Hotărârea nr. 84/2019

HCLS3 nr.84 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 3, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.39758/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36209/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 18.01.2019 și nota de constatare din data 18.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 3, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 84

DIN 31.01.2019


SECTOR 3CABINET PRIMAR


CABINET PRIMARtelefon


ROMÂNIA


Nr. ..

Data


..


'004 < «b i ’            FAX (004 r ■ < ț r. • E-MAJI < >‘>ir1 „iims .•'prim'.

C ■ 1 Dude ti nr. k. t, sector 3. 03K S - București, www.prirnarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 3, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Zborului nr. 3, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 18.01.2019 și fișa de evaluare din 18.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 3, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Secte 'ului 3 în conformitate cu Regn lame nul l miunii Europene 67' 2016 in sco ii îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvălu e unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 670/2016. printr-o Cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nir„ 3 a


Nouă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de 4 î ♦lY* 2țybyla adresa: __"?>_________■. și a constatat următoarele:

1. Teren :3. Măsuri dispuse .


Comisia,

/ .CițY e-i c. <->'

.....vă .

d vj'v~ £,•

A           >

f CA O X
Anexa nr.


Fișă de ©valoareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:z

Adresă__________________

Dalta____________-f F "       z&ffr

înveli toare*

—1—

i

Punctaj

Punctaj ; acordat

□ Nu este cazul

| Nu există

i

□ Fără degradări

r-.....                -    - ----------f~

0

AA

□ Degradări minore

i înveiitoarea lipsește și/sau e

; degradată parțial (maxim

i 10% din suprafața totală).

Este suficientă reașezarea j materialului învelitorii și remedieri locale.

1-2

1

1 1

1                                                                                          j

; □ Degradări medii

;■

r

Invefîtdare lipsește și/sau e i degradată în proporție mare 1 (10-30% din suprafața

3-7

1

1

totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

1

i

j

LJDegradări majore

|

1

1

i

învelitoare lipsește și/sau e < degradată în proporție de peste 3 0% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curouri/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

î

i

1

1

1

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașmă, atic*

Punctaj

1

Punctaj acordat

□ Fără degradări

i

0

! Elementele de închidere

□ Degradări minore

| sunt desprinse și degradate .

| punctual. Nu sunt urme de i ! umiditate. Suficientă

1-2

I

1        r____

-----------

1 reparația punctuală.

Elementele de închidere

< ____

__! sunt desprinse și degradate !_____    ______


Degradări medii


iDegradări majore


parțial (10-30% din                3-7

i lungime). Umiditate vizibilă i

! ne alocuri. Necesită

! înlocuire și refacere parțială ‘____

j Elementele de închidere

sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime.           8-12

Umiditate vizibilă. Necesită :

• înlocuire totală. Risc pentru !

; trecători i'Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.


: JNu este căzui


• 2 Fără degradări


□Degradări minore


□ Degradări medii


Nu există

4-----

i Sunt necesare reparații

punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.__

Jgheaburi și burlane j degradate parțial (neetanșe i și deformate) și/sau înfundate. Necesită


Punctaj

—---

,            n

_j_________r____

i


Punctaj ; acordat


1-2


3-7


.„'Degradări majore


î

i uriocuire parțială


Jgheaburi și burlane

, degradate în totalitate sau

i lipsă (chiar și parțial). Lipsa | tubului de racord la rețeaua

i de canalizare-. Necesită

i înlocuire totală.


8-12


...


* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

1 2. FAȚADE

•                                                                                          l

! Tencuială*

: 1

1                          _______ ..    ....... .         . .                                                                            __________________L

Punctaj

Punctaj ;

I acordat

; □ Fără degradări

j

0

I                                                                                          ;

"i Degradări minore

; Degradări punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

; Fără

; igrasie. Posibilă remediere j j punctuală. .

1-2

~t ■

i

1

r~

I

1

: Degradări medii

ș Degradări locale ale tencuielii (10-30% din

i suprafața fațadelor). Igrasie ușoară.

Suprafețele se retencuiesc. j

3-7

1

! 1

Porțiuni de tencuială ce cad, ;

; se desprind și/sau sunt

Li Degradări majore          j puternic umede, tencuială i 8-12     ■      /2-

! degradată peste 30% din •  ___ _____:

suprafață. Suprafețele se ;

______________; refac total.______ ___;                 ____

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

i Zugrăveală*

 • ■ ZFără degradări

 • ■ □Degradări minore

.1 Degradări medii

i Degradări majore

i

Punctaj

i                                          "                                                      !

n U

; Zugrăveala exfoliată

: incidental. Posibilă

1-2

; remedierea punctuală.

Zugrăveala exfoliată parțial •

(10-30% din suprafața

.5

' fațadelor). Suprafețele se

; rezugrăvesc.

1 Zugrăveala exfoliată și/sau j ; decolorată peste 30% din

4

suprafața fațadelor.

j Suprafețele se refac total.


Punctaj

acordat
*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplărie*

i t |

Punctaj     ; Puncta.)

acordat

IFără degradări

1

n

□ Degradări minore

! Vopsire'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a > materialului. Nu lipsesc

' elemente de tâmplărie.

' Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

i

%

i ,_2

1                                                   i

b s:

■ i Degradări medii

Materialele componente

! deteriorate, deformate,       i

1

! neiolosibile și/sau defecte | (cel puțin un element): Nu <

'1

1

1

1 j {

lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

|                                                                                         i

j

1

1 Degradări majore

1

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsa (cel puțin un ! element). Necesită înlocuire i completă.

;                                                           j

i

4

' _____—

i

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Elemente decorative*

Punctai    ’ Punctaj i

i acordat

□ Nu este căzui

' 1

-i -      .       .      -               ________ j

□Fără degradări

0

Elemente decorative

□ Degradări minore

. incomplete și/sau afectate în t

1-2        j

: timp de factori atmosferici și biologici.

■ :? Degradări medii


! Degradări majore


Elemente decorative care

, lipsesc ac pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în ' mod abuziv.

i Elemenie decorative

i desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Elemente de

i tinichigerie care lipsesc.

' Risc pentru trecători.


* Indiferent de materialul din care suni alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren., etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă *

Punctaj

Punctaj

J acordat

. jNu este cazul               j                                                          ---

7 Fără degradări__          i___________ 0

A                   i Coșuri de fum cu cărămizi

desprinse, care prezintă risc

Degradări medii           i de cădere. Coșuri de fum i 1-7

! care prezintă elemente de

decorațium lipsă.

i Elemente din lemn rupte ! și/sau* lipsă, deformări ' majore aie structurii

Degradări majore

șarpantei. Coșuri de fum i și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru j trecători.

8-12 !

A

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

Pereți 3

Punctaj

. 1 - _ _ . . 1 .

Punctaj

acordat

CFără degradări

0

.1 Degradări medii

î Elemente lipsă pe suprafețe • mai mari (colțuri de clădire, î soclu). Se vor face

i completări cu elemente în

< baza unui proiect tehnic autorizat.

1

1                                                                                                                                            i

|                                                                     |

1-7

!                                                                                    i

----—-------- Crăpături de dimensiuni ț mari, structură slăbită și/sau ■


. deformată, elemenie

; componente aie structurii

..Degradări majore           verticale lipsă parțial sau          8-24

; totai. Clădire romă. Risc

i pentru trecători.Reabilitarea J se va face în baza unui

_______ _    , proiect de consolidare și ____

reparații capitale, ori se va

! desființa m baza unui

j proiect tehnic autorizat. ;


____|                       ^t4-WX XZ-fUU.

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie di piatră, lemn, beton, etc.

Imprejimraire*


□ Nu este cazul □Fără degradări


Punctaj

' Nu există____


Punctaj

acordat


□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradări majore


! Zugrăveala și/sau vopsitoria

; împrejmuirii sunt exfoliate i 1 -2

i incidental. Posibilă

1 remedierea punctuală.

i

i Elemente decorative

; componente lipsă, iar

! zugrăveala și/sau vopsitoria

■ împrejmuirii sunt exfoliate i

’ în proporție de peste 10%

| din suprafață.

n

J               t

i

1

’ împrejmuirea prezintă

1 deformări, degradări,

: înclinări structurale vizibile. •

l împrejmuirea lipsește

! parțial. Risc pentru j trecători.

4 i

1

I
* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

■ CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR

■ □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea 1 timpului, etc._________________

i □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri


i                                                                                                                                                                             -                                                                                                                          1

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a j > Regulamentului local de urbanism, etc.______ _________________,

; OBSERVAȚIIPaidctajul total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Pimcîajuil de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse . evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim ae 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

’.....


o Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


P'îăiffidajuî procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO) ■ Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. | Categona de impozitare a clădirii

I

ș o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

I

_____________________________ , ________________________________________________________ i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 6f% și ^0%_______________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100% ____ ‘____ ’____

PUNCTAJ      ^PUNCTAJ~ ~ [PUNCTAJ      ' CÂTEGOR

TOTAL        REFERINȚĂ I PROCENTUAL | IMPOZITAO /lMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........Xx..........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de...........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........ a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..................de pe ordinea de zi /-supL-mentarea^ordinii-dezi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFA VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNIC

MEMBRI:SECRETAR,

HONȚARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

de pe ordinea de zi /

3/ W?


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...TiZ......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordtiTii de

-zi-arședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / 'NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


RAP0RT


referitor la proiectwFde hotărâre înscris la punctul ...^2.7?...............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                     .........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...souIT.......

de pe ordinea de zi / suplimentarca-ordimide zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

....................................................................FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN


GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL