Hotărârea nr. 79/2019

HCLS3 nr.79 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Vlad Județul nr. 53, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr.39769/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35934/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str.Vlad Județul nr.53, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 79

DIN 31.01.2019


■4» l *CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR


Nr...

Data.


TELEFON i< .v,t .n) 3              FAX io-'-.) o?.?) v *. O£ 04 E MAU cab ■' ;iirr         na 13.10

C. D de t* i '. 11. sector 3. ojk-S-., București, www.primarie3.r0


ROMAN IA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Vlad Județul nr. 53, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Vlad Județul nr.53, Sector 3, București, Comisia de de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Vlad Județul nr. 53, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării R+ului Local al Sectorului 3.

ROBERT/SDatele dumneavoastră personale sunt: relucrate de Pr năr’ Sectoi ilui 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atr uț lor legale. Datele pot fi dezvâV.ite unor terți în baza unui teme! legal justificat. Vă puteți exercita drer urile prova ■ ite in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scris.!. semnată și datată transmisă pe rulrc i Pf măriei .Sector 3.

Anexa nr. 3 a


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de              ia adresa:

Wd -          \\a.cL, Tl*X____6 y______________________, și a constatat următoarele:3. Măsuri dispuse :


Comisia,

Anexa nr. 1b


Fișă de ©valmare


Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al 'Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului:

Data              /. D? /y___. 1. ACOPERIȘ

înveli toare*

□ Nu este căzui

Nu există

□ Fără degradări

0

-------------------------1----


□ Degradări minore


degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.


> □Degradări majore

i


-----X- - —..................----- învefitoăre lipsește și/sau e ! degradată în proporție mare ; (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare. Invelitoare lipsește și/sau I degradată în proporție de i peste 30% din suprafața | totală, coamele sunt | neetanșe. ! Prezintă curburi/rupturi j majore. Necesită înlocuire 1 totală.


* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.Cornișă, streașină, atic*

 • □ Fără degradări

 • □ Degradări minore; Elementele de închidere

î sunt desprinse și degradate I punctual. Nu sunt urme de

î umiditate. Suficientă

! reparația punctuală. ___i

■ Elementele de închidere

j sunt desprinse și degradate !Punctaj acordatDegradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i

! pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială j

3-7

!Degradări majore

...                i

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime Umiditate vizibilă. Necesită | înlocuire totală. Risc pentru ; trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.Jgheaburi, burlane și elemeute de tmichigene*         ; Punctaj j Punctaj

acordai

□Nu este cazul

Nu există

I

□ Fără degradări

; 0

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1

1

1

f

□Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

i

i

i

1

i

Degradări majore

|

j

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa ; tubului de racord la rețeaua de canalizare-. Necesită înlocuire totală.               j

1

8-12

..

i

1

Q

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

suprafață. Suprafețele se

____refac total. ___ __________________

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente aie fațadelor, dacă affestea există.

Zugrăveală*

Punctaj

; Punctaj acordat

□■Fără degradări

j

r i

0

Zugrăveala exfoliată

□ Degradări minore

incidental. Posibilă

1-2

. remedierea punctuală.

J

Zugrăveala exfoliată parțiai

i

J Degradări medii

(10-30% din suprafața

3

1 ->

fațadelor). Suprafețele se

rezugrăvesc.                4

v

i Degradări majore

! Zugrăveala exfoliată și/sau ! decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

j Suprafețele se refac total.*Se vor ma în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă., dacă acestea există.


2. FAȚADE

Tencuială*

Punctaj

Punctaj

acordai

□ Fără degradări

0

!

."Degradări minore

{ Degradări punctuale și

' incidentale ale tencuielii.

; Fără

; igrasie. Posibilă remediere

1 punctuală. .

i

1-2

1

i

1

Degradări medii

i Degradări locale ale

i tencuielii (10-30% din

3-7

. suprafața

fațadelor). Igrasie ușoară.


_____ Suprafețele se retencuiesc. | Porțiuni de tencuială ce cad, se despnnd și/sau sunt

J Degradări majore         ! puternic umede, tencuială

j degradată peste 30% dinTâmplărie*


J. i^ară degradări


□ Degradări minore


Punctaj

acordat

' Vopsire"defectuasă (scorojită), ușoară uzură a

i materialului. Nu lipsesc

i elemente de tâmplărie.

' Tâmplaria se revopsește și j se remediază punctual.

Materialele componente


. i Degradări medii

! deteriorate, deformate, j ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu

■ lipsesc elemente. Reparații i și înlocuire.

i

]Degradări majore

1 Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsăfcei puțin un ! element). Necesită înlocuire j completă.

i

1 !

i

4          i __

1

;                                 .                                                      i

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși

(împreună cu vitrine, porți de acces.

Elemente decorative*

I

Punctaj

i Punctaj i j acordat j

□Nu este căzui

1

{

□ Fără degradări

1

0

".Degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în ,

1-2

■ 3 Degradări medii


' Degradări majore


timp ae factori atmosferici

și oioiogici___________

Elemente decorative oare

. lipsesc cte pe fațade,           ;        3

 • ■ inclusiv cele îndepărtate în

1 mod abuziv.______

i Elemente decorative

 • ■ desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Elemente de             4

ș tmichigerie care lipsesc.

; Risc pentru trecători.;


* Indiferent de materialul din care sunt aicătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, exc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

acordat

JNu este cazul             ;                                                  ._

’Fără degradări

0

■ Coșuri de fum cu cărămizi

----

desprinse, oare prezintă risc

!

1

Degradări medii

1 de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

i decorațium lipsă.

1-7

Elemente din lemn rupte ; și/saudipsă, deformări ; majore ale structurii

1

I

.2Degradări majore

șarpantei. Coșun de fum

8-12

! și/sau lucarne lipsă parțial ; sau rotai. Risc pentru

1

I

| trecători.

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

Pereți*

1

Punctaj

Punctaj

acordat

11 Fără degradări

0

1

C Degradări medii

' 1 1 Elemente lipsă pe suprafețe ■

; mai mari (colțuri de clădire, •! soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

1-7

1

1 1

i

1

...Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial, sau

8-24

:                                                           i

i

; total. Clădire ruină. Risc

i pentru trecători .Reabilitarea : se va face în baza unui

; proiect Ce consolidare și

: reparații capitale, ori se va ș i desființa în baza unui

j proiect tehnic autorizat.


i

____ ,           _______________________ ._____ ________J

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie die piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*

f;j este căzui

.□Fără degradări__

□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradări majore


| Nu există_________ __

I T Zugrăveala și/sau vopsitoria ' j împrejmuirii sunt exfoliate I incidental. Posibilă

_ remedierea punctuală.__~

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona . împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.____L

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. ! împrejmuirea lipsește

1 parțial. Risc pentru

' trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

^CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR     _____"

- □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

; timpului, etc.________________

! □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei j_c lădîri_____________!

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a

Regulamentului locai de urbanism, etc.

OBSERVAȚII

MU Ci W&oĂT (

î

Puimetajuli total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Puxactajui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință. ______


Pnuactajnil precmiiuail Reprezintă valoara exprimata în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj totai/punctaj de referință (PT/PRxlOO). . Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____H

a clădirii


; Caitegona. de impozitare

. □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


I o Categoria 4, Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40% ! □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60% i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

JȘO%______________________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și

, 100%______

;PUNCTAJ

!TOTAL

L_ZZ__Z&


PUNCTAJ

I PUNCTAJ

' CATEGORIA DE

REFERINȚĂ

|PROCENTUAL

! impozitam:

T5T

_ ÎL% l .-- Ll _ .___


Întocmit,

4    4^ S’c<y C q g

p PV(l £>S U         Pr (,

b 4 ~ b> (l %&&<>'CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul. ........>

... de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordini* do zi a ședinței ordinare din data de ..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....... .............. ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / N-U-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ

MEMBRI:


HONȚARU VALERICA

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.........................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordintf de zi a ședinței ordinare din data de                   .........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....9a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.........d.9 de pe ordinea de zi / suplimont-area-cnrtiirfrtfe--

~yra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR,

VASILIU MARIANA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și controlRAPORT zn

------- $o.


hotărâre înscris la punctul.....42.x.:...........de pe ordinea de zi /

aordinii de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ...                       a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul         .......

de pe ordinea de zi / suplimon^rpa-ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NlJ_A4F0STîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..................................................................FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN


GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL