Hotărârea nr. 96/2019

HCLS3 nr.96 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea

Brifast SRL în scopul furnizării de produse/materiale/echipamente necesare activități din șantierul „Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.39104/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 38389/23.01.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Adresa nr. 38398/23.01.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 12,pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului nr. 1/17.01.2017 încheiat cu societatea BRIFAST SRL în vederea furnizării de produse/materiale/echipamente necesare activității din șantierul ..Halci Laminor", cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVANR. 96

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR
TELEFON {C04. i. _i) y. ; i - ■

Calea Duce.t


ROMÂNIA


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

... W-T


nr. î i, se :t >r 3, c»i< 1-4, București, www.ptimaric3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea Brifast SRL în scopul furnizării de produse/materiale/echipamente necesare activități din șantierul „Hala Laminor"

Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017înființarea Societății Algorithm Residențial S3 SRL. Aceasta a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2018 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 SRL este realizarea proiectului "Centrul cultural și social Hala Laminor", proiect care constă în reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul Sectorului 3.

Ținând seama de activitatea complexă ce se desfășoară la obiectivul "Hala Laminor", Algorithm Construcții S3 SRL a încheiat mai multe contracte, unul dintre acestea cu societatea BRIFAST SRL, selectată deoarece oferă o gamă largă de produse/materiale/echipamente de construcție, conforme din punct de vedere calitativ, atestate și certificate, astfel cum rezultă din nota de fundamentare nr. 229/16.01.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 38389/23.01.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Nr. 38389/23.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului cu S.C. BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității din șantierul Hala Laminor

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 59/22.01.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 38086/23.01.2019

 • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr.345/22.01.2019 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. nr. 2 din 16.01.2019 prin care se aprobă continuarea contractului cu S.C. BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității din șantierul Hala Laminor.

 • - Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1 din 17.11.2017 între societatea Algorithm Construcții S 3 SRL și S.C. BRIFAST SRL

 • - Actul adițional nr. 1 la contractul de vânzare nr. 1 din 17.11.2017 între societatea Algorithm Construcții și S.C. Brifast SRL

 • - Nota de fundamentare nr. 229/16.01.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea prelungirii contractului între societatea Algorithm Construcții și S.C. Brifast SRL

 • - Oferta BRIFAST

 • - Oferta TRITON

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- Oferta TECHNO TOOLS INVEST

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății. în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului de vânzare - cumpărare cu S.C. Brifast SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Con Marta Cepăi

•I Intern, nu


Compartiment

Guvemanța Corporativă,

Silviu Hondola


Aig


orîthm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și                                                               JeCTOR3

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Nr. .53, J

I

CABINET PRIMAR,

.......|

i

ycai~având ca obtec


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu “tactri^avâiici"’ ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului cu BRIFAST S.R.L. pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:


SOLICITARE:


de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului cu BRIFAST S.R.L. pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare


Algorithjn Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295Al îthm


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL


Residential S3 s.r.l.


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Aii. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 22.01.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 21 reies următoarele : ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier. ”

Algorîthm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării contractului cu BRIFAST S.R.L. pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 21 din 22.01.2019Cu deosebită considerație, > dl. Panaît Radu Alin î/r^alitate de Președinte C.A.


it^im Residential S3 S.R.L.

A

O              5

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL            t rscĂLGORÎTHMresioenuAL

Nr.   cf' .......&X&

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activitatii din șantierul Hala Laminor.
Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la'TOficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan,în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activitatii din șantierul Hala Laminor.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea continuării contractului cu BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activitatii din șantierul Hala Laminor.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: ,,hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv’'. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

1


ALGORITHM CONSTRUCȚII 53platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea continuării contractului cu BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activitatii din șantierul Hala Laminor.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 2 din data de 16.01.2018 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, contractul cu BRIFAST SRL precum și alte documente justificative (comenzi, contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.roALGORITHM CONSTRUCȚII S3HOTARAREA Nr. 2 din 16.01.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului cu SC BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipament, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office(5>algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, prinți-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:


Notă de fundamentare BRIFAST

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office(8)algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

Datorită ofertelor foarte avantajoase din parte firmei BRIFAST SRL, care deține o gamă vasta de produse/materiale/echipamente, dar și datorită calității produselor, prețurilor scăzute, livrarea mărfii într-un timp foarte scurt, ne-au determinat sa îi includem în lista de furnizori agreați. Timp de 1 an de zile de colaborare ne-au dovedit promptitudine, ne-au asigurat transportul mărfii în cel mai scurt timp posibil.

Calitatea de top a produselor cu servicii pe măsură, consultanța de specialitate, servicii optime de transport, livrare și punere în funcțiune, service în garanție și post-garanție la cel mai înalt standard ne determină să continuăm colaborarea și să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru continuarea contractului cu aceștia.

Aspectele prezentate mai sus se pot observa în toate ofertele primite de la BRIFAST SRL in comparație cu celelalte firme de la care am solicitat oferte (conform exemplelor anexate acestei note).


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office(5)algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

RCJ40/19159/2017

Capital soc. 200 RON BUCUREȘTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 170A Telefon 0728713545

Email BLQJ.VALENTIN@GMAIL.COM

IBAN R028BRDE441SV15775164410                                    16,11x2017

Către Algorithm construcții s3

• PENSULA 100MM

5,00

• MISTRIE

7,00

• CANCIOC

12,00

• TRAFALETI

14,00

PRETURILE NU CONȚIN TVA

Oferta Algorithm Construcții S3

PENSULA LATA FIR NATURAL 100 MM MÂNER LEMN CROWNMAN - 20.12 lei + TVA

MISTRIE INOX ZIDAR 180 MM MÂNER LEMN ENERGO - 19.4 lei +TVA

CANCIOC 18IJMM MÂNER LEMN ENERGO - 29.1 lei +TVA           g.

REZERVA TRAFALET SILVER-LINE 25 CM - 16 lei + TVA

REZERVATRAFALET PERLON RADIATOR 10 CM - 3.02 lei +TVA

MÂNER TRAFALET 6 MM ZINCAT 27 CM -4.06 lei +TVA

Data:           ...

17.11.2017

Pentru detalii suplimentare va stau la dispoziție

George BOGDAN

Key Account

Mobil: 0040-758.030.486

SC TRITON SRL k                                          &

B-dul Preciziei nr. 3, Sector 6, București

Telefon: 0040-21.444.08.13

Fax:     0040-21.444.08.13

www.tritonxom.ro                                                 — ’

<t> TRITON

SCtAZ fit.t. *1

TECHNO TOOLSINVEST

15.11.2017


R035314308

J40/15066/2015

Str. Dreptății Nr.26

Flori Radulescu

T: 0727.587.163

M: techno.toolsl2@gmail.corn


OFERTA DE PREȚ

Nr.

Denumire Produse

Ambalare

Preț Ron

1

Pensula Vopsea Alchidica 100 mm

1 Buc

29

2

Mistrie Trapez

1 Buc

32

3

Cancioc Otel

1 Buc

38

4

Trafaleti

1 Buc

36

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

= '==Și-

15

16

17

- -

18

19

-       r

20

Preturile nu conțin TVA

SC ALGORiTHM CONSTRUCȚII S3 SRL

INTRARE IEȘIRE Ziua rrP. I


Nr...................

-una .ZA... Anu^4^„

CONTRACT DE VANZARE CUMPĂRARE

Nr. 1/17.11.2017

 • I. Parti Contractante

 • 1.1. BRIFAȘT S.R.L., cu sediul in CALEA VITAN Nr.170 A, localitatea BUCUREȘTI,

înregistrata B Registrul Comerțului sub nr. J40/19159/15.11.2®7 avand CUI 38492717, reprezentataprin Dl. BLOJ ION VALENTIN, avand funcția de ADMINISTRATOR, in calitate deVANZATOR                            _______

si

 • 1.2. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, cu sediul in Str. JEAN STERIADI, nr.17, sector/judet 3 înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8651/08.06.2017 , avand CUI 37714360, cont bancar nr. R038UGBI0000022031718RON, deschis la Garanti Bank, reprezentata prin Dl. COSOCARIU ALEXANDRU DAN, avand funcția de PREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE, in calitate de CUMPĂRĂTOR

 • II. Obiectul Contractului

 • 2.1. Obiectul contractului îl reprezintă vanzarea- cumpărarea de materiale construcție.

 • 2.2. Operațiunile efective de vanzare-cumparare se vor desfasura in temeiul comenzilor emise de Cumpărător.

 • 2.3. Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către Parti si este valabil pe perioada de 1 an, cu posibilitatea de prelingire printrun act adițional.

2.4Marfurile vor fi individualizate pe fiecare produs, cantitativ si valoric, in factura fiscala

 • III. Prețul si modalitati de plata

 • 3.1. Prețul contractului este conform comenzilor emise de CUMPĂRĂTOR si se achita în lei, in baza facturii fiscale emise de către Vanzator.

 • 3.2. Cumpărătorul se obliga sa plateasca prețul produselor in termen de 15 zile de la data primirii facturii.

 • 3.3. In cazul in care Cumpărătorul nu efectuează plata in termenele contractuale, va plăti Vânzătorului penalitati de întârziere de 0,1% din suma neachitata pe zi de întârziere.

 • 3.4. Vânzătorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul stabilit cu Cumpărătorul in urma comenzii.

 • 3.5. In cazul in care Vânzătorul nu respecta termenul de livrare va plăti Cumpărătorului penalitati de întârziere de 0,1% din suma totala facturata.

 • IV. Termene si condiții de livrare

 • 4.1. Produsele vor fi livrate la strada Basarabiei nr 256- Hala Laminor.

 • 4.2. Termenul / termenele de livrare sunt următoarele: maxim 3 zile de la data comenzii.

 • 9.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți si neremedierea (daca este posibila aceasta remediere) acestei incalcari a obligațiilor intr-un termen de 15 zile calendaristice calculat de la primirea unei notificări in sensul remedierii din partea celeilalte Parti, dă dreptul Părții lezate de a rezilia Contractului de vanzare cumpărare și de a pretinde plata de daune-interese.

In acest caz, prezentul Contract va fi considerat reziliat de drept de la data notificării transmisa conform paragrafului de mai sus, fara intervenția instanței si fara nicio alta formalitate (pact comisoriu conform prevederilor art. 1.553 dinjfc Codul Civil al României).

 • 9.4. Cumpărătorul poate denunța unilateral contractul cu o notificare prealabila de

15 zile calendaristice.

 • 9.5. Contractul poate înceta prin acordul scris al pârtilor.

 • 9.6. Cumpărătorul isi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul , in cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa măsură incat îndeplinirea contractului ar fi contrara interesului public.

 • 9.7.  Prezentul Contract inceteaza de drept, cu efecte imediate, in baza unei simple notificări transmisa de cumpărător vânzătorului.

Art.X. Clauza de confidențialitate:

 • 10.1. Pe toata durata existentei contractului si ulterior, VÂNZĂTORUL se obliga sa nu transmită date sau informații confidențiale de care a luat cunoștința pe cale directa sau indirecta in timpul executării contractului de vanzare cumpărare sau sa transmită informații ce se regăsesc in prezentul Contract.Totodata, pe perioada derulării acestui Contract, VÂNZĂTORUL se obligă ca orice declarație publică și producerea de materiale publicitare privind prezentul contact și a obiectului acestuia, să se facă doar cu acordul Beneficiarului.

 • 10.2.  Nerespectarea obligației de confidențialitate prevăzută la alineatul precedent de către VANZATOR atrage obligarea acestuia la plata de daune-interese corespunzătoare prejudiciului cauzat, pentru fiecare incalcare a obligației de confidențialitate.

 • 10.3. VÂNZĂTORUL vor lua toate măsurile necesare în vederea asigurării faptului că angajații, agenții comerciali și oricare alți furnizori ai acestora, angajați în scopul derulării prezentului Contract, față de care au fost dezvăluite datele și informațiile la care părțile au acces în virtutea prezentului Contract, nu vor face publice și/sau nu vor dezvălui aceste date și informații, în caz contrar considerându-se încălcată de către VANZATOR, după caz, obligația de confidențialitate.

 • 10.4. VÂNZĂTORUL a inteles si este de acord totuși ca CUMPĂRĂTORUL poate dezvălui oricare si toate informațiile confidențiale in baza prezentului Contract către finanțatorii, consultanții, angajații, auditorii, cenzorii, acționarii Beneficiarului,

amiabilă de către părți, va fi soluționat de către Instanțele competente. Contractul se supune legilor românești în materie iar limba contractului este limba română.

Art. XIV. Clauze Finale

 • 14.1. în relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile asumate revine părții care s-a obligat.

 • 14.2. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și întrutotul cu bună credință, sinceritate și seriozitate. în cazul în care părțile își încalcă obligațiile asumate prin prezentul contract, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executareăzîhtocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

14.3 Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților în act adițional.

 • 14.4. Părțile declară prin semnarea prezentului document că nu sunt în stare de nevoie, că au cunoștințele necesare și experiența necesară pentru a înțelege și negocia clauzele prezentului Contract și au avut posibilitatea de a-și angaja consultanți pentru a înțelege și negocia clauzele acestui document iar contraprestațiile fiecărei părți au fost negociate și stabilite în mod rezonabil una în considerarea celeilalte, părțile declarând în mod expres că niciuna nu îndeplinește condițile pentru aplicarea leziunii.

 • 14.5. Părțile declară că, prin semnarea prezentului contract, au citit dispozițiile acestuia și că sunt de acord în mod expres cu termenii și condițiile acestuia.

 • 14.6. Părțile garantează că reprezentanții lor, ale căror semnături apar mai jos, au fost și sunt investiți la data încheierii prezentului contract, cu toată puterea juridică necesară să semneze și să execute acest act.

Prezentul Contract s-a semnat, astăzi 17.11.2017, în București, România, la sediul Beneficiarului în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

VANZATOR,

BRIFAST S.R.L


Administrator


CUMPĂRĂTOR,

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.


7

Președinte Consiliu Admin ___ACT ADIȚIONAL NR. 1 la CONTRACTUL DE VÂNZARE

NR. 125/20.11.2017

încheiat între:

BRIFAST S.R.L., cu sediul în Calea Vitan nr. 170 A, București, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/19159/15.11.2017, CUI 38492717, reprezentată prin Administrator BLOJ ION VALENTIN, în calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte

Și

ALGORITHM CONSȚRUCTII S3 SRL, cu sediul in București, str. CALEA VTI^N, nr. 154-158, CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, BIROU 5, Sector 3, înmatriculată la RegistruL^Rnerțului sub nr. J40/8651/2017 , CUFRO37714360, cont nr. RO32BTRLRONCRT04149127()fifeschis la Banca Transilvania, reprezentată prin ALEXANDRU DAN COSOCARIU cu funcția-deJBreședinte Consiliu Administrație, în calitate de CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte,

Au convenit sa încheie prezentul act adițional la contractul de vânzare nr. 125/20^11.2017, care modifică /completează contractul inițial, după cum urmează:

ART. 1

Se prelungește durata contractului nr. 125/20.11.2017 pana la data de 20.11.2019.

Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate, prezentul act adițional facand parte integranta din acesta si modificând corespunzător dispozițiile sale.

Actul adițional nr. 1 la Contractul de de vânzare nr. 125/20.11.2017, a fost încheiat azi, 16.11.2018, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BRIFAST S.R.L.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂTELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. 38398/22.01.2019

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
proiectul de hotărâre privind continuarea contractului societății Algorithm Construcții cu BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității din șantierul Hala Laminor, însoțit de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

r              MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

........ .. de pe ordinea de zi /

.....


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea -ordinii de-zra ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........z.Z........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI


5


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


,iâZ......MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

—suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

.........de pe ordinea de zi /

.......


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

__zi-a-ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA VOKAB1L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI.

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN