr. 1/2020

HCLS3 nr. 1 din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.7965/CP/l 0.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 1281/06.01.2020 al Direcției Administrative și Managament Informațional - Serviciul Administrativ;

 • -  Adresa nr. 1287/06.01.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art, 20 alin (1) lit e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Pct. VII Recomandări, subpct. 1 Elaborarea unui act administrativ care să reglementeze consumul de carburanți la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 al raportului de audit public intern nr.720101/21.11.2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economi co-sociale, buget, finanțe.

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate întarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, prevăzute în Anexa care face parte integrqhtă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Managemen

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, va lua măsuri de ducere la îndepliniri a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 1

DIN 14.01.2020


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA
Anexa la HCLS 3 nr. 4 / /4. OL &M

Autovehiculele aflate în dotarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3

Nr. Crt.

Compartiment

Număr înmatriculare

Marca și model

Cotă carburant propusă

1

Autovehicule operative Serviciul Legistică

B 305 PLS

LOGAN

250 1 / lună

2

B 323 PLS

LOGAN

250 1/ lună

3

B 306 WPL

DUSTER

2501/ lună

4

Autovehicule operative

Biroul Monitorizare Instituții Publice

B 320 PLS

LOGAN

250 1/ lună

5

B 103 LVA

DOKKER

2501/ lună

6

Autovehicule operative Biroul Circulație pe Drumurile Publice

B 322 PLS

LOGAN

250 1/ lună

7

B 343 PLS

MOTO

601/ lună

8

B 353 PLS

MOTO

601/ lună

9

Autovehicule operative

Serviciul Disciplina în Construcții

B 314 PLS

LOGAN

250 1 / lună

10

B 319 PLS

LOGAN

250 1 / lună

11

B47NHK

LOGAN

250 1 / lună

12

B47NHY

LOGAN

250 1 / lună

13

Autovehicule operative

DOPC-Biroul 1

B 324 PLS

LOGAN

250 1 / lună

14

DOPC-Biroul 2

B 309 PLS

LOGAN MCV

250 1 / lună

15

B 313 PLS

LOGAN

250 1 / lună

16

B 315 PLS

LOGAN

250 1 / lună

17

DOPC-Biroul 3

B 359 PLS

LOGAN MCV

250 1 / lună

18

B 316 PLS

LOGAN

250 1 / lună

19

B 318 PLS

LOGAN

250 1 / lună

20

DOPC-Biroul 4

B 308 PLS

LOGAN MCV

250 1 / lună

21

B 321 PLS

LOGAN

250 1 / lună

22

Autovehicule neoperative care deservesc personalul cu atribuții administrative și de control din cadrul DGPL

B 308 WPL

DUSTER

150 1 / lună

23

B 302 WPL

DUSTER

15011 lună

24

B 304 WPL

DUSTER

1501/ lună

25

B 301 WPL

DUSTER

1501/ lună

26

B47NHP

LOGAN

150 1 / lună

27

B47NHM

LOGAN

1501 / lună

28

B 301 PLS

DUSTER

150 1 / lună

29

B 304 PLS

DUSTER

150 1 / lună

30

B 302 PLS

LOGAN

150 1/ lună

31

B 306 PLS

LOGAN

1501/ lună

32

B47NHV

LOGAN

150 1 / lună

33

B 317 PLS

LOGAN

150 1 / lunăCABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 Oîi) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești Trr~1țrt" SeLloi 3/U31^184, Ducuieili

lECtOR 3


CABINET PRIMAR

Nr............................

....../O.a.ZJfo

REFERAT DE APROBARE a proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3

Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept și de conduită civică, ce permite exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură, general acceptate de societate.

Cu alte cuvinte, asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activități specifice ale forțelor de ordine publică, ce reprezintă autorități care dețin competențe și atribuții în materie și cărora le sunt conferite sarcini în baza actelor normative în vigoare.

Astfel, în vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, are în funcțiune 19 autoturisme operative și 2 motociclete care deservesc polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții de pază, în desfășurarea activităților specifice de patrulare, inspecție și control și 12 autoturisme neoperative care deservesc personalul cu atribuții administrative și de control.

Pentru desfășurarea activității în bune condiții, calculul normativelor de carburant a fost făcut la un consum mediu de 10 litri/100 km, avându-se în vedere consumurile stabilite de Registrul Auto Român, cu precizarea faptului că, consumul mediu al autovehiculelor operative din parcul auto al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 se ridică la aproximativ 11 litri/100 km, ținându-se cont de gradul de uzură și de faptul că circulă în regim de patrulare.

Totodată, atunci când situația o impune, autovehiculele neoperative pot fi transferate la compartimente operative cu atribuții de patrulare, inspecție și controcl, fapt ce determină necesitatea alocării pentru acestea a cotei de carburant necesară autovehiculelor operative.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 1281/08.01.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun analizei și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
TELEFON (004 021) 340 40 H / 347 0711 FAX (004 011) 318 03 04 E-MAIL administrativ® primarie3.r0

Șos. Mîhai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București

Nr. 1281 / 06.01.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

privind aprobarea consumului de carburant la nivelul Direcției Generale de

Poliție Locală Sector 3

Având în vedere:

Ordonanța de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, prin care, prin hotărâre de consiliu local, s-au stabilit normele de consum de carburanți ale autoturismelor din dotarea Poliției Comunitare a Sectorului 3 ( DGPLS 3), la o normă de carburanți de 2901/ lună pentru fiecare autoturism destinat activității de patrulare, inspecție, intervenție și control.

Legea nr. 258/2015, privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, prin care s-au abrogat prevederile referitoare la consumul lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea instituțiilor publice însă, potrivit art 1 alin (5) din aceeași ordonanță, unitățile administrativ- teritoriale le-a fost instituit dreptul dar și obligația de a stabili, prin hotărâre de consiliu local, normarea consumului de carburant pentru autovehiculele deținute.

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 262/26.11.2015, privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și autoutilitarele din cadrul parcului auto al Primăriei Sector 3.

 • -  Pct. VII Recomandări, subpct. 1 Elaborarea unui act administrativ care să reglementeze consumul de carburanți la nivelul DGPLS3 al raportului de audit public intern nr. 720101/21.11.2019.

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, compartiment fucțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, are în funcțiune 19 (nouăspezece) autoturisme operative și 2 (două) motociclete care deservesc polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții de pază, în desfășurarea activităților specifice de patrulare, inspecție și control și 12 ( douăspezece) autoturisme neoperative care deservesc personalul cu atribuții administrative și de control.

în urma adresei nr. 754317/13.12.2019 a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, prin care s-au analizat consumurile lunare medii înregistrate ale autovehiculele ce deservesc Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     I

polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții de pază, în desfășurarea activităților specifice de patrulare, inspecție și control și pentru autoturismele neoperative care deservesc personalul administrativ, s-au propus cotele maxime diferențiate pentru autovehicule, conform valorilor consumurilor de combustibili rezultate din prelucrarea datelor existente în rapoartele de încercare ale Registrului Auto Român (RAR), anexate prezentului raport de specialitate, astfel:

Nr. cr

Compartiment

Număr înmatriculare

Marca și modei

Cotă      carburam

propusă

1

Autovehicule operative

B 305 PLS

LOGAN

2501 / lună

2

Serviciul Legistică

B 323 PLS

LOGAN

250 1/ lună

3

B 306 WPL

DUSTER

2501/ lună

4

Autovehicule operative

Biroul Monitorizare Instituții

Publice

B 320 PLS

LOGAN

250 1/ lună

5

'B 103 LVA

DOKKER

250 1/ lună

6

Autovehicule operative

Biroul Circulație pe Drumurile

Publice

B 322 PLS

LOGAN

250 1/ lună

7

B 343 PLS

MOTO

601/ lună

8

'B353 PLS

MOTO

601/ lună

9

Autovehicule operative

Serviciul Disciplina în Construcții

B 314 PLS

LOGAN

250 1 / lună

10

B 319 PLS

LOGAN

250 1 / lună

11

B47NHK

LOGAN

2501/ lună

12

B47NHY

LOGAN

2501/lună

13

Autovehicule operative

DOPC-

Biroul 1

B 324 PLS

LOGAN

250 1 / lună

14

DOPC-

Biroul 2

‘B 309 PLS

LOGAN MCV

250 1 / lună

15

B 313 PLS

LOGAN

2501/lună

16

B 315 PLS

LOGAN

2501 / lună

17

DOPC-

Biroul 3

B 359 PLS

LOGAN MCV

2501 / lună

18

B 316 PLS

LOGAN

2501/ lună

19

B 318 PLS

LOGAN

2501 / lună

20

DOPC-

B 308 PLS

LOGAN MCV

2501 / lună

21

Biroul 4

B 321 PLS

LOGAN

2501 / lună

22

Autovehicule neoperative care

B 308 WPL

DUSTER

150 1/lună

23

deservesc personalul cu atribuții

B 302 WPL

DUSTER

150 1/lună

24

administrative și de control din

B 304 WPL

DUSTER

150 1/lună

25

cadrul DGPL

B 301 WPL

DUSTER

150 1/lună

26

B 47 NHP

LOGAN

1501/lună

27

'B47 NHM

LOGAN

1501/ lună

28

B 301 PLS

DUSTER

1501/lună

29

B 304 PLS

DUSTER

1501/lună

30

B 302 PLS

LOGAN

1501/lună

31

B 306 PLS

LOGAN

150 1/lună

32

B47NHV

LOGAN

150 1 / lună

33

B 317 PLS

LOGAN

150 1/ lună

în situațiile impuse, autovehiculele neoperative pot fi transferate la compartimentele operative cu atribuții de patrulare, inspecție și control, fapt ce va duce la necesitatea alocării pentru acestea a cotei de carburant necesară autovehiculelor operative.

S-a constatat că, pentru desfășurarea activității în bune condiții, calculul normativelor de carburant a fost făcut la un consum mediu de 10 litri/100 km (s-au avut în vedere consumurile stabilite de Registrul Auto Român), cu precizarea faptului că, consumul mediu al autovehiculelor operative din parcul auto al Direcției Generale de Poliție Locală se ridică la aproximativ 11 litri/ 100 km, din cauza gradului de uzură, a faptului că circulă în regim de patrulare și pentru că motoarele acestora acționează instalațiile speciale cu care sunt echipate.
Calea Griviței 391 A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/5191/04 martie 1992

Cont: RO78BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L. Calderon; C.U.I.: RO 1590236

Tel, 021/2027000; Fax: 021/3181754; 021/3181772; Operator de date cu caracter personal nr, 1253


E-mail: rarom@rarom.ro; Site web: http://www.rarom.ro

Scrisoarea dvs. nr.


dinSECTORUL3

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Calea Dudești, Nr.191, Sector 3, București Tel./Fax: 0213180316

Ca urmare a comenzii dumneavoastră, înregistrată la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 12126 din data de 11.07.2018, vă transmitem valorile consumurilor de combustibil rezultate din prelucrarea datelor existente în rapoartele de încercare RAR cu nr. 01/166/14, 01/185/14, 01/954/14. în conformitate cu extrasul anexat, valorile furnizate sunt obținute pe autoturisme marca DACIA, având tipul/varianta/versiunea SD/4SDAG/4SDAG4, denumirea comercială LOGAN și echipate cu motor cu aprindere prin scânteie de 1149 cmc, putere 55 kW, tracțiune față și instalație de aer condiționat:

 • - consum de combustibil cu viteze de deplasare de până la 130 km/h, în funcție de condițiile de trafic, cu instalația de aer condiționat oprită: 8,61 l/100km.

 • - consum de combustibil cu viteze de deplasare de'până la 130 km/h, în funcție de condițiile de trafic, cu instalația de aer condiționat pornită: 8,92 l/100km.

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat oprită: 9,61 1/100 km.

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat pornita: 10,74 1/100 km.

 • - consum orar cu instalația de aer condiționat oprită, la turația de mers încet în gol: 0,66 1/h.

 • - consum orar cu instalația de aer condiționat pornită, Ia turația de mers încet în gol: 0,90 1/h.

Cu stimă,

DIRE££fi^ȚEHNIC

ING^^^^^UCUR


ROMÂNIA


’S^-aOB EĂ«BATOreNbloHEUHA


Calea Griviței 391 A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/5191/04 martie 1992

Cont: RO78BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L. Calderon; C.U.I.: RO 1590236

Tel. 021/2027000; Fax; 021/3181754; 021/3181772; Operator de date cu caracter personal nr. 1253

E-mail: rarom@rarom.ro; Site web: http://www.rarom.ro


Scrisoarea dvs. nr.


din


Scrisoarea noastră nr. 12157


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Calea Dudești, Nr. 191, Sector 3, București Tel./Fax: 0213180316

Ca urmare a comenzii dumneavoastră, înregistrată la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 12157 din data de 11.07.2018, vă transmitem anexat raportul de încercare nr. 1086/18 conținând datele de identificare, condițiile de încercare și rezultatele determinărilor efectuate.

Pentru autoturismul marca DACIA, tipul/varianta/versiunea SD/7SDAG/7SDAG4, denumirea comercială LOGAN, echipat cu motor cu aprindere prin scânteie de 1149 cmc, putere 55 kW, tracțiune față, instalație de aer condiționat, având numărul de identificare UU17SDAG449633015 și numărul de înmatriculare țB 309 PDS, valorile consumului de combustibil determinate sunt următoarele:

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat oprită:. 9,86 .1/100 km:

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer

condiționai pornită:                 *

 • - consum orar de combustibil cu instalația de aer condiționat oprită, la turația de mers încet în gol: 0,69 JZh. 7

 • - consum orar de combustibil cu instalația de aer condiționat pornită, la turația de mers încet în gol? 0,96 1/h.

Cu stimă,
Calea Griviței 391 A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/5191/04 martie 1992

Cont: R078BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L Calderon; C.U.I.: RO 1590236

Tel. 021/2027000; Fax: 021/3181754; 021/3181772; Operator de date cu caracter personal nr, 1253

E-mail: raroin@rarom.ro; Site web: http://www.raroni.ro

Scrisoarea dvs. nr.


din


Scrisoarea noastră nr. 12148

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Calea Dudești, Nr. 191, Sector 3, București

TeL/Fax: 0213180316

Ca urmare a comenzii dumneavoastră, înregistrată la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 12148 din data de 11.07.2018, vă transmitem anexat raportul de încercare nr. 1082/18 conținând datele de identificare, condițiile de încercare și rezultatele determinărilor efectuate.

Pentru autoturismul marca DACIA, tipul/varianta/versiunea SD/LSDA3/LSDA3P, denumirea comercială LOGAN, echipat cu motor cu aprindere prin scânteie de 1598 cmc, putere 62 kW, tracțiune față, instalație de aer condiționat, având numărul de identificare UU1LSDA3P48263196 și numărul de înmatriculare B 47 NHM, valorile consumului de combustibil determinate sunt următoarele:

|      - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer

condiționat oprită:11,0111/100 km,

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer :ondiționat pornită: 12,28.1/100 km.

 • - consum orar de combustibil cu instalația de aer condiționat oprită, la turația de mers încet în gol: 0,89 1/h,

 • - consum orar de combustibil cu instalația de aer condiționat pornită, la turația de mers încet în gol: 1,16 1/h.

Cu stimă,

DIRECTOR TEHNIC

ING. CRISTIAN BUCUR


Calea Griviței 391 A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/5191/04 martie 1992

Cont: RO78BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L. Calderon; C.U.I.: RO 1590236

Tel. 021/2027000; Fax: 021/3181754; 021/3181772; Operator de date cu caracter personal nr. 1253


E-maîl: rarom@rarom.ro; Site web: http://www.rarom.ro

Scrisoarea dvs. nr.


din


Scrisoarea noastră nr. 12058

SECTORUL 3

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Calea Dudești, Nr. 191, Sector 3, București Tel./Fax: 0213180316

Ca urmare a comenzii dumneavoastră, înregistrată la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 12058 din data de 10.07.2018, vă transmitem valorile consumurilor de combustibil rezultate din prelucrarea datelor existente în rapoartele de încercare RAR cu nr. 01/952/14, 01/19/15, 01/53/15. în conformitate cu extrasul anexat, valorile furnizate sunt obținute pe autoturisme marca DACIA, având tipul/varianta/versiunea SD/HSDAD/HSDADG, denumirea comercială DUSTER și echipate cu motor cu aprindere prin comprimare de 1461 cmc, putere 80 kW, tracțiune integrală și instalație de aer condiționat:

 • - consum de combustibil cu viteze de deplasare de până la 130 km/h, în funcție de condițiile de trafic, cu instalația de aer condiționat oprită: 9,01 l/100km.

 • - consum de combustibil cu viteze de deplasare de. până la 130 km/h, în funcție de condițiile de trafic, cu instalația de aer condiționat pornită: 9,24 l/100km.

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat oprită: 9,29 1/100 km.

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat pornita: 10,37 1/100 km.

 • - consum orar cu instalația de aer condiționat oprită, la turația de mers încet în gol: 0,50 1/h.

 • - consum orar cu instalația de aer condiționat pornită, la turația de mers încet în gol: 0,82 1/h.

Cu stimă,

Scrisoarea dvs. nr.            din          Scrisoarea noastră nr.             djrb 7^-/

12064            T-&4'-

SECTORUL 3

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Calea Dudești, Nr.191, Sector 3, București Tel./Fax: 0213180316

-

Ca urmare a comenzii dumneavoastră, înregistrata la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 12064 din data de 10.07.2018, vă transmitem valorile consumurilor de combustibil rezultate din prelucrarea datelor existente în rapoartele de încercare RAR cu nr. 495/15, 78/17, 610/17. în conformitate cu extrasul anexat, valorile furnizate sunt obținute pe autoturisme marca DACIA, având tipul/varianta/versiunea SD/HSDJ9/HSDJ9F, denumirea comercială DUSTER și echipate cu motor cu aprindere prin comprimare de 1461 cmc, putere 80 kW, tracțiune față și instalație de aer condiționat:

 • - consum de combustibil cu viteze de deplasare de până la 130 km/h, în funcție de condițiile de trafic, cu instalația de aer condiționat oprită: 8,54 l/100km.

 • - consum de combustibil cu viteze de deplasare de până la 130 km/h, în funcție de condițiile de trafic, cu instalația de aer condiționat pornită: 8,80 l/100km.

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat oprită: 8,54 1/100 km.

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat pornită: 9,68 1/100 km.

 • - consum orar cu instalația de aer condiționat oprită, la turația de mers încet în gol: 0,50 1/h.

 • - consum orar cu instalația de aer condiționat pornită, la turația de mers încet în gol: 0,81 1/h.

Cu stimă,Calea Griviței 391 A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/5191/04 martie 1992

Cont: RO78BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L. Calderan; C.U.I.: RO 1590236


Tel. 021/2027000; Fax: 021/3181754; 021/3181772; Operator de date cu caracter personal nr. 1253 E-mail: rarom@rarom .ro; Site web: http://www.rarom.ro

Scrisoarea dvs. nr.            din          Scrisoarea noastră nr. z .din z .z,

12134  7 W-

SECTORUL 3

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Calea Dudești, Nr. 191, Sector 3, București Tel./Fax: 0213180316

Ca urmare a comenzii dumneavoastră, înregistrată la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 12134 din data de 11.07.2018, vă transmitem valorile consumurilor de combustibil rezultate din prelucrarea datelor existente în rapoartele de încercare RAR cu nr. 01/119/14, 01/167/14, 01/54/15. în conformitate cu extrasul anexat, valorile furnizate sunt obținute pe autoturisme marca DACIA, având tipul/varianta/versiunea SD/HSDC5/HSDC5G, denumirea comercială DUSTER și echipate cu motor cu aprindere prin scânteie de 1598 cmc, putere 77 kW, tracțiune integrală și instalație de aer condiționat:

 • - consum de combustibil cu viteze de deplasare de până la 130 km/h, în funcție de condițiile de trafic, cu instalația de aer condiționat oprită: 12,35 1/lOOkm.

 • - consum de combustibil cu viteze de deplasare de până la 130 km/h, în funcție de condițiile de trafic, cu instalația de aer condiționat pornită: 12,64 l/100km.

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat oprită: 13,09 1/100 km.

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat pornită: 14,46 1/100 km.

 • - consum orar cu instalația de aer condiționat oprită, la turația de mers încet în gol: 0,96 1/h.

 • - consum orar cu instalația de aer condiționat pornită, la turația de mers încet în gol: 1,20 1/h.

Cu stimă,Calea Griviței 391 A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/5191/04 martie 1992

Cont: R057RNCB0086023664390001 BCR Agenția Grivița; C.U.I.: RO 1590236

Tel. 021/2027000; Fax: 021/3181754; 021/3181772; Operator de date cu caracter personal nr. 1253

E-mail: rarom@rarom.ro; Site web: http://www.rarom.rd

ij                        Scrisoarea dvs. nr.            din          Scrisoarea noastră nr. din          _   -

ROMANIA ____________________________________18760_________J2J- //• 20K?


DIRECȚIA DE EVIDENȚA PERSOANELOR

SECTOR 3

Str. Ion Țuculescu, Nr. 42, Camera 101, Sector 3, București

Tel.: 0213403146; Fax: 0213403147

fi

Ca urmare a comenzii dumneavoastră, înregistrată la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 18760 din data de 24.10.2018, vă transmitem anexat raportul de încercare nr. 1509/18 conținând datele de identificare, condițiile de încercare și rezultatele determinărilor efectuate.

Pentru autoutilitara marca DACIA, tipul/varianta/versiunea SD/0SDPH/0SDPH5, denumirea comercială DOKK.ER, echipată cu motor cu aprindere prin comprimare de 1461 cmc, putere 55 kW, tracțiune față, instalație de aer condiționat, având numărul de identificare UU10SDPH561204280 și numărul de înmatriculare B 031057, valorile consumului de combustibil determinate sunt următoarele:

 • - consum de combustibil. în trafic urban, cu instalația de aer condiționat oprită. 8,29 1/100 km.

 • - consum de combustibil în trafic urban, cu instalația de aer condiționat pornită: 9,61 1/100 km.

  Cu stimă,


DIRECTOR TEHNIC

ING. CRISTIAN BUCUR

Calea Griviței 391A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J40/5191/04 martie 1992

Cont: RO78BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L. Calderon; C.U.I.: RO 1590236

Tel. 021/2027000; Fax: 021/3181754; 021/3181772; Operator de date cu caracter personal nr. 1253

E-mail: rarom@rarom.ro; Site web: http ://www.rarom joScrisoarea dvs. nr.


din          Scrisoarea noastrâ nr.

12142

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Calea Dudești, Nr. 191, Sector 3, București Tel./Fax: 0213180316

Ca urmare a comenzii dumneavoastră, înregistrată la Registrul Auto Român (RAR) cu nr. 12142 din data de 11.07.2018, vă transmitem anexat raportul de încercare nr. 1079/18 conținând datele de identificare, condițiile de încercare și rezultatele determinărilor efectuate.

Pentru motocicleta marca BMW, tipul/varianta 4G80/OB06, denumirea comercială F 700 GS, echipată cu motor cu aprindere prin scânteie de 798 cmc, putere 55 kW, tracțiune spate, având numărul de identificare WB10B0608HZ587750 și numărul de înmatricularef*®t./^53 IPLS, valorile consumului de combustibil determinate sunt următoarele:

 • - consum de combustibil în trafic urban: 6,38 1/100 km.

 • - consum orar de combustibil la turația de mers încet în gol: 0,38 1/h.

Cu stimă,

DIRECTOR TEHNIC

ING. CRISTIAN BUCUR


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


TELEFON (004 031) 430 30 30 int 131 / (004 031) 430 33 30 Im. 13a / (004 031} 434 49 8> FAX (004 ozi) 340 07 51 E-MAIL Iogisttca@>prlmane3.ro Str Ion Țuculescu nr 42. Ci, Sector 3, 031615 București

Nr. înreg.: 754317/13.12.2019

Către,

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ SI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

r                                                          r                                                                         r

Ordonanța de Guvern nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice a stabilit normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare a activității acestora. Norma legislativă stabilea inițial o limită maximă a consumului de 250 l./lună/autoturism.

în aplicarea Ordonanței de Guvern nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice au fost stabilite, prin hotărâre de consiliu, normele de consum de carburanți ale autoturismelor din dotarea Poliției Comunitare a Sectorului 3. Astfel, se aproba norma de consum de carburanți la 290 1/lună pentru fiecare autoturism destinat activității de patrulare, inspecție, intervenție și control.

Prin Ordonanța de urgență nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice se stabilea limita maximă a consumului la 125 l./lună/autoturism. Reducerea cu 50% stabilită prin norma menționată nu a vizat și cota de carburant pentru Poliția Locală.

Legea nr. 33/2011 care aproba Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, excepta poliția locală, în oricare dintre formele de organizare prevăzute de Legea poliției locale nr. 155/2010, de la prevederile alin. (1) al Ordonanței de urgență nr. 55/2010 care stabilea limita maximă a consumului la 125 l./lună/autoturism.

Prin Legea nr. 258/2015 a fost modificată și completată Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, fiind abrogate prevederile referitoare la consumul lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea instituțiilor publice însă, potrivit art. 1 alin. (5) din aceeași ordonanță, unităților administrativ-teritoriale le-a fost instituit dreptul dar și obligația de a stabili, prin hotărâre a consiliului local, normarea consumului de carburant pentru autovehiculele deținute.

Având în vedere cele de mai sus și pct. VII RECOMANDĂRI, subpct.l. Elaborarea unui act admistrativ care să reglementeze consumul de carburanți la nivelul DGPLS3 al raportului de audit public intern nr. 720101/21.11.2019, vă supunem atenției următoarele:

în folosința Direcției Generale de Poliție Locală, compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, se află 19 (nouăsprezece) autoturisme operative și 2 (două) motociclete care deservesc polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții de pază, în desfășurarea activităților specifice de patrulare, inspecție și control și 12 (douăsprezece) autoturisme neoperative care deservesc personalul cu atribuții administrative și de control.

în urma analizei consumurilor lunare medii înregistrate pentru autoturismele ce deservesc polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții de pază, în desfășurarea activităților specifice de patrulare, inspecție și control și pentru autoturismele neoperative care deservesc personalul cu atribuții administrative și de control, propunem stabilirea unor cote maxime diferențiate pentru autovehicule, în funcție de domeniul de activitate la care sunt utilizate, după cum urmează:

Nr. crt.

Compartiment

Număr înmatriculare

Marca si model

Cotă carburant propusă

1

B 305 PLS

LOGAN

2501. / lună

2

Autovehicule operative

B 323 PLS

LOGAN

2501. / lună

3

oerviuim lAjgisuca

B 306 WPL

DUSTER

250 1. / lună

4

Autovehicule operative

B 320 PLS

LOGAN

250 1. / lună

5

Biroul Monitorizare Instituții Publice

B 103 LVA

DOKKER

2501. / lună

6

Autovehicule operative Biroul Circulație pe Drumurile Publice

B 322 PLS

LOGAN

2501. / lună

7

B 343 .PLS

MOTO

60 l. / lună

8

B 353 .PLS

MOTO

601. / lună

9

B 314 PLS

LOGAN

250 1. / lună

10

Autovehicule operative

B 319 PLS

LOGAN

250 1. / lună

11

Serviciul Disciplina în Construcții

B 47 NHK

LOGAN

2501. / lună

12

B47NHY

LOGAN

250 1. / lună

13

DOPC - Biroul 1

B 324 PLS

LOGAN

250 1. / lună

14

B 309 PLS

LOGAN MCV

2501. / lună

15

DOPC-Biroul 2

B 313 PLS

LOGAN

250 1. / lună

16

Autovehicule operative

B 315 PLS

LOGAN

250 1. / lună

17

B 359 PLS

LOGAN MCV

250 1. / lună

18

DOPC - Biroul nr. 3

B 316 PLS

LOGAN

2501. / lună

19

B 318 PLS

LOGAN

250 1. / lună

20

DOPC - Biroul nr: 4

B 308 PLS

LOGAN MCV

250 1. / lună

21

B 321 PLS

LOGAN

2501. / lună

22

B 308 WPL

DUSTER

1501. / lună

23

B 302 WPL

DUSTER

150 1. / lună

24

B 304 WPL

DUSTER

1501. / lună

25

B 301 WPL

DUSTER

150 1. / lună

26

Autovehicule neoperative care

B 47 NHP

LOGAN

1501. / lună

27

deservesc personalul cu atribuții

B47 NHM

LOGAN

150 1. / lună

28

administrative și de control din cadrul

B 301 PLS

DUSTER

150 1. / lună

29

D.G.P.L.

B 304 PLS

DUSTER

150 1. / lună

30

B 302 PLS

LOGAN

1501./lună

31

B 306 PLS

LOGAN

150 1. / lună

32

B47NHV

LOGAN

150 1. / lună

33

B 317 PLS

LOGAN

1501. / lună

Calculul normativelor de carburant a fost făcut la un consum mediu de 10 litri/100 km. (s-au avut în vedere consumurile stabilite de Registrul Auto Român) deși, în fapt, consumul mediu al autovehiculelor operative din parcul auto al Direcției Generale de Poliție Locală se ridică la aprox. 11 litri/100 km. din cauza gradului de uzură, a faptului că circulă în regim de patrulare și pentru că motoarele acestora acționează instalațiile speciale cu care sunt echipate.

Facem precizarea că, atunci când situația o impune, autovehiculele neoperative pot fi transferate la compartimente operative cu atribuții de patrulare, inspecție și control, fapt ce duce la necesitatea alocării pentru acestea a cotei de carburant necesară autovehiculelor operative.

în consecință, vâ solicităm întocmirea documentației necesare promovării proiectului de hotărâre privind stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele care deservesc personalul Direcției Generale de Poliție Locală în desfășurarea activităților specifice.

Direcția Generală de Poliție Locală

Director General

BRATU ADRIAN


Digitally signed by

BRATU ADRIAN

Date: 2019.12.17 10:47:26 +02’00'


Director General Adjunct

MEDREA ALEXANDRU


Digital |y signed by MEDREA ALEXANDRU

Date:2Q19.12.T7 î 0:28:16

+02'00'


Șef Serviciu Logistică


Director Executiv,

Dinu Mihai Bogdan

O = Primăria Sector 3 16/12/2019 17:30:31 UTC+02


GRAUR ȘTEFAN-RAZVAN


Digitally signed by GRAUR STEFAN-RAZVAN

Date: 2019.12.16 16:13:47+02'00’


întocmit,

CHIRITA ELENA-STELIANA


Digitally signed by

CHIBIȚA ELENA-STELIANA

Date: 2019.12.1614:09:17 +02'00'


TELEFON (004021} 34040 11 / 341 07 ii FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@prjmarîe3,ro Șos. Mihar Bravu nr. 428, sector 3» 030328, București

Către,

CABINET PRIMAR


Ref.: aprobarea consumului de carburant la


Politie Locală

3


Sector 3

Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre de Consiliul Local Sector 3, referitor la aprobarea consumului de

carburant la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3

Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului de

carburant la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3


ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței jordinaFe/extraor dinar e din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... ............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....^ ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------- -----------------------------------------

AVIZUL


0

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ordmea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ~: de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței QfdinarcZextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNI CĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN