Hotărârea nr. 82/2019

HCLS3 nr.82 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

V

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 52, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39747/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36184/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 52, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 82

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

......W*  A

TELEFON (0'4 s j 0323-. FAX 11-21) 30 . • 04 E-MAILct.” ■ 011         naoej.ic

C •;< Dudt .■ nr. ?gt. - ?ctor 3. < ,jK 4, Bucu ti. www.pnmanc3.r0

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 52, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018,

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Vulturilor nr. 52, Sector 3, București,

Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 300% pentru clădirea situată la adresa str.

Vulturilor nr. 52, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și a

iliului Local al Sectorului 3.CONF. DfSPOZ

NR. 253/2C

VICEPRIMAI elena PEîT-

Datele dumneavoastră personale sunt; elucrate de Primări.-. Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor teiți în baza unui temei lega! justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulau mtul UE 679/2016. prmtr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adre : Primăriei Sector 3.

Anexa nr. îa


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de             Ș îa adresa:

V               Uzy \ jL __     _____, și a constatat următoarele:

1. Teren :


2. Clădire :

..............

.............t...........................................................................................................................................


Comisia,

Anexa ar. Io


Fisă de evailoareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului generai al imobilului:

Adresă__ife*          fel î __________

Sata ____[4 „         _____


I. aCOPEjRIS

înveli toare*

Punctaj

Punctaj

' acordat _U - .  -------------------A

□ Nu este căzui

! Nu există

_

I Fără degradări

0

1

A-a

Degradări minore

i Inveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

1 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea

1 materialului învelitorii și

i remedieri locale.

<-2

i

□ Degradări medii

: înveiltoăre lipsește și/sau e

j degradată în proporție mare !

; (10-30% din suprafața

! totală), coamele sunt

i neetanse.

i                                   '

; Necesită înlocuire și fixare.

3-7

i

i

!                                                                       1

■ -

i                                                                       :

i                                                                        >

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e i | degradată în proporție de ceste 3 0% din suprafața

1 totală, coamele sunt

i neetanșe.

 • ■ Prezintă curouri/rupturi majore. Necesită înlocuire

 • ■ totală.

8-12

r

i

1................

* indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, arie*

Punctaj       Punctaj

acordat

□ Fără degradări

O

i Elementele de închidere

' i Degradări minore

i sunt desprinse și degradate ; punctual. Nu sunt urme ae umiditate. Suficientă

.-2 .

i reparația punctuală.

1

i Elementele de închidere

sunt desprinse și degradate .

Degradări medii


parțial (10-30% din                3-7

lungime). Umiditate vizibilă 1

i pe alocuri. Necesită

; înlocuire și refacere parțială ;______

i Elementele ne închidere

! sunt desprinse și aegrauate

'Degradări majore         i peste 30% din lungime.           8-12

Umiditate vizibilă. Necesită

. înlocuire totală. Risc pentru i

_______________ _ trecători___■______

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.i Jgheaburi, burlane șs

eiemeifflte de tâmehigerie*

Punctaj

Punctaj

acordat

j U Nu este cazul

' Nu există

~J Fără degradări

V

J Degradări minore

; Sunt necesare reparații

; punctuale și/sau curățarea jgheaburilor:

-2

J Degradări medii

: jgheaburi și burlane

' degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

i

j

I

....;Degradări majore

Jgheaburi și burlane

; degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa i

i tubului de racord la rețeaua ! de canalizare. Necesită | înlocuire totală.

8-12

• 1

1

ț

Iu

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există),

2. FAȚADE

_____________________:_______

Tencuială*

1

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

. ■

0

3 Degradări minore

! Degradări punctuale si

i incidentale ale tencuielii.

; Fără igrasie. Posibilă remediere

( punctuală. .

1-2

Degradări medii

Degradări locale ale

. tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. ;

3-7

——

dDegraoan majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se despnnd și/sau sunt

1 puternic umede, tencuială

i

8-12

! degradată peste 30% din

suprafață. Suprafețele se

___________refac totai. _   __________

*Se vor lua în considerare oaicoaneie, soclul și alte componente ale fatadeior. dacă acestea exista.

Zugrăveală*


.'3 Fără degradări

■ j Degradări minore


Punctaj        Punctaj


j           A

Zugrăveala exfoliată

incidental. Posibilă                 --2


.] Degradări medii


*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmjplărie*

Punctaj

" Fără degradăn

i

Z Degradări minore

V opsire 'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului Nu lipsesc : elemente de tâmplărie. j Tâmplăria se revopsește și i se remediază punctual.

j

.-2

1 1 v

j

: Degradăn medii

! Materialele componente

! deteriorate., deformate,

! ne folosibile și/sau defecte (cei puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații

1 și înlocuire.

I             3

iDegradăn majore

Materialele componente

■ puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplăne lipsăjeei puțin un element). Necesită înlocuire completă.

zi

1

-‘Elemente de tâmplărie

ferestre (împreună cu obloane), uși

(împreună cu vitnn

Ellememe decorative*

Punctaj

JNu este căzui

degradăm

v

porți de acces.

Punctaj

acordat

Punctaj

acordat

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în

. .Degradăn minore

1-2

timp de factori atmosferici

________ și oioiogici ____________

Elemente decorative care

' Degradări medii            lipsesc ae pe fațade,

■ inclusiv cele îndepărtate în


• mod abuziv.________

: Elemente decorative

Degradări majore


desprinse, care prezintă risc

■ de cădere. Elemente de

tmichigene care lipsesc,

_______j Risc pentru -trecători._________x____ indiferent ac materialul din care sunt aicătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren,


. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj        Puncta;

acordat

2 Nu este căzui

"Fără degradări

fs

Degradări medii

' Coșuri de fum cu cărămizi

aesprmse, oare prezintă risc

de cădere. Coșuri de fum           ’ -7

care prezintă elemente de                        --

. decorațium lipsă.

..1 Degradări majore

Elemente din lemn rupte

; și/s au9 lipsă, deformări majore aie structurii

șarpantei. Coșuri de fum          8-12

si/sau lucarne hpsă parțial sau total. Risc pentru

i trecători.

*Se vor lua în considerare și

coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

Perețiae                                                            Punctaj        Punctaj

__________________ ______________+___acordat LI Fără degradări           ;______ _________ _____ d__

Elemente lipsă pe suprafețe

i mai mari (colțuri ae clădire, !

f Degradări medii          ; soclu). Se vor face                a-7

i completări cu elemente în baza unui nroipct tehnic autorizat.______

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente                           4

componente aie structurii

Degradări majore           verticale lipsă parțial sau

■ total. Clădire ruină. Risc i pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unui proiect de consolidare si

reparații capitale, on se va • desființa în baza unui ; proiect tehnic autorizat.


* indiferent de materialul din oare este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidar piatră, lemn, beton, ere.

împrejmuire*                                              Punctaj        ^unctaj

__          _________ •_____ acordat

[.] Nu este căzui__j_Nu există                           __

□F ără degradări___j___________________p_ _ _         ____

: Zugrăveala și/sau vopsitoria

(□Degradări minore          i împrejmuirii sunt exfoliate

i incidental. Posibilă

___ ___; remedierea punctuală.__

i Elemente decorative

ț componente lipsă, iar

□Degradări medii           i zugrăveala și/sau vopsitoria

; împrejmuirii sunt exfoliate l

' în proporție de peste 10%

__             ; din suprafață.._______,

j împrejmuirea prezintă

! deformări, degradări,

□Degradări majore          j înclinări structurale vizibile. \

împrejmuirea lipsește

Ș parțial. Risc pentru

____            ____ _ : trecători._____L

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


CADZELE PROBABILE APE DEGRADĂRILOR_______________________

' □ Degradări cauzate ac factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

' timpului, etc._____________

i □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

i clădiri

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman' nerespecîarea legislației în vigoare, a

> i<effih&mentului local ae urbanism, etc._________

pMcîaj&I totaL După completarea fișei ae evaluare se va calcula punctajul total (însund punctajele dm coloana dm dreapta corespunzătoare nivelului de degradare}. _ Punctajul de referință, ’n cazul în care imobilul evaluat nu are anumite clemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din oimctajui maxim, de ’CC puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul dePunctajul! procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii

j punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRx 100). j Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.         __

‘ Categoria de impozitare a clădirii______________

| n Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

j________________________________________ __....

! □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40% h□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%     !

! □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%


! □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 1 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și ; 100%

;PUNCTAJ

1 TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ

PROCENJUAL

CATEGORIA DE

IMPOZITARE

7w-     \

JCC .    .

3

întocmit,

/ 47C 6 £7 f tTi7  u Ay/L 4 5

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..................... ....... ..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........3.3......... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRFA^A


SECRETAR, HONȚARU VALERICA


MEMBRI.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul............

3/-


de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                     ....., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul       .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

^zi_a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOfrF-tfrtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT -

------- $3-


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....Q.^.............de pe ordinea de zi /

ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   ..........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....^3/.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii-de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

....................-r...                                    .............................................


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚÂ MARCEL