Hotărârea nr. 95/2019

HCLS3 nr.95 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a încheia un contract cu societatea Aic Trucks SRL în scopul achiziției unui număr de 5 cife

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 39107/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 38350/23.01.2019 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă;

 • - HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale:

 • - Adresa nr.38357/23.01.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare:

 • - Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

 • - Art. 191 din Legea societăților nr 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algoritlim Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algoritlim Construcții S3 SRL, pentru a încheia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, un contract cu societatea Aic Trucks SRL în scopul achiziției unui număr de 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440, în valoare totală de 225.000 euro tară TVA, necesare pentru desfășurarea activității la obiectivul Hala Laminor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algoritlim Residențial S3 SRL și societatea Algoritlim Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA


CONNR. 95

DIN 31.01.2019

Anexa la HCLS3 . „ ,

nr.35:../..3./.-.C2Z.îW

Nr.crt

Model

Cantitate

An fabricație

Preț unitar euro(fară TVA)

1

MAN TGS 35.400

4

2008

45000

2

MAN TGS 35.440

1

2008

45000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECTOR 3CABINET PRIMAR


CABINET PRIMARTELEFON C


Nr. ..

Hala.


i) 3   •;>) 23 FAX ; O2J) j ■ < 1 < 1 E-MAIL <. •   ; i

Cs * D ti nr. )<$, sector 3. 03* <4. București, www.primarie3.r0


ROMANIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a încheia un contract cu societatea Aic Trucks SRL în scopul achiziției unui număr de 5 cife

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument, astfel în vederea susținerii și eficientizării acestor lucrări este necesară achiziția unui număr de 5 cife.

Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 SRL, astfel a solicitat prin adresa nr. 60/22.01.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.38082/23.01.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a încheia un contract cu societatea Aic Trucks SRL în scopul achiziției unui număr de 5 cife, necesare pentru lucrările de la obiectivul hala Laminor.

Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, în urma analizei ofertelor primite, a adoptat prin hotărârea nr.3/16.01.2019 achiziționarea a 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440 de la societatea Aic Trucks SRL, în valoare de 225.000 euro fără TVA, fiind cea mai avantajoasă ofertă.

Pentru aceste considerante și având 38350/23.01.2019 al Serviciului Control Inter inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care î/sdț


în vedere raportul de specialitate nr. ent Guvernanță Corporativă, am Consiliului Local al Sectorului 3.e,%:


JX.


Daick dumi .v.'.isîră perxo!X 'e suni pi meratc : ?■ rit.îna Sec'-'rului 3 in cort.»niîî         egtilarncnud Uniunii urv enc 679    16 în scopul îndeplinirii

atribuțiilor legat.'. Datele pot fi dezvăluite unor ierți in baza urmi temei tegaij= dk;L Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UF. 679/2016. printr-o cerere *crisă nînntă și dau liansir ti pe adresa Primăriei Sector >
ROMANIA


1918-2018 I SAQBAîQWIM ÎMPREUNA


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@prirr1arie3.ro

Sos. Mihai Bravu nr. 428. sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. înreg. 38350/23.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a încheia un contract cu societatea Aic Trucks SRL în scopul achiziției unui număr de 5 cife

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Astfel cum rezultă din documentele înaintate prin adresa nr. 60/22.01.2019 a societății Algorithm Residențial S3 SRL și înregistrată cu nr.38082/CP/23.01.2019, societatea Algorithm Construcții S3 SRL a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorului în scopul achiziției unui număr de 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440. necesare pentru lucrările la obiectivul Hala Laminor.

Conform notei de fundamentare nr.232/16.01.2019 a societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, oferta cea mai avantajoasă a fost din partea societății AIC TRUCKS SRL în comparație cu celelalte societății de la care s-au solicitat oferte, astfel consiliul de administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L a adoptat prin hotărârea nr. 03/16.01.2019 achiziționarea de la societatea Aic Trucks SRL a următoarelor cife în valoare totală de 225.000 euro + TVA:

Nr.crt

Model

Cantitate

An fabricație

Preț unitar euro (fără TVA)

1

MAN TGS 35.400

4

2008

45000

2

MAN TGS 35.440

1

2008

45000

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată Transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L , art. 12., punctul 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

In conformitate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin ,, Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care dcpășec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a încheia un contract cu societatea Aic Trucks SRL în scopul achiziției unui număr de 5 cife.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Gepăreanu

întocmit.

Compartiment Guvernanță Corporativă

Bejenaru Raluca

Pivniceru Cornelia

■Mii


Către:


Sediul:

Referitor:Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 Bucureștii _ .

S                        ? CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Zi


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiec acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății


Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract cu societatea AIC TRUCKS S.R.L. pentru achiziției unui număr de 5 cife modei MAN TGS 35400 și 35440, necesare efîcientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4. C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960. reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății’’, înaintează următoarea:

SOLICITARE:


de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract cu societatea AIC TRUCKS S.R.L. pentru achiziției unui număr de 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440, necesare efîcientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.L: 37409960

Rcg. Cont J40/5481/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel. 0314.334 452


Fax: 0314.334.451

algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209. Art.212. Arl.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Ari. 12., punctul 2. litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară in mod succesiv ”.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 22.01.2019, înregistrată Ia sediul subscrisei cu nr. 24 reies următoarele: ” Pentru valorificarea Halei Laminor. în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia intr-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier. ”

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantei iomn            Tei 0314.334.452

Reg Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

RO70RNCB00S7157546060002 - EUR                      algontliin.rcsidential@ginail con)

constructiis3 ro

*MC    MC

fWIHIWj1           .MW

frrr-—*

H-. «irsfcat. 1434 Nz.wWtei V-’î»

ISO 14001:2004 OHSA3 18001 :?•-


Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract cu societatea A1C TRUCKS S.R.L. pentru achiziției unui număr de 5 cile model MAN TGS 35400 și 35440, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare


La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată dc societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 24 din 22.01.2019
Cu deosebiță^fonsiderați^ dl. Pa


Radu Alin

itate dc Președinte C.A. esidenfial S3 S.R.I


Algorithm Residential $3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C U I : 37409960

Reg. Corn J40/548172017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

R097RNCB0087J 57546060001 -Ron                                Fax: 0314 334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constnictiis3.ro

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL             .i

1

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea unui contract SC AIC TRUCKS SRL în vederea achiziției unui număr de 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșoeariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea unui contract SC AIC TRUCKS SRL în vederea achiziției unui număr de 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si ncrezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si ncrezidentiale. cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii unui contract SC AIC TRUCKS SRL în vederea achiziției unui număr de 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, arc umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Algorithm Construcții 53

Strada Calea Vitan 154 158, Sector 3 București, Romania

Email: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro
Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de Ia început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

A

In acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii unui contract SC AIC TRUCKS SRL în vederea achiziției unui număr de 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 3 din data de 16.01.2018 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, draftui contractului cu SC AIC TRUCKS SRL precum și alte documente justificative (contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea unui contract cu SC AIC TRUCKS SRL în vederea achiziției unui număr de 5 cile model MAN TGS 35400 și 35440, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .

..             o

/£ ©I 4)18


ROMÂNIAAprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume

Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:


Data:


Notă de fundamentare AIC TRUCKS SRL

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urinând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați. sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care săALGORITHM CONSTRUCȚII S3deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru cumpărarea de utilaje, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.


Datorită ofertelor foarte avantajoase din partea firmei AIC TRUCKS SRL, comparativ cu prețurile existente pe piață, solicităm-aprobarea dumneavoastră pentru încheierea unui contract de cumpărare cu aceștia în vederea achiziției unui număr de 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440, în valoare de 225.000 EtfRe~PtUS TVA.


Aspectele prezentate mai sus se pot observa în toate ofertele primite de la AIC TRUCKS SRL, in comparație cu celelalte firme de la care am solicitat oferte (conform exemplelor anexate acestei note).

întocmit

Emanuel Coșoveanu


’-W


AIC TRUCKS S.R.L.

Nr. Reg. Corn.: 323/2047/05.05.2017 C.I.F.: RO36125153

Capital social: 6.184.290 RON R039BACX0000001279194002 - RON ROI 2BACXC000001279194003 - EUR Unicredit - Sucursala Iullu ManluSediu Social: SatChlsjna, Comuna Chiajna, Strada Italia, nr. 1-7, Județul Ilfov Tel/Fax: +40 21 202 6000 +40 741 84 1000 Email: office@cefin.com www.ceflntrucks.com

OFERTA COMERCIALA

Către:          SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

In atentia:        D-lui COSOCARIU ALEXANDRU DAN

--

 • •  Model: MAN TGS 35.400

 • •   An fabricație: 2008

 • •  Serie sasiu WM A37SZZ98M513972

 • •  Preț unitar: 45.000 Euro + TVA

 • •  Model: MAN TGS 35.440

 • •   An fabricație: 2008

 • •  Serie sasiu WMA37SZZ08M511785

 • •   Preț unitar. 45.000 Euro + TVA

 • •  Model: MAN TGS 35.400

 • •   An fabricație: 2008

 • •  Serie sasiu WMA37SZZ98M517617

 • •   Preț unitar: 45.000 Euro + TVA

 • •  Model: MAN TGS 35.400

 • •   An fabricație: 2008

 • •  Seric sasiu WMA37SZZ78M513968

 • •   Preț unitar: 45.000 Euro + TVA

 • •  Model: MAN TGS 35.400

 • •   An fabricație: 2008

 • •  Serie sasiu WMA37SZZX8M513933

 • •   Preț unitar; 45.000 Euro + TVA

Menționez ca preturile includ operațiunile RAR.


Cu stima,

Alexandru TACHE

Reprezentant Vanzari Cefin Trucks

AIC Trucks S.R.L

Strada Italia 1-7, Comuna Chiajna, Județul Ilfov

Telefon: +40 21 202 60 25

Mobil:+40 749 111 414

Email: alexandru.tache@cefm.com


i

CEFIN

TRUCKSTRUCKS


OFERTA COMERCIALA

Data: 07.01.2019


Către:


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Avem plăcerea sa va prezentam oferta noastra pentru autobetoniere marca FORD TRUCKS.

CamioarrejBgamei Ford Trucks sunt produse de grupul Ford prin joint ventqq&ul cu Ford Otosan. Investițiile realizate de ForcLMotor Company USA in facilitați de producție si de cercetare si dezvoltare au adus azi centrul de producție din Turcia ja o capacitate anuala totala de 440.000 unitati marca Ford.

6.9 miliarde de dolari cifra de afaceri in 2017, peste 11.500 de angajați, 1.500 de ingineri implicați in activitati de cercetare si dezvoltare a gamei de camioane, 1,1 milioane mp acoperiti de facilitați de producție, o capacitate de producție anuala de 80.000 motoare Ecotorq, 425.000 vehicule comerciale ușoare ale gamei Ford Transit si 15.000 camioane - iata cateva cifre care sintetizează experiența fabricii Ford.

Cefin Trucks este unic importator al mărcii Ford Trucks in Romania. Compania noastra este un partener de încredere al transportatorilor, activând de peste 20 de ani in domeniul auto ca furnizor de servicii si produse pentru profesioniștii din lumea transporturilor. Suntem prezenti prin rețeaua de distribuție si asistenta tehnica in București, Constanta, Brașov, Craiova, Timișoara, Deva, Arad, Bacau, Suceava, Cluj, Oradea si Baia Mare. Pachetul complet de servicii oferite de Cefin Trucks integrează pe langa serviciile Post Vanzare, oferirea de soluții financiare optimizate, servicii de Tradeln, servicii de BuyBack, servicii de instruire a utilizatorilor și nu în ultimul rând servicii telematice.

Vehiculul pe care vi-l prezentam face parte din gama de construcții, o gama ce va veni întotdeauna in sprijinul clientilor sal cu un consum redus, un sistem de franare puternic si durabilitate in orice condiții.

Cu stima,

AlexandruTACHE

Reprezentant Vanzarl Ford Trucks


AIC Trucks ȘR.L

Strada Italia 1;7, Comuna Chiajna, Județul Ilfov

Telefon: +40 21202 60 25

Mobil:+40 749 111414

Email: alexandru.tache@cefin.com


AIC TRUCKS S.R.L.

SâlCI iapa Corn na Ch>-3, Stadatoăa. rs. 1 -7. JudeM

Telefon: *40 21 2D2 63 001 Fax- *40 21 202 60 30 ] Ema8: officâ^joefin.co'Tî | www.ford-lrucks.ro

SPECIFICAȚIE TEHNICA GENERALA AUTOSASIU

Marca: FordTrucks

Model: 4142M, ampatament 5.100 mm

Caracteristici standard:

 • -  Sarcina maxima admisa: 32.000 kg

 • -  Autosasiu cu lonjeroane lOmm, motor anterior, tracțiune punți spate (8x4)

Motorizare:

Diesel, ECOTORQ, 6 cilindri in linie, capacitate cilindrica: 12.740 cm3

Norma poluare: Euro 6

Putere maxima:420 CP/ 1800 rpm

 • -  Cuplu maxim: 2150 Nm / 1000 -1300 rpm

 • -  Frana motor maxim 340 kw       ’; L/                                                  _

Transmisie:

- ambreiaj monodisc uscat

cutie de viteze manuala ZF sincronizată 16+1 trepte arbore cardanic, punte rigida cu grup conic diferențial, arbori planetari diferențial blocabil

Sistem franare:

Tambur si camere de franare cu 2 circuite de aer

 • -  ABS

 • -  ASR

Frana de serviciu si de parcare

Direcție:

Servoasistata, volan reglabil

Suspensie:

Punte fata: arcuri parabolice 90mm, bara stabilizatoare

TRUCKS


Punte spate: arcuri semieliptice tandem multifoi 100 mm

Instalația electrica:

24V, acumulatori 2x150 Ah alternator 130A/6.5 kw

Cabina :


Dotări standard:

Dimensiuni anvelope 315/80 R22,5 Roti simple fata, tandem spate

2 cale pt. roti Rezervor combustibil 315 litri Rezervor AdBlue - 55 litri Radio/CD AC manual Pilot automat

Priza de putere actionata din cabina

Trapa plafon cabina acționare manuala

Senzor uzura frana

Cheie contact cu telecomanda si inchidere centralizata

Roata rezerva

Bare stabilizatoare punți fata si spate

Sistem lumini "Home Safe"


Sistem siguranța "Aproach Lights"

Dotări opționale:

Cutie viteze automata 12+1 trepte, 3 moduri Normal/Off Road/Rocking intarder

Pachet ADR

Pat cabina

Sistem electric rabatare cabina încălzitor suplimentar cabina Control automat al tracțiunii (ATC)


1

SASIU SUPLIMENTAR

12

ROLE SPRIJIN TAMBUR MALAXOR

2

RAMA SUPORT ROLE SPRIJIN TAMBUR

13

PROTECȚIE CUVA ÎNCĂRCARE

3

CUVA ÎNCĂRCARE

14

POMPA APA

4

PISTON ACȚIONARE JGHEAB DESCĂRCARE

15

MOTOR HIDRAULIC

5

JGHEAB DESCĂRCARE

16

RADIATOR ULEI

6

SCARA INSPECTARE CUVA ÎNCĂRCARE

17

POMPA HIDRAULICA

7

SUPORT REDUCTOR

18

COMENZI ACȚIONARE MALAXOR

8

REDUCTOR

19

COMENZI VITEZA DE ROTATIE

9

SUPORT REZERVOR APA

20

CONTOAR APA

10

REZERVOR APA

21

REZERVOR ULEI

11

TAMBUR MALAXOR

22

AX CARDANIC PTO


Volum nominal:

lOmc

Volum geometric:

17.542 mc

Capacitate volum apa:

11.201 mc

Viteza tambur:

0-14 rot/min

Viteza de încărcare:

15s/mc

Viteza descărcare:

15s-40s/mc, funcție de vascozitate ciment

Greutate proprie:

4.510 kg


Dimensiuni role tambur:

Material pereți malaxor/lame mixare;

Grosime pereți malaxor /lame mixare: Acționare malaxor:

Pompa hidraulica:

Motor hidraulic:

Reductor planetar:

Radiator ulei:

ventilator electric răcire si termostat

Rezervor apa:

Pompa apa:

Dotări standard?"

280 mm

□tel 30MnB5 rezistent la uzura mecanica

4 mm

manuala, prin cablu

tip PMP P110, debit variabil 25-110 cmc/rot

tip PMP P90, debit fix 89.2 cmc/rot

tip LT PMP 2.7, cuplu 65 kNm, doua rapoarte

42.000 BTU,cu rezervor propriu de ulei , filtru ulei, indicator nivel,


din otel, 650 I, indicator nivel

tip TI30, debit 4501/min la 4 bar, acționa ta tfe PTO


 • •  Jgheab descărcare cu pivotare la 180 grade, cilindru hidraulic cu acționare mecanica

pentru ridicare                                           -râ»

 • •   2 extensii jgheab

 • •  Gaura vizitare malaxor pentru operațiuni mentenanta

 • •  Scara inspecție cuva incarcare

 • •  Sistem blocare tambur

 • •  Furtun spalare

 • •  Sașiu suplimentar: 180x70x8 mm

 • •   Role sprijin malaxor din otel special C45

OFERTA COMERCIALA SI FINANCIARA

Garanție vehicul: 24 luni integral fara limita de kilometri, valabila in rețeaua autorizata Cefin Trucks Termen de livrare: din stocsau la comanda in 90 de zile

Preț: 90.900 EUR + TVA DDP CHIAJNA

Prețul include: autosasiu, garanție extinsa pentru autosasiu, 36 luni integrai fara limita de kilometri, valabila in rețeaua autorizata, caroserie, omologare, GPS management flota (abonament inclus 24 luni)

2 ani gratuit: ViaTrack

Soluția profesională de monitorizare prin GPSMorîitonMftdi

I • * I v MpQFteOJ4 *—permanent

Modalitati plata :

 • - vehicul stoc: avans 100% inainte de livrare;

 • - vehicul la comanda: 20% la semnare comanda, 80% inainte de livrare

  *’ TRADUS Q

  Ce căutați?


  Română


EUR-Euro @ Loghează-te &■ Inregistreaza-te

Căutare


MAN TG S 35.400 8x4 BB Betonmischer Liebherr 9m3, AP

= - Betoniere

’ - acum 1 lună

An2008

Kilometraj

Locație

TR/aDUS


235.143 km


Peine, GermaniaArată numărul


Contactați v...


Arată numărul

i

Senei me alert for similar offers

9 Auto-Henze

Peine, Germania

Mesajele către vânzători pot fi scrise în orice limbă. Le traducem automat în limba lor maternă. Vezi toate anunțurile


Prezentare generală

MarcăMAN


Model

Stare

An

Kilometraj


TG S 35.400 8x4 BB Betonmischer Liebherr 9m3, AP

Used

6 / 2008

235.143

Specificații tehnice

Serie / VIN

26735

Greutate

r-

32.000 kgMotor și transmisie


Nivel emisii


Euro 4


TRADUSArată numărul


Contactați v...


Puterea motorului

394 hp


’ c

TR#OUS Q “ Română


MAN CAMION HORMIGONERA 360 8X4 2009 10 M3

:f                                                                   ii

Betoniere

'acum 2 luni

An


Kilometraj

Locație


2009

150.000 km

Valladolid, Spania

TR/XDUSArată numărul


Contactați v...


Arată numărul


Send me alert for similar offers

9 AHV Export

Vălladolid, Spania

Mesajele către vânzători pot fi scrise în orice limbă. Le traducem automat în limba lor maternă. Vezi toate anunțurile

Prezentare generală


Marcă


Model
CAMION HORMIGONERA 360 8X4 2009 10 M3


Stare


Used


An


6 / 2009


Kilometraj


150.000


Dimensiuni


Poziția volanului


Left hand*-


țfr


Descriere


«X


TR/M3USArată numărul


Contactați v...


29.900 EUR

18.900 EUR


Capacitatea motorului sau

deplasarea

Puterea motorului

11967cc


360 hp


Opțiuni

Interior


Electric Windows, PTODimensiuni


Mărime cauciuc frontal


13


Mărime cauciuc spate


13Axle configuration


8x4


Tip suspensie


Leaf-leaf


încărcătură utilă maximă


15.680 kg


Poziția volanului


Left handDescriere


Information in English


Transmission: 16 gears, Manual gearbox

Colour: Biue


TRADUS


MAN TGA 35.360 + STETTER 9...

€ 26.750


Arată numărul


Contactați v...


1>J IVC, vviicei


v Afișați mai multTH/BUS Q = Română EUR - Curo @ LoghMM-te fi* Inregistraaza-teMAN 32.364 8X4 Manual-Big-Axle Euro 3 Mecbo 22m Pumpe+Mixer

Betoniere

cu mai mult de 3 luni în urmă


An                         2003

Kilometraj                     318.702 km

TR/1DUSArată numărul


Contactați v...


Contactați vânzătorul

Arată numărul

*-

♦ i

V

TRADUS Q

Româna


EUR-Eurd @ Loghează-te & Inregistreaza-te


Ce căutați?


CăutareMAN TGA 35.360 + STETTER 9M3

Betoniere

-          ff-

acum 1 lunăAn


2004


Kilometraj

Locație


472.043 km

Braem NV, Belgia


TRADUSMAN TGA 35.360 + STETTER 9... € 26.750


Arată numărul


Contactați v...


Arată numărul

,j-                            -        - -                 ..                                    .          ............... -

Send me alert for similar offers


9 Braem NV

Braem NV Belgia


^BRAEM
----

s_-’

Mesajele către vânzători pot fi scrise în orice limbă. Le traducem automat în limba lor maternă.?= •


Vezi toate anunțurile


Prezentare generală


Marcă

MAN

Model

TGA 35.360 + STETTER 9M3

Stare

Used

■ •

««•

An

-..........** ~........ .............

6 / 2004

Kilometraj

472.043

j-    jij

,_rfr

Specificații tehnice


Greutate


16.320 kg


TRADUS

l\IVCI CI I I JOI I

TransmisieMAN TGA 35.360 + STETTER 9... € 26.750


Arată numărul


Contactați v...


uvi u


Manual


Autobetoniera MERCEDES-BENZ Actros 4141


46.000 €      56.580 €

Preț net                 Preț cu TVA indusă

«52.449$ » 216.168 RON


Marca:

MERCEDES-BENZ

Modelul:

Actros 4141

Tip:

autobețonfera

Anul:

2009 7

Kilometraj:

29909km

Volum:

10 m3

Locul de amplasare:

Polonia r Toruri

Data publicării:

Produse noi - astăzi

Autoline ID:

ZE16146Descriere

Cutii de viteze

Stare

Marca amestecătorulul:

□fa

Tip:

EPS

Stare;

Motor

Axe

Descriere

Forță:

301 kW (410 cp.)

Număr de axe:

4

Culoare:

Combustibil:

diesel

Formula roților:

8x4

Bară de suspensie:

resort/resort


folosite


alb


Informație suplimentară:

Hello                                . .


We have for sale mercedes actros 4141 beton mixer Cifa 10 m3, in very good condition.

We can asslst to tranport It to any europlan ports

For more Info feel free to contact

Aceasta ofertă are caracter orientativ. Informațiile exacte trebuie solicitate vânzătorului.

Contact BLOTA TRADING


Polonia, Kujawsko-Pomorskie, Toruri, DK80

Ora locală a vânzătorului: 15:59 (CET)

Toate ofertele vînzătorului:

www.3utoline.rQ/blotatradino

De vânzare: 1 anunț

Vânzător Autoline din data de iunie 2018

4

’tJ □(—IC~T^O OD CJCZ3

AWiHHIIâ

Auto betoniera MAN 32 360 TGA

39.000 €

Preț net

» 44.468 $ « 183.273 RON


Marca:


MAN


Modelul:              32 360 TGA


Tip:


-- Anul:


Kilometraj:


A/olum.:

Locul de amplasare:

Data publicării:


Autoline ID:


Posibilitate de închiriere:

închiriere lunară:


autobetonlera

2007

245 km

7 m3

.România , Cluj Napoca

mai mult de o lună

WD14051

V*

^2.200 €/

Vlună
Motor

Combustibil:

Volum:

Euro:


diesel

10518 cm3

Euro 4


Axe

Formula roților:       8x4

Stare

Stare:                  folosite


Descriere

Culoare:


albInformație suplimentară:

Autobetonlera MAN 32.360 TGA


Marca Man


' Model 32.360 TGA

An 2007

Kilometrii 245.140 km

Motor 360 CP

Capacitate 10.518 cm3 Combustibil Diesel Clasa de emisie Euro 4 Tracțiune 8x4

Capacitate mixer 7 m3

Suspensii Fol de arc

Geamuri electrice

Radio

Oglinzi electrice

Această ofertă are caracter orientativ. Informațiile exacte trebuie solicitate vânzătorului.

Contact Utilben Utilaje Import

^TiyBEn


Untbi: româna

40 264 266 123


România, 400671, Cluj Napoca, B-dul Muncii 36

Ora locală a vânzătorului: 16:52 (EET)

40 733 040 000 (mob)

https.7/autollne.ro/-/autobetoniere/MAN-32-360-TGA--17121912124390223200

1/2


* Autonetomere man i u-b 3Z.4UU bb ae vanzare, camion maiaxor, canuuu JJtJIUIIItn t» Ulii X3Cimai IlOf vuiii^uim Mii uuivw»/, Fenoterheber elektr

Spîegel etektr» yerstellbar

Heckfenster

Fahrerkomfortsltz

Lăngs- u, Quersperren

AP-Achsen

StahlstoBstange

Luftansaug oben

Auspuff hinter dem Fahrerhaus

Lufttrockner

Rangiermaul

abklappbarer Unterfahrschutz

12-Gang

Federung: Blatt

Nutzlastfkg): 19000

Fassungsvermogen 9.000 Itr

500 Itr Wassertank

Verkauf nur an Gewerbetreibende. BEI EXPORT IST NUR DER NETTOPREIS ZU BEZAHLEN IIIIIALLE ANGABEN OHNE GEWÂHR INS.

ausstattung+zubehOr


Contact Auto Henze

49 5171 99020

www.auto-henze.comGermania, Saxonia Inferioară, 31228, Peine,

DieselstraBe 8a

Ora locală a vânzătorului: 15:58 (CET)


Toate ofertele vânzătorului:

www,autoline.ro/autc-henze

De vânzare: 335 anunțuri

Vânzător pe Autollne de peste 9 ani£^Q OEZZJCZZZiD BO DGZZ3

riW I


Autobetoniera MAN TG-S 32.400 BB


44.900 €

Preț net

«51.195$ « 210.999 RON


Marca:

Modelul:

Tip:

Primgjnmatriculare:

Kilometraj:

Volum:__

Capacitatea de încărcare:

Greutate cu încărcătura:

Locul de amplasare:

Data publicării:

Numărul ID din stocul vânzătorului:


MAN

TG-S 32.400 BB autobetoniera 2008-05 313163 km

9m>

19000 kg

32000 kg

Germania , Pelne mal mult de o lună 26640Motor

Frâne

Forță:

294 kW (400 c.p.)

ABS:                </

Combustibil:

diesel

Frînă de motor:

Volum:

10518 cm3

Cabină

Euro:

Euro 4

Cruiz control:

Cutii de viteze

încălzirea scaunelor: <

Tip:

automat

Autoradio:           «

-    * ii

Numărul de viteze:

12

încălzirea oglinzilor:

Axe

Cruiz control:

Număr de axe:

4

Tahogrnf:           v*

Formula roților:

8x4

Macarale geamuri electrice:

Bara de suspensie:

resort/resort

Oglinzi cu reglaj             —

electric:

Gură:               <

Lămpi de ceață:

Parasolar:


Completare adăugătoare

Janta din aliaj ușor:


Ungere centrală:

Stare

Stare:                 folosite

Rodaj:              2018-11

Descriere

Culoare:              alb


Informare suplimentară:

Emlssions Stlcker: 4 (Green) Climatisatlon: A/C (man.) Drlvlng Cab: Local traffîc


AICTRUCKS S.R.L.

Nr. Reg. Corn.: J23/2047/05.05.2017 C.I.F.: RO36125153

Capital social: 6.184.290 RON RO39BACX00000012 79194002 - RON R012BACX0000001279194003 - EUR Unicredit - Sucursala Iuliu ManiuSediu Social: Sat Chiajna, Comuna Chiajna,

Strada Italia, nr. 1-7, Județul Ilfov

Tel/Fax: +40 21 202 6000 +40 741 84 1000

Email: office@cefh.com www.cefintrucks.com

CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE

Încheiat intre:

VANZATOR: AîGTrucks S.R.L., cu sediul in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Strada Italia, Nr. 1-7,județ Ilfov,


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J23/2047/2017, cod unic de înregistrare RO36125I53, avand cont nr. R039BACX0000001279194002 deschis la Unicredit Sucursala Iuliu Maniu, reprezentata prin Dl. Alexandru Androne in calitate de Director Comercial,

Si

CUMPĂRĂTOR: S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediu : Calea Vitan 154-158 Bl. ADM

Localitatea : București

Județul: Sector 3

NrReg Comerțului: .140/8651/2017

CUI: RO 37714360

Nr. IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca : Banca Transilvania

reprezentata prin Cosocariu Alexandru Dan

Care au convenit semnarea prezentului contract de vanzare-cumparare (denumit in continuare “Contractul”), in următoarele condiții:

1. CONDIȚII SPECIALE:

1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de către Vanzator si cumpărarea de către Cumpărător a Vehiculului (Vehiculelor) menționate mai jos, cu obligația corelativa a Cumpărătorului de a plăti Vânzătorului prețul aferent, la termenele si in condițiile convenite.

 • 1.1.    Vehicul: - identificat conform Anexei 1

Nr. bucăți: 5

 • 1.2.   Prețul unitar de vanzare: 45.000 EURO + IV A.

Valoarea totala a contractului. 225.000 EURO+ IVA

Prețul va fi plătit in echivalentul in lei. calculat la cursul de vanzare al Euro stabilit al Unicreidit Bank pentru ziua efectuării plătii.

13. Locul Livrării: Chiajna

 • 1.4.    Termen de livrare: 1 zi de la data confirmării incasarii integrale a prețului Bunurilor.

 • 1.5.    Termen de plata:

avans 10.000 Euro + TVA, in termen de 3 zile de la data semnării contractului de vanzare-cumparare; 215.000 Euro + TVA, pana in data de 15.02.2019.

Cheltuielile de livrare (expediere, incarcare-descărcare, manipulare, transport și altele) pana la locul de livrare convenit sunt in suma deO Euro si vor fi plătite separat de Promitentul Cumpărător, in plus fata de prețul Bunului.

S.C. AICTRUCKS S.R.L


S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

AICTRUCKS S.R.L.

Nr. Reg. Corn.: J23/2047/05.05.2017 C.I.F.: RO36125153

Capital social: 6.184.290 RON RO39BACX0000001279194002 - RON R012BACX0000001279194003 - EUR Unicredit - Sucursala Iullu Maniu

CEFIN


Sediu Social: Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Strada Italia, nr. 1-7, Județul Ilfov Tel/Fax: +40 21 202 6000 +40 741 84 1000 Email: office@cefin.com www.cefintrucks.com


Anexa 1 - Contract nr. AICTU / 015 /14.01.2019

 • •  Model: M AN TGS 35.400


;_______ • An fabricație: 2008                             .________

 • •  Serie sasiu WMA37SZZ98 M513972

 • •  Preț unitar: 45.000 Euro + TVA

 • •  Model: MAN TGS 35.440

 • •  An fabricație: 2008

 • •  Serie sasiu WMA37SZZ08M511785

 • •  Preț unitar: 45.000 Euro + TVA

 • •  Model: M AN TGS 35.400

 • •  An fabricație: 2008

 • •  Serie sasiu WMA37SZZ98M5I7617

 • •  Preț unitar: 45.000 Euro + TVA

 • •  Model: M AN TGS 35.400

 • •  An fabricație: 2008

 • •  Serie sasiu WMA37SZZ78M513968

 • •  Preț unitar: 45.000 Euro + TVA

 • •  Model: M AN TGS 35.400

 • •  An fabricație: 2008

 • •  Serie sasiu WMA37SZZX8M513933

 • •  Preț unitar: 45.000 Euro + TVA

Vehiculele sunt second hand si nu dispun de garanție.

S.C. AICTRUCKSS.R.L.


S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ r


TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 3? E-MAIL controlintern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Nr.înreg. 38357/23.01.2019
Către,


Cabinet Primar,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a încheia un contract cu societatea Aic Trucks SRL în scopul achiziției unui număr de 5 cile, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 60/22.01.2019 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L înregistrată cu nr.38082/CP/23.01.2019, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Contrai Intern, Marta C^nărc'anu
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul... .......

suplimentarea ordinii-dc-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................(27.'.... 2/?./.........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........âb........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICAI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

......de pe ordinea de zi /

3/ -


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                           a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

r~zi a ședinței ordinare, si consideră că acesta A FOST / NETA FOST'întocmit în conformitate cu y          ,                        7 9

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea—ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / -NEFAVORABIL- proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: