Hotărârea nr. 99/2019

HCLS3 nr.99 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexelor nr. 7, 8, 22, 23, 26, 27 și 28 la

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/ 29.03.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 43795/CP/29.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 42645/29.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • - HCLS3 nr. 74/31.03.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, modificată prin HCLS 3 nr. 102/29.03.2017, HCLS 3 nr. 73/23.02.2018 și HCLS 3 nr. 85/23.02.2018;

 • - Adresa nr. 42943/29.01.2019 a Direcției Investiții si Achiziții.

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/201 8 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

A

In temeiul prevederilor art.45 alin (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 7, 8, 22, 23, 26, 27 și 28 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/ 29.03.2017, referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, se actualizează și se înlocuiesc cu Anexele nr. 1-7 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 99

DIN 31.01.2019

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Anastasie Panu nr. 23, bloc D6, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,361,131.88 lei,

1,213,049.55 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:


= 406.46 lei / mp Arieutiia


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,361,131.88 / 1,213,049.55 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Aujocumte = 2984.44 mp

Arieuliia_bioc = 2984.44 mp

Ad = 3539.81 mp

Ac = 338.33 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 54.62 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 181963.57 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.92 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 43671.26 kg CO2/an.
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Anastasie Panu nr. 23, bloc D6, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,478,155.86 lei,

1,316,472.57 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:


= 388.69 lei / mp Arieutiia


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,478,155.86 /1,316,472.57 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Au locuințe = 3386.97 mp

Ariebtiia_bioc — 3386.97 mp

Ad = 4009.22 mp

Ac = 396.97 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 52.68 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 196987.12 kWh/an, in tone echivalent petrol, 16.15 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 47276.91 kg CO2/an.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Calea Vitan nr. 205, bloc 41, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,231,344.59 lei,

1,085,140.51 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:


= 252.11 lei / mp Arieutlia


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,231,344.59/1,085,140.51 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Aujocumte = 4304.3 mp

Arieuwa_bioc = 4304.30 mp

Ad = 4961.93 mp

Ac = 503.4 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 58.41 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 325585.21 kWh/an, in tone echivalent petrol, 26.69 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 78140.45 kg CO2/an.


  de ședința


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, i \ Marius PopesciK

întocmit


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Calea Vitan nr. 205, bloc 41, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv terrrioizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INVESTIȚIA SPECIFICA:


= 263.29 lei / mp Arieutiia


INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

1,283,175.05 lei,

constructii-montaj (C + M):

1,132,001.94 lei

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,283,175.05/1,132,001.94 lei


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Aujocumte ~ 4299.44 mp

Arieutiia_bicc = 4299.44 mp

Ad = 4948.26 mp

Ac = 489.62 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 55.88 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 350649.22 kWh/an, in tone echivalent petrol, 28.74 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 84155.81 kg CO2/an.


  ,e de ședințaSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Marius Popescu

întocmitprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Panait Cerna nr. 1, bloc M52, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parterl) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,287,778.64 lei,

1,146,851.76 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:


= 424.94 lei / mp Arieut>ia


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,287,778.64/ 1,146,851.76 lei


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27 apartamente

Aujocuinte = 2698.87 mp

Arieutiia_bioc = 2698.87 mp

Ad = 3191.55 mp

Ac = 299.05 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 56.23 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 170152.60 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.95 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 40836.62 kg CO2/an.


  :e de ședințaSERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, A-7

Marius Popescu \ privind „CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

întocmit ASOCIEREA:imobil

Strada Panait Cerna nr. 1, bloc M52, sc. 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,361,840.27 lei,

1,212,046.91 lei


= 406.01 lei / mp Arieutiia


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,361,840.27/ 1,212,046.91 lei


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 apartamente

Au_locuinte = 2985.24 mp

Arieutiia_bioc = 2985.24 mp

Ad = 3537.1 mp

Ac = 344.13 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 58.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 192732.63 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.80 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 46255.83 kg CO2/an.SERVICIUL IN LUCRĂRI PUBL Șef Serviciu,

Marius Popesc


STITII, E


întocmit


ASOCIEREA:privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Panait Cerna nr. 1, bloc M52, sc. 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,362,471.59 lei,

1,214,326.32 lei


= 450.22 lei / mp Arieutîia


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV I C+M ):

Anul I: 1,362,471.59/ 1,214,326.32 lei


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27 apartamente

Au_iocuinie = 2697.2 mp

Arieut,ia_bioc = 2697.20 mp

Ad = 3199.44 mp

Ac = 299.07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 57.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 180053.26 kWh/an, in tone echivalent petrol, 14.76 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 43212.78 kg COz/an.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE , \ Șef Serviciu,

Marius Popescu


SECTOR 3
CABINET PRIMA >


CABINET PRIMAR


•.. •’ ♦•••

ROMÂNIA


TEU-FON foc • ij 23- FA* ’ . '.îi ‘ ' i i t. E-MA.'^< j"if                 1; 3/0

C Di •• i ki. sector 3,        București, www.primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 7, 8, 22, 23, 26, 27 și 28 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/ 29.03.2017

în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, "în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră."

Prin Instrucțiunea nr. 2/11.01.2019 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, a fost reglementată modalitatea de actualizare a prețului contractului atunci când se constată "apariția unei situații imprevizibile", situații prevăzute la art. 7 alin. (2), printre care: modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile publice acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim, modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului, cu condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege etc.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 42645/29.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Dawk* dumneavoastră per- sunt prelucrate c.c Primăr?: Scetond _>i i în conformitate cu Regulamentul l -munți Eumpcne • -79 2916 in scop .! îndeplinim atribuțiilor legale. Dalele p«sl (î dezs .'uite unor teiți în h <a unui temei leg..I justificat. Vă puteți exercita dre- .mie prevăzute in Rc I icntui UE 67'920.16. primr-o cerere scrisă, semnată .. .t.ițâ transmisă pe adn -a F'rimȘriei Sector 3.
ROMANIA


1918 20)6 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiach1zitii@primaric3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

/V/-. 4țLCh -J~/23-o /> 2# O


RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea Anexelor nr. 7, 8, 22, 23, 26, 27 și 28 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/ 29.03.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarca terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

în acest context, urmare a modificărilor legislative apărute în ultima perioadă pe tema actualizării prețurilor acordului cadru și a contractelor subsecvente încheiate, se impune a se aplica un coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția unor situații imprevizibile (în speță O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, H.G. nr. 846//2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative și O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare. modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), chiar și în condițiile în care ajustarea prețului nu a fost prevăzută în documentația de atribuire.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

T                                       »          »                                J

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

De altfel, art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice permite actualizarea valorii investiției, conform modificărilor legislative apărute.

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 71, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea Anexelor nr. 7, 8, 22, 23, 26, 27 și 28 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 102/ 29.03.2017.

Consilier Juridic JNA GEORGESCU

Șef Serviciu, MARIUS POPESCUîntocmit,

Veronica Nicolac


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


L.


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............Z-........de-pe-wdinea dți Zi /

suplimentarea-^rdinii de zi a ședinței ordinare din data de.......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de ...........................^.Z..7..țc.(..'...5<x..(.j[...., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul............X.......de~pe=Qrdmea de=ai-/ suplimentareajordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI.


PREȘEDINTE, PĂ UNICĂADRIA N A

W


SECRETAR,


HONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea-^ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor. întrunită în ședința din data de ..P...Z....^?..Z-...^Z^, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea-de'zi / suplimentareadordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-TQST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

BĂET1CÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

_

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......AA.............. de pe wdiirea de zi /

suplinientareajordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   ..........

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

......... ...., a analizat proiectul de hotărâre înscris de pe ordinea-dezi / suplimentareqjordinii de zi a ședinței ordinare, și


întrunită în ședința din data de la punctul .....~....... nr

consideră că acesta A FOST /NU-AFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea dpm'eniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA EHLENA- DANIELA


SECRETAR,MEMBRI:

MARJNEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIV1A

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL44