Hotărârea nr. 80/2019

HCLS3 nr.80 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 84, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39766/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36191/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 84, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 80

DIN 31.01.2019SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N.............

C.' t Dudești nr. i sector 3. 031084, Buc tre ti. www.primarie3.r0


ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor nr. 84, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018,

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Vulturilor nr. 84, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Vulturilor, nr 84, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al

Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastiă personale sunt prelucrate de ■ . . iîria Sectorului 3 în conformitate cu R<. mlament jI Uniunii Europene 679 2016 in scop ti îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvălu e unor teiți în baza unui temei legal just "cat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Aaexa nr. sa


Noîă de eoastataireComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (tereu/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 p.1 Municipiului București s-a deplasat în teren în data deZ^-^A          adresa.

__' 2 A .___      __> și a constatat următoarele:3. Măsuri dispuse :
Comisia,

J

I                 v’rAtrf!?

........:................. Q

.............Anexa iar.Jlșă se ©valoare


Clădiri neîngrijite situate în Sectoru. 3


al Municipiului Bucureșt


Evaluarea aspectului gpnerai al imobilului'

Adresă        < b             ka ,      ____

Data _       [(,. 7i’.l_i2/ y______

invelitoare*

Punctaj

i Pune

acord

E Nu este cazul

! Nu există

: Fără degradări

---..... ~

n V

-\A

i Inveiitoarca lipsește și/sau e . degradată parțial (maxim

□ Degradări minore

1 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii șî

1-2

i remedieri locale.

---------j—


□ Degradări medi:


□Degradări majore


i Inveiîtdare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire si fixare. —g------------------------*~*--

Invelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.


.3-7


8-12


I

i

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.


Coraașă, streașimă, atic*                                     Punctai       Punctaj

__ ____________ _________ ____ j_________ acordat □ Fără degradări             ;                               ■

j Elementele de închidere ,

7Degradări minore         i sunt desprinse și degradate

; punctual. Nu sunt urme de

• umiditate. Suficientă _____________, reparația punctuală. __ ________________

ț Elementele de închidere

_    ____________, sunt desprinse și degradate

Degradări medii


parțial (10-30% din                 3-7

lungime). Umiditate vizibilă i

i pe alocuri. Necesită

; înlocuire și refacere parțială .

' Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate

Degradări majore         i peste 30% din lungime.           8-12

; Umiditate vizibilă. Necesită i ; înlocuire totală. Risc pentru

_ _______        _ trecători___

" indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.


Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie*

Punctaj        Punctaj

acordat

□Nu este căzu;

Ș Nu există

. .2 Fără degradări

;

n

!_j Degradări minore

i Sunt necesare reparații

j punctuale și/sau curățarea ; jgheaburilor.

t-z

1 Degradăm medii

! Jgheaburi și burlane

i degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită

, înlocuire parțială

3-7

Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau i lipsă (chiar și parțial). Lipsa • i tubului de racord la rețeaua i de canalizare. Necesită i înlocuire totală.

8-12       U.

. j\                       1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc

, 2, FAȚADE____

Tencuială*

Punctaj

1

1

Punctaj

acordat

' □ Fără degradări

0

“Degradări minore

Degradări, punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

i Fără

■ igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

1-2

i

Degradări medii

Degradări locale ale . tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

f

.j De gradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt i puternic umede, tencuială

8-12

degradată peste 30% din

suprafață. Suprafețele se refac totai.


*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea exist

Zugrăveală*

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

r-V

□ De gradări minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1 -2

J Degradări medii

Zugrăveala exfoliată parțial ș (10-30% din suprafața ' fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.

'             3

->

I

i

Degradări majore

; Zugrăveala exfoliată și/sau ’ decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

. Suprafețele se refac totai.

--

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclu: stradă, dacă acestea există.

. etc. comnonente aie fațadele

Tâm plane*

Punctaj

Punctaj

acordat

7 Fără degradări

□Degradări minore

V opsire 'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a ; materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie.

' Tâmplăria se revopsește și ■ . se remediază punctual.

1-2

i

: Degradări medii

■ Materialele componente

' deteriorate, deformate,

i ncfolosibile și/sau defecte ;

(cei puțin un element).' Nu lipsesc elemente. Reparații

; și înlocuire.

IDegradăn majore

Materialele componente outemic deteriorate s;

!

i deformate. Elemente de tâmpiăne hpsăjcel puțin un element). Necesită înlocuire completă.                    j

4

-

■“Elemente de tâmplărie

ferestre (împreună cu obloane), uși (

împreună cu

vitrine, porți de

Eliemente decorative*

!

Punctaj

Punctaj

acordat

□Nu este căzui

'Fără degradări

n

”, Degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în .

1-2

acces.Degradări medii


timp de factori atmosferici și biologici___

Elemente decorative care lipsesc ce pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în_____; mod abuziv-____________    ___ _______

■ Elemente decorative despnnse, care prezintă risc

Degradări majore          de cădere. Elemente de

tmichigerie care lipsesc.

_________Risc pentru trecători.______

* indiferent dc materialul din care sunt aicătuite:stuc, piatră, fier, taolă, polistiren, etc.


3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj        Puncta;

acordat

.".Nu este cazul

Fă.ră degradări

n

Degradări medii

Coșuri ae fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

, decorațiuni lipsă.                                 —""

..'Degradări majore

Elemente din lemn rupte

1 și/sau»lipsă5 deformări majore aie structurii șarpantei. Coșuri de fum           8-' 2         ____

și/sau lucarne lipsă parțiai sau totai. Risc pentru

; trecători.

*Se vor lua în considerare și

coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți ’c


□ Fără degradări


Punctaj        Punctai

__ acordai


'.Degradări medii


_11 >egradăn maj ore


i Elemente lipsă pe suprafețe

i mai mari (colțuri de clădire, ;

; soclu). Se vor face                  *~7

completări cu elemente în baza unui proiect tehnic

autorizat.____ ______

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente aie structuri; verticale lipsă parțial, sau           8-24.

total. Clădire ruină. Risc

i pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unui


proiect de consolidare și ____reparații capitale, on se va

■ desființa în baza unui

* indiferent de materialul din


i proiect tehnic autorizat. _______ _    __        ____

care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie

piatră, lemn, neton, etc.

1 M u este căzui


□Degradări minore


' Zugrăveala și/sau vopsitoria

; împrejmuirii sunt exfoliate

1 incidental. Posibilă

; remedierea punctuală. —H

I

I


□Degradări medii


Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.______

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurai e vizibile, împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

; cauzele probabile ale degradărilor __...JL___

□ Degradări cauzate dc faeton naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

 • ■ timpului, etc.______________________

j □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

 • ■ clădiri_______________________

; □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a

Regulamentului local oe umanism, etc.

I


OBSERVAȚIP'MetajiM totaL După completarea fișei ae evaluare se va calcula punctajul iota,-. (însumând punctajele dm coloana din dreapta corespunzătoare nivelului ne degradare). PiMctajui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite clemente supuse evaluării, punctajul maxim ai respectivei categoni neevaiuate se va scădea din punctajul maxim, de : 00 puncte ai fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referințăPub etajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). b

' Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.        ______\

j_ Cafregoiria de impozitare a dădirii_____ ___________

j □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

i □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         :

î □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 4î% și 60%

; □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%

întocmit,


□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

.PUNCTAJ

PUNCTAJ

j PUNCTAJ

CATEGORIA DE

. TOTAL

REFERINȚĂ

j PROCENTUAL

■ IMPOZITARE.

C !

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTde pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii dezi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .........J.6?.2^7- , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........Ăl........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / N-U-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNțCĂ^DRIANA

MEMBRI:   £/

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                     .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .3^?./..^../..^..^$2./.?., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ../O..:.... de pe ordinea de zi / suphmentarearordimî-de-■ zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / -NEFAVORABIL- proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI !

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

raport

referitor la proiectu^de hotărâre înscris la punctul .....<5../...............de pe ordinea de zi /

suplimențareCordinii de zi a ședinței ordinare din data de ...SZ...^.Z:.....^?2^.’....

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        ........

de pe ordinea de zi / -suplimcntarea-ordinii-de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLAHFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...................7..                    ...........................................


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL