Proces verbal din 29.05.2019

PV al sedintei ordinare din 29.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr.433685/03.06.2019


PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3

din data de 29.05.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 423565/CP/24.05.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 27 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Marinescu Ionela și Petrescu Elena.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința ordinară din data de 29.05.2019. în sală sunt prezenți 27 de consilieri.

Va supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Corneanu.

DL consilier Corneanu Antonio Cîprian

D-na președinte, stimați colegi și invitați, propun 2 suplimentări ale ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.05.2019.Prima suplimentare are 7 puncte și este înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 427438/28.05.2019, iar a doua suplimentare are un singur punct și este înregistrată cu nr. 428289/29.05.2019. Vă mulțumesc frumos.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, d-le consilier. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 abțineri și 5 consilieri care nu au votat suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu sauplimentarea ordinii de zi. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat ordinea de zi a fost aprobată.

Va supun spre aprobare primul punct de pe ordinea de zi, "Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 16.05.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

\*\

L_I -f/


Cu 24 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat procesul verbal a fost aprooat^R^șA'^x Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2018". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 8 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCLS 3 nr.509/30.10.2018 privind modificarea HCLS 3 nr.421/14.09.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S. A. “Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea DENTOTAL INVESTMENT SRL (MERCURE BUCHAREST CITY CENTER), Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București" . Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea MAX ESTATE SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între JW Marriott Bucharest Gr and Hotel ~ Societatea Companiilor Hoteliere GRAND SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 27 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3- clasele IX-XH”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Și la ședință am rugat aparatul de specialitate dar o fac și acum, în plen, sa ne fie prezentat, pe scurt, un raport al rezultatelor implementării acestui proiect la clasele 5- 8.

/ * / $/ / c/ I zl I ol \ "A vx _

/ X*i

l I-»

I }z> te ,

tiilor


DL Buzduga Wan Pompiliu - Șef Serviciu Politici, Programe și GestionaTfeafllelâfi

cu Comunitatea

O să vă transmitem.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

O să vă dea în scris. Votăm punctul 8. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr. 182/28.03.2019 referitoare la aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații din incinta Grădiniței nr.255, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă (educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titani Propuneri, obiecțiuni? D~le consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Aș vrea să întreb dacă acest punct are legătură cu decizia Curții de Conturi prin care ne-a pus în vedere să reglăm o neconcordanță dintre existența unor spații.... nu are legătură, nu. cu Decizia asta 67 pe care am primit-o și care avea termen pentru unul dintre puncte, aprilie, și pentru celelalte acum, luna asta, pe 26, de rezolvare?

D-na Răducanu Nagy Mihaela - Director Adjunct Direcția învățământ Cultură

Nu are.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Cu decizia Curții de Conturi care ne pune în vedere să rezolvăm anumite lucruri legate de inventarul unor spații și alte lucruri de genul ăsta.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Supun la vot punctul 10. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație și excluderea din baza materială a învățământului preuniversitar de stat a suprafeței de teren de aproximativ 2700 mp, situat în Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din ”spații de învățământ” în ”spații la dispoziția Consiliului Local Sector 3, în vederea realizării unei construcții administrative corespunzătoare pentru desfășurarea activităților specifice din cadrul Primăriei Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia


Chiar și Ia comisie nu m-am lămurit exact care este terenul unde urmează să se facă ... despre care vorbim. Este vorba de terenul vizavi de primărie? Un pic de lămuriri...

D-na Răducanu Nagy Mihaela - Director Adjunct Direcția învățământ Cultură Este vorba de terenul de vizavi de primărie dar nu m-ați întrebat ieri, la comisie.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DI. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Terenul de vizavi, de aici, pentru că avem mari probleme pe mai multe domenii dar mai ales pe Evidența Populației. Activitatea se desfășoară cum era în trecut, înainte să treacă la primărie, în circa de poliție și acolo e o încăpere mică, total inadecvată pentru nivelul pe care ni-1 dorim noi în România și București, Sector 3. Pe cale de consecință, considerăm că e mult mai operativ pentru toată lumea să avem un singur punct pentru Evidența Populației și anume, să fie la nivelul cum este aici, în primărie, cu recepție, cu sală de așteptare, cu o minimă decență și să fîe totul în același loc pentru că, repet, și pentru cetățeni este mult mai bine, incomparabil, dar și pentru ca gestionari ai situației, una e să gestionezi unul, una e să gestionezi 5 sau 6 astfel de puncte. Mai mult decât atât, vrem să aducem mai aproape și DGASCP -ul și DITL-ul și Poliția Locală. Pentru că noi am intenționat să ne ducem în zona Republica, consultanții noștri, specialiști în domeniu nu ne-au recomandat această mutare, așa că noi ascultăm specialiștii și rămânem aici, iar aici chiar e o zonă, lăsând la o parte că sunt aproape de primărie, dar chiar este una din cele mai accesibile zone din Sectorul 3, dacă nu cea mai accesibilă.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

O primă întrebare, în cât timp se va ridica această construcție?

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

E o chestie de finanțare, nu e neapărat de execuție. Dacă ne descurcăm cu finanțarea ar putea să fie gata cel târziu la primăvară.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu loan

Eu vă spun că nu cred că vom vota grupul nostru, această hotărâre din următorul motiv: se înscrie în salba de hotărâri luate fără lipsă de viziune. Dacă acum ceva vreme ne spuneați că mutăm primăria în Hala Laminor acum spuneți că vrem să facem un sediu pentru Evidența

4


Populației aici. Gândiți™vă ce trafic de mașini și oameni va fi într-o zonă deja aglome gândiți-va ca rupem un teren care a aparținut unei unități de învășământ, care a fost teren de sport, ca să facem o clădire de birouri provizorie. Sau nu mai mutăm primăria la Hala Laminor? Când ne hotărâm și noi? Când avem și noi o viziune nu pe 2 săptămâni, nici pe 2 ani, măcar pe 20 de ani cu vrem să facem din sectorul ăsta, că mi se pare că prea ne schimbăm, și am mai spus-o asta, de la o zi la alta, de la o săptămâna la alta, cum visăm noaptea? Ne puteți prezenta viziunea d-voastră, unde credeți că trebuie să fie sectorul peste 10 ani? Ce parcuri să aibă, ce aquaparcuri, lucruri de genul ăsta, ca să știm și noi către ce ne îndreptăm. Sau e prea mult 10 ani? Nu de alta dar am văzut că aveți viziunea, luni spuneați că vreți să-i cereți miercuri lui Dragnea demisia. Acum o puteți face doar la vorbitor.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Nu facem politică aici, vă rog frumos! Haideți să încheiem subiectul ăsta, nu se face politică în sala de consiliu! D-le primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

D-le, în general vorbiți mult și....

DL Consilier Voinea Inocențiu loan


Prost.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Da, dar acum ați zis un adevăr. Ați zis: domnule, în general, faceți tară lipsă de viziune. E pe înregistrare. Gura păcătosului adevăr grăiește. Stimați colegi, evident că noi ne luăm în calcul anumite variante. Nu e nimic greșit. Era greșit dacă, de exemplu, mutam primăria și după aia ne propuneam, dar să ne propunem și să consultăm specialiștii în domeniu, sa ne spună: domnule, e bine, e oportun, ajută, cum influențează, eu asta consider că e absolut necesar și să lucrezi pe ipoteze diferite, da, când iei decizia, atunci e în cunoștință de cauză. Unde va fi sectorul peste 10 ani, sunt pregătit să bag mâna în foc că tot aici. Nu cred că se va găsi cineva, așa, la nivelu d-voastră, care să-l mute de aici. Eu cred că tot aici va fi Sectorul 3. Evident că noi încercăm să facem lucruri chiar dacă nu suntem perfecți . Vreau să vă reamintesc faptul că de vreo 100 de ani primăria a existat pe Strada Parfumului într-o clădire care este mult sub nivelul acestei clădiri în care înființăm astăzi și care nu avea nicio legătură cu accesibilitatea despre care discutăm în acest moment. Am credința, ca să nu zic convingerea, că am făcut o treabă bună că am mutat primăria aici. Așa cred eu. Cred cu tărie și, de asemenea, cred că noi trebuie să facem cât mai multe lucruri astfel încât cetățenii să aibe un confort sporit. Revin cu ce am mai spun și anume, decât să avem mai multe cămăruțe împrăștiate în tot sectorul în care cetățenii să nu știe exact, domnule, sunt la Circa 12 sau la Circa 13, nu, să știe că e un singur loc, dacă locuiești în Sectorul 3 este la Mihai Bravu o clădire în care te duci și rezolvi problema cu siguranță, într-un singur loc. Și acolo să ai condiții decente, mult îmbunătățit față de ce există acum. Dar d-voastră, personal, oricum votați numai împotrivă, așa că nu mă aștept la altceva și am o recomandare la d-voastră, să citiți stenogramele intervențiilor d-voastră, nu de alta, dar poate reușiți mai multă coerență, că vă urmărim cu dificultate.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu


Dl Primar, de 2, 3 ani, ne-a spus încontinuu că Hala Malaxa, 23 August, tot acolo, că acolo se va muta primăria, ne-a spus-o de fiecare dată când am avut punct pe ordinea de zi legat de acea zonă. Acum aud, în premieră, că, de fapt, nu o să mai fie primăria acolo, ceea ce știrbește încrederea față de modul în care se conduce primăria. Dacă 2 ani de zile comunicăm consecvent, public, faptul că vom face în zona 23 August, primărie, ghișeu unic, toate acolo, la un loc, acum, dintr-o dată, pe nepusă masă să aflăm că nu să se mai întâmple asta, ceea ce ridică semne de întrebare și legat de alte proiecte care se desfășoară în cadrul primăriei, dacă vor avea sau nu continuitate sau dacă investiția pentru care au fost planificate inițial se va duce la capăt în sensul dorit la început sau după ce se finalizează ne dăm seama că, de fapt, doream altceva dar vreo 2 ani de zile voi ați votat pe un proiect pe care între timp l-am schimbat. Asta legat de modul de viziune, până la urmă, îi dau dreptate d-lui consilier. Cât privește oportunitatea investiției aici nu ține neapărat că votăm nu sau da, nu , practic, că nu vrem să se întâmple anumite lucruri, apropo, cea de dinainte a fost tot cu două treimi și am votat “da”, însă vă spun că trebuie să fiți foarte atent, în zonă, aici, e foarte mare aglomerație. Deja, cetățenii care vor să vină la primărie nu au unde să parcheze. Se parchează pe la școlile din jur ș.a.m.d. Dacă d-voastră vreți să aglomerați și mai mult această zonă, în lipsa unei planificări a locurilor de parcare, e greșit. Vom avea, pur și simplu, o intersecție aglomerată care fiind, cum ați spus d-voastră, și un nod, practic, va bloca mare parte din sector. La Dristor va fi o zonă unde nu se va mai circula, vom avea punctul mort al sectorului. Mie mi se pare că nici măcar nu a fost o dezbatere, o discuție, care ar fi locațiile cele mai bune, dacă există o analiză. Aș vrea văd o analiză pe partea de studiu, de trafic, specialiști, cum ați spus d-voastră, să vedem care e capacitatea zonei, dacă putem să avem locuri suficiente de parcare pentru cei care vin cu mașinile că de asta spun, zona e deja aglomerată. Eu, unul, vin rar cu mașina dar când o fac, efectiv, nu am unde să parchez, trebuie să mă duc vreo 3, 4 străzi mai încolo, să încerc să găsesc un trotuar, undeva, îngrămădit, odată mi-am găsit și mașina lovită, tocmai pentru că nu e o zonă oportună să parchezi, e foarte aglomerat, avem și 2 școli înjur. De asta zic, eu zic să vă gândiți mult mai bine când faceți asemenea investiții, cel puțin poate d-voastră aveți, noi nu avem niște analize să vedem dacă într-adevăr zona suportă o încărcare și mai pare pentru că, cum ați spus și d-voastră, e o instituție publică, oamenii vor veni de voie, de nevoie, nu neapărat că vor să vină dar trebuie să vină și atunci zona se va aglomera. E o zonă deja aglomerată, eu nu cred că e oportun să aglomerăm și mai mult această intersecție. Mulțumesc frumos.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Domnule, da, eu sunt o persoană foarte transparentă. Și nu spun doar ce fac sau ce o să fac ci spun și ce am de gând. Despre mutarea primăriei în zona Republica am discutat cu specialiști elvețieni care ne consiliază pe acel proiect. Dânșii m-au convins că nu e tocmai


oportun. De asemenea, haideți să discutăm despre studii! Majoritatea cetățenilor ca

București, cred că undeva spre 70%, circulă cu mijloace de transport în comun, nu cu mașina. Mai mult decât atât, am fost anul trecut în vizită în America de Nord unde, știți bine că acolo s-a inventat mama autoturismului, da? Acolo fiecare, așa se naște, îi cumperi mașină că s-a născut copilul. Iar în orașe cum ar fi New York, New Jersey vizavi și în altele, au o strategie de descurajare a transportului cu mașina personală, Or, atâta vreme cât noi încurajăm deplasarea în București cu transportul public cred că e de datoria noastră să amplasăm aceste zone publice și de interes în zone accesibile din perspectiva transportului public. O zonă mai interesantă decât aici, din această perspectivă, în Sectorul 3 nu există. Și nu am nevoie de niciun studiu, că o cunosc. Dacă d-voastră nu sunteți de acord nu aveți decât să faceți un studiu, vă cheltuiri banii degeaba. Locuiesc în Sectorul 3 de 15 ani și îl cunosc foarte bine, nu e zonă mai accesibilă ca transport public decât această locație. în rest probleme cu parcarea și cu traficul, din nefericire, avem în tot Bucureștiul nu doar în zona Dristor. Nu e problemă, propuneți o altă locație! Pentru că eu consider un comportament profund iresponsabil să spui : domnule, aici nu, orice dar aici nu, fără să dai nicio alternativă. Cred că e de datoria d-voastră să demonstrați că într-adevăr sunteți o persoană foarte capabilă și să dați și o alternativă. Domnule, nu aici, uite, noi propunem locația cutare că e mult mai bună și corespunde mult mai mult nevoilor din Sectorul 3.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar, D-le consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Cum am spus și în intervenția anterioară, consider că o asemenea decizie trebuie făcută în baza unei dezbaterii. Vă propun, cu ocazia aceasta, să facem o întâlnire specială, să ni se pună la dispoziție toate locațiile care se pretează ca și întindere unei asemenea construcții, să vedem care sunt cele mai bune. Să facem și niște studii chiar dacă ochiometric poate pare că e într-un fel sau altul, dar să facem niște studii, să le avem, pentru că, totuși, acum nu știu, vorbesc despre mine, sunt economist, nu sunt specialist în trafic și eu îmi dau seama unde sunt zonele aglomerate și unde sunt mai puțin aglomerate dar cred ca sunt oameni care asta fac. Adică eu știu partea financiară, poate fiecare poate știe acolo, cu plus, cu minus dar sunt niște detalii care doar specialistul le știe în amănunțime. Deci vă propun să facem o discuție serioasă, poate rămâne oportună Hala Malaxa, poate nu, poate e altă zonă, dar haideți să discutăm chestiunea asta în profunzime nu doar cu 5 zile înainte pus pe masă și dintr-o dată ne trezim că, de fapt, nici nu mai e acolo, e aici și încă nu știm și cu DITL-ul vrem să-1 mutăm, poate nu-1 mutăm... Haideți să facem o discuție serioasă pe tema asta! Să vedem exact care sunt locațiile, să facem niște studii. E o hotărâre de impact, în momentul în care muți o instituție publică într-o anumită zonă, deja aglomerezi zona, una la mână, poți crea premizele să dezvolte o zonă sau din contră. Deci eu zic că așa trebuie luate deciziile de genul acesta și nu pe repede înainte. Mulțumesc frumos.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Fătu.


Dl. consilier Fătu Adrian

Bună ziua. Dragi colegi, până la prezentarea unui plan concret, într-mutăm per tot sectorul, adică pe toate serviciile, eu aș propune să amânăm acest punct, să-l discutăm mai mult și să vedem o soluție mai bună. Momentan gupul PNL se va abține de la acest vot.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-le consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eu cred că important nu e ceea ce credem noi că e bine ci ceea ce spun cetățenii că e bine, ceea ce e comod pentru ei. Or eu cred că pentru cetățeni e comod să fie cât mai aproape de el. Ca atare, nu știu dacă la o dezbatere nu ar reieși că e mai eficient să avem mai multe puncte în mai multe zone ale sectorului, așa cum a fost gândită inițial la secțiile de poliție și undeva într-un centru. Dar vă spun altceva, o viziune ar fi să mutăm primăria în smarturile astea, nu în clădiri. în clădiri pot sta oriunde, fără să știe nici vântul, nici pământul, funcționarii primăriei. Dar oamenii nu trebuie să mai vină, trebuie să rezolve de acasă.

D-na consilier Vasiliu Mariana

Credeți că toată lumea are smarturi?

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Ăsta este viitorul, doamnă! Așa cum viitorul nu este mașină și căruță și este mijloc de transport în comun civilizat, cum spunea domn primar. Da, discutăm actual, actual, și noi ne mutăm în digital. De asta facem taxe și impozite în digital, există ghiseul.ro. Există primării ... treptat dar repede, că nu are timp, timpul nu mai are răbdare, spunea și Marin Preda în finalul unui roman.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Ce e nou în chestiunea asta? Suntem cea mai informatizată instituție publică din România, Primăria Sector 3. Este foarte mare adevăr! Doar ce am primit premiu, vă trimit o poză cu '‘campioni la colectarea Online". Deci avem premiu, locul I, "campioni la colectarea online"'. Nu doar atât dar aproape tot ce se poate duce pe online noi am rezolvat deja. Și ca să nu fie loc de interpretări aș vrea să văd exemple. Uite, domnule, la primăria cutare lucrurile sunt mai bine puse la punct din perspectiva digitalizării decât la Primăria Sector 3, că altfel sunt afirmații fără conținut.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

D-le primar, știți că v-am mai spus chestia asta o dată, există 3 tipuri de minciuni, gogonate, inocente și statistică. Nu-mi spuneți mie că suntem cel mai mare grad de colectare! în valoare absolută, da, pentru că avem o jumătate de milion de oameni în Sectorul 3. Raportați chestiunea asta la numărul de locuitori versus câți au apelat platforma! Ăsta e un indicator care

D-na Președinte de ședința Văduva Iulian a

D-le Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc. Putem să revenim la ordinea de zi? Mă scuzați!

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Vă supun la vot punctul 11. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punct 12 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 566/11.12.2018 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 5 abțineri, 6 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ din Sectorul 3 - Școala Gimnazială nr. 149”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier.

DL Consilier Moldoveanu Lucian Ionel

Bună ziua. Aș vrea să întreb și eu, la Școala 149 este o sală de sport care e în paragină de 10 ani. înțeleg, reamenajăm peisagisitc dar ce facem cu sala aceea? Arată foarte urât și copiii nu se pot folosi de ea.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

D-le director Radu Munteanu, am o rugăminte, să aveți o discuție cu domnul consilier în care domnul consilier vă va convinge că există în țara asta o primărie, una sau mai multe, care sunt mai digitalizate decât Primăria Sector 3 și să veniți împreună să-mi explicați care sunt diferențele, că nu sunt un specialist în domeniu dar mă bazez pe specialiști. Da, sunteți de acord?

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Nu.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Ok. Nici nu mă așteptam la altceva.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan               —

Să spun și de ce nu sunt de acord. Că vreau să discut cu specialiști, îl cunosc foarte bine pe Radu Munteanu, n-am cum... ce să stau....

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Doamne ferește! Câtă agresivitate, n-am văzut așa ceva! Faceți, domnule, o discuție, că nu vă face nimic, e un tânăr simpatic, cu care vă puteți înțelege și poate, nu sper, dar poate are ceva de învățat de la d-voastră.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

N-a învățat cât i-am fost șef...

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Despre Școala 149 am mai discutat. Am făcut nenumărate solicitări către Primăria Generală sa ne-o transfere nouă. Nu e la noi în administrare, e la Primăria Generală pe proiectul BEI, știu că aveau niște litigii prin instanță. în ce situație sunt azi, exact, nu știu, pentru că sunt în evoluție lucrurile, dar, repet, sunt total de acord că este, pur și simplu, în neregulă vreme de aproximativ 10 ani să fie în halul acela. E așa cum ziceți d-voastră dar nu avem niciun fel de vină pe partea asta, pentru că mai mult decât am făcut chiar nu putem face,

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 7 abțineri și 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

în sală suntprezenți 26 consilieri. A plecat domnul consilier Petrescu Cristian.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare."Propuneri. obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3'\ D-le consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Voiam să semnalez că în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială transparența există dar lipsește cu desăvârșire. I-am arătat și d-nei director în cadrul ședinței de comisie faptul că degeaba sunt afișate facturile dacă eu nu văd la ce prețuri s-au cumpărat respectivele produse. Am avut o discuție întreagă că secretul comercial, că nu știu ce, domnule, sunt bani publici. Eu de unde să știu cât costă? Trebuie să fac pe 544. Culmea că pe 544 pot să primesc factura respectivă integral dar nu e afișată pe site. Dacă facem cu jumătăți de măsură mai bine nu mai facem. De asta am adus atenția și în cadrul comisiei și vă aduc și în cadrul consiliului. Deci, pe partea de transparență momentan nu au notă de trecere.

D-na director.


D-na Președinte de ședință Văduva IulianaD-na Ungureanu Mihaela - Director General Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului Sector 3

Aș vrea să specific că procedura privind asigurarea transparenței pe partea de facturi a fost pusă în aplicare la nivelul Direcției Generale de Asistența Socială încă de acum un an. Iată că avem un an de când facturile sunt postate. Postarea s-a făcut așa: furnizorul și suma totală, achitată pe fiecare factură în parte. Nu s-a afișat prețul pe bucată și vă spun de ce. Am primit notificări din partea operatorilor economici care au specificat clar că suntem în situația, i-am informat, că de aici a pornit demersul lor, ei au fost informați că urmare a deciziei luate la nivelul autorității locale se vor posta pe site facturile și contractele de achiziții. în urma acestor demersuri, unii dintre operatorii economici ne-au făcut notificări în care ne-au semnalat în mod oficial faptul că încălcăm directiva Comisiei Europene din 2016, mai exact Directiva cu nr. 943 privind secretul comercial și de asemenea eu au mai făcut referire la faptul că în oferta tehnică și financiară au specificat, în conformitate cu HG 394, dacă nu mă înșel, da, 394, art. 129, au specificat în oferta tehnică și financiară că doresc să se asigura confidențialitatea informațiilor prezente în aceste oferte. Utilizând toate aceste argumente ne-au notificat și au spus că n usunt de acord și că încălcăm niște documente pe care le-am menționat mai devreme. Așa că s-a ținut cont de acest aspect în momentul în care nu au fost publicate prețurile/fiecare bucată , produs, în parte ci doar prețul total al facturii și de cine a fost emis.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-na director.D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Haide, o dăm noi acum cu nu știu ce directive europene și cu nu știu ce principii de secret și cu nu știu ce vrea furnizorul că vrea el secret comercial. Să facă secret comercial cu cine vor ei, nu cu instituții publice. Cu instituțiile publice chestia asta e reglementată de 544. Atâta vreme cât 544 ne obligă la transparență, pe mine mă interesează mai puțin alte directive, că nouă ni se aplică legea românească. în consecință, tot ce ne cere 544 să fie transparent, este pus pe site. Lăsând la o parte 544, dacă în cel mai scurt nu reglementați chestiunea aceasta vă vulnerabilizați ca poziție pentru că nu respectați o hotărâre de consiliu. Pe cale de consecință, vă rezolvați problema până la următoarea ședință de consiliu pentru că eu, așa ceva, în consiliu, nu vreau să mai discutăm vreodată. Asta e valabil nu doar pentru DGASC ci pentru toate acele instituții și societăți la care face referire hotărârea de consiliu. Adică și subordonate și societățile noastre, ca să fie chestiunea clară. Nu o mai încercați cu stânga - dreapta că nu funcționează. Și lăsați-mă mai încet cu directivele astea interpretabile, noi avem legislație românească. Rugămintea mea. acei furnizori care vor secret comercial să evite să lucreze cu instituțiile publice. Este alegerea lor, dacă nu vor să fie facturile publice. N-au nicio obligație să lucreze cu noi. Să ne facă o adresă conform căreia nu admit condițiile noastre și c'La revedere/’


Mulțumim, d-le Primar. Votați, vă rog, punctul 15.

Cu 22 voturi pentru, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, ""Proiect de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația "Help Autism”, în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi '"Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap"". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ""Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "'Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi '"Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “SfAna”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privi costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. “ D-le consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Vreau să solicit și în cadrul ședinței, am vorbit și în cadrul comisiei, dar să fie înregistrat, pentru punctele care le-am votat, inclusiv 23, care urmează la vot, să primim din partea direcției un export din sistemul contabil al cheltuielilor la cel mai mic nivel, evident, mai puțin partea de salarii, pentru că am avut o discuție în cadrul comisiilor, se pare că nu a fost foarte clară cerința din partea mea și convenția a fost să primim aceste informații după. Deci, să rămână și pe stenograma această solicitare. Mulțumesc.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Evident. Absolut totul trebuie să fie transparent. Mai mult decât atât, d-na director, vreau să inițiem, și pentru asta vă supun atenției, pentru ca îmi doresc o hotărâre de consiliu care să-mi reglementeze transparentizarea activității primăriei, adică acea formulare care va deveni regulă, conform căreia tot ce se întâmplă în primărie, activitatea curentă din primărie trebuie să fie transparentă. Tot, cu organigramă, cu tot ce înseamnă fișa postului, absolut tot și cu activitate efectivă, cu fiecare serviciu, direcție, compartiment și tot ce avem. Haideți să formulăm o hotărâre astfel încât să ne asigurăm că tot ce se întâmplă în Primăria Sector 3, cea mai transparentă instituție publică din România, să fie total transparent, adică fiecare leuț care se cheltuie aici să fie vizibil din afară, de către contribuabil, pentru că eu consider că asta e normalitatea. Și dorim să fim un exemplu, în speranța că și alții ne vor urma.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Votați, vă rog, punctul 23.

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractelor de realizare a protecției pardoselilor în subsol pentru sistemul OS8 și OS 13". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punct 25 de pe ordinea de zi, " Proiect de hotărâre prin care se solicită împuternicirea unui membru al Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea demarării procedurii de înfrățire cu Arondismentul 9 - Paris, Franța. “ La acest proiect avem vot secret, vă rog să faceți nominalizarea! D-le consilier.

DL Consilier Enăchescu Marian Daniel


Bună ziua. Mulțumesc. Pentru cei care nu mă cunosc, Daniel Enăchescu este numele meu. Sunt consilier local din partea Mișcării Populare și înainte de a trece la votarea acestui punct de pe ordinea de zi doresc să lămuresc două aspecte pentru că am lipsit ieri, am avut niște motive personale pentru care am lipsit la comisie, și doresc să dau un răspuns familiei Galbenu, lidera grupului USR. Familiei Galbenu am spus, da, și USR fără PLUS , să nu-1 supărăm pe dl. Cioloș. îmi cer scuze, este pentru prima dată când vorbesc foarte mult la microfon, să știți cu sunt puțin emoționat. Bun. Ca și atitudine, că mi-a fost reproșat că nu am dat explicații pentru acest proicet, de obicei, nu iau cuvântul și nu merg peste toate direcțiile, să merg în control doar pentru a merge acolo, pentru că știu că toți își fac treaba profesionist și nu vin să-i arunc d-lui Primar o fotografie cu o creangă ruptă din parc, doar ca să apar pe sticlă și să mă laude colegii mei din, mă rog, colegii mei din partidul meu. Aici suntem pentru a reprezenta interesele cetățenilor.

Referitor la acest proiect, este un proiect pe care, cu ajutorul d-lui Cristian Petrescu și cu ajutorul d-lui Primar, l-am realizat cu succes, spun eu. Pe 12 aprilie am avut o întâlnire la Paris, unde am semnat un act de prietenie între Primăria Arondismentului 9 și Primăria Sectorului 3. Credeam că colegii de la USR au citit pe site-ul primăriei pentru că s-a anunțat acest... domnul Primar a dat și un interviu. Ambasada Franței de la Paris a postat un articol cu noi. Deci am realizat, și sunt mândru că am făcut acest lucru, încă o dată mulțumesc domnului Primar pentru atitudinea pro-europeană și sper că și colegii de la USR sunt pro-europeni pentru că ăsta e mersul țării. Bun. Aștept și întrebări de la familia Galbenu.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le consilier. întrebări? Vă rog să faceți propunerea pentru....

DL Consilier Enăchescu Marian Daniel

Promit că nu vă deranjez foarte mult. Atunci, pentru că nu v-am răspuns în comisie, domnul Primar a considerat necesar să facem demersurile către Ministerul de Externe și să oficializăm, să facem o înfrățire, pentru că am înțeles că în legislația franceză sunt câteva probleme care ne împiedică, dar eu spun că lăsăm în urmă sau vom avea un schimb pe teme culturale, educaționale, tot ceea ce privește administrația locală, interesant. Arondismentul 9 este un arondisment central, printre altele are Galeriile Lafayette, Opera Gamier sunt pe teritorul Arondismentului 9. Nu este un arondisment mare, cum mă întreba un coleg de la USR, dar au un trafic de 300 mii de turiști pe lună, din ce ne-a explicat d-na Primar și, încă o dată, chiar sper să fie un proiect frumos. Mulțumesc.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le consilier. Nominalizarea, vă rog! D-le consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

E interesant, ar fi fost, poate, interesant și cu Elveția să avem o astfel.... că ziceți că aveți consultanți elvețieni, nu? Ar fi, tot așa, interesant dacă ni s-ar prezenta de ce, care sunt


similitudinile între Sectorul 3 și Arondismentul 9 sau de ce 9 și nu 15 sau de ce am ales, prattîc. Există o similitudine în anumite aspecte, de ce am ales să facem cu Arondismentul 9 această asociere?

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Au destine paralele ambele zone urbane. Eu sunt onorat, am fost și sunt onorat să fi putut merge la Paris și să stau de vorbă cu un primar în funcție, recent ales, o persoană foarte dinamică, care gestionează o zonă foarte complicată din Paris dar, de asemenea, foarte relevantă și foarte interesantă. Da, sunt 2 zone urbane și este greu să nu găsești similitudini între 2 zone urbane. Nu e ca și când ne-am înfrăți cu o seră de flori. Domnule, care sunt asemănările între sera de flori și Primăria Sector 3? Știți, 2 primării de orașe, gestionează părți din oraș! E greu să pui o astfel de întrebare. Trebuie să ai inspirație, într-adevăr! Copacii cresc tot cu coroana în sus și au frunzele verzi. Am convingerea că avem foarte multe chestiuni de învățat unii de la alții, chiar unii de la alții. D-na primar de acolo este chiar o cunoscătoare a României, a venit de mai multe ori în România și aștept cu nerăbdare să revină și să avem discuții despre activitate, despre provocări și despre modul de a rezolva problemele, pentru că problemele urbane, în general, în proporție de peste 80%, în evaluarea mea, sunt aceleași. Pe cale de consecință, chiar consider că o comunicare bună, și asta am încurajat, nu doar comunicarea cu parteneri externi, mă rog, cât de externi, fiind din Uniunea Europeană, unde eu consider că suntem apartenenții aceluiași, de ce nu, aceluiași teritoriu. Dar, mai ales aici, in România, noi chiar facem chestiunea asta în cadrul Asociației Municipiilor, chiar și prin Gala AMR la care ați fost și d-voastră invitați și unde Președintele României prezidează acest eveniment, încercăm să arătăm tocmai exemplele de bună practică pentru a reuși să învățăm unii de la alții. Și, încă o dată, d-le consilier Enăchescu, felicitări pentru implicare și îmi doresc ca în continuare să vă implicați și să avem rezultate în această direcție.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Felicitări, d-le Enăchescu, în primul rând, dar, d-le Primar, nu mi-ați răspuns la întrebare, că similitudini cred că sunt și între Arondismentul 8 și Sectorul 3 sau 10 și Sectorul 3. Adică dați din căciulă sau care a fost explicația? Trebuie să fie o explicație! Că așa... o zonă urbană, e prea puerilă explicația, serios. Trebuie să aveți niște argumente, dacă nu academice măcar serioase.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Spre deosebire de d-voastră, eu evit situațiile penibile. Dacă ar fi fost Arondismentul 7, de ce nu e Arondismentul 12. E Arondismentul 9. Ruleta rusească. V-o recomand.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar D-na consilier Păunică.

D-na consilier Păunică Adriana


Mulțumesc, d-na Președinte. îl propun pe dl. consilier Enăchescu Daniel Marian.

D-na Președinte de ședința Văduva Iuliana

Mulțumim. Vă rugăm să pregătiți buletinele de vot.

- PAUZĂ-

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Președinte al Comisiei de Validare!

Dl consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc. Referitor la punctul 25, a fost făcută o singură propunere, domnul Enăchescu Daniel, care a obținiut 21 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 4 anulate.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări domnule Enăchescu. Votați, vă rog, punctul 25. Votați, vă rog, proiectul de hotărâre!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea CONTINENTAL HOTELS SA, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificările profesionale „Mecanic auto”, „Tinichigiu - vopsitor auto”, „Strungar”, “Electronist aparate și echipamente” - între societatea SERVICE CICLOP SA, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 9 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții “Amenajare centru comercial pentru produse alimentare si nealimentare Piața Iosif Albu 1918)”. Propuneri, obiecțiuni?

Doamna consilier Galbenu!


Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Pentru acest proiect aș dori să primim și noi, în afară de indicatori și cifrele acelea puse pe hârtie, rezumatul studiului de fezabilitate și proiectul. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu am ce să zic. Ce doriți, studiul de fezabilitate? Fără probleme!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. Domnule consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Două, trei cuvinte, cam ce anume se va întâmpla acolo.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci, discutăm de parcare, piață pe câteva etaje și zonă comercială, inclusiv intenționăm ca la ultimul etaj, să avem unul sau mai multe restaurante de cartier. Am văzut, de exemplu, în Estonia, am văzut un restaurant foarte interesant, cu mâncare tradițională și mi-a plăcut foarte mult, adică, un fel de autoservire, cu împinge-tava, un restaurant bun, sănătos, decent la costuri, curat și consider că ar putea să fie foarte bine venit în Sectorul 3 și mă gândesc să facem un proiect pilot. Dacă funcționează, vom mai face și altele.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Mălureanu.

Dl consilier Mălureanu Liviu

Să înțeleg, că, practic, unde există piața acum 1 Decembrie, lângă metrou acolo? Aaa, este cea de la Circa 13!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aceea este Trapezului, de care spuneți dumneavoastră.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâr&firfiiLnd modificarea prin Act adițional a Contractului având ca obiect „Servicii de realizare si difuzare spoturi TV și Radio, publicitate stradală, Online, publicare advertoriale în presa tipărită și studii de impact’'”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Domnule Primar, în legătură cu noua asta campanie, cu S3 ăsta și Sectorul 3, nu Sectorul 3, cei mai buni, mă rog la cei mai buni, la ce suntem, nu ne-ați lămurit sau dintre cine sunteți cei mai buni? Vreau să vă spun că, vă prefaceți că ne consultați. Ne-ați chemat la o comisie, bagatelizând faptul că am fi specialiști, că ne-am pricepe. Noi am luat chestia în serios, ne-am pierdut vremea, timpul. V-am livrat gratuit ceea ce alte agenții v-ar fi livrat pe zeci de mii de euro și ca să constat că ceea ce-mi spuseseră că deja că ați hotărât, tot același lucru a rămas Dacă dumneavoastră luați deciziile, de ce vă prefaceți că ne consultați, că țineți seama de părerea noastră? Doar așa să mimați consultarea publică și democrația?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule, eu nu am luat nici o decizie, eu nu știu! Ce ați hotărât până la urmă? Spuneți-mi!

DL Cotigă Bogdan - Șef Serviciu Promovare Instituțională

Este un pic cronologic greșită prezentarea domnului consilier, îmi permit să spun asta. De ce ? Pentru că, într-adevăr am făcut o dezbatere pe bune, din câte țin eu minte. După aceea, cei invitați la dezbatere și alte agenții au venit cu soluții la problema pe care noi am prezentat-o și am optat, avem motivația pentru asta, am optat pentru o soluție ieftină și bună, de data aceasta. De data aceasta am mers pe o chestiune mai ieftină pentru că nu exista necesitatea promovării într-un anumit fel și am optat pentru o soluție mai ieftină. Atâta tot. Dar asta, una din soluțiile care au venit la aceste pich-urî pe care le-am organizat, această soluție. A fost chiar o dezbatere pe bune și o alegere absolut pe niște criterii cât se poate de raționale, nu a fost nimic subiectiv.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Să înțeleg că aveți în continuare toate ofertele și cu prezentări cu tot. Ca să ne înțelegem, să fie clar pentru toți cei interesați. Că s-a organizat o comisie, a făcut o întâlnire în care agențiile au făcut prezentare, prezentare de idee, prezentare de produs și ofertă de preț. Toate prezentările și ofertele noi le avem. în consecință, este posibil, că noi nefiind perfecți, să nu fi luat decizia cea bună și domnul consilier care, în general, este foarte pozitiv și corect așa, de felul dânsului, să aibă dreptate. Pe cale de consecință, eu vă rog, stimați colegi, să refacem

prezentările, ocazie cu care să participe toți cei interesați și aici nu mă refer doar la colegii consilieri și mă refer la oricine este interesat să participe, la prezentarea ideilor, la prezentarea soluțiilor, imagini și toate cele și oferte de preț. Dacă la o participare mai larga, dar noi invitația asta am facut-o deja, de atunci și am rugat ca pe toți cei interesați să vină să participe. Dumneavoastră nu doar că ați participat, dar ați prezentat și o agenție care să facă o ofertă. Că întâmplător nu s-a ales oferta agenției pe care dumneavoastră ați prezentat-o! Eu ce să vă zic? Că eu nu am prezentat nimic, nicio agenție, nu am nici un fel de parti pris. Singura dorință a mea este să facem o treabă bună. Deci, repet, haideți să organizăm o întâlnire. Rugămintea mea ar fi către toți cei interesați, să vorbiți cu domnul Cotigă, colegul, astfel încât să vă dați cu părerea și să vedem, poate există alte idei și, argumentat, reușim să schimbăm și să avem o altă opinie, să alegem să avem o altă ofertă.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Lucrurile nu stau chiar așa, pentru că la momentul în care decizia era luată, am fost solicitat să mai spun și eu ceva și decizia a rămas aceeași deși ideea a fost împărtășită din primul moment. Eu nu am recomandat nici o agenție ci am pus la dispoziție ideea să o facă cu cine vor. Ba, dimpotrivă, am livrat-o gratuit, unei agenții care deja depusese o ofertă, mă rog, cu creație, mai puțin impresionantă, mai puțin interesantă, mai puțin inspirată. Le-am dat-o doar să o bugeteze. Mai mult decât atât, văzând că au făcut un buget în care au introdus chiar și partea de creație și eu am spus „domnule, asta puneți-o zero, că nu vă cer nimic!” Nu am cum să facă asta, dacă am spus că livrez gratuit ideea! Au refăcut și am pus și pe altcineva să vină cu o ofertă, care a adus o ofertă mai jos cu 1/3 din ce au propus una din agențiile care au venit. Mie mi se par lucrurile acestea că nu se țin. Referitor la desenul grafic al acelui Aquaventura, cu toții noi considerăm că este vorba despre o contragere între aqua, latinescu aqua și Aventura, că așa este mai degrabă. Acum mi se explică că este între advencer, că este aqua și ventura. Haideți să fim serioși că oricine citește Aquaventura, se gândește că am unit aqua și Aventura. Nu este așa? Ce am unit aici, în parcul ăsta? Ce cuvinte unim, domnule Primar? Aqua și Aventura? Am înțeles. Pe urmă, eu dacă vă spun dumneavoastră: "fiți elegant, nu fiți grobian!”. Ia uitați! Uitați cum ați făcut! Vă adresez invitația să fiți elegant nu să fiți grobian. Ia uite cum ați ridicat ochii! Păi când dumneavoastră spuneți : „Fii cu noi, nu fi gunoi!” ce credeți că înțeleg oamenii de pe stradă, că au aceeași atitudine ca dumneavoastră! Opa! Păi vedeți! Dar dacă spuneam: „Fii cu noi, nu fa gunoi!”? Efectul era același și vizual și poate mai blând și era digerat mai bine de altcineva. Vi se pare că este o nuanță mai potrivită cumva: „Fii cu noi, nu fa gunoi!”? Poate că da! Mai întrebați-ne și mai ascultați de ce spunem!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță


îmi spune multe, faptul că v-a deranjat mesajul îmi spune multe. Adică v-a atins! Ăsta a fost și scopul! Grobian?

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Chiar sunteți acum! Chiar o dovediți cu prisosință!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

într-adevăr consider că avem nevoie de mesaje tari, mesaje penetrante. Am avut discuții cu mai mulți specialiști în domeniu. Nu mă consider atât de inteligent, încât să fiu specialist pe toate domeniile, alții pot sunt mult mai perspicaci, și oamenii au spus, domnule, pe zona aceasta, într-adevăr trebuie să avem mesaj penetrant, trebuie să ajungem în situația în care, aia pe care ne-o dorim. în Japonia, nu aruncă nimeni pe jos, nu pentru amendă, ci pur și simplu că le este rușine să facă asta. Asta ne-am dori, stimați colegi, cu această campanie. Un om normal, un om educat cu cei 7 ani de acasă, un om care are minimă decență și minim respect pentru el și pentru ceilalți, nu își poate permite să arunce nimic pe jos. Și da, este, pentru că așa ne-am dorit. Un mesaj tăios, un mesaj penetrant, am fost de acord cu el și-1 susțin în continuare. Dar ați mai spus câte ceva și mi-a scăpat mie. Din câte spuneți dumneavoastră, da, și nu-mi reproșez deloc asta.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Vreau să văd dacă este reprezentantul Investiții Spații Verzi. înțeleg că s-a încheiat un contract cu firma Sociopol, dar respectivul contract este sau nu pe site prezentat? Vorbeam despre Investiții Spații Verzi! Că despre asta vorbim acum, la punctul respectiv. Este cineva de la Investiții Spații Verzi sau nu?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Nu este!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Le faceți o solicitare în scris!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votați, vă rog, punctul 5!

Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în Cluburile Seniorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 21 voturi pentru, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL". Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Am discutat și în comisii, hotărârea aceasta este cel puțin incompletă. Practic, din ce înțeleg se face un centru de cost, prin care societatea, dacă derulează contracte cu alte firme din piață ia o parte din profit. Procentul este o discuție separată, care ar trebui făcută și aceea. Dar ce vreau să semnalizez este faptul că mecanismul de calcul al profitului, nu există. Și eu aș vrea să fac un business în care să am doar costuri variabile și să nu am costuri fixe. Este business-ul ideal, vă asigur. Dar nu există asemenea business. Prin urmare corect este, ca să avem în această hotărâre de consilul și mecanismul prin care se stabilește profitul, pentru că, dacă în respectivul centru de cost sau cum se va numi acel centru, nu sunt încorporate la o valoare corectă costurile fixe, practice ne jucăm cu marja. Eu nu am nici o informație cum se vor aloca costurile fixe pe partea aceasta, pe componenta aceasta, pecare dânșii vor să-și ia o parte din profit. Prin urmare nu mi se pare oportun să votăm un proiect de consiliu incomplet. Deci este incomplet în momentul de față! Vă mulțumesc frumos!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, nu este nevoie de foarte multe cuvinte, eu înțeleg exact ce vreți să spuneți, pe cale de consecință, mă aștept din partea dumneavoastră să promovați, să propuneți un amendament, fix în această direcție, pentru că, da, este într-adevăr, dacă nu reglementăm foarte clar cum se impart cheltuielile pe zona fixă de regie. Acolo, într-adevăr se pot influența lucrurile. Dar mă aștept din partea dumneavoastră, pentru că nu ați aflat de ea astăzi.

DL consilier Mălureanu Liviu

Azi a venit cu suplimentarea!

D-na consilier Păunică Adriana

Suplimentarea a venit ieri, nu astăzi.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da, domnule director.

DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - Algorithm Construcții S3 SRLBună ziua! La fel cum foarte bine spuneți, am discutat ieri în comisie și am discutat de o formulă, în care dumneavoastră spuneți că sunteți de acord și o să propuneți dumneavoastră ca amendament și după aceea o să și votați. Dumneavoastră ați spus chestia asta ieri, în comisie.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Eu am spus că nu sunt de acord și o să propun amendament, dar de aceea zic, că totuși nu vreau să propun amendament pe repede înainte, de azi dimineață și până acum să-1 fac pe genunchi. Vorbim despre calcule aici, trebuie să mă informez pe partea aceasta, ce anume intră în costurile fixe, care este cheia de distribuție a costurilor fixe, dacă este numărul de ore, dacă sunt costurile salariate, deci, trebuie puțin analizată mai în profunzime lucrul acesta, nu pot așa pe repede înainte. Nu sunt genul. Nu vreau să propun un amendament, doar așa să-l propun.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ok! Sunt două chestiuni! Unul, eu vă spun că are prea puțin la ora asta în afara grupului, activitate în afara grupului care ar putea să genereze un astfel de profit. Deci, nu este în situația în care să fie o chestiune foarte urgentă, putem să o votăm acum, putem să o votăm data viitoare. Nu aici este problema. De asemenea, putem să o votăm cu amendamentul dumneavoastră, am înțeles că ați convenit, în funcție de numărul de persoane care lucrează. Eu vă propun o discuție. Eu vă spun și o altă modalitate. Am putea să calculăm zona de mecanizare și zona de salarizare, pentru că noi le avem per total și să împărțim costul fix de regie, acela la care faceți dumneavoastră referire, procentual cam cât înseamnă per societate, aferent celor două, pentru că orice lucrare ar avea, are cele două componente, utilaj și forță de muncă. Dacă împart tot ce înseamnă regie, tot ce înseamnă costuri fixe, la cele două componente, iar la lucrarea efectuată adaug componentele respective, eu cred că putem să facem o chestiune echitabilă, o chestiune corectă. Eu nu am o problemă să o treceți acum, sub o formă sau alta, iar domnule consilier, știți bine, că nu a fost niciodată să veniți cu propunere pertinentă de a îmbunătăți o hotărâre sau o propunere de a iniția o hotărâre, care să fie pertinentă, constructivă și să nu o încurajăm și să nu o susținem. Deci, chiar dacă o trecem acum, într-o formă care nu este perfectă, puteți să veniți în următoarea perioadă, că este o săptămână, că-s două, că este o lună de zile, veniți cu îmbunătățiri și le susținem, atâta vreme cât ele sunt logice, sunt pozitive. Eu, personal, Ie susțin cu toată puterea, ca de obicei.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Dl consilier Voinea Inocențiu-Ioan


Cred că mai este o chestiune pe care trebuie să o luăm în calcul. Aceea că, orice societate trebuie să-și preconizeze un anumit profit, să și-1 anticipeze, să-și facă un plan. Iar criteriul de perfomanță, pentru care merită un bonus la salariu, ar fi depășirea profitului preconizat. Adică să luăm în calcul, nu profitul, ci diferența dintre profitul preconizat, făcut cu utilajele cumpărate pe bani publici și cel realizat, adică performanța adusă. Oricum 30% din venit, mi se pare....

Dl, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier sunteți pe lângă subiect total.

De ce?


DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Asta mă întreb și eu!

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Păi explicați-mi!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Vă explică domnul Mălureanu. Poate aveți o relație mai bună. Nu aveți nicio treabă. Noi discutăm despre profit, dumneavoastră discutați de general.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Păi asta este formula de calcul pe care o spuneți acolo, 30% din venit și în paranteză, cheltuieli totale minus venituri, venituri minus cheltuieli. Așa este definit profitul.

Dl, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Pe partea de societăți, nu vă pricepeți.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Domnule Primar, uitați-vă pe ce ați scris dumneavoastră! Că despre asta vorbesc!

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu am scris eu!

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Dar cine a scris? Păi dar ce votăm? Nu avem hârtiile aici? Domnule consilier, spuneți-i, că vă ascultă pe dumneavoastră mai bine, probabil!

Dl .Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Neinteligibil. ...despre ce discutăm că nu a înțeles.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Explicați-mi mie formula de calcul 30% înmulțit cu profitul, în paranteză profitul fiind definit ca venituri minus cheltuieli. Nu sunt așa, domnule director?

DL Coșocariu Alexandru-Dan ■ Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Toată lumea știe lucrul acesta. Vorbim de profit nu de venit!

Dl .consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Despre profit vorbesc, 30% din profit, nu?

Dl Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL Da! Și până acum ați spus din venit!

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Domnule, am spus așa, că 30% din profit, profitul fiind definit ca diferența dintre venituri și cheltuieli. Ce nu înțelegeți?

Dl Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL înregistrarea este publică. Uitați-vă să vedeți ce ați spus!

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Bun. Ce spun acum, 30% din profit, este în regulă să aveți?

DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL Da, este!

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Este în regulă? Dar faptul că trebuie să trebuie să vă propuneți un profit?

DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL Profitul generat de......

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Este normal să vă proiectați, un profit pe care să-1 realizați în baza sarcinilor de serviciu?

DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL Avem indicatori de performanță în baza cărora noi funcționăm, pe care dacă nu-i îndeplinim, nu putem să discutăm despre indemnizația variabilă.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Trebuie să aveți, unul dintre acești indicatori trebuie să fie realizarea de profit?


DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm ConstrucțiT^X^R^ Există indicatorii economici. Citiți-i! I-ați votat!

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Trebuie să realizați un profit?

DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL Citiți-i!Oricum, noi suntem pe profit.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Ce profit v-ați propus? Aveți un anumit profit sau doar un leu este suficient?

Dl. Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Indicatorii, citiți-i și după aceea întrebați-mă.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

De ce să citesc? Eu vă întreb dacă v-ați propus un anumit profit.

DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL Cum adică de ce? Dumneavoastră mă întrebați de indicatorii pe care i-ați votat.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Eu vă întreb pentru că eu pun întrebările aici, în numele cetățenilor. Dumneavoastră răspundeți.

DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Dumneavoastră puneți întrebările în numele dumneavoastră și nu ascultați răspunsurile, vorbiți peste ceilalți. Eu am spus, noi avem indicatori de performanță, pe baza cărora noi, este un mandat. Mandatul, dacă eu nu îndeplinesc indicatori, nu se duce la îndeplinire.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Eu vă întreb acum, o întrebare simplă.

DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Această indemnizație variabilă, intră în discuție doar în cazul îndeplinirii indicatorilor.

DL consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Unul dintre indicatorii este realizarea de profit? Profitul?

DL Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Indicatorii economici sunt mult mai complecși.

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Eu am întrebat dacă și-a propus un profit anume, 1 leu, 3 lei, 7 lei? Asta am întrebat. Puteți să-mi spuneți dacă și-a făcut un astfel de profit?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, domnule consilier, vă recomand, cu prietenie vă recomand, să ascultați înregistrarea, rugămintea mea e să i-o furnizăm domnului consilier, stenograma, oricum, vă e pusă la dispoziție, nu de altceva dar este penibil pentru noi toți să continuăm discuția asta. Dumneavoastră sunteți pe lângă subiect în totalitate. Mai devreme, că asta scăpasem din vedere, că începuseți să faceți o discuție referitoare la semantica cuvintelor. Nu consider că este cel mai potrivit loc ca într-o ședință de consiliu să facem așa ceva, nici o teorie sau analiză a semanticii, dacă vreți vă duceți, că nu este academie.

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Bateți câmpii! V-am întrebat dacă aveți profit?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mai devreme vorbeați despre semantica cuvântului aquaventura și acum dumneavoastră intrați pe o zonă pe care nu o cunoașteți, este evident acest aspect. Eu vă recomand să faceți o discuție cu domnul președinte care, poate, mai face câte o greșeală atunci când are emoții, dar care știe cam ce înseamnă o societate comercială spre deosebire de alții. în consecință, după ce vă clarificați, veniți cu o sinteză în consiliu, cu o propunere pertinentă, pe care noi să o putem lua în calcul.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule consilier Mălureanu,

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Și mai am două întrebări. Aici avem menționat un procent variabil. De ce nu este o cifră exacta? Adică noi votăm un procent variabil. Spuneați așa, formula doi, valoarea actualizată a construcției la final de etapă minus cheltuielile de execuție avute pe parcursul lucrării. Eu vă citesc din hotărâre acum. Aici scrie, ori procent variabil, nu este definit nicăieri ce înseamnă acest procent variabil!

Dl. consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Dar facem semantică, domnule?


DL consilier Mălureanu Liviu

Vorbesc serios! Noi votăm un procent variabil. Unde scrie , unde este acest procent variabil menționat într-o alta hotărâre? Nu este clar, scrie doar un procent variabil. Ce este cu acest procent variabil? Adică noi votăm hotărârea ce scrie în ea, nu ce presupunem noi că o sa scrie sau face referire. Dar nu scrie nicăieri unde face referire, scrie un procent variabil. Și a doua întrebare este legat de 30%, cum s-a făcut acest 30%?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

O întrebare. Să înțeleg că a fost ieri în comisie, nu? Și că s-a discutat acest punct! Este o problemă dacă o amânăm pentru ședința următoare? Rugămintea mea, stimați colegi, haideți pentru data viitoare, să ne implicăm, să vedem ce mai avem de discutat pe această hotărâre, astfel încât ,data viitoare, să putem să o votăm în cunoștință de cauză.

DL consilier Mălureanu Liviu

Să fie clar care a fost derularea evenimentelor. Ieri s-a discutat de principiu în comisie, doar astăzi s-a pus la dispoziție, noi ieri am discutat doar pe o idee, de aceea zic, acum văd textul. Nu pot sa vin cu amendamente la ceva, care nici măcar nu exista ieri în discuție concret.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță întotdeauna, în ședința de comisie se discută de principiu, pentru că deciziile le luăm aici și tot așa întâmplător, de principiu sunteți de acord în comisie, dar aici votați împotrivă.

DL consilier Mălureanu Liviu

De obicei în comisie avem și hotărârea, data trecută nu am avut-o.

Dl Coșocariu Alexandru-Dan - Președinte CA - Algorithm Construcții S3 SRL

Am și eu o rugăminte, până data viitoare, tocmai ca să fie lucrurile clare pentru toată lumea, modul de calcul ș.a.m.d., să îmi garantați și să îmi dați un program, în care dumneavoastră să fiți liber, în care să putem să avem această discuție.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule director. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Votați, vă rog! Cu 2 voturi pentru, 17 împotrivă, 6 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 de pe suplimentare 2, „acordului de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația pentru Implementarea Democrației. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consiler.

DL consilier lacob Cezar

Aș avea și eu o întrebare. Care a fost procedura prin care a fost selectat acest ONG, al lui Alexandru Cumpănașu?

Dna Tudor Bianca - Șef Serviciu - Serviciul Implementarea Proiectelor Bună ziua! A fost un anunț de selecție pe site-ul primăriei.

Dl, consilier lacob Cezar

Și atât? Adică, nu au existat niște criterii?

Dna Tudor Bianca - Șef Serviciu - Serviciul Implementarea Proiectelor

Aceasta este procedura. Se face anunțul de selecție pe site-ul primărie, după care se selecționează partenerul.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci ca să ne înțelegem, acolo discutăm de bani europeni. Dânșii au venit la noi, ne-au propus să intrăm într-un parteneriat pe care noi îl inițiasem deja. Noi am pus pe site, să vedem dacă mai sunt și alții interesați să vină, așa este normal. Dar repet, Primăria Sector 3 nu cheltuie nici un leu în acest parteneriat, să zic așa.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier.

Dl consilier lacob Cezar

Dar îi rulează că ei sunt partenerul și primăria este ...

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 4 abțineri, 6 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, „întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor”. Domnule consilier Voinea.

Dl.consilier Voinea Inocențiu loan

Domnule Primar, având în vedere că în ultima perioadă au fost tot felul de manifestări privind ceea ce s-a întâmplat cu desființarea Parcului Brâncuși, în vederea retrocedării, dumneavoastră ați spus că încercați și cu Primăria Capitalei să faceți demersuri sa găsiți o soluție. Aș vrea ca la fiecare ședință ordinară, adică măcar o dată pe lună sa ne faceți o scurtă informare, dacă s-a făcut ceva și care sunt pașii pe care i-ați făcut dumneavoastră cu autoritățile, ca să îndreptăm această hotărâre, întru-un fel.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Și în urma solicitărilor noastre, situația a fost preluată de către cei care pot gestiona această situație, și anume Primăria Generală. în consecință, chiar am văzut o poziție din partea Primăriei Generale, care a anunțat că se implică în această chestiune și că tocmai încearcă să identifice o soluție de a recupera, de a salva șamd.

Noi, ca primărie de Sector, așa cum sunt convins că foarte mulți cunoașteți, noi nu avem patrimoniu, pe cale de consecință nu putem cumpăra acel teren. Dar facem tot ce depinde de noi să sprijinim Primăria Generală în ideea de a rezolva, așa cum am făcut-o și cu Parcul Emil Gârleanu, de altfel. Vrem să ne implicăm și în această speță.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumin, domnule Primar.

Domnul consilier Galbenu.

Dl.consilier Galbena Mircea - Mihai

Da, mulțumesc. Am mai multe întrebări punctuale.

Legat de blocul H20A de pe strada Rotundă, mi s-a spus că s-a cerut să refacă proiectul. Aș dori să știu dacă acest lucru este adevărat sau...proiectul pentru reabilitare.

DL Popescu Marius - Șef Serviciu Investiții, Lucrări Publice

Strada Rotundă, blocul?

DLconsilier Galbenu Mircea - Mihai

H20A. Mi s-a transmis de către cetățenii care locuiesc în acel bloc că le-a spus președintele că trebuie refăcut proiectul.


Dl. Popescu Marius - Șef Serviciu Investiții, Lucrări Publice

Nu. A fost o confuzie, în proiect la subsol pentru instalația electrică, dar am regie o între timp. Știu povestea, în proiect a rămas cu instalația electrică ...era pe două scări, am reglemantat-o cu proiectantul, e rezolvată, e liniște, e ok.

Dl.consilier Galbenu Mircea - Mihai

în altă ordine de idei, aș dori să felicit Poliția Locală pentru munca sub acoperire, dar aș dori în același timp să solicit primăriei să instaleze și 2 coșuri de gunoi la intrarea în stația de metrou lângă Piața Muncii, pentru că singurele coșuri de gunoi nu sunt pe traiectoria pe care oamenii circulă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul consilier Mălureanu.

Dl.consilier Mălureanu Liviu

Muțumesc!

Susțin și eu inițiativa colegului Inocențiu Voinea. Cred că e mai ușor de comunicat între două primării și cred că ar fi util pentru cetățenii din zonă să avem totuși o informare, sa preluați de la dânșii statusul, pentru că e mai simplu de comunicat între primării, decât cetățenii..nu li se răspunde, li se răspunde mai greu. Eu zic că este o idee foarte bună și cetățenii pot fi informați lunar cu update-uri pe această temă.

în altă ordine de idei, înțeleg că din zona Nicolae Grigorescu prin spate pe la metrou, în zona aceea în spate în spre IOR, s-au luat cuvele acelea îngropate. Cetățenii se întreabă ce se întâmplă cu ele? Se mai pune ceva în loc? Dacă da, când?! Revin după aceea? Ok!

O altă problemă destul de serioasă e în zona Siriului. Acolo practic a apărut ad-hoc o groapă de gunoi. Cetățenii de acolo sunt efectiv...

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

... neinteligibil.....

Dl.consilier Mălureanu Liviu

Da, în zona aceea. Barajul Siriului...Gura Siriului, nu mai știu exact. Gura Siriului, da! E o problemă serioasă acolo, se depozitează foarte multe deșeuri. Pot să vă pun la dispoziție filmări recente de acum o săptămână două, în care mașini vin acolo și depozitează tot felul de deșeuri. înțeleg că acea zonă, au primit cetățenii de acolo un răspuns, că ar fi gestionată de Primăria Generală, dar practic devine un focar de infecție. Vine vara, o să fie din ce în ce mai problematică toată chestiunea. Poliția Locală ar trebui să fie mult mai activă acolo, să identifice persoanele, că vin cu mașinile, nu e ca și cum vine unul cu o sacoșă și nu-1 vezi. Vine cu mașina acolo, deci e ușor de identificat. în altă ordine de idei, am fost în zonă, e oportun sau mai mult decât oportun, un demers din partea Primăriei Sector 3 către Primăria Generală, chiar să amenajeze respectiva zonă. în zonă nu există niciun spațiu verde și acolo eu bănuiesc că ar fi chiar mai mult și propice, și oportun, un parc acolo. Probabil că știți foarte bine, zona crește, se dezvoltă, probabil că în câțiva ani se va aglomera acolo. Acum, deocamdată sunt în stadiul de construcție multe blocuri, dar încă nu s-au mutat cetățenii. Când se vor muta, eu zic că e nevoie.


Și un alt aspect, înțeleg că Poliția Națională, de data aceasta, face o i mașină care aparține Primăriei sau firmelor Primăriei, e vorba de un microbuz cu nr. B- 374-SDZ se afla duminică în zona secțiilor de votare, înțeleg că aveau oameni, transporta cetățeni,.acum nu știu ce va rezulta din investigațiile poliției, dar nu cred că ne face cinste și nu ar trebui ca vehiculele primăriei să fie implicate în astfel de acțiuni, care știți foarte bine ca sunt controverse, sunt fel de fel de acuzații, apoi la TV. Am cerut foaia de parcurs a respectivei mașini și duminică nu apare că ar fi acolo, dar există filmare făcută de colegul meu, cu mașina în zona Industriilor. Undeva e o problemă și aș vrea totuși să vedem ce s-a întâmplat. Cine a condus mașina? Cine i-a dat ok-ul să conducă acea mașină în ziua de duminică în zona respectivă? Avea sau nu aprobare? B-374-SDZ.

Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Suntem într-un proces de a înlocui toate pubelele îngropate vechi, cu un model mult mai performant, un model nou. Pentru că cele vechi ne creau probleme mari, trebuia permanent să le reparăm. Nu au fost făcute foarte bine. Și mai ales, pentru că pubelele de tip vechi îngropate, aveam nevoie de forță de muncă multă, și dura relativ mult..ca să le ridicăm, să tragem pubelele, să le punem înapoi, să le coborâm...ne vulnerabiza și sistemul hidraulic, pentru că uleiul hidraulic se schimba mereu din cilindrii hidraulici cu hidraulica mașinii, și ne genera ceva probleme.

Deci, dacă au fost scoase, ăsta e semn că venim să punem modelul nou de pubele.

Știu de situația de la Brățării, nu este singura, așa cum ați spus nu este la noi, dar vreau să vă asigur că, la ora asta suntem întinși la maxim cu utilajele de toate tipurile la Parcul Aquaventura, deci la parcul acvatic, și la o hala pe care o construim pentru o societate de a noastră, asfaltăm masiv în zona Luncilor și cărăm masiv acolo agregate și scoatem pământ și avem nevoie acolo de utilaje, de asemenea în Hala Laminor avem de lucru masiv și la Decebal. Estimăm că undeva în 2-3 săptămâni o să ne eliberăm cel puțin cu o parte din utilaje și am speranța că vom reuși să ne focusăm și pe acea zonă, în care noi am făcut ceva provizoriu, în sensul că am săpat niște șanțuri, să nu se mai poată intra cu mașinile sus.

Din cauza legislației slabe, ca să nu zic proastă, amenzile sunt relativ mici, iar ce au învățat ticăloșii este....chiar avem niște camere acolo de supraveghere în zona Brățării...au învățat să vină fără numere de înmatriculare. Circulația pe drumurile publice fără numere de înmatriculare e contravenție, o chestie relativ simplă și îl identifici greu, trebuie să-l prinzi acolo. Mai mult decât atât, dau un detaliu, sper să rămână între noi, sa nu-1 mediatizați foarte tare, noi nu putem opri mașinile în trafic, Poliția Locală. Adică eu trebuie să-l prind acolo pe loc..

DLconsilier Mălureanu Liviu

...neinteligibil.....

Dl. Primar al Sectorului 3 ~ Robert Sorin Negoiță


Stimați colegi, atât de proști sunt ăia, că văd poliția acolo și ei mai descarcă în continuare. Păi sunt sub acoperire, trebuie să ne facem și mașinile branduite, iar mașina nu trebuie să fie în zonă, că dacă vezi un logan alb acolo, eu cred că nu mai ai chef să descarci. Lucrurile nu sunt chiar așa de simple, credeți-mă că m-am dus noaptea nu de puține ori să încerc să înțeleg fenomenul ca să vedem cum anume îi stârpim. Vă spun direct și deschis că fără o legislație în care să ducem asta în zona penală să pot să-i opresc mașina în vederea confiscării, e complicat.

Și vorbeați despre un microbuz. Nu am nicio idee. Imaginați-vă că astăzi Primăria Sector 3 și cu societățile pe care le deținem, avem mult peste 300 de mașini și utilaje. E greu să vă spun eu acum ce s-a întâmplat, dar dacă ați făcut sesizare la poliție, nu am decât sa vă felicit. Acesta este un compartament corect, iar dacă cineva a greșit, nu are decât să plătească.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnul consilier Voinea.

Dl.consilier Voinea Inocențiu Ioan

Mi-a sesizat cineva și am văzut și eu cu ochii mei, ulterior, că pe Liviu Rebreanu relativ vis-â-vis de stația Lukoil de benzină, este chiar pe pista de bicicletă nou amenajată, o astfel de rampă îngropată, care practic întrerupe pista. Nu e adevărat? Mă rog! O să revin și rugămintea este să găsiți o soluție.

De asemenea, o țeavă de gaz traversează perpedincular la o înălțime de 50cm un trotuar nou făcut cu dalele acelea cu biscuiții roșu și negru. Traversează trotuarul, practic, chiar în dreptul unei școli, nu rețin exact.. .sau grădiniță.

Dl. Popescu Marius - Șef Serviciu Investiții, Lucrări Publice

...neinteligibil.....

Dl.consilier Voinea Inocențiu Ioan

Adică e ceva de Caracal, de minunile Caracalului chestia asta. Ok. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

îi dau cuvântul domnului Gruia Călin.

DL Gruia Călin

Mulțumesc!

Sunt Gruia Călin și vorbesc în numele cetățenilor din jurul Parcului Brâncuși. în jurul acestui parc trebuie să știți că suntem și tineri și pensionari, care votăm cu toate partidele.

Binențeles că, suntem foarte supărați pentru că distrugerea Parcului Brâncuși a lovit foarte puternic în comunitatea noastră formată din părinți și bunici și mai ales din copiii.

Noi am venit aici pentru a vă responsabiliza în mod direct pe dumneavoastră domnule Primar, și pe dumneavoastră consilieri aleși ai Sectorului 3, pentru că vrem să se rezolve cu adevarat problema Parcului Brâncuși.

Anul acesta, în data de 4 aprilie, fata mea a venit la mine cu lacrimi în ochi și mi-a spus: "Tată, au venit oamenii și au început să distrugă parcul. Nu se poate, trebuie să facem ceva. Noi, copiii vom protesta. Tată, fa ceva!" Așa a zis fata mea de 9 ani.

32


Copiii noștri au suferit o traumă reală, iar cei pe care i-am votat să ne gosjoodăfcăs'Gă orașul sunt vinovați pentru că ne-au trădat încrederea și au lăsat ca o astfel de atrocitate să se întâmple. Am văzut, noi cetățenii care mergem la serviciu, până la urmă dezvoltăm economia acestui oraș și acestei țări, am văzut că abuzurile, jafurile și faptele imorale se comit la noi în oraș cu legea în mână. Așa ceva nu mai putem accepta.

Cum bine știți, copiii au început să protesteze și primii parteneri pe care i-au câștigat de parte lor am fost noi, părinții și bunicii lor. Copiii au stabilit de la început obiectivul nostru și anume: vrem Brâncuș-ul înapoi!

Destul de repede, ne-am găsit parteneri care să ne ajute: domnul Nicușor Dan, domnul Dan Trifu de la Ecocivica, și vecini de-ai noștri, membrii ai USR Sector 3.

Cu ajutorul acestor parteneri am putut mediatiza efortul nostru de a recupera parcul și la inițiativa doamnei Primar General Gabriela Firea, am fost invitați la o întâlnire cu reprezentanții Primăriei Municipiul București, joi, în data de 24 aprilie.

Primăria Municipiului București a promis că orice lucrare de dezafectare a parcului va înceta și că împreună cu Primăria Ssectorului 3 vor identifica soluțiile legale pentru readucerea parcului în proprietatea Municipiului București, în beneficiul locuitorilor din zonă. Aceștia suntem noi și nu sunt aici singur suntem mai mulți, împreună cu mai multe mame și mulți tați.

Mai mult, reprezentanții Primăriei Municipiului București au promis să organizeze o întâlnire în trei: Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 3 și cetățenii din Parcul Brâncuși.

Domnule Primar, ce a urmat a doua zi, în vinerea mare, ne-a făcut să credem că avem în dumneavoastră un adversar, în loc să avem un partener.

A trebuit să oprim utilajele, care veniseră să strice în continuare aleile parcului, stând pur și simplu în fața lor.

Mai mult, la întâlnirea organizată de Primăria Municipiului București în data de 07 mai, reprezentanții Primăriei Sectorului 3 au întârziat foarte mult. Am crezut că nu mai vin. Spre final, am putut să stabilim o legătură prin persoana domnului City Manager, Honorius Circa și am salutat concluzia reprezentanțiilor celor două primării de a conlucra atât în stabilirea soluțiilor legale, cât și în găsirea fondurilor necesare recuperării parcului. Dar, pentru noi este important ca dumneavoastră, autoritățile locale, și Primăria Municipiului și Primăria Sectorului, să treceți de la vorbe la fapte.

Și aici noi vă întrebăm domnule Primar, ați început demersuri concrete pentru recuperarea Parcului Brâncuși? Ați început conlucrarea cu Primăria Municipiului București?

Domnule Primar, noi respectăm legile țării, dreptul la proprietate și, la fel ca dumneavoastră, credem că trebuie sa fim corecți și raționali. Tocmai de aceea ne-am pus întrebări, dacă felul în care s-a aplicat legea de către primării a fost unul corect față de cetățeni sau doar față de un grup restrâns de interese?!

Ne punem și acum întrebarea dacă juriștii și avocații Primăriei Sectorului 3 acționează cu diligență în interesul publicului sau mai degrabă lasă lucrurile să se întâmple în detrimentul nostru. Pur și simplu, sunt prea multe procese pe care Primăria Sectorului 3 le pierde!

Recent, ați pus întrebarea: ce anume poate să facă Primăria Sectorului 3 și nu vrem noi să facem?


în primul rând, trebuie să începeți imediat conlucrarea cu Primăria București și să urgentați demersurile pentru recuperarea Parcului Brâncuși, fără să mai aruncați răspunderea de la o instituție la alta.

în al doilea rând, trebuie să folosiți toate resursele disponibile pentru a câștiga procesele aflate deja pe rolul instanțelor de judecată. Lăsați și alte părți să intervină alături de dumneavoastră în cauzele Primăriei. Știm sigur că au fost mulți care au vrut să se implice, alături de primărie în rezolvarea cazurilor.

Mai mult, acționați în justiție pentru salvarea Parcului Brâncuși și a celorlalte spații verzi. Curățați primăria de angajați sau alte persoane, care au manipulat cu rea credință întocmirea planurilor urbanistice și au lăsat ca parcurile și locurile dejoacă din Sectorul 3 să fie distruse.

Da, țara se normalizează, așa că ar trebui să se normalizeze și Sectorul 3.

Și avem pentru dumneavoastră un mesaj penetrant: domnule Primar Robert Negoiță, FII CU NOI! Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar!

DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am încurajat întotdeauna o exprimare decentă și o abordare constructivă. Este greu de răspuns la un astfel de discurs. Că pierdem noi procese?

Cei care au retrocedat parcuri ar trebui să răspundă. Proprietarii ne-au dat în judecată și ne-au cerut despăgubiri mari, că instanța le-a aprobat despăgubiri mari, dar poate că noi nu suntem atât de iscusiți în instanță și poate că dumneavostră..noi suntem de acord să primim terți în procesele noastre, fără niciun fel de problemă.

în orice variantă nu sunt vreun visător să consider că trăiesc într-o lume corectă. Trebuie să fi lipsit de realism să consideri că toți cetățenii cu care te întâlnești sunt de bună credință. Nu, unii sunt dimpotrivă, cu o reacredință evidentă. O spuneți apăsat responsabilizarea mea, de parcă eu nu sunt responsabil.

Nu am reproșat nimic în legătură cu această chestiune. Nu am greșit cu nimic. Nu este vina mea că niște ticăloși acum 10-12 ani au retrocedat un loc dejoacă, în contradicție cu legea. Suntem în situația în care ne pot fi puse poprire pe conturi pentru a se debita niște sume câștigate de ei în instanță, noi fără a avea putere să facem mare lucru.

Și da este trist că de la cel târziu 7 dimineața până în noapte, muncesc serios, intens și corect. Mi-am sacrificat nu doar viața, dar și familia pentru a face lucruri în Sectorul 3. Că am parte după toate astea, de o astfel de atitudine ca a dumneavoastră, nu vă doresc niciodată ca dumneavoastră într-o astfel de conjunctură să vi se întâmple așa ceva.

Noi, evident că facem tot ce depinde de noi. Iar aici în Consiliu, noi am încercat să nu facem politică deloc. Cei care încearcă să facă treaba asta mă dezamăgesc profund. Noi aici facem administrație, nu politică. Sunt dezamăgit!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar! îi dau cuvântul doamnei Damian Alexandra.

DL Gruia Călin


Aș putea să mai intervin o secundă? Se poate?


Practic ce ne dorim noi este ca dumneavoastră sa faceți echipă cu Primăria Municipiului

București și să acceptați terți în procese. Atât!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

...neinteligibil.....

DL Gruia Călin

Am vorbit ca un cetățean azi și chiar nu văd de ce ar trebui să-mi cer scuze și chiar reprezint cetățenii. Am strâns semnături pe o petiție pe care o veți primi astăzi.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Atunci fiți sincer și spuneți ce-mi reproșați mie?

Dl. Gruia Călin

Dumneavoastră vă reproșez ceea ce am spus deja și în alocuțiunea mea anterioară, faptul că au continuat lucrările în vinerea mare, faptul că au venit escavatoarele și buldozerele a doua zi după întâlnirea noastră cu Primăria Municipiului București. Deci, este un reproș pe care vi-1 facem.

Al doilea reproș este că la întâlnirea comună programată pe 7 mai, noi am perceput întârzierea reprezentanților Primăriei Sectorului 3 ca pe o lipsă de conlucrare.

Pe de altă parte, obiectivul nostru este ca dumneavoastră să vă implicați mai mult, nu doar să indicați Primăria Municipiului București, pentru că împreună puteți găsi fonduri, pentru soluțiile legale despre care tot vorbim.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Apropo de obiectiv, o minimă omenie, credeți că ați putea avea ca obiectiv? Și minimă corectitudine, credeți că este un obiectiv prea măreț pentru dumneavoastră? O întrebare doamna director: cât ne-a pus instanța să plătim acolo pentru m2?

Dna Cârstea Roxana ~ Director Exectutiv Direcția Juridică

Bună ziua! Numele meu este Roxana Cârstea. Sunt directorul Direcției Juridice, pentru cine nu mă cunoaște.

Proprietarul acestui lot de teren, doamna Cocoru Maria potrivit unei dispoziții emisă de Primarul General la vremea respectivă domnul Oprescu, în anul 2011, ca urmare a emiterii acestei dispoziții ne-a acționat în instanță, și acum aproape o lună de zile, sunt 3 săptămâni de atunci, a fost înregistrată în această instituție o cerere de chemare în judecată potrivit căreia proprietarul de drept al terenului, deocamdată, a solicitat în contradictoriu cu instituția noastră pentru perioada 2015 și până soluționarea acestui dosar despre care vorbesc, suma de 663 mii euro, nu mai știu exact să vă spun, înjur de 650 mii euro, contravaloare lipsă de folosință.

Nu este singurul litigiu de acest gen. V-am auzit vorbind despre litigii pierdute de Primăria Sectorului 3. Am rugămintea să accesați puțin site-ul și să vedeți raportul Direcției Juridice pe anul 2018, și să vedeți câte dosare au fost câștigate, și câte dosare au fost pierdute.

35

Nu ne raportăm doar la litigiile cu doamna Cocoru care are un drept de proprietate pe carewUla un moment dat l-am contestat, chiar noi, Primăria de Sector.

Spuneați mai devreme că, nu puteți sa interveniți ca și terți în aceste litigii. Nu este adevărat. Legea 10 vă dă dreptul ca terți, ca dumneavoastră cetățenii, să cereți constatarea nulității dacă considerați că aceste dispoziții prin care s-au restituit respectivele amplasamente sunt nelegale.

Credeți-mă că noi am făcut aceste demersuri și știți care a fost consecința? Acum vine proprietarul și spune așa: m-ai dat în judecată, m-ai privat de dreptul meu de proprietate, mi-ai înscris un litigiu la Cartea Funciară, n-am putut să mă folosesc de toate atributele dreptului de proprietate, vreau de la tine primărie lipsă de folosință și daune, ce vă spunea domnul Primar.

Și acum, am rugămintea să vă puneți 2 minute în locul meu, ca director al Direcției Juridice, să văd pe de o parte, veniți dumneavoastră care pe bună dreptate spuneți, vrem parcul. Ok, aveți dreptate! Dar consecințele juridice, dacă noi nu acționăm într-un sens sau altul sunt acelea în care din buzunarul dumneavoastră se vor plăti toate aceste sume despre care vorbim. Nu este singurul. Sunt multe litigii, multe, în jur de 5 sau 6, sunt foarte multe dispoziții de Primar General, în care doamna Cocoru reclamant fiind, solicită de la primărie. Am dosare? Da, aveți dreptate. A câștigat doamna Cocoru în instanță litigii prin care ne cere lipsă de folosință, pentru că da, are un drept de proprietate asupra terenului. Și ce credeți? Acel drept de proprietate a fost contestat de noi. Ne cere o dată lipsă de folosință, pentru că nu s-a putut bucura de prerogativele dreptului de proprietate, fiindcă nu ne-am ridicat lucrările de acolo, pentru că domnul Primar a menținut parcul în continuare, îmi cer scuze domnule Primar, dar nu se poate. Am avut nenumărate discuții pe tema asta cu domnul Primar și a zis, nu doamnă, parcul rămâne parc. Și știam că vom ajunge în această situație. Am atacat și titlul de proprietate, dispoziția de Primar. V-am spus unde am ajuns. M-a mai dat o dată în judecată și mi-a spus, mi-ai înscris litigiul la Cartea Funciară. Poate am vrut sa vând, poate am găsit un cumpărător pentru terenul respectiv, de ce ai făcut asta? Știu ce veți spune. De ce nu s-au făcut demersuri în vederea schimbului sau în vederea expropierii?! Sunt chestiuni care nu țin de noi. Așa cum am făcut la Parcul Emil Gârleanu, credeți-mă personal m-am ocupat de această speță, am făcut nenumărate drumuri la capitală, a durat 4 ani de zile, dar știți ce s-a întâmplat la Emil Gârleanu? întâi am eliberat amplasamentul, și-a împrejmuit proprietarul de drept terenul și în această perioadă s-au făcut demersuri pentru schimb. Și știți de ce? Pentru că nu este atât de simplu, e foarte ușor să privești din afară și să judeci. Dar credeți-mă că este atât de complicat, să poți să ai un rezultat final, acela pe care dumneavoastră vi-1 doriți și în această perioadă contravaloarea lipsei de folosință curge. Asta este problema mare, cea mai mare problemă a noastră.

Gândiți-vă că vine Curtea de Conturi și mă întreabă pe mine director la juridic, ce ai făcut tu acolo? Pentru că, în fiecare zi în care eu nu eliberez amplasamentul și o ocup cu locuri de joacă și ce mai am..pentru doamna Cocoru este un avantaj, fiindcă își ia bani de acolo. Și nu își ia bani de la mine, își ia bani foarte mulți bani. Vreți să vă însumez și să vă spun la ce valoare ajung litigiile cu doamna Cocoru? Cred că nu ați vrea să știți. Sunt aproape 1 milion de euro. Și atunci, puneți-vă în locul nostru, cam ce ați face dumneavoastră?


DL Gruia Călin


în locul dumneavoastră aș acționa cu rapiditate. Este singura soluție, pentru că altfel oricum lucrurile se rezolvă încet, și...o să las cuvântul unei vecine de a mea.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați făcut o afirmație stimate domn și vorbeați că aveți fetiță, că aveți copii. îmi doresc să-mi cresc copii într-o țară normală în care adevărul să nu fie distorsionat și să fîe întors la 180 de grade. îmi doresc o țară în care cei care greșesc plătesc, dar cei care își fac treaba nu sunt jigniți. Ați făcut o afirmație și mai multe afirmații profund neadevărate. Nu vă doresc niciodată să aveți parte de un comportament atât de nedrept.

Păi, noi suntem dați în judecată și mie personal îmi cer despăgubiri de milioane, multe zeci de milioane de euro. Eu, personal, că am promovat PUZ-ul și mă rog și Primăria Generală e dată în judecată de către doamna Cocoru în care ni se cer niște despăgubiri astronomice, că am promovat un PUZ în care le-am blocat dezvoltarea urbanistică pe terenurile despre care dumneavoastră vorbiți. Eu înțeleg că unii sunt înfierbântați și prea hotărâți în anumită direcție dar, am învățat încă din copilărie că scopul nu scuză mijloacele, iar de o minimă onestitate să știți că suntem datori cu toții.

Să nu vă dea Dumnezeu să primiți ce faceți, că e trist.

Dna Președinte - Iuliana Văduva

îi dau cuvântul doamnei Damian Alexandra.

Dna Damian Alexandra

Bună ziua domnule Primar, bună ziua stimate Consiliu. Numele meu este Damian Alexandra și sunt tot rezident al Sectorului 3, și tot aceeași supărare Parcul Brâncuși.

Eu înțeleg și punctul dumneavoastră de vedere și aș vrea ca și dumneavoastră să înțelegeți și punctul nostru de vedere. Domnul Gruia este foarte pasionat și toți suntem pentru că ne afectează direct. Acum cred că toți cei de aici din sală știți ce înseamnă verdeață și da, știu că vă luptați, și da doamna director sunt absolut convinsă că faceți ceea ce puteți, dar faptul că ne certați pe noi, care suntem pur și simplu ... noi suntem cei care suferim din cauza asta. Ba da, domnul Primar ne-a certat, l-a certat pe domnul Gruia pentru că este ...

Dna Președinte - Iuliana Văduva

Care l-a avut dumnealui.

Dna Damian Alexandra

Este prima oară când vorbesc și consider că suntem toți oameni și pot să vorbesc deschis. Ce vă întreb eu pe dumneavoastră, știți că au fost strânse 800 aproape 900 de semnături pentru acest parc? Este superb acest parc. Eu am doi copii, dintre care unul are note de autism și care au anumite automatisme, se duc direct spre parc.

A fost incredibil de greu să explic că acel parc nu va mai fi. Dar, mai am o întrebare, am văzut că dumneavoastră ați spus într-un interviu, că parcul acela din colț, noi îi spunem "La barcuță” este special făcut de dumneavoastră ca să... știați de situația Parcului Brâncuși și de asemenea probleme, care urmează să vină cu respectivele procese. Dar ați spus că l-ați făcut

37


știind această situație. Dar, din câte am văzut noi acolo este aceeași situație și este inclusW&at porțiune care o pretinde doamna Cocorul și la care are drepul din câte înțeleg.

Ce se întâmplă, cu acel părculeț ce se întâmplă? Ba da este tot acolo, este fix pe aceeași zonă, pentru că vine Brâncușiul și apoi imediat e un bloc și imediat este cel din colț. E un părculeț foarte mic, e bărcuță, mă rog e destul de mic față de Brâncuși. E micuț.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimată doamnă, știu exact acolo despre ce vorbim pentru că am participat personal la tot. Așa cum bine știți că sunt o persoană foarte implicată și nu doar fizic, să știți că pun suflet în tot ce fac.

Da! Și noi.


Dna Damian Alexandra


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu vă imaginați, că nu înțeleg supărarea dumneavoastră. Supărarea mea este chiar mai mare și știți este cu atât mai mare, cu cât îmi dau seama că ticăloșii care stau la originea problemei pe care o discutăm noi aici, sunt șanse minime să plătescă pentru ce au făcut.

Dna Damian Alexandra

Categoric. înțeleg!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Repet, legea spune clar, un parc nu poate fi retrocedat. Noi tocmai discutăm efectele unei astfel de inițiative care s-a concretizat. M-ați înțeles?

Dna Damian Alexandra

Da.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ok! Noi am făcut ce am putut. Acel părculeț care este în colț, care nu e chiar mic, nu e la nivelul ăstuia, era mai mare într-adevăr.

Dna Damian Alexandra

Este arhiplin. Neîncăpător.

DL Primar al Sectorului 3 ~ Robert Sorin Negoiță

Doamne ajută! Haideți să vedem ce soluții găsim. Faptul că municipalitatea s-a angajat să rezolve acestă problemă, noi le dăm tot suportul, dar credeți-mă, chiar nu e în regulă.

încercați să faceți un exercițiu. încercați să vă puneți și în locul meu sau în locul nostru. Domnule, chiar nu am greșit cu nimic, chiar am făcut ce am putut noi mai bine. Pe de o parte veniți dumneavoastră, pe de altă parte vin cei de la Curtea de Conturi care nu sunt deloc binevoitori cu noi sau înțelegători și ne impută direct sumele, nu v-ați făcut treaba. Mai mult decăt atât, tot o instanță de judecată, nu avem voie să comentăm hotărârile judecătorești. Știți ce sume le dau acolo pentru metru pătrat de teren care e pârloagă? Este pur și simplu inadmisibil așa ceva!

Dna Damian Alexandra

Este, domnule Primar și aveți dreptate. Ce vă întreb eu este în felul următor: dumneavoastră în momentul în care ați preluat o administrație, că am înțeles că așa se numește, se știa clar de acestă situație.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ce am preluat în administrație?

Dna Damian Alexandra

Când ați devenit Primar. în sensul ăsta, mă refeream. S-a știut despre această problemă cum și bine mi-a spus domnul Circa la ședința de la PMB.

L~am întrebat: știați de acestă situație? Da, dar niciun judecător întreg la cap nu poate să dea un asemenea verdict, să retrocedeze un parc. Iarăși, în ianuarie a fost votat PUZ-ul, când a fost votat dragii mei colegi?

Dna Motricală Catrinel

Aprobat PUZ-ul în care prevede, eu sunt tot mămică din cartier, care prevede...

Dna Damian Alexandra

Da, ne-am înmulțit pentru că o să vă afecteze pe toți la un momentdat.

Dna Motricală Catrinel

Că parcul nu este spațiu verde, ci face parte din un teren L4A. Eu sunt arhitect civil, nu urbanist, dar mai înțeleg ceva, și care permite construirea. Și știu că, dacă PUZ-ul ar fi prevăzut spațiu verde, putea să fie proprietar nu Maria Cocoru, ci Dumnezeu, că nu ar fi avut dreptul să construiască acolo.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ce spuneți dumneavoastră, este adevărat. Dar pentru că sunteți arhitect, înainte să facem noi PUZ-ul, reglementările urbanistice cum erau acolo?

Dna Motricală Catrinel

Erau similare, dar PUZ-ul putea să le schimbe.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu, nu doamnă, nu putea să le schimbe în ideea de a pune V acolo, pentru că era pur și simplu ilegal. Legea, stimată doamnă, nici în PUZ și nici în PUG, că m-am documentat, am avut aici ședințe, nu puține, și nu cu oameni bine intenționați. Foarte mulți dintre dânșii, în care s-a citit din lege, "nu poți să transformi în V o proprietate privată"'. Noi nu propunem un PUZ vulnerabil. Și așa dânșii ne-au acționat în instanță, au atacat PUZ-ul în instanță. Mai mult decât să punem în PUZ acolo că e zonă blocată, nu se poate constui până la finalizarea litigiului, noi altceva chiar nu putem face din perspectivă legală. Și noi, ca orice cetățean român, trebuie să respectăm legile în vigoare. Vă repet doamna arhitect, legea nu ne permite să transformăm o proprietate privată, în V. Ați înțeles acum de ce nu am facut-o?! Credeți-mă, că am vrut să o fac.


Mi-au spus de la juridic că nu avem nici o șansă, nu doar că vom pierde în niște despăgubiri din alea de care eu...eu sunt un om responsabil. Nu vreau să las după urma mea niște nenorociri, așa cum am găsit eu pe aici. Atrăgeam acestă instituție în niște procese cu risc de despăgubiri enorme. Haideți să fim responsabili!

Dna Motricală Catrinel

Noi nu suntem juriști.

DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu, dar dumneavoastră sunteți arhitect și cunoașteți legislația, cel puțin îmi imaginez. Și mie mi se întâmplă, nimeni nu poate cunoaște toate legile, dar dacă doriți, vă pot comunica paragraful, legea, care nu ne permite să facem tocmai ce dumneavoastră ne solicitați.

D-na Damian Alexandra

Mi-aș dori foarte tare și am rugămintea către d-voastră, în special, să fim și noi informați care este stadiul propriu-zis. Adică ați reușit să vorbiți cu PMB-ul? Nu ne spune nimeni, absolut nimic. De aceea suntem aici și de aceea vrem și noi să fim informați. Adică mă interesează, PMB -ul a venit către d-voastră? Se știe ceva? Dl Honorius a știut doar un pic. Vrem să fim informați în ce stadiu se află. S-au făcut măsurători, că ni s-a promis că se fac niște măsurători asupra parcului, evaluări. Nici asta nu știm și am rugat la primărie și am rugat peste tot unde s-a putut, să ne spună și nouă ce se întâmplă. Care mai e stadiul? Putem să ajutăm? Am strâns la semnături tocmai să vină în susținerea d-voastră, uite, domnule, cetățenii vor. Ne spuneți, știți ceva de treaba asta, în ce stadiu se află în momentul ăsta? Adică ați luat legătura cu PMB -ul?

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Da. în viață avem momente și complicate. Această discuție e din ce în ce mai complicată. Aș avea o rugăminte către d-voastră și am speranța că mă înțelegeți. Haideți să discutăm despre Primăria Sector 3 și despre atribuțiile Primăriei și Consiliului Sector 3! Deci, în orice variantă și cu orice persoană aș discuta, de cât de rea-credință ar putea să fie, tot discuția este mult mai simplă în această variantă. Vă mulțumesc mult.

D-na Damian Alexandra

Deci, PMB -ul nu a venit către d-voastră, atunci. Nu v-a contactat.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Haideți să discutăm despre Primăria Sector 3.

D-na Damian Alexandra

Vin către d-voastră, e vorba de o colaborare, tocmai de aceea vă întreb.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Vă asigur că facem tot ce depinde de noi, nu e prima dată când facem treaba asta, dar e foarte complicat să intru într-o discuție pe o zonă pe care nu o pot gestiona. De abia în această conjunctură sau în acea conjunctură, aș avea dificultăți majore pentru că la ce-aș putea să mă angajez eu în ceva ce nu pot face? Vă rog să mă înțelegeți pe chestia asta.

D-na Damian Alexandra

Nu mi-ați răspuns la întrebare, d-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Tocmai v-am răspuns.


D-na Damian Alexandra

Nu. Mereu ne spuneți așa.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Ok. Primăria Sector 3, eu, personal, și colegii mei facem tot ce depinde de noi. Prefer și consider că este normal să limităm discuția la ce poate face Primăria Sector 3. Ce poate face Primăria Sector 3, de exemplu, am propus ca teren pentru schimbul de acolo, cel care se află în administrarea Primăriei Sector 3, 9000 și ceva de metri, chiar 100 de metri mai în față, aici, pe Dudești, PMB -ului. Fără acceptul de schimb al proprietarului nu se poate face, indiferent cine ar fi.

D-na Damian Alexandra

Și cine trebuie să contacteze proprietarul?

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Primăria Generală. Cred că si noi am făcut. Consiliul General si Primăria Generală au atribuții pe partea asta. Și eu vă mulțumesc mult. Deci chiar îmi doresc normalizarea acestei țări. Ține de fiecare dintre noi, chiar de fiecare dintre noi. O țară normală înseamnă să promovăm corectitudinea fiecare dintre noi. Repet, domnule, cine greșește să plătească! Domnule, dacă e cineva care nu a greșit și e acuzat pe nedrept, consider că nu e în regulă. Nu e în regulă, așa, pentru nicîunul dintre noi și pentru societate și pentru țara asta. Mulțumesc mult.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu înțeleg că dl Honorius Circa e implicat în această discuție, e și consilier general, deci, e, practic, una dintre persoanele care poate răspunde, e și city manager, deci....

DI. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

N-am nicio problemă să rămâneți în afara ședinței, să discutați.

DL consilier Mălureanu Liviu

Ideea este că cetățenii au venit să afle niște răspunsuri, să afle care e un status. ceea ce e o cerință mai mult decât pertinentă și poate dl Honorius poate să ne zică 2 vorbe pe tema asta.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Nu acum, în această ședință, vă rog mult. Deci nu e în regulă, principial vorbind, să discutăm aici chestiuni care nu țin de atribuțiile Primăriei sau Consiliului Sector 3. Suntem într-o discuție oficială. Noi suntem în timpul ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3. De ce n-am discuta, de exemplu, de pensii sau de sistemul de sănătate? Că nu are legătură. Știu, este un subiect foarte important pentru noi, toți, pe care îl abordăm cu cea mai mare seriozitate și responsabilitate, dar pe componenta Primărie și Consiliul Local Sector 3.

DL consilier Mălureanu Liviu

Am înțeles. Am o propunere, atunci, haideți să facem o întâlnire cu toți cetățenii, cu reprezentanți ai Primăriei Generale, cu reprezentanți ai Primăriei Sector 3, fix pe tema aceasta, în care să discutăm exact stadiul, să vină respectivii de la Primăria Generală, de la Sectorul 3, și să spunem oamenilor exact care e stadiul, că înțeleg puțin că nu e foarte clar, tocmai d-asta și eu am reluat rugămintea ca să avem un update de la d-voastră, că aveți o comunicare mai rapidă cu Primăria Generală, fix pe acest lucru. Deci, propunerea mea este către d-voastră, către city manager, să organizăm în cel mai scurt timp o întâlnire de genul ăsta în care să avem: domnule, uite , ăsta e stadiul. Asta vor cetățenii să afle, exact ce s-a întâmplat până acum și care sunt pașii. E o cerință perfect valabilă, nu cred că are cineva ceva împotriva acestui lucru, să fie exact informați, atâta și nimic mai mult. Mulțumesc frumos.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Declar închisă ședința. O zi bună tuturor!

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Deci tot ce se întâmplă în cadrul ședinței de consiliu sau tot ce se întâmplă la Primăria Sector 3 e publlic. Anumite chestiuni vin să le discutăm. D-na Președinte, niciodată n-am refuzat pe nimeni care vrea să vorbească în Consiliul Sector 3 și hai să ne menținem obiceiul! Mulțumesc!
întocmit: Cojanu Camelia £ Gheorghișan Elena Buhoci Cristina Mihaela

Dobre Filofteia

Notă: Consemnarea voturilor s~a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic* conform anexelor la prezentul proces verbcd.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luîiana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Sima Elena Dantela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Galbena Ana luîia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 5) lacob Cezar Tudorache Lîvîa

Malureanu Liviu

Voi nea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Aiin lonut

No (Vote: 0 )

Abstaîn (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting ( Total: 4)

Galbenu Ana lulia Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Hontaru Vaîerica

Marineata Marcel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru

Fleancu Florin lacob Cezar

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Paunica AdrianaYes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbena Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveana Lucian Ionel

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian

Paunica Adriana


Voinea Inocentiu loanYes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Mircea Mihai lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (VoteO)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea înocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Galbenu Ana îuîia Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Tudorache LiviaProposal Name:

Punctul 3

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Do bre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote; 8 )

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 2)

Gaibenu Ana îulia

Sima Elena Daniela

Yes (Vote; 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Malureanu Liviu

Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Mircea Mihai Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


iacob Cezar


Tudorache Andrei CristianYes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîînaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 1 )

Fatu Adrian

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel

Galbenii Mircea Mihai lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Galbena Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Pelînaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Moldoveana Lucian ionel


Dobre Alexandru Fleanca Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonutYes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprîan

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenii Ana lulia

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Montării Vaîerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voînea înocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Votîng (Total: 1 )

Malureanu Liviu

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fata Adrian

Fleancu Florin

Galbena Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveana Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Galbena Ana lulia

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Pauntca Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian

Proposal Name:

Punctul 11

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Peiinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:6)

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica

Moidoveanu Lucian Ionel

lacob Cezar

Voinea înocentiu loan

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 12

Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marîneata Marcel

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Pa unica Adriana

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 5)

Galbenu Mircea Mihai Tudorache Livia

lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 6)

Fatu Adrian

Petrescu Cristian

Galbenu Ana luîia Radu Constantin

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 7)

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Fiorin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Gaibenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu


Tudorache Livia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveana Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loanYes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 5)

Galbena Ana lulia Malureanu Liviu

No-Votîng (Total: 4)

Fatu Adrian Tudorache Li via


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana Radu Constantin

Văduvă lulîana


Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Fleancu Florin


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Peîinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


lacob Cezar


Tudorache Andrei CristianYes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenii Ana lulia

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu !oan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 3)

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 1)

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin Ionul

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea inocentiu loan

Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru

Fleancu Florin lacob Cezar Moldoveanu Lucian ionel Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Proposal Name:

Punctul 17

Yes

(Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica

Marineata Marcel Peîinaru Cornel

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Moldoveanu Lucian Ionel

Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Do bre Alexandru

Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No

(Vote: 0)

Abstain (Vote: 1)

Sima Elena Daniela

No A

toting (Total: 0)

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana iulia

Galbenu Mircea Mîhai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

T udorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel Galbena Ana lulia Hontaru Valerica Marineata Marcel Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 2)

Moldoveana Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Galbena Mircea Mthai lacob Cezar

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Maiureanu Llviu

Pelinaru Cornel

Tudor Elena

Văduvă luliana


Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting (Totai: 2)

Galbenu Ana lulia                   Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Aiin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 1)

Galbenu Ana luiia

Yes (Voie: 25 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbena Ana luîia

Galbena Mtrcea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Volnea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote. 24)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă lulîana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea înocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 1)

Galbena Ana lulia

Yes (Vote:16)

Baetlca Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin Ionul

No (Vote:1)

Voinea Inocentîu loan

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Galbenu Mircea Mihai


Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Livia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


lacob Cezar


Maîureanu LiviuYes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Paunica Adriana

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:1)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 0)

No»Voting (Total: 2)

Moldoveana Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Pelinaru Cornel

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voîcu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Hontaru Valerica Marineata Marcel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă lulianaYes {Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Galbena Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenii Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutlum Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote;0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1 )

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

Do bre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote;0)

Abstain ( Vote: 9)

Fatu Adrian

Galbena Ana lulîa

Galbena Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 1)

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea InoGentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Fleanca Florin lacob Cezar

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Pelinaru Cornel

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian ionelYes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Aiin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Peiinaru Cornel Sima Elena Danieia Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 6)

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2)

Fleancu Florin                      Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote:21)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (VoterO)

Abstain (Vote: 3 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total; 2)

Fleancu Fiorin


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Pelinaru Comei

Tudor Elena

Vasiiiu Mariana

Sima Elena Daniela

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

Tudorache Livia


Yes (Vote: 2)

Pelinaru Cornel

Vasiliu Mariana

No (Vote: 17)

Ba etica Nicoieta Mariana

Fleancu Fiorin

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian ionel

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Tudor Elena

Voinea Inocentiu loan

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerîca

Marineata Marcel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Abstain (Vote: 6)

Fatu Adrian Popescu Romeo

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Dobre Alexandru

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Mareei

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru ’ Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana luiia

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Malureanu Liviu

No-Votmg (Total: 6)

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan