Hotărârea nr. 86/2019

HCLS3 nr.86 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexelor nr.l, nr.2 și nr.3 ale

HCLS 3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.39279/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 37365/23.01.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • -  HCGMB nr. 181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primăriei Sectorului 3;

 • -  HCLS 3 nr.85/31.01.2019 referitoare la reorganizarea Direcției Administrativă și Management Informațional prin înființarea unui nou serviciu în subordinea Directorului Executiv Adjunct, respectiv ..Serviciul Prelucrare Arhivistică” și schimbarea denumirii ‘‘Serviciului Digitalizare și Arhivare” în “Serviciul Digitalizare și Arhivare Electronică”, precum și reorganizarea Direcției Servicii Publice ca urmare a comasării acesteia cu Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement;

 • -  HCLS 3 nr. 252/26.06.2018 stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Adresa nr. 37654/23.01.2019 a Serviciului Organizare Resurse Umane;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin.(l) și art. 11 din Legea cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Anexele nr. 1, nr. 2 și nr.3 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

 • 1. Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l a HCLS 3 nr.252/26.06.2018 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

“In conformitate cu prevederile art.8 alin.(I) din Legea nr.153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

 • -  Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Compartiment Spații Comerciale

 • -  Serviciul Autoritate Tutelară

 • -  Direcția Comunicare

Direcția învățământ Cultură

 • -  Serviciul Fond Funciar

Serviciul Digitalizcire și Arhivare Electronică

 • -  Serviciul Prelucrare Arhivistică

 • -  Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția șefului de serviciu)

 • -  Biroul Ridicări Auto

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari

 • -  Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

 • -  Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern

Compartiment Fond Imobiliar

 • -  Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu) ”

 • 2. Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2 a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

"in conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

 • -  Direcția Economică

 • -  Direcția Investiții și Achiziții

 • -  Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

 • -  Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 • -  Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană

 • -  Director executiv la Direcția Asistență Legislativă

 • -  Direcția Administrarea Domeniului Public

 • -  Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

 • -  Direcția Servicii Publice

 • -  Șef serviciu la Serviciul Administrativ ”

3. Anexa nr.3 a HCLS 3 nr.252/26.06.2018 cu salariile de bază pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ..Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.NR. 86

DIN 31.01.2019

3 (Uh. /s/. AW


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.3 A H.C.L.S. 3 NR...2S.2J2£;.Q£^O


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

’5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

S.S.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

11350

5

Șef serviciu

II

S.S.

10550

6

Șef birou

II

s.s.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

S.S.

3912

1

4205

2

4415

3

4636

4

4752

5

4871

Page 1/<

Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

/ ♦

/ J

/ -

\*A

1

3541

Țjf

1 2

tyi&'XiM

b)

2

3718

\ -o\

J7

3

3904

X

'X

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

2

3682

3

3866

4

3963

5

4062
Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

/♦/ / »

I

FUNCȚII PUBLICE

1 ?!

\

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

5

4827

Polițist local

principal

0

S.S.

3186

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

3967

Polițist local

asistent

0

S.S.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

4

3269

5

3351

Polițist local

debutant

0

S.S.

2563

1

2755

2

2893

3

3038

4

3114

5

3192

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3346

1

3597

2

3777

3

3966

4

4065

5

4167

Polițist local

principal

0

S.S.D.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35Alalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15%SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N

Oau.......

TELEFON 6            0323- ■ FAX (004 021) J- t E-MAIL <;b .prin . 1 jrie3.r0

C ea Du .ti nr. • i, sector 3,03.1084, B. curești, www.primarie3.r0


ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr.l, nr.2 și nr.3 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 37365/23.01.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane referitor la modificarea și completarea Anexelor nr.l, 2 și 3 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare:

Hotărârea Consiliului Local referitoare la reorganizarea Direcției Administrativă și Management Informațional prin înființarea unui nou serviciu în subordinea Directorului Executiv Adjunct, respectiv „Serviciul Prelucrare Arhivistică" și schimbarea denumirii "Serviciului Digitalizare și Arhivare" în "Serviciul Digitalizare și Arhivare Electronică", precum și reorganizarea Direcției Servicii Publice ca urmare a comasării acesteia cu Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement;

prevederile art.8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Modificările propuse ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, sunt următoarele:

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l:

va fi introdus și serviciul nou înființat "Serviciul Prelucrare Arhivistică";

Ca urmare a schimbării denumirii " Serviciul Digitalizare și Arhivare" se va numi "Serviciul Digitalizare și Arhivare Electronica"

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

Direcția Servicii Publice se reorganizează prin comasarea cu Direcția Dezvoltare Parcuri

Tematice și Agrement, păstrându-și denumirea Direcția Servicii Publice;

> Anexa nr.3 cu salariile de bază pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitatea al Primarului Sectorului 3 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 se va modifica ca


urmare a majorării salariilor de bază

Având în vedere cele prezentate, am inijn Consiliului Local Sector 3.im 350 lei.

oiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării


r VI CE Pi IU2,019 Tttl.....


Datele d mie voastră personale sunt prelucrate d. Primăi -'vciorui 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul îitdt plinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în 1 za unui tem. legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679'2010. piintr-o ccn e scrisă, semnală și i itată nans isă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre

referitoare la modificarea și completarea Anexelor nr.l, 2 și 3 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

 • >  Hotărârea Consiliului Local referitoare la reorganizarea Direcției Administrativă și Management Informațional prin înființarea unui nou serviciu în subordinea Directorului Executiv Adjunct, respectiv „Serviciul Prelucrare Arhivistică” și schimbarea denumirii “Serviciului Digitalizare și Arhivare” în “Serviciul Digitalizare și Arhivare Electronică”, precum și reorganizarea Direcției Servicii Publice ca urmare a comasării acesteia cu Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement;

 • > Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • > prevederile art.8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Modificările propuse ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, sunt următoarele:

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l:

va fi introdus și serviciul nou înființat "Serviciul Prelucrare Arhivistică'",

Ca urmare a schimbării denumirii “ Serviciul Digitalizare și Arhivare” se va numi “ Serviciul Digitalizare și Arhivare Electronică''

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

Direcția Servicii Publice se reorganizează prin comasarea cu Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement, păstrându-și denumirea Direcția Servicii Publice’,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


> Anexa nr.3 cu salariile de bază pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitatea al Primarului Sectorului 3 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 se va modifica ca urmare a majorării salariilor de bază, conform anexei.

ca urmare a celor prezentate, propunem modificarea și completarea Anexelor nr.l, 2 și 3 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.3 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.............................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

S.S.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

11350

5

Șef serviciu

II

S.S.

10550

6

Șef birou

II

S.S.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

S.S.

3912

1

4205

2

4415

3

4363

4

4752

5

4871

Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

2

3682

3

3866

4

3963

5

4062

Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35"1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

5

4827

Polițist local

principal

0

S.S.

3186

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

3967

Polițist local

asistent

0

S.S.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

4

3269

5

3351

Polițist local

debutant

0

S.S.

2563

1

2755

2

2893

3

3038

4

3114

5

3192

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3346

1

3597

2

3777

3

3966

4

4065

5

4167

Polițist local

principal

0

S.S.D.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

h                2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


ș

EF SE

:rve

1 /

Cil

igeniațÎNTOCMIT,

Elena Mărculescu

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Nr. înregistrare: 38917/2019

CĂTRE,

- SINDICATUL “FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 594/19.12.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 8 alin.(l) și art.l 1 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilei de salarizare propuse pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, conform anexei.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

s.s.

12750

3

Director executiv

II

s.s.

11990

4

Director executiv adjunct

II

s.s.

11350

5

Șef serviciu

II

s.s.

10550

6

Șef birou

II

s.s.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

S.S.

3912

1

4205

2

4415

3

4363

4

4752

5

4871

Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

2

3682

3

3866

4

3963

5

4062

Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'lalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.l01/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

5

4827

Polițist local

principal

0

S.S.

3186

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

3967

Polițist local

asistent

0

s.s.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

4

3269

5

3351

Polițist local

debutant

0

S.S.

2563

1

2755

2

2893

3

3038

4

3114

5

3192

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3346

1

3597

2

3777

3

3966

4

4065

5

4167

Polițist local

principal

0

S.S.D.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

^W-}c£

. x    <—x K^VFvL

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35Alalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară  VICIU,
  SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE  ROMÂNIA


  TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarte3.r0

  Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • •  Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru modificarea și completarea Anexelor nr.l, 2 și 3 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate;

 • •   Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • •   Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr.l, 2 și 3 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate; în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.. .........n.

de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii dc zi a ședinței ordinare din data de ..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICĂADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONTARU VALERICACONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...CL/Z... de pe ordinea de zi / suplimeatareiopătftH-de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST 7 NUAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / -NEF A VORABFL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN