Proces verbal din 24.04.2019

PV al sedintei extraordinare din 24.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr.393843/02.05.2019


PROCESUL VERBAL

ai ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 24.04.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr.3 8 5965/CP/l 9.04.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și d-na Director Executiv Neacșu Florentina -reprezentantul Secretarului Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 23 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian Daniel, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Mălureanu Liviu, Tudorache Livia, Tudorache Andrei Cristian si Voinea Inocentiu Ioan.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Buna ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 24.04.2019.

A

In sală sunt prezenți 23 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu, vă rog!

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

D-na președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 24.04.2019 cu următoarele puncte:

  • 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

  • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019.

  • 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 73/23.02.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.


X

  • 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. W/&Q^â'0’18 referitoare la indicatorii tehnico-economici privin creșterea performanței/efîcienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.

  • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății.

  • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren cu o suprafață de aproximativ 50.000 mp.

Vă mulțumesc.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt.Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă și 1 abținere, suplimentarea a fost aprobată.

Vă supun la vot ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 21 voturi pentru și 2 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 16.04.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru și 3 consilieri care nu au votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 513/30.10.2018 referitoare la adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, modificată și completată. ” Propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

De la Direcția de Salubritate poate ar fi frumos să ne lămurească și cum se va face această colectare și cum se va face monitorizarea cantității colectate per persoană și unde se vor depozita o lună, pentru că înțeleg că e pe lună.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Din partea aparatului de specialitate? D-le Primar, vă rog!

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, stimați consilieri. Nu e pe Lună ci e pe Terra, noi suntem pe Terra. Unde se va depozita? Pentru că e pe Lună. Ați înțeles chestia asta? Noi putem să colectăm și de 2 și de 7 ori, calculăm ca media să fîe cel puțin un kilogram de persoană. Asta nu înseamnă

:A - 'X

procedea^a^mte-âtfevăr^^ l


că noi trecem o dată pe lună. Sper că asta s-a înțeles, și cum se mai ales condominiile mari, e cam la grămadă și asociația de proprietari va fi r^^nșab.flă, în sensul în care toată lumea trebuie să respecte chestia asta. Noi o să le punem ladispbziiie niște recipienți mari, acele pubele supraterane, unde nu putem să punem subterane, fix pentru ambalaje. Scrie clar pe ele, “reciclabil ambalaje”. Evident că le cântărim, că avem posibilitatea să le cântărim, și știm exact, cine, cât, a colectat. Nu doar dacă nu fac cantitățile și dacă colectează necorepunzător, adică cu menajer în el, îi penalizăm. Sunt conștient de faptul și cu toții suntem conștienți de faptul că ce a făcut Germania în 30 - 40 de ani nu o să reușim să facem noi în 3 zile. Dar este un demers obligatoriu, deja, astăzi, sunt mulți cetățeni care colectează selectiv și care ne solicită acele pubele pentru reciclabil. Noi vrem ca numărul celor care au înțeles utilitatea acestui demers să crească și facem eforturi în acest sens.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 abținere și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019Propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Nu am apucat la primul punct suplimentar însă e valabil pentru toate punctele suplimentare, pentru că au venit târziu și sunt destul de stufoase, cel puțin acest proiect de rectificare, de la aparatul de specialitate, fiecare să-și prezinte și de ce au venit pe suplimentare și ce motivare ... să ne prezinte proiectul de hotărâre. Mulțumesc mult!

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Cel de la punctul 2 vă spun eu de ce a venit târziu, pentru că a venit târziu avizul de la ANFP. Pentru această hotărâre avem nevoie de avizul ANFP. A venit târziu, l-am băgat direct. Și punctul 2, ne spune domnul director.

Dl. Director Executiv Ghetu Octavian - Direcția Economică.

Punctul 2 a apărut în urma punctului 5 suplimentar, unde a fost un volunfmâimare de muncă, a trebuit să introducem pe fiecare linie utilajele care vor fî achiziționate.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule director. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt, votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS 3 nr. 73/23.02.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.” Din partea aparatului de specialitate 1

Dl. Popescu Marius - Șef Serviciu Investiții, Lucrări Publice

Sunt pe cereri de finanțare și trebuie actualizați indicatorii și pierdem finanțarea. Și atunci noi trebuie să actualizăm cât de repede, să depunem documentația pentru a putea lucra. Atât și nimic mai mult.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule director. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt, votați, vă rog. Cu 23 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la HCLS3 nr. 86/23.02.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economiciprivin creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt, votați, vă rog.

Cu 23 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății.” Propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Am cerut ca la fiecare hotărâre de consiliu să fie motivată, în primul rând, urgența, de ce au intrat pe suplimentare, și în al doilea rând să fie prezentat proiectul de hotărâre.

D-na consilier Păunică Adriana

Proiectul de hotărâre îl avem.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Da, a venit dar a venit târziu. Și atunci aparatul de specialitate ar trebui să fie aici și să prezinte, că asta e datoria lor, ca inițiator.

A fost aici și este.

.....Neinteligibil....


D-na consilier Galbenu Ana Iulia

Hai să nu simulăm că ne interesează!

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl, Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Materialele au fost prezentate, dumneavoastră le aveți.

D-na consilier Păunică Adriana

Le-am avut de ieri.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Deci, materialele le aveți de ieri. Discutăm despre acordul Consiliului ca autovehiculele pe care le-am aprobat, achiziția lor și toate cele, de către societatea noastră, să treacă de la societate la primărie. Dacă dumneavoastră aveți nevoie de câteva luni ca să analizați această tranzacție între societatea noastră, cu utilajele pe care le-ați aprobat în Consiliu, și finanțarea și cumpărarea și toate cele .... Dacă ne-am mișca și noi, la primărie, așa, n-am ajunge chiar departe. Deci, materialele le aveți deja de ieri. Dumneavoastră mi-ați spus că le aveți de ieri, și eu consider că 24 de ore vă este suficient. E de preferat să le dăm de când convocam ședința, dar pe chestiuni mai complicate, nu pe așa ceva. Este opinia mea.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Deja rectificarea bugetară a fost făcută la punctul 2 de pe suplimentare, așa că nu cred că are rost să discutăm în continuare, pentru aceste mașini. Am votat deja acum 3 puncte achiziționarea lor, prin rectificarea bugetară.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le consilier Iacob.

DL Consilier lacob Cezar

Din ce am văzut e vorba, să spun așa, de o tranzacție internă de vreo 100 de milioane de lei. Se adaugă acolo o marjă de profit de 1% . Ce se va întâmpla cu acel 1 milion de lei din contul societății, pentru că acolo rămân 1 milion de lei tot din bani publici.


D-le Primar.


D-na Președinte de ședință Văduva IulianaDL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Cei care au cunoștință despre Codul Fiscal, este o prevedere expresă, societățile comerciale sunt înființate în vederea obținerii de profit.

în consecință nu le putem vinde în pierdere și există acest principiu, cum să spun eu, în care le vinzi în profit. Dar vreau să fie clar pentru toată lumea, societatea care a făcut studiul în piața, care a negociat contractele, care a gestionat achiziția acestor utilaje, le-a făcut înmatriculare, le-a făcut toate documentele necessare pentru autorizare și toate cele, deci, repet, ca să fie situația clară, ele sunt în folosință, utilajele, astăzi sunt în oraș, fac curățenie. își pune un adaos comercial de 1%. Nu mai am nimic de comentat.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier.

DL Consilier lacob Cezar

Da, mă rog, e 1% dintr-o sumă foarte, foarte mare. E normal să existe conform Codului Fiscal, cum ați spus, .... întrebarea era ce se întâmplă, că dacă aceia rămân ca și profit, practic nu e un profit rezultat în urma activității extraordinare de management a societății, ci este, să zic așa, o oportunitate inventată. Sunt reinvestiți banii aceia tot în activități sau sunt doar contorizați pentru ca la final să avem o performanță foarte mare a administratorului?

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

în viața asta m-am ferit cât am putut de penibil, credeți-mă! Deci, repet. Daca dumneavoastră găsiți pe cineva care să ne facă o procedură de achiziție cu negociere, vă asigur eu că a fost, ca m-am implicat personal, cu înmatriculare, cu autorizare. Astăzi, mașinile sunt toate cu licență. Stimați colegi, dacă dumneavoastră găsiți pe cineva să facă treaba asta cu 1% aveți tot respectul meu. Din punctul meu de vedere nu e mult dar, atenție, nu discutăm de vreo societate privată, ci discutăm de societatea în care Consiliul Local e acționar 100%. Evident că trebuie să facă profit din acești bani iar profitul trebuie să îl reinvestească așa cum noi, aici, în Consiliu, o să decidem.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind dcordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3~Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren cu o suprafață de aproximativ 50.000 mp. ” Propuneri, obiecțiuni? D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Societatea de Salubritate și Deszăpezire mai are și terenul din Glina. Chiar o motivare mai mult decât.... Se achiziționează un teren cu o suprafață de aproximativ 50.000 mp în vederea construirii unor hale. Un pic mai detaliat nu ar fi stricat în Hotărârea de Consiliu. Nu mai vorbesc că nu e nimeni aici, de la societate, să explice ce se întâmplă.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Societatea nu poate vorbi, vă asigur de asta.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Reprezentantul societății.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

A, reprezentantul, da! Dacă țineți neapărat ca reprezentantul să vorbească... dar pot să vă explic pentru că, așa cum bine știți, sunt foarte implicat în aproape tot ce mișcă în această primărie, iar aici discutăm despre o tranzacție importantă care, evident, că mă interesează.

Da, într-adevăr, avem un teren la Glina. Formalitățile de acolo merg foarte greu, foarte greu, inadmisibil, inacceptabil de greu și încercăm o variantă de back-up. Nu înseamnă că luăm neapărat ci, în situația în care avem nevoie, și găsim o oportunitate și merită, vă asigur că am făcut și facem tranzacții corecte și avantajoase în piață.

D-na Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

La ședințele trecute am discutat și ne-ați spus că se fac la Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr. 15, pe terenul celor de la Administrare Active. Back-up pentru ce? Avem backup-ul fiind cel de la Popești Leordeni, care e backup-ul pentru Glina. De aia am zis, poate nu ar strica să prezentați în fața Consiliului, când se vine cu o sumă atât de consistentă, să ne explice. De aia am zis de reprezentantul societății, pentru că ar fi normal să auzim și de la ei, în condițiile în care ei cer mandatul ăsta.

D-le Primar.


D-na Președinte de ședință Văduva lulianaDL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Am avut o discuție cu furnizorii noștri de la Stadler, societatea din Germania care ne furnizează toată tehnologia pentru stația de sortare în vederea valorificării. Dânșii sunt destul de sceptici că ar putea să folosească într-un mod util și optim hala noastră de la Popești Leordeni, pe care noi o folosim ca variantă de back-up. Este foarte posibil ca o perioadă să folosim varianta de back-up de la Popești Leordeni până când e gata varianta astalaltă, despre care discutăm. în orice variantă avem nevoie de astfel de hale pe care să le folosească Primăria Sector 3 atâta vreme cât, de exemplu, noi scoatem niște zeci de mii, multe zeci de mii, de metrii cubi de material lemnos, din Sectorul 3, mare parte, crengi, pe care vrem să le tocăm și să le uscăm și să le depozităm pentru perioada de iarnă, când să le valorificăm energetic. Pentru asta avem nevoie de spații de depozitare. Dacă facem selectarea la Popești, facem hala depozitare în partea astalaltă și invers.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier.

Dl. Consilier Iacob Cezar

Aveți cumva idee unde e partea cealaltă? Despre ce teren vorbim, măcar ca zonă? Că 50.000 mp nu se găsesc, pur și simplu!

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Ia uite ce scrie aici: să dăm un mandat în vederea achiziționării. Asta înseamnă că ___                                                          A

omul o să caute. Trebuie să îi dăm mandat. O să știți! In orice variantă, cel care face chestiunea asta își asumă, cu evaluare, cu studiu, cu tot ce este necesar. Evident că o să vi le prezentam, ca de fiecare dată. Ele sunt publice, nu e ca și când vi le prezentăm doar dumneavoastră. Tot ce facem noi, vă reamintesc că suntem singura instituție publică din România care e transparentă 100%.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru participare.

Declar ședința închisă.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Am înțeles că mai vrea cineva să vorbească.


DL Mandache Robert - Reprezentant Asociația Respiro

Robert Mandache sunt. Asociația Respiro o reprezint. Desfășurăm activități pentru copii și tineri, avem sediul în Sectorul 3 și ne-am bucura să colaborăm împreună cu Primăria Sectorului 3 în vederea dezvoltării mai multor proiecte pentru copii și tineri în zona aceasta de lucru. Avem, în momentul de față, proiecte în școli. Avem 24 de parteneriate active și ne-am bucura să extindem parteneriatele acestea și în Sectorul 3, unde avem sediul. Vă mulțumesc!

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Cu mare plăcere. De la Cultură avem pe cineva? Educație? Rugămintea mea ar fi să-1 puneți în legătură cu doamna director. O să vă pună în legătură cu doamna director de la Cultură și învățământ.întocmit: Gheorghișcin Elena


Notă: Consemnarea voturilor s~a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemid de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Cobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ț Vote: 1 )

Galbena Ana lulia

Abstain (Vote: 1 )

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

ves ( vote: zi)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fata Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Totai:2)

Galbena Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel

Proposal Name:

Punctul 1 - Aprobare

P.V.S.0.16.04.2019

Yes ( vote: 20 )

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleancu Fiorin

Galbenii Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel

Tudor Elena

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 3 }

Fleancu Florin


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă îuliana


Do bre Alexandru lacob Cezar Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Galbena Ana lulia


Moldoveanu Lucian Ionel


Proposal Name:

Punctul suplimentar 1

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Fîeancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Galbena Ana luîia

lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul suplimentar 2

Yes (Vote; 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă lulîana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 4)

Gutium Narcisa-Veronica


lacob Cezar


Galbenu Ana lulia Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name: Punctul suplimentar 3

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fata Adrian

Fleanca Florin

Galbena Ana luiia

Gutium Narcisa-Veronîca

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Eiena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name: Punctul suplimentar 4

Yes (Vote:23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcîsa-Veronica

Hontaru Valerica

îacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă îuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul suplimentar 5


Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin Marinescu ionela PetresGU Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:1)

lacob Cezar

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel

No-Votîng (Total: 1)

Paunica Adriana


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Vaierica

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica


Proposal Name:

Punctul suplimentar 6

Yes (Vote:15)

Baetica Nicoleta Mariana

Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:2)

Galbenu Ana lufia

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Popescu Romeo

No-Voting (Total: 1)

Paunica Adriana


Cobre Alexandru

Marîneata Marcel

Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

lacob Cezar

Gutium Narcisa-Veronica


Fîeancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel