Proces verbal din 14.03.2019

PV al sedintei extraordinare din 14.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 335054/15.03.2019


PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 14.03.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 329317/CP/l 1.03.2019.

La ședință au participat doamna Viceprimar Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihaiță.

Au fost invitați sa participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 19 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian - Daniel, Ene Stelian - Bogdan, Galbenu Ana - Iulia, Galbenu Mircea - Mihai, Gutium Narcisa - Veronica, Marineață Marcel, Malureanu Liviu, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei - Cristian, Tudorache Livia și Voinea Inocențiu ~ Ioan.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința extraordinară din data de 14.03.2019. în sală sunt prezenți 19 consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 19 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 26.02.2019”.

9             9

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 ale HCLS 3 nr.l40/26.02.2019 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru și 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea situației cheltuielilor legate de implementarea proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 16 - FE 66 și FE 74, FE 75”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, .Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 26 la HCLS 3 nr. 265/30.06.2017, referitoare la indicatorii tehnico-economiciprivind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Declar închisă ședința.

O zi bună tuturor!

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ IULIANSECRETAR AL SEC IORI LI I 3,

1întocmit:   Gheorghișan Elena


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Eiena

Văduvă luliana

Vaslliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote:16)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleanca Florin

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana


Dobre Alexandru Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


lacob Cezar


Moldoveana Lucian IonelProposal Name:

Punctul 3

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Va ferica

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote; 0 )

No-Voting (Total: 0)

Proposaî Name:

Punctul 4

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Hontaru Vaierica

lacob Cezar

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voi cu Alin ionut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Votîng (Total: 0)