Proces verbal din 16.09.2019

PV al sedintei extraordinare din 16.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 16 septembrie 2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin dispoziția înregistrată cu nr. 4255/CP/l 1.09.2019.

La ședință au participat doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 21 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit motivat domnii consilieri: Galbenu Ana Iulia, Pelinaru Cornel.

Au lipsit nemotivat domnii consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Mălureanu Liviu, Petrescu Cristian, Tudorache Livia, Enăchescu Daniel Marian și Voinea Inocențiu Ioan.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 16.09.2019. în sală sunt prezenți 21 de consilieri. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 04.09.2019", Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru și un consilier care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 435/04.09.2019", Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru și 2 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 437/04.09.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 19 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

O zi bună în continuare! Declar închisă ședința.

7              >întocmit:


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes ( Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Montam Valerica

iacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.E. 04.09.2019

Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian ionel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă lulîana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1}

Fatu Adrian

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin iacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )

Proposa! Name:

Punctul 3

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoieta Mariana

Fleancu Florin lacob Cezar

Moîdoveanu Lucian Ionel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 2)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Vaîerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana