Hotărârea nr. 78/2019

HCLS3 nr.78 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Vlad Județul nr. 60A, Sectorul 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

•> »

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39775/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36073/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Strada Vlad Județul nr. 60A, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 78

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


CABINET PRIMARTELEFON. -:o 1)3  03 5-2 FAX io .     318 03 04 E-MAIL c<e • •■ >rirr. . na ej.ro

Cu'ea Dude ti nr. t<a. sector 3, 031084, Bucure îi, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Vlad Județul nr. 60A, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Vlad Județul nr. 60A, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 300% pentru clădirea situată la adresa Strada Vlad Județul nr. 60A, Sector 3, București,.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scop îndeplinirii atribuțiilor le ale Datele pot fi dezvăluite unor terți în 6. 'a unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de^j            *a adresa:

__Ml                                4-12-Ar___ __ 3 și a constatat următoarele:

Anexa nr. 1bFișă de ©valoare


Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

ZA


Evaluarea aspectului general al tmpbilului: Adresă              ‘‘ -- ■   1            ®

kJ alia1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctaj

1

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

Nu există

i                          .         .        ....... .....

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

i înveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

! 10% din suprafața totală).

i Este suficientă reașezarea | materialului învelitorii și

' remedieri locale.

j

i

1

1

1-2

i

i

1

i                      ' i

i ! 1

>

.

□ Degradări medii

j' A             '        •       1 r -

Invdîtohre lipsește și/sau e degradată în proporție mare i (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

1

LJ Degradări majore

i

1

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire > totală.

8-12

"'indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, stireașmă, atic*

I

i

!

Punctaj

i

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de i

i

1-2

j

Punctaj > acordat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■

---------1

l

•                                                                                                                                                                                                       !                                                                                                        ‘

umiditate., Suficientă

__________î reparația punctuală. „    I____

i Elementele de închidere

____________i sunt desprinse și degradate  i

j Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie*

Punctaj

Punctaj acordat

i ONu este cazul

Nu există

L_        ____ 1                1

i' UFără degradări

n

1

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

L           I

I

1

□ Degradări medii

i

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

I

3-7

i

i

j______   .

i

...iDegradări majore

|

1

1 L _             _    __L

Jgheaburi și buri ane degradate în totalitate sau i lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua ! de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

i

8-12

1

1

.. > *

L

iK ș

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), ele.

2, FAȚADE

Tencuială*

Punctaj

j                         .....

Punctaj i     d*

acordat

□Fără degradări

0

1

.3 Degradări minore

' Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără

igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

2

1

1

Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. 1

3-7

i " '            •

I                                            1

j

□ De gradări maj ore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din

r i

8-12

7

suprafață. Suprafețele se

___________________refac total.___j __ __

*Se vor lua în considerare oalcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

i Zugrăveală*

i

i

Punctaj

ș Punctaj acordat

! iJFără degradăm

j

!

-  —p.

0

. '.... _________|

1 □ Degradări minore


JDegradări medii


i Degradări majore

i•< z jUgrdVCfUd cXlOJ.la.Ld.

! incidental. Posibilă

i remedierea punctuală.__

Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se

! rezugrăvesc.

I Zugrăveala exfoliată și/sau j decolorată peste 3 0% din ; suprafața fațadelor.

j Suprafețele se refac total.


*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul ere. componente aie fațadelor spre stradă., dacă acestea există.

Tâmplărie*

Punctaj

j Puncta.) acordat

: "IFără degradări

0

! □ Degradări minore

; Vopsire riefectuasă (scorojită), ușoară uzură a

; materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

*

1

i

i

2_ :

j Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

J !

]Degradări majore

1

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire | completă.

1 1

1

1

1                                                                       i

* Elemente de tâmplărie ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porii de acces.

Elemente decorative*

1 j i

Punctai    î   Punctaj   j

i    acordat    i

□ Nu este căzui

i............... j

' ...... 1

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în (

1-2        i

 • ■ timp de factori atmosferici  □ Degradări majore


și biologici___

Elemente decorative care

. lipsesc de pe fațade,

 • ■ mciusiv cele îndepărtate în

i mod abuziv.__

| Elemente decorative

. desprinse, care prezintă risc i de cădere. Elemente de

i tinichigerie care lipsesc, j Risc pentru trecători.

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

acordat

□Nu este cazul

"Fără degradări

0

i

A

Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațium lipsă.

!                                                                                         t

1                                                           J

1-7

[

i □Degradări majore

i

1

1

.............. ........1

Elemente din lemn rupte și/saudipsă, deformări majore aie structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru

f trecători.

i                                                           :

•                                                           1

i

8-12 '

i

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

■ Pereți*

Puncta.]

Puncta.] acordat

□Fără degradări

0 j

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire.

1

1

1

1

□Degradări medii

soclu). Se vor face completări cu elemente în

1-7

i

baza unui proiect tehnic

l

autorizat.

î

1

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită si/sau ! deformată, elemente

1

i

i

1

1

i

componente ale structurii

1

_j Degradări majore

verticale lipsă parțial sau

8-24

/u

j

total. Clădire ruină. Risc

1

pentru trecători. Reabilitarea ! se va face în baza unui

i

i

; proiect de consolidare si

i reparații capitale, ori se va l ! desființa în baza unui

; proiect tehnic autorizat. •


I y-Lviwt                                                    :   r~"            j

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie am piatră, lemn, beton, etc.

Imprejonuire*


f;j uste ca^ul _oFără degradări


□Degradări minore


: □Degradări medii


|_Nu există

1----

; Zugrăveala și/sau vopsitoria ! împrejmuirii sunt exfoliate :ncidental. Posibilă

I remedierea punctuală.__

1 Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.


i

|

|

i

I


□Degradări majore


-------■— ■ -■ ■ . ~ împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.Degradări medii

i parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă î pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială ■

3-7

i

i

Degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru j

1

•-12

________ __ j trecători___________________________j

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

■ cauzele probabile ale degradărilor

• □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea ! timpul ui, etc._____________________________


"1

•1 I

i


j □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimpiicare în întreținerea unei ! clădiri

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a :    v

Reguianientuim local de urbanism, etc.__________

i "OBSERVAȚII

(

l ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            I

Rimetajul! totali. După completarea fișei de evaluare se va caicula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). _ ■ Pimctajul <dle referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse • evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul . maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de .□referință, _____


i Puia etajul proemfaiai. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

; Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

i CaUeffom de impozitare a clădirii__________________

j □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%i o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40% I

; □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și ; 80%____________________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și


100%____

PUNCTAJ


PUNCTAJ


REFERINȚAÎntocmii „

I         '/2cr5^c/ d Egtfl (r

■!/ ;^T (2 &S V         4 5

& /l ~

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordînifdezi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din ..jD........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

data de ......

punctul........j. J


de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.PREȘEDINTE, PĂUNICArABRIANA

MEMBRI:     Cp

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul......dS............ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                  ...........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .w1./?.".a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....7^..... de pe ordinea de zi 7 suplimentarea'ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU“A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / -NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA


VOINEA INOCENȚIU-IOANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT e

referitor la proiect e hotărâre înscris la punctul ..'X'.J...............de pe ordinea de zi /


suplimrea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de .3.1....              .......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentareauDxdiniLdfi-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUArTOSTIntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.................................................................


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL