Hotărârea nr. 92/2019

HCLS3 nr.92 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat

al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 277436/CP/l 2.12.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 268438/05.12.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală;

 • -  Raportul de specialitate nr. 270026/11.12.2018 al Direcției Administrativă și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

 • -  Adresa nr. 268410/05.12.2018 a Direcției Generale de Poliție Locală;

In temeiul prevederilor:

 • -   Art. 7 lit. 1) și art.9 lit. d) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

 • -  Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ -teritoriale, cu completările și modificările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 286/2003 privind împuternicirea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 sa exercite atribuțiile prevăzute de Legea nr. 421/2002;

 • -  OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 15, art. 23 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) -c) din anexa 1 la HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 128 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) și 1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Studiul de oportunitate a deciziei de organizare în gestiune directă, prin Serviciul Administrativ, a serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 3, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului menționat la art. 1, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă delegarea de competențe către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a procedurii de valorificare prin vânzare, în condițiile legii, sau predarea unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului, a vehiculelor abandonate în condițiile Legii nr. 421/2002.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 30 (treizeci) de zile de la data publicării.

Art.5. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile HCLS 3 nr. 120/30.04.2013 și nr. 152/31.05.2013 se abrogă.


NR. 92

DIN 31.01.2019SEMNEAZĂ

REÎAR <MIHĂIȚĂ

Anexa nr.l

Hotărârea nr. 3    / 2>l .6) LQX)\^

Consiliul Local Sector 3

STUDIU DE OPORTUNITATE privind alegerea modalității de realizare a serviciului privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate domeniul public sau privat al Municipiului București

I. INTRODUCERE

Prezentul studiu de oportunitate urmărește sa argumenteze necesitatea, oportunitatea si fezabilitatea tehnica si financiara privind organizarea, prin gestiune directă, a serviciului public de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București.

Rezultatul studiului de oportunitate trebuie sa justifice necesitatea si oportunitatea organizării, prin gestiune directă, a serviciului si sa demonstreze ca:

 • •  proiectul este realizabil;

 • •  proiectul răspunde cerințelor si politicilor autoritatii publice locale;

 • •  varianta privind alegerea gestiunii directe a serviciului este mai avantajoasă decât gestiunea delegată;

Scopul studiului de oportunitate consta în determinarea modalităților de efectuare a activitatii de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București, activitate numita în cele ce urmeaza Serviciul de ridicări auto fără stăpân sau abandonate.

Prezentul studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în O.G. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, a H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea poliției locale nr. 155/2010, a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și a H.G. nr.l56/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Acesta are drept scop stabilirea modalității de realizare a serviciului privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București, în condiții de economicitate, eficacitate și buna utilizare a fondurilor publice.

Astfel, potrivit prevederilor art.3 din Legea nr.421/2002:


”(1) Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinic^eț^i^ff^ fi abandonate, aflate pe\ domeniul public sau privat al statului


direcția

i£NERALADE I

OLIȚIE LOCAL y

teritoriale, agenții constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciți de primar, precum și agenții aparținând organelor de poliție vor întocmi procese-verbale de constatare.

 • (2) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afișa o somație pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile.

 • (3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și depozitarea autovehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale. ”

Având în vedere specificul acestei măsuri, respectiv acela de a ridica autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București, serviciul public de ridicare a autovehiculelor este un serviciu ce intră sub incidența prevederilor Ordonanței nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Totodată, conform prevederilor Hotărârea nr.286/09.10.2003, Consiliile Locale ale Sectorelor 1-6 au fost împuternicite de Consiliul General să exercite atribuții privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public și valoreficarea acestora conform Legii nr.421/2002 și a H.G. nr. 156/2003.

 • II. ASPECTE GENERALE ALE PROIECTULUI

2.1. Obiectivele urmărite în realizarea serviciului de ridicări auto: ridicări auto sa se realizeze următoarele obiective si cerințe:

Consiliul Local Sector 3 urmărește ca prin organizarea, prin gestiune directă, a seryciuj

•       ..        .......                   Z • •   securitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • •  continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • •   adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale;

 • •   accesul liber la servicii si la informațiile referitoare la acestea;

 • •   tarifarea echilibrata a serviciilor furnizate/prestate;

 • •  utilizarea eficienta a fondurilor publice necesare pentru crearea condițiilor optime de derulare serviciului de ridicare;

 • •  descongestionarea, optimizarea traficului rutier la nivelul Sectorului 3;

2.2. Descrierea serviciilor

Sunt supuse procedurii de ridicare, transport și depozitare și vehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București și care fac obiectul Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și a H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

2.3. Relația serviciului public cu politicile publice relevante:


Organizarea si funcționarea serviciului de ridicări auto pe raza Sectorului 3 al Municipiului București trebuie sa se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • - siguranța cetățenilor si protecția sanatatii populației;

 • - responsabilitatea fata de cetateni;

 • - conservarea si protecția mediului inconjurător;

 • - asigurarea si continuitatea serviciilor;

 • - tarifarea echitabila;

 • - securitatea serviciului;


 • - dezvoltarea durabila.

III. FEZABILITATEA TEHNICA, ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ
3.1.Informații tehnice generale

Suprafața administrativa a Sectorului 3 conține o vasta structura rutiera, pietonala, spații verzi parcaje de reședință aferente imobilelor de locuințe si alte zone ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului, toate acestea fiind locații unde frecvent se regăsesc vehicule fără stăpân și abandonate.

Aglomerația si ambuteiajele din București nu mai sunt o noutate în ultimii ani ani. Implicit, Sectorul 3 se confruntă cu aceeași problemă. Alături de mulți alți factori determinanți ai acestui fapt, se regăsește și abandonarea autoturismelor în parcările de reședință, pe trotuare, pe carosabil și chiar pe spații verzi aferente imobilelor.

Sectorul 3 se confruntă cu situații de indisciplină a posesorilor de autovehicule care, prin abandonarea mașinilor, obstrucționează traficul rutier și pietonal, reduce fluiditatea acestuia, blochează accesul în parcări, în instituții, deplasarea mijloacelor de transport în comun în bune condiții, a mașinilor de salvare, pompieri sau de ridicare a rezidurilor menajere.

Deasemenea, acest fenomen implică și nerespectarea legislației din domeniu, împiedică circulația pietonilor pe trotuare, ocupă abuziv domeniul public, deteriorează spațiul verde, favorizează înmulțirea cazurilor de persoane fără adăpost care refuză instituționalizarea, folosind aceste autovehicule drept adăpost, împiedicând chiar și accesul în parcările special amenajate.

Ca măsură de sancționare a contravenientilor, de prevenție , de responsabilizare a cetățenilor si de diminuare a fenomenului se impune derularea in mod organizat si in conformitate cu prevederile legale a serviciului de ridicări auto .

3.2. Utilitari disponibile necesare:

Pentru buna desfășurare a serviciului de ridicări auto compartimentul cu atribuții din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care va desfasura aceasta activitate va utiliza un punct de lucru pe raza Sectorului 3, va dispune de autovehicule specializate pentru ridicarea in siguranța si transportul vehiculelor si de personalul necesar pentru buna derulare a activitatii.

Spațiul destinat depozitării vehiculelor/remorcilor ridicate trebuie să fie situat în raza teritorială a Sectorului 3 și să îndeplinească următoarele condiții minime:

 • a)  terenul să fie nivelat;

 • b) întregul perimetru să fie împrejmuit cu gard care să nu permită accesul persoanelor


 • c)  locul de depozitare să fie așternut cu piatră spartă; în cazul în care se consideră necesar se poate asfalta sau betona întreaga suprafață sau părți din aceasta;

 • d) să fie iluminat pe timpul nopții, să fie asigurat cu sistem de supraveghere video și pază permanentă;

 • e) să fie prevăzut cu minimum două incinte tip cabină echipate cu instalație electrică și termică în vederea prestării serviciului de pază;

 • f)  să se asigure un spațiu administrativ pentru asigurarea relației cu publicul, inclusiv pentru polițistul local care desfășoară activitățile prevăzute de lege;

 • g) să aibă dotările necesare desfășurării normale a activității personalului deservent și a publicului;

 • h) să aibă asigurate mijloace de comunicare cu Direcția de Poliție Locală (telefoane mobile, stații emisie-recepție).

Autovehiculele destinate ridicării și transportului vehiculelor/remorcilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să fie omologate, înmatriculate și să corespundă din punct de vedere tehnic (avizate de I.S.C.I.R. și de R.A.R.) și estetic circulației pe drumurile publice;

 • b) să aibă capacitatea de a disloca/ridica/transporta vehicule remorci cu greutatea de până la 5 tone;

 • c)  autovehiculele/dotările utilizate pentru dislocarea, ridicarea și transportul vehiculelor/remorcilor cu greutatea de peste 5 tone să fie echipate special în acest sens;

 • d) să asigure ridicarea completă pe platformă a vehiculelor;

 • e) să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă și să aibă un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru, atunci când operează pe carosabil și să aibă inscripționate elementele de identificare ale operatorului;

0 să asigure integritatea/fixarea sigură a vehiculelor/remorcilor în timpul operațiunilor de ridicare, transport și depozitare;

g) să asigure ridicarea vehiculelor/remorcilor din orice loc, în siguranță și fără perturbarea circulației.

Personalul specializat în ridicarea vehiculelor/remorcilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să fie dotat cu echipament de protecție, din material reflectorizant, purtând ecusoane din care să rezulte cu claritate numele, prenumele și denumirea operatorului;

 • b) să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în timpul programului de luciii;

 • c) să aibă un comportament decent și să evite situațiile conflictuale;

 • d) să furnizeze toate informațiile necesare la solicitarea persoanelor interesate, cu privire la operațiunea de ridicare a vehiculelor/remorcilor aparținând acestora;

 • e)  să fie instruit zilnic la intrarea în serviciu cu privire la respectarea normelor de protecția muncii;

 • f)  să fie instruit profesional și autorizat să desfășoare activitățile aferente serviciului.

3.3. Costurile serviciului

Estimarea costurilor serviciului, inclusiv identificarea si cuantificarea financiara a riscurilor, trebuie sa conducă la stabilirea unor tarife reale aferente serviciului de ridicări auto. In analiza fezabilității economice, principalul indicator il constituie tariful practicat.

La stabilirea tarifelor practicate de către Serviciul de ridicări auto fără stăpân sau abandonate, în vederea realizării serviciului, care vor fi aprobate prin hotărâre de către CLS3, vor fi avute în vedere respectarea următoarelor cerințe:


4 A V\

l/of/ț DIRECȚIA

/oWSRALÂ DE

//V/pJLț/e LOCALĂ /


 • - asigurarea furnizarii/prestarii serviciilor la nivelurile de calitate si indicatorii stabiliți de CLS3 ;

 • - realizarea unui raport calitate/cost, cat mai bun pentru serviciile furnizate/prestate.

3.4. Avantajele organizării, prin gestiune directă a serviciului de ridicare auto

Organizarea, prin gestiune directă, prin Serviciul Administrativ, a serviciului de ridicări auto, prezintă mai multe avantaje decât daca ar fi sa opteze pentru gestiune delegată, conform dispozițiilor art. 10 alin.(l) lit.a) din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Prevederile art.3, 4 și 5 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale statuează: „ Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, agenții constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciți de primar, precum și agenții aparținând organelor de poliție vor întocmi procese-verbale de constatare.

 • (2) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afișa o somație pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile.

 • (3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și depozitarea autovehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale.

Art. 4. (1) In termen de 10 zile de la încunoștințarea organelor de poliție de către agentul constatator privind datele de identificare a autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare), acestea efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deținătorului legal al autovehiculului respectiv.

(2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator, primarul emite, la propunerea organului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3. o dispoziție prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.

Art. 5. - Cheltuielile ocazionate de efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 3 alin. (3) se suportă de proprietarul sau de deținătorul legal al vehiculului ori, in lipsa acestuia, din sumele obținute în urma valorificării vehiculului și a bunurilor găsite în interiorul acestuia.

în conformitate cu prevederile art.7 lit. 1) din Legea poliției locale nr. 155/2010 poliția locală exercită atribuții privind:

 • l) aplică prevederile legale privind regim ul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

în conformitate cu prevederile art. 11 alin.(2) lit.b) din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, gestiunea directă se poate realiza prin unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizatelocale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, a consilmor județene și/sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Principalele considerente pentru care se impune realizarea serviciului prin gestiune directă de către compartimentul cu atribuții în ridicarea, transportarea, depozitarea și eliberarea autovehiculelor abandonate și fără stăpân:

S respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu;

J competențele stabilite prin lege ale Direcției Generală de Poliție Locală în domeniul constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor pentru încălcarea normelor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân și abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a acestora, ca urmare a dispoziției primarului Sector 3;

C necesitatea asigurării unui serviciu public eficient și de calitate;

C asigurarea unui sistem logistic modem pentru realizarea serviciului public;

S dorința autorității publice locale de a decongestiona drumurile publice și de a asigura cetățenilor fluidizarea traficului rutier în condiții de siguranță, eliberarea locurilor de parcare ocupate cu vehicule nefuncționale, precum și asigurarea unui mediu sănătos.

Realizarea serviciului prin gestiune delegată de către un operator autorizat prezintă următoarele dezavantaje:

C perioada mare de desfășurare efectiva a activitatii de ridicare, avand in vedere selectarea unui operator conform prevederilor legale privind achizițiile publice;

■C prestarea serviciului doar pentru o durata stabilita in contract si apoi reluarea selecției unui alt operator;

-C autoritatea locala trebuie sa isi adapteze rolurile de administrator si reglementator pe durata contractului si va trebui sa se concentreze pe negociere, supervizare si monitorizare;

S tarife mai mari, astfel încât operatorul sa obțină profit;

'C costurile de funcționare ale serviciului sunt mai mari.

IV. ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU:

Direcția Generală de Poliție Locală va monitoriza derularea serviciului, în virtutea atribuțiilor stabilite de lege din domeniul protecției mediului, astfel incat sa se producă un impact scăzut asupra mediului.

V. ASPECTE SOCIALE

Aspectele sociale privind realizarea serviciului de ridicări auto, prin gestiune directă, de către compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București, comporta mai multe laturi legate de:

 • - personal calificat/atestat care prestează serviciul;

 • - asigurarea accesului facil la servicii de calitate ;

 • - promovarea pe termen mediu si lung a unor politici de tarife si preturi accesibile.

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul de ridicări auto sunt următoarele:

 • - imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor;

 • - promovarea calitatii si eficienta derulării serviciului de ridicări auto ;

 • - dezvoltarea durabila a serviciilor.
  Având in vedere aspectele tehnice, sociale si financiar-economice menționate, considerăm


ca organizarea, prin gestiune directă, prin compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București, a serviciului privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor tară stăpân și abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, reprezintă o modalitate eficientă și viabilă de realizare a obiectivelor noastre.


Șef serviciu

Serviciul Control Protecție Mediului și Salubritate Hohriac Mirtla ,Anexa nr.2 la HCLS3 nr. /3>A <0

REGULAMENT

privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate

pe domeniul public/privat al Municipiului București


Capitolul I

Dispoziții generale

Art.l. Prezentul Regulament reglementează activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și ale Hotărârii Guvernului nr. 156/2003 privind normele de aplicare a Legii nr. 421/2002.

Art.2. Dispozițiile prezentului Regulament au ca scop asigurarea protecției mediului, decongestionarea drumurilor publice și a locurilor de parcare, asigurarea parcării vehiculelor în condiții de siguranță și protejarea și refacerea spațiilor verzi.

Art.3. în sensul prezentului Regulament, expresiile și termenii de rriai jos au următorul înțeles:

 • 1. vehicul: orice mijloc de transport pe o cale de comunicație terestră, subterană, aeriană sau pe apă, care este părăsit ori fără stăpân;

 • 2. vehicul fără stăpân: vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținătorul legal este necunoscut;

 • 3. vehicul abandonat: vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului său al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin un an, al cărui proprietar legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului;

 • 4. domeniu public: totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public național;

 • 5. domeniu privat: totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele care fac parte din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, intrate în proprietatea acestora prin modalitățile prevăzute de lege.

Capitolul II

Dispoziții privind activitățile de identificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3

Sețiunea 1. Dispoziții generale

Art.4. (1) Sesizarea cu privire la existența unor vehicule staționate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, presupuse ca fiind abandonate sau fără stăpân, se poate face în scris, verbal sau telefonic de orice persoană sau din oficiu de către agenții constatatori din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

(2) Sesizările de la alin. (1) vor fi centralizate și înregistrate de către Direcția Generală de Poliție Locală.

Art.5. (1) Urmare a sesizărilor primite, Direcția Generală de Poliție Locală va desfășura procedura legală pentru identificarea vehiculului abandonat sau fără stăpân, până la emiterea Dispoziției Primarului privind declararea ca atare a vehiculului respectiv.

(2) Activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor abandonate și a celor fără stăpân se desfășoară sub coordonarea Direcției Generale de Poliție Locală, de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București.

Art.6. Sesizările cu privire la existența unor vehicule abandonate sau fără stăpân aflate pe pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3, vor fi verificate pe teren de către agenți constatatori din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

Art.7. (1) în urma verificărilor de pe teren, pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală va întocmi un proces verbal de constatare pe formulare înseriate și numerotate, semnat de doi martori asistenți, de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea locului în care se află vehiculul fără stăpân sau abandonat. Cu ocazia constatării, vor fi consemnate orice alte elemente particulare de natură să îndreptățească agentul constatator să considere vehiculul ca fiind abandonat sau fără stăpân.

 • (2) Procesul-verbal de constatare, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, va cuprinde datele minime de identificare a vehiculului, respectiv:


  • a)

  • b)

  • c)

  • d)

  • e) 0


numărul de înmatriculare (dacă este cazul); categoria;

marca și tipul;

starea fizică a motorului; seria de șasiu sau caroserie; culoarea.

 • (3) în ipoteza în care în interiorul vehiculului abandonat sau fără stăpân se nele bunuri, procesul-verbal de constatare va conține și inventarul acestora, în situația în care este posibil.

 • (4) Odată cu întocmirea procesului verbal de constatare agentul constatator va efectua planșe foto de detaliiK(față. spate, lateral, dreapta, stânga) precum și planșe foto de orientare.

^Ă\\                  x-X

direcțiX VAj \                      /  \

generală peVj \                        /r\ N |\

dlitielocMV h                   |\ \ I 1


Art.8. Direcția Generală de Poliție Locală va efectua cercetări pentru identificarea proprietarului/deținătorului legal al vehiculului, prin intermediul Direcției Dispecerat.

Art.9. Cu ocazia încheierii procesului-verbal de constatare menționat la art. 7, agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală va afișa o somație pe caroseria vehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia în termen de 10 zile de pe terenul aparținând domeniului public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3.

Art.10. După aplicarea somației pe caroseria vehiculului, agentul constatator va efectua planșe foto din care să reiasă îndeplinirea procedurii de somare.

Art.ll. După expirarea termenului prevăzut la art. 9, agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală va efectua o nouă verificare în teren, iar în situația în care proprietarului/deținătorului legal al vehiculului nu s-a conformat somației va proceda la întocmirea unui nou proces-verbal de constatare în acest sens.

Art. 12. După reverificarea în teren, în baza referatului întocmit de către Direcția Generală de Poliție Locală, Primarul Sectorului 3 îl va soma pe proprietarul/deținătorul legal al vehiculului, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primirea somației să ridice vehiculul aflat pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3.

Art. 13. Pentru vehiculele identificate ca fiind abandonate polițiștii locali vor încheia proces-verbal de constatare, semnat de 2 martori, de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea locului pe care se află vehiculul abandonat. După încheierea procesului verbal de constatare vor proceda la verificarea ITP și a RCA, valabile la data constatării. Lipsa valabilității acestora, pot conduce la faptul că vehiculul identificat nu este funcțional și nu a circulat pe drumurile publice, prin urmare a fot staționat pe domeniul public de la data expirării ITP.

(2) In măsura în care se constată împlinirea termenului legal de 1 an de abandon și în cazul în care proprietarul/deținătorul legal nu se conformează în termenul stabilit în somația de la art. 12, prin Dispoziție a Primarului Sectorului 3 se declară vehiculul ca fiind abandonat și se dispune ridicarea, transportul și depozitarea acestuia în spațiul special amenajat.

Art. 14. (1) Dacă proprietarul/deținătorul legal al vehiculului nu dă curs somației în termenul stabilit la art. 12, prin Dispoziție a Primarului Sectorului 3 se declară vehiculul ca fiind abandonat și se dispune ridicarea, transportul și depozitarea acestuia în spațiul special amenajat.

(2) Refuzul proprietarului/deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației prevăzute la art. 12 din prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă de Ia 1000-2000 lei, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 421/2002.

Art.15. (1) în baza Dispoziției Primarului prevăzută la art. 13, vehiculul, împreună cu bunurile ajlate în interior, va fi ridicat, transportat și depozitat de către compartimentul din cadrul aparatului de


/y      A

g DIRECȚIA I * generală de v POLIȚIE LOCAL

specialitate al primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București în locul special amenajat, sub coordonarea unui polițist local din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

(2) Dispoziția emisă de Primar constituie temeiul legal pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului la locul stabilit prin prezentul Regulament.

Art.16. Activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor abandonate se vor desfășura sub coordonarea Direcției Generale de Poliție Locală, de Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București.

Art.17. (1) La ridicarea vehiculului se va întocmi un Proces-verbal de ridicare de către reprezentantul compartimentulului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament, care va cuprinde și un inventar al bunurilor aflate în interiorul vehiculului, dacă este cazul, precum și numărul și data Dispoziției emisă de către Primarul Sectorului 3.

(2) La momentul ridicării, agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală va anunța Direcția Dispecerat asupra măsurii ridicării, urmând ca dispecerul de serviciu să anunțe telefonic Brigada de Poliție Rutieră și Secția de poliție competentă teritorial.

Art.18. După expirarea unui termen de 10 zile de la data transmiterii somației prevăzută la art. 12, în cazul în care proprietarul/deținătorul legal nu solicită eliberarea vehiculului de la locul de depozitare, Primarul va emite o Dispoziție prin care constată că vehiculul declarat ca fiind abandonat a trecut de drept în proprietatea privată a Municipiului București.

Art. 19. Dispoziția Primarului de constatare a trecerii de drept în proprietatea privată a Municipiului București a vehiculului abandonat se va comunica de îndată proprietarului/deținătorului legal al vehiculului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și poate fi atacată în 5 zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ.

Art.20. Dacă Dispoziția Primarului nu este contestată în termenul prevăzut la art. 19 sau dacă acțiunea proprietarului/deținătorului legal al vehiculului a fost respinsă prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, vehiculul va fi valorificat conform prevederilor Legii nr. 421/2002 și HG nr. 156/2003?

Art.21. (1) Dacă proprietarul/deținătorul legal al vehiculului abandonat se prezintă pentru ridicarea acestuia până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești sau până la predarea vehiculului spre valorificare, Dispoziția Primarului rămâne fără obiect.

(2) în această situație, vehiculul se restituie numai după ce proprietarul/deținătorul legal achită amenda prevăzută la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 421/2002, precum și cheltuielile aferente ridicării, transportului și depozitării vehiculului, sume care se fac venit la bugetul local al Sectorului 3.

Secțiunea 3. Dispoziții speciale privind vehiculele fără stăpân
prin care solicită ridicarea acestuia în termen de 10 zile de pe terenul aparținând domeniului public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3.

 • (2) După aplicarea somației pe caroseria vehiculului, agentul constatator va efectua planșe foto din care să reiasă îndeplinirea procedurii de somare și întocmește procesul -verbal de constatare.

 • (3) Agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală va efectua cercetări pentru identificarea proprietarului/deținătorului legal al vehiculului.

Art.23. După împlinirea termenului prevăzut ia art. 22, agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală va efectua o nouă verificare în teren, pentru a constata dacă vehiculul a fost ridicat, întocmindu-se un nou proces-verbal de constatare în acest sens.

Art.24. în situația în care vehiculul nu este ridicat în termenul de 10 zile de la afișarea somației prevăzute la art. 22, pe baza rezultatului cercetărilor efectuate cu privire la proprietarul/deținătorul legal al vehiculului, agentul constatator care a întocmit procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 23 va elabora un referat motivat în temeiul căruia Primarul va emite o dispoziție prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân și dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și depozitarea vehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, după caz, într-un loc special amenajat.

Art.25. Activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân se vor desfășura sub coordonarea Direcției Generale de Poliție Locală, de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București.

Art.26. (1) La ridicarea vehiculului se va întocmi un Proces-verbal de ridicare de către reprezentantul compartimentulului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București, care va cuprinde și un inventar al bunurilor aflate în interiorul vehiculului, dacă este cazul, precum și numărul și data Dispoziției emisă de către Primarul Sectorului 3.

(2) La momentul ridicării, agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală va anunța Serviciul Dispecerat asupra măsurii ridicării, urmând ca dispecerul de serviciu să anunțe telefonic Brigada de Poliție Rutieră și Secția de poliție competentă teritorial.

Art.27. Pentru identificarea proprietarului/deținătorului legal al vehiculului fără stăpân, în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare, Primarul aduce la cunoștință publică caracteristicile tehnice ale vehiculului și locul de unde acesta a fost ridicat, printr-un anunț publicat într-un cotidian local, site-ul oficial al Primăriei Sectorului 3 și prin afișarea la sediul Primăriei a listei cuprinzând vehiculele fără stăpân.

Art.28. Dacă în urma demersurilor întreprinse conform art. 27 vehiculul este revendicat, restituirea acestuia și a bunurilor aflate în interiorul său, după caz, se va efectua pe bază de proces-verbal de predare-primire către proprietarul/deținătorul legal al acestuia în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:

 • a)      calității de proprietar/deținător legal al acestuia;

 • b)     achitării tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege, aferente vehiculului respectiv;

 • c)     achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea,

’ ’’ :area, transportul, depozitarea și paza vehiculului;


hitării la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.
Art.29. Dacă în termen de 10 zile de la publicarea anunțului prevăzut la art. 27 proprietarul/deținătorul legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului din locul în care acesta a fost depozitat, Primarul va emite o Dispoziție prin care constată că vehiculul în cauză a trecut de drept în domeniul privat al Sectorului 3, liber de orice sarcini.

Art.30. în temeiul Dispoziției Primarului emise potrivit art. 29, vehiculul va fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea acestuia.

Capitolul III

Descrierea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public/privat al Municipiului București

Secțiunea 1. Condiții privind desfășurarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân

Art.31. (1) Activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor declarate prin Dispoziție a Primarului ca fiind abandonate sau tară stăpân se vor efectua de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București.

(2) Personalul Serviciului Administrativ va fi însoțit, obligatoriu, la desfășurarea tuturor activităților privind ridicarea vehiculelor de un agent constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

Art.32. Activitatea de ridicare, transport și depozitare cu mijloace speciale a vehiculelor abandonate sau fără stăpân aflate pe domeniul public/privat al Municipiului București, presupune următoarele:

 • a)     ridicarea, transportul și depozitarea se va efectua de către personalul Serviciului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București;

 • b)     personalul Serviciului Administrativ va fotografia vehiculul abandonat sau fără stăpân înainte de efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, cu evidențierea datei și orei, pentru a se evita eventuale litigii cu proprietarul/deținătorul legal al acestuia;

 • c)     ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor precum și a bunurilor din interiorul acestora, după caz, se vor face în condiții de siguranță, astfel încât să nu se producă niciun eveniment rutier, iar vehiculele ridicate să nu fie deteriorate;

 • d) personalul Serviciului Administrativ va efectua activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor, potrivit prezentului Regulament, exclusiv pe raza Sectorului 3 al Municipiului


  București.

  -^secr°

Art.33. (1) Operațiunile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân se vor efectua numai în baza Dispoziției Primarului de ridicare, transport și depozitare prezentată de agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

(2) Agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală asistă pe toată perioada derulării operațiunilor de ridicare a vehiculelor de către personalul compartimcntulului din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București.

Art.34. (1) înainte de ridicarea vehiculului, se va completa un Proces verbal de ridicare de către personalul Serviciului Administrativ, aprobat prin Anexa nr. 2 a prezentului Regulament, care va fi semnat de agentul constatator și un martor asistent. Procesul verbal de ridicare va cuprinde în mod obligatoriu marca, modelul, culoarea și numărul de înmatriculare al vehiculului (unde este cazul), locul și starea fizică a acestuia, și după caz inventarul bunurilor din interiorul vehiculului.

(2) Procesul verbal de ridicare se va întocmi în 3 exemplare (autocopiante și culori diferite) și va fi înseriat și numerotat. Originalul se va înmâna agentului constatator, iar celelalte două exemplare ale Procesului verbal de ridicare vor rămâne la personalul Serviciului Administrativ, urmând ca un exemplar să fie predat proprietarul/deținătorului legal al vehiculului în situația în care acesta se prezintă în termen legal și solicită eliberarea vehiculului.

Art.35. La momentul întocmirii Procesului verbal de ridicare, personalul Serviciului Administrativ va efectua un set de fotografii în format digital, din 4 unghiuri diferite (față, spate și lateralele vehiculului), vizând starea vehiculului înainte de ridicare. La cererea Direcției Generale de Poliție Locală, personalul compartimentulului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București este obligat să pună la dispoziția acestuia fotografiile din care să rezulte starea fizică a vehiculului abandonat sau fără stăpân.

Art.36. (1) Sectorul 3 al Municipiului București răspunde în mod direct față de proprietarii vehiculelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și depozitare efectuate de peronalul Serviciul Administrativ.

(2) Sectorul 3 al Municipiului București, prin Serviciul Administrativ este obligat să încheie o poliță de asigurare civilă la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune produse ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor. Pe perioada depozitării vehiculelor și bunurilor aflate în interiorul acestora, după caz, acestea se află în custodia Sectorului 3 al Municipiului București, prin Serviciul Administrativ, care răspunde conform legii până la data eliberării vehiculelor către proprietari/deținătorii legali sau, după caz, a valorificării acestora în condițiile legii.

Art.37. Eliberarea vehiculului se va efectua numai către proprietarul/deținătorul legal al acestuia și numai după ce face dovada achitării tuturor sumelor prevăzute la art. 28. La eliberarea vehiculului, personalul compartimentulului din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București va încheia un Proces-verbal de predare-primire, prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

Art.38. Momentul eliberării către proprietarul/deținătorul legal al vehiculului se stabilește pe

' le intrări-ieșiri existent la sediul locului de depozitare.Secțiunea 2. Spațiul de depozitare
Art.39. Spațiul destinat depozitării vehiculelor ridicate trebuie să fie situată în raza teritorială a Sectorului 3 și să îndeplinească următoarele condiții minime:

 • a)  terenul să fie nivelat;

 • b) întregul perimetru să fie împrejmuit cu cârd care să nu permită accesul persoanelor neautorizate;

 • c) să fie iluminat pe timp de noapte;

 • d) să fie asigurat cu sistem de supraveghere video și pază permanentă;

 • e)  să fie așternut cu piatră spartă; în cazul în care se consideră necesar se poate astfalta sau betona întreaga suprafață sau părți din suprafață;

 • f)  să fie prevăzut cu minim două incinte tip cabină echipate cu instalație electrică și termică în vederea prestării serviciului de pază:

 • g) spațiul administrativ să fie supravegheat video și delimitat astfel încât să nu permită accesul publicului în spațiul de depozitare a vehiculelor; publicul va avea acces în spațiul de depozitarea decât în prezența personalului cu atribuții în eliberarea vehiculelor și doar în scopul de preluare a acestora urmare a revendicării;

 • h) să se asigure un spațiu administrativ pentru relația cu publicul și pentru depozitarea bunurilor identificate în interiorul vehiculelor ridicate;

 • i)  să aibă dotările necesare desfășurării normale a activității personalului deservent și al publicului;

 • j)  să aibă asigurată legătura telefonică cu Direcția Generală de Poliție Locală.

Art.40. Autovehiculele utilizate și destinate special acestei activități trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime, care să asigure ridicarea, transportul și depozitarea în condiții de operativitate și siguranță a vehiculelor:

 • a) să fie omologate, înmatriculate și să corespundă din punct de vedere tehnic (avizate de I.S.C.I.R. și de R.A.R.) și estetic circulației pe drumurile publice;

 • b) să aibă capacitatea să disloce/ridice vehicule cu o greutate de până la 5 tone, dotate cu dispozitive omologate, pentru a putea transporta câte 2 vehicule concomitent;

 • c)  autovehiculele/dotările utilizate pentru dislocarea, ridicarea/transportul vehiculelor cu greutatea de peste 5 tone să fie fie echipate special în acest sens;

 • d) să asigure ridicarea vehiculelor din orice loc și indiferent de poziționare, în siguranță și tară perturbarea circulației;

 • e)  să asigure integritatea/fixarea sigură a vehiculelor în timpul operațiunilor de ridicare, transport și depozitare;

 • f)  să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă, dotate cu indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru atunci când operează în trafic, să aibă inscripționate elementele de identificare al compartimentului cu atribuții în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor;

 • g) să asigure ridicarea completă pe platformă a vehiculelor;

 • h) să fie echipate cu mijloace de comunicație.


Art.41. Personalul Serviciului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București angajat în aceste activități trebuie să fie instruit profesional.

^SEC^o>
Art.42. Personalul Serviciului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să fie dotat cu echipament de protecție, din material reflectorizant, purtând ecusoane din care să rezulte cu claritate numele, prenumele și denumirea compartimentului;

 • b) să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

 • c) să aibă un comportament decent și să evite situațiile conflictuale;

 • d) să furnizeze toate informațiile necesare la solicitarea persoanelor interesate, cu privire la operațiunea de ridicare a vehiculelor aparținând acestora;

 • e)  să fie instruit zilnic la intrarea în serviciu cu privire la respectarea normelor de protecția muncii;

 • f)  să fie instruit profesional și autorizat să desfășoare activitățile aferente serviciului.

Art.43. Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu atribuții în ridicare, transport și depozitare a vehiculelor ridicate de pe domeniul public și/sau privat al Municipiului București va ține o evidență a vehiculelor ridicate pe bază de registru înseriat care va conține următoarele rubrici:

 • a) numărul curent;

 • b) locul, data și ora la care s-a făcut constatarea și s-a efectuat operațiunea de ridicare; ora și ziua la care s-a efectuat eliberarea vehiculului; numărul de înmatriculare al vehiculului ridicat, după caz; numărul și data Dispoziției Primarului care a dispus măsura; echipajul operatorului care a efectuat operațiunea de ridicare;

 • c) numărul de înmatriculare (după caz), marca și culoarea vehiculului ridicat;

 • d) numele și prenumele agentului din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală care a solicitat ridicarea pe baza Dispoziției Primarului;

 • e) data și ora la care s-a efectuat eliberarea vehiculelor.

Capitolul IV Tarife aferente serviciilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3

Art.44. Tarifele aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care fac obiectul Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, se aprobă prin hotărârea Consiliului Local Sector 3.

Capitolul V

Dispoziții finale

Art.45. (1) Pentru fiecare vehicul abandonat sau fără stăpân se va întocmi un dosar, care va cuprinde obligatoriu următoarele date:


 • a) sesizarea scrisă (unde este cazul) sau o notă explicativă privind modalitatea de sesizare, oțntregistrată în Registrul special;
DIRECȚIA

* GENERAL

POLIȚIE LO

^CUREgV

 • b) procesul-verbal de constatare;

 • c)  fotografii ale vehiculului abandonat sau fără stăpân, realizate cu un aparat foto care afișează data fotografierii, poziția și starea vehiculului la momentul constatării, înainte de ridicare;

 • d) date despre proprietarul/deținătorul legal al vehiculului abandonat sau fără stăpân (unde este cazul);

 • e) referatul de cercetare în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal (în cazul vehiculului abandonat);

 • f)  copie de pe anunțul din cotidianul local, precum și de pe procesul-verbal de afișare la sediul primăriei (în cazul vehiculelor fără stăpân);

 • g) copie de pe somația adresată proprietarului și de pe confirmarea de primire a acesteia (în cauzul vehiculelor abandonate);

 • h) copie de pe Dispoziția Primarului de declarare a vehiculului ca abandonat sau fără stăpân și de ridicare, transport și depozitare a acestuia în spațiul special amenajat;

 • i)  copie de pe Dispoziția Primarului de trecere a vehiculului abandonat sau fără stăpân în domeniul privat al Sectorului 3;

 • j)  copie de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de respingere a acțiunii împotriva Dispoziției Primarului de trecere a vehiculului în domeniul privat al Sectorului 3, introdusă de proprietarul acestuia.

(2) Dosarul întocmit conform alin. (1) se arhivează conform reglementărilor în vigoare, la Direcția Generală de Poliție Locală.

Art.46. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 421/2002 și ale HG nr. 156/2003.

Art.47. încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.


ANEXA 1


Seria......nr............


PROCES VERBAL DE CONSTATARE

încheiat astăzi, anul................, luna..................., ziua......................în Sectorul 3 București,

Polițist local .................... (grad, nume, prenume) din cadrul Direcției Generale de Poliție

Locală, am constatat că vehiculul cu nr. de înmatriculare .........................., marca și tipul ..........,

categoria ..........., seria motorului ...........111, seria șasiului sau caroseriei ......................................,

culoarea.........., starea fizică..........., în legătură cu care am fost sesizați că ar putea fi fără stăpân sau

abandonat, a fost identificat în ziua de......., ora în Sectorul 3 București, str..........nr....., urmând a

fi efectuate verificările necesare privind situația juridică a acestuia.

Alte mențiuni (inventarul bunurilor aflate în vehicul):

Fapt atestat de martorul....................................., domiciliat în Sectorul 3, str..............nr....., bl....., sc.

......, apt.........., CI/BI seria..........nr..........., emis de.................., C.N.P...................................

Fapt atestat de martorul....................................., domiciliat în Sectorul 3, str..............nr....., bl....., sc.

......, apt.........., CI/BI seria..........nr..........., emis de.................., C.N.P...................................

Pentru aceste motive s-a încheiat prezentul proces-verbal în temeiul art. 5 alin. (1), (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2003.

Semnătură polițist local,

Semnătură martor,


Semnătură martor,
cl DIRECȚIA

* GENERALĂ

POLIȚIE LOCAL

ANEXA 2


Seria.......nr............


PROCES-VERBAL DE RIDICARE

Astăzi, anul...................., luna..................., ziua...................., ora....................., în Municipiul

București, Sector 3,

Subsemnatul          .....................................................................,          angajat         al

.................................................................., din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 3, la examinarea exterioară a vehiculului cu numărul de înmatriculare ............................, marca

........................, modelul ........................., culoarea ......................., în baza Dispoziției Primarului nr. ........................., am procedat la ridicarea vehiculului menționat mai sus.

La momentul ridicării vehiculul prezintă avarii vizibile: da / nu.

La fața locului s-a efectuat un set de fotografii în format digital, a câte 4 fotografii din unghiuri diferite (față, spate și lateralele vehiculului), constatându-se următoarele (inclusiv inventarul bunurilor aflate în vehicul, unde este cazul):

Cele menționate în prezentul proces verbal sunt atestate de către polițistul local ......................................................................................din cadrul Direcției Generală de Poliție Locală, precum și de către martorul asistent .........................................................,   domiciliat în

......................................, str................................, nr.........., bl........, sc........., ap............., sector ................., legitimat cu BI/CI seria............, nr.................., CNP.............................................

Semnătură reprezentant operator autorizat:

Semnătură polițist local:............................

Semnătură martor asistent:.........................


^\lxSEC?O^'ANEXA 3


Seria.......nr............


PROCES VERBAL DE ELIBERARE

încheiat cu ocazia eliberării vehiculului marca..................................... număr de înmatriculare

.......................................,          culoare          ..................................,          către          dl./d-na ........................................................................................................,            domiciliat(ă)            în ......................................................strada........................................................, nr........................., care s-a identificat cu CI/BI seria ..............., nr..................... eliberat(ă)     de

............................................................................... în  calitate de .................................... (proprietar, deținător legal) al vehiculului și a prezentat cartea de identitate și certificatul de înmatriculare seria ......................, nr...........................

Se constată achitarea taxelor prevăzute la art. 28 din Regulamentul Serviciului aprobat prin H.C.L. nr............/......................

La examinarea exterioară a vehiculului înainte de ridicare, s-au constatat următoarele:

Observații referitoare la modificarea stării vehiculului de la data ridicării până la data eliberării: da/nu

Am primit,

(proprietar/deținător legal)


Am predat,


(reprezentant________________)DIRECȚI

* GENERALĂ

POLITIE LOCĂL

ROMÂNIA


1913-2013! SABSÂTORIM ÎMPREUNĂ


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...................................... /


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.421/2002:

"(1) Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, agenții constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciți de primar, precum și agenții aparținând organelor de poliție vor întocmi procese-verbale de constatare.

(3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și depozitarea autovehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autoritățile administrației publice locale."

Conform prevederilor Hotărârii nr.286/09.10.2003, Consiliile Locale ale Sectorelor 1-6 au fost împuternicite de Consiliul General să exercite atribuții privind trece'rea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public și valorificarea acestora conform Legii nr.421/2002 și a H.G. nr.156/2003.

Având în vedere specificul acestei măsuri, respectiv acela de a ridica autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București, serviciul public de ridicare a autovehiculelor este un serviciu ce intră sub incidența prevederilor Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

în conformitate cu prevederile art. 10 din OG nr. 71/2002, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă - prin compartimente organizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului sau servicii publice, cu personalitate juridică, organizate în subordinea consiliului local

 • b) gestiune indirectă sau gestiune delegată - prin societăți comerciale.

Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ-teritoriale, precum și de

CABINET PRIMAR

numărul și mărimea localităților componente, în baza unui studiu de oportunitate a alegerii formei de gestiune.

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului, care se aprobă de către consiliile locale.

Având în vedere că serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitare și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar este realizat de către Serviciul Administrativ - Biroul Ridicări Auto, în baza HCLS 3 nr. 312/27.07.2017 modificată și completată prin HCLS 3 nr.676/28.12.2017 și HCLS 3 nr. 186/28.12.2018, din Studiul de oportunitate anexat prezentei hotărâri a rezultat că organizarea în gestiune directă, prin Serviciul Administrativ, a serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 3, este cea mai avantajoasă.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate și ținând seama de rapoartele de specialitate nr. 268438/05.12.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală - Serviciul Control Protecția Mediului și Salubritate și nr. 270026/11.12.2018 al Direcției Administrativă și Management Informațional - Serviciul Administrativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consilliului Local al Sectorului 3.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV


ROMANIA


1918-20161 sărbătorim împreună


TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0 Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0 NrJ.y.OOĂg/ -II . (2 , ApU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 3

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 676/28.12.2017, modificat prin HCLS 3 ni'. 186/26.04.2018, s-a aprobat realizarea de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 a serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap.

Se consideră necesară organizarea, prin gestiune directă, a serviciului public de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București. Conform HCLS 3 nr. 676/28.12.2017, s-a aprobat realizarea Serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, de către personalul specializat al Serviciului Administrativ, prin Biroul Ridicări Auto.

Conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și a Hotărârii Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând doemniul public sau rpivat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, sunt supuse procedurii de ridicare, transport și depozitare și vehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București. în consecință, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2003, Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 au fost împuternicite de Consiliul General să exercite atribuțiile privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București, a vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public și valorificarea acestora conform Legii nr. 421/2002 și H.G. 156/2003.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

în urma numeroaselor sesizări care reclamă staționările neregulamentare, ocupări abuzive ale parcajelor publice de reședință, a locurilor de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, staționări în parcuri, pe alei pietonale, zone verzi, în piețe, piațete, scuaruri, peluzele dintre carosabil și trotuare, insule de dirijare a traficului, a vehiculelor expuse la vânzare pe partea carosabilă a drumurilor publice, parcări, trotuare, spații verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, precum și a circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice ale Municipiului București, dar și a identificării vehiculelor fără stăpân sau abandonate, care au fost ridicate și depozitate în spațiul special amenajat, se consideră necesar efectuarea, prin gestiune directă, a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București, activitate desfășurată de personalul Serviciului Administrativ, prin Biroul Ridicări Auto, în colaborare cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3.

în consecință, se supune spre analiză, Studiul de oportunitate a deciziei de organizare în gestiune directă, prin Serviciul Administrativ, a serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domenul public sau privat al Municipiului București și a Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/ privat al Municipiului București.fcexfutiv, irMunteanu


Marioai

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL

SERVICIUL CONTROL PROTECȚIA MEDIULUI Șl SALUBRITATE


ROMÂNIA


1918-2018 SĂRBĂTORIM iMPREUNÂ


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 571 9

TELEFON (004 031) 430 30 30 int 107 / (004 031) 430 33 30 int. 107 / (004 021) 341 07 00

FAX (004 021) 340 07 51 E-MAIL mediu.salubritate@primarie3.r0

Str. Ion Țuculescu nr. 42, ci, sector 3, 031615, București, www.primarie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere atribuția consiliului local în domeniul administrării bunurilor proprietate publică și privată ale subdiviziunii administrativ-teritoriale, atribuție prevăzută de Legea nr. 215/2001, rl, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile:

 • •  Art. 7 lit. 1) și art. 9 lit. d) din Legea nr. 155/2010, legea poliției locale ;

 • •  Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • •  Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ - teritoriale, cu completările și modificările ulterioare;

 • •  Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 15, art. 23 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) - c), art. 24 din Anexa 1 la HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • •  Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • •  OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

 • •  art. 128 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, rl, cu modificările și completările ulterioare.


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL

SERVICIUL CONTROL PROTECȚIA MEDIULUI Șl SALUBRITATE

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

• numeroasele sesizări și reclamații ale cetățenilor, referitoare la ocuparea domeniului public de vehicule în vădită stare de degradare, devenite adevărate focare de infecție, dar și pentru o mai bună exploatare a parcărilor, asigurarea protecției mediului, protejarea și refacerea spațiilor verzi, asigurarea parcării vehiculelor în condiții de siguranță,

Propunem spre analiză Studiul de oportunitate a deciziei de organizare în gestiune directă, prin Serviciul Administrativ, a serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului București și a Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului București, urmând ca acestea să constituie anexe la proiectul de hotărâre privind organizarea acestui serviciu.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentareaordinir^Iezi a ședinței ordinare din data de .

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședinja^din data de                             analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....5^?.... de pe ordinea de zi / suplinietltarea"drdîHînde—

,zi_a_ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUArFOS 1 întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

as


suplimentarea ordinli-de zi a ședinței ordinare din data de

........de pe ordinea de zi /

................


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                    .........., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul . ..... . de pe ordinea de zi / -supUmentarea-^^rdiiTn-^e^ a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NJXA-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVCÎRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELAMEMBRI

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control ______________________________________________________________________________________________________________________1

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul. ...... .. de pe ordinea de zi /

su^plinientar^-ordiftH-de-zi’ a ședinței ordinare din data de ...S!..£A..^DAâ..................

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ..             .............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....9^2?..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi^a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-F08T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:..


PREȘEDINTE,

POPESCU RdME(L

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VO1CU AL1N-1ONU1

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL