Proces verbal din 25.06.2019

PV al sedintei ordinare din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 461695/27.06.2019


PROCESUL VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 25.06.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 455000/CP/20.06.2019.

La ședință au participat doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 27 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Mălureanu Liviu, Petrescu Cristian și Voinea Inocențiu Ioan,

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința ordinară din data de 25.06.2019. în sală sunt prezenți 27 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu.

DL consilier Corneanu Antonio Ciprian

Stimată d-na președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 25.06.2019 cu o suplimentare care conține 13 puncte, conform Cabinet Primar nr. 458121/26.06.2019.

Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le consilier. Vă rog să reintroduceți cartelele acolo unde apar probleme!

Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 4 abțineri și un consilier care nu a votat, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea. Votați, vă rog! Cu 22 voturi pentru, 1 abținere și 4 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, ''Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 13.06.2019'’. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, un consilier care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, ' Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus - P/P+lE,pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective cu RHpi-(>pils = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile/blocuri cu RHpropus ~ P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus - P+IIE+Tcireuinhiid, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Ene.

DI. Consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc, d-na președinte. Prin acest punct aprobăm un cartier de 12 blocuri pe Pallady, undeva la intrarea în oraș. E foarte bine că se dezvoltă, dar ne dezvoltăm, din păcate, haotic și ne dezvoltăm în același stil în care a crescut Bucureștiul în perioada comunistă. Sunt niște blocuri foarte înghesuite, nu au cei 20% din suprafață spațiu verde. Se poate construi acolo fără PUD, noi, aici, votăm oportunitatea acestor depășiri ale indicatorilor urbanistici. Propunerea mea e să votăm împotrivă pentru că nu ăsta e modelul prin care vrem să dezvoltăm acest sector.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. Alte propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Dobre.


D1. Consilier Dobre Alexandru

Haideți să chemăm pe cineva de la Urbanism să ne explice mai bine!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Adrian, vă rog!

DL Racliieru Adrian - Arhitect -Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

în ceea ce privește toate obiecțiunile făcute de d-voastrâ, au fost discutate în ședința de ieri, a Comisiei Tehnice de Urbanism, iar în ceea ce privește spațiile verzi, acestea sunt trecute în bilanț și la faza de DTAC se va urmări în detaliu și se vor respecta aceste procente aprobate prin PUD, inclusiv prin PUZ, acele 20% cu 10% spații verzi. Alte întrebări? Referitoare la spații verzi și la dezvoltare, din punct de vedere al volumetriei și al conceptului cartierului al acestei zone, nu cred că sunt în măsură nici eu, nici d-voastră să hotărâți dacă e ok cum arată sau nu. Toate aceste puncte au fost prezentate, au fost puse pe transparență decizională, dacă erau obiecțiuni puteau fi aduse ieri în acea comisie tehnică. Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Vă contrazic, tocmai ăsta e scopul acestei ședințe, de aia votăm PUD-uri în Consiliu. E un vot de oportunitate, dacă vrem aceste depășiri ale indicatorilor sau nu, ăsta e rolul acestui vot. O întrebare tehnică. Cum o să se facă accesul acolo? Dacă 12 blocuri o să genereze trafic auto, au o parcare de P+l 1 sau ceva de genul ăsta, discutăm de un număr mare de vehicule, dacă o să iasă în bulevard în fiecare dimineață, o să avem un blocaj major. Ce se rezolvă acolo?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. Alte întrebări? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 19 voturi pentru. 7 împotrivă și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, ''Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHprOpns ~ P+1E, pe un teren situat în Strada Vitejilor nr. 3, Sector 3". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, ' Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, ' Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 4 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 182/28.03.2019 și HCLS3 nr. 282/29.05.2019 referitoare la aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019, modificarea și completarea HCLS3 nr. 182/28.03.2019". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, ' Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3", cu modificările și completările ulterioare. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, ./Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierușul”. D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbcnu Ana lulia

Bună ziua. M-am lămurit între timp, însă rugămintea este pentru cei care fac expunerea de motive să fie mult mai clară și mult mai lămuritoare. Această clădire nu figura ca și Creșa Greierașul ci ca Centrul de Primire în Regim de Urgență și era normal să primim și noi o informare mult mai detaliată asupra situației. Mulțumesc mult!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Cu plăcere. S-a consemnat. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă. 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră" la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3". Propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia


Aș avea rugămintea să fie inclusă cât mai rapid și să fie un răspuns și pentru ȘcoaWS'S^fa buget ați zis că a fost prinsă în buget și o soluție pentru Școala 86, pentru încălzirea apei de acolo și până acum, nicio soluție. Mulțumesc mult.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. S-a consemnat. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rogi

Cu 26 voturi pentru și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, ' Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 3, 9,10,11,13 și 14 la HCLS3 nr, 236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul ”3. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, "‘'Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea FREEN SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, '"Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între între operatorul economic (partener de practică) BAVADAM SRL, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, ""Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea FREEN RESTAURANT SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, ""Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a Listei actualizate de priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, ..Proiect de hotărâre privind plata componentei variabile a remuneraței președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19, de pe ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”. Propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Păunică.

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na președinte. Aș dori să o propun ca președinte de ședință pe d-na consilier Văduva Iuliana.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 2 abțineri și 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între între operatorul economic (partener de practică) ROMPRIM SA, Liceul Tehnologic „Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar. "Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic (partener de practică) A UTOKLASS CENTER, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 2, 6, 7 și 8 la HCLS3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 abținere și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar, „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin Contractul nr. 385276/19.04.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului având ca obiect ”Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier.

Dl. consilier Iacob Cezar

Noi am mai avut un punct similar la ultima ședință ordinară în care s-au transferat de la Salubritate acele utilaje, acum văd că modelul se repetă numai că diferența majoră, să spun așa, de cum ne este prezentată marfa, este că aici avem niște prețuri care habar nu avem cum sunt făcute. Dincolo ni s-au prezentat prețurile de achiziție, partea de amortizare, prețul final și apoi o marjă de profit, ce a adăugat acolo societatea. Cum putem intra și noi în posesia informațiilor acestora? în ce stadiu sunt de amortizare, ce fel de marjă de profit se adaugă, pentru că tocmai am aprobat mai devreme componenta variabilă și să știm și noi, exact, cum stă povestea în marja de profit a societății în relația cu primăria.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana


Mulțumim! S-a consemnat și vom primi câte o informare.

Dl. consilier Iacob Cezar

Este cineva de la societate care poate să ne ajute măcar așa cu....

DL Director General Stanislav Valentin -societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Vă vom transmite o adresă scrisă în care o să vă detaliem exact care este valoarea de intrare a utilajelor în gestiunea noastră și care este marja de profit.


DL consilier Iacob Cezar


Dar'£n'e puteți spune acum, ca idee? Că marja de profit e procentuală. S-a aplicat o marjă de profit iejîțrifaceste echipamente second când le-a vândut primăriei și ce marjă de profit s-a aplicat? Nu știu dacă’c normal să aplicăm marjă de profit unor echipamente second hand când le vindem la primărie!

DL Director General Stanislav Valentin -

societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Eu cred că a fost valoarea de intrare la noi, în gestiune, plus 1%. Dar o să facem un răspuns scris și vă spunem exact, cum este.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 17 voturi pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm ConstrucțiiS3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de realizare a pereților mulați și a piloților forați”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 m\ 194/28.03.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractelor de achiziție de balast și beton concasat”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL de furnizarea de produse/materiale”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea Robert și Mirel Trans SRL în scopul furnizării de utilaje necesare la desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL''. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea MEM IMPEX SRL în scopul furnizării/închirierii de utilaje și atașamente”. Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, „întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor”.

Am primit toți câte o informare privind cererea de chemare în judecată, formulată de către domnul Voinea Inocențiu-loan, în calitate de consilier local, în contradictoriu cu Consiliul Local al Sectorului 3 și Primarul Sectorului 3, având ca obiect anularea și suspendarea a 5 hotărâri adoptate de câtre Consiliul Local Sector 3. întrebări, interpelări? Doamna consilier Galbenu!

Dna consilier Galbena Ana-Iulia

Aș avea rugămintea, să se răspundă totuși la interpelări. Sunt interpelări pe care le am de 3 luni și nu am primit nici un răspuns. De exemplu, am solicitat planșa tehnică și planul pentru lucrările de la Parcul Pantelimon, nici un răspuns și multe alte interpelări, practic consider că sunt făcute degeaba, ca să ne aflăm în treabă. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

S-a consemnat și sper să primim un răspuns. Domnule consilier Galbenu!

Dl, consilier Galbenu Mircea-Mihai

Este cineva aici de la Poliția Locală și de la Salubritate? în spatele Străzii Prevederii nr. 5 este un părculeț. Mi-au fost semnalate de către cetățeni că acolo nu este curățat și aș dori să știu și eu situația juridică, dacă este cumva retrocedat acel teren și cetățenii se plâng că au chemat Poliția Locală și nu au întreprins nici un demers.

Dna Viceprimar - Elena Petrescu

Aveți în sensul acesta un bilet de înregistrare?

Dl consilier Galbenu Mircea-Mihai

O să cer de la cetățeni apelurile pe care le-au făcut către Poliția Locală, ora și data.

Dna Viceprimar - Elena Petrescu Să-mi dați și mie, vă rog frumos! Mulțumesc!


Dl. consilier Galbenu Mircea-Mihai Da. Cu plăcere!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana S-a consemnat! Alte întrebări! Domnule Popa.

Dl, Popa Victor Haralainbie Alexandru - Președinte CSAM Olimpic

Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult! Așa cum știți, am să revin în atenția dumneavoastră cu situațiile pe care vi le prezint de câțiva ani încoace, încă nerezolvate. Știu că sunt plictisitor și știu că nu reprezint nicio comunitate, după cum mi s-a mai spus. Dar vreau să vă spun un singur lucru, acum câteva zile domnul primar, pe pagina de facebook, a publicat un material vis-ă-vis de locul sau mai bine zis de terenul de sport de la MF3, actual Liceul Alexandru Ioan Cuza, și dumnealui spunea acolo că așteaptă un ordin de la Ministerul Educației, astfel încât să deschidă curtea școlilor. Anul trecut ați avut un proiect pe masă, despre care v-am readus aminte. De ce nu ia nimeni o inițiativă în acest sens? Chiar așa este, imposibil? A doua problemă, Sectorul 3 este cel mai bun! Suntem cei mai buni! Legea 350/2005 de finanțare nerambursabilă, aplicată anul acesta, ne spune că Sectorul 3 nu este cel mai bun! Sectorul 5 tocmai ce a închis procedura de aplicație. Sectorul 2 este în procedură. Sectorul 3 când? Suntem cei mai buni! Bugetarea participativă! îi mulțumesc doamnei consilier Galbenu, care a reamintit că interpelările nu sunt răspunse! Așa este, nu sunt soluționate! Conform dispoziției de primar de anul trecut, în documentul Bugetare Participativă, scria foarte clar, vor fi publicate rapoartele trimestriale, de monitorizare ale proiectelor. Există un raport care nu spune nimic, decât că au fost implementate sau ceva ambiguu. Există vreo posibilitate să se afle aceste răspunsuri? Legea 215 specifică foarte clar, inițiativa este a consilierilor, a grupurilor de consilieri, a Consiliului și a primarului. Dacă domnul priamr nu are inițiativă, să înțeleg că este un exemplu și pentru consilieri? Domeniul sport nu este interesat sau nu este interesant pentru Cosiliul Local al Sectorului 3. Dar ce să vorbim despre domeniul tineret, care și domeniul tineret are o lege! Consiliul consultativ pe probleme de tineret a fost votat de către dumneavoastră în 2016. Știu, doamna Matei, spune că dumneaei sau aparatul de specialitate, nu are decât rolul de a ține secretariatul acestui Consiliu. Dragi consilieri PSD, de ce l-ați mai votat? De ce l-ați mai propus? Este inițiativa voastră! Proiectul consiliul consultativ pe probleme de tineret este inițiativa unui grup de consilieri PSD. Mai aveți încă puțin până la finalul mandatului! Dar aceste întrebări vi le voi repeta de fiecare dată.

Dna consilier Păunică Adriana

înțeleg că ați venit să ne certați?

Dl. Popa Victor Haralambie Alexandru - Președinte CSAM Olimpic

Dacă dumneavoastră asta înțelegeți, da, puteți să o luați ca ceartă, dar nu cred că rolul meu este să vă cert, rolul meu, ca cetățean, este să vă readuc pe agendă de lucrurile de care trebuie să aveți grijă și de care trebuie să țineți cont. Vă mulțumesc. Repet, aștept și eu întrebările la interpelări. Pardon, răspunsurile!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte întrebări? Nu mai sunt. Declar închisă ședința. O zi bună tuturor!

întocmit:

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name: Suplimentarea ordinii de zî

Yes (Vote:22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Martneata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote. 0)

Abstain (Voie: 4)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana iulia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1 )

Tudorache Livia

Proposal Name: Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fîeancu Florin Marineata Marcel Peîinaru Cornel Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Galbene Mircea Mihai

No-Voting ț Total: 4)

Galbene Ana lelia Radu Constantin


Corneane Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marinesce Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica


Do bre Alexandru

Fatu Adrian lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Moldoveanu Lucian Ionel


Proposal Name:

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.0.13.06.2019

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbena Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ( Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Radu Constantin

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Galbene Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasilîu Mariana

No (Vote:1)

Ene Stelian Bogdan

Abstaîn (Vote: 5)

Galbena Ana lulia lacob Cezar

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Hontaru Vaîerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica


Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:1)

Fatu Adrian

Abstain (Vote:1)

Galbenu Ana lulea

No-Voting (Total: 1)

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:7)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Livia

Abstain (Vote: 1)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian


Yes țVote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:1)

Fatu Adrian

Abstaîn (Vote;2)

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru

Fleancu Florin

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Proposal Name:

Punctul 7

(Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luîiana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Hontaru Vaîerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 9)

Ene Stelian Bogdan

Gaibenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

Gaibenu Ana lulia lacob Cezar Tudorache Lîvia

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 8

Yes

(Voie: 22)

Baetica Nicoîeta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleanca Florin

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Vaîerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Marineata Marcel

Peîinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No

Abst;

(Vote: 0)

aîn (Vote: 4)

Galbena Ana lulia lacob Cezar

Galbenu Mircea Mihai

Gutîum Narcisa-Veronica

No-V

oting (Total: 1)

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (VoteiO)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin lacob Cezar Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana îulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Văduvă luliana

Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Proposal Name:

Punctul 11

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Fiorin

Gaibenu Ana iulia

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerîca

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

No (Vote:1)

Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 3 )

Fatu Adrian

Sima Elena Daniela

T udorache Livia

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mîhai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Votîng (Total; 3)

Galbena Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-A/eronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru

Fatu Adrian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelîan Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene.Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Galbenii Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin îonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprîan

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Votmg (Total: 0)

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerîca

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livîa

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin îonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 18

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleanca Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinesca Ionela

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:5)

Ene Stelîan Bogdan

Fata Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana îulia

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Moldoveana Lucian ionel

No-Voting (Total: 1)

Paunica Adriana

Proposal Name:

Punctul 19

(Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleanca Florin

Galbenu Ana luîia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marînescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Daniela

Tudor Eiena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2 )

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian Tudorache Livia

Moldoveanu Lucian ionel

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Steiian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Fiorin

Galbenu Ana lulla

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0}

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gaibenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Peîinaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gaibenu Mircea Mihai lacob Cezar Moldoveanu Lucian ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerîca

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moîdoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peîinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

No-Votîng (Total: 1 )

Galbenu Ana lulia

Proposal Name:

Punctul suplimentar 4

res ț vote: io)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Hontaru Vaierica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

Sima Elena Daniela

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:3)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 5)

Ene Steîian Bogdan lacob Cezar

No-Voting (Total: 1)

Fleancu Florin

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian

Gaibenu Ana îuîia Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Tudorache Livia

Gaibenu Mîrcea Mihai


Yes (Vote:17)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Clprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin îonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Văduvă luliana

No (Vote:7)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livîa

Abstain (Vote: 2)

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Sima Elena Daniela

Proposal Name:

Punctul suplimentar 7

(Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Peîinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerlca Paunica Adriana Popescu Romeo Văduvă luîiana

No (Voie: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 4)

Gutium Narcisa-Veronica

Sima Elena Daniela

No»Voting (Total: 1 )

Ene Stelian Bogdan

lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Proposal Name:

Punctul suplimentar 8

Yes (Vote: 17 )

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Fiorin

Marineata Marcel

Peiinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luliana

No (Vote: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 3)

Baetica Nicoleta Mariana

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Sima Elena Daniela

Yes (Vote:17)

Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:4)

Fatu Adrian Tudorache Livia

Abstain (Vote: 5)

Baetica Nicoleta Mariana lacob Cezar

No-Voting (Total: 1)

Ene Stelian Bogdan


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin Ionul

Galbenu Mircea Mihai


Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel


Tudorache Andrei Cristian


Gutium Narcisa-Veronica


Yes (Vote:18)

Corneanu Antonio Ciprian

Fieancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luîiana

Do bre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiîiu Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerîca

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:5)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Abstain (Vote: 4)

Baetica Nicoleta Mariana

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian lonei

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:17)

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote:5)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote:5)

Baetica Nicoleta Mariana

lacob Cezar

No-Voting {Total: 0)


Dobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Galbena Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel


Galbenu Mircea Mihai


Gutium Narcîsa-Veronica


Proposal Name:

Punctul suplimentar 12

Yes (Vote:17)

Corneanu Antonio Ciprian

Fîeancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin îonut

Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote:5)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 4)

Baetica Nicoleta Mariana Moîdoveanu Lucian Ionel

Galbenu Ana lulia

lacob Cezar

No-Voting (Total: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica

Yes (Vote: 17)

Corneanu Antonio Ciprîan Fieancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 5)

Baetica Nicoleta Mariana lacob Cezar

No-Voting (Total: 0)


Cobre Alexandru

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Galbenu Ana îulia

Moldoveanu Lucian Ionel


Galbenu Mircea Mihai


Gutium Narcisa-Veronica