Proces verbal din 13.06.2019

PV al sedintei extraordinare din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 451858/19.06.2019

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 13.06.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 443113/CP/l0.06.2019.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăită.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 27 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Galbenu Mircea Mihai, Iacob Cezar și Gutium Narcisa Veronica.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 13.06.2019. în sală sunt prezenți 26 de consilieri. Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Solicităm o pauză de 5 minute, sunt niște materiale care nu au fost trimise pentru a se lămuri pe un proiect, plus că sunt și niște suplimentări. Pauză 5 minute de consultări. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

5 minute pauză!

- PAUZĂ -

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Pauza a luat sfârșit! Vă supun spre aprobare ordinea de zi! Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Corneanu.


Dl consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua! Stimată doamnă Președinte, stimați colegi, propun 2 ordinii de zi, a ședinței extraordinare din data de 13.06.2019. Prima suplimentare conține:

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect ”Proiect tehnic și lucrări de reparații la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu

si a doua suplimentare:

L Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin cooptarea unui nou asociat.

Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi! Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, suplimentarea a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 7 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 29.05.2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, procesul-verbal fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind transparența activităților desfășurate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și de instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Păunică.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamnă Președinte. Am de făcut un amendament, la art. 1, alin. 2, se modifică și va avea următorul cuprims:

„ (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), structurile organizatorice suport vor publica la sfârșitul fiecărei săptămâni activitățile realizate în săptămâna respectivă.”

Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, doamnă consilier. Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare punctul 2 împreună cu amendamentul doamnei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al

Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr.98/2016privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotrâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 abținere, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției Irigații, Reabilitări și întreținere Spații Verzi". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia, a imobilului Creșa Trapezului, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, în vederea demolării și realizării unei construcții cu funcțiunea de creșă". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 abținere, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Demolare și construire Creșa Trapezului"”. Doamna consilier.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia


Am rugămintea să lăsați mai mult timp de votare.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Domnule consilier Ene.Dl consilier Ene Stelian-Bogdan

O întrebare la dumneavoastră! S-a aprobat cu 20 de voturi, nu este punct la 2/3, punctul 7?


Dl Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță

Nu! Este o solicitare simplă.

Dna Președinte de ședința Văduva luliana

Domnule consiler Mălureanu.

Dl consilier Mălureanu Liviu

Un material foarte important în punctul numărul 8, este autorizația de desființare, care înțeleg că a fost obținută în regim de urgență, însă aș vrea să precizez că aceasta nu a fost pusă la dispoziție consilierilor, iar respectiva creșă este deja desființată și nu era clar de ce e deja demolată și aprobăm demolarea acestei creșe. Pe viitor să ni se pună la dispozițiile toate informațiile, ca să putem lua decizii argumentate și nu doar pe jumătăți de informație.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a consemnat. Alte propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Ene.

Dl consilier Ene Stelian-Bogdan

întrucât nu am avut comisii și a apărut și această situație, cu demolarea în fapt înainte de aprobarea de către noi, aș vrea să ni se explice puțin, de către direcția de specialitate, care este situația, să înțeleagă toți consilierii. Ni s-au spus câteva cuvinte, dar am vrea mai pe larg. Deci, am avut acolo o creșă veche, proiectul inițial din câte am înțeles, presupunea consolidarea și era un proiect mai scump, pentru că așa este de fiecare dată când vrei să consolidezi si să extinzi o clădire veche, costul este mai mare decât ai construi-o de la zero. S-a constatat în teren că această clădire este inutilizabilă și trebuie demolată, s-a demolat în regim de urgență. Acum avem în același cost o clădire nouă. Esența întrebării mele este, cum se justifică aceiași bani pentru o clădire nouă? în loc să facem o consolidare facem o clădire de la zero, care are un preț destul de mare. Vă mulțumesc.

$

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu vom avea o clădire consolidată, ci vom avea o clădire nouă, la aceeași bani. Eu spun că, dimpotrivă, vor fi cu bani mai puțini. Deci, o soluție foarte bună. Vom vedea la final. Ce este important, că la final vom avea un cost redus, o creșă 100% nouă. în rest, dacă vă doriți detalii, vă putem pune la dispoziție toate detaliile.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana \oȘ\

..........:       _ t                     ---------- ' 'T' "' "' '~—7“ w, <$>


/o fa

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Domwte^c^nșiH^r Mălureanu.

Dl consilier Mălureanu Liviu

Eu mai am o întrebare! Acolo în zonă este destul de îngustă străduța aceea. Se v-a face o creșă și o grădiniță pentru 500 de copii. Nu blocăm zona? S-a făcut o analiză pe partea aceasta, să nu ne trezim dintr-o dată că se blochează? Nu știu dacă ați fost în zonă, dar chiar este foarte îngustă zona de acces.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu știu dacă sunt chiar 500 de copii în creșa aceasta. în orice variantă, este, totuși, o creșă pentru cartier, este înconjurată de blocuri. Nu este ca și când am avea o soluție mai bună și o folosim pe aceasta. Iar ea, creșă a fost, nu a fost altceva. Că ar putea exista soluții mai bune, soluții ideale, cu asta sunt de acord. Dar este o soluție bună și până una alta este unica soluție pentru a avea o creșă în zonă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 1 abținere, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 396/31.08.2018 referitoare la indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „.Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între operatorii economici Rewe Romania SRL, Hornbach Centrala SRL, LIDL Discount SRL, Selgros Cash&Carry SRL, Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Liceul Tehnologic „Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Accor Hotels Romania SRL, Colegiul Tehnic „MihaiBravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Continental Hotels SA- sucursala Nord, Colegiul Tehnic


„Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, ob sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentruformarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Grand Piaza Hotel SA, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Iamsat Muntenia SA, societatea Iamsat Muntenia Buildings SRL, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentruformarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady" și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea Compania Hotelieră Intercontinental România SA, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între societatea Editura Adevărul SA, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea Ana Hotels SA - punct de lucru Athenee Palace Hilton București, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentruformarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea Ana Hotels SA - punct de lucru Crowne Plaza-Hotel, Colegiul

Cu 25 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentruformarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Societatea de Transport București STB SA, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA” Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

Dl consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Aș dori două cuvinte din partea aparatului de specialitate, care-i situația, de ce este această rectificare necesară, care este stadiul proiectelor? Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

S-a consemnat și o să primiți un răspuns.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Cred că este vorba de utilajul acela, din ce spune doamna director. Utilajul de scos copaci pentru pepinieră, din cauză că, au crescut destul de mult copacii, cu rădăcini groase, utilajul nostru s-a cam rupt și am ajuns la concluzia că ar trebui să cumpărăm o mașină mai mare, care poate să scoată copaci mai mari. Cred că despre asta este vorba, 90% despre asta. Avem zeci de mii de copaci în pepinieră și avem nevoie de un utilaj de genul ăsta și în general asta durează mult până le aducem și trebuie să le avem până în septembrie când începe sezonul de replantare.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim domnule primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace auto, utilaje, echipamente și accesorii aflate în patrimoniul societății”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

Dl consilier Mălureanu Liviu

Aș dori să știu care a fost costul de achiziție, atât pentru punctul 22, cât și pentru punctul 23, ale acestor utilaje? Și care a fost procedura de vânzare a acestora? Este pur și simplu vânzare directă, prin SEAP sau cum s-a întâmplat vânzarea?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Președinte!

Dl Nițu Mihai ■ Președinte al Consiliului de Administrație — SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Bună ziua, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, referitor la întrebarea domnului consilier, vă pot spune după cum știți, noi avem un contract pe 31, cu Direcția de Salubritate, direcția generală și în urma acelui contract, așa cum s-a votat și în ședința precedentă, utilajele care au venit, să zic așa, pe ultima sută de metri, contractul pe care societatea îl avea cu furnizorul de utilaje, noi, acum, în baza acelui contract, toate utilajele merg către Direcția Generală de Salubritate. După cum știți s-a discutat și în ședința precedentă, în felul acesta se vor diminua mult mai mult cheltuielile de întreținere și de reparații ale utilajelor, o dată cu trecerea lor la Direcția de Salubritate. Costul îl aveți dumneavoastră! Nici eu nu-1 știu pe de rost, dar îl avem în anexă, pe care l-ați primit la material, costul total la toate utilajele. Este vorba de vreo 25 de utilaje, el se ridică parcă, la aproximativ ... nu-1 am în format electronic la mine, oricum, este ultima tranșă pe care noi am primit-o în urma achizițiilor de la societatea cu care am avut contract.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Președinte. Domnule consilier Ene.

Dl consilier Ene Stelian-Bogdan

Domnule Președinte, costul este același cu cel cu care a fost achiziționat de la furnizor, asta înțeleg!

Dl Nițu Mihai - Președinte al Consiliului de Administrație — SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Costul este același, cu mențiunea că la unele utilaje amortizarea pe care am avut-o, pentru că sunt mașinile în urmă cu două luni de zile de când le-am luat, am ținut cont de amortizare, am scăzut din costul total amortizarea și ce a reieșit, acela este prețul pe care direcția l-a achiziționat de la societate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Mulțumim, domnule Președinte.

Dl consilier Ene Stelian-Bogdan

Și înțeleg, mai ales având în vedere punctul de pe ordinea suplimentară de zi, că nu veți mai face activități de salubrizare. Eu asta înțeleg, dacă nu mai aveți nici utilaje o să vă ocupați de hala de sortare! Cam asta rămâne la dumneavoastră.

Dl Nițu Mihai - Președinte al Consiliului de Administrație — SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Da, vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, după cum reiese, noi, acum o dată cu înstrăinarea, vânzarea utilajelor, banii care vin, vom veni și vom sprijini societatea Algorithm Construct SRL, prin proiectul pe care îl are la Republica, cu suma de 50 de milioane de lei.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Președinte. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

în sală sunt prezenți 27 de consilieri. A venit domnul consilier Pelinaru Cornel.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de partener iat pentruformarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Societatea de Transport București STB SA, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

Dl consilier Mălureanu Liviu

O lămurire suplimentară. Societatea acum nu o să mai aibă nici un utilaj să înțeleg, corect?

Dl Nițu Mihai - Președinte al Consiliului de Administrație — SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Da, așa este!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3~Salubritate 9                                                                                                       9                                  9

și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două loturi de teren cu o suprafață de 2500 mp și 2622 mp”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Mălureanu.


DL consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc. Ce se dorește cu aceste 2 terenuri? Unde, exact, sunt ca locație și ce se dorește, mai ales, să se facă acolo? Și, totodată, o cerință către aparatul primăriei, aș dori să primesc o situație centralizată de la toate societățile cu terenurile pe care le au în proprietate.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

S-a consemnat. D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

De aceea suntem aici, să vă pregătim situații, să vă facem sinteze, nu e ca și când le-am fi aprobat în consiliu pe toate, niciodată, niciodată, fără aprobare în consiliu. Pe cale de consecință, orice operațiune pe care societățile pe care le deține Consiliul Local - Primărie Sector 3 au fost aprobate în consiliu, deci, de către d-voastră. Deci d-voastră le aveți, dar nu-i problemă, că noi vă facem sinteză, ne spuneți doar ce să muncim pentru d-voastră, că de aceea suntem aici. Iar cele două terenurile cred că sunt terenurile, cele de la bancă, nu?

Neinteligibil

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Așa cum bine știți, am avut și o comisie, sunt zone în Sectorul 3 care s-au dezvoltat foarte mult. Doamne ajută! Ne bucură, încercăm să ajutăm cu tot ce putem și important este ca noi să ne facem treaba. Acolo ni s-a prezentat un teren dar cred că sunt două loturi ale aceluiași teren. Așa. Ni s-a prezentat un teren cu o ofertă, noi am făcut o contraofertă pe care banca ne-a acceptat-o și de aceea suntem cu această propunere în fața d-voastră.

Important e să cumpărăm terenul că nevoie avem foarte mare în zonă, acolo. De exemplu, ar fi foarte utilă o grădiniță, mai ales că pe partea cealaltă ... da, de exemplu, avem nevoie de o școală cu clase primare, măcar. Ar fi bune vreo 2 -3 grupe de creșă. Ar fi bun, acolo, și un parc pentru că nu există în toată zona aia nici neam de parc. Sunt atât de multe obiective pe care ar trebui să le dezvoltăm acolo, în zonă, și probabil că o să încercăm să satisfacem cât mai mult din nevoile pe care le avem pentru acea zonă.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-na consilier Galbenu.

D-na consilier Galbenu Ana lulia

Tot Societatea de Salubritate a mai achiziționat două terenuri, unul la Glina și unul în Popești-Leordeni. Am putea avea un update în privința acestora, ce s-a întâmplat, ce s-a făcut, care sunt planurile pe acele terenuri. Mulțumesc mult.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Nu SDZ-ul. D-voastră nu stiti ce votati aici. Stimată doamnă, nici în Glina, nici în Popești SDZ nu a achiziționat niciun teren. Ar fi bine ca ce votați aici să și înțelegeți, măcar. D-voastră nu votați decât împotrivă dar tot ar trebui să fiți atentă la ce se supune la vot și ce votați împotrivă. La terenul cu halele din Popești-Leordeni, într-una din hale, cea mică, a început să funcționeze arhiva, cărăm acolo și de la DITL și pregătim să cărăm și din primărie, pentru că am avut și încă avem probleme mari pe partea de arhivă iar în hala mare vom depozita combustibil solid, pentru că avem undeva la 4 mii - 5 mii metri cubi de tocătură de cracă pe care vrem să o folosim la iarnă pentru încălzit. Iar terenul de la Glina suntem în procedură, s-a aprobat PUZ-ul, am depus pentru Certificat de Urbanism sper să reușim acolo să ne mutăm baza, pentru că societățile noastre, nu doar Active, au nevoie de bază ca să se poată dezvolta, să se poată organiza.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiii Ioan

Două chestiuni. încep cu cea referitoare la terenul pe care vrem să construim grădiniță. Poate primăria să construiască pe terenul unei societăți comerciale? Avem voie? Știu că n-am avut voie să facem curățenie în Parcul IOR că nu era al nostru. Dacă este, într-adevăr, tot a primăriei atunci, repet, acest punct ar trebui să fie considerat o chestiune de patrimoniu și să fie votat cu 2/3, achiziționare de terenuri, chiar dacă d-voastră apreciați că e patrimoniul unei societăți și societatea este cu acționar Consiliul Local. Doi la mână, aș vrea să vă întreb dacă hala de care vorbeați, în care ați mutat arhiva, are avizele ISU, mai ales că spuneți că lângă ea puneți niște materiale care sunt foarte inflamabile. N-aș vrea să fac o premoniție urâtă dar n-aș vrea să ia foc arhiva. V-ati luat măsuri în acest sens?

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Să construim creșă, grădiniță și parc pe terenul societății primăriei, este și voie și nevoie. Ca să stabilim treaba asta. Un aspect. Un alt aspect, vorbeați dacă avem aviz de la ISU, cred că suntem în curs de obținere aviz de la ISU, ne facem toate temele, iar clădirile sunt la o oarecare distanță și e puțin probabil, Doamne ferește de un incident, să ia foc una de la cealaltă, cel puțin chestia asta e o problemă pertinentă la care, evident, trebuie să găsim răspunsul corect.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana


Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Că este voie și e nevoie sunt de acord, numai că construim pe un teren care devine patrimoniu al unei societăți care e a primăriei. Deci noi vom avea o societate comercială cu un patrimoniu mai mare, implicit, patrimoniul primăriei va crește. Deci este o chestiune de patrimoniu iar fundamentarea legală trebuie să fie pe art. 45 alin. 3, nu pe 45 punct 1. Dar considerați că nu este așa, eu consider că este alfel, ca atare, cu anumite hotărâri, m-am adresat deja instanței de contencios, probabil că o să vină rândul și acesteia.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Procesoman este și în DEX. Adică nu e ca și când ați fi singurul. E o chestiune deja cunoscută, se fac studii pe astfel de cazuri. Sunteți liber să faceți orice fel de proces, nu e ca și când n-ați face, faceți procese continuu primăriei. Ce e mai mult decât evident e că pe partea de societăți comerciale .... Nu... eu nu înțeleg de ce vă băgați acolo unde nu înțelegeți nimic! Cum să spuneți d-voastră că cu achiziția unei societăți crește patrimoniul primăriei? Cu asta demonstrați că nu aveți legătură cu minime cunoștințe de bază a ce înseamnă funcționarea unei societăți comerciale. Și îmi pare rău, chestia asta nu se discută într-o ședință de consiliu, de aceea v-am pus fonduri la dispoziție, mergeți și solicitați training în care să învățați cum funcționează o societate comercială.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

îmi pare rău că facem acest dialog dar nu eu spun că chestiunile astea țin de patrimoniu ci a stabilit o instanță, definitiv și irevocabil. Chestiunile care țin de capitalul acelei societăți a primăriei și inclusiv creșterea patrimoniului acelei societăți a primăriei nu este o chestiune bugetară, asta o spun cu ghilimele, ci o chestiune de patrimoniu și explică instanța de ce este așa. Doi la mână, procesoman înseamnă cineva care face procese încontinuu pentru diferite lucruri. A intenta o acțiune este departe de a spune că aș putea fi catalogat procesoman. Așa că vă rog mai mult cu definirea termenilor și cu proprietatea termenilor pe care-i folosiți.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

D-le Primar.

D1. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Revin. Uitați-vă pe stenograma acestei întâlniri, la discursul d-voastră, ocazie cu care ați făcut afirmația că prin achiziționarea acestui teren a crescut patrimoniul primăriei. Această afirmație demostrează faptul că nu înțelegeți nimic din ce înse cum funcționează o societate comercială.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

DL consilier Ene Stelian Bogdan

D-le Primar, chiar nu e cazul să ne jigniți nici pe noi, nici pe colega noastră.... Ce ați spus mai devreme despre d-na consilier Galbenu că nu înțelege ce se votează. Păi cum să înțeleagă când d-voastră cumpărați teren pentru grădiniță pe o societate comercială? Acum, poate, pe juridic, aveți dreptate că nu crește patrimoniul primăriei, că nu e nevoie de votul a 2/3, sunt de acord, dar eu văd aici, în material, că Societatea de Salubritate și Deszăpezire care nici nu mai e o Societate de Salubritate și Deszăpezire, că a vândut toate utilajele, își cumpără un teren. Asta scrie aici, asta votăm. Se poate face și grădiniță, ne putem înțelege dar ce ați făcut cu societățile astea nu are nicio legătură cu, cum să vă spun, transparență, cu buna administrare. Ați făcut o societate cu care n-ați putut să faceți salubrizare și deszăpezire și acum capitalul îl împărțiți, dați 50 milioane la Hala Laminor, utilajele se vând, cumpărăm un teren. Să știți că eu o să votez cumpărarea acestui teren pentru că mi se pare un teren care trebuie cumpărat și e un preț bun, dar încrengătura asta pe care ați facut-o cu firmele e o formă de a evita cerințele legale, pe care le cunoașteți foarte bine, la achiziții, la votul cu 2/3 la patrimoniul primăriei ș.a.m.d. Ăsta e scopul acestei încrengături de firme. Nu ne puteți spune că noi nu înțelegem ce se întâmplă aici când d-voastră, în mod deliberat, le-ați încurcat ca să evitați răspunderea legală. Ăsta e punctul meu de vedere. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Vădiiva Iuliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, credeți-mă, chiar mă străduiesc, chiar îmi dau interesul să înțeleg ceva. Am reale dificultăți. Ați spus că e lipsit de tranparență. Pot să vă adresez și eu o întrebare? Ce anume ar trebui să facem mai mult decât facem deja și anume transparență totală, adică 100%.

Deci, stimați colegi, haideți să fim atenți cu termenii! Faptul că noi încercăm să găsim metode legale să rezolvăm probleme pentru care ne justificăm menirea, de aceea e primărie, ca să facă creșă, grădiniță, școli, parcuri, locuri dejoacă, străzi ș.a.m.d. Este fix în ideea pentru care au fost înființate aceste structuri administrative, cum e primăria. Vorbiți despre alambicat. Păi există vreun argument, faptul că achiziționăm un teren pentru grădiniță sau creșă sau ambele când nici măcar nu știți ce s-a supus Ia vot și anume că acum îl cumpără SDZ. Nu cred că e în regulă să mă întrebați data viitoare ce face societatea Adminsitrare Active cu terenul pe care l-a achiziționat. Nu, nu aveți argumentul ăsta. Dacă avem o minimă atenție cu ce se supune la vot, fie că votați împotrivă, ca de obicei, am evita anumite discuții care ne fac să avem de muncă.Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea,

DL consilier Voinea Inocențiu loan

D-le Primar, dacă trebuie să facă primăria anumite lucruri de care spuneți, grădinițe, străzi ș.a.m.d. de ce le fac societățile?

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

De aceea, repet, de aceea, în buget sunt prevăzute sume pentru a le folosi să învățați ce doriți d-voastră. Și dacă nu înțelegeți administrație publică și cum funcționează anumite societăți, nu ședința de consiliu este ocazia cea mai nimerită pentru a face aceste traininguri ci încercați să organizați chestiunea asta într-un mod mult mai inteligent. Nu cred că e cazul să ținem un curs de aministrație publică cu această ocazie. E ședință de consiliu, totuși.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

D-le Primar, nu suntem la școală, suntem într-o ședință de consiliu în care noi punem întrebări din partea cetățenior. Noi vrem să înțelegem, ca cetățeni, în primul rând, niște lucruri, nu am venit să ne dați lecții. Vă întrebăm și să ne răspundeți, să ne lămuriți cu anumite lucruri. De ce nu face primăria și fac societățile, această puzderie de societăți, pentru care există o problemă reală. Bucureștenii, clasa politică, într-adevăr, poate, mai degrabă, opoziția dar și ai d-voastră spun că aceste societăți nu fac altceva decât să căpușeze administrațiile publice locale. Chiar și dintre experții d-voastră, dintre consilierii d-voastră spun. Deunăzi Remus Borza, pus consilier la Primul-Ministru, spunea că sunt oameni care mută aer. Dacă mă întrebați care-s ăia! Nu mai mă întrebați că nu aduceam în discuție!

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Ați spus consilieri. Nu facem politică, vă rog frumos!

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Ok. Dar atunci opriți astfel de intervenții, că eu n-am adus în discuție decât în momentul când cineva....

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

V-a întrebat. Era vorba despre consilierii noștri, s-a gândit că, poate, de la noi. De asta v-a întrebat care consilieri v-au spus lucrurile astea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Am spus clar, consilieri ai d-voastră, nu ai d-voastră, de aici. Bine, închei, nu aveți ce să mai îmi spuneți. Sunt discuții în van.


Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Sunt de acord cu toți cetățenii care au nelămuriri referitoare la activitatea noastră de la primărie, cu toți cetățenii care vor mai multe detații să organizăm o întâlnire, fie și în weekend, pot să mă descurc mai bine cu timpul în weekend, să ne vedem aici și să discutăm în detaliu, dar nu în ședința de consiliu, de ce în acest fel și de ce nu altfel. Pentru că sunt chestiuni tehnice, chestiuni care țin de legislație, chestiuni care țin de reglementare și conjuctură administrativă. Iar percepția mea este că cetățenii sunt interesați pe de o parte, să știe unde le sunt cheltuiți banii, or, nu există nicio instituție publică mai transparentă decât Primăria Sector 3, nu există. Unu. Nu există nicio instituție publică mai transparentă decât Primăria Sector 3. Și doi. Cetățenii vor ca problemele să le fie rezolvate. Nu știu, cei care sunt interesați să cunoască și detaliile, repet, haideți să stabilim o întâlnire în weekend și voi fi prezent aici pentru a clarifica orice nelămurire.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 20 voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punct 25 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.E a contractului ce are ca obiect „Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 20 voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri și 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect „Proiect tehnic și lucrări de reparații la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri și 6 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin cooptarea unui nou asociat”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Din nou e vorba de o majorare de capital, indiferent cum se face, prin cooptarea unui asociat, altfel, prin alocare bugetară, mărirea de capital social este o chestiune de patrimoniu în accepțiunea Deciziei Curții de Apel București și consider că ar trebui să fie aprobată cu 2/3.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 7 împotrivă și 1 abținere proiectul de hotărâre a fost aprobat. Declar închisă ședința, O zi bună, în continuare!

Notă: Consemnarea voturilor s~a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposaî Name: Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No {Vote: 1 )

Malureanu Liviu

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan


Fatu Adrian

Tudorache Livia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zt

Yes (vote:is)

Baetica Nîcoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu

Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu Ionela

■ Petrescu Elena Sima'Eiena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 7)

Enachescu Marian Daniel

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Galbene Ana lulia

Tudorache Livia

Proposal hlame:

Punctul 1

Aprobare P.V. S.O. 29.05.2019

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Gaîbenu Ana lulla

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Votîng (Total: 0)

Proposal Name:

Amendament 1

Yes (Voie: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Steiian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Montării Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

T udorache Livia

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

No (Vote:0)

Voicu Alin lonut

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 3)

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Voie: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbena Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 3

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă îuliana

Nn ( VntP* 2 1

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Abstaîn (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Votîng (Total: 5)

Ene Stelian Bogdan Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu ioan

Moldoveanu Lucian Ionel

Proposal Name:

Punctul 4

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 3 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Abstain (Vote: 1 )

Moldoveanu Lucian loneî

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 5

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Abstaîn (Vote: 1)

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 2)

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loanYes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbena Ana lulia Marinescu Ionela Petrescu Elena

Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:3)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 0 )

No-Votîng (Total: 4)

Maîureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Hontaru Valerica

Paunica Adriana Popescu Romeo

Văduvă luliana


Tudorache Andrei Cristian


Moldoveana Lucian Ionel


Do bre Alexandru Fleanca Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Livia


Radu Constantin


Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Fiorin

Marineata Marcel

Petrescu Elena

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 5)

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steiian Bogdan Galbenu Ana lulia Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Moldoveana Lucian Ionel


Voi nea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fatu Adrian Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Văduvă luliana


Petrescu Cristian


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 1 )

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Văduvă luiiana


Tudorache Andrei Cristian


Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fleanca Florin Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vasiliu Mariana


Tudorache Li via


Yes (Vote: 19 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Malureanu Liviu Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Fatu Adrian

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total; 4)

Ene Stelian Bogdan Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


Tudorache Andrei Cristian


Gaîbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Livia


Moldoveanu Lucian Ionel


Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin îonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Galbenu Ana luîia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstaîn (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Fiorin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:25)

Baetica Nîcoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Vaierica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote:0)

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocenții! loanYes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Fleancu Florin

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Marinescu Ionela


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Ana lulia Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu loneia

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Voie: 0 )

No-Voting (Total: 0 )Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana luiia

Hontaru Vaîerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Aiin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoieta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Fiorin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moidoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)
Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaîbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu îoan

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Steîian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă Iu liana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote:0)

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 21

bs (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Mareei Petrescu Cristian

Radu Constantin Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

No (Vote: 4)

Fatu Adrian

Voinea înocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan

Gaîbenu Ana îulia

Malureanu Livîu

Moldoveanu Lucian Ionel

Văduvă luliana

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 22

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

No (Vote:5)

Ene Steîian Bogdan

Tudorache Livia

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Moîdoveanu Lucian Ionel

No-Votmg (Total: 2)

Paunica Adriana

Vasiliu Mariana

Proposal Name:

Punctul 23

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luiîana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Fiorin

Marinescu Ionela

Petrescu Eiena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:5)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 3)

Galbena Ana luiia

Maîureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Paunica AdrianaProposal Name:

Punctul 24

Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Vaîerica

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 5)

Fatu Adrian Tudorache Livia

Abstain (Vote: 2 )

Maîureanu Liviu

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Galbena Ana luîia

Voinea Inocentiu loan

Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă îuliana


Tudorache Andrei Cristian


Proposal Name:

Punctul 25

Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Steiian Bogdan

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Paunîca Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luiiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:3)

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Abstaîn ț Vote: 2)

Galbenu Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 2)

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul suplimentar 1

ies ( vote: i1)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Petrescu Cristian

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Popescu Romeo Văduvă luliana

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 6)

Ene Steîian Bogdan

Radu Constantin

Marinescu Ionela

Tudorache Andrei Cristian

Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul suplimentar 2

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:7)

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu ioan

Abstaîn (Vote: 1)

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Fîeancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


Do bre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Fatu Adrian


Galbenu Ana luiia


Tudorache Andrei Cristian


Tudorache Livia