Hotărârea nr. 83/2019

HCLS3 nr.83 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»                                                                                                                                                       J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 1, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39752/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36203/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 18.01.2019 și nota de constatare din data 18.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile.

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 1, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 83

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

TELEFON                 - FAX io i          <■: EMAIL c

(mgnaUfa>'miii.'A3' m.........................

C. Duck i . k u sector 3. < -.1084 Bucure . www.primarie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 1, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Zborului nr. 1, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 18.01.2019 și fișa de evaluare din 18.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Zborului nr. 1, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Pri năria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene <>79'2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal iustin cat. Vă puteți exercita drepturile prevăz ite in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe ac- .sa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. îa


Notă de co as tata reComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului Bucprești s-a deplasat în teren în data de /      ^>1 Ș la adresa:

______________________3^.4?                  _____ ___, și a constatat următoarele:3. Măsuri dispuse :


Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă_____________Cep-

D aia ______V OI’ B


£1

invelitoare*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

i Nu există

r                                 !

___ 1               _________H

.2 Fără degradări

l     -                         L.      . U........ '  ' i1""

0

J

!

AA

□ Degradări minore

i Invelitoarea lipsește și/sau e i degradată parțial (maxim i 10% din suprafața totală).

| Este suficientă reașezarea ; materialului învelitorii și remedieri locale.

1-2

i                                                                       1

i

i                                                                                         .*

i                                                                       ;

i

! -

1

------------------------------j

□ Degradări medii

; Invedîto'are lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesita înlocuire și fixare. 1

3-7

1

i

1

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt ’ neetanșe.

8-12

I

i

i

1

i

i

1 c

Prezintă curburi/iupturi majore. Necesită înlocuire totală.

. .— ..1* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașmă, atic*

Punctaj

Punctaj

' acordat

C Fără degradări

0

□ Degradări minore

_____

' Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.          !

1-2

1

1

i

i                                                           ,

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate i

|


Degradări medii           1 parțial (10-30% din "         3-7

lungime). Umiditate vizibilă î

i pe alocuri. Necesită

______ | înlocuire și refacere parțială ;

' Elementele de închidere

| sunt desprinse și degradate

IDegradări majore         | peste 30% din lungime.           8-12

i Umiditate vizibilă. Necesită ;

I înlocuire totală. Risc pentru j _____ ■ trecători___________________________i

* indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.


! jgheaburi, iburiane și elemeimte de tmichigerie*          ■ Punctaj        Punctaj

•_____________________________________________________           i, acordat__.

■ ONu este cazul

' Nu există

j FJFără degradări

_____ .. _ |

L                                  ___________L_ '1 .       J_____     .          1

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

- —■

;J Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

1

1

3-7            ___i

;                                                            1

1

•                                                                        1

1

□ Degradări majore

J

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

1                                                    . i

8-12 --"

i

* 1

i

* indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

■ 1

i 2. FAȚADE

*------------        --------—------- -                                                             ----r—

Tencuială*                                                   Punctaj

1

Punctaj I acordat I

□Fără degradări

i ()

i

□Degradări minore

1 J

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii.

Fără                            [       i -2

igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

!

1 :

1

1

j Degradări locale ale

• Degradări medii           •’ tencuielii (10-30% din              3-7

i suprafața

fațadelor). Igrasie ușoară.

Suprafețele se retencuiesc. I

1

1

1

Porțiuni de tencuială ce cad,

; se desprind și/sau sunt

□ Degradări majore         ; puternic umede, tencuială.         8-12

i degradată peste 30% din

1

(2- |

suprafață. Suprafețele se

______________________. refac total.____    _____j            _    __x___

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

! Zugrăveală*


Punctai

J


□Fără degradări

□ Degradări minore


..]Degradări medii


,j Degradări majore


-j-----1---

Zugrăveala exfoliată

; incidental. Posibilă

| remedierea punctuală.__._____

Zugrăveala exfoliată părți ai

I (10-30% din suprafața 1

i fațadelor). Suprafețele sc

rezugrăvesc.____         ____

' Zugrăveala exfoliată și/sau

i decolorată peste 30% din

suprafața fațadelor.

; Suprafețele se refac total, J
*Se vor iua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă., dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj

; Punctaj acordat

□ Fără degradări

1

0

i □ Degradări minore

; Vopsire xiefectuasă î (scorojită), ușoară uzură a ; materialului. Nu lipsesc

1 elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

i

i

|

i

1

[

i                                                                       ;

. 1 Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element).’ Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

"> J

1 1

j

”|

i .1 Degradări majore

i

i

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipșă^cel puțin un ! element). Necesită înlocuire i completa.

4

. ... . 1

1

I

i

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

i

Punctaj

Punctaj

; acordat (

.2 Nu este cazul              ;                              ;                     z

"Fără degradări

--1------------------------ — >

1

0

=- .

A

Degradări medii

; Coșuri de fum cu cărămizi j desprinse, care prezintă risc j de cădere. Coșuri de fum 1 care prezintă elemente de j decorațium lipsă.

1-7

■                                                                                          !

1                                                           ;

□Degradări majore

! Elemente din lemn rupte j și/sau*lipsă, deformări i majore ale structurii

■ șarpantei. Coșun de fum

8-12

î                                                                       :

1

I

1                       '                                  i

j                                                                       i

.                                                                                          !

)

și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

Pereți *

!

Punctaj        Punctaj

i acordat

□Fără degradări

j                                                                                                                                                              :

0

□ Degradări medii

j Elemente lipsă pe suprafețe 1

! mai mari (colțuri de clădire,

i soclu). Se vor face

i                                                  !

i                                                                                          i

i-7

completări cu elemente în

■ baza unui proiect tehnic autorizat.

I                                                                     î

Crăpături de dimensiuni

r

j

; mari, structură slăbită și/sau ■ deformată, elemente

(

i

i componente ale structurii

1

jDegradări majore          i verticale lipsă parțial, sau

8-24

1

1

1

i total. Clădire ruină. Risc

1

1 pentru trecători.Reabilitarea ! ■ se va face în baza unui î proiect de consolidare și

<

; reparații capitale, ori se va

! desființăm baza unui                        ,      ----

_______________j proiect tehnic autorizat. ;_____L _ _______i

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticala: zidărie din cărămidă, zidărie du? piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*

□ Nu este cazul □Fără degradări


□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradări majore


i_Nu există___ __!_

! Zugrăveala și/sau vopsitoria * împrejmuirii sunt exfoliate I incidental. Posibilă

remedierea punctuală. D f Elemente decorative

I componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10%

; din suprafață.___

; împrejmuirea prezintă ; deformări, degradări,

! înclinări structurale vizibile. ;

' împrejmuirea lipsește

’ parțial. Risc pentru

| trecători.Elemeraie decorative’1'


Fără degradări


Punctaj

LZZ........


i   Punctaj

i    acordai

■ț— -

,i


7. Degradări minore


Elemente decorative

; incomplete și/sau afectate în !______L-2__i,'? Degradări medii


i "• Degradări majore


 • ■ timp de factori atmosferici

t și biologici___,

Elemente decorative care

lipsesc de pe fațade,          i 3

 • ■ inclusiv cele îndepărtate în

! mod abuziv.

-f---------1---------

| Elemente decorative

, desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Elemente de             4

i tinichigerie care lipsesc.

i Risc pentru trecători.;
* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

■ CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR     ___~       _______

j □ Degradări cauzare de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea ; timpului, etc.______________________

• □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei i clădiri

: OBSERVATE

1______J___—Pamctajul totali. După completarea fișei de evaluare se va caicula punctajul rotai (însumând punctajele dm coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). PuEictapi de referința. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim ae i 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfei reprezintă punctajul de referința. __


, Podajul pro£®iniraal. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj totai/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ___

i Categoria de impozitare a cMirii _  _________

j □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

i o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%


□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și J0%_______ ______________________1

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

:PUNCTAJ

PUNCTAJ

jPUNCTAJ

; CATEGORIA DE

• TOTAL

REFERINȚĂ

| PROCENTUAL

I IMPOZITARE

........‘ ' ' z/X'

©O

1....../6Z

2    5 "  !

A

întocmit..

/ 4'71</C7/ /2<f>Cc/   d 6 ZT

A//W
r            MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


. de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de ....... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A~FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIC

MEMBRI:SECRETAR,

HONȚARU VALERICARADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ N1COLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


2%

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.......c..................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                    ........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...".^z......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zra'ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /1W A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. I și art. 54 alin. (4) din Legea nr.2l 5/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT    totărâre înscris la punctul

iuții de zi a ședinței ordinare din data de


de pe ordinea de zi /


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ..a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul Zi.yf...'........

de pe ordinea de zi / suplimentarea^oTdîmî de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLHVFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..........................


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL