Proces verbal din 16.05.2019

PV al sedintei extraordinare din 16.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 413485/17.05.2019


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 16.05.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 407842/CP/l 3.05,2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert'Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 24 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Ene Stelian Bogdan, Galbenu Ana lulia, Galbenu Mircea Mihai, Mălureanu Liviu, Petrescu Cristian, Tudorache Li via și Voinea Inocențiu Ioan.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 16.05.2019. în sală sunt prezenți 24 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu.

Dl. consilier Corneanu Antonio Ciprian

D-na președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 16.05.2019 cu următoarele proiecte de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Coral Construct SRL, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București.

 • 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefmanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri.și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

 • 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 12400 mp și 12200 mp.

 • 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea contractelor de achiziție de WPC decking.

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL, în scopul achiziției de mărfuri din categoria electrice.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le consilier. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 23 voturi pentru și 1 abținere suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 21 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri care nu au votat ordinea de zi a fost aprobată.


Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal aiședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 24.04.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 24 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului Bucureștr. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 23 voturi pentru și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de finanțare de la bugetul local al Sectorului 3 și a cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari din valoarea executării lucrărilor de intervenție pentru blocurile înscrise în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 22 voturi pentru, 1 abținere și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Coral Construct SRL, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 21 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului videoPropuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL. ”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 5 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabih a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 16 voturi pentru, 5 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anulfinanciar 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 17 voturi pentru, 6 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 3 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.' Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 17 voturi pentru, 6 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 12400 mp și 12200 mp, ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea contractelor de achiziție de IVPC decking. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 17 voturi pentru, 4 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL, în scopul achiziției de mărfuri din categoria electrice”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc, pentru participare.

Declar ședința închisă! O zi bună în continuare!

9              >


întocmit:


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name: Amendament 1

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No {Vote: 0)

Abstain (Vote: 1)

Moldoveana Lucian lone!

No-Voting (Total: 0)

Proposaî Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote:21)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain ț Vote: 1 )

Dumitru Constantin

No-Voting (Total: 2 )

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul 1

Aprobare P.V.

S.E. 24.04.2019

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprîan

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Paunica Adriana

Proposal Name:

Punctul 3

Yes (Vote:22)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fieancu Florin

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 1)

Moldoveanu Lucian lone!

Proposal Name:

Punctul suplimentar 1

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelînaru Cornel

Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote.O)

Abstain (Vote: 1)

Dumitru Constantin

No-Votîng (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar

Moldoveana Lucian ionel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonutProposal Name: Punctul

suplimentar 2

Yes (Votez 18 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fîeancu Fiorin

Hontaru Valertca

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Votez 0)

Abstain (Votez 6)

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

No-Votîng (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul

suplimentar 3

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (VotetO)

Abstain (Vote:6)

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul suplimentar 4

Ves (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Fleanca Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul suplimentar 5

Yes (Vote:18)

Baetîca Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Do bre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 6)

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul

suplimentar 6

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

lacob Cezar

No-Voting (Total: 3)

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Radu Constantin

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote:6)

Dumitru Constantin lacob Cezar

No-Voting (Total: 1)

Fleancu Florin


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian

Moldoveana Lucian Ionel


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei CristianYes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Maree!

Marinescu Ionela

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote:3)

Dumitru Constantin

lacob Cezar

Moîdoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian

Paunîca Adriana

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin lacob Cezar

No-Voting (Total: 1 )

Paunica Adriana


Corneanu Antonio Clprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei CristianYes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Hontaru Vaierica

Peiinaru Corne!

Radu Constantin

Văduvă iuliana

No (Vote:1)

lacob Cezar

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1 )

Paunica Adriana


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru Fieancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Moldoveanu Lucian IonelYes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 4)

Dumitru Constantin Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


Popescu Romeo


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana


lacob Cezar


Tudorache Andrei CristianYes (Vote:18)

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Peiinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No ( Vote: 1 )

Dumitru Constantin

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

►ting (Total: 0 )