Hotărârea nr. 77/2019

HCLS3 nr.77 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Valeriu Braniște nr. 21, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.39780/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36161/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Valeriu Braniște nr. 21, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 77

DIN 31.01.2019CABINET PRIMARi SECTOR 3

I

CABINET PRIMAR

N,

Oata.....2TZTW


TELEFON >04 O. ) Jt3 ■ 25 - F AX (094 c?j) 318 Ot O4 E-MAIL C. ir n ■: prin 3.rc

Calea Dv si nr. ȚJ. sector 3. o 108-.. Bucure ti, www.primarie3.r0


ROMANIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Valeriu Braniște nr. 21, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Valeriu Braniște nr. 21, Sectorul 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa str. Valeriu Braniște nr. 21, Sectorul 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobărjj


iliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezv lutte unor terți în i a unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. ia


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de              *ă a^resa:

j(pU-- 11:____3 și a constatat următoarele: ''


.,‘P-,..A7.5.H......ts..7^7....       .4-.ldt^îV.............1.7

.. .i..'.... ..4x .. z'Lt.......J...................................................................

3. Măsuri dispuse :
comisia,

jfișă de evadare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului generai ai imobilului^ Adresă p/jh _ 1/□XdtANl t


iu- L<-__


1. ACOPERIȘ

înveli toare*

i

Punctaj

■ Punctaj acordat

□ Nu este căzui

i Nu există

2 Fără degradări

i

Q

i

-\A

1x      - . . > ’

I Invelitoarca lipsește și/sau e i , degradată parțial (maxim

□ Degradări minore

f 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și

! remedieri locale.

1-2

i

Iflnveiltoare lipsește și/sau e

j degradată in proporție mare i

□ Degradări medii          î (10-30% din suprafața ;     3-7


i totală), coamele sunt j neetanșe.


Necesită înlocuire și fixare.

.........t-x--;--------------------------------j-------------------- 1

* Invelitoare lipsește și/sau e i j degradată în proporție de

□ Degradări majore

f

: peste 30% din suprafața

i totală, coamele sunt

; neetanșe.

■ Prezintă curduri/rupturi

! majore. Necesită înlocui re

8-12

i

1

i

1

! totală.

i j

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.


Punctaj

acordat


Cornișă, streașină, atic*                                     Punctaj

□ Fără degradări

j                                                                          .

0

□ Degradări minore

; Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate

i punctual. Nu sunt urme ae j umiditate Suficientă

i reparația punctuală.

.-2

i Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate


Degradări medii


parțial (10-3 0% din                 3 -7

lungime). Umiditate vizibilă i

i pe alocuri. Necesită j înlocuire și refacere parțială !______

î Elementele de închidere

Ș sunt desprinse și degradate (Degradări majore         j peste 30% din lungime.           8-12

: Umiditate vizibilă. Necesită ;

i înlocuire totală. Risc pentru

_______ ___; trecători_____

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.. Jgheaburi, buriane §s i

eiememte de tinichigerie*

Punctaj

Punctaj acordat

I 13 Nu este cazul

I Nu există

j .. .

. DFără degradări

1

n U

J Degradări minore

• Sunt necesare reparații

; punctuale și/sau curățarea f : jgheaburilor.

.-2

i

’                                                            i

!                                                                        J

Lj Degradări medii

’ Jgheaburi și burlane

! degradate parțial (neetanse i și deformate) și/sau înfundate. Necesită

i înlocuire parțială

3-7

i

i

1

..1 Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau ; lipsă (chiar și parțial). Lipsa i tubului de racord la rețeaua 1 de canalizare-. Necesită j înlocuire totală.

8-12

- s >'

i

IV.

1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

: 2? FAȚADE

——----X—

' Tencuială*

i

I

L

Punctaj

Punctaj

acordat

i UFără degradări

0

(

2 Degradări minore

Degradări punctuale și

! incidentale ale tencuielii.

■ Fără

i igrasie. Posibilă remediere : punctuală. .

1-2

i                                                                       ;

i

i

Degradări medii

i Degradări locale ale

’ tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

■                                                           i

m De gradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, ? se desprind și/sau sunt

■' puternic umede, tencuială j

8-12

I /a i

! degradată peste 30% din

suprafață. Suprafețele se

_____________________refac totai, _   _______              ____mrzf

*Se vor lua în considerare oalcoaneie, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există

Zugrăveală*


□Fără degradări


HDegradări minore


J Degradări medii


. Degradări majore


i     Puncta.]

Ț ~          !

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă

, remedierea punctuală.__________

; Zugrăveala exfoliată parțial

i (10-30% din suprafața ■

; fațadelor). Suprafețele se

rezugrăvesc.        _

j Zugrăveala exfoliată și/sau

• decolorată peste 3 0% din

suprafața fațadelor.

j Suprafețele se refac total. ;


Punctaj

acordat
*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. comnonente ale fațadelor snre stradă, dăcă acestea există.


Tâmplărie*

1

Punctaj       Punctaj

acordat

"Fără degradări

1

1 »

n

: Vopsire'defectuasă

j

□ Degradări minore

(scorojită), ușoară uzură a i materialului. Nu lipsesc

k-Z

l elemente de tâmplărie.

! Tâmplăria se revopsește și ‘

, se remediază punctual.

1

j Degradări medii

! Materialele componente

i deteriorate, deformate,

i j nefolosibile și/sau defecte i

3

; (cel puțin un element). Nu

■ lipsesc elemente. Reparații ; si înlocuire.

i Materialele componente

.1 Degradări majore

puternic deteriorate și

] deformate. Elemente de

i

4            !

tâmplărie lipsă (cei puțin un ' element). Necesită înlocuire completă.

1

Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

demente decorative*


JNu este căzui________

[Fără degradări _______________

Elemente decorative

timp ae factori atmosferici _________ și biologici__ Biemente decorative care Degradări medii            lipsesc ae ne fațade,

' mclusiv ceie îndepărtate în

______________' mod abuziv.___

! Elemente decorative, desprinse, oare prezintă risc                        __

<"■ Degradări majore         i de cădere. Elemente de             «

• tmichigene care lipsesc.

_____; Risc pentru trecători._________<____ * indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, taola, polistiren, etc.


. 3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Puncta.] acordat

Ii Nu este cazul              ;

"'Fără degradări

1/

Degradări medii

■ Coșuri ae fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de j decorațium lipsă.

\ - /

i

i

"2 Degradări majore

: Elemente din lemn rupte și/sau’lipsă, deformări majore aie structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru î trecători.

8-12

i

-

*Se vor lua în considerare și coșurile de rum, lucarnele, etc.,

componente aie șarpantei

Pereți5'

Punctaj

Punctaj

acordat

j


] Degradări medii


Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.


.-7


Degradări maj ore


Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau . deformată, elemente componente aie structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și______


8-24reparații capitale, on se va desființa în baza unui

1 proiect tehnic autorizat.      ș

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie piatră, lemn, beton, etc.

; ^Degradări cauzate de faeton naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

' timpului, etc.___________________________

j □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei î clădiri

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v i Regulamentului local de urbanism, etc.___________

f OBSERVAȚII____________ "___ J____

I zz

A'              

Paffictajciil totali. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana dm dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). _ PiiMCtajuî de referința. In cazul în care imobilul evaluai nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim ae i G0 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de i PuHCtajțjd procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii

 • ■ punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

 • ■ Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.         ____

i Categoria de impozitare a clădirii _  ______________________

' □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


| □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru, punctaj procentual între 41% și 60%

I

! □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și

100%

i PUNCTAJ'

PUNCTAJ

î PUNCTAJ

• CATEGORIA DE

i TOTAL

REFERINȚA

|PROCENTUAL

! IMPOZITARE

L__.      .     .....

- T .. TFT

_J_ 4__________-

A

întocmit,

i 47<7r7/ /2crd 6 C-' P e 7 4 u Au(L fi- 5


SemnăturaMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /

JLill


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de .......................Jy..::.........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ......... de pe ordinea de zi / -s-uplimentarea ordinii-de- zi a ședinței ordinare, și


împrejmuire*


u Nu este cazul □Fără degradări


Punctaj

! Nu există


^unctaj

acordat


□Degradări minore


□Degradări medii


' Zugrăveala și/sau vopsitona

i împrejmuirii sunt exfoliate !       • -2

i incidental. Posibilă

; remedierea punctuală.

.<-------------------------------------«----1--------

i Elemente decorative

1 componente lipsă, iar

l zugrăveala și/sau vopsitona ;

împrejmuirii sunt exfoliate

i în proporție de peste 10%

i din suprafață.________

! împrejmuirea prezintă; deformări, degradări,                          >

Degradări majore

înclinări structurale vizibile. ■

i împrejmuirea lipsește

; parțial. Risc pentru

Zi

! trecători.

* Indiferent ae materialul din care este alcătuită împrejmuirea, și de elementele sale decorative.


PREȘEDINTE,

PĂUNICtĂ RIANA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ................de pe ordinea de zi /

suplimentareTbFdîmFdezi a ședinței ordinare din data de                  ..........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .....73;......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

^-zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST intocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA VORABÎL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


RAPORT z referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ................de pe ordinea de zi /

suplime       ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                     .......
Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în șe^Hjța din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        .........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordirm de- zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....................r.                 ........................................


MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIANGALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL