Proces verbal din 28.03.2019

PV al sedintei ordinare din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 359507/02.04.2019

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3

din data de 28.03.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 34656 l/CP/22.03.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 31 consilieri locali din numărul total de 3 L

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința ordinară din data de 28.03.2019. în sală sunt prezenți 31 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua stimați colegi, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.03.2019, o suplimentare cu 5 puncte, le dau citire:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind declararea "'Zilelor Sectorului 3” și aprobarea organizării de manifestări științifice, cultural-artistice, sportive și de agrement, cu ocazia celebrării acestor zile.

  • 2.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare pentru dezvoltarea unui complex de agrement.

  • 3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL.

  • 4.  Proiect de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

  • 5.  Proiect de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

Mulțumesc, d-le consilier. Vă supun spre aprobarea suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun sprea aprobarea ordinea de zi. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, "Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 14.03.2019". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent — RHexîstent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus ~ S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, Sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială - RHpropus = P+1E, pe un teren situate în Drumul Gura Caliței nr. 80B (fost Drumul Gura Caliței nr. 78-80, lot 4/2/1), Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 3 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus — S+P+IE+M. pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă. 2 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere. 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcțiunea de locuințe, RHpiOpl(S = P+1E+M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104,106 (lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, lot 3/8), lot 1, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spațiu comercial - RHpropus ~ S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.61.2018”. D-na Păunică!

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na Președinte. Am de făcut un amendament referitor la regulamentul de parcare:

Art. 5, alin, (2) se completează cu lit.d) și va avea următorul cuprins:

"In parcările de reședință se atribuie în mod prioritar, fără licitație :

d) persoanelor care au deținut un loc de parcare anterior datei de 01.02.2018 sau cărora li s-au atribuit un loc de parcare în perioada 01.02.2018~28.02.2019 și care au pierdut dreptul de utilizare ca urmare a retrocedării terenurilor pe care au fost amenajate locurile de parcare respective. "

șz la

Art. 8, se modifică și va avea următorul cuprins:

” Cererile având ca obiect atribuirea locului de parcare, vor fi depuse la Registratura sediului central al Primăriei Sectorului 3, sau online pe adresa parcari(p)primarie3.ro,! și vor fi însoțite de documentele care sunt deja stipulate în regulament. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

Mulțumesc, d-na consilier. D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Mențiune acolo: au avut parcări în Sector 3.

D-na consilier Păunică Adriana

Nu e stipulat așa ceva dar e logic, că în din alte sectoare nu pot veni să intre pe raza noastră, că trebuie să îndeplinească condițiile.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Tudorache.

DL Consilier Tudorache Cristian Andrei

Bună ziua, domnule Primar, stimați colegi. Am o întrebare și o mulțumire către aparatul de specialitate care a acceptat o parte din amendamentele pe care grupul consilierilor lijjgralile-a depus, însă am o nelămurire vizavi de articolul 7 alin. 2 unde, în continuare, se stipulează că cererile se depun în termen de 10 zile de la anunțarea, în fiecare lună, a locurilor libere din bateria respectivă. Totuși, noi am făcut amendament și mi se pare normal ca această perioadă să fie mult mai mare. Noi am cerut să se întâmple de la începutul anului până în luna în care se licitează acele locuri. Nu e posibil să fie 10 zile, petenții, solicitanții pot să nu fie la domiciliu, pot să fie plecați din țară, pot să fie în imposibilitatea de a se uita în termen de 10 zile pe site. Adică nu stăm cu ochii pe site ca pe butelie. Nu suntem la Black Friday!


Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Este un amendament foarte bun și mulțumesc mult. Eu îl văd foarte util. Formulați un amendament!

Dl. Consilier Tudorache Cristian Andrei

Cererile de atribuire a locurilor de parcare pot fi depuse începând cu prima zi a anului în curs și până în prima zi a lunii de licitare a locurilor libere. Scoatem prevederea cu termenul de 10 zile și introducem această posibilitate de a depune cererile de la începutul anului până în luna în care se pot licita. Adică să fie mult mai mare perioada de acceptare a cererilor. De la începutul anului! De la 1 ianuarie. Ok. Aceasta e amendamentul.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Ok. De la 1 ianuarie, cei care nu au loc de parcare și au dreptul să aibă loc de parcare, vin să depună solicitări la primărie sau online. Fac o solicitare la primărie. Ele trebuie să fie luate în considerare, conform regulamentului, pe toată perioada anului. Mie mi se pare foarte simplu și foarte util. D-na director!

D-na Director Executiv Bărgăunaș Raluca - Direcția Servicii Publice

Bună ziua. Și în acest moment se pot depune cereri. Cereri se pot depune pentru locul de parcare. Dar pentru locurile care se scot la licitație, pentru că noi, la începutul anului nu știm exact când scoatem locurile și care sunt locurile când se scot. Nu avem un calendar clar. Pentru acele locuri care s-au scos, cum a fost exemplul de acum o săptămână, cele 100 de locuri, noi am anunțat atât la avizierul asociațiilor de proprietari, am luat legătura cu președinții și am anunțat, am anunțat și pe site-ul primăriei. Am mers pe toate căile posibile ca oamenii să știe. Așa cum este amendamentul în acest moment, nu avem decât să le înregistrăm cererile dar tot va trebui, atunci când scoatem locurile la licitație, să-i chemăm din nou cu dosarul pe care ei trebuie să-1 depună cu 10 zile, în termenul cel de 10 zile.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Deci, dacă o persoană și-a depus solicitarea cu dosarul complet, aveți 2 variante. Ori să-i atribuiți locul de parcare, că sunt mai puține solicitări decât disponibil. Și atunci îi chemați aici, dacă aveți mai multe parcări, ca să vă înțelegeți care loc de parcare și cum, care, cui i-1 dăm, dar noi luăm în considerare toate solicitările depuse de la 1 ianuarie. Nu trebuie să-i mai chemați aici. Evident că pentru procedură trebuie să-și lase datele de contact, îi contactați, le comunicați faptul că au intrat în procedura de atribuire și "La revedere!".

D-na Director Executiv Bărgăunaș Raluca - Direcția Servicii Publice

în urma retrasărilor și a reorganizărilor, când scoatem la licitație locurile de parcare, ei depun cereride parcare pe un anumit loc. Noi nu știm la începutul anului care sunt locurile și nici ei nu știu pe ce loc să ceară. Ei cer un loc de parcare în zona respectivă dar există posibilitatea de 99,99% ca din 3 baterii să se facă o singură baterie, locul 1 să devină locul 16 din noua baterie și atunci solicitarea lor, în momentul respectiv, este nulă că nu participă pe locul respectiv.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Singura modificare pe care o propune domnul consilier, și o consider de maxim bun simț și utilitate, este ca perioada să nu mai fie de 10 zile ci de la 1 ianuarie. Asta e tot ce se schimbă, în rest, nu se schimbă nimic. Oricum le comunicați. Dacă a înregistrat cetățeanul, pe 5 ianuarie, o solicitare de parcare și în luna aprilie ați început procedura de atribuire. îl notificați pe cetățean că s-a început procedura de atribuire și să se activeze. Asta e tot. Că are dreptate! Cine stă cu ochii pe site în fiecare zi, să vadă care sunt alea 10 zile când se pornește procedura. E un stres total inutil. Voi când ajungeți în zona respectivă cu atribuirile, voi trebuie să vă uitați în baza de date cine și-a depus cererile. Faceți-vă softul corespunzător astfel încât să vă anunțe softul că la bateria cutare avem atâtea solicitări și intrați direct în procedură.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Dobre.

DL Consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc. O simplă întrebare. Dacă am depus cerere din anul 2017 se ia în considerar, dacă am număr de înregistrare?

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Nu.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Păi atunci se naște o problemă. Sunt oameni care au depus cereri și au spus: domnule, am depus, când o să se elibere locul o să fiu anunțat. Hai atunci, toți care au depus cereri, nu știu câți or fi, sunt așa de mulți care au depus, 2016, 2017, 2018? Să-i anunțăm că nu mai sunt valabile cererile lor și dacă doresc în continuare un loc de parcare să-și depună o nouă cerere cu documentele aferente, care se cer acum, conform regulamentului. Una. Și dacă tot am cerut cuvântul, să ne mai explicați de ce s-a transferat sau s-a modificat de la taxă de parcare stabilită prin licitație la taxă de atribuire. Că înțeleg acum că nu. așa cum inițial s-a discutat, domnule, dacă licitezi peste măsură, trebuie să știi că, an de an, aia va fi taxa ta. Acum, înțeleg că e vorba doar despre taxa inițială, urmând ca anii viitori, dacă îndeplinești condițiile, să plătești tariful normal. Când s-au făcut sau care a fost propunerea, de ce s-a schimbat această chestiune care, repet, e în pericol să crească această primă licitație, adică să se ducă foarte sus, având în vedere că e doar o singură dată? Dacă era an de an, oamenii se mai gândeau, domnule, nu pot să mă duc cu prețul prea mult pentru că una e să plătesc un an și alta să plătesc 10 ani la rând. Explicați puțin chestiunea asta, că nu cred că e în regulă!


Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Mulțumim, domnule consilier. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Nu mi se pare deloc o chestiune complicată să transmiți un mail la 1 ianuarie sau după 1 ianuarie că intenționezi sau, mă rog, că ai nevoie de un loc de parcare. Nu îl ai și l-ai dori! Dai un mail și atât. Să avem noi baza de date și să ne apucăm... Multe din ele nu au date de contact. Noi acum le luăm mail, număr de telefon, îi identificăm cumva. Să luăm în considerație baza de date din înainte să avem regulamentul, e o chestiune foate complicată. Unu. Și doi. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că noi nu facem procedura de licitație, și haideți să clarificăm și treaba asta. Am văzut o isterie întreagă ne pune să facem, să licităm, să ne ia bani, să nu știu ce. Vă spun de ultima procedură, în care din 105 locuri de parcare aproximativ 65, dacă nu mă înșel, s-au atribuit direct. Cetățenii au venit, au depus solicitare, li s-a dat direct iară nicio procedură de licitație. 9 locuri de parcare s-au atribuit cu licitație și restul de 30 sau 31, câte au mai rămas, au rămas neatribuite. Pentru că regulamentul este atât de restrictiv încât de aia este nevoie și de a doua etapă pe care-1 aprobăm astăzi, încât să putem să le aprobăm și celorlalți locuri de parcare. Clarificându-se chestiunea asta, vreau să mai clarific un aspect și anume că noi nu facem procedura asta pentru că vrem să luăm bani. Facem procedura în felul acesta pentru că vrem să avem transparență maximă. Sa nu mai fim la mâna unui funcționar care decide el dacă îi dă lui Popescu sau îi dă lui lonescu. Totul se face 100% transparent, așa cum cred eu că e normal să se întâmple și , da, dacă vrem o procedură transparentă, atunci să plătească doar în momentul ăla. Dacă își ia locul de parcare și vrea să stea 30 de ani în Sectorul 3, 30 de ani trebuie să plătească asta? Mai mult decât atât, cei care l-au luat prin procedura în care se atribuia în ideea că plătește în fiecare an, sunt câștigați cu procedura asta, pentru că, pur și simplu, de anul viitor o să plătească în mod normal, adică ăia 50 de lei pe locul de parcare. Repet, d-voastră spuneați că putem să luăm mai mulți bani. Nu ăsta e interesul. Nu ăsta e obiectivul nostru. Singurul nostru obiectiv e să avem o procedură 100% transparentă astfel încât să nu existe posibilitatea de corupție.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar, Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă supun spre aprobare amendamentul d-nei consilier Păunică. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 3 abțineri. 5 consilieri care nu au votat amendamentul d-nei consilier Păunică a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare amendamentul d-lui consilier Tudorache. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat amendamentul d-lui consilier a fost aprobat. D-le consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

O întrebare tehnică. Știu că primul proiect s-a votat cu 2/3. Acum se votează tot cu 2/3 sau ...

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

2/3. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentele domnilor consilieri. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 4 abțineri, 5 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, ''Proiect de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Păunică.

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc. Am de făcut o propunere și anume pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018 propun nota 5.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc. D-le consilier Mălureanu.

D-le consilier Mălureanu Liviu

Doar observații de ordin tehnic. Mi se pare anormal să dai o notă în condițiile în care noi nu am fost implicați în modul cum sunt stabilite aceste criterii, cât ar trebui să fie ponderea pentru un criteriu sau altul, cât ar fi să ia nota 5, cât ar fi să ia nota 1. înțeleg că s-a dat acum o lege dar e puțin cam., adică începem cu sfârșitul, că noi dăm o notă dar nu am fost implicați în tot procesul de până atunci. Nu cred că e corect.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-na consiler Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Pentru început aș prefera ca toate intervențiile domnului secretar să fie făcute la microfon.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi,"' Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. D-le consilier Mălureanu.

D-Ie consilier Mălureanu Liviu

Am discutat și în comisii, ridic aceeași observație și în cadrul ședinței de consiliu. Nu înțeleg care e utilitatea acestui departament. înțeleg că trebuie să se promoveze ce face primăria, în înțelegerea mea, primăria în sine se promovează prin ceea ce face și nu ar trebui să vină

cei care apreciază dacă ceea ce a făcut primăria e ok sau nu. Nu văd utilitatea unui departament care să facă lucrul ăsta. Dacă primăria nu face ceva ok, asta e! Nu trebuie să ne ducem, să dăm pliante, să spunem, domnule, a fost ok. Dar, de fapt, cetățenii zic, care ok, că noi nu suntem mulțumiți? De asta zic, eu consider că primăria, prin ceea ce face, se promovează sau nu. Nu e nevoie de un departament special.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Mulțumim, d-le consilier. D-!e Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță


Stimați colegi și domnule consilier, d-voastră, personal, ne-ați spus-o și nu știu, nu neapărat ca reproș dar ca obiecție, domnule, ar trebui mai bine informații cetățenii referitor la un domeniu sau altul, la un subiect sau altul, domnule, de ce n-ați promovat mai bine chestiunea asta? D-voastră ați făcut câteva intervenții în care, chiar la parcări ați spus, domnule, dar să fie mai bine mediatizat. Noi nu facem acum serviciul ăsta de promovare pentru a promova primăria. Adică ce poți să spui că face primăria? Ce, nu se văd blocurile reabiltate, parcurile, salubritatea? Toate astea se văd, nu trebuie să te duci să le spui cetățenilor, uite, ți s-a reabilitat blocul! Că se vede! în schimb avem, stimați colegi, câteva proiecte de promovat, foarte importante. V-aș enumera câteva. Am spus-o public și o repet. Poliția Sector 3 e îndemnată de mine în mod cu totul special să amendeze pe toți acei care nu sunt în stare sau nu se pot respecta pe ei și nu-i respectă nici pe ceilalți. în fiecare zi Poliția Sector 3 dă peste 150 de amenzi la persoane fizice care nu respectă curățenia. Repet, peste 150 chiar peste 200. E un demers în care cred și pe care-1 promovez cât pot eu de tare. Dar am văzut tendința unora, din necunoștință, dar cred că e și ticăloșenie, pe undeva: domnule, dă amenzi primăria că vrea să facă rost de bani. Nu e corect. Am spus-o și o repet. Banii pe care îi încasăm la amenzi noi îi investim în promovare, în educație. Sunt nu puțini acei cetățeni care nici măcar nu conștientizează că aruncarea mucului de țigară pe jos e profund în neregulă. Acest serviciu despre care vorbim are ca obiectiv să facă promovare în acest sens. Cetățeni, stimate domn, stimată doamnă, domnișoară, nu e în regulă să dai pe jos nimic, că e sau nu coș de gunoi! Un aspect. Un alt aspect. Avem probleme de mentalitate, e o părere personală. Trebuie să ne propunem cel mai greu lucru în lume și anume, schimbarea mentalității. Toată lumea vrea să-și dea copiii să fie doctori, avocați, judecători sau economiști. Nu avem mecanici, nu avem șoferi. Vrem să angajăm bucătari, vrem să angajăm și nu-i găsim. Noi, în Sectorul 3, am amenajat și suntem în pole position pe învățământ dual. Vrem să promovăm acest proiect. Decât să dai copilul la drept și după aia să facă taximetrie mai bine dă-1 să se facă mecanic auto, dă-1 să fie bucătar, dă-1 să fie sudor, dă-1 să fie specialist în mecatronică! E atât de mare nevoie pe piață. Noi îi asigurăm contracte din care-și primește bursă din prima zi de școală. Astăzi, în Sectorul 3, în prima zi de școală, copiii își iau bursă de 700 lei și contract. Are asigurat viitorul pentru că atunci când termină școala el are direct contract. Are cazare, are tot ce-i trebuie. Aceste proiecte, stimați colegi, trebuiesc promovate. Astea sunt doar câteva. O să avem parcul acvatic. O să avem parcul tematic. Toate lucrurile astea trebuiesc promovate, pentru că oamenii trebuie să știe că le avem, că sunt și pot să le folosească. Pe cale de consecință, de aceea consider că avem nevoie de acest serviciu care să promoveze aceste proiecte care sunt nu doar bune, sunt absolut necesare și absolut utile.


Dna Președinte de ședință Văduva îuliana

Mulțumim, d-e Primar. D-le consilier Mălureanu.

D-le consilier Mălureanu Liviu

Ceea ce se înțelege din expunerea de motive, e foarte subțire, ca să fiu așa, soft. De altfel, la comisie am întrebat, domnule, ce face acest departament și mi s-a spus, domnule, informează cetățeanul că s-a asfaltat o stradă. De ce trebuie să informeze, nu vede omul ăla că s-a asfaltat o stradă? Evident ca sunt de acord cu informarea cetățenilor pe partea de impozite, că se poate plăti impozitul Online, foarte bine, să-i informăm pe toți, să plătească! Dar eu nu am înțeles lucrul ăsta din expunerea de motive, am înțeles altceva iar la comisie nici atât nu mi s-a explicat. Mi s-a spus că promovează că se asfaltează o stradă, nu mi se pare că ăsta e rolul primăriei și al acestui departament, să promovăm când asfaltăm străzi. Tocmai de asta am avut și intervenția, că nu este clar. Ori facem o expunere de motive mai clară să înțelegem puțin ce face acest departament, că așa nu știm ce votăm. D-voastră ne spuneți una, în expunere nu scrie mare lucru, la comisie ni se spune că se promovează asfaltarea străzilor. Eu, acum, ce să votez?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, eu ce spun aici e foarte oficial, e notat pe stenogramă și luați-o ca atare! Cine a venit și v-a spus acolo chestiunea asta, eu îmi cer scuze pentru el, eu sper că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. La expunerea de motive, nu le-am făcut eu, personal, dar d-voastră ați spus un lucru care, într-adevăr, și acela trebuie promovat masiv ca, de exemplu, folosirea mijloacelor moderne. Știți cât ne costă pe noi că relația cu primăria este ca în evul mediu? In timp ce noi avem' mijloace moderne gen e-mail, gen interacțiune pe online, cu sau fără semnătură electronică. Noi trebuie să promovăm treaba asta. Nu e o facilitate doar pentru cetățeni, evident că este. E o facilitate pentru primărie. Noi suntem mai performanți daca folosim tehnologie modernă. Or, ca să folosim tehnologie modernă la o scară mai largă, trebuie să promovăm aceste modalități, să înțeleagă cetățeanul cât de utile sunt și cât de necesare. Repet, lăsând la o parte ceea ce ați discutat la comisie, puteți să vă bazați pe ce am spus acum, că scrie pe stenogramă, și vreau să vă asigur că am un obicei prost. Ce spun, aia fac! Asta se va întâmpla, stimați colegi. Așa că știți exact despre ce e vorba și ce anume aveți de votat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-e Primar. D-le consilier Mălureanu.

D-le consilier Mălureanu Liviu

Atunci, pe această cale, aș solicita aparatului de specialitate să ne pună la dispoziție în următoarea perioadă, la sfârșit de lună sau la 2 luni, un mic raport cu ceea ce s-a întâmplat în cadrul acestui departament ca să fim pe deplin lămuriți, să vedem că într-adevăr e ceea ce spuneți d-voastră. Mi se pare o chestie de bun simț.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă ținem d-voastră neapărat să spuneți treaba asta, să o menționați! Dar absolut orice activitate, orice domeniu din activitatea primăriei vă stă la dispoziție cu orice informație, nu doar acesta. Este pur și simplu redundant și îl consider chiar inutil. Repet, nu există niciunul din domeniile de activitate ale primăriei care să nu vă stea la dispoziție, inclusiv acesta.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-e Primar. D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Aș dori ca în viitor și pentru acest proiect și pentru următoarele să ne puneți la dispoziție și o updatare, când faceți updatarea organigramei și statul de funcții, cîți angajați sunt pe fiecare departament. Nu au fost atașate complet.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Haideți ca să ne înțelegem! Organigrama primăriei cu fiecare funcție, eu știu că sunt pe site. Trebuie să fie! Dacă e vreo sincopă vă rog să mă... Acum trebuie să recunosc faptul că eu nu-mi iau informații referitoare la primărie de pe site dar am să verific și eu dacă e vreo problemă.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Nu pe site ci pe proiect. Trebuie să fie atașate și la proiect, înainte de vot. Care, câte departamente, cîți angajați are.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier Voinea.

D-le consilier Voinea Inocențiu loan

Pentru că tot vorbim despre organigrame și state de funcții, nu demult, a fost trimisă și consilierilor spre informare o notă, o adresă tăcută de sindicatul angajaților din primărie care nu a ajuns la Serviciul Consiliul Local ca să ne-o pună la dispoziție. Ca atare, nu știm exact ce conține. înțeleg, totuși, că sunt niște propuneri de dialog între conducerea primăriei și sindicatul angajaților din primărie. Există, probabil, niște nemulțumiri legate de aceste fluctuații de personal, de angajări. Ne puteți spune?

Dl. Neagu Romei - lider sindical -Sindicatul FORUM din administrația publică locală

Bună ziua și „La mulți ani!" domnule Primar. Adresa pe care am facut-o e legată, într-adevăr de. să zicem așa, numărul crescut de personal față de ultima reorganizare, aproximativ 300 de noi posturi pe care noi. sinceri să fim, n-avem nimic împotriva acestor posturi, dacă partea politică a considerat că este necesar pentru desfășurarea activităților pe care și le-a propus. Nu avem nimic împotriva nici acestei înființări de nou compartiment care este în discuție în momentul acesta, atâta timp cât partea bugetară nu este afectată. Fiindcă nu mai

departe, acum o săptămână au fost discuții în care s-a spus că din punct de vedere bugetar se acoperă greu fondul de salarii. Or, în contextul acesta să înființăm niște compartimente noi și să luăm prin spate, de la alte compartimente, care fie le-am reorganizat anul trecut, fie le-am înființat anul trecut, e un lucru pe care noi nu putem, ca și salariați, dar ca și reprezentați, și transmit aici punctul de vedere al salariaților, nu putem accepta lucrul acesta. Fiindcă impactul, compartimentul despre care se vorbește astăzi este și financiar. Bănuiesc că s-a făcut o analiză și că există fonduri bugetare. Dar suntem de acord cu acest lucru atâta timp cât nu se ia din fondurile alocate pentru ceilalți salariați care deja au trecut printr-o reorganizare și care, unii dintre ei, abia au fost constituiți acum o lună, două, trei, cinci, pentru că aproape lunar aproape s-a constituit și s-a suplimentat statul de personal cu noi funcții. Ăsta e punctul nostru de vedere și de asta am avut discuții cu domnul Primar și i-am spus că dacă e cazul de reorganizare să discute aplicat, pe fiecare compartiment în parte și să vadă care sunt sarcinile. Nu e suficient doar trasarea unui număr de personal pe o anumită direcție sau compartiment fiindcă, eu știu, așa ne-am încadra. Trebuie să vedem care sunt sarcinile, ce funcție trebuie să îndeplinească acei salariați care sunt acolo și dacă, cum să vă spun, dacă fiecare răspunde. Până acum credem că cei care nu au făcut față au fost triați, au fost remaniați, au fost, mă rog, mutați sau concediați dar acum, zicem noi, că lucrurile stau destul de așezat atâta timp cât s-au aprobat prin ședința de consiliu aceste noi posturi noi constituite care iată că au dus la o creștere a fondului de salariu cu vreo 20 - 25% față de anul trecut. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Domnule lider de sindicat, știți bine că nu aveți nevoie de avocat în relația cu mine. Și nu mi-amintesc să fi existat vreo situația în care să vreți să discutăm și să nu fi avut loc acea discuție. E corect? Perfect. Vreau să vă reamintesc punctul meu de vedere și anume: astăzi, bugetarii, în general, sunt mai bine plătiți decât în mediul privat. Nicăieri în lume nu există această anomalie, nicăieri. Evident că riscăm să golim primăria dacă scădem salariile. Nu poți, că îți pleacă toți la Guvern pe salariu dublu și unde nu fac nimic. Asta e problema. Dar nu am cum să nu vă spun punctul meu de vedere. Haideți să ne raportăm și la cetățenii care ne plătesc nouă salariile și care sunt plătiți mult mai jos decât suntem plătiți noi, aici, în primărie. Știți bine că e adevărat. A. că ne propunem performanță administrativă! Da! Consider că e un demers nu corect, absolut obligatoriu. Că alții nu-și propun treaba asta, nu e problema noastră. Ați făcut o mențiune la faptul că am restrâns anumite domenii și am creat alte funcții și alte servicii. Da. pentru că ne-am luat atribuții noi. De exemplu, am scăzut din aparatul primăriei "plimbă hârtia Și dați-mi voie că e gata softul, în 2 - 3 luni e gata softul, și o să evaluăm activitatea fiecărui om. Eu înțeleg că d-voastră, normal, ca lider de sindicat, trebuie să îi apărați. Dar cred că avem obligația, cu toții, să fim corecți. Unde am înființat noi posturi noi? Unde am internalizat? Păi aveam contract cu niște societăți să ne repare străzile și ne prindea septembrie cu gropi în asfalt. Că-mi cereau: "'domnule, dacă vrei să reparăm gropi, dă-mi să asfaltez și 5 străzi. Dar, n-am să-ți dau. Păi nu, dacă nu asfaltăm 5 străzi, nu putem să reparăm gropile că nu ieșim în bani’b Să-i ia dracu, cu ieșitul lor în bani. Astăzi nu mai asfaltează nimic în Sectorul 3 pentru că sunt colegii

noștri care o fac. Și ce credeți? Facem o economie de peste un milion de euro pe an. Astăzi facem salubritate cu angajații primăriei și economisim peste un milion de euro pe lună. Facem spațiile verzi cu angajații primăriei ș.a.m.d. iar, per total, avem o economie spre 20 milioane euro pe an. Pe cale de consecință, chiar dacă am crescut în zona de salarizare, să știți că nu e pe zona de fci plimbă mapă, plimbă hârtia sau stai degeaba. Vii la 9, pleci la 2'\ Nu, e în zona aia de dat cu cârca prin oraș, la reparat străzi, la greblat, la cosit, la făcut sistemul de aspersie ș.a.m.d. Pe cale de consecință, stimați colegi, vă invit să stăm de vorbă când vreți d-voastră. Hai să ne plângem mai puțin și puțin mai la treabă, că la salariile astea chiar trebuie să avem performanță. Asta e părerea mea și cât o să fiu eu pe aici.... A, vreți să spuneți că am făcut-o eu arbitrar? N-am făcut nimic arbitrar. Chiar dacă aveam impresia că trebuie tăiat mai mult, am găsit o formulă de compromis și întotdeauna am încercat să găsim o variantă acceptabilă. Că am aprobat anul trecut! Da. Intră D.I.T.L. -ul în reorganizare, intră Poliția Locală în reorganizare și asta rapid, acum. Și nu vă gândiți că tot aparatul primăriei intră în reorganizare, a doua jumătate a anului, că nu-i iert. Știți de ce? Că la salariile astea chiar nu au voie să tragă mâța de coadă! Ia mâna la treaba, puțin! Că așa mi se pare corect.

Dna Președinte de ședința Văduva Miaua

Mulțumim, d-le Primar. D-le director.

DL Neagu Romei - lider sindical -Sindicatul FORUM din administrația publică locală

Domnule Primar, sunt de acord cu d-voastră, dacă există persoane care stau și trag mâța de coadă, să fie analizată activitatea lor și, mă rog, să fie înlăturați. Dar eu cred că în momentul acesta, șefii de compartiment ar trebui să vadă lucrul ăsta și să-i pună la punct. Deci nu știu dacă e o problemă numai de salariat ci și de manager care trebuie să îi pună la muncă. Mă gândesc, într-adevăr, nu dăm cu sapa. Acele hârtii sunt anumite hârtii care nu ai cum să scapi de ele, alea trebuiesc plimbate că asta este regula în România. Sunt multe hârtii și, din păcate, contribuabilii, cei pe care-i respectăm și care plătesc, până la urmă, trebuie să stea 2 - 3 ore în așteptare ca să scoată te miri ce document. Deci problema cu personalul care stă degeaba, eu nu o văd. Sper că nu mai sunt în momentul acesta, în Primăria Sectorului 3, astfel de persoane. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Hai că se lungește foarte mult. D-voastră ați adus în discuție, domnule consilier. Dar am spus eu că am probleme doar cu execuția? Am probleme și cu șefii de servicii și cu directorii. Da. Da. Da. Mi-a scăpat chestia asta că sunt mulțumit de activitatea șefilor de serviciu sau directorilor? Că n-am vrut să spun asta! Stați cuminți, că intră în evaluare cu toții! Și unde găsim că-i buba, pleacă și dânșii, șefi de servicii, directori.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.


iZ

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Ne-ați răpit timpul, că asta e o chestiune de discutat între Primar și sindicate și angajați! d-voastră. Am adus în discuție faptul că cineva a cenzurat acea adresă către consileri. Atâta tot. Asta am întrebat, de ce nu ne-a ajuns acea hârtie care a fost și spre atenția noastră. Ce s-a spus acolo, ce probleme aveți d-voastră cu sindicatul, cu probleme are sindicatul cu d-voastră sunt chestiuni pe care trebuie să le discutați de la egal la egal. Nu ca de la catedră, cum faceți d-voastră, către elevii pe care-i certați. Dar e problema d-voastră cum conduceți primăria. Eu atât am întrebat, de ce nu ne-a ajuns adresa? Ședința asta lucrativă puteți să o aveți în biroul alăturat nu de față cu noi.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Stimate domn coleg, lecții de management primesc doar de la persoane care au demonstrat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-e Primar. D-le consilier Ene.

DL consilier Ene Stelian

Domnule Primar, printre oamenii de care sunteți mulțumit, că veni vorba de performanța angajaților, bănuiesc că sunt și cei de la Direcția de Salubritate, care înțeleg că v-au făcut o economie de 1 milion de euro pe lună. Să știți că dacă vreți o economie totală putem să lăsăm gunoiul, să nu-1 mai luăm deloc. Dacă ajungem să-l depozităm pe Cheiul Dâmboviței. ilegal, într-o zonă unde avem aviz pentru deșeuri uscate și știți bine că Garda de Mediu spune că nu e în regulă ce e acolo, putem să facem economii foarte mari și ăsta e doar un exemplu. Apropo, la un punct ulterior în această ședință, avem o mărire de salariu la administratorul de la Salubritate care înțeleg că a reușit să achiziționeze niște utilaje dar o societate de salubritate nu a reușit să facă. Deci evaluarea, răsplata trebuie să vină în raport cu performanța. Să nu uităm acest aspect!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Mă bucur că vedem și oameni responsabili. Uite care e soluția! Scădem costurile, lăsăm gunoiul în oraș. D-voastră, când o să aveți ocazia să faceți treaba asta, sunt convins că o să o faceți. Nu trebuie să mă convingeți, m-ați convins repede. Noi ne străduim să ținem un nivel cât se poate de ridicat al salubrității în Sectorul 3. Ca a intervenit o problemă peste noapte, nimeni nu ne-a prevenit că o se închidă groapa de la Glina, nimeni. într-o zi s-au dus gunoierele acolo și au găsit bariera pusă și au zis: ” stop, de astăzi, nu”, Până mâine, până poimâine și e vreo lună de atunci. Câte eforturi am făcut și facem în continuare ca în oraș să nu se cunoască treaba asta, evident că pe d-voastră nu vă interesează. Dacă ați fi fost în locul meu. am convingerea că lăsați gunoiul pe stradă. Ceea ce nu s-a întâmplat și câtă vreme suntem noi pe aici nu o să se întâmple, cu tot riscul. Că nu reușim să fim perfecți, într-o situație de criză, da, o recunoaștem. Nu reușim,

nu ne-a prevenit nimeni să ne pregătim din timp. Dar iată că, spre dezamăgirea d-voastră, că neam descurcat așa imperfecți cum suntem. Nu a suferit niciun cetățean din Sectorul 3 prin activitatea noastră care, repet, într-o situație de criză nu suntem în varianta perfectă.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-e Primar. D-na consilier Galbenu.

P-na consilier Galbenu Ana Iulia

Directorul de la Direcția de Salubritate este aici? Dacă nu la "Interpelări și întrebări" aș vrea să fie prezent pentru....

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le consilier.

DL Consilier Marineață Marcel

Tot a deschis discuția colegul despre acea groapă de gunoi. Eu am înțeles că e o platformă de transfer. Bănuiesc că d-voastră vreți reintroducerea taxei de gunoi. Atâta timp cât nu trimitem la Glina sau la Vidra sau la Chiajna, 3 mașini goale și trimitem o singură mașină, eu zic că e o economie. Și diferența dintre depozitare și platformă de transfer, e cu totul altceva și bănuiesc că nu e prinsă în nomenclatorul de mediu.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 20 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr.l și 2 ale HCLS.3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată si completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018 și HCLS 3 nr.86/3L01.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 abțineri, 7 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. "Proiect de hotărâre privind aprobarea Carnetului cu documentele de mobilizare pentru perioada 2017 - 2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere, 7 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării și aprobarea unui proiect de dezvoltare imobiliară pe terenul situat în Calea Vitan nr. 154-158 , Sector 3, București”. D-le consilier Mălureanu.


DL consilier Mălureanu Liviu

Nu știu dacă ați citit și în presă, grupul de consilieri USR nu e de acord cu construirea în acea zonă a imobilelor pentru locuit și pentru spații de birou. în zonă deja se construiesc destul de multe clădiri, deja zona s-a aglomerat foarte mult și, practic, vedem iar o zonă supraaglomerată în care nu avem spații verzi, parcuri unde să putem să ne ducem să respirăm aer curat ci iarăși beton, beton, beton. Deja lumea e sătulă de atâtea betoane. Nu știu dacă există în, cel puțin în istoria post decembristă a Bucureștiului, vreun Primar care să fi transformat din spațiu locuibil în spațiu verde. Toată lumea transformă spațiul verde în beton. Pe cale de urmare noi nu suntem de acord cu construirea acelor clădiri. Am înțeles că vreți pentru tineri, se poate foarte bine, se construiește în tot sectorul, în zona de periferie sunt dezvoltatori imobiliari, putem să facem acolo. Nu văd de ce trebuie în centrul Bucureștiului unde deja e sufocat Bucureștiul de poluare, e una dintre principalele probleme ale Bucureștiului, poluarea. Și vedem din ce în ce mai mul ți oameni care se îmbolnăvesc, nu e o chestie pe care o vedem așa. instant, dar, în timp, calitatea vieții scade. Eu, cel puțin, ca și consilier, înțeleg ca primăria să vină, să ajute cetățenii, iar dacă cetățenii spun că principala lor problemă e poluarea și lipsa spațiilor verzi... Eu nu am văzut nicăieri să spună cetățenii că problema lor e lipsa birourilor, din contră, sunt birouri foarte multe. Prin urmare, eu asta înțeleg că e rolul primăriei, să facă ceea ce cetățenii cer de la primărie. Arătați-mi d-voastră un studiu în care cetățenii cer birouri. Nu cred, eu cel puțin nu am văzut nicăieri studiul ăsta. în schimb, am văzut peste tot că cetățenii cer spații verzi, cer curățenie, mai puțină poluare dar, se pare, că nu și asta prioritate primăriei, în cazul de față, cel puțin pentru acest proiect.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Acum, că d-voastră o să votați împotrivă, chiar nu mă surprinde. Cum ați putea să votați în favoarea vreunui proiect, când ați votat împotriva Carnetului cu documentele pentru mobilizare? D-voastră tocmai ați votat împotriva Carnetului cu documentele pentru mobilizare, stimați colegi. Listăm votul. Normal că v-ați abținut, că e tot vot împotrivă. Cu abținere nu poți promova nicio hotărâre, ca să înțelegeți cum funcționează consiliul ăsta în care d-voastră sunteți de aproape 3 ani. D-voastră tot o dați cu birouri, în speranța că cineva mușcă de la d-voastră o dezinformare crasă, ca de fiecare dată. Noi, acolo, vrem să facem locuințe, stimati colegi. Avem profesori, doctori, polițiști, mecanici, bucătari, tineri cărora vrem să le dăm un orizont în viață și vrem să găsim acele metode să-i ținem la noi în țară, să nu mai plece. Nu discutăm de birouri și, da, intenționăm să facem și o clădire pentru start-up și incubator de afaceri. Astăzi, tinerii când ies de pe băncile facultății n-au nicio perspectivă. Se duc să se angajeze și le spun angajatorii: ce experiență ai? Păi n-am. Păi nu te angajez că n-ai experiență. Dar cum să-și capete experiență dacă nu-i angajezi. Pe cale de consecință, eu am înțeles că există ticăloșenie pe lumea asta și încercarea de dezinformare dar o minimă corectitudine, totuși, o minimă onestitate, cred că este absolut necesară pentru fiecare ființă care consideră că are minimă umanitate, că deține un astfel de element.


Dna Președinte de ședința Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar D-le consilier Ene.

DL consilier Ene Stelian-Bogdan

Domnule Primar, ca om care am votat pentru Carnetul de mobilizare, sper că-mi dați voie să vin cu un punct de vedere constructiv. Dacă ne uităm pe PUZ-ul Sectorului 3, unul din motivele de altfel pentru care ne-am și opus, tot ce înseamnă Sos. Industriilor, de la Pallady, de la Ozana în sus, toate zonele în care sectorul crește, sunt zone roz și roșii, adică M2-M3 cu foarte puține spații verzi. Știți bine, ca dezvoltator imobiliar, că ați fost, dacă îi dai dezvoltatorului posibilitatea să facă P+12, economic o să facă P+12. pentru că este împins de piață în direcția aia. Zonele acelea vor fi în 10, 15 ani pline de blocuri. Sectorul o să crească cu 50 de mii de oameni, 100 de mii de oameni, pentru că Bucureștiul crește. Sigur, trebuie să crească, este un lucru bun, se fac locuințe, se fac birouri, sută la sută de acord, este un lucru foarte bun că ne dezvoltăm, dar trebuie să găsim un compromis. Noi, partea administrativă să ținem cu dinții de orice loc public, în care noi trebuie să facem un parc, cum este acel loc. De ce spun asta? Dacă ne uităm în jur, avem stadionul Olimpia și de jur împrejur acolo. în sus sunt blocuri, în jos este zonă de case, pe Mihai Bravu tot așa zonă de P+12, au început deja să se facă niște blocuri foarte mari și o să se construiască în continuare acolo. Oamenii aceia nu au unde să se ducă, nu există nici un parc acolo. Propunerea mea constructivă, este foarte bine, inițiativa de a folosi terenul să nu-1 lăsăm în paragină și betoanele acelea, ce este acolo, este foarte bună. Dar aș veni cu un amendament, la art.l, alin.2, în loc să spunem/' constituite din clădiri de birouri și ansambluri de locuințe formate din P+l 1, spații comerciale și parcări”, amendamentul meu este "constituit în parcuri publice, zone verzi și spații de recreere’'. Adică facem exact același lucru, facem demolarea, dar ne punem de pe acum pe ideea de a face acolo un spațiu verde, în care putem să aducem și, să nu mai distrugem Pacul Pantelimon, putem să aducem instalațiile respective de recreere. Adică există foarte multe proiecte care se pot face acolo, nu trebuie să ne setăm acum pe ideea de locuințe, într-o zonă care este deja sufocată, când avem atâtea terenuri care nu sunt scumpe, spre ieșirea din oraș, putem să facem acolo dezvoltare imobiliară, cât vrem, dar în zona aceasta care este deja sufocată, haideți să nu mai mergem în continuare.

Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Vă mulțumesc. Eu am mai multe întrebări. în primul rând ca o soluție, cred că putem să facem și construcții și spații verzi, pe această suprafață, adică îmi închipui că nu o să construiască bloc lângă bloc, parcare lângă parcare, beton lângă beton și că va avea în plan și niște spații verzi, eventual un părculeț care să deservească nu numai blocurile respective, ci și restul zonei. Tocmai din cauza aceasta, m-ar fi interesat mai mult, nu văd nicăieri în acest proiect sau în documentele de susținere al lui, câte blocuri vor fi construite, câte apartamente, ce o să se întâmple concret acolo sau încă nu știm? Că mai avem o experiență oarecum nefericită.

din punctul meu de vedere, cu parcarea pe care o facem sub B-dul Decebal, unde am întrebat ce urmează să se întâmple, nu mi s-a răspuns atunci, poate acum avem un răspuns. Cine o să o administreze? Ce o să se întâmple? Cât la sută o să fie rezidențiale, cât la sută o să fie pentru vizitatori sau pentru alți oameni care plătesc? Deocamdată vorbim despre proiectul, pe care-1 supunem aprobării acum. Dacă știm sau dacă umează să ni se prezinte, câte blocuri și câte apartamente vor fi? Și în ce măsură avem un studiu? Si în ce măsură susține infrastructura rutieră actuală, această dezvoltare?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule Primar.

Di, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ați spus niște lucruri foarte adevărate, pe care, nu vă supărați pe mine, chiar nu vreau să vă jignesc! Este un demers inutil pe care-1 fac, pentru cei care trăiesc în țara asta! Chiar dacă este M2 sau M3, ai obligativitate de spații verzi minime, sunt prevăzute în legislație, nu în documentația de urbanism. Se lasă impresia că dacă dai M2, este nenorocire, domnule! Acolo nu se poate trăi! Cine intră acolo moare! Adică, o ticăloșenie! Dar vă spun și eu. Plângem că se dezvoltă orașul și ne înmulțim! Nu asta este problema României, stimați colegi! Problema României, că suntem din ce în ce mai puțini și în 20 de ani mai rămân câțiva bătrânei pe aici. Dacă nu suntem capabili să ne ținem tinerii în țară! Dar am văzut că vă duceți pe la televiziuni să plângeți că pleacă tinerii din țară și că trebuie făcut ceva! Iar cei care încearcă să facă ceva! Nu este domnule, decât niște tineri acolo, mai bine trei fire de iarbă! Nu putem, că ne asfixiem de... Noi chiar am transformat spații inutilizate. care erau pământ și sursă de poluare și le-am făcut spații verzi la nivel de top. Câte? Multe! Vă invit să coborâți la nivelul solului și să călătoriți de exemplu pe Vitan, pe Calea Vitan, unde era deșert și-mi era jenă, că este în Sectorul 3 și astăzi este verde și frumos și am văzut eu cetățeni care se duc și rup iarbă că nu le vină să creadă că este naturală. Poate vreți să mergeți pe Octavian Goga, poate vreți să mergeți pe Liviu Rebreanu, poate vreți să mergeți pe toate bulevardele din Sectorul 3, care într-adevăr erau niște zone cu pământ, dar unde nu creștea iarba, pentru că în București, vara când este secetă, nu-ți mai crește nimic dacă nu ai sisteme performante de aspersie și dacă nu le menții la un anumit nivel. Dacă dumneavoastră găsiți, repet, o zonă urbană în România, care să fie mai verde și cu spațiile verzi mai întreținute decât Sectorul 3. credeți-mă că ați greșit țara! Dar într-adevăr în Sectorul 3, am pus accent, cu costuri reduse, pe spațiile verzi care arată într-adevăr într-un anumit fel. Și da, vă spun cât se poate, sunt studii în sensul acesta. Nu iarba, neapărat, generează oxigen, că pământul numai poluează. Am văzut cetățeni care, evident unii din bună credință ascultă și au înțeles, alții cu rea credință și mai ales înveninați, care ne spun că, de ce punem pavele pe pământul unde nu crește niciodată nimic. Pământul nu generează oxigen, generează praf, fix problema Bucureștiului! Asta este problema Bucureștiului, pulberea de praf, iar noi plantăm copaci. Doar anul acesta, au trecut trei luni și noi am pus mii de copaci în Sectorul 3. mii de copaci! Pe cale de consecință, noi suntem cei care promovăm spațiile verzi și da, încercăm să facem și chestiuni concrete pentru tineri, nu doar să clamăm. Da, domnule, trebuie1

să se întâmple, trebuie să se facă! Daca cineva încearcă să o facă, votezi împotrivă, la fel ca și cu Carnetul ăla de documente pentru mobilizare!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Mă scuzați, domnule Primar, cred că ați răspuns în continuare la fosta întrebare, eu întrebasem cu totul altceva și cred că la stenogramă, o să se inverseze articolele, că nu are nici o legătură cu ce am întrebat eu și nu cred că pe mine nu doreați să mă jigniți, cad v-am întrebat cu totul altceva.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

M-ați întrebat câte apartamente se fac acolo și cu parcarea de pe Decebal.

DL consilier Petrescu Cristian

Nu era tangențial! Căte apartamente, câte blocuri?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu avem proiectul definitivat, stimați colegi, pentru că nu este în regulă să investim, să avem un proiect în amănunțime, atâta vreme cât nu avem aprobarea să construim așa ceva. Dar din ce simulări am făcut, sunt aproximativ 1500 de apartamente acolo, iar pe Decebal. parcările de acolo, cele 718, dacă nu mă înșel, 718, până la iarnă când va fi gata, avem suficient timp să decidem împreună cum o să utilizăm acea parcare.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

încă o întrebare. Cine va construi? Presupunând că primim terenul de la capitală, facem tot ce trebuie. Care din societățile noastre va construi? Și în ce măsură își va recupera investiția? Adică, o sa vândă, o să închirieze? Ce o să facem cu el?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Acolo este o investiție foarte mare. Deci, cele 1500 de apartamente intenționăm să nu le vindem ci să le închiriem tinerilor cu un preț mult mai jos decât este pe piață. Din calculele care le-am făcut și știți bine că mă pricep bine la acest domeniu, putem să scoatem un preț al chiriilor, udeva la un 50 maxim 60% decât este în piață. Asta înseamnă foarte, foarte suportabil pentru tineri. Pentru că, repet, noi nu încercăm să facem un business acolo, ci, pur și simplu, cred că este de datoria noastră ca reprezentanți ai statului român, să avem grijă de un segment

important al societății. Și de construit, nu ne-am hotărât final, dar probabilitatea este maximă să fie Administrare Active.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc. Ultima întrebare, avem anexat un extras de carte funciară, dar este foarte mic și nu-mi dau seama, atât harta cât și ce scrie aici, voiam să mă asigur că întreaga suprafață este acoperită de această carte funciară, că nu există vreun fel de litigii cu cineva, că Municipiul București are tot dreptul să ne cedeze folosința întregului teren fără vreo problemă. Să ni-1 dea să construim.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumesc, domnule consilier. Doamna consilier Gutium.

Dna consilier Gutium Narcisa-Veronica

Vreau să fac o precizare, strict referitoare la profesia mea. Ținând seama de faptul că ne-ați amintit de mai multe ori că ați călătorit și ați văzut ce se întâmplă în alte țări în privința asta, arhitecții din alte țări s-au lovit de problemele astea mult mai devreme decât noi și au încercat să le rezolve. Sunt nenumărate exemple. De exemplu în țările nordice, unde s-a gândit în perspectivă, apropo de faptul că vreți să revină tinerii în țară, că vor să se simtă bine, să fie atrași aici, alții care sunt plecați. Am văzut că sunt mulți care chiar vor să se întoarcă. Acolo s-a gândit în perspectivă. Nu se referă numai la blocuri, sunt foarte multe tipuri de dotări care crează anumite nuclee în jurul cărora sunt aceste locuințe, sunt spații confortabile și care nu se pot realiza decât în afara orașului, adică ei au gândit totul, ca să elibereze, de fapt, orașul propriu zis de aceste aglomerări și beneficiul ar fi mult mai mare pentru toată lumea. Pot să vă aduc nenumărate exemple, planșe, orice doriți dumneavoastră, ca să faceți o comparație și sigur, totul trebuie gândit în perspectivă, ce se întâmpă în 5 ani, în 10 ani. Așa au gândit acei oameni și au avut dreptate, pentru că lucrurile acestea se făceau la ei în anii 1960, 1970. Deci, tipurile de blocuri care se construiesc acum la noi, la ei au fost dinamitate pur și simplu cu zeci de ani în urmă. Oamenii nu mai acceptă aceste lucruri și tinerii noștri care se duc și locuiesc pe acolo, aceste lucruri le văd, aceste lucruri sunt plăcute. Lucrurile trebuie un pic gândite și altfel, nu acum și beneficiul imediat. Pentru că beneficiul de perspectivă este mult mai mare. Eu zic că totuși ar fi bine să reflectăm și la aceste aspecte. Spun așa, pentru că, cunosc din punct de vedere profesional aceste lucruri, nu neapărat că vreau sa împiedic ceva. Dar sunt foarte multe detalii aici care trebuiesc studiate de profesioniști, de oameni care vor să se implice și sunt convinsă că s-ar găsi oameni care să facă lucrul acesta, chiar și fără să fie plătiți. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, doamna consilier. Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

înainte să spun, vreau să fac o remarcă la intervenția doamnei arhitect. Vreau să spun că, volumul și patetismul este invers proporțional cu gradul de instruire și cu educația. Acum, referitor la ce a spus domnul Petrescu, a fost probabil o confuzie, care astăzi a apărut în presă. Este vorba despre, din ce mi-a spus domnul director de la ADP, despre două terenuri. Unul, cel de 4 hectare, la care face referire hotărârea noastră de astăzi și care este în domeniul public și vrem să-1 trecem în domeniul privat al Municipiului București și încă unul, care din păcate, mă rog, are același număr, Calea Vitan nr. 154, de vreo 19 hectare și ceva, pe care îl avem încă, o jumătate de an în administrare, de la Fundația sau Așezământul Domnița Bălașa, îl avem pe 31 de ani, în concesiune. Dar, are același număr, Calea Vitan nr. 154. Aș vrea ca până data viitoare să clarificăm lucrul acesta, care a fost acuzat în presă, că, vezi Doamne, Primăria, face pierdute niște acte. Nu știți despre ce este vorba? Domnul director Corbuleanu știa despre ce este vorba.

Dl, Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu are legătură cu subiectul.

Dl consilier Voinea Inocențiu loan

Păi are legătură, pentru că în presă astăzi a apărut, în legătură cu punctul 13, pe care-1 discutăm noi aici, faptul că terenul respectiv, dar înțeleg că nu este acesta.

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Nu are nici o legătură. Este pe Splaiul Unirii terenul referitor la Fundația Domnița Bălașa.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Păi are adresa Calea Vitan nr. 154.

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Ce legătură are?

Dl consilier Voinea Inocențiu loan

Are aceași adresă în actul de concesiune!

DL Secretar al Sectorului 3 « Marius Mihăiță

Nu există act de concesiune. Dar, dacă doriți facem pauză 1 minut și să vedem actul care ni-1 invocați dumnevoastră!

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Vi-1 arăt eu că este public acum. Este public, l-a văzut domnul Corbureanu.

DL Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Unde să-l vadă? Nu avea unde să-l vadă.


Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Nu știu! în format electronic, Calea Vitan nr. 154. Este adevărat, face referire la 19 hectare, nu la 4. Dar haideți să lămurim cu numărul acesta! Unde este greșeala?

Dl. Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Nu are nici o legătură. Vorbim de terenul, fost al ADP-ului, care este al ADP-ului, în folosință, de 4 hectare pe Calea Vitan, cu un alt teren de pe Splaiul Unirii, sunt cred că 3 - 4 kilometri distanță. Da, acesta este adevărul! Ce apare în presă este eronat! Ce v-a spus altcineva, nu cred că, a spun într-un anumit fel, s-a înțeles altceva, pentru că știți cum este și relația între...! Fake news!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Eu am avut impresia că sunt la ședința de consiliu, dar îmi dau seama că suntem la revista presei și aș vrea să revenim totuși la ședința de consiliu, că nu are nici o legătură. Chiar, nici una! Iar noi să știți că, doamna consilier, să știți că, noi chiar avem specialiști cu care lucrăm. Am intenționat să facem acest incubator de afaceri, sa-1 facem în Hala Laminor și mi s-a spus de către specialiști elvețieni, specialiști în domeniile acestea, ca incubatoarele de afaceri se fac în centrul orașului și m-am gândit la ce am vizitat eu pe zona aceasta și mi-am dat seama că au dreptate. De exemplu, în Chicago, cel mai mare incubator de afaceri este fix în centru. Am văzut un incubator de genul acesta la Paris, este de asemeni într-o zonă relativ centrală. Și dumneavoastră ați mai spus o chestiune, că treaba aceasta se face în afara orașului. Noi gestionăm totuși un oraș, să edificăm chestii în afara orașului, ar fi totuși discutabil cel puțin.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule președinte.

Dl. Director General Corbuleanu Florentin - societatea ADPB SA

Din punct de vedere, actul de comodat de care a vorbit domnul Voinea, i-am explicat o dată dar pot să-i mai explic pe scurt. Este vorba de un contract de comodat între Așezământul Domnița Bălașa, acest act este din 1989.04.01, pe 31 de ani, și Administrarea Domeniului Public, în care este stipulat clar, de 19 hectare, situat în punctul Vitan Sectorul 3. Aceea este locația în care avem noi pepiniera acum, așa era stipulat acum 31 de ani. punctul Vitan Sectorul 3. Nu are legătură cu ADP-ul. I-am mai explicat și în pauză domnului, dacă este nevoie pot să-i pun la dispoziție documentele.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Mi-ați spus că nu știți despre ce este vorba. Deci, au același număr, dar însă nu știți.

Dl. Director General Corbuleanu Florentin - societatea ADPB SA

Eu v-am spus că este alt act. E altceva. Sunt două terenuri diferite, așa era denumit acum 30 de ani. Actul este la dispoziție.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Domnule consilier Petrescu.

Dl. consilier Petrescu Cristian

Numai o remarcă! M-am născut și am crescut fix vizavi de ADP, pe Vitan nr.175, deci cunosc foarte bine zona. Eu am dubii că infrastructura de acolo poate fi lărgită în așa fel încât să suporte trafic pentru 1500 de apartamente. Eu zic să mai reflectăm. Cu incubatorul de afaceri este foarte bine, că ar fi acolo unde chiar în blocurile respective, vor sta tineri care vor fi încurajați să demareze afaceri, pe lângă ceilalți din zonă, dar cred că 1500 de apartamente, deci atât de multe blocuri, cu atât de multe apartamente, pur și simplu nu pot fi suportate de infrastructura rutieră din zonă, pe care nu avem cum să o lărgim sau să o mărim, pentru că știm care sunt străzile respective și că nu pot fi demolate casele, ca să lărgești bulevard sau străzi.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, legea este cât se poate de clară referitor la acest aspect. Avem nevoie de aviz de la Comisia de Circulație, precedat de un studiu de trafic. Dacă specialiștii ne spun că nu se poate la nivelul acesta și că se poate la 700 sau 800, noi nu edificăm niciodată 1500, ci edificăm atât cât ne spune Comisia de Circulație, evident, precedat de acel studiu de trafic.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Vă supun spre aprobare, amendamentul domnului consilier Ene. Votați, vă rog!

Cu 13 voturi pentru, 15 împotrivă, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul nu a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare, proiectul de hotărâre. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 7 împotrivă, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire Cil și CI 2, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic "AnghelSaligny”, în vederea demolării”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Domnule consilier.

DL consilier Dumitru Constantin

Bună ziua, stimați colegi! Aș propune ca pe viitor, când avem pe ordinea de zi propuneri în ce privesc terenuri, ca să nu mai fie confuzii, să se treacă în paranteză numărul cadastral respectiv și atunci totul este clar și nu cred că este nevoie să ne facem idei că era 154 sau 174. Asta o dată. Doi, datorită faptului că a fost contractul încheiat acum foarte mulți ani, există posibil ca nomenclatorul stradal să fie modificat între timp la PMB și astfel să vorbim de fapt de două terenuri care sunt total diferite, dar sunt aceeași zonă. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. S-a consemnat. Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

V-aș ruga să lăsați perioada de vot mai mare. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Impresum”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3”, aprobată prin HCLS 3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 2 abțineri, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 35 la HCLS 3 nr. 358/22.12,2016”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 4 la HCLS 3 nr. 450/28.09.2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea adresei poștale pentru obiectivele de investiții care sunt amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic „Nichita Stănescu” situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea pazei la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 9 abțineri. 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, „Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea mentenanței la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 11 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 SRL până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 10 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi, „Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Voinea.

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eu întreb de ce, dacă avem o societate care are punctul respectiv în obiectul de activitate, alta decât spații verzi, de ce facem tot la spații verzi? îi schimbăm obiectul de activitate? Facem activitatea principală construcții? Doar pentru că i-am dat o grădiniță să construiască! De ce este nevoie să avem atâtea societăți cu același obiect de activitate?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, pentru simplul motiv, că a apărut Ordonanța 114 care reglementează activitatea în construcții și avem anumite facilități. Consider că este absolut firesc ca societățile noastre să poată beneficia de acele prevederi și acele facilități. Nu de alta, dar altfel nu ar fi concurență loială, nu ar fi în regulă. De aceea, că altfel nu se modifica, dacă nu ar fi existat Ordonanța 114.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru. 1 împotrivă, 9 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi, „Proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației președintelui și indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Vă mulțumesc. Ca la fiecare societate, la care am mărit până acum indemnizația președintelui Consiliului de Administrație, am întrebat dacă există profit așa cum am promis, ca

să putem crește indemnizația. Este pe profit societatea?Doamna președinte.

Dna Președinte CA - Bălașa Andreea Simona -

Investiții Spații Verzi S3 SRL

Așa cum am menționat și în solicitare, există un profit de aproximativ 222 mii.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energeticei modernizare și extindere - Creșa Trapezului””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 11 abțineri, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă. 11 abțineri, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi, „ Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Păunică.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc. O propun ca și președinte de ședință pe doamna consilier Văduva Iuliana.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere, 6 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind declararea “Zilelor Sectorului 3” și aprobarea organizării de manifestări științifice, cultural-artistice, sportive și de agrement, cu ocazia celebrării acestor zile”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare pentru dezvoltarea unui complex de agrement”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abțineri, 1 consilier care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Pentru toate aceste proiecte care urmează și este vorba de creșterea indemnizației directorilor, aș dori ca fiecare dintre directorii care au propus, pentru că au venit pe suplimentare, să vină să-și susțină proiectul de hotărâre. Mulțumesc mult.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Din partea societăților. Nu sunt. Sunt pe șantier. Se consemnează și o să fie anunțați. Domnule consilier Petrescu.

Dl. consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc. Aceeași întrebare pentru toți trei. Nu am materialele. Avem profit la toate societățile?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Toate societățile primăriei au profit.

Dl. consilier Petrescu Cristian


Asta am mai discutat cum este făcut profitul, adică din banii primăriei! Cât la șulăjdin cifra de afaceri a societăților respective este de la primărie și cât nu?

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Cu tot respectul, stimați colegi, legea este clară, noi nu o discutăm, noi o respectăm, mai mult de 80% este obligatoriu să fie cu primăria. Repet, cred că este de datoria dumneavoastră să analizați atâta vreme cât toate contractele, fără nici o excepție, sunt aprobate aici în consiliu, dumneavoastră să le analizați și să veniți să spuneți: domnule, ăsta este contractul, cam mare, referitor la piață 1 Pentru că această teorie conform căreia: domnule, stați că fac profit din banii primăriei, nu este tocmai corectă, din perspectiva faptului că dacă nu o facem cu societățile noastre, trebuie să le scoatem în piață cu costuri mai mari și cu riscuri pe măsură. Firmele de construcții, astăzi, au 5 zidari și 20 de avocați. Ce se întâmplă în realitate, știți și dumneavoastră foarte bine. Mă bucur că am reușit să găsim o variantă în care să scăpăm măcar de o parte din aceste contracte.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Ene,

DL consilier Ene Stelian-Bogdan

Normal că au profit, câtă vreme au cotă parte din profit la remunerație și cu asta ar trebui să încheiem și punctele astea. Adică, ori îi plătim pe profit și avem indicatori de performanță și așa mai departe ori le mărim salariu, una din două. Suntem și bugetari cînd este vorba de salariu de bază, suntem și în mediul privat cu niște prețuri impuse politic, când este vorba de performanță. Trebuie să alegem.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Eu așteptam în continuare, proiectul tehnic de la reabilitarea parcului Pantelimon, nu 1-am primit de la interpelarea de data trecută. De aceea am spus că este foarte bine să vină să prezinte societățile realizările în baza cărora cer aceste ... Aici văd că două lucrări, pentru vreo 4, 5 străzi care au făcut pavele și borduri și pista de biciclete pe lacul IOR, cel puțin asta este trecut în raportul de la Administrare Străzi.

Dna Director Executiv - Neacșu Florentina - Direcția Asistență Legislativă

Spune că au un profit de 178.330 lei.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Dar sunt activități. Sunt doar menționate activitățile și activitățile astea unele nu sunt încheiate și unele nu s-au comunicat. Nu sunt făcute la ceea ce ar trebui să facă.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni. Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 8 abțineri. 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat. Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Eu văd că domnul Nițu este aici. Poate măcar după vot, aici, poate sa ne prezinte. Mulțumesc.

Dl. Nițu Mihai - Președinte CA - SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Bună ziua, domnule Primar! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ce este nevoie să prezint doamna consilier, pentru că nu eram aici când dumneavoastră ați spus întrebarea și vă rog punctual pentru societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, să spuneți ce este nevoie să prezint?

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Este vorba de punctul 5 suplimntar, în baza căruia se acordă majorarea indemnizației de președinte.

Dl. Nițu Mihai - Președinte CA - SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Dacă aveți materialul, noi de la societatea SDZ v-am prezentat activitatea societății pe anul precedent. Am reușit să încheiem anul fără pierderi și după cum știți, s-a discutat în consiliu, în momentul când societățile ajung să termine anul fără a avea pierderi, atunci într-adevăr ne-am permis și am venit în ședința de consiliu cu majorarea, atât pentru președintele Consiliului de Administrație, cât și pentru membrii din Consiliului de Administrație.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Ați avut profit?

Da. într-adevăr avem un profit destul de mic, am început destul de târziu, noi abia am reușit să încheiem anul 2018 cu un profit de 2 mii și ceva de lei. Dacă începeam activitatea din luna mai, probabil aveam un profit mult mai mare și vorbeam și de variabilă în Consiliul Local, veneam și prezentam situația, cum sperăm ca în anul acesta 2019, societatea să stea cu totul altfel.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule președinte.

DL consilier Ene Stelian-Bogdan

Domnule director, știți ca avem o situație cu gunoaiele care sunt depozitate pe Splai. Nu este la dumneavoastră, dar știu că la dumneavoastră este stația de sortare pe care o aveți în sarcină. Puteți să ne dați un update acolo, care este stadiul proiectului?

DL Nițu Mihai - Președinte CA - SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Ce vă pot spune, pe Splaiul Unirii nu este vorba de amplasarea sau funcționarea unei stații de sortare. Stația de sortare urmează să vină, componentele stației de sortare urmează să vină în luna mai. Eu zic că cel târziu la sfârșitul lunii mai, începutul lui iunie, stația de sortare va funcționa, dar nici într-un caz pe Splaiul Unirii.

DL consilier Ene Stelian-Bogdan

în ideea că ar rezolva o parte din problema de acolo, pentru că nu ar mai fi volumul de gunoi, asta era ideea.

DL Nițu Mihai - Președinte CA - SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Cu siguranță se va rezolva problema tuturor situațiilor care apar în sector, acum, cu această stație de sortate. Mai mult de atât, noi vom reuși să respectăm Ordonanța 74, încât să îndeplinim toți indicatorii pe care-i avem, pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer din Sectorul 3.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule președinte. Domnule președinte Corbureanu.

DL Corbuleanu Florentin - Președintele CA -societatea Administrare Active Sector 3 SRL

Pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL, cifra de afaceri pe 2018, a fost de 19 milioane, profitul de 2 milioane 800. S-a finalizat achiziționarea unei stații de prefabricate, pentru care se lucrează grinzile de pe Decebal și altele, prin stadionul Steaua de exemplu, care a fost contractat de noi, o stație de asfalt, tot ce se lucrează în Sectorul 3 se asfaltează cu asfaltul de la Administrare Active Sector 3 și o stație de beton IDM. pentru 2019 ne propunem 55 de milioane cifra de afaceri și 5% profit minim.

Dna Președinte de ședință Văduva hiliana

Mulțumim, domnule președinte. Alte propuneri, întrebări? Nu sunt.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, „întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor”. Și aici vreau să vă anunț că avem înscriși la cuvânt două persoane.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Haideți să începeapă copiii.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Din partea Școlii nr. 78. Domnule profesor!

Profesor de sport- Școala nr. 78 -Ciuruș Ionuț

Bună ziua, domnule Primar! Sărut mâna doamnelor și bună ziua domnilor consilieri. Problema noastră cred că este știută de d-voastră. Știu că sunteți om de sport, știu că vă place fotbalul. Am venit aici cu un grup de copii care vor să-și susțină punctul de vedere. Problema noastră este că nu avem sală de sport. Știm situația că nu avem spațiu, dar am vrea să ne sprijiniți în acest demers.

I-aș invita pe copii să-și spună punctul de vedere, dacă ne permiteți. E dorința lor și vă mulțumim că ne-ați primit. Și dacă aveți o soluție în privința aceasta.

Elev Școala nr, 78 ~ Stănescu Alice

Bună ziua! Sunt Stănescu Alice, elev al Școlii Gimnaziale nr. 78, în clasa a V-a. Noi de aproape 10 ani nu mai avem o sală de sport din cauza lipsei de spațiu, am fost nevoiți să o transformăm în sală de clasă, iar în acest an am hotărât să luăm atitudine. Eu sunt sportivă și din păcate nu pot să evoluez în zilele în care plouă, ninge sau bate vântul foarte tare, pentru că nu avem o sală de sport. Am dori foarte mult să extindem școala în corpul C al grădiniței care se situează în apropierea noastră și să o extindem și vertical. Avem elevi foarte talentați și am reușit să strângem și peste 1.200 de semnături pe petițiile pe care le-am creat pentru această situație. Vă mulțumim!

Elev Școala nr. 78 - lorga Alexandra

Bună ziua! Mă numesc lorga Alexandra, de la Școala Gimnazială nr. 78 și astăzi reprezint clasele a Vl-a. în viitor aș vrea să devin medic, iar în școala în care învăț, din păcate nu pot realiza experimente adevărate. A existat un laborator de biologie, dar din cauza spațiului a devenit sală de clasă. Sper că ne puteți ajuta. Vă mulțumesc mult!

Elev Școala nr. 78 - Ghiță Nectaria Maria

Bună ziua! Mă numesc, Ghiță Nectaria Maria. Sunt elevă a Școlii Gimnaziale nr. 78. iar astăzi voi reprezenta clasele a VII- a. Eu sunt pasionată de teatru, însă în școala mea nu pot să evoluez așa cum ar trebui. De exemplu lipsa unei săli de festivități sau a unei săli pentru a putea repeta pentru diferite scenete sau pur și simplu să rimăm câteva videoclipuri pentru canalul nostru de youtube. Avem și un canal de youtube al școlii și talentații de la 78....puteți intra pe acest canal să vedeți la ce evenimente am mai participat, ce premii am mai câștigat sau pur și simplu să vă uitați la diferite scenete pe care noi le-am realizat.


videoclipuri destul de scurte. însă cea mai mare problemă o constituie lipsa spațiului, pentru că nu avem o sală unde să putem filma. Noi trebuie să filmăm în mica curte din spatele școlii sau în diferite săli de clasă care și acestea sunt foarte foarte mici. Mulțumesc pentru atenția acordată și sper să ne luați în considerare.

Elev Școala nr. 78 - Mari Marina Isabela

Bună ziua! Mă numesc, Mari Marina Isabela, elevă a Școlii Gimnaziale nr. 78, iar astăzi reprezint clasele a VIII- a.

Fiind în an terminal, ne-am gândit, eu împreună cu colegii mei, să lăsăm ceva pentru următoarele generații. Eu am clasa în sala de informatică, iar orele nu avem spațiu să le desfășurăm exact cum ne-am dori. Ne-am gândit pentru cei mici dacă tot am venit să ne susținem punctul de vedere, ne-am gândit și pentru un after-school. Cei mici având mare nevoie de acest lucru, deoarece mulți nu au cu cine să stea acasă. Spe să ne ajutați. Mulțumim!

Elev Școala nr, 78 - Stănescu Alice

Astfel, vine următoarea noastră întrebare: merităm? D-voastră aveți copii care fac sport?! D-voastră ați făcut sport?! Noi nu putem să facem aceste lucruri, pentru ca nu avem spațiul necesar. Așteptăm acțiunile și vă mulțumim pentru atenție.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da, mulțumesc!

Voi chiar meritați tot respectul și toate aplauzele din lume, măcar pentru răbdarea pe care ați avut-o să stați aici să ascultați toată ședința noastră.

Știu bine situația de la Școala 78 care a fost reabilitată acum 2 ani sau 3 și care arată într-un fel atractiv, zic. Din nefericire nu a intrat în lotul sălilor de sport pe care le edificăm în acest moment, din cauza faptului că nu avem spațiu. Știți bine treaba asta.

Demersul pe care l-ați inițiat în ideea de a scoate grădinița de acolo și să le folosiți clădirea, nu-1 consider nici corect, nici realizabil. Dar, avem un proiect la care lucrăm de extindere a școlii și pe orizontală, și pe verticală. în sensul că holul...deci avem un hol care are săli de clasă doar pe o parte, iar noi încercăm să edificăm săli de clasă și pe partea cealaltă. Avem spațiu pentru asta. Și s-ar edifica pe lângă grupurile sanitare, noi săli de clasă. Ceea ce ar fi relativ suficient pentru ce nevoi avem acolo. Cu această ocazie trama clădirii se va lăți și va fi posibil edificarea sus, la ultimul etaj, a unei săli de sport. Așa cum am făcut și la 89, sală de sport și clăire-extindere, inaugurată anul trecut. Avem în vedere chestiunea aceasta, sperăm să obținem avizele și autorizația necesară pentru demararea lucrărilor. Contați pentru noi și într-adevăr meritați.

Vă mulțumim că sunteți aici. Ce pot să vă mai dau o veste bună, facem tot ce depinde de noi, ca în septembrie să puteți folosi Parcul Acvatic "Indor* care este la câțiva km de școala 78, adică pe Șoseaua Gării Cățelu. Unde vedeți că este șantier acum, chiar lucrăm pentxiuaoeastă clădire. Nu doar voi, ci toți elevii din Sectorul 3 vor beneficia de facilitățile pe care'wi?l£dieăm

acolo. Așa că sper, nu știu cei din clasa a VllI-a, dacă mai apucați investiția despre care vă vorbesc, dar sper ca cei din clasa a Vll-a să apucați să folosiți aceste facilități. încă o dată, vă mulțumim că sunteți aici.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

îi dau cuvântul domnului Oancea.

DI. Oancea Lucian Cristian - cetățean al Sectorului 3

Vă mulțumesc! Bună seara! Mă aflu aici pentru a vă mulțumi. în aprilie anul trecut am aflat de o rană care se afla pe raza Sectorului 2 și anume mansarda distrusă de la blocul T2. Rana respectivă, mâine se va închide. Sper că se va cicatriza cu bine...poftiți?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Sectorul 3.

DL Oancea Lucian Cristian - cetățean al Sectorului 3

Da, Sectorul 3. Scuzați. Sunt obosit, vin direct de pe șantier și îmi prezint scuze că ar fi trebuit să vin mult mai ...imperceptibil....

Mâine se închide rana și finalizăm refacerea acoperișului de Ia mansarda T2 și mi s-a părut corect să vin astăzi aici. îmi prezint scuze că nu am putut mulțumi personal la o parte dintre consilierii prezenți. Am acum ocazia să mulțumesc la toți cei care au făcut parte din Consiliu Local, la cei care fac parte din Consiliul Local al Sectorului 3. Vreau să mulțumesc în mod special celor din cadrul Primăriei Sectorului 3 care ne-au ajutat foarte mult și binențeles este o ocazie specială, eu nu știam că mâine este 29 martie și la 3 ani și 20 de zile de la incendiul din 9 martie 2016 sperăm că terminăm refacerea acoperișului și trebuie să mulțumesc în mod special sprijinului concret și coerent acordat de domnul Primar, Robert Negoiță Sper că de acum mai este foarte puțin, urmează cicatrizarea rănii, urmează ca toate cele peste 150 de unități de locuit afectate să reintre în circuitul normal și în mod special sper ca în toamna aceasta primii vecini de la manasarda T2 să revină în cele 34 de apartamente, situate la mansarda blocului T2, situat în B-dul 1 Decembrie nr. 15A. Prezint scuze, sunt chiar obosit.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță


Vă mulțumim! Chiar m-ați emoționat, vă mulțumesc foarte mult și pot să vă spun d-voastră de față cu toți consilierii și invitații că vă admir tenacitatea, dârzenia și perseverența cu care ați luptat. Nu a fost o treabă simplă. Fără d-voastră și astăzi ar fi plouat în acel bloc. Așa că, bravo! Uite cum omul cu adevărat sfințește locul. Repet, nu erați aveam o problemă cât casa și noi v-am sprijint cu cât am putut, din nefericire foarte mult nu am putut să vă sprijinim, de aceea a fost atât de necesară rugămintea mea este să o țineți tot așa. ținți aproape că avem nevoie de oameni ca d-voast ră, că nu sunt mul ți. Țineți aproape de noi. încă o dată vă mulțumesc pentru

tot ce ați făcut și că sunteți aici. Mulțumesc!


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Doamna consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Vă mulțumesc mult. Aș dori să reamintesc de proiectul tehnic pentru Parcul Pantelimon, în continuare nu l-am primit.

Aș dori de la Direcția Salubritate dacă este cineva să răspundă la întrebări.

Dacă aveți un studiu de impact asupra mediului pentru obiectivul unde se depozitează de pe Splaiul Unirii intersecție cu Nicolae Grigorescu și dacă aveți autorizație de mediu emisă de APM București, conform Ordinului nr. 1798/2007 pentru emiterea autorizației de mediu?! Mulțumesc mult!

Direcția Generală de Salubritate -Septimiu Badiu

Studiul de impact nu există întrucât nu este necesar.

în ceea ce privește punctul de pe Splaiul Unirii...noi am solicitat revizuirea autorizației de mediu care a fost emisă pentru Direcția Generală de Salubritate, în sensul includerii unor puncte de colectare pentru deșeurile reciclabile, deșeurile de echipamente electronice și deșeurile voluminoase în mai multe puncte din sector, inclusiv și spațiul din Splaiul Unirii.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Aveți vreun act de la APM București prin care este derogat de la această evaloare din partea mediului conform Legii 292/2018?

Direcția Generală de Salubritate -Septimiu Badiu

încă o dată, nu e vorba de o derogare, adică nu am de la ce să mă derog. Eu am solicitat modificarea în sensul includerii a 15 puncte de pe raza Sectorului 3, care să se constituie puncte de colectare, care vor fi cuprinse în aceeași autorizațe de mediu care a fost emisă pentru Direcția de Salubritate.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

S-au făcut anunțuri și consultări publice privind aceste puncte de lucru?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule consilier Mălureanu.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc frumos! Vă aduc în atenție petiția făcută de către locatarii din Aleea Fuiorului nr. 7, bl. HI7. înțeleg că domnul Primar nu este străin de ceea ce se întâmplă acolo. De altfel dânșii chiar intenționează sau dacă nu au făcut deja acțiune în instanță împotriva Primăriei. Dânșii nu doresc acolo să se betoneze grădina, vor să rămână în stadiul care este. E solicitarea lor și în acest sens au făcut și o petiție... Aș dori să se ia în considerare, să se comunice, să dialogheze cu oamenii de acolo.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță .....imperceptibil....

DL consilier Mălureanu Liviu


Atunci e foarte bine dacă s-a oprit. Mă bucur.

Voiam să vă semnalez faptul că în zona pieței agroalimentare din zona Splaiul Unirii sunt foarte multe gunoaie deja adunate acolo. Eu înțeleg că este spațiu proprietate privată, dar în același timp avem posibilitatea de a amenda și de a supra-impozita. Aș vreau un răspuns de la aparatul Primăriei, dacă nu acum, la următoarea ședință, dacă s-au luat măsuri pentru amendare, supra-impozitarea proprietarilor de acolo.

De asemenea, îmi semnalează cetățenii și am văzut chiar și eu, numeroase locuri ...sunt plasate plăcuțe cu "Nu parcați" prin copaci, prin diverse locații. Eu nu știu că este voie să se pună acele plăcuțe. Poliția Locală poate să ia măsuri aici, mai ales când sunt puse prin copaci. Am făcut o atenționare către Poliția Locală. Bănuiesc că ei fac, patrulează sectorul, poate să vadă exact toate aceste zone. E domeniul public, plus că avem și acele Norme de înfrumusețare. Eu cred că avem cadru legislativ, numai Poliția Locală să urmărească acest fenomen și să corecteze.

Și cu privire la dezbaterea care va avea loc pe 2 aprilie. Apreciem faptul că se face dezbatere, normalitate de altfel. De fapt e puțin anormal să apreciez normalitatea, dar în România ajungem să apreciem normalitatea ...totuși materialele care sunt puse la dispoziție pe site sunt destul de sumare. Ar fi util mai detaliat, că sunt doar 2 pagini și vorbim de un buget de 1 miliard de lei, care în două pagini ...acum să fim serioși, nu putem să considerăm că acela e un buget suficient detaliat încât sa ne dăm seama ce o să se întâmple anul acesta. Prin urmare solicit pe această cale să se suplimenteze cu mai multe detalii...

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

.....imperceptibil....

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Perfect. Mulțumesc, frumos!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte întrebări? Domnule Popa!

DL Popa Haralambie Victor

Bună ziua! Bine v-am regăsit. în lunile anterioare nu am putut fi prezent. îmi cer scuze.

Vă obișnuisem cu prezența mea și cu tenacitatea.

Am câteva puncte de lămurit.

în primul rând bugetarea participativă, nu există niciun raport de activitate privind implementarea celor zece proiecte votate de cetățeni sau a altor proiecte din bugetarea participativă. Urmează să fie o ședință publică. Am cerut conform legii și ar fi interesant să avem acest raport înaintea ședinței publice. Finanțarea nerambursabilă pe 350, suntem la sfârșitul lunii martie, nu știu dacă anul acesta se va întâmpla ceva, având în vedere rezultatele de


anul trecut. De câțiva ani atrag atenția asupra banilor rămași necheltuiți și al proiectelor pe sport, în altă ordine de idei, tot pentru domeniul sport, au apărut niște modificări legislative la Legea nr. 69/2000, de completare și modificare, plus a apărut o Hotărâre de Guvern nouă. în aceste noi reglementări cred că ar putea să fie o inițiativă pe care noi o să o salutăm privind susținerea programelor sportive de utilitate publică. Sectorul 2 a început deja un astfel de program. Astăzi la punctul 16 a fost dezbătut și votat cooperarea cu un ONG. Revin asupra întrebării: care este procedura legală pentru orice ONG care dorește să aibă


Sectorul 3? Cele 12 probleme și cu asta închei, pe care tot le-am prezentat în fața d-voastră și au rămas nefinalizate, sunt: proiectul privind curțile deschise ale școlilor, procedura de voluntariat în administrația publică, având în vedere că printr-un răspuns al aparatului de specialitate, mi s-a invocat, că aș putea face pe proiectul din cadrul bugetării participative activități de voluntariat. Când începem? în cadrul cărui program? Programul și locația audiențelor consilierilor locali nu există. Și a mai apărut o situație foarte interesantă se vorbește despre digitalizarea Primăriei Sectorului 3, dar în februarie când am dorit sa solicit o audiență domnului Primar, mi s-a spus că trebuie să completez o cerere și să o depun la registratură. Acestea ar fi o parte din problemele care le-am tot ridicat de câțiva ani în coace. Sper că anul acesta sau am încredere că îanul acesta să vă îndreptați atenția și spre rezolvarea unora dintre ele să nu mai vorbim de infrastructura sportivă școlară, ați avut mai devreme un exemplu. Sunt destule școli în Sectorul 3 care nu au încă săli de sport și nu cerd că vor avea până la sfârșitul acestui mandat. Vă mulțumesc. Vă urez o zi plăcută!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Declar ședința închisă. O zi bună tuturor!
întocmit: Cojanu Camelia

Gheorghișan Elena

Buhoci Cristina Mihaela

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name: Amendament 1

Yes (Vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 4)

Ene Steiian Bogdan Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luiiana


Gaibenu Ana lulia


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Gaibenu Mircea MihaiProposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Comei

Petrescu Cristian

Petrescu Eiena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Nn ( Vnfp- 0 1

Voicu Alin lonut

Abstain (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan

Voinea Inocentiu ioan

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Proposal Name

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.E. 14.03.2019

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleanca Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin îonut

No (Voie: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3 )

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerîca Marinescu ionela Peîinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luiiana


Malureanu Liviu


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar

Moidoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loanProposa! Name:

Punctul 2

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Fleanca Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Livia

No (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

Maîureanu Liviu

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin

Petrescu Elena

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

ting (Total: 3)

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 3

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Maîureanu Liviu

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoîeta Mariana

Dumitru Constantin

Fieancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote:1)

Galbenu Ana luîia

Abstain (Vote: 2 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 4)

Ene Stelian Bogdan Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Malureanu Liviu

Moîdoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Tudorache Andrei CristianYes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Hontaru Vaierica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Mo (Vote: 1 )

Galbenu Ana lulia

Abstaîn (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pehnaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luîiana

Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Yes (Voie: 27)

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă îuliana

No (Vote:2)

Ene Stelian Bogdan

Abstain (Vote: 1 )

Galbena Mircea Mihai

No-Votîng (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru

Fatu Adrian Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonutYes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Galbenu Ana luîia

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

No»Voting (Total: 5)

Malureanu Liviu

Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin îacob Cezar

Paunica Adriana

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Voicu Ahn lonut


Petrescu Elena


Moldoveanu Lucian Ionel


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana


Pelinaru CornelProposal Name:

Amendament 2

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fieancu Fiorin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasilîu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 5)

Galbena Mircea Mihai Malureanu Liviu .


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Hontaru Vaierica Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Eiena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Gaibenu Ana Iul ia


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Mari nea ta Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Moldoveanu Lucian Ionel


Gutium Narcisa-Veronica            lacob Cezar

Voinea Inocentiu loanProposal Name:

Amendament 3

Yes (Vote:26)

Baettca Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian lacob Cezar

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote; 1)

Galbenu Ana lulia

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea înocentiu loan


Gutium Narctsa-Veronica


Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Malureanu LiviuProposal Name:

Punctul 8

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Fiorin

Marinescu loneia

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin ionut

Corneanu Antonio Cîprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Dobre Alexandru

Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

Voinea Inocentiu ioan

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian

No-Voting (Total: 5)

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica

Vasiliu Mariana

lacob Cezar

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Hontaru Valerîca

Marineata Marcel

Marinescu loneia

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă îuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2 )

Galbenu Mircea Mihaî

îacob Cezar

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Maiureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

No*Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Voie: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin lacob Cezar

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Marineata Marcel

Peîinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Livia


Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana Dumitru Constantin Hontaru Valerica

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 7)

Ene Stelian Bogdan

Moldoveana Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


Fatu Adrian


Tudorache Andrei Cristian


Dobfe Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


lacob Cezar


Galbenu Ana lulia


Tudorache LiviaYes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 7)

Dumitru Constantin

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan lacob Cezar

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica


Do bre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian IonelProposal Name:

Amendament 4

Yes

(Vote: 13)

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moidoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Maîureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Tudorache Li via

No

Abst

(Vote: 15)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

ain (Vote: 0)

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Vaîerica

Petrescu Cristian

Sima Eiena Daniela

Vasiliu Mariana

Enachescu Marian Daniel Paunica Adriana Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No-Voting (Total: 3)

Dobre Alexandru

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marinescu loneia

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 5)

Dumitru Constantin Tudorache Livta


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia lacob Cezar


Fatu Adrian

Voinea înocentiu loan


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu


Moldoveanu Lucian IonelYes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1}

Gutium Narcisa-Veronica

No-Votîng (Total: 5)

Fatu Adrian

Moldoveana LuGÎan Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia


Voinea Inocentiu loan


lacob CezarYes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Hontaru Valorica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Votel)

Gutium Narcis a-Veronica

No-Voting (Total: 3 )

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprlan Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Marinescu Ionela


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mîhai

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Voinea Inocentlu loanYes (Vote:30)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana iulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:28)

Baetîca Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Hontaru Vaierica

Martnescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleanca Florin lacob Cezar

Moîdoveanu Lucian Ionel

Petre seu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mlhai

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 1)

Galbenu Ana luîia

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Hontaru Vaîerica Marineata Marcel Paunîca Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Marinescu ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


Tudorache LiviaYes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 4)

Gaîbenu Ana luiia Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fieancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Maiureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Tudorache LiviaYes (Vote:29)

Baetîca Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Maiureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Votîng (Total; 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Fleanca Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Ene Steîian Bogdan Galbenu Mircea Mihai lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă lulianaVes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 9)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3 )

Dumitru Constantin


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luîiana


Fatu Adrian

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu îoan

Tudorache LiviaYes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Marineata Maree!

Pelinaru Corne! Popescu Romeo Tudor Elena

No (Vote:0)

Abstain (Vote:11)

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă Suliana

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Voinea Inocentiu loan

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Gutîum Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:10)

Dumitru Constantin

Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica


Moldoveana Lucian Ionel


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valorica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Fatu Adrian lacob Cezar


Tudorache LiviaProposal Name:

Punctul 24

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Hontaru Vaîerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No ț Vote: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 9)

Ene Stelian Bogdan Gaîbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbena Ana luha lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 4)

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Tudorache Livia

Proposal Namer

Punctul 25

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luîiana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:4)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Abstain (Vote: 5)

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Voinea înocentiu loan

No-Voting (Total: 4)

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Tudorache Livia

Proposal Name:

Punctul 26


Yes (Vote:22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marînescu Ionela Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote:3)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 5)

Dumitru Constantin Maîureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar

Moidoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Sima Elena Daniela

Ene Stelîan Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Voinea Inocentiu îoan

Fatu Adrian


Proposal Name:

Punctul 27

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Eiena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:1)

Galbena Ana lulia

Abstain (Vote: 8 )

Ene Stelian Bogdan lacob Cezar Tudorache Livia

No-Voting (Total: 3)

Dumitru Constantin


Gaibenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian ionel


Tudorache Andrei CristianProposal hlame;

Punctul 28

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunîca Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Galbena Ana lulia

Abstain (Vote: 9)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Moîdoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian lacob Cezar Tudorache Livia

Galbena Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

ting (Total: 2)

Dumitru Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul 29

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleancu Florin

Hontaru Vaierica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:1)

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote:11)

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 30

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleancu Fiorin

Hontaru Valerica

Marineata Maree!

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luîiana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Galbena Ana lulia

Abstain (Vote: 11)

Dumitru Constantin

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Maîureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 31

Yes (Vote; 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 1 )

Ene Stelîan Bogdan

No-Voting (Total: 6)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Va Ieri ca Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia


Dobre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Marinescu loneia Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loanProposal Name:

Punct suplimentar 1

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fteancu Florin

Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Ene Stetian Bogdan

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 4)

Galbena Ana lulia

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbena Mircea Mihai lacob Cezar

Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru

Fata Adrian

Gutium Narcisa-Veronlca

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana


Tudorache LiviaProposal Name:

Punct suplimentar 2

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 4)

Ene Steîian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain ț Vote: 7)

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Malureanu Uvîu

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Dumitru Constantin

Proposal Name:

Punct suplimentar 3

Yes

{Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Peltnaru Cornel

Radu Constantin Văduvă luliana

No

(Vote: 5)

Fatu Adrian lacob Cezar

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian ionel

Galbenu Mircea Mîhai

Abstain (Vote: 7 )

Dumitru Constantin

Maîureanu Liviu

Voinea Inocentiu îoan

Ene Stelian Bogdan

Petrescu Cristian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Livia

No-V

oting (Total: 2 )

Paunica Adriana

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punct

suplimentar 4

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Vaîerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Voicu Alin lonut

No (Voie: 5)

Fatu Adrian

Galbenu Ana luîia

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Abstain (Vote:7)

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Ene Stelian Bogdan

Petrescu Cristian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 2)

Vasiliu Mariana

Voinea înocentiu îoan

Proposal Name:

Punct suplimentar 5

Yes (Vote: 17)

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă iuliana

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Mareei Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Fatu Adrian lacob Cezar

Galbenu Ana iulia

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 8 )

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Ene Stelian Bogdan

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Uvia

Gutium Narcisa-Veronica

Petrescu Cristian

No-Voting (Total: 2)

Paunica Adriana

Voinea Inocentiu îoan