Proces verbal din 22.07.2019

PV al sedintei extraordinare din 22.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Jr JKvIVILovIu V JtLrjvixAJL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.07.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin dispoziția înregistrată cu nr. 3555/CP/l 8.07.2019.

La ședință au participat doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță,

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local

La ședință a participat un număr de 22 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Băețică Nicoleta, Enăchescu Marian Daniel, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Gutium Narcisa Veronica, Mălureanu Liviu, Pelinaru Cornel, Tudorache Livia și Voinea Inocențiu Ioan.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

Buna ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 22.07.2019.

în sală sunt prezenți 22 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 21 voturi pentru și un consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 05.07.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat, y

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu suntyVotați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri șî un consilier c hotărâre a fost aprobat.

Declar închisă ședința. O zi bună în continuării.


r'" n               i ---.....----:n— e nu a votat, proiectul de


PREȘEDINTE D^Ș IULIANAîntocmit: Gheorghișan Elena

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 21)

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fieancu Fiorin

Galbenu Ana iuiia

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă îuliana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 1)

Dumitru Constantin

Proposal Name:

Aprobarea P.V

al ședinței extraodrinare a

CLS3 din data de 05.07.2019

Yes (Vote: 21)

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 1


Yes (Vote:17)

Corneanu Antonio Ciprian

Fieancu Fiorin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut Dumitru Constantin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote; 3 )

Fatu Adrian

lacob Cezar


Moldoveanu Lucian Ionel


No-Votîng (Total: 1 )

Galbenu Ana lulia