Hotărârea nr. 97/2019

HCLS3 nr.97 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea Stancor Distribuție SRL în scopul furnizării de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție necesare activității din șantierul „Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. întrunit în ședință ordinară, azi, 31.01.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr.39105/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 38351/23.01.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - IICGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • - Adresa nr. 38380/23.01.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 12,pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Art. 12, pct. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990. republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe:

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

A                 ,                                                    _

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului nr. 133Bis/23.01.2018 încheiat cu societatea STANCOR DISTRIBUȚIE SRL în vederea furnizării de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție necesare activității din șantierul „Hala Laminor", cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 97

DIN 31.01.2019
SECTOR 3

CA3INET PRIMAR

CABINET PRIMAR

TELEFON              opp FAX (<  . ■ 1Q ;  < : 04 E-MAIL                prii ■ • ).ro

C sa L' -.t? nr. i<?i, sector 3, cn • 4. B-* crești, vr.vw.primarie3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea STANCOR DISTRIBUȚIE SRL în scopul furnizării de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție necesare activității din șantierul „Hala Laminor"

Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017înființarea Societății Algorithm Residențial S3 SRL. Aceasta a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2018 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 SRL este realizarea proiectului "Centrul cultural și social Hala Laminor", proiect care constă în reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul Sectorului 3.

Ținând seama de activitatea complexă ce se desfășoară la obiectivul "Hala Laminor", Algorithm Construcții S3 SRL a încheiat mai multe contracte, unul dintre acestea cu societatea STANCOR DISTRIBUȚIE SRL, selectată deoarece oferă o gamă largă de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, conforme din punct de vedere calitativ, atestate și certificate, astfel cum rezultă din nota de fundamentare nr. 230/16.01.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 38351/23.01.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918 201 e I SÂBBÂTORiM ÎMPREUNA


Nr. 38351/23.01.2019


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea STANCOR DISTRIBUȚIE SRL în scopul furnizării de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție necesare activității din șantierul „Hala Laminor”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.201 înființarea societății Algorithm Residențial S3 SRL Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017. având CUI 37409960. cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Prin HCLS 3 nr. 517/30.11 ..2018 s-a aprobat încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL a contractului de vânzare -cumpărare și superficie având ca obiect constituirea superflciei și transferul dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Bd.Basarabiei nr.256. sector 3, proprietatea societății Administrare Active Sector 3

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L este realizarea proiectului “Centrul cultural și social Hala Laminor”.

Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pc adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Acest proiect se referă la reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București. Se dorește astfel dezvotarea întregii zone teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și colectarea fluxurilor pietonale spre Hala monument.

în scopul efectuării lucrărilor aferente proiectului au fost încheiate contracte pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție necesare activității zilnice în șantier.

Cu STANCOR DISTRIBUȚIE SRL — furnizor agreat, conform precizărilor din nota de fundamentare nr. 230/16.01.2019, atât pentru gama largă de echipamente pentru protecția muncii si materiale de construcție oferite, conforme din punct de vedere calitativ, cât și pentru prețurile scăzute, promptitudinea în livrarea mărfurilor, onorarea comenzilor în condițiile stabilite — s-a încheiat contractul cadru nr. 133Bis/ 23.01.2018 (cu act adițional nr. 175/30.01.2018), livrarea urmând a se face etapizat. pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de vânzător, prețul mărfurilor fiind conform comenzilor

Având în vedere calitatea de top a produselor și serviciilor oferite de către STANCOR DISTRIBUȚIE SRL și buna colaborare de până acum, societatea Algorithm Construcții S3 SRL solicită aprobarea pentru continuarea contractului cu aceasta.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L , art. 12, pct. 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL. are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

în conformitate cu prevederile art. 12, pct. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „Adunarea Generală a Asociaților " „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”.

Prin adresa nr. 58/22.01.2019, înregistrată cu nr. 38094/23.01.2019, societatea Algorithm Rcsidențial S3 S.R.L, ca urmare a cererii nr. 344/22.01.2019 formulate de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL (22/22.01.2019) și a documetației anexate acesteia, solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de AdministrațieSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului nr. 133Bis/23.01.2018 (cu act adițional nr. 175/30.01.2018) încheiat cu societatea STANCOR DISTRIBUȚIE SRL pentru furnizarea de produse, dat fiind faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat prelungirea respectivului contract prin Hotărârea nr. 61/16.01.2019 (anexată).

Documentația transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL conține următoarele oferte de prețuri la care se face referire în nota de fundamentare :

 • — STANCOR DISTRIBUȚIE SRL (oferta de prețuri nr. 2147/21.11.2018)

 • — RUD Florian Rieger SRL (oferta de prețuri nr. 2130/20.11.2018)

 • — PARTENER SRL (oferta de prețuri nr. 2145/21.11.2018)

 • — STANCOR DISTRIBUȚIE SRL (oferta de prețuri nr. 7/19.01.2019)

 • — NRG TOOLS QUAL1TY

 • — BRIFAST SRL

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea STANCOR DISTRIBUȚIE SRL în scopul furnizării de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activitatii din șantierul „Hala Laminor", cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu ContrpȚIntern,

Marta,

mu


întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă,


5. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


MC

Kz.eenrfc»! >r:a OHSAS 18001:200


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:


’ |^^J^£SiDENSĂLS3SRn Consiliul Local al Sectorului 3 București           /1 ieșire1" Nr

și                                                               i          Luna q/ .. AnuldlS l

dl. Robcrt Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucureștiSECT0R3

Sediul:

Referitor:


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu


CABINET PRIM^i

Local avan d ca obiect


acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății


Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului cu STANCOR DISTRIBUȚIE S.R.L. pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activitatii din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București. Sectorul 3, Calea Vitan nr.242. Camerele C3, C4. C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960. reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. ni) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului cu STANCOR DISTRIBUȚIE S.R.L. pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activitatii din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Algoiilhm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantcliomn             Tel: 0314.334.452

Reg Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001-Ron                                  Fax. 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algoritlun.rcsidential@gniail.com

constructiis3.ro

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  Mj;

iTTj     LT".'!

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        .SoX'LZ »««T™

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.. Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L.. are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 22.01.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 22 reies următoarele : ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudeșli-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii, necesare activității zilnice în șantier. ”

Algorithm Residential $3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tel: 0314.334.452

Reg Com J40/5481/2017   RO97RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

R070RNC130087157546060002 - EUR                      algorithin.residential@gmail.com

constructiis3.ro

4     — au iu»


S.CALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


7MO

M»»

ISO 14001:2(104


MC

N'I>J» GHSAS 18001.


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului cu STANCOR DISTRIBUȚIE S.R.L. pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activitatii din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 22 din 22.01.2019

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alinîn calitate de Președinte C.A. khm Residential S3 S.R.L.
Algorithm Residential S3 SRL

Calea Viian nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Paiiteliotnn             Tel: 0314.334.452

Rcg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314 334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

[se ALGORITHM RESIDWIAL S3 SRL

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL                   Nr.          .,.rt

Luna Ol Anul

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu STANCOR DISTRIBUȚIE SRL pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activitatii din șantierul Hala Laminor.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocăriu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta.

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu STANCOR DISTRIBUȚIE SRL pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activitatii din șantierul Hala Laminor.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120-lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea continuării contractului cu STANCOR DISTRIBUȚIE SRL pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activității din șantierul Hala Laminor.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera in), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Datele dumneavoastră personale suin prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 '2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE6792016, printr-o cerere scrisă, semnată $i datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii, necesare activității zilnice în șantier.

TT

***                                                                                                         gSb

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorîtfim Construcții S3 pentru aprobarea continuării contractului cu STANCOR DISTRIBUȚIE SRL pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activității din șantierul Hala Laminor.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 1 din data de 16.01.2018 a Consiliului de Administrație al Agoritlim Construcții S3, nota de fundamentare, contractul cu STANCOR DISTRIBUȚIE SRL precum și alte documente justificative (comenzi, contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Coi

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor teifi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnală și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.HOTARAREA Nr. 1 din 16.01.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL.

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului cu SC STANCOR DISTRIBUȚIE SRL pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154 158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania
Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume


Cosocariu Alexandru Dan:Dede Daniela:

*;^yQkL


Matache Doina-Florentina:_

Marinescu Gabriel Mircea:


Ușurelu GabriekAtexandru:

Notă de fundamentare STANCOR DISTRIBUȚIE SRL

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice; conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmândsăjdcvină un punct de reper pentru activități culturale din-ȘePtorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faurii.considerat pe bună dreptate, astăzi,.umieper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

,x_                                       ■                                                                                                                                 t

ii-                                                                  i                                                           . cfe

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp. s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, pjatformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele-stradale care să
deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii, necesare activității zilnice în șantier.

■ -                                                                     țrăf

Datorită ofertelor foafle^vantajoase din partea flgnei STANCOR DISTRIBI^^f SRL, care -deține o gamă vasta d echipamente pentru proteeWmuncii, dar și datorită calitățiiproduselor, .prețurilor scăzute, livrarea mărfii într-un timp -fiîâSe. scurt, ne-au determinat sa îi includem în ; lista de furnizori agreați. Timp de 1 an de zile de colaborare ne-au dovedit promptitudine, ne-au asigurat transportul mărfii în cel mai scurt timp posibil, ,


Calitatea de top a produselor cu servicii pe măsură, servicii optime de transport si livrare, ne ~ determină să continuăm colaborarea și să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru continuarea ” contractului cu aceștia.

Aspectele prezentate mai sus se pot observa în. .toate ofertele primite de la STANCOR DISTRUBUTIE SRL in comparație cu celelalte firme de la care am solicitat oferte (conform exemplelor anexate acestei note).CONTRACT DE VANZARE CUMPĂRARE

Nr.l33Bis /23.01.2018

Art.1. Parti Contractante

 • 1.1. STANCOR DISTRIBUȚIE SRL, cu sediul in Șoseaua COLENTINA, nr.43,BLiy||Et. 3, Ap.13 Localitatea BUCUREST^^iregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/4341/26i(T avand CUI R026840494, cont bancar nr.R059RZBR0000006001729403, reprezentata prin Dl. CORNEL STANCESCU, avand funcția de ADMINISTRATOR, in calitate de VANZATOR

si

 • 1.2. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, cu sediul in Str. JEAN STERIADL nr.17, sector/judet 3 , înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/08.06.2017 , avand CUI 37714360, corrt-bancar nr. R038UGBI0000022031718RON, deschis la Garanti Bank, reprezentata prin Dl. COSOCARIU ALEXANDRU DAN, avand funcția de PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE, in calitate de CUMPĂRĂTOR

Art.II. Obiectul Contractului

 • 2.1 Obiectul contractului îl reprezintă vanzarea- cumpărarea de echipamente pentru protecția muncii, de la STANCOR DISTRIBUȚIE S.R.L. de către ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

 • 2.2 Operațiunile efective de vanzare-cumparare se vor desfasura in temeiul comenzilor emise de Cumpărător.

 • 2.3. Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către Parti si este valabil pe 2 ani, cu posibilitatea deprelingire printnin act adițional.

2.4 Mărfurile vor fi individualizate pe fiecare produs, cantitativ si valoric, in factura fiscala

Art.IIL Prețul si modalitati de plata

 • 3.1. Prețul contractului este conform comenzilor emise de CUMPĂRĂTOR si se achita in iei, in baza facturii fiscale emisele către Vanzator.

 • 3.2. Cumpărătorul se obliga-sa plateasca prețul produselor in termen de 15 zile de la dată pornirii facturii.

 • 3.3. In cazul in care Cumpărătorul nu efectuează plata in termenele contractuale, va plăti Vânzătorului penalitati de întârziere de 0,1% din suma neachitata pe zi de întârziere.

 • 3.4. Vânzătorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul stabilit cu Cumpărătorul in urma comenzii.

 • 3.5. In cazul in care Vânzătorul nu respecta termenul de livrare va plăti Cumpărătorului penalitati de întârziere de 0,1 % din suma totala facturata.

Art. IV. Termene si condiții de livrare

 • 4.1. Produsele vor fi livrate ia strada Basarabiei nr 256- Hala Laminor.

 • 4.2. Termenul / termenele de livrare sunt următoarele: maxim 3 zile de la data comenzii.

Art.V. Recepția produselor

 • 5.1. La momentul livrării se realizează recepția produselor prin semnarea unui proces - verbal de recepție de către reprezentanții ambelor parti.

 • 5.2. Produsele furnizate vor fi insotite de aviz de expediție, factura si alte documente specificate de lege.

 • 5.3. Orice deficiente cantitative sau calitative constatate la momentul recepției se vor înscrie in procesul -verbal dc recepție.

Art, VI. Garanție

 • 6.1. Furnizorul garanteaza ca produsele livrate sunt in conformitate cu standardele impuse dc lege.

|6.2. Furnizorul asigura o garanție de 24 luni asupra produselorlivrate din momentul semnării procesului -verbal de recepție.

Ari, VIL Obligațiile Furnizorului

Furnizorul se obligă:

 • 7.1 .Sa livreze produsele menționate in prezentul Contract la termenele si in condițiile stipulate dc acesta: 7.2,Sa remită, odata cu livrarea produselor, facturile aferente, precum si orice alt document referitor la marfa, in conformitate cu reglemetarile legislației in vigoare;

7.3.Sa respecte toate standardele si condițiile impuse de legislația in vigoare pentru produsele livrate; 7.4.Sa asigure garanția produselor in condițiile menționate in prezentul Contract.

7.5.Sa păstreze confidențialitatea informațiilor legate de cumpărător si cele privind condițiile de colaborare dintre cele doua parti.

ArtVHLObligatiile Cumpărătorului

Cumpărătorul se obliga:

 • 8.1 .Sa achite prețul produselor in modalitatea si la termenele stabilite in Contract;

8.2.Sa transmită comenzi scrise, explicite, cu respectarea modalităților de efectuare a comenzilor, stabilite prin prezentul contract;

8.3.Sa recepționeze produsele comandate si livrate;

8.4.Sa păstreze confidențialitatea informațiilor legate de vanzator si cele privind condițiile de colaborare dintre cele doua parti;

8.5.Sa respecte indicațiile si recomandările Vânzătorului cu privire la pastrarca si utilizarea produselor . achiziționate.                                                       .

ArLIX. Încetarea Contractului

 • 9.1 .Ajungerea la termen

 • 9.2. Contractul poate înceta in baza acordului scris al ambelor parti.

 • 9.3. Părțile nu isi executa una dintre obligațiile esențiale enumerate in prezentul contract.

9.4.In caz de Forța Majora, conform cap.XIII.

 • 9.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

ArtX. Clauze finale

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 10.2. Toate neînțelegerile decurgând din prezentul Contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. în cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astăzi 23.01.2018, data semnării lui.VANZATOR,

STANCOR DISTRIBUȚIE SRL S.R.L


CUMPĂRĂTOR,

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.


Administrator


Președinte Consiliu Administrație


Stancescu Comei


COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Direcor General Adjunct


FUEREA MULAI


Consilier Juridic


Tudor MariusACT ADIȚIONAL NR.01. DIN DATA DE

LA CONTRACTUL nr. 133BIS/23.01.2018

STANCOR DISTRIBUȚIE S.R.L., cu sediul in Șoseaua Colentina nr. 43, bl. R13, et. 3, ap. 13,

inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub Nr. J40/4341/2010, CUI RO 26840494, cod IBAN RO56RZBROOTS36001729403, reprezentata de CORNEL STĂNCESCU, avffid funcția de Administrator, in cafitate ^VÂNZĂTOR,                                  -2?"

SI

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social in București, sector3, CALA-VITAN, NR 154-158, CLĂDIRE ADMINISTRATIVA, BIROU 5, mregistrata la Registrul Comerțului cu nr J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360, cont IBAN nr. RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, reprezentata de COȘOCARIU ALEXANDRU DAN, avand funcția Președinte Consiliu Administrație, in calitate de CUMPĂRĂTOR,

De comun acord am hotarat completarea unor prevederi contractuale după cum unneaza:

Art 1.

Art. 2.1. se modifica si va avea turnătorul conținut:                                  - - >.

Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de echipamente pentru protecția muncii și vânzarea dc materiale de construcție.

Toate celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act adițional, s-a incheiat astazi 30.01.2018, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractuala.

VÂNZĂTOR


CUMPĂRĂTOR

STANCOR DISTRIBUȚIE S.R.L


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.LPREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

Coșocariu Alexandru Dan

<£/£///

SC STANCOR DISTRIBUȚIE SRL

J40/4341/2010

RO 26840494

B-dul Basarabia, Nr.256G Sect.3, București

Banca Ralffelsen Cont:RO 59RZBR0000060017294043 Tel:0040745172099 e-mail: cornelstancescu@fimail.com

Oferta de preț


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Nr. 252/^11.2018

Prin prezenta va transmitem oferta de preț pentru:


Nr. Crt.

Denumire produs

U.M.

Preț

1.

Sistem de ancorare cu lanț 0 8mm x 4ml 4000 daN

Buc.

280

2.

Sistem de ancorare cu lanț 0 13mm x 4ml lOOOOdaN

Buc.

580

Nota:

Un set conține:

 • 1 bucata intinzator cu cârlige de scurtare la capete

 • 2 bucăți cârlig Clevis cu siguranța

1 bucata lanț lanț grad 80 8/13mm

1 bucata eticheta de ancorare

Preturile sunt exprimate in lei si nu conțin T.V.A.

Produsele vor fi însoțite de factura fiscala, declarația de conformitate, certificatul de calitate si garanție.

Oferta valabila 30 de zile.

Administrator,

Ing. Stancescu Corneliu


RUDRUD Florîan Rieger SRL


Oferta preț550052 Sibiu/Romania Tel. +40 269203600 Fax +40 269203621 vanzari@rud.ro www.rud.com

Nr.9870 Data 20.11.2018


Către. ALGORITHM CONSTRUCȚII

Avem plăcerea sa va transmitem oferta noastra de prct pentru produsele solicitate de dumneavoastră:

Nr. crt

Denumire / Descriere produs

U.M.

Cant

Preț Unitar -Ron-

Preț total -Ron-

1.

Sistem de ancorare cu lanț 8x24mm,

L=4m

buc

4

463

1852

2.

Sistem de ancorare cu lanț 10x30mm,

L=4m

buc

4

561

2244

Preturile sunt fara TVA.

Valabilitatea ofertei: 30 zile

Termen de livrare: 1-2 saptamani

Condiții de livrare: Franco beneficiar Termen de plata: la livrare

Garanție: 12 luni de la punerea in funcțiune

Așteptam cu interes răspunsul dumneavoastră.

Adrian Culea

Departamentul sisteme de ridicat

Tel: 0269203619

Mobil: 0751 512 561

Fax .-0269 203 620

adrian.culea@rud.ro www.rud.com

Cod de înregistrare in scopuri de TVA RO 15721889, Nr. Registrul Comerțului J. 32/! 148/2003 Capital social: 2.015.710 la Banca Transilvania Sibiu,

Cent EUR: RO30 BTRL 0330 4202 6797 25XX

Cent LEI: RO81 BTRL 0330 1202 6797 25XX

Administrator: Dr. Hansjfirg Rieger

From:

Mihai Andrei <Mihai.Andrei@partner.ro>

Sent:

Wednesday, November21, 2018 11:58 AM

To:

Damian Viorel

Subject: Attachments:

Oferta sistem ancorare cu lanț fisa tehnica .odt

Buna ziua,

Atașat gasesti detaliile tehnice+poza.

Sistem ancorare cu lanț 8x 4 m=62 euro/fara tva

Sistem ancorare cu lanț 10x4 m-S3,7 euro/fara tva.

Toate cele bune,

z-.^lihai Andrei

Xrea Sales Manager

Mobil: +40 756 094 514

E-mail: mihai.andrei@partner.ro

cri

PENTRU PERFORMANTA

PARTENER SRL

Calea Moinesti, nr.34, Pavilion Administrativ, et. 3 600281, Bacau

Telefon: +40 234 588 750 Fax:    +40 234 510 081

www.partner.roSC STANCOR DISTRIBUȚIE SRL

J40/4341/2010

RO 26840494

B-dul Basarabia, Nr.256G Sect.3, București

www.eppm.ro


Banca Raiffeisen ContiRO 59RZBR0000060017294043 Tel:0040745172099 e-mail: cornelstancescu@gmall.com


Oferta de preț


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3
Nr.7/19.01.2018


Prin-prezenta va transmitem oferta de preț pentru:

Nr.-Crt.

Denumire produs

U.M.

Preț

1.

Bocanci protecție cu bombeu si talpa metalica S1P

Per.

75

2.

Mânuși piele integrala sudor

Per.

16

3.

Casca protecție cu 6 puncte de prindere

Buc.

12

4-

Costum salopeta (bluza si pantalon cu pieptar), 100%bumbac

set

75

Preturile sunt exprimate in lei si nu conțin T.V.A.

Produsele vor fi insotite de factura fiscala, declarația de conformitate, certificatul de calitate si garanție.

Oferta valabila 30 de zile.


Administrator,

Ing. Stancescu Corneliu

NBG T<S&LS

KUit tltCYOCt 14 ACCfltMUl

Furnizor, NRG TOOLS OUALITY S.R.L.

Nr. ord. rog cont/on: 040/8395/2018 CU.L: 39464569


Sediu!.- Sptaiul Independente», Nr.273

Et.3. Sector 6. București

Tel. 0314 - 083 910

cod IBAN RO88 PIRB 4231 70OS 2800 lOOO

Banco; Plrosus Bonte - Sucursala Nlcolae Grlgorescu

Capitol social- 200 RON


OFERTA DE PREȚ

Nr.Crt

Denunfl^»rodus

Cantitate

Preț Ron cu

TVA

TOTAL

nr

1

Bocanci Protecție BTPS1

1 Buc

89

2

Mânuși Sudor Ignifugate

1 Buc

26

3

Casca Protecție DIN PE 6 Culori

1 Buc

19

4

Salopeta Lucru cu Pieptar 65% Poliester-35% Bumbac Gri cu Negru

IBuc

139

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TOTAL

Sales Manager Valentin Anghel

Tel. 0799.776.039

0733346.778

Email: van2ari@nrgtook.ro

3chizitii@nrgtools.roRC J40/19159/2017

Capital soc. 200 RON BUCUREȘTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 170A Telefon 0728713545

Email BLQJ.VALENTIN@GMAIL.COM

IBAN R028BRDE441SV15775164410                                     16,01,2018Către Algorithm


construcții s3BOCANCI PROTECȚIE-120

MÂNUȘI SUDOR-25

CASCA PROTECȚIE- 21

SALOPETA DE LUCRU -110

PRETURILE NU CONȚIN TVA

-•^2.

-   - ic

-
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 31803 37 E-MAIL controlintem@primar1e3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3. 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. 38380/23.01.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithrn Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithrn Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea STANCOR DISTRIBUȚIE SRL în scopul furnizării de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție necesare activității din șantierul ..Hala Laminor”, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 58/22.01.2019 a societății Algorithrn Residențial S3 SRL înregistrată cu nr. 38094/23.01.2019

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit.


Cornelia Pivniceru


Compartiment Guvernanță Corporativă

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot li dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul... ..........îl...... . de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare din data de..........

Comisia de studii, prognoze ecpnomico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinfi-de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU ArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ

MEMBRI:


ADRIANAHONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON1O-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRE1-CR1STIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...........................de pe ordinea de zi /

< suplimentarea ordinîî de zi a ședinței ordinare din data de ..^.Z.'...^?..........‘;.».^f7........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința, din data de ..<r?../..‘.5.L./.:.^^/.Z, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...    ......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST ANU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ N1COLETA MARIANASECRETAR, VASILIU MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUN1CĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN