Hotărârea nr. 88/2019

HCLS3 nr.88 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursa dc finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 și a listei provizorii de investiții pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.33448/CP/21.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul comun de specialitate nr.32798/18.01.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții:

HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar:

Adresa nr.32804/18.01.2019 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

Art. 19 alin. (1), art 39. art. 44 și art. 58 alin (1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe.

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă utilizarea, în anul 2019, a suinei de 14.000.000,00 lei, din excedentul bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2018. ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru cheltuieli dc capital, active nefinanciare și financiare, conform anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta horărâre.

Art.2. Se aprobă lista provizorie de investiții pe anul 2019. valabilă până la aprobarea/bugetului local pc anul 2019, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta horărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 3. prin Direcția Economică și Direcția Investiții și A</hizițfi. îndeplinire prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA


NR. 88

DIN 31.01.2019aduce la


MIHĂIȚĂ


SECTOR 3, BUCUREȘTI


Anexa la Proiectul de Hotarare


ANEXA nr.l

^ClS3           1.^)1

privind utilizarea excedentului bugetar


lei

Obiectiv

Suma propusa a se utiliza din excedent

1

Active nefinanciare

9,000,000.00

2

Active financiare

5,000,000.00

TOTAL -Cheltuieli de capital

14,000,000.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3


  • I - Credite bugetare

  • II - Credite de angajament


LISTA-SINTEZĂ*)

a cheltuielilor de investiții pe anul 2019mii lei

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- program 2019

I

332,019.88

0.00

323,019.88

0.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2019

I

331,862.48

0.00

323,019.88

0.00

0.00

8,842.60

0.00

8,842.60

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

157.40

0.00

0.00

0.00

0.00

157.40

0.00

157.40

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

I 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

Surse proprii

COD

ART

0

1

2

Cap. 1 Servicii publice generale 50.02

Autorități Publice ( Primărie 51.02.01.03 )

- program 2019

1

6.917.90

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2019

1

6,917.90

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

Autorități Publice ( Primărie 56 )

- program 2019

1

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

din total capitol, din care;

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

din care

din:

Credite

Reabilitare Termica

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

interne

externe

Total alocații bugetare

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

3

4

5

6

7

8

9

0.00

0.00

0.00

6,917.90

0.00

6,917.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ZOI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7c7

c

2

0.00

0.00

0.00

6,917.90

0.00

6.917.90

\

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

X&c

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/At/

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati Publice ( D.I.T.L 51.02.01.03 )

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/ V 3

Ic/    in

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I - N

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

\   <7/

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de

evidenta persoanelorTOTAL

Surse proprii

COD ART

0

1

2

( Direcția de evidenta Populației 54.02.10)

- program 2019

I

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

II

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

Alte Servicii publice generale

( Administrația Piețelor - 54.02.50)

- program 2019

I

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

din care finanțat din:

Credite

Reabilitare

Termica

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

interne

externe

Total alocații bugetare

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

3

4

5

6

7

8

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Zvc

/ “ X -4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/,/

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 rA

\

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

Surse proprii

COD ART

0

1

2

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

- estimări 2021

li

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

Cap II Aparare Ordine publica si siguranța naționala

Aparare Naționala ( Centrul Militar - 60.02.02 )

- program 2019

I

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

Ordine Publica ( Politia Comunitara / Politia Locala

-61.02.03.04 )

- program 2019

rr

0.00

0.00

Credite

Reabilitare Termica

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

interne

externe

Total alocații bugetare

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

3

4

5

6

7

8

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

rr*n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^7--

c/

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse , constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A/ o ?

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i        w

1 -       iiîifte

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

\ A

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecție Civila 61.02.08

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap. III Cheltuieli social culturale

Invatamant 65.02

- program 2019

1

33.70

0.00

0.00

0.00

0.00

33.70

0.00

33.70

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

- program 2019

1

33.70

0.00

0.00

0.00

0.00

33.70

0.00

33.70

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

\O

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

1

33.70

0.00

0.00

0.00

0.00

33.70

0.00

33.70

-

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

1 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UNITATI DE INVATAMANT

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

z<aQJ-

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

ta

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

yt S

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Casa de Cultura 67.02.03.06

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

! H

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

- program 2019

1

1,848.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1,848.40

0.00

1,848.40

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în

continuare - Total

1,691.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,691.00

0.00

1,691.00

[*/ KM

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. \ A

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

w

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

1

157.40

0.00

0.00

0.00

0.00

157.40

0.00

157.40

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi - 67.02.05

- program 2019

1

1,848.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1,848.40

0.00

1,848.40

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

1,691.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,691.00

0.00

1,691.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

157.40

0.00

0.00

0.00

0.00

157.40

0.00

157.40

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

/e/ H

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare- Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

! li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Asigurări si asistenta sociala 68.02

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare- Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Xq]/

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ol             ■

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

Va

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00din care finanțat din:

TOTAL

Credite

Reabilitare Termica

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD

ART

Surse proprii

interne

externe

Total alocații bugetare

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA NERAMBURSABILA

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■~z£ow

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

7V1

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i5

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I «I |

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LOCUINȚE 70.02.03

- program 2019

I

323,219.88

0.00

323,019.88

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

323,219.88

0.00

323,019.88

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alimentari cu apa 70.02.05.01

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

z

-estimări 2021

I H

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/ _ /       î

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

1 Z ■     h

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

\ ■■A

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

I 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

E

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenajări hidrotehnice 70.02.05.02

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

I 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f* £

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/ gZ Mi

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 B

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale 70.02.50

\

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului 74.02

Salubritate si gestiunea deșeurilor 74.02.05.01

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Z

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

li

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului 74.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06din care finanțat din:

TOTAL

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,/*x:

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/>/ £

j\*

- estimări 2022

I 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O

V

Cap V Acțiuni Economice - 79.02

l wbI

l-J

Străzi 84.02.03.03

\ 3X m

JQ:

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din total capitol, din care:

A. Obiective de investiții în continuare - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective de investiții noi - Total

- program 2019

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

din care finanțat din:

Surse proprii

Credite

Reabilitare Termica

Total alocații bugetare

din care:

Alte surse constituite potrivit legii

COD ART

interne

externe

Buget local

Utilizare excedent Buget Local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C. Alte cheltuieli de investiții - Total

- program 2019

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- estimări 2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2021

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-estimări 2022                              /?

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII,

DIRECȚIA ECONOMICA.CARI NET PRIMAR


faUFON o                 ? FAX .               ; 04 E-MAILc^b veip. 1. ju i.rj

C ' Du ’ nr 1 -î. sector 3, c i« s 8. :   \‘.i. www.primarie3.r0

ROMAN IA


i<v r                           «u


SECTOR 3

EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

33W


Nr....

D^ta


la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 și a listei provizorii de investiții pe anul 2019

în temeiul prevederilor art. 44 și ale art. 58 alin (1) lit.a) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere necesitatea identificării de surse de finanțare pentru cheltuielile de capital, este necesară și oportună utilizarea sumei de 14.000.000,00 lei, din excedentul anilor anteriori, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

De asemenea, pentru continuarea programului de investiții pe anul 2019, ținând cont de creditele de trezorerie aprobate anterior pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și de raportul comun de specialitate nr.32798/18.01.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


Dâiete diimne-voasiiăpt enalesunt ekicnucde Pr -na Sectoruliii 3 : n conformi; necuRegulamentul Uniunii Europene <>79 2016 în scopul îndeplinirii anîbuțnlor legale Datele pot fi de?.\ âkmc unor ierți ‘.a baza unui lentei kgal ius.:ficat Vă. puteți servila drepturile prevăzute in R ilamcntul UE 67d.-2tH ■'«. prin r e ictere -.crisL sen- iâ și datată înm.srnisă pe nJresi Primăriei Sector 3

DIRECȚIA ECONOMICĂTELEFON (004 os?) 358 03 23 - 28 FAX (004 021) 328 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro

Caîea Dudesti nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pfimarie3.r0


ROMANIA


NrJ/>^01.2019

Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 și a listei provizorii de investiții pe anul 2019

Ținând cont de prevederile :

• art. 44 si ale art.58 alin (1) lit.a) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere necesitatea identificării de surse de finanțare pentru cheltuielile de capital considerăm necesară și oportună utilizarea sumei de 14.000.000,00 lei, din excedentul anilor anteriori, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

De asemenea, pentru continuarea programului de investiții pe anul 2019, ținând cont de creditele de trezorerie aprobate anterior pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 și a listei


Director Investiții Achiziții, A

Irina Gina SoroceanuSef Serv. Investiții Lucrări Publice ,

Marius Popescu


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinim atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3

DIRECȚIA ECONOMICA

Cafea Dixlesti or. 1 >», sector 3,

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004021) 318 03 23 ■ 28 fax (004 02-) 318 03 04 e-mail economic $ primărie}, ro


O-


Nr.J^cW' //^.. 01.2019


Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării

ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alaturat:

- proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după incheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 și a listei provizorii de investiții pe anul 2019.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

  • -  Raportul de specialitate

  • -  Proiectul expunerii de motive

  • -  Proiectul de hotarare

  • -  Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


suptnnentarea ordtrrîî de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze,economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........22)1.7....................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NtHVFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PÂ UNICĂ

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONTARU VALERICA

A