Hotărârea nr. 94/2019

HCLS3 nr.94 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 SRL până Ia aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 31610/CP/17.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 28987/16.01.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 27/14.01.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cunr. 1 1387/CP/14.01.2019;

 • -  HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Adresa nr. 28992/16.01.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.12 punctul 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8. alin. (1) și (2) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, se aprobă nivelul de cheltuieli lunare ce pot fi efectuate de societate, conform Notei de fundamentare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 94

DIN 31.01.2019

+ICIS3 oA.

Nota de fundamentare

Privind suplimentarea cheltuielilor maxime admise

Având in vedere:

 • a)  Alin. 1 din Art.8 din OUG 26/2013 "Pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul current, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, in limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse in proiectul de bugetn aprobat de Adunarea generala a acționarilor, respective Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, in situația in care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent".

 • b)  Necesarul de cheltuieli lunare depășește limita maxima pe următoarele linii bugetare:

  Nr. Crt.

  Linie bugetara

  Limita lunara maxim admisa 1/12 buget(mii lei)

  Limita lunara maxima necesara (mii lei)

  1.

  Cheltuieli de exploatare: prime de asigurare

  6.46

  10.00

  2.

  Cheltuieli privind serviciile executate de terți: cheltuieli privind chiriile

  29.16

  40.00

Va supunem spre aprobare suplimentarea limitei maxime lunare de cheltuieli ale societății Algorithm

Residential S3 S.R.L. pentru liniile bugetare mai sus menționate.


întocmit,

Contabil Sef

Beatrice AMBRO


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ]SECTOR 3CABINET PRIMARCABINET PRIMAR

TT&iTon


Nr.


Data.


TELEFON •. < i))' : ;■ FAXK04C j 3 ne: e mail cat • ■ a irna ;.•> isi

C. 1 f • '': -■ b 1, sector 3. 031084, B . nesti, www.prin1aric3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății

Algorithm Residential S3 SRL până la

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

în conformitate cu prevederile art. 8. din OG nr. 26/2013 , "pana la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generala a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent".

Prin excepție de la această regulă, "operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află."

Cererea societății Algorithm Residential S3 SRL de suplimentare a cheltuielilor maxime admise este motivată de încheierea cu Sectorul 3 al Municipiului București a Contractului de lucrări nr.279631/14.12.2018, potrivit căruia are obligația să depună garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 4.576.925,15 lei.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 SRL nr. 27/14.01.2019, precum și raportul de specialitate nr. 28987/16.01.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea prezentului proiect de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de Asociat majoritar al societății Algorithm Residential S3 SRL.


Datele dumneavoastră pers '■ de suni prelucrate de Pi ■ iria Sector ului 3 ' i conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 6792016 hi scop :l îndepliniri! atribut lor legale Datele pot fi dez? ăktrte unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 67   116. prinfr-o cerere set isă. nituită și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918 20)8 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Nr.28987/16.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN4120.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate publică centrală sau locală, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează. în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

Adresa societății Algorithm Residential S 3 S.R.L. nr. 27 din 14.01.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 11387 din 14.01.2019

 • -  Nota de fundamentare în care se detaliază nivelul cheltuielilor prevăzute lunar de societate

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 8. din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară :


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

alin. (1) Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

- alin.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află.

Art.12.1 lit.h) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)’’

Art. 12.1 lit.o) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

Cererea de suplimentare a cheltuielilor maxime admise este motivată de încheierea Contractului de lucrări nr. 279631 din 14.12.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, prin care executantul (societatea Algorithm Residential S 3 SRL) are obligația să depună garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără T.V.A., în valoare de 4.576.925,15 lei, în termen de 5 zile de la semnarea contractului.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Șef Serviciu Control Intern, Marta Cepăreanu

Compartiment

Guvemanța Corporativă, întocmit,


Algcnthm

* Residential S3 s.r.l.


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL SȘZj

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


MC

Hr. e.nlfieit2«8 ISO 14001:2004


MC

bag

Nr. CMttâc&l 1*28

OHSAS 18001:200


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

nJ/1L£.........


Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BuchPfești

Sediul:      Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

SCALOOP)T^ '    ,rV7IAL S3 SRL

..........

Ziua jfy       Qj v.ui JlDlj


Referitor:   Aplicare Art.8, alin. 2, din OUG 26/2013.

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând Capitolul IV, art.12., punctul 12.1., lit.li) "aprobă programul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)"', lit.o) ” hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, având în vedere scopul pentru care a fost constituităp societatea, înaintăm prezenta.-

SOLICITARE:

Având în vedere complexitatea lucrărilor pe care societate le desfășoară în baza contractelor atribuite de către asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 București, dar și în baza celor încheiate cu alți parteneri, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. solicităm, ținând cont de Art.8 din OUG 26/2013, alin.l, alin.2:

”1) Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent..

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află. ”

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Coin J40/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                       algorithin.residential@gmail.com

constructiis3.ro

- — L

Algcrîthm

* Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Tmcj mc E—t

Nr. certificat: 2498       Nr. certrtcat i 728

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:20r


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Precizăm că necesitatea privind suplimentarea cheltuielilor maxime adminse a apărut ca urmare a semnării Contractului de lucrări nr. 279631 din 14.12.2018. încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, conform căruia "'Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără T. V.A., în valoare de 4.576.925,15 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contrcat de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele dator are pentru facturi parțiale, în condițiile legii.”

Din prezenta adresă face parte integrantă Nota de fundamentare privind suplimentarea cheltuielilor maxime admise.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să aprobați punerea în aplicare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a Art.8, alin. 2, din OUG 26/2013.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Cont J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithin.residential@ginaii.com

constructiis3.ro
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


•: î .*•••• •

H.’Z -.V/

ROMÂNIA

1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021)340 40 îl / 341 0711 FAX (004 021)31803 37 E-MAILcontrolintern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Nr. 28992/16.01.2019
CĂTRE,Cabinet Primar,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 însoțit de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern, Marta


Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.........

. de pe ordinea de zi / iUlUld.


suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare din data de .

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....................A2^. ZJ.............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................... de pe ordinea de zi / sup 1 imei#area-orthrm-de~zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICAADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


HONTARU VALERICA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

raport ~

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................de pe ordinea de zi /

suplimentareaujrdînirde zi a ședinței ordinare din data de                     .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința^ din data de .5.Z.;...\ZZ.:..?7?Zf?.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NTTA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / 'NEFAVORADfiT"proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: