Hotărârea nr. 81/2019

HCLS3 nr.81 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 88, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39761 /CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36199/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor, nr. 88, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 81

DIN 31.01.2019
SECTOR 3

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR

îf EFON >40:1)3' 03 )- FAX 4 oat) 318 0304 E-MAILc«'     ir;:    mwi-ț.ro

C ea Dud' u nr. t;vt, r 3, opo&ț, București, www.primaric3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 88, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Vulturilor nr. 88, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 300% pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor, nr 88, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării CorisiLLuJui Local al Sectorului 3.

ROBERT SO

Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (terep/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /^. (?( ll/^Ja adresa: J/tq ,                           ______________________, și a constatat următoarele:3. Măsuri dispuse .

Anexa nr. lbneîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general ai mjobiluiui:

Adresă i                              $________

3a“ --

1. acoperiș__

--X--------2---------

înveli toare*

Punctaj

i Punctaj acordat

C Nu este căzui

! Nu există

; Fără degradări

"    ” ~~T o

i. Degradări minore

1 Inveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

1 10% din suprafața totală). ,       : -2

. Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

i

J Degradări medii

j Inveiîtoăre lipsește și/sau e degradată în proporție mare :

; (10-30% din suprafața             3-7

! totală), coamele sunt

j neetanșe.

i Necesită înlocuire si fixare.

1

1

î____                    !

1

•’                                                                                          i

□Degradări majore

Invelitoare lipsește și/sau e i degradată în proporție de

peste 3 0% din suprafața          8-12

! totală, coamele sunt

neetanșe.

Prezintă curouri/rupturi majore. Necesită înlocuire î totală.

1 | M

i

* indiferent de materialul din

care este alcătuită: țiglă., tablă, șindrilă, etc.

Cornișa, streașină, atic*

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

p

7 Degradări minore

; Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate         . -2

punctual. Nu sunt urme de

umiditate. Suficientă

reparația punctuală.

1

• Elementele de închidere     ‘                •

; sunt desprinse și degradate

Jgheaburi, ibmane si elemeote de toichigerie*

Punctaj

Punctaj

acordat

JNu este căzu.

1 Nu există

i

’. jFără degradări

Degradări minore

, Sunt necesare reparații

; punctuale și/sau curățarea ș jgheaburilor:

.-2

—-

. 1 Degradări medii

: Jgheaburi și burlane

! degradate parțial (neetanse și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

---------------

...Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau

. lipsă (chiar și parțial). Lipsa

i tubului de racord ia rețeaua

! de canalizare. Necesită

> înlocuire totală.

8-12

i

U-.

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

Tencuială*

Punctaj

Punctaj acordat

13 Fără degradări

0

1

" Degradări minore

Degradări punctuale și

1 incidentale aie tencuielii.

Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

-2

i                                                                        ‘

l                                                                        ;

Jtegraaăr medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din. suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

.De grauăr. maj o re

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt

■ puternic umede, tencuială

8-12

degradată peste 30% din

suprafață. Suprafețele se

_____refac rotai. _____

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

' Zugrăveală*


□ Degradări mmore


.Degradări majoreZugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea ounctuală.

Zugrăveala exfoliată parția: i (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele s; rezugrăvesc.__

' Zugrăveala exfoliată și/sau • decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.___


*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâimiplărse*

Punctaj        Puncta.;

acordat

■Fără degradări

j

O

□Degradări mmore

V opsire'defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a : materialului. Nu lipsesc ! elemente de tâmplărie.

' Tâmplăria se revopsește și . se remediază punctual.

1

-2

i

. Degradări medii

: Materialele componente

' deteriorate, deformate,

: nefolosibile și/sau defecte

(cel puțin un element). Nu hpsesc elemente. Reparații

■ și înlocuire.

i               3

:Degradări majore

• Materialele componente

; puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie iipsăjcel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

j

j • i L

•''Elemente de tâmplărie

■ferestre (împreună cu obloane), us;

! (împreună cu vitrine, porii de acces

Zaefficnîe decorative*                                        Punctaj       Punctaj

__________ ______ ____acordat JNu este căzu,____      _                               

__]Făra degradări______ 0 ______

Elemente decorative                          ____

.Degraaăr: mmore__________ incomplete și/sau afectate în ;_____1-2

Degradări medii


timp de factori atmosferic: ș; oioiogici____

Elemente decorative oare lipsesc de ne fațade, inclusiv ceie îndepărtate în

' mod abuziv___________


■ Elemente decorative ; desprinse, care prezintă risc

Degradări majore          de cădere. Elemente de             «•

i tmichigerie care iipsesc.                          ~

_______Risc pentru trecători..........,.........

* indiferent de materialul din care sunt aicătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*


Punctaj


Puncta.;


'.■Nu este cazul 'Fără degradăriDegradări medii


.1 Degradări majore


Coșuri ae fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă._________

Elemente din lemn rupte și/saudipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum           8- -2

și/sau lucarne lipsă parțial sau totm. Risc pentru


_____i trecători.______________

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.


Pereți’c


Punctaj


LFără degradări


'.Degradări medii


Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, sociu). Se vor face                 x-7

completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat._____ ___

Crăpături ae dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elementedegradări majore


componente ale structuri verticale lipsă parțial, sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unu;


8-2^


proiect ce consolidare. reparații capitale, on se va

desființa în oaza unui

______j proiect tehnic autorizat. ._______ r---

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidăre c-.

piatră, lemn, neton, etc.

"M”         ............


unctaj


^unctaj

acordat


i; Nu este căzui

□Fără degradăr


■ Nu există


/A


□Degradări minore


! Zugrăveala și/sau vopsitoria j împrejmuirii sunt exfoliate

■ incidental. °osibilă

' remedierea nunctuaiă.

f-

i

ș


Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitori a împrejmuirii sunt exfoliate , în proporție de peste 10% din suprafață,___


i

i

i

|

î

j împrejmuirea prezintăDegradări medii

parțial (10-30% din

lungime). Umiditate vizibilă < ! pe alocuri. Necesită ; înlocuire și refacere parțială

3-7

Degradări majore

! Elementele de închidere

! sunt desprinse și degradate

i peste 30% din lungime.

■ Umiditate vizibilă. Necesită ;

i înlocuire totală. Risc pentru

1 trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată....jDegradări majore


j deformări, degradări,

! înclinări structurale vizibile.

zi


î împrejmuirea lipsește

. parțial. Risc pentru

i trecători.

* Indiferent ae materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

cauzele probabile ale degradărilor ______     ~

 • □ Degradări cauzate dc factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpul tțueițx____________ ________

 • □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

^clădiri____________ ______________

 • □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a

Regulamentului local ae urbanism, etc._________________ ___

Ptmnajwi tora;. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul cota. (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare^. Fuacxapju de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite clemente supuse evaiuâru, punctajul maxim ai respectivei .categorii neevaluate se va scădea din ounctajU: maxim ae :00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul ac refermtă

PusjcSajwl procesuali. Reprezintă vaioara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ___

Categoria de impozitare a clădirii___     ___________________

□ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


□ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

li Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

PUNCTAJ

PUNCTAJ

jPUNCTAJ

■ CATEGORIA DE

TOTAL t

REFERINȚĂ

| PROCENTUAL

i IMPOZITARE

f           y          ’

. J    4 V _

f     5

Întocmit,

iătura


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul... .......

suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........X.-C........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordmirde zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLhAEOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

păunicălCdRiana

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul         ..........de pe ordinea de zi /

r— suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                    ......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                     ....., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......J??-.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul         ..........de pe ordinea de zi /

rclinii de zi a ședinței ordinare din data de ..


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de .....3*^?..^.....$^?.^., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....

de pe ordinea de zi / suplimentarea -ordinii de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / -DEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea^omisiei s-au exprimat următoarele opinii:

......................... far?''#??... .7...


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ


FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL