Hotărârea nr. 91/2019

HCLS3 nr.91 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea cuantumului burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 495/30.10.2018, modificat prin HCLS3 nr. 554/28.11.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 32135/CP/l 8.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 29785/16.01.2019 al Direcției învățământ Cultură -

A

Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. VB/21168/P/14.12.2018 a Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 287114/20.12.2018;

 • -  HCLS3 nr.495/30.10.2018 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018-2019, modificată prin HCLS3 nr.554/28.11.2018;

 • -  Adresa nr. 29797/16.01.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul

A

Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului MECTS nr. 3470/7.03.2012 și 3480/26.03.2018 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul nr. 5576/2011;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cuantumul burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, indiferent de domiciliul acestora, aprobat prin HCLS3 nr. 495/30.10.2018, modificat prin HCLS3 nr.554/28.11.2018, se modifică după cum urmează:

 • a) Burse de performanță - 400 lei lunar

 • b) Burse de merit - 200 lei lunar

 • c) Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media generală 10 - 1000 lei lunar

 • d) Burse de studiu - 300 lei lunar

 • e) Burse de ajutor social - 300 lei lunar

Art.2. Numărul burselor aprobat prin HCLS3 nr.495/30.10.2018, modificat prin HCLS3 nr.554/28.11.2018, rămâne același.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția învățământ Cultură, și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.                             /

NR. 91

DIN 31.01.2019
SECTOR 3
CABINET PRI


CABINET PRIMAR

n.............TEtf PON i f -U 3' J-.SFAX{O< .021)5 3 03 04 E-MAIL c; ■■nc-tpr ••   . . -jrie5.ro

Calea D ești nr, 191, ■-■'..tor 3, 031024, Bucuri ti, www.primarie3.ro

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea cuantumului burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București,

aprobat prin HCLS3 nr. 495/30.10.2018, modificat prin HCLS 3 nr. 554/28.11.2018

Prin adresa nr. VB/21168/P/14.12.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 287114/20.12.2018, Instituția Prefectului Municipiului București sesizează faptul că, prin stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclul liceal, diferențiat în funcție de domiciliul acestora, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 495/30.10.2018, ne aflăm în prezența unei discriminări, astfel cum aceasta este definită de OG nr. 137/2000.

în consecință, în vederea respectării principiului egalității, al excluderii privilegiilor și discriminării, se impune modificarea cuantumului burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3, în sensul stabilirii aceluiași cuantum tuturor elevilor din ciclul liceal, indiferent de domiciliul acestora, după cum urmează:

 • -  Burse de performanță - 400 lei lunar

 • -  Burse de merit - 200 lei lunar

 • -  Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media generala 10 -1000 lei lunar

 • -  Burse de studiu - 300 lei lunar

 • -  Burse de ajutor social - 300 lei lunar

Prin urmare, având în vedere raportul de specialitate nr. nr. 29785/16.01.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 2/ FAX (004 <>2i) 318 03 04 E-MAIL inv; arrun $>pririiai <‘3.ro

Soseau^ Minai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.prirnarie3.ro


ROMÂNIA


W9-20U ISA- 'i ' IM iMORIUNÂ


Nr.29785/16.01.2019

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea cuantumului burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S3 nr.495/30.10.2018

Având în vedere:

Plângerea prealabilă nr. VB/21168/P/14.12.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 287114/20.12.2018, formulată de Instituția Prefectului Municipiului București cu privire la:”Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 495/30.10.2018, privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018-2019”, cu privire la următoarea neconformitate: atribuirea burselor de merit, respectiv de studiu pentru elevii din ciclul liceal, prevăzute la art. 1 punctul 2 și 3 litb) și c), prin discriminare pe criteriul domiciliului elevului.

Propunem:              ia pi

din c

Cuantumul burselor deimerit și de studiu să fie egal pentru toți elevii din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 3, indiferent de adresa de domiciliu.

Bursa de merit - Media generala 10 să fie acordată pentru toți elevii din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 3, indiferent de adresa de domiciliu.

Având în vedere cele menționate mai sus, cuantumul burselor acordate pentru elevii din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 3, indiferent de adresa de domiciliu, va fi după cum urmează:

 • -  Burse de performanță : cuantum de 400 lei lunar.

Burse de merit: cuantum de 200 lei lunar.

 • -  Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media generala 10,00: cuantum de 1000 lei lunar

 • -  Burse de studiu în cuantum de 300 lei lunar.

Burse de ajutor social în cuantum de 300 lei lunar.

Date ie dumneavoastră personale sunt prelucrate do Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/20] 6 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezi^tifte unor terți in baza unui temei legal justificai. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere seri ă, semnală și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile privind aprobarea de către Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre prin care să se modifice cuantumul burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 3 al Municipiului București., aprobat prin H.C.L.S3 nr.495/30.10.2018întocmit: Vasile Dan

12/20/2018


Tipăresc înregistrare


Primăria Sectorului 3 - București
Nr.inreg.: 287114

Data inreg.: 20.12.2018

Ora inreg.: 12:45:37

Proveniența: Instituția Prefectului Municipiului București

Telefon: 0213126525

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:București, cp. 013701, strada Piața Presei Libere, nr. 1, bl. corpul B, sector. 1 Adresa Lucrare:București, strada

Observații: posta militară, adresa in 3 exemplare, ref. Hot. nr. 495

Nr. File:6

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760


GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ROMÂNIA


PREFECTUL

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3058

Nr. VB/21168/P....../£./<?....................................2018

CONSILIUL LOCAL/dÂSECTORULUI 3

Doamnei Văduva IulHria - Președinte de ședință

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI Domnului Robert Șdrin Negoiță - Primar

SECRETARUL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI Domnului Marius Mihăiță - Secretar

Stimată doamnă,

Stimați domni,

A

In exercitarea dreptului de control al legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale, atribuție conferită prefectului de prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 495 adoptată în ședința ordinară din 30.10.2018, transmisă Prefectului Municipiului București, prin adresa nr. 239671/05.11.2018 a Secretarului sectorului 3, unde a fost înregistrată sub nr. 21168/05.11.2018, vă sesizăm unele neconformități ale acesteia cu dispozițiile legale aplicabile în materie, fapt pentru care în acest caz mai jos expus devin incidente dispozițiile legale referitoare la evenimentele legislative ce se impun a fi operate (modificarea și completarea; revocarea/abrogarea).

Prin Hotărârea nr. 495, autoritatea deliberativă a sectorului 3 a aprobat ” numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018-2019”.

Analiza pe fond a conținutului hotărârii consiliului local, sus menționată, a pus în evidență următoarea neconformitate: atribuirea burselor de merit, respectiv de studiu pentru elevii din ciclul liceal, prevăzute la art. 1 punctul 2 și 3 lit. b) și c) din actul administrativ supus verificării, nu respectă legislația în vigoare cu privire la criteriile de atribuire, prin discriminare pe criteriul domiciliului elevului.

A                                                                             _

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5576/2011, al Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse, acestea reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină.

La art. 7 al actului normativ anterior menționat se precizează că „Bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământulpreuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură Astfel,

„Art. 8 - (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 • a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional;

 • b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;

 • c)  au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

Art. 9 - (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa ”.

Ținând cont de prevederile mai sus menționate considerăm acordarea burselor pentru elevii din ciclul liceal în funcție de domiciliul elevilor ca fiind nelegale.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să luați act de cele constatate și să ne comunicați de urgență măsurile dispuse.

Netransmiterea către Prefectul Municipiului București a soluției adoptată ca urmare a primirii plângerii prealabile formulată împotriva actelor administrative considerate nelegale, conform art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, va conduce la formularea și depunerea acțiunii pentru anularea Hotărârii nr. 273 și nr. 297/25.10.2018 a Consiliului local al sectorului 5, la instanța de contencios administrativ.

5
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


'.ti


Către,


Cabinet PrimarIn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă tr propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:


privind modificarea cuantumului burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământpreuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S.3 nr.495130.10.2018


Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Raportul de specialitate

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre


Directorexecutiv adjunct,Șef

Angelica
Dalele dumneavoastră personale sunt preliȚțete de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, prititr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii-de^i-a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................3Z- de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi- a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂADRI^NA


SECRETAR,


MEMBRI.RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

a F

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul..........................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de               .................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                ................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^AFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU VW

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.................. de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinii-de z+a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședipța din data de        5?. Z./.5.F..Z5Z., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ZfZ.....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST74'H±A~FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ^ ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / -NEFAVORABIL proiectul de hotărâre


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       ..............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de          ,.£d...............

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                     analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOICUALIN -iONUTMEMBRI:

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA